Programmering A C# - ?· Programmering A – C# ... 3.1 från och ... att kunna få 1, 2 ,3 eller 4…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ProgrammeringAC#VT2010EttkompendieverProgrammeringA(50p)ic#StefanFredriksson20100208

 • 2

  InnehllHjlpochreferenser................................................................................................................................3

  Kap1Introduktion................................................................................................................................3

  Stegfrsteg........................................................................................................................................3

  Kapitel2Variabler.................................................................................................................................8

  Attgra..............................................................................................................................................10

  Kapitel3IFsatsen..............................................................................................................................11

  AttGra.............................................................................................................................................13

  Kap3.5IFsatserochfrger................................................................................................................14

  Attgra..............................................................................................................................................14

  Kap4Slumptal....................................................................................................................................16

  Attgra..............................................................................................................................................18

  Kap5Timer..........................................................................................................................................19

  Attgra:.............................................................................................................................................22

  Kapitel6Picturebox............................................................................................................................23

  Attgra..............................................................................................................................................24

 • 3

  Hjlpochreferenserhttp://csharpskolan.se/index.php(SitepsvenskaomC#)

  http://www.java2s.com(TutorialstillalltfrnCtillMicrosoftWord)

  http://iwtjanster.idg.se/webbstudio/(OnlinetutorialsiSQL,JAva,C#ochmycketmer.Psvenska)

  Kap1IntroduktionLaddanerSharpdevelop3.1frnhttp://icsharpcode.com/OpenSource/SD/Download/ochinstalleradetpdindator.

  GtillFronterochladdanerprogrammetP1HelloWorld.exe.Detliggerimappenvningarirummentk1.GrettprogramsomgrsammasaksomP1HelloWorld.exe.

  Stegfrsteg1. SkapaenNewsolution

 • 4

  2. MarkeraWindowsApplicationochdpdittprogramtillngot,exempelvisProgram1.Anvndhelstintesvenskatecken.

 • 5

  3. Lggmrketilldetremarkeradedelarna.TillvnstervljWindowsFormsImittenhopparmanmellandesignlgeochkodlgeTillhgerfinnsallaegenskaperochattributfrdetmarkeradeobjektet(dettafallsjlvafnstret)

 • 6

  4. TillvnsterunderToolboxfinnsenmngdolikakomponentersomvikananvndagenomdraochslpptillvrtprogram.Draenknapp(button),entextflt(label)ochentextruta(textbox)tilldittprogram.Programmetkommerautomatisktattdpadessatillbutton1,label1ochtextbox1.Dettagrattndragenomattmarkeraobjektetochndranameunderegenskaperna(properties)tillhger.

 • 7

  5. Nuvillviattsakerskahndanrvitryckerpknappen.Vivillattdetsomstritextrutan(textbox1)skaskrivasinitextfltet(label1).Vivillocksatttextensomstrpknappenskandras.AllatreobjektsomviharskapatharettattributsomheterText.Dettaattributrdetsomstrpknappen,itextfltetelleritextrutan.Dubbelklickapknappen,dhopparprogrammettillkodlgetochdenskaparautomatisktenfunktionsomheterButton1Click().Detsomviskrivermellanmsvingarna{}kommeratthndanrvitryckerpknappen.Kodennedangrtvsaker:ndrartextenpknappentillKnapp.ndrartextenilabel1tilldetsomstritextbox1.

  Krdittprogram(tryckpF5)ochkontrollerasattdetfungerarsomdetrtnkt.

 • 8

  Kapitel2Variabler

  Envariabeliprogrammeringkansessomenldadrvispararnerngotsomviskaanvndasenareiprogrammet.Detfinnsolikatyperavvariablerberoendepvadviskasparaidem.Viskabrjamedatttittapenint.Enint renvariabeldrvispararettheltal,t.ex14,3004eller45.Frstbrjarvimedattdeklarera(skapa)variablen.

  int a;

  Nuharviskapatldasomheteraochidenkanvistoppaettheltalfrattdetren int.nslngefinnsingentingildan,denrhelttom.Vikannrsomhelststoppainngotildan,detendavimstetnkaprattvibarakanstoppainheltal.

  a = 42;

  Nuharvistoppatintalet42ildan.Viskaparettparvariablertill

  int b;int c;

  Viharskapattvvariablertillsomvidpttillbochc.Vistopparin(detkallastilldela)talet10ivariablenb;

  b = 10;

  Eftersombdavariablernaaochbrtal(int)kanvirknameddem.Vitarochsummerardemochstopparinsvaretivariabelnc

  c = a + b;

  Nuinnehllervariabelnctalet52(42+10).

  Variabelnamn Innehllerint Heltal,2miljardertill2miljarderlong Heltal,vldigtstorataldouble Decimaltalchar Ettteckenstring Textstrngarbool Trueellerfalse

 • 9

  Vigrettlitetprogramsomkansummeratvtal.Skapaettprogramsomserutungefrshr:

  Irutornaskaviskrivaintvtal.Nrvitryckerpknappenskadessatalsummerasochsvaretskaskrivasutilabel1.Dubbelklickapkappenfrattfframfunktionensomkrsnrvitryckerpknappen.Vivillnuskapatrestyckenvariableravtypenint.IdenfrstaskavisparadetsomstrItextBox1,idenandraskavisparadetsomstritexBox2.Identredjespararvisummanavdetvfrsta.Jagdperminavariablertilli1,i2ochsumma

  .

  Nurvariablernaskapadeochnstastegrattstoppaintalensomstrirutorna.Hrkommerettproblem,detsomstrirutornarjutextochintetalsvimstekonvertera(graom)detsomstritextrutortilltal.S,vivillgraomdetsomstritextrutornatilltalochstoppainivravariabler.Detgrtillpfljandestt;

  void Button1Click(object sender, EventArgs e) {

  int i1; int i2; int summa; }

  i1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); i2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

 • 10

  Nusummerarvidessatvtalochspararivariabelnsumma

  Slutligenvillviskrivainsvaretvifickivrlabel1.Men,ienlabelstrdettext,intetal,svimstegraomvrttaltilltextinnanvistopparindet.Detfungerarpnstansammasttsomtandrahllet.

  Nuskadetfungera.Hmtagrnahemexempel2.exefrnfronteromduvilltittahurdetserut.Grnuettegetprogramsomfungerarpsammastt.

  AttgraHmtahemprogramP2Rknaren.exefrnFonter.Grettegetprogramsomfungerarpsammastt.

  Variabelnamn Innehller

  int Heltal,2miljardertill2miljarder

  long Heltal,vldigtstoratal

  double Decimaltal

  char Etttecken

  string Textstrngar

  bool Trueellerfalse

  summa = i1+i2;

  label1.Text = Convert.ToString(summa);

 • 11

  Kapitel3IFsatsen

  Iblandvillmanattvissasakerskahndabaraomngotannatvillkorruppfyllt.DanvndsIfsatser.

  GenerelltserIFsatsenutshr:

  if (Ngot r sant) { Gr detta!; } else if (Ngot annat r sant) { Gr detta!; } //(Hr kan det komma flera else if) else { I alla andra fall, gr detta!;

 • 12

  Vigrettlitetprogramfrattdemonstrera.

  Tvstyckentextboxdrviskaskrivaintal. Enknapp. Enlabeldrviskaskrivautettparsaker.

  Nrmanskatryckerpknappenfljandehnda:

  Omtaletitextbox1rstrrendetitextbox2skriverdenilabel1:[Frstatalet]rstrren[Andratalet].Detrvrdenaav[Frstatalet]och[Andratalet]somskaskrivasut,t.ex.17,10ellervaddetnur.

  OmtaletirutaBrstrrendetirutaAskriverdenilabel1:[Andratalet]rstrren[Frstatalet].

  Omtalenrlikaskadenskrivaut:[Frstatalet]och[Andratalet]rlikastora.

 • 13

  Dengrnatextenrkommentarersomprogrammetintekommerattbrysigom.Mananvnderkommentarerfrattfrklaravadkodgrtillandrasomlserdenellerfrattmansjlvskakommaihgdetsenare.

  AttGraProgrammetheterexempel3.exeochliggerpFronter.NrnigjortochfrstttdetkanniladdahemochgraP3MyndigKollen.exe.

  void Button1Click(object sender, EventArgs e) { //Skapa tv variabler int a; int b; //Gr om det som str i textrutorna till int //och stoppa in i a och b a = Convert.ToInt32(textBox1.Text); b = Convert.ToInt32(textBox2.Text); //Om a r strre n b if (a > b) { //Gr detta label1Text = a + " r strre n " + b; } //Annars b r strre n a else if (b > a) { //Gr detta label1Text = b + " r strre n " + a; } //I alla andra fall n ovan else { //Gr detta label1Text = a + " och " + b + " r lika stora"; } }

 • 14

  Kap3.5IFsatserochfrgerFrattflitepersonligprgelpsittprogramskavitittaphurmankanndrafrger.

  Vigrenenkeldesignmedenknappochenlabelochengroupboxmedtvstyckenradiobuttons.Nrvitryckerpknappenskafrgenpbakgrunden,knappenochtextenndrastillrttellergrntberoendepvadmanharvalt.

  AttgraGrsammaexempelsomovan.ProgrammetfinnsattladdanerfrnFrontersomexempel3.5.exe.LaddasedannerohgrettprogramsomfungerarsomP3.5FrgVljaren.exe.

  Variabelnamn Innehller

  Int Heltal,2miljardertill2miljarder

  Long Heltal,vldigtstoratal

  Double Decimaltal

  Char Etttecken

  String Textstrngar

  Bool Trueellerfalse

 • 15

  exempel3.5.exe

  void Button1Click(object sender, EventArgs e) { //Om radioButton1 r markerad (notera att det r tv stycken = if (radioButton1.Checked == true) {

  //Detta ndrar bakgrundsfrgen p knappen button1.BackColor = Color.Red; //Detta ndra texten p knappen button1.ForeColor = Color.Green; //Detta ndra bakgrundsfrgen p programmet

  this.BackColor = Color.Red; //Detta ndrar textfrgen p radiobuttons

  radioButton1.ForeColor = Color.Green; radioButton2.ForeColor = Color.Green; //Detta ndrar frgen p textet i label1. label1.ForeColor = Color.Green; } //Annars om den andra radiobutton2 r markerad ska fljande hnda else if (radioButton2.Checked == true) { butt