PROGRAM ROZVOJE M¤‘STA - Hustope¤†e Hustope¤†e le¥¾£­ 195 metr¥¯ n.m., zem¤â€pisn£© sou¥â„¢adnice 48.944489N

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM ROZVOJE M¤‘STA - Hustope¤†e Hustope¤†e...

 • PROGRAM ROZVOJE MĚSTA

  HUSTOPEČE

  2016 - 2022

  ZPRACOVATEL:

  MěÚ Hustopeče

  SRPEN 2016

 • Program rozvoje města Hustopeče

  2

  Obsah ÚVOD ................................................................................................................................................................. 6

  A. ANALYTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................................... 8

  A. 1 Charakteristika města ............................................................................................................................... 8

  1. Území ................................................................................................................................................. 8

  Shrnutí kapitoly Území .................................................................................................................................... 11

  2. Obyvatelstvo ................................................................................................................................... 12

  2.1. Demografická situace .................................................................................................................. 12

  2.2. Sociální situace ............................................................................................................................ 15

  2.3. Spolková, osvětová a informační činnost .................................................................................... 15

  Shrnutí kapitoly Obyvatelstvo ......................................................................................................................... 16

  3. Hospodářství ................................................................................................................................... 17

  3.1. Ekonomická situace ..................................................................................................................... 17

  3.1.1. Zemědělství – Město vinic a mandlí ........................................................................................ 18

  3.1.2. Pozemkové úpravy .................................................................................................................. 20

  3.1.3. Průmysl .................................................................................................................................... 20

  3.1.4. Služby ....................................................................................................................................... 21

  3.2. Trh práce ...................................................................................................................................... 21

  3.2.1. Struktura ekonomicky aktivních obyvatel ............................................................................... 22

  3.2.2. Vyjížďka za prací ...................................................................................................................... 23

  3.3. Cestovní ruch ............................................................................................................................... 23

  3.3.1. Turistické atraktivity ................................................................................................................ 23

  Shrnutí kapitoly Hospodářství ......................................................................................................................... 25

  4. Infrastruktura .................................................................................................................................. 27

  4.1. Technická infrastruktura .............................................................................................................. 27

  4.2. Dopravní infrastruktura ............................................................................................................... 28

  4.2.1. Silniční doprava........................................................................................................................ 28

  4.2.2. Železniční doprava ................................................................................................................... 30

  4.2.3. Místní komunikace .................................................................................................................. 30

  4.2.4. Parkovací místa ........................................................................................................................ 31

  4.2.5. Cyklostezky a cyklotrasy .......................................................................................................... 31

  4.3. Dopravní obslužnost .................................................................................................................... 32

  Shrnutí kapitoly Infrastruktura ........................................................................................................................ 33

  5. Vybavenost ...................................................................................................................................... 34

  5.1. Bydlení ......................................................................................................................................... 34

  5.2. Školství a vzdělávání .................................................................................................................... 35

 • Program rozvoje města Hustopeče

  3

  5.3. Zdravotnictví ................................................................................................................................ 38

  5.4. Sociální péče ................................................................................................................................ 39

  5.5. Kultura ......................................................................................................................................... 41

  5.6. Sport a tělovýchova ..................................................................................................................... 42

  Shrnutí kapitoly Vybavenost ............................................................................................................................ 43

  6. Životní prostředí.............................................................................................................................. 44

  6.1. Stav životního prostředí ............................................................................................................... 44

  6.2. Ochrana životního prostředí ........................................................................................................ 47

  Shrnutí kapitoly životní prostředí .................................................................................................................... 48

  7. Obecní úřad a kompetence obce .................................................................................................... 49

  7.1. Hospodaření a majetek obce ....................................................................................................... 51

  7.2. Bezpečnost................................................................................................................................... 52

  7.3. Vnější vztahy a vazby ................................................................................................................... 55

  A. 2 Východiska pro návrhovou část .......................................................................................................... 57

  1. SWOT analýza hlavních pilířů udržitelného rozvoje ...................................................................... 57

  Dotazníkové šetření ..................................................................................................................................... 61

  Použitá literatura a zdroje: .............................................................................................................................. 63

 • Program rozvoje města Hustopeče

  4

  Seznam tabulek, grafů a obrázků Tabulka1: Ukazatele obvodů ORP v Jihomoravském kraji k 31.12.2015

  Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 1900 – 2015 Tabulka 3: Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2015 (%) Tabulka 4: Struktura obyvatel podle vzdělání (%) k 26. 3. 2011 Tabulka 5: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (k 31. 12. 5015) Tabulka 6: Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců (k 31.12.2015) Tabulka 7: Srovnání využití půdy v k.ú. Hustopeče u Brna s většími územními celky (2015) Tabulka 8: Vývoj míry nezaměstnanosti Tabulka 9: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v Hustopečích Tabulka 10: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti Tabulka 11: Vyjíždějící obyvatelstvo (rok 2011) Tabulka 12: Stav technické infrastruktury ve městě Hustopeče v roce 2007 Tabulka 13: Plocha komunikací ve městě Tabulka 14: Plocha chodníků ve městě Tabulka 15: Domovní a bytový fond v Hustopečích Tabulka 16: Stáří domů k 2011 Tabulka 17: Počty dětí v MŠ ve školním roce 2015/2016 Tabulka 18: Počty žáků základních škol ve školních rocích 2015/2016 a 2016/2017 Tabulka 19: Počty dojíždějících do škol (2011) Tabulka 20: Přehled posk

View more >