PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO ?· Monitorowanie terapii, wznowa. RAK JELITA GRUBEGO: 1/.…

Embed Size (px)

Text of PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO ?· Monitorowanie terapii, wznowa. RAK JELITA GRUBEGO:...

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

NA WYDZIALE LEKARSKIM I

ROK AKADEMICKI 2014/2015

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET MEDYCYNA LABORATORYJNA

Cykl piciu trzygodzinnych spotka dla studentw II roku studiw Wydziau Lekarskiego I

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizujcej przedmiot:

ZAKAD BIOCHEMII KLINICZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

KATEDRY CHEMII I BIOCHEMII KLINICZNEJ

3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktyk:

Adres:

Collegium Chemicum

60-780 Pozna, ul. Grunwaldzka 6

Tel. /Fax

Collegium Chemicum tel. 61 854-6590; fax 61 854-6599,

Strona WWW

chembiochklin@ump.edu.pl

E-mail

sekretariat: barbaras@ump.edu.pl

4. Kierownik jednostki:

prof. dr hab.n. med. Maria Pioruska - Stolzmann

5. Osoby odpowiedzialne za zajcia fakultatywne

Osoba zaliczajca przedmiot: prof. zw. dr hab. med. Lech Torliski

Tel. kontaktowy: 61 854-6590

E-mail: barbaras@ump.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za organizacj zaj: dr n. med. Kalina Makowiak

Tel. kontaktowy: 61 854-6590

E-mail: kmackowiak @ump.edu.pl

6. Miejsce przedmiotu w programie studiw:

Rok: II (dla studentw II roku studiw Wydziau Lekarskiego I)

Semestr: 3 (zimowy)

7. Liczba godzin ogem : 15 liczba pkt ECTS: 1

Jednostki uczestniczce w nauczaniu

przedmiotu

Semestr zimowy liczba godzin

W wiczenia

kategoria

S

ZAKAD BIOCHEMII KLINICZNEJ I MEDYCYNY

LABORATORYJNEJ

MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

15

Razem: 15

Jednostki uczestniczce w nauczaniu

przedmiotu

Semestr letni liczba godzin

W wiczenia

kategoria

S

Razem:

8 . Cel nauczania przedmiotu

Po ukoczeniu zaj fakultatywnych z Medycyny laboratoryjnej przyszy lekarz

powinien:

E.W07,E.W38 - rozumie biochemiczne konsekwencje zaburze ustrojowych i zna

podstawowe metody analityczne umoliwiajce ich ledzenie;

E.W23,E.W24,E.W38 - zna metody doboru bada laboratoryjnych w profilaktyce,

rozpoznawaniu i monitorowaniu chorb cywilizacyjnych;

E.W24, E.W25,E.W26 -rozumie, e wczenie rozpoznany rak jest uleczalny oraz

zaproponowa screening nowotworowy i profilaktyk antynowotworow;

F.W.9 - rozumie innowacyjn metod diagnozowania i leczenia zaburze zdrowia

prokreacyjnego NaProTechnology, opart na obserwacjach Creighton Model System;

B.W02,B.W38 zna wskazania do testu nietolerancji pokarmowej, wskaza skadniki

ywnoci sprzyjajce zdrowiu prokreacyjnemu kobiet i mczyzn oraz rozumie mechanizmy

stymulacji odpornoci naturalnej.

9.SYLABUS

SYLABUS

Nazwa

przedmiotu/moduu Medycyna laboratoryjna

Wydzia Lekarski I

Nazwa kierunku studiw Lekarski

Poziom ksztacenia Studia magisterskie

Forma studiw Studia stacjonarne

Jzyk przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu obowizkowy fakultatywny X

Rok studiw/semestr

I IIX III IV V VI

1 2 3X 4 5 6 7 8 9 10

11 12

Liczba godzin zaj

dydaktycznych z

podziaem na formy

prowadzenia zaj

15, w tym: .... - wykady, ....15 - seminaria, .... wiczenia, 15 fakultety

Zaoenia i cele

przedmiotu

Po ukoczeniu zaj student powinien:

Dokona uzasadnionego doboru bada laboratoryjnych w profilaktyce, rozpoznawaniu i monitorowaniu rnych nowotworw, w zalenoci od stanu klinicznego

Zaplanowa postpowanie diagnostyczne dla oceny zdrowia prokreacyjnego i zinterpretowa wyniki w konkretnej sytuacji klinicznej

Symbol

efektw ksztacenia

zgodnie ze

standardami

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Metody weryfikacji

osignicia

zamierzonych

efektw ksztacenia:

WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGOWYMI EFEKTAMI

KSZTACENIA)

F.W1E.W 25,

E.W26,E.W38

Zna badania laboratoryjne suce ocenie prawidowego funkcjonowania

poszczeglnych ukadw ludzkiego organizmu (zdrowie/choroba)

Test wiedzy- analiza

przypadkw

klinicznych

E.W24,E.W38E.WO7c

Zna zasady doboru bada laboratoryjnych przydatnych w rozpoznawaniu

i monitorowaniu leczenia wybranych chorb nowotworowych (rak

piersi, jelita grubego i stercza).

j/w

F.W09 Zna funkcje rozrodcze kobiety i podstawowe metody ich diagnostyki j/w

F.W09 Zna i rozumie mechanizmy regulujce zdrowie prokreacyjne (cyklu

miesiczkowego i jego zaburze ora metody regulacji urodze) j/w

B.W19,

B.W20,E.W23

Zna i rozumie wpyw stylu ycia, czynnikw fizycznych i

ksenobiotykw na wyniki bada laboratoryjnych j/w

UMIEJTNOCI (ZGODNIE ZE SZCZEGOWYMI

EFEKTAMI KSZTACENIA)

E.U16, E.U24,

Potrafi zaplanowa i przeprowadzi ocen czynnikw ryzyka, a po

uzyskaniu wynikw badania przesiewowego podj decyzj o dalszym

postpowaniu

Ocena procesu- ocena

formujca

E.U12,E.U.24,E.U32

Potrafi interpretowa wyniki bada laboratoryjnych, korelowa je ze

stanem klinicznym i innymi badaniami dodatkowymi w omawianych

chorobach nowotworowych (rak piersi, jelita grubego i stercza)

Analiza przypadku

klinicznego ocena

formujca

E.U12,E.U.24 Potrafi przeprowadzi diagnostyk rnicow wybranych chorb

nowotworowych w oparciu o wyniki bada dodatkowych j/w

E.U16, E.U18, E.U21,

E.U24,

Potrafi dobra i interpretowa zestaw bada laboratoryjnych

stosowanych w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby nowotworowej j/w

F.U12, E.U16, E.U18,

E.U21, E.U24,

Potrafi zaplanowa postpowanie diagnostyczne dla oceny zdrowia

prokreacyjnego oraz wdroy dziaania w zalenoci od stanu

klinicznego pacjenta

Ocena procesu, ocena

formujca

KOMPETENCJE SPOECZNE (ZGODNIE Z OGLNYMI

EFEKTAMI KSZTACENIA)

D.U2, D.U3, D.U8,

Potrafi zrozumie oraz przekaza pacjentowi korzyci i ograniczenia

stosowania bada przesiewowych w profilaktyce chorb

nowotworowych

Symulacja sytuacji

typowych

D.U11,

Potrafi zorganizowa wspprac specjalistw w programie bada

przesiewowych oraz w procesie diagnozowania i leczenia chorb

nowotworowych.

j/w

D.U11, Potrafi zorganizowa wspprac specjalistw i pacjentki w programie

bada dotyczcych zdrowia prokreacyjnego. j/w

D.U15,D.U16, Potrafi rozwija potrzeb samoksztacenia i zdolno pracy zespoowej j/w

D.U5, D.U6, D.U7, Posiada umiejtnoci komunikowania si z pacjentem w zakresie

sytuacji trudnych . j/w

PUNKTY ECTS 1

TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU:

Tematyka Forma

Diagnoza lekarska (badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, niezbdne badania dodatkowe).

Biochemiczne kryteria zdrowia (OB, morfologia, badanie moczu). Choroba nowotworowa.

seminaria

Wczenie rozpoznany rak jest uleczalny (rak piersi , rak stercza i rak jelita grubego). Screening

nowotworowy (markery nowotworowe, profilaktyka antynowotworowa).

seminaria

Przedwczesna niadyca . seminaria

Genetyczny wyrok czy grzech zaniedbania.

Dieta sprzyjajca zdrowiu prokreacyjnemu oraz mechanizmy stymulacji odpornoci naturalnej.

seminaria

Naprotechnologia. Creighton Model System i NaProTechnology w diagnozowaniu i leczeniu zaburze

zdrowia prokreacyjnego.

warsztaty

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA:

Treci programowe przedstawione w czasie seminarium (prezentacja multimedialna), pliki PDF s udostpniane studentom

Dembiska-KieA., Naskalski J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej Wydanie III, Urban &Partner, Wrocaw 2010

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1.Zaplanowanie waciwego postpowania diagnostycznego w zalenoci od stanu klinicznego i rodzaju

nowotworu - test umiejtnoci.

2.Zaplanowanie waciwego zestawu bada do oceny zdrowia prokreacyjnego projekt.

3.Udzia w minimum czterech 3 godzinnych zajciach.

10.Tematyka poszczeglnych wicze i seminariw

wiczenia - Semestr zimowy

Tematyka wicze Osoba

odpowiedzialna

wiczenia - Semestr letni

Tematyka wicze Osoba

odpowiedzialna

Seminaria - Semestr zimowy

Tematyka seminariw

Imi i nazwisko

osoby

prowadzcej

zajcia

Seminarium 1.

Diagnoza lekarska (badanie

podmiotowe, badanie przedmiotowe,

niezbdne badania dodatkowe).

prof. zw. dr hab.

med. Lech

Torliski,

Biochemiczne kryteria zdrowia (OB,

morfologia, badanie moczu). Choroba

nowotworowa.

Najczciej wykrywane nowotwory

zoliwe:

RAK u KOBIET: RAK u MCZYZN

1/.piersi 1/.puc

2/.j. grubego 2/.j. grubego

3/.puc 3/.prostaty

Wczesna diagnoza RAKA szans na

wyleczenie:

- Choroba nowotworowa - objawy

somatyczne i psychiczne.

- Niekorzystne skutki psychologiczne

rozpoznania raka!

- Wynik jest wasnoci pacjentw, ale

lekarz powinie