PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE… page 1
PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE… page 2
PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE… page 3
PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE… page 4

PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE…

Embed Size (px)

Text of PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOŚCI ŻYWIENIE W SPORCIE praktyk specj... · ŻYWIENIE W SPORCIE I...

PROGRAM PRAKTYKI DLA SPECJALNOCI

YWIENIE W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

STUDENTW KIERUNEKU DIETETYKA

(105 godzin - 3 tygodnie)

Praktyka zawodowa jest jedn z form przygotowania zawodowego przyszych dietetykw.

Praktyka pozwala studentom na skonfrontowanie dotychczas zdobytej wiedzy i umiejtnoci

z praktycznym aspektem pracy dietetyka w orodkach sportu i rekreacji. Praktyka zawodowa

studentw dietetyki Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Koninie odbywana jest

w orodkach sportowych, jak i rekreacyjnych m.in. klubach fitness, siowniach, basenach,

orodkach olimpijskich, orodkach Spa itp., w poradniach dietetycznych, w ktrych dietetycy

prowadz poradnictwo ywieniowe zgodnie z zasadami ywienia racjonalnego oraz

dietetycznego dla pacjentw dorosych, a take dla dzieci. Placwki te maj odpowiednie

wyposaenie techniczne umoliwiajce pomiary antropometryczne pacjenta i konstruowanie

indywidualnych diet i jadospisw dla pacjenta.

Praktyka realizowana w miesicach marzec-kwiecie w wymiarze 3 tygodni i obejmuje 105

godzin z czego 70 godzin (2 tygodnie) w Orodku Sportowym, 35 godzin (1 tydzie)

w Poradni Dietetycznej, Chorb Ukadu Pokarmowego i Chorb Metabolicznych.

Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze struktur organizacyjn oraz zasadami

funkcjonowania poradni dietetycznej, orodka sportu i rekreacji, charakterem wiadczonych

usug, ze sposobem organizacji pracy, z rodzajami diet oraz komponowaniem jadospisw dla

osb aktywnych fizycznie oraz indywidualnie dla pacjenta.

1. Student powinien (cel praktyk):

zapozna si z funkcjonowaniem orodka sportu i rekreacji,

z praktycznym ujciem poznanych dotychczas zagadnie teoretycznych dotyczcych ywienia osb aktywnych fizycznie,

poszerzy wiedz i umiejtnoci z zakresu teorii sportu i ywienia osb aktywnych fizycznie,

przygotowa si do realizacji podstawowych funkcji o charakterze konsultanta ywieniowego osb aktywnych fizycznie,

ksztatowa umiejtnoci skutecznego komunikowania si, negocjowania oraz pracy w zespole,

struktur poradni, zasady funkcjonowania, w tym regulaminy obowizujce personel,

wyposaenie techniczne placwki,

zasady bhp obowizujce w placwce,

wywiad ywieniowy,

zakadanie kartoteki pacjenta,

planowanie indywidualnych diet i jadospisw dla pacjentw,

planowanie pracy z pacjentem,

organizacj stanowiska pracy,

porady dotyczce racjonalnego sposobu odywiania si,

planowanie ywienia w profilaktyce i leczeniu chorb metabolicznych/ cukrzyca, choroby ukadu krenia, choroby ukadu pokarmowego, otyo, alergie pokarmowe,

osteoporoza i inne/,

planowanie ywienia dla osb o szczeglnych potrzebach ywieniowych / dzieci, kobiety w ciy i w okresie laktacji, rekonwalescenci/,

zasady komunikowania si z pacjentem i motywowania do stosowania diety.

2. Student w trakcie praktyki zawodowej powinien wykaza si wiedz z zakresu:

ksztatowania i doskonalenia wasnych umiejtnoci w korelacji z wiedz i umiejtnociami zdobytymi podczas zaj teoretycznych oraz wicze,

zagadnie zwizanych z ywieniem osb aktywnych fizyczne,

organizacji stanowiska pracy,

znajomoci suplementw stosowanych w ywieniu sportowcw,

znajomoci przepisw bhp, systemu bezpieczestwa, pracy i panujcych w zakadzie pracy regulaminw wewntrznych, zasad pracy i wsppracy midzy

pracownikami,

zagadnie zwizanych z ywieniem czowieka zdrowego i chorego,

zasad konstruowania jadospisw,

ywienia dietetycznego /rodzaj diety, cel diety, skad skadnikw odywczych w diecie, produkty i potrawy dozwolone, ograniczone oraz przeciwwskazane

w diecie/,

znajomoci potraw i napojw dietetycznych, receptur potraw,

znajomoci regulaminw w placwce w ktrej odbywa praktyk oraz wasnych kompetencji.

3. W trakcie praktyki zawodowej student powinien opanowa nastpujce umiejtnoci:

poznania struktury organizacyjnej orodka sportu i rekreacji,

funkcjonowania trenerw personalnych i konsultantw ywieniowych w orodku sportu i rekreacji,

wykorzystywania systemu logistyki orodku sportu i rekreacji,

czerpania w praktyce z podstawowych zasad projektowania, organizacji i przebiegu treningu sportowego,

przeprowadzania wywiadu ywieniowego,

planowania indywidualnych jadospisw dla osb aktywnych fizycznie, trenujcego rekreacyjnie i na poziomie zawodowym,

przeprowadzenia wywiadu ywieniowego z pacjentem,

wykonania pomiarw antropometrycznych pacjenta /wzrost, masa ciaa rzeczywista i nalena/ oraz analizy skadu ciaa pacjenta /tkanka tuszczowa, miniowa, woda/,

zaoenia kartoteki pacjenta,

dokonania analizy i oceny sposobu ywienia pacjenta,

planowania indywidualnych diet oraz jadospisw dla osb zdrowych z uwzgldnieniem wieku, pci , aktywnoci fizycznej,

planowania indywidualnych diet i jadospisw w profilaktyce i leczeniu chorb: ukadu pokarmowego, ukadu krenia, cukrzycy, otyoci,

obliczania wartoci kalorycznej oraz odywczej jadospisw, energia, biaka, tuszcze, wglowodany, witaminy,

skadniki mineralne, pyny,

stosowania technologii komputerowej do planowania diet i komponowania jadospisw,

prowadzenie edukacji ywieniowej dla pacjentw poradni,

przygotowania kalkulacji kosztw jadospisu wedug cen aktualnych dla pacjenta,

nawizania kontaktu z pacjentem i motywacji do stosowania diety,

prowadzenia kompleksowej dokumentacji.

4. Organizacja praktyki

Student studiw stacjonarnych i niestacjonarnych:

realizuje 3 tygodnie praktyki po 7 godzin dziennie (cznie 105 godzin), w terminie zatwierdzonym przez Rad Wydziau Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia,

posiada wymagane badania, szczepienia oraz ubezpieczenia NNW i OC,

zobowizany jest do dostarczenia przed terminem praktyki karty praktyki zawodowej,

otrzymuje od opiekuna praktyki w wyznaczonym terminie dokumentacj praktyki (skierowanie na praktyk, dziennik praktyk, program praktyk),

po zakoczeniu praktyki w terminie 1 tygodnia przekada opiekunowi praktyk dziennik praktyk i sprawozdanie z przebiegu praktyk.

5. Zakres kompetencji osb odpowiedzialnych za realizacj programu praktyk

Kierownik zakadu pracy:

Gwnym koordynatorem praktykantw w zakadzie pracy jest kierownik, ktry:

wyznacza opiekuna praktyki w zakadzie pracy,

zapoznaje studenta z regulaminami obowizujcymi w miejscu odbywania praktyki lub powierza to zadanie wskazanemu pracownikowi,

Podsumowania praktyki oraz jej oceny dokonuje opiekun studenta ze strony zakadu pracy.

Kierunkowy Opiekun Praktyk ze strony Uczelni:

opracowuje plan/harmonogram praktyki,

zapoznaje studenta z planem realizacji praktyki udzielajc niezbdnych wyjanie,

dokonuje podsumowania praktyki.

6. Obowizki studenta

sumiennie wykonuje zadania wynikajce z programu praktyki,

wykazuje nienagann postaw i waciwie reprezentuje Uczelni,

odnotowuje w dzienniku praktyk spostrzeenia oglne zwizane z odbywaniem praktyki,

przebywa w zakadzie w wymiarze czasu zgodnym z programem praktyki,

przestrzega przepisw bhp w zakadzie i na stanowisku pracy.

7. Warunki zaliczenia praktyki

podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, postawa studenta oraz opanowanie wiedzy

i umiejtnoci okrelonych w programie praktyki,

terminowe (w okresie jednego tygodnia od zakoczenia praktyki) dostarczenie kierunkowemu opiekunowi praktyk wypenionego dziennika praktyki oraz

sprawozdania z przebiegu praktyki,

zaliczenia dokonuje kierunkowy opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk, sprawozdania z przebiegu praktyki oraz indywidualnej rozmowy ze studentem.