of 20 /20
SI LA MIQUELA LET’S CREATE Secundària Secundària Lídia Alech i Mònica Pont Barcelona, 19 de setembre de 2013

Projecte Comenius SI La Miquela

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sres. Lídia Alech i Mònica Pont

Text of Projecte Comenius SI La Miquela

Page 1: Projecte Comenius SI La Miquela

SI LA MIQUELALET’S CREATE

Secundària

LET’S CREATESecundària

Lídia Alech i Mònica Pont

Barcelona, 19 de setembre de 2013

Page 2: Projecte Comenius SI La Miquela

SI La Miquela

Vam néixer el 7 de setembre de 2010, com a Secció d’Educació Secundària (SES).

Actualmemt el nostre centre té:

�Dos grups de 1r d’ESO:

1r d’ESO A i B (41 alumnes en total)

�Dos grups de 2n d’ESO:

2n d’ESO A i B (48 alumnes en total)

�Tres grups de 3r d’ESO:

2

�Tres grups de 3r d’ESO:

3r d’ESO A i B (42 alumnes en total)

�Tres grups de 4t d’ESO:

4t d’ESO A, B i C (51 alumnes en total)

�Un claustre de professors format per 21 docents

Page 3: Projecte Comenius SI La Miquela

El projecte curricular SI La Miquela de Bescanó

S’ha dissenyat a partir de tres pilars fonamentals:

�Recursos humans

L’alumnat

Els pares i mares

Un professorat molt compromès

3

Suport d’institucions locals i Departament d’Ensenyament

�Recursos materials

�Recursos pedagògics

Page 4: Projecte Comenius SI La Miquela

Recursos materials

Model A Model B Model C

Comenius

4

Page 5: Projecte Comenius SI La Miquela

Objectius finals

�Assolir una formació de dimensió europea: Euroformació.

�Estimular la diversitat de capacitats i motivacions, tant la suficiència coml’excel·lència.

�Potenciar de forma extraordinària el trilingüisme i les noves tecnologies.

5

�Aconseguir una formació integral i de qualitat.

Page 6: Projecte Comenius SI La Miquela

Aspectes que cal destacar del nostre PEC en relació a les llengües

El SI La Miquela de Bescanó és un centre públic d'ensenyament secundari amb el

català com a llengua vehicular d'instrucció, d'aprenentatge i administració. Si bé la

llengua catalana és la llengua vehicular del centre, apostem decididament pel

trilingüisme.

6

Oferta de llengües

�6 hores de llengua anglesa de 1r a 3r d'ESO, i 9 hores a 4t d’ESO

�5 hores de llengua castellana a tots els cursos de l’ESO

Page 7: Projecte Comenius SI La Miquela

Aspectes que cal destacar del nostre PEC en relació a l'1X1

�Per nosaltres, el recurs 1x1 amb netbooks i Ipads és un recurs més.

�Creiem que com més gran sigui el ventall de recursos pedagògics, més fàcilment s'assoliran els continguts competencials i curriculars.

�Importància que donem als diferents recursos:

40% del currículum a partir de l'1x1

7

40% del currículum a partir de l'1x1

40% a partir de llibres de text i similars

20% a partir del treball per projectes europeus

Page 8: Projecte Comenius SI La Miquela

Projectes de centre: Associacions escolars Comenius

�Curs 2011-2012

▪ Comenius regio: Leg@mi di parole! Abruzzo-Bescanó (1r d’ESO)

�Curs 2012-2013

▪ Multilateral: Let’s create! Txèquia, Polònia i Turquia (3r d’ESO)

▪ Comenius regio: Leg@mi di parole! Abruzzo-Bescanó (2n d’ESO)

�Curs 2013-2014

8

�Curs 2013-2014

▪ Multilateral: Building Bridges through Art! Holanda, França, Portugal, Xipre i Bescanó (1r d’ESO)

▪ Comenius regio: Holdmen! Abruzzo-Bescanó (2n d’ESO)

▪ Bilateral: Food here and there, now and then! Alemanya-Bescanó (3r d’ESO)

▪ Multilateral: Let’s create! Txèquia, Polònia i Turquia (4t d’ESO)

Page 9: Projecte Comenius SI La Miquela

Estructura organitzativa Departament de Noves Tecnologies

Cap de departament: Iolanda Fort

�Secció de manteniment: Iolanda Fort

�Secció de recerca d'entitats col·laboradores: Quim Cullell

�Secció de gestió d'assegurances: Anna Masó

9

�Secció 1x1 (netbooks i Ipads): Iolanda Fort

�Secció gestió Moodle: Maria Reyner

Page 10: Projecte Comenius SI La Miquela

Estructura organitzativa: Departamentde Projectes Europeus

Cap de departament: Lídia Alech

�Secció de creació: Maite Pla

�Secció de recerca d'entitats col·laboradores: Quim Cullell

�Secció de redacció: Carme Masdevall i Lídia Alech

�Secció de suport tècnic: Iolanda Fort i Maria Reyner

10

�Secció de suport tècnic: Iolanda Fort i Maria Reyner

�Secció de comptabilitat: Maite Pla i Iolanda Fort

�Secció de coordinació i desenvolupament: Mar Pérez, Carme Masdevall, Lídia

Alech, Alma Peñarrubia i Mònica Pont

�Secció de suport estratègic: la totalitat del claustre

Page 11: Projecte Comenius SI La Miquela

11

Resultats avaluació diagnòstica

Page 12: Projecte Comenius SI La Miquela

Percentatge d’alumnat de 3r d’ESO que assoleix les competències

60

70

80

90

100

Global llengua catalana94,87 %

12

0

10

20

30

40

50

60 94,87 %Global llenguacastellana 80,95 %Global matemàtiques90,0%

Page 13: Projecte Comenius SI La Miquela

Let’s Create! – República Txeca, Polònia, Turquia i Catalunya

Associació escolar multilateral Comenius

13

Page 14: Projecte Comenius SI La Miquela

Objectiu

Let’s Create!

Formar i impulsar els adolescents de quatre països europeus a pensar en

estratègies econòmiques diferents per donar resposta a la situació de crisi actual.

Han d'entendre la importància de la iniciativa i la creativitat per poder donar

respostes a molts dels problemes del món econòmic actual.

14

respostes a molts dels problemes del món econòmic actual.

Page 15: Projecte Comenius SI La Miquela

Metodologia

�Aquest curs es desenvolupa des de l'optativa d'emprenedoria.

�Moltes àrees han assumit el desenvolupament d'una part del projecte des del seu

currículum: Visual i Plàstica, Ciències Socials, Llengua Anglesa, Ciències Naturals,

Tecnologia, Música...

�Les activitats seleccionades es comparteixen a través de l'etwinning.

Avaluació

�L'avaluació del projecte en el centre es fa a través de l'International Projects

Training for Teachers a partir del claustre.

�L'avaluació del projecte amb els socis es fa a través de correus i

videoconferències.

15

Page 16: Projecte Comenius SI La Miquela

A qui va dirigit?

16

Page 17: Projecte Comenius SI La Miquela

Activitats del curs 2012-2013

�Presentació del projecte amb la presència de tots els socis participants i elecció del logo pel projecte Let’s Create!.

�Contextualització: article sobre la crisis actual.

�Elecció del producte: l’oli de cop.

Matèria primera: herba de St Joan, flor autòctona, i

oli verge

�Creació de la cooperativa: NACURO

17

�Creació de la cooperativa: NACURO

Constitució i organigrama de la cooperativa: president, secretari, vocals…

Redacció dels estatuts de la cooperativa.

�Elaboració del pla d’empresa.

�Videoconferències.

�2 mobilitats: República Txeca amb 19 alumnes (abril 2013)

Polònia amb 18 alumnes (juny 2013)

Page 18: Projecte Comenius SI La Miquela

Activitats del 2013-2014

�Recollida de flor�Producció de l’oli de cop i crema�Etiquetatge�Pàgina web�Comptabilitat�Anunci publicitari

18

�Mobilitats: Turquia �Cloenda: a Bescanó

Page 19: Projecte Comenius SI La Miquela

Resultats obtinguts

Let’s Create!

�Els alumnes descobreixen la necessitat de la iniciativa i l'emprenedoria.

�El treball en grup afavoreix l'aprenentatge entre iguals.

�Els alumnes augmenten molt l'interès per la llengua anglesa i per altres cultures.

�Les professores sempre que és possible es dirigeixen als alumnes en anglès.

19

�Les professores sempre que és possible es dirigeixen als alumnes en anglès.

�L'entorn etwinning afavoreix aquest intercanvi d'experiències.

�Fan ús de l'anglès oral en les activitats i intercanvis.

Page 20: Projecte Comenius SI La Miquela

Lídia Alech i Mònica Pont

[email protected]

http://silamiquela.wix.com/comeniuscorner