PROGRAM „SZKOŁA, RODZINA, ŚRODOWISKO” - ?· PROGRAM „SZKOŁA, RODZINA, ŚRODOWISKO” ... Zespół…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

RODOWISKO

Zacznik do uchway Nr XV/182/2012Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciz dnia 28 lutego 2012 r.

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

RODOWISKO

XV/182/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim

PROGRAM SZKOA, RODZINA,

Wstp

Podstaw do opracowania niniejszego Programu Szkoa, Rodzina, rodowisko by kielecki program o tym samym tytule. Kielce, tworzc swj program, wzoroway si na duskim projekcie SSP (Szkoa Socjal Policja). Celem duskiego programu byo zaoferowanie edukacji (poszerzenia wiedzy i umiejtnoci) niewykwalifikowanym modym ludziom w celu zwikszenia ich szans na zatrudnienie, przygotowanie do dorosego ycia i nadanie sensu ich codziennemu yciu. Kielecki program zosta rozszerzony o dodatkowy element, jakim jest rodzina. Znaczenie rodziny, wpyw rodzicw na wychowanie dzieci i ich funkcjonowanie w spoeczestwie to bardzo wany element programu majcego na celu oddziaywanie na modych ludzi, przekazywanie waciwych norm i wartoci spoecznych, a tym samym zmniejszenie negatywnych zachowa. W zaadaptowanym do warunkw stargardzkich Programie Szkoa, Rodzina, rodowisko, poza zaoferowaniem dzieciom i modziey moliwoci skorzystania z pozalekcyjnych, rozwijajcych zaj, pooono duy akcent na rodzin i konieczno umacniania jej podstawowych funkcji opiekuczo wychowawczych oraz na konieczno interdyscyplinarnego wsparcia rodziny w przezwycianiu dotykajcych j problemw, udzielanego przez funkcjonujce w Stargardzie Szczeciskim instytucje i organizacje.

Rozdzia I

Cele i zaoenia Programu

1. Celem strategicznym Programu Szkoa, Rodzina, rodowisko jest wparcie dziecka i rodziny, suce zapobieganiu sytuacjom kryzysowym.

2. Celami szczegowymi Programu s natomiast: 1) profilaktyka w dziedzinie problemw dotyczcych uzalenie i przemocy poprzez

stworzenie dzieciom i modziey alternatywnych form spdzania wolnego czasu, 2) zapobieganie negatywnym, aspoecznym zachowaniom uczniw, 3) wzmacnianie wrd dzieci i modziey prawidowych norm i wartoci spoecznych, 4) zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, 5) zapewnienie opieki dzieciom podczas pracy rodzicw, 6) podnoszenie kompetencji opiekuczo - wychowawczych rodzicw, 7) interdyscyplinarna pomoc instytucji i organizacji w przezwycianiu sytuacji

kryzysowych dotykajcych rodziny.

Rozdzia II

Beneficjenci Programu

Program jest adresowany do dzieci i modziey oraz ich rodzin zamieszkujcych na terenie miasta Stargard Szczeciski.

Rozdzia III

Dziaania

1. Dziaania podejmowane w ramach Programu obejmuj trzy obszary:

1) Szko ktra peni nie tylko funkcj dydaktyczn, ale take wychowawcz, przekazujc normy i wartoci spoeczne, uczy komunikacji interpersonalnej i wraliwoci na drugiego czowieka,

2) Rodzin w ktrej wychowuje si dziecko i ktra powinna by dla niego podstaw do kreowania wasnej tosamoci i osobowoci,

3) rodowisko tj. wszystkie instytucje i organizacje zajmujce si pomoc rodzinom dotknitym kryzysem.

2. Realizacja w obszarze Szkoa - stworzenie dzieciom i modziey alternatywnych form spdzania czasu wolnego poprzez zorganizowanie na terenie szk podstawowych i gimnazjw rnorodnych zaj pozalekcyjnych.

2.1. Realizacja celw Programu w niniejszym obszarze obejmuje tworzenie moliwoci uczestniczenia dzieci i modziey w zajciach pozalekcyjnych prowadzonych we wszystkich 8 szkoach podstawowych i 4 gimnazjach na terenie miasta Stargard Szczeciski. W placwkach tych zapewnia si funkcjonowanie powszechnie dostpnych wietlic integrujco - wspierajcych Promyk, oferujcych popoudniowe zajcia pozalekcyjne. Podstaw niniejszych zaj stanowi zajcia realizowane przez nauczycieli w oparciu o godziny z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Ich uzupenieniem s zajcia finansowane przez Miasto w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, przeciwdziaania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie wietlic odbywa si w godzinach popoudniowych od poniedziaku do pitku oraz w godzinach przedpoudniowych w soboty. Stwarza si w ich ramach moliwo uczestnictwa w rnorodnych zajciach pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci np. rozwijajcych zdolnoci i zainteresowania, rekreacyjno sportowych oraz umoliwiajcych wyrwnywanie rnic w nauce sabszym uczniom. Zakada si, i zajcia w wietlicach mog odbywa si take w trakcie trwania ferii zimowych i letnich, dajc dzieciom, ktre nie wyjedaj poza miasto, moliwo atrakcyjnego, alternatywnego spdzania czasu wolnego. Zajcia prowadzone s w szczeglnoci przez nauczycieli. Koordynacja realizacji zaj naley do koordynatorw szkolnych. 2.2. Dziaania podejmowane w wietlicach s uzupeniane o doywianie dzieci uczestniczcych w Programie. Z doywiania korzystaj gwnie dzieci spdzajce najwicej czasu w wietlicach, przede wszystkim z najuboszych rodzin.

2.3. Zajcia powysze s czci take innych dziaa kierowanych do dzieci i modziey, takich jak:

1) obozy socjoterapeutyczne, 2) wsparcie socjoterapeutyczne udzielane w ramach wietlic i ognisk

prowadzonych przez organizacje pozarzdowe,

3) wsparcie psychologiczne udzielane dzieciom doznajcym przemocy, m.in. przemocy seksualnej,

4) edukacyjne programy profilaktyczne.

3. Realizacja Programu w obszarze Rodzina dziaania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji opiekuczo - wychowawczych rodzicw. 3.1. Realizacja celw Programu w tym obszarze obejmuje w szczeglnoci:

1) prowadzenie Szkoy dla Rodzicw, 2) dziaalno Zespou psychologw i psychoterapeutw do pracy z rodzin.

3.2. Ide Szkoy dla rodzicw, ktr w szczeglnoci prowadzi Miejski Orodek

Pomocy Spoecznej jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzicw, zwaszcza tych, ktrzy maj problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Oferta uczestnictwa kierowana jest przez pedagogw szkolnych i wychowawcw do rodzicw dzieci uczszczajcych do szk podstawowych i gimnazjw na terenie miasta Stargard Szczeciski, a take przez pracownikw socjalnych Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej do rodzicw bdcych klientami Orodka. Zajcia prowadzone s metod warsztatow oraz w oparciu o fachow literatur przez trenerw, przeszkolonych liderw, a take zaproszonych specjalistw. Maj charakter warsztatw, skadaj si z krtkich omwie i wprowadze tematycznych, a ich istot s wiczenia i scenki. Wana jest te wymiana dowiadcze midzy uczestnikami oraz wyprbowanie nowych umiejtnoci w postaci zada domowych. Zajcia odbywaj si w maych grupach, maksymalnie 15 osb. Grupa pracuje w oparciu o zasady pracy w grupie. Jej program moe ewaluowa. Zajcia prowadzone s metodami aktywizujcymi w formie warsztatowej z wprowadzeniem. Praca indywidualna polega na wiczeniu umiejtnoci nabytych w Szkole z dzieckiem w domu.

3.3. Obok Szkoy dla rodzicw w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Stargardzie Szczeciskim funkcjonuje Zesp psychologw i psychoterapeutw. Prac Zespou kieruje koordynator Zespou z ramienia MOPS. Do kontaktu z psychologiem lub psychoterapeut rodziny zgaszaj pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni. Zesp obejmuje opiek rodziny pozostajce w kryzysie, w tym w szczeglnoci rodziny z problem przemocy i uzalenie. Prowadzi wstpn diagnoz, terapi indywidualn, udziela porad, konsultacji. W razie potrzeby uczestniczy w interwencji kryzysowej. Udziela poradnictwa osobom i rodzinom przejawiajcym trudnoci wychowawcze oraz dysfunkcje. Wsppracujc z rodzinami prowadzi mediacje, psychoedukacj i motywacj osb, rodzin (np. do terapii odwykowej). Zajmuje si take realizacj grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym (np. uczestniczc w realizacji Szkoy dla Rodzicw, czy programu edukacyjnego dla osb uwikanych w przemoc domow).

4. Realizacja w obszarze rodowisko obejmuje interdyscyplinarn wspprac sub i instytucji dziaaj cych na rzecz dziecka i rodziny.

4.1. Realizacja celw Programu w niniejszym obszarze obejmuje:

1) dziaania piciu Szkolnych Grup Konsultacyjnych, 2) dziaania Miejskiej Grupy Konsultacyjnej, 3) dziaania Zespou Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

4.2. Szkolne Grupy Konsultacyjne (SGK) dziaaj w piciu szkoach i obejmuj swoj opiek rejon kilku szk znajdujcych si pobliu danej szkoy tj.:

1) Szkoa Podstawowa nr 1, Szkoa Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2, 2) Szkoa Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 1, 3) Zesp Szk Oglnoksztaccych, Szkoa Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4, 4) Szkoa Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 3, 5) Szkoa Podstawowa nr 6, Szkoa Podstawowa nr 8.

W skad kadej z piciu SGK wchodz osoby z poszczeglnych instytucji pracujce w danym rejonie miasta np.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy, pedagodzy szkolni, pielgniarki szkolne, funkcjonariusze Stray Miejskiej i koordynatorzy szkolni. Nad dziaalnoci kadej Szkolnej Grupy Konsultacyjnej opiek sprawuje tzw. koordynator szkolny, ktry jest odpowiedzialny take za organizacj zaj w danej szkole. Zadaniem SGK jest w szczeglnoci diagnozowanie problemw uzalenie i przemocy wrd rodzin dzieci uczszczajcych na zajcia do danej szkoy oraz podejmowanie dziaa zmierzajcych do kompleksowej pomocy tym rodzinom w rozwizywaniu sytuacji kryzysowej, a w szczeglnoci dzieciom. Do ich zada naley take prowadzenie dziaa profilaktycznych w tym zakresie.

SGK spotykaj si, co najmniej raz na 3 miesice oraz w razie potrzeby. Na spotkaniach czonkowie SGK zajmuj si m.in. opracowywaniem strategii dziaa dotyczcych przeciwdziaania lub rozwizywania problemw dotykajcych dzieci i modzie z ich rejonu, np. ustalaj, co kada ze sub moe i powinna zrobi w celu zapobiegania naduywaniu alkoholu i narkotykw przez dzieci i modzie.

Wikszo jednak swojego czasu czonkowie SGK powicaj pracy nad rozwizywaniem problemw konkretnych rodzin, ktrych dzieci uczszczaj do szk z rejonu objtego opiek danej SGK.