Click here to load reader

PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BIH U MANDATNOM · PDF file - Razvoj javnih finansija - Razvoj finansijskog tržišta . 6 U okviru navedenih podciljeva utvrđeni su slijedeći prioriteti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BIH U MANDATNOM · PDF file - Razvoj javnih finansija - Razvoj...

 • BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

  PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BIH U MANDATNOM PERIODU

  2011. – 2014. GODINE

  Sarajevo, decembar /prosinac 2011. godine

 • 2

  SADRŽAJ

  UVOD ...................................................................................................................................................... 3

  STRATEŠKI CILJEVI VLADE FBIH ....................................................................................................... 5

  POLITIKA DJELOVANJA PO MINISTARSTVIMA .............................................................................. 58 FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ............................................................ 58 FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE ......................................................................................... 59 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA ..................................................................................... 60 FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ..................................... 62 FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ........................................................ 64 FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA .................................................................................................... 66 FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE ..................................................................................... 69 FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA ........................................ 71 FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA ......................................................... 72 FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ..................................................................... 74 FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ...................................................... 75 FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO - OSLOBODILAČKOG RATA ................................................................................. 77 FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA .................................................................................. 78 FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE.............................................................. 80 FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA ..................................................................... 82 FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ............................................ 83

  MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE OSNOVNIH EKONOMSKIH INDIKATORA .......................................................................................... 85

  OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ....................................................................................................... 93

 • 3

  UVOD

  Program rada Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2011.- 2014. godine temelji se na Strategiji razvoja BiH za period 2010.- 2013. godina i Strategiji socijalne uključenosti BiH 2010.-2013. koje je Vlada FBiH podržala na 157. sjednici održanoj 21.9.2010. godine, Strategiji razvoja FBiH 2010.- 2020. godine koja je usvojena od strane Vlade FBiH na istoj sjednici, Gender akcionom planu BiH i dokumentu „Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i Platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010.-2014. godina” koji je poslužio kao osnova za formiranje parlamentarne većine. Prioriteti Vlade FBiH će biti usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Predloženi prioriteti obuhvataju ono što je najurgentnije da se uradi u Federaciji BiH i odražavaju spremnost Vlade FBiH da, u dogovoru i zajedničkim radom sa svim mogućim partnerima, preduzima mjere na popravljanju trenutnog stanja u Federaciji BiH. U mandantnom periodu, kroz aktivan odnos Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i efikasno iznalaženje kvalitetnih rješenja u svim oblastima života, neophodno je animirati i motivisati građane Bosne i Hercegovine da zajednički grade bolju budućnost za sve koji žive u Bosni i Hercegovini, te na temeljima pozitivnih rezultata razvijati lojalnost prema državi. Vraćajući vjeru u institucije države i predanim radom na implementaciji strateških ciljeva, možemo obezbijediti egzistencijalnu i opću sigurnost građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Zato se svi ciljevi Vlade FBiH moraju bazirati na temeljnim potrebama građana Bosne i Hercegovine, a to su privredni razvoj, unutrašnja društvena stabilnost i provođenje reformi usklađenih sa potrebama BiH na putu ka pridruživanju euroatlanskim integracijama uključujući i rodnu dimenziju u ove procese. Bosna i Hercegovina je složena država, sa brojnim otvorenim procesima i potrebama da se na unutrašnjem i vanjskopolitičkom planu reformira i pređe put standardizacije i pridruživanja zajednici evropskih zemalja. Na tom putu do sada su postignuti određeni rezultati, a da bismo došli do cilja biće potrebno uložiti još mnogo napora i rada, strpljivosti, dijaloga i spremnosti na kompromise. Vlada FBiH je oprjedeljena da u narednom mandantnom periodu ide u pravcu da postane nosilac i kreator novih ideja i pokretač akcija, a ne samo realizator tekućih potreba i zahtjieva za koje u određenim situacijama, najčešće, i nije moguće naći najbolja rješenja. Ostvarivanje temeljnih ciljeva zahtijeva harmonizaciju i skladnost svih oblasti društvenog života i sveobuhvatnu opredijeljenost na dosljedno i efikasno angažovanje svih domaćih kreativnih potencijala kroz usklađenu politiku djelovanja. Sadržajno gledano Program rada Vlade FBiH u mandatnom periodu sadrži slijedeća poglavlja: strateški ciljevi Vlade FBiH, politika djelovanja po federalnim

 • 4

  ministarstvima, makroekonomske projekcije osnovnih ekonomskih indikatora za mandantni period i operativni plan aktivnosti federalnih ministarstava u mandantnom periodu. Programom rada Vlade FBiH utvrđeni su strateški ciljevi i podciljevi Vlade FBiH. U okviru svakog podcilja utvrđeni su prioriteti djelovanja i konkretne mjere koje je neophodno preduzeti radi realizacije prioriteta. U posljednjem poglavlju navedene su konkretne aktivnosti ministarstava koje će biti urađene kako bi Vlada FBiH dala puni doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva u mandantnom periodu. Posebno mjesto, kao doprinos realizaciji zacrtanih ciljeva imaju razvojni projekti koje Vlada FBiH planira realizovati u mandantnom periodu. Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o stepenu realizacije i planu razvojnih projekat u FBiH za period 2011.- 2013. godina. Utvrđene su prepreke i problemi u implementaciji i na osnovu istih su usvojeni zaključci sa preciznim zaduženjima za federalna ministarstva i javna preduzeća kako bi realizacija razvojnih projekata bila značajnije unaprijeđena. Ukupan planirani iznos za investicije u razvojne projekte u periodu 2011.– 2013. godina iznosi 4.010 mil KM, a zaključno sa 2010. godinu realizovano je 310,5 mil KM. Usvojenim zaključcima i preciznim zaduženjima u velikoj mjeri će se poboljšati realizacija razvojnih projekata u mandantnom periodu. Na ovaj način Vlada FBiH će dati puni doprinos poboljšanju ključnih makroekonomskih pokazatelja u BiH i FBiH kao što su GDP, industrijska proizvodnja, zaposlenost, investicije, spoljnotrgovinska razmjena, prosječne plate itd.

 • 5

  STRATEŠKI CILJEVI VLADE FBiH

  U momentu izrade ovog dokumenta donešeni su značajni razvojni dokumenti na nivou BiH i FBiH, kao i veći broj sektorskih strategija. Analizom ovih dokumenata može se zaključiti da su manje više strateški ciljevi BiH, odnosno FBiH već utvrđeni, istina za različite vremenske periode. Vremenski period Strategije razvoja BiH i Strategije socijalne uključenosti BiH skoro se poklapaju sa mandatnim periodom ove Vlade.

  Strategijom razvoja BiH za period 2010. – 2013. godine kao glavni strateški ciljevi precizirani su:

  - makroekonomska stabilnost, - povećanje konkurentnosti, - održivi razvoj, - zapošljavanje, - EU integracije i - socijalna uključenost.

  Zbog značaja, širine materije i sveobuhvatnosti, strateški cilj socijalne uključenosti izdvojen je u poseban dokument – Strategija socijalne uključenosti za period 2010. - 2013. godina. Socijalno uključivanje kao jedan od šest ciljeva Strategije razvoja BiH, predstavlja i osnovu za pripremu zajedničkog memoranduma o uključivanju koji se potpisuje s EC-om u fazi sticanja statusa zemlje kandidata za EU članstvo.

  MAKROEKONOMSKA STABILNOST

  U okviru strateškog cilja makroekonomska stabilnost utvrđeni su slijedeći podciljevi:

  - Razvoj vanjskog sektora

  - Razvoj javnih finansija

  - Razvoj finansijskog tržišta

 • 6

  U okviru navedenih podciljeva utvrđeni su slijedeći prioriteti i mjere za njihovo ostvarenje:

  Vanjski sektor

  Prioritet 1: Privlačenje inostranih direktnih investicija Mjera 1: Stvaranje uslova za pojavu „investicionih proizvoda“ Mjera 2: Stvaranje uslova za javno-privatno partnerstvo

  Izgradnja institucija i instrumenata podrške izvozu i uvozu, adekvatan razvoj kompetencija predstavljaju preduslov za povećanje izvoza. Jačanje svijesti potrošača u BiH o potrebi smanjenja uvozne ovisnosti i

Search related