of 6 /6
www.projektzklasa.pl Pomysły na zaangażowanie partnerów zewnętrznych e-book PROJEKT EDUKACYJNY Jak pozyskiwać sojuszników i promować projekt?

PROJEKT EDUKACYJNYbiuletyn.nowaera.pl/2015/11/pp/projekt-z-klasa_2/Jak...2 Jak pozyskiwać sojuszników i promować projekt? PROJEKT EDUKACYJNY Projekty edukacyjne w szkołach mogą

Embed Size (px)

Text of PROJEKT EDUKACYJNYbiuletyn.nowaera.pl/2015/11/pp/projekt-z-klasa_2/Jak...2 Jak pozyskiwać...

1

www.projektzklasa.plwww.projektzklasa.pl

Pomysy na zaangaowanie partnerw zewntrznych

e-book

PROJEKT EDUKACYJNYJak pozyskiwa sojusznikw i promowa projekt?

2

www.projektzklasa.pl

Jak pozyskiwa sojusznikw i promowa projekt?

PROJEKT EDUKACYJNY

Projekty edukacyjne w szkoach mog by realizowane we wsppracy z rnymi partnerami zewntrznymi. Mog oni zaoferowa zespoom projektowym wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe, poszerzajc tym samym zakres moliwoci dziaania samych uczniw.

inne szkoy i placwki owiatowe, samorzd lokalny,

urzdy, muzea, biblioteki, domy kultury, wysze uczelnie, instytuty naukowe,

organizacje pozarzdowe, placwki medyczne, policja, stra poarna, parafia, media lokalne, firmy itp.

Sojusznikami w realizacji projektu mog by:

3

www.projektzklasa.pl

W zalenoci od tematyki i rodzaju projektu, sojusz-nikami tych dziaa mog by rozmaite instytucje i organizacje, dziaajce w lokalnym rodowisku. Ale nie tylko przy dzisiejszych moliwociach tech-nicznych partnerem projektu moe by nawet pod-miot zlokalizowany na innym kontynencie.

Wyej wymienione przykady to podmioty ze-wntrzne, ale wsparcia powinny udziela uczniom przede wszystkim osoby najblisze: rodzice, na-uczyciele, dyrektor szkoy.Rodzice mog pomc w organizacji uczniow-skich przedsiwzi, w transporcie rnych ma-teriaw, w wykonywaniu niektrych zada, mog

by sponsorami, zapewni opiek podczas r-nych dziaa. Nauczyciel od pocztku realizacji wspiera uczniw swoim dowiadczeniem, wiedz, umie-jtnociami, moe te przekona do uczniow-skich pomysw innych nauczycieli.Z dyrektorem naley ustala wszystkie spra-wy dziejce si w szkole. Moe on udostpni uczniom sal na miejsce spotka grupy, szkolne boisko, sal gimnastyczn, sprzt nagonienio-wy lub sportowy. Moe pozwoli zorganizowa jakie wydarzenie w szkole, wystosowa pismo/rekomendacj do innej instytucji czy organizacji,

w celu wsparcia realizacji projektu.Wan rol mog odegra wodarze miasta/gminy/powiatu i o ich zainteresowanie trzeba szczeglnie zabiega. Przede wszystkim mog udzieli wspar-cia w postaci wydania zgody i odpowiednich ze-zwole potrzebnych np. do organizacji happeningu lub koncertu. Mog te wesprze uczniw finanso-wo (przyznajc rodki lub fundujc nagrody w kon-kursie) bd rzeczowo (w formie materiaw biuro-wych lub promocyjnych). Najbardziej cenne byoby, gdyby udao si przekona wjta czy burmistrza do objcia patronatem uczniowskich dziaa projekto-wych. Wtedy atwiej zainteresowa nimi media oraz przekona do wsppracy inne osoby.

Rodzaj wsparcia Sojusznicy Przykady

finansowesamorzd lokalny, firmy, instytucje, fundacje, rodzice

przekazanie rodkw na zakup materiaw potrzebnych do projektu, ufundowanie nagrd, sfinansowanie transportu, pomoc rzeczowa w postaci materiaw, sprztu, gadetw reklamowych

merytoryczne

urzdy, muzea, biblioteki,domy kultury, wysze uczelnie, instytuty naukowe, organizacje pozarzdowe, placwki medyczne, policja, stra poarna, parafia

pomoc pracownikw merytorycznych tych instytucji/placwek w realizacji projektw (w zalenoci od tematyki) udzielanie informacji, udostpnianie zasobw, wskazywanie pomocnej literatury czy innych rde informacji, udzia ekspertw merytorycznych w spotkaniach z modzie, zorganizowanie pokazu lub prezentacji dla realizatorw projektu

organizacyjne

samorzd lokalny, urzdy, instytucje, inne szkoy i placwki owiatowe, organizacje pozarzdowe, placwki medyczne, policja, stra poarna, parafia, rodzice

wsparcie przy organizacji rnych dziaa projektowych udzielenie formalnych pozwole na organizacj imprez, udostpnienie bazy, uyczenie sprztu, rodkw transportu, zapew-nienie bezpieczestwa podczas imprez, oddelegowanie pracownikw do pomocy

medialne prasa, radio, telewizja, Internet, parafiapromocja projektu udzia dziennikarzy w wydarzeniach projektowych, publikowanie ogosze, informacji, zdj, materiaw filmowych o tych dziaaniach

Trudnym zadaniem jest przekonanie sojuszni-kw do wsppracy. Najpierw uczniowie powin-ni si postara o spotkanie z przedstawicielem firmy, instytucji czy organizacji, w ktrej szukaj wsparcia. Warto poszuka kontaktw wrd rodzicw i znajomych by moe kto mgby uatwi ten pierwszy kontakt. Pomocne moe by tutaj wsparcie nauczyciela lub dyrektora szkoy, ktrzy pomog wystosowa pismo/re-komendacj do firmy, instytucji albo organiza-cji. Gdy ju zostanie przygotowany grunt i uda

si umwi na spotkanie, trzeba si dobrze do niego przygotowa. Trzeba przede wszystkim pamita o zasadzie pierwszego wraenia odpowiednio si ubra, przyj punktualnie, by dobrze przygotowanym. Naley na wstpie krtko si przedstawi i udzieli penej, rzeczo-wej informacji na temat podejmowanych dzia-a. Nie bdzie zapewne wiele czasu na spotka-nie, wic tym bardziej trzeba dobrze przemyle argumenty, jakie bd pomocne w rozmowie zpotencjalnym partnerem/sojusznikiem. Przy-

datna jest tutaj sztuka negocjacji. Naley w rozmowie uwzgldni nastpujce kwestie:

Dlaczego ten podmiot wybralimy na partnera projektu? Trzeba si wczeniej dokadnie dowiedzie, czym instytucja/firma si zajmuje, jak dziaalno prowa-dzi, posuy si przykadami wczeniej podejmowanych przez ni dziaa wspie-rajcych inne projekty. Nasz potencjalny partner musi by przekonany, e darzymy

4

www.projektzklasa.pl

go szacunkiem i zaufaniem i w peni wia-domie prosimy o wspudzia w projekcie.

Na czym ma polega nasza wsppra-

ca? Naley przekona drug stron, e nie przyszlimy jedynie po pienidze, ale e chcemy podj razem jakie dziaania. Trzeba dokadnie przeanalizowa, co obie strony mog wnie do wsplnego projektu.

Jakie bd korzyci z udziau w projekcie dla naszego partnera? Potencjalny so-jusznik musi by przekonany, e bdzie mia jaki poytek z udziau wprojekcie. Trzeba krtko i klarownie te korzyci przedstawi, aby przystpienie do pro-jektu wydao si naszemu partnerowi atrakcyjne. Moemy zaproponowa

jakie dziaania ze swej strony, ktre bd przydatne partnerowi. Koniecznie trzeba wskaza aspekt promocyjny (za-mieszczenie informacji opartnerstwie w mediach, eksponowanie logo partnera podczas wydarze zwizanych z projek-tem i na materiaach projektowych itp.).

Kogo ju pozyskalimy do realizacji projektu? Przekonujcym argumentem moe by wymienienie innych partnerw, ktrych udao nam si pozyska. Wspar-cie si autorytetem burmistrza/prezyden-ta miasta, prezesa znanej wrodowisku firmy czy dyrektora szacownej instytucji bdzie zapewne pomocne. Dziki takim sojusznikom stajemy si bardziej wiary-godni.

Poszukiwanie partnerw powinno by nieodzownym elementem dziaa projekto-wych podejmowanych przez samych uczniw. Pomoc osb dorosych bdzie tutaj niezbdna, ale dopiero na etapie realizacji. Wczeniej jednak to sami uczniowie powinni znale odpowiedzi na pytania:

Czym dysponujemy? Czego nam jeszcze potrzeba? Kto moe nam pomc w realizacji na-

szych dziaa? Gdzie znale potencjal-nych sojusznikw?

Jak ich przekona do wsppracy?

Rozwizywanie takich problemw znakomi-cie rozwija inicjatywno i przedsibiorczo zaliczane do kluczowych umiejtnoci.

5

www.projektzklasa.pl

DOWIEDZ SI JAK ZWIKSZY SWOJ SZANS NA WYGRAN!

Oglnopolski konkurs na NAJCIEKAWSZY PROJEKT EDUKACYJNY

Dowiedz si wicej na www.projektzklasa.pl

WYGRAJ NAWET

4000 zna swj pr

ojekt!Zdobd

tytu

PROJEKTanta

edukacji!

POBIERZ BEZPATNIE PORADNIK O PROJEKCIE EDUKACYJNYM NA WWW.PROJEKTZKLASA.PL/PORADNIK

6

www.projektzklasa.pl

WICEJ INFORMACJI NA WWW.PROJEKTZKLASA.PL

Nawet 4000 z na realizacj projektu10 grantw po 2000 z kady przyznawane przez Komisj Konkursow Nowej Ery

10 grantw po 2000 z kady przyznawane przezinternautw podczas gosowania on-line

Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej szkoyDla kadej szkoy biorcej udzia w konkursie.

Tablica interaktywna oraz Certyfikat Najlepiej zaPROJEKTowanej szkoyDla szkoy, z ktrej zostanie zgoszonych najwicej ciekawych projektw.

Miejsce na mapie Dobrze zaPROJEKTowanej edukacjiDla kadej szkoy biorcej udzia w konkursie.

Kada druyna moe zdoby

a 4000 z!

Nagrody w konkursie

Kalendarium konkursu

Certyfikat PROJEKTant edukacji Dla kadego nauczyciela biorcego udzia w konkursie.

DyplomyDla wszystkich laureatw konkursu.

Zgoszenie pomysu do konkursu

Gosowanie internautw

Obrady komisjikonkursowej

Ogoszenie wynikw na www.projektzklasa.pl

2015od 01.10 do 30.11

2015od 02.12do 16.12

2016

do 11.01.

2016

12.01.

Pozostae nagrody to:

Napisz: [email protected]: 801 88 10 10