Proiect Local Primavara

Embed Size (px)

Text of Proiect Local Primavara

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  1/12

   MINISTERUL EDUCAŢIEI NA IONALE I CERCETĂRII ŞTIIN IFICEȚ Ș ȚINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂPÂNŢA

   NR___/______________ NR.: ./ .02.2016  Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş Şcoala Gmna!al" #"p$nţa

  Inspector şcolar General% &rector%'ro(. )na *ucreţa Moldo+an 'ro(. ,urda Irna

   NR.: / .02.2016 NR.: / .02.2016

  Şcoala Gmna!al" Reme ț   coala Gmna!al" G-. *a!"r% Ialom aȘ ț&rector% 'ro(. te(an MaraȘ   &rector% u!oeanu rstna

  Inspector pentru act+. etraşcolare 'aro-a rtodo" #"p$nţa'ro(. )mela "nc" 'reot paro- Grore *uţa

  Inspector şcolar de pentru 3n+.prmar NR44/..02.2016 'ro(.3n+.prmar Natala 5orn+ald 'rm"ra omune #"p$nţa 'ro(.3n+.prmar norca &orca 'rmar% odrea Ncolae

  .

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  2/12

  PRIMĂVARA TRADI IILOR ÎN SATUL ROMÂNESCȚ

  PROIECT EDUCAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERJUDE EANĂȚ

  )nul şcolar 20172016

  Argumen !

  #oseşte prm"+ara cu paş m"runţ... u m$nuţa cald" ne 8ate la eam.... 9moţa ne cuprnde%desc-dem lar (ereastra pentru a prm m$n$erea cald" a soarelu de prm"+ar". ucuroş%n+t"m; prm"+ara 3n şcoala noastr" ş odat" cu ea% +" n+t"m ş pe dumnea+oastr"% s" ne

   8ucur"m de 8l$ndeţea% (rumuseţea ş n"şa e.,radţle noastre +n de demult ş 3ş cer dreptul de a ( preluate ş transmse urm"toarelor 

  eneraţ.,oate trad le repre!nt" cele ma de pre comor ale une cultur% ar no suntem dator s" leț ț

   p"str"m nealterate 3n mlc &orna7 'ro(. Gror amela 'ro(. &onat- Ioan7 'ro(. muleac )ncaȘ 'ro(. Roman 9dt7 'ro(. te ca rstnaȘ ț 'ro(. #tan Ileana

  'ro(. #tan G-e. M-a9d. #tan Ileana'ro(. 'op a *enu aș ț'ro(. te co )ndreaȘ ț

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  3/12

  P&rener$  3n derularea proectulu:7 Inspectoratul colar Jude ean MaramureşȘ ț7 Şcoala Gmna!al" Remeţ7 Şcoala Gmna!al" G-eor-e *a!"r / Ialom aț

    7 'aro-a rtodo" #"p$nţa

  7 8loteca omunal" #"p$nţa7 'rm"ra omune #"p$nţa

  SCOPUL PROIECTULUI'"strarea ş promo+area +alorlor tradţonale spec(ce anotmpulu

   prm"+ara. 9prmarea emoţlor ş sentmentelor care ne 3ncearc" la +enrea

   prm"+er prn d(erte (orme artstco7plastce ş practce. &e!+oltarea unor relaţsocale.

  O*$e"$+e)e %r($e"u)u$ !• #tmularea ş promo+area capact"ţlor creatoare ale coplor ş cadrelor 

  ddactce?• ult+area respectulu (aţ" de tradţle rom$neşt de prm"+ar"?• *eende ş mtur spec(ce !onelor de pro+enenţ" a partcpanţlor?• maerea cele ma dra ş apropate (nţe de su(letul ş nma noastr" @ 

  M)M)?• onceperea unor lucr"r ce mplc" ornaltate% creat+tate% manaţe.

  TERMEN DE DERULARE: 1.02.2016 @ A0.10.2016

  Regu)&men 'e ,n-"r$ere. %&r$"$%&re /$ e+&)u&re!'artcparea şcollor 3n proect se +a (ace prn completarea acordulu de

   partenerat precum ş a (şe de 3nscrere. #e +a completa un snur acord de partenerat de (ecare şcoal"% ar (şa de 3nscrere de c"tre (ecare ec-p" ş cadru

  ddactc partcpant .'entru real!area desenelor% a(şelor se +or (olos te-nc la aleere. *ucr"rle+or ( real!ate pe (ormat )B. =n colţul dn dreapta

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  4/12

  're!ent"rle 3n 'oEer 'ont +or cuprnde mam 10 slde7ur cu man ştet re(ertor la act+tatea corespun!"toare.

  ,ransmterea materalelor se +a (ace ast(el:7 &esenele% cola

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  5/12

   

  )l8um 3n (ormat electronc cu aspecte dn tmpul derul"r proectulu%(lmuleţe% 're!ent"r 'oEer'ont

   

  arte 3n (ormat electronc cu I#N 3nrestrat la 8loteca Naţonal" aRom$ne% care +a ( prmt" de (ecare partcpant

   

  Medat!area proectulu 3n mass7meda local"  )nal!a c-estonarelor

  Org&n$4&re& /$ 'e-1/ur&re&

   Activitatea 1

    ,tlul act+t"ţ @ C(n-$u$re& e"#$%e$ 'e %r($e" P(%u)&r$4&re& %r($e"u)u$'eroada de des("şurare 7 1 72 (e8ruare 2016Responsa8l de act+tate 7 drector ,urda Irna  7 pro(. &an )na amela  7 pro(. #o(ne Natalaț  7 pro(. Gror amela  7 pro(. te(an MaraȘadrele ddactce nteresate s" partcpe ca partener 3n cadrul acestu

   proect +or completa (şa de 3nscrere pe adresa de e7malsc-oolsapantaFa-oo.com 7 cu men unea %% 'RI9, ,R)&I,II%%ț#e +a real!a o 8a!" de date a partcpanţlor la proect.

   Activitatea 2oncurs @ M&m 'r&g e $u*e-" I&r3m '&" gre/e-"2222222222'eroada de des("şurare 7 1 @ A1 marte 2016

    Responsa8l de act+tate: 7 'asencuc *lana  7 'op )drana

    7 5lorea M-aela

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  6/12

  5ecare cadru ddactc 3nscrs 3n proect +a trmte un porto(olu ce +aconţne materalele real!ate de 3ntreaa ec-p" de proect ş anume r"dn ele ț șclasele ' 7IK7KIII ast(el:

  Gr"dn ele clasele ' 7 I7a IK a +or partcpa cu o crea e plastc" Cdesen%ț ș ț pctur"% cola

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  7/12

  didactic îndrumător   Cacestea +or alc"tu o re+st" ce +a real!at" ca e+aluare şre!ultat al prme act+t"ţ dn proectD. Re+sta +a a+ea cod I##N mot+ pentru carelucr"rle tre8ue transmse at$t pe suport de -$rte c$t s pe suport electronc & ce +acuprnde at$t materalele scrse c$t ş lucr"rle scanate .

  *ucr"rle +or ( transmse p$n" pe data de 1 ma 2016 data poşte% pe

  adresa Şcoala Gmna!al" #"p$nţa% strada 'rncpal"% nr 1A% cod BAA0% loc.#"p$nţa%

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  8/12

    7 #tan Ileana7ed.Şcoala coordonatoare +a o8ţne codul I#N de la 8loteca entral"% +a

  central!a modelele ş proramele de opţonale de la cadrele ddactce coordonatoareş +a edta +olumul 3n (ormat electronc pe care 3l +a epeda ulteror cadrelor ddactce.

   Activitatea 6  Am colaborat, neam implicat, ceam reali!at "

  'eroada de des("şurare 7 1septem8re7A0 octom8re 2016  Responsa8l de act+tate: 7 #tan Ileana  7 te co )ndreeaȘ ț

    7 o8an )na

  #e +a real!a un c-estonar pr+nd mplcarea ş re!ultatele partcp"r la acest proect. Medat!area re!ultatelor aplc"r c-estonarulu% transmterea re!ultatelor c"tre partener.

  -estonarul +a ( trms (ec"ru cadru ddactc mplcat pe adresa de e7mal ş+a ( retrms tot 3n (ormat electronc pe adresa de e7mal a proectulu:sc-oolsapantaFa-oo.com 

   Activitatea #  $iseminarea re!%ltatelor proiect%l%i&

  'eroada de des("şurare 7 1aprle 7 A0 octom8re 2016  Responsa8l de act+tate: 7 te(an MaraȘ  7 muleac )ncaȘ

  • )rtcole 3n presa local"% re+ste de specaltate ce +or ( postate ş pe 8lo7ul proectulu: EEE.scoalasapanta.8lo.n(o

  • re+st" care +a cuprnde materalele real!ate de partcpanţ 3ncadrul proectulu. Re+sta +a ( postat" pe ste7ul EEE.ddactc.ro

  • >n 8lo unde +or putea ( +!onate materale% man real!ate deşcolle% ele+% cadrele ddactce partenere 3n proect.

  • ,oate cadrele ddactce mplcare 3n des("şurarea acestu proect +or prm3mpreun" cu +olumul ş ade+ernţe de partcpare la acest proecteducaţonal. elelalte dplome +or ( transmse 3n peroada a(erent"act+t"ţ respect+e la tmp pentru a ( 3nm$nate ele+lor p$n" la s($rştulanulu şcolar 20172016.

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  9/12

  DIAGRAMA ACTIVITĂŢILOR 

    r

  crt

  .

  Activitatea Responsabili Perioada Rezultate

  concrete

  1 C(n-$u$re& e"#$%e$ 'e %r($e"P(%u)&r$4&re& %r($e"u)u$

  ,urda Irna&an )na amela

  o(ne NatalaȘ ț

  Gror amela

  1 72 (e8ruare 2016 9c-pa de proect

  2 M&m 'r&g e $u*e-" I&r3m '&"gre/e-" 222

  'asencuc *lana'op )drana5lorea M-aela

  17A1 marte 2016 9c-pa de partener

  AP&/e)e3-r*(&re& ,nn($r$$ -u1)ee/$

  te ca rstnaȘ țodnar Irna>lc &orna

  1 aprle @ 1 ma 2016 ompletarea ec-pede proect

  B S ,m%r/$m '$n e%er$enB& n(&-r 222 'op a *enu aș țRoman 9dt#tan G-eor-e M-a

  1 ma 71 une 2016 Mapa cu porto(olle prmte ca re!ultate aleact+t"ţ% dplome&K&7ur

  Re&)$4&re& +()umu)u$ 3 m&nu&)u)u$ 'e*une %r&"$"$

  muleac )ncaȘ&onat- Ioan#tan Ileana7ed.

  1 une 7 1sept 2016 olectarea modelelorde opţonalMapa cu modele de

   prorame de pţonal

  6 Am "()&*(r&. ne3&m $m%)$"&. "e3&mre&)$4&H

  #tan Ileanate co )ndreeaȘ ț

  o8an )na

  1septem8re7A0octom8re 2016 entral!atorul @

  nterpret"rlec-estonarelor 

  D$-em$n&re& re4u)&e)(r %r($e"u)u$ te(an MaraȘmuleac )ncaȘ

  'e toat" peroada dedes("şurare a proectulu

  Re+stele edtateKolumul cu I#N)rtcole dn pres"

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  10/12

  DIAGRAMA GA TT

   Nr crt.

  )ct+tatea *una1

  *una2

  *unaA

  *unaB

  *una

  *una6

  *una

  *unaL

  *una

  *una10

  *una11

  1 C(n-$u$re& e"#$%e$'e %r($e"

  ////////

  2 M&m 'r&g e $u*e-"

  I&r3m '&"gre/e-" 222

  ////////

  A P&/e)e 3 -r*(&re& ,nn($r$$ -u1)ee/$

  //////

  B S ,m%r/$m '$ne%er$enB& n(&-r 222

  /////// //////

  Re&)$4&re& +()umu)u$3 m&nu&)u)u$ 'e *une%r&"$"$

  /////// ////

  6 Am "()&*(r&. ne3&m$m%)$"&. "e3&m

  re&)$4& H

    / /// //////// //////// //////

  D$-em$n&re&re4u)&e)(r%r($e"u)u$

  ////// /////////

  /////// //////// /////// ////// /////// ////// ///// //////

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  11/12

  FI Ă DE ÎNSCRIEREȘ

  PRIMĂVARA TRADI IILOR ÎN SATUL ROMÂNESCȚ

    PROIECT EDUCAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERJUDE EANĂȚ

  >ntatea colar":ș

  )dresa unt" colare Clocaltate% strad"% nr.%

 • 8/18/2019 Proiect Local Primavara

  12/12

  Şcoala Gmna!al" #"p$nţa Şcoala ........................#"p$nţa / Maramureş ........................................  ........................................

   Nr. 1L dn 1.02.2016 Nr. _____ dn __________  

  A"(r' 'e %&rener$&

  1.'"rţle contractante:

  Şcoala Gmna!al" #"p$nţa 7 Maramureş 3n caltate de aplcant% repre!entata de pro(. ,urda Irna3n caltate de drector% ş ec-pa de proect: pro(. 7 ,urda Irna% te(an Mara% &an )na amela% o(ne Ș Ș ț

   Natala% Gror amela% muleac )nca% te ca rstna%Ș Ș ț

   ş nsttuţa ______________________________________________________________ repre!entat" de _______________________________________________ 3n caltate de drector ş ec-pa de proect _____________________________________________________________% 3n caltate de partener 3ncadrul proectulu educaţonal %%PRIMĂVARA TRADI IILOR ÎN SATUL ROMÂNESCȚ ;

  2.8ect+ul contractulu:8ect+ul pre!entulu contract de partenerat 3l repre!nt" cola8orarea dntre p"r leț

  contractante 3n +ederea des("şur"r proectulu educat+:%% PRIMĂVARA TRADI IILOR ÎN SATUL ROMÂNESCȚ

  A.Grup ţnt" : pre colar ele+ a claselor ' @ I 7 IK7KIII% cadre ddactce.ș ș

  B. 8laţle p"rţlor:

  ). )plcantul se o8l":s" n(orme!e partcpanţ despre data ş modul de oran!are a concursulu?s" emt" ş s" dstr8ue dplome de partcpare ele+lor cadrelor ddactce 3ndrum"toares" montor!e!e ş s" e+alue!e act+t"ţle derulates" asure 8a!a lostc"

  . 'artenerul se o8l":s" medat!e!e concursul 3n nsttuţa de 3n+"ţ"m$nts" pre"teasc" ele+ pentru partcparea 3n cadrul act+t"ţlor 

  s" selecte!e lucr"rle acestora  s" respecte reulamentul de 3nscrere 3n proects" trmt" acordul partenerat 3nrestrat semnat ş ştamplat 3n 2 eemplare pe adresa ndcat"3mpreun" cu re!ultatele prme act+t"ţ

  . 're!entul acord de partenerat ntr" 3n +oare la data semn"r acestua ş este +ala8l pe peroada derul"r proectulu% respect+ 1 (e8ruare 2016 @ A0 octom8re 2016.

  )plcant% 'artener%&rector% 'ro( . ,urda Irna