PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany...

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Nr 301062W Dobrska Kolonia - Sokolniki

od km 0+000 do km 1+615,50

o dugoci 1615,50 m

Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 157, 96,

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

nr 301062W Dobrska Kolonia - Sokolniki

od km 0+000 do km 1+615,50

o dugoci 1615,50m

INWESTOR: Gmina Racia

Autor Projektu:

Stanisaw Lipski

Podpis

Nr. upr. WZDP41/75 Nr.ewid. Maz/BO/1464/01

DATA: 10.2011r

Wykaz zacznikw:

1. Opis techniczny

2. Formularz ofertowy

3. Przedmiar robt

4. Tabela robt ziemnych

5. Tabela plantowania skarp

6. Wykaz drzew

7. Wykaz zjazdw

8. Wykaz poszerze

9. Plan orientacyjny w skali 1:25 000

10. Projekt zagospodarowania drogi w skali 1:1000

11. Profil poduny w skali 1:100/1000

12. Przekroje normalne

13. Przekroje poprzeczne

14. Przepusty

15. Zjazdy

O P I S T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej

Nr 301062 W Dobrska kolonia-Sokolniki od km 0+000 do km 1+615,50 o dugoci 1615,50 m, na terenie

oznaczonym numerem ewidencyjnym 96 i 157 .

2. Podstawa opracowania

Dokumentacj projektow opracowano w oparciu o :

- mapy sytuacyjno-wysokociowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego - pomiary sytuacyjno-wysokociowe uzupeniajce przeprowadzone przez

projektanta

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r /

- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

- Inne przepisy dotyczce projektowania drg oraz literatura techniczna i stosowne rozwizania

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 301062 W Dobrska

kolonia-Sokolniki na odcinku 1615,50 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie drzew , karp i krzakw, roboty ziemne , budow przepustw pod drog

, wykonanie poszerze / wg wykazu poszerze /, wykonanie warstwy odsczajcej z piasku i nawiezienie

pospki na podbudow na poszerzeniach, nawiezienie pospki do stabilizacji na caej szerokoci podbudowy

, wykonanie podbudowy- stabilizacji gruntu cementem, budow dwuwarstwowej nawierzchni z betonu

asfaltowego , umocnienie poboczy i zjazdw pospk , oznakowanie pionowe drogi.

4. Opis stanu istniejcego

Droga Dobrska Kolonia-Sokolniki jest drog gminn i ley w caoci na terenie gminy Raci , powiat

Posk .

Gmina Raci ma dobrze rozwinit infrastruktur techniczn. Rozbudowana jest sie wodocigowa ,

telekomunikacyjna gazowa i kanalizacja sanitarna . Przebudowywuje si i modernizuje sie drogow, ale

potrzeby s jeszcze due. Sie drogowa wymaga dalszej rozbudowy .

Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwinitej uprawie zb /kukurydza/ , owocw /

truskawka / i warzyw / cebula , marchew , ogrki , kapusta /. Rozwinita jest hodowla byda mlecznego i

trzody chlewnej.

Pocztek projektowanego odcinka drogi znajduje si w km 0+000 na skrzyowaniu z drog powiatow

Gralewo-Gra o nawierzchni asfaltowej a koniec w km 1+615,50 na granicy gminy Raci i Drobin .

Istniejca droga to droga o nawierzchni wirowej grub. 13-16 cm, w km 0+000 do 1+000 jest w stanie w

miar dobrym. W km 1+000 do 1+615,50 stanowi jakby drog gruntow, ulepszon piaskiem i pospk .

Dlatego przewidziano dowz pospki do stabilizacji na caej szerokoci podbudowy

/ 5cm i 10 cm /.

Po prawej stronie drogi znajduje si wodocig / w dnie dawniej istniejcych roww /. Takie usytuowanie

wodocigu nie pozwala na odnow roww przydronych .

Grunty przylege do drogi s w wikszoci zmeliorowane .

Drzewa, karpy i krzaki znajdujce si w pasie drogowym naley wykarczowa .

Szeroko pasa drogowego wynosi 5-8,0 m.

5. Opis stanu projektowanego

Zaoenia : drog zaprojektowano dla klasy L, obcienie ruchem KR-1, szybko projektowa 50 km / godz.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora drog zaprojektowano po trasie istniejcej.

1. Rozwizania sytuacyjne

Rozwizania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujc maksymalnie warunki istniejce.

Na odcinku zaprojektowano 14 zaama trasy PK oraz PT i KT i 1 uk poziomy o promieniu R=450 m .

Wsprzdne zaama trasy i wierzchoka uku oraz PT i KT podano na projekcie zagospodarowania drogi .

5.2. Rozwizania wysokociowe

Rozwizania wysokociowe zaprojektowano w oparciu o :

- konfiguracj istniejcego terenu - powierzchniowe odwodnienie drogi. Minimalne pochylenia niwelety wynosz 0,10 % ,a maksymalne 0,78 %.

W miejscu ponadnormatywnego zaamania niwelety wpisano 1 uk wypuky w km 1+600 o promieniu R=1000

m.

Niweleta projektowana jest rwnolega do niwelety istniejcej.

5.3. Przekrj normalny

Na projektowanym odcinku zaoono 2 przekroje normalne :

Przekrj Nr 1 od km 0+000 - 1+000

Nr 2 od km 1+000 - 1+615,50

Geometria - obydwa przekroje :

- jezdnia szerokoci 4,0 m i pochyleniu 2%

- pobocza 2 x 1,25 m i pochyleniu 8%

- korona 6,50 m

Konstrukcja poszerze- obydwa przekroje: - wg wykazu poszerze

- warstwa odsczajca z piasku grub. 10 cm

- poszerzenie podbudowy pospk warstw grub. 16 cm .

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni / przekrj Nr 1 i Nr 2 /

- dowiezienie pospki do stabilizacji warstw grub. 5 cm na caej szerokoci

podbudowy przekrj Nr1 i 10 cm przekrj Nr 2

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymaoci Rm-2,5 MPa - dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grub.4 cm wg normy

PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm

- warstwa cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm

- umocnienie poboczy i zjazdw pospk warstw grub. 8 cm .

5.4.Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniaj spadki poprzeczne i podune jezdni i poboczy oraz

projektowane przepusty z rur PVC o 40 cm w km 0+005, km 0+160 i w km 1+611.

Pola w ssiedztwie drogi w przewaajcej czci s zmeliorowane .

5.5. Pobocza i zjazdy

Zjazdy do pl i posesji wg wykazu zjazdw.

Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona pospk warstw grub. 8 cm.

5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczestwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stae /organizacja ruchu /.

Lokalizacj i symbole znakw pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znakw powinny by oklejone foli odblaskow i ustawione na supkach z rur stalowych o rednicy o 70

mm. zg . z instrukcj .

FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301062W

DOBRSKA KOLONIA - SOKOLNIKI

od km 0+000 do km 1+615,50 o dugoci 1615,50 m

Lp.

Podstawa

nakadw

Szczegowy opis robt

obliczenia

Jedn.

miary

Ilo

robt

ogem

Cena

jedn.

Warto

robt w z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CPV

45112600-0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie rwninnym

od km 0+000 do km 1+615,50

Karczowanie drzew przy wsppracy sprztu

mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem

na odl.1,0 km,

z drzew o rednicy 10-15cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o rednicy 16 25cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o rednicy 26 35cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o rednicy 36 45cm

wg wykazu drzew

Karczowanie pni z drzew wycitych przed

rozpoczciem robt i odwiezieniem karp

na odl. 2km,

pni z drzew o rednicy 10-15cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz o rednicy 16-25cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz o rednicy 26-35cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz o rednicy 36-45cm

wg wykazu drzew

Karczowanie gstych krzakw

wg wykazu

m

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2

1615,5

6

0

5

1

7

9

4

1

525

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CPV

45111200-0

11

12

13

14

15

16

CPV

45233100-0

17

CPV

45233300-2

18

19

II. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III

wykonane mechanicznie z przemieszczeniem

na odl. do 30m

wg tabeli robt ziemnych

Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane

koparkami o poj. yki 0,40m3 z transportem