of 108/108

Projekt - MTS I · STROPNA »ZASTAVA« NAMESTITEV / VGRADNA STROPNA * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22 15005 ACC LED 8W SE/SA/PS LGFM 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h

 • View
  3

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Projekt - MTS I · STROPNA »ZASTAVA« NAMESTITEV / VGRADNA STROPNA * Zagotovljen minimalni...

 • 2

 • Izjemne tehnolo{ke lastnosti in vrednote blagovne znamkeBeghelli so zna~ilnosti projekta uporabe novih svetlobnih virov vvarnostni razsvetljavi. Projekt StellaPolare vsebuje visoko u~inko-vite LED s kalibriranim svetlobnim snopom za zagotavljanjeustrezne osvetljenosti in prihranka elektri~ne energije.

  Koncept LuceUtile temelji na ideji oblikovanja idealnega svetlob-nega snopa za namene varnostne razsvetljave evakuacijskih potiskladno s standardi z u~inkovito optiko in minimalnim {tevilomsvetilk.

  Ponosni smo, da lahko sedaj predstavimo nov koncept varnostne razsve-tljave, ki ne predstavlja zgolj inovacijo izdelkov temve~ napoveduje prebojnovih tehnologij na podro~ju varnostne razsvetljave.Prepri~ani smo, da bodo proizvajalci, arhitekti, projektanti, monterji in distri-buterji cenili inovativen koncept imenovan »StellaPolare« , ki ga bodo s pri-dom uporabljali njihovi odjemalci za zagotavljanje varnosti v prostorih kjer`ivimo, delamo se zabavamo in igramo.

  Gian Pietro Beghelli

  S konceptom »StellaPolare« je Beghelli dosegel preboj, kako na podro~juvarnostne razsvetljave ravnati s svetlobnimi tokovi in »inteligentnimi« sistemivarnostne razsvetljave. Sedaj imamo mo`nost zdru`evanja tehnologije inpostopkov za zagotavljanje varnosti v stavbah skladno s priporo~ili delovneskupine za standarde UNI CEI, ki jo vodim in standardom UNI CEI 11222.

  Fabio Pedrazzi

  Zmogljivosti LED svetilk nove generacije, ki so tudi del »inteligentnega«sistema za nadzor in krmiljenje varnostne razsvetljave, ki je segment aktivnepožarne za{~ite v stavbah, za katere dolo~a obseg preskusa »PRAVILNIKo pregledovanju in preizku{anju vgrajenih sistemov aktivne požarneza{~ite« Ur. l. RS 45/2007 s spremembami 102/2009 in standard SIST EN62034:2007.

  Zoran KertMTS International d.o.o.

  Projekt LuceUtileNi pomembno koliko svetlobnega toka oddaja svetilka.

  Kaj in kako je osvetljeno, kako poteka pretvorba vuporaben svetlobni snop, to je pomembno.

  Ves svetlobni tok izven nadzorovanega svetlobnega snopaje zapravljanje energije.

 • A2

 • 1

  Vodilne svetilke v svetu varnostne razsvetljave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

  Svetilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  Acciaio LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  Logica LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Lungalargaluce LED - Recessed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Lungalargaluce LED - Ceiling-mounted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  Formula 65 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  Design Tech LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  Fruttoluce 1 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  LED Modul z Inverterjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

  Indica LED 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  Indica LED 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Tehni~na priloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

  Projektiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

  Nadzorni sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  AT - Autotest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  LG - Logica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

  LGFM - Logica FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  Namestitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

  Totalna kakovost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  Hitra in natan~na namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

  Fotometri~ni diagrami in LuceUtile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

  Analiti~no kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

  Svetilke, dodatna oprema in nadomestni deli

  Simboli in soglasja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

  VSEBINA

 • 2

  Vodilne svetilke v svetu

  4 leta garancijeKvaliteta na{ih izdelkov omogo~a, da dajemostrankam 4 letno jamstvo na vse dele, vklju~no z akumulatorsko baterijo.

  Skladnost s standardiStellaPolare LED je nova dru`ina LED svetilk zavarnostno razsvetljavo, skladna z najnovej{imievropskimi standardi.

  Hitra namestitevEnostavne u~inkovite re{itve minimalizirajo potreben~as za namestitev.

 • 3

  varnostne razsvetljave

  Oblika in nabor svetilkZasnovali smo stilsko obliko in upo{tevali arhitekturne

  zahteve in proizvajamo najobse`nej{o paleto LEDsvetilk za varnostno razsvetljavo.

  Skrb za okolje invar~evanje z energijo

  Vse naprave so proizvedene iz vrhunskih materialov,ki jih je mogo~e v celoti reciklirati. LED sistemzagotavlja prispevek pri var~evanju z energijo

  InteligencaZasnovali smo najpomembnej{o paleto nadzornihsistemov za zagotavljanje delovanja in uporabe v

  dalj{em ~asovnem obdobju. AT, LG, LGFM in SLGso sistemi, ki izpolnjujejo zahteve UNI 11222.

 • 4

  VARNOSTNA razsvetljava za vsa okolja

  ARHITEKTURNO PODRO^JE

  Luksuzni hoteli, dizajnerski butiki, zgodovinskestavbe, muzeji, razstavi{~a, poslovni prostori

  CIVILNO PODRO^JE

  Stanovanjske stavbe, malo gospodarstvo

  KOMERCIALNO IN INDUSTRIJSKOPODRO^JE

  [ole, upravne stavbe, hoteli in moteli, pisarne inindustrijski objekti

 • IP66

  5

  Nabor naprav

  Varnostna razsvetljava

  LUNGLARGALUCE LEDstran 18

  LUNGLARGALUCE LEDstran 24

  ceiling-mountedrecessed

  FRUTTOLUCE 1 LEDstran 44

  IP40

  IP43 IP42

  DESIGN TECH LEDstran 38

  IP40

  FORMULA 65 LEDstran 32

  IP65

  LED modul z inverterjem

  LED MODULE Z INVERTERJEMstran 50

  IP40

  Znaki

  INDICA LED 30stran 66

  IP42

  ACCIAIO LEDstran 6

  LOGICA LEDstran 12

  IP65

  INDICA LED 20stran 58

  IP42

 • 6

 • Izjemno zmogljiva LED varnostna

  svetilka namenjena za uporabo v

  komercialnem in industrijskem

  podro~ju. Strukturna preprostost

  svetilke Acciaio LED iz aluminijeve

  zlitine v kombinaciji s kaljenim

  steklom in je primerna za

  namestitev v zahtevnej{e okolje

  za{~iti IP66 in IK09. To je

  enostavna, ~vrsta in isto~asno

  elegantna svetilka z vrhunskim

  odsevnikom.

  7

  Kovina in steklo pomeni, trdnost in 100% možnost recikliranja

  Acciaio LEDVgradna ali nadgradna namestitev

  USTREZA

  ATEX SMERNICI

  94/9/EC

  ZA CONE 2 IN 22s priborom po posebnem

  naro~ilu

  ACCIAIO

  LED

 • 8

  Acciaio LED je kot skupek visokotehnolo{kih vsebin varnostna svetilkaz izjemnimi lastnostmi in primerna za namestitve v prostore s pove~animrizikom. Aluminijeva litina in kaljeno steklo zagotavljata odli~no mehan-sko trdnost (IK09) in odpornost na agresivne kemikalije. Svetilke vrazli~ici ATEX 94/9/ES lahko namestimo tudi v okolja, v katerih ob nor-malnih pogojih obratovanja naj ne bi pri{lo do prisotnosti eksplozivnihkoncentracij pra{nih delcev; v kolikor (ob izjemnih situacijah) pride doprisotnosti eksplozivnih plinskih zmesi, le-te naj ne bi bile v okolju pri-sotne dalj ~asa. Dvojni zrcalni odsevnik iz ~istega (99,99%) poliranegaaluminija zagotavlja enakomerno osvetlitev. Svetlobne vire tvorijo visokozmogljive LED, ki so name{~ene na dveh simetri~nih letvah za zago-tavljanje enakomerne osvetlitve. Preskus delovanja lahko na AcciaioBeghelli spro`imo s prilo`enim mini magnetom, ki ga pribli`amoozna~enemu mestu na svetilki. Razli~ica Acciaio LED, ki je namenjenaza ozna~evanje evakuacijskih poti je opremljena z opalnimi piktogram-ski znaki, ki se dajo enostavno namestiti, tako da je enakomernostosvetljenosti znaka zagotovljena kljub visoki svetlosti znaka, ki zna{a500cd/m2. Hitro in la`jo namestitev omogo~a prilo`ena libela, dvojniuvod za linijsko o`i~enje in nerjavni vijaki s {iroko glavo. Z dodatnimnaro~ilom je dobavljiv zaslon iz lamiliranega stekla in protivandalski vijakiali zaslon iz samougasljivega polikarbonata.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Acciaio LEDVarnostna LED

  IK09IP66TEST

  F

  230V50Hz12 UR

  POLNJENJE

  IPPLUG

  B

  L H H1

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  15004 ACC LED 8W SE/SA/PS LG 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 24 160/160/90 112 1/3,5 2,5 6

  15006 ACC LED 24W SE/SA/PS LG 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 24 224/224/125 157 1/6,5 2,5 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  824

  15000 ACC LED 8W SE AT 1N SE 1h NiCd 7.2V 0.75Ah 24 160 - 1 2,5 6 15001 ACC LED 8W SA AT 1N SA 1h NiCd 7.2V 0.75Ah 24 160 96 3,5 2,5 6 15002 ACC LED 24W SE AT 1N SE 1h NiCd 7.2V 0.75Ah 24 224 - 1 2,5 6 15003 ACC LED 24W SA AT 1N SA 1h NiCd 7.2V 0.75Ah 24 224 135 6,5 2,5 6 15008 ACC LED 24W SE/SA AT 1/3N SE/SA 1/3h NIMH 7.2V 1.2AH 24 224 - 224 -125 157 6,5 2,5 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  88242424

  8 392 175 60 13 30 m 30 m24 392 175 60 13 30 m 30 m

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) • Vidna razdalja znaka (VR)W L B H H1 zaslon dvostranski

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 8, 24 W

  Razli~ice SE, SA, HT; Trajni (SA), Pripravni (SE) inBrle~i trajni (PS) na~in delovanja lahkoizberemo z DIP stikali pri razli~icah LG,LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, ISO 7010ATEX 94/9/CE za cone 2-22(z namestitvijo Kit ATEX)

  Stopnja za{~ite IP66

  Avtonomija 1h ali 1h/2h/3h (programabilna izbirana~ina delovanja z DIP stikali v razli~icahLG in LGFM)

  Namestitve stenska, stropna, dvostranskastropna vgradna in bo~na z nosilcem

  Ohi{je RAL 7035, aluminijeva litina, nerjavnivijaki

  Optika simetri~ni, zrcalni aluminij

  AT LG HT

  15009 PIKTOGRAM ACCIAIO EM DESNO/LEVO/RAVNO15010 PIKTOGRAM ACCIAIO EM DVOSTRANSKI DESNO/LEVO/RAVNO15011 PIKTOGRAM ACCIAIO EM DVOSTRANSKI / RAVNO15012 Stropni nosilec za vgradnjo ACCIAIO BM15016 Stenski bo~ni nosilec ACCIAIO BM15017 KIT ATEX

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  15009 PIKTOGRAM ACCIAIO EM DESNO/LEVO/RAVNO- 2 KOMPLETA MEMBRANSKIH UVODNIC IP PLUG

  Pribor Prilo`enKoda Article

  UV-OIL

  960°C

  03

  03

  03

  03

  03

  HHOSPITAL

  HH

 • 9

  15016 STENSKA BO^NA KONZOLA z dodatnim naro~ilom15010 ZASLON+PIKTOGRAM RIGHT/LEFT z dodatnim naro~ilom15011 ZASLON+PIKTOGRAM BASSO z dodatnim naro~ilom

  STENSKA »ZASTAVA« BO^NA NAMESTITEV

  15012 vgradna konzola z dodatnim naro~ilom

  STROPNA VGRADNA NAMESTITEV

  15012 konzola za vgradnjo z dodatnim naro~ilom

  ZIDNA VGRADNA NAMESTITEV

  - 2 KOSA UVODNIC prilo`eno

  POVEZOVALNE UVODNICE

  15010 ZASLON+PIKTOGRAM DX/SX z dodatnim naro~ilom15011 ZASLON+PIKTOGRAM DOWN z dodatnim naro~ilom15012 KONZOLA ZA VGRADNJO z dodatnim naro~ilom

  STROPNA »ZASTAVA« NAMESTITEV / VGRADNA STROPNA

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  15005 ACC LED 8W SE/SA/PS LGFM 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 24 160/160/90 112 2/4,5 2,5 6 15007 ACC LED 24W SE/SA/PS LGFM 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 24 224/224/125 157 2/7,5 2,5 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM Logica FM

  824

  17450 ACC LED 8W HT IP66 - - - 24 - 160 2,5 2,5 1 17451 ACC LED 24W HT IP66 - - - 24 - 224 5,5 2,5 1

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  824

  Sponke za vodnike od 1 do 2,5 mm2 z dvema vhodoma

  ZIDNA/STROPNA NAMESTITEV – SPONKE ZA HITRO [email protected]^ENJE IN LIBELA

  - REED Ampula in magnetni klju~ek Vpra{ajte za informacije

  MAGNETNO STIKALO ZA LOKALNI TAKOJ[NJI PRESKUS

  - 2 kosa Membranskih uvodnic IP PLUG prilo`eno

  MEMBRANSKA UVODNICA IP PLUG

  Hole dimenzije: 378 x 163 mm

  HH

  ACCIAIO

  LED

 • STROPNA NAMESTITEVIdealne fotometri~ne karakteristike varnostne svetilke AcciaioLED zagotavljajo izvrstno protipani~no osvetlitev odprtih prostorov. Dvojni zrcalni simetri~ni odsevnik z dvema vrstamaminiaturnih ultra u~inkovitih LED (ve~ kot 100 lumnov/W) namomogo~a namestitev tudi na strope vi{je od treh metrov. Pravzaradi teh izrednih fotometri~nih lastnosti je zagotovljenaenakomerna osvetljenost tudi pri ve~jih namestitvenih raz-daljah med svetilkami.

  STENSKA NAMESTITEV Omogo~a kontrastno in enakomerno razsvetljen izjemen piktogramski znak za ozna~evanje evakucijskih poti. Simetri~na porazdelitev svetlobnega toka omogo~a tudi pri stenski namestitvi dobre rezultate, ko gre za razsvetljavoevaku acijskih poti. Dobre in trajne fotometri~ne lastnosti omo-go~ajo uporabo Acciaio LED v industriji, kjer je zahtevanaskladnost name{~ene opreme po smernici ATEX za cone 2in 22. Izjemno enakomerna osvetljenost dodatnega s sitoti-skom potiskanega polikarbonatnega piktogramskega zaslonapozicionira Acciaio LED kot vrhunsko varnostno svetilko vindustriji, kjer je okolje s povi{anim tveganjem.

  VGRADNA NAMESTITEVManj{e dimenzije pomenijo tudi manj{e kemi~ne vplivezunanjih dejavnikov iz okolja. Vgradna namestitev omogo~i {e kompaktnej{o Acciaio LED,brez potrebe po dodatnem ohi{ju za vgradnjo saj aluminijevoohi{je namestimo le z dodatnim nosilcem iz pribora. Tak{naizvedba zmanj{a skupne dimenzije varnostne svetilke,piktogramskega znaka in s tem tudi kemi~ne in mehanskevplive.

  10

 • 11

  ACCIAIO

  LED

 • 1212

 • 1313

  Odli~na tehnolo{ka re{itev za LEDvarnostno razsvetljavo. Ohi{je je

  namensko zasnovano zazagotavljanje stopnje za{~ite IP 65in isto~asno enostavne in sodobneoblike. Pritrditev svetilke je izvedena

  z nosilcem, ki omogo~a hitronamestitev »Quick-fit«. Odsevnik za

  mno`ico Logica LED je skrbnooblikovan: z uporabo vrhunskihprogramskih orodij upo{tevajo~

  specifi~ne lastnosti pri optimiziranjuLED razsvetljave z obliko

  odsevnikov za zagotavljanjepopolnega nadzora svetlobnega odboja.

  Odli~ne zmogljivosti zagotavljajoporazdelitev svetlobnega toka zadoseganje maksimalne povr{ine

  enakomerne osvetljenosti.

  Tehnologija prihodnostiv sistemih varnostne razsvetljave

  Logica LEDStenska, stropna in vgradna namestitev

  LOGICA

  LED

 • 14

  Logica LEDVarnostna LED

  UV 850°C

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 8, 11, 24 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA), Pripravni (SE) in Brle~itrajni (SA/PS)

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222

  Stopnja za{~ite IP65

  Avtonomija 1h ali 1h/2h/3h (programabilna izbirana~ina delovanja z DIP stikali)

  Namestitve stenska, stropna nadgradna in vgradnanamestitev

  Ohi{je RAL 7035 sivi polikarbonat

  Optika simetri~ni mat aluminijev nanos

  IP65F230V50Hz

  LG HT12 URPOLNJENJE

  HHOSPITAL

  Varnostna svetilka z izjemno tehnolo{ko dovr{eno elektroniko. LogicaLED je edina varnostna svetilka, opremljena centralnim nadzorom vrazli~icah (LG, LGFM z Autotest (AT) in samodejno konfiguracijo pove-zanega nadzornega sistema. V primeru nepovezanega sistema zanadzor je omogo~eno takoj{nje presku{anje delovanja posameznih aliskupin svetilk in samodejno presku{anje (AT). Vgrajeno elektronsko vezje omogo~a izbiro zmogljivosti za prilagodi-tev zahtevam , ki jih mora izpolnjevati svetilka. Tako lahko izbiramoavtonomijo delovanja (1h/2h/3h), trajno vezavo (SA) ter z zmanj{anjemosvetljenosti kombinacijo SA/ PS. Ta re{itev pride do izraza, ko sopiktogramski znaki edini vidni predmeti. Ti elegantni prepoznavni pik-togramski znaki so standardiziranih oblik. Logica LED daje simetri~no in izjemno enakomerno osvetlitev neglede ali je namestitev stenska, stropna, nadgradna ali vgradna s pri-padajo~im priborom .V ohi{je je integriran dvojni zrcalni simetri~ni odsevnik z dvema vrsta-ma miniaturnih ultra u~inkovitih LED, ki oddajajo izjemen svetlobni tok(do 600lm). Izredno transparentni polikarbonatni zaslon je konstruiran,da zatesni opti~ni del s stopnjo za{~ite IP 65.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  L

  B

  H

  170

  L1

  B1

  H1

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  12182 LOG LED LG 8W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 400/200/150 - 3 - 6

  12185 LOG LED LG 8W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 400/200/150 300 3/13 - 6

  12183 LOG LED LG 11W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 500/300/200 - 3 - 6

  12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 500/300/200 400 3/14 - 6

  12184 LOG LED LG 24W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 600/350/250 - 3 - 6

  12187 LOG LED LG 24W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 600/350/250 500 3/16 - 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG (AT ~e ni povezana s nadzorno enoto) Logica

  8811112424

  8 406 147 63 440 170 10 2011 406 147 63 440 170 10 2024 406 147 63 440 170 10 20

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) • Vidna razdalja znaka (VR)W L B H L1 B1 H1 zaslon

  TE

  ST

  12194 Logica za{~itna mre`a12193 Logica nosilci za sekundarni strop12175 Logica piktogram DESNO12176 Logica piktogram LEVO 12177 Logica piktogram RAVNO

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  - Logica objemka cevi12198 [katla za vgradno namestitev z okvirjem12199 Nosilec za hitro stensko namestitev12175 * Logica piktogram DESNO12176 * Logica piktogram LEVO12177 * Logica piktogram RAVNO * Samo za SA/PS razli~ice

  Pribor prilo`enKoda Opis

 • 15

  12194 Logica mre`a za svetilko z dodatnim naro~ilom

  LOGICA ZA[^ITNA [email protected]

  12175 Logica PS zaslon DESNO z dodatnim naro~ilom12176 Logica PS zaslon LEVO z dodatnim naro~ilom12177 Logica PS zaslon RAVNO z dodatnim naro~ilom

  LOGICA PIKTOGRAMSKI ZASLONI

  12198 LOGICA IP 65 vgradna {katla prilo`eno

  VGRADNA NAMESTITEV

  12193 Logica stropni nosilec z dodatnim naro~ilom

  NAMESTITEV V SEKUNDARNI STROP

  [ablona za izrez prilo`ena:414x150mm

  12182FM LOG LED LGFM 8W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 400/200/150 - 4 - 6

  12185FM LOG LED LGFM 8W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 400/200/150 300 4/14 - 6

  12183FM LOG LED LGFM 11W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 500/300/200 - 4 - 6

  12186FM LOG LED LGFM 11W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 500/300/200 400 4/15 - 6

  12184FM LOG LED LGFM 24W SE 1/2/3P SE 1/2/3h Pb 6V 4Ah 30 600/350/250 - 4 - 6

  12187FM LOG LED LGFM 24W SA/PS 1/2/3N SA/PS 1/2/3h NiCd 7,2V 2,2Ah 30 600/350/250 500 4/17 - 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana z nadzorno enoto) Logica FM Logica FM

  8811112424

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  17403 LOGICALED HT 8W - - - 30 - 300 3 - 617404 LOGICALED HT 11W - - - 30 - 400 6 - 617405 LOGICALED HT 24W - - - 30 - 500 11 - 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V dc (enosmerno)

  81124

  - REED ampula in magnetni klju~ vpra{ajte za informacije

  MAGNETNO STIKALO ZA LOKALNO RO^NO PRESKU[ANJE

  12199 Nosilec za hitro namestitev prilo`en

  STENSKA NAMESTITEV S QUICK-FIT NOSILCEM IN LIBELO

  Vgradni odprtina:430x165mm

  LOGICA

  LED

 • 16

 • 17

  STENSKA NAMESTITEV Najbolj{a razsvetljavaNajbolje osvetljeni piktogramski znaki in javna prizori{~aKombinacija odsevnika z izjemnimi lastnostmi in dvojna vrstaultra-u~inkovitih LED zagotavljata odli~ne rezultate. LogicaLED iz dru`ine StellPolare z najbolj{imi svetlotehni~nimi karak-teristikami glede na u~inkovitost, enakomernost in obliko sve-tlobnega snopa, ki omogo~a namestitveno razdaljo med sve-tilkama do 10m. Zahvaljujo~ zmogljivi elektroniki, ki omogo~atudi PS razli~ico, polikarbonatni zasloni za ozna~evanje in LEDtehnologija smo dobili revolucionarni izdelek za vse aplikacije,kjer je v ospredju skrb za varnost.

  STROPNA NAMESTITEVIdealne fotometrije za osvetljevanje evakuacijskih potiOpti~ni sistem Logica LED omogo~a u~inkovito osvetlitevtudi, ~e so svetilke name{~ene na vi{ini treh metrov lahkodose`emo namestitveno razdaljo med dvema svetilkama do15m.

  VGRADNA NAMESTITEVje elegantna re{itev tudi za ozna~evanje ube`nih potiKit za vgradno namestitev zmanj{a mo`nost po{kodbvarnostnega sistema in z atraktivno re{itvijo, ki je sprejemljivatudi v arhitekturnih objektih, kjer je zahtevana varnostnarazsvetljava in ozna~evanje evakuacijskih poti.

  LOGICA

  LED

 • 18

 • 19

  Revolucionarna naprava poudarjadobro znan koncept manj je ve~:»Najelegantnej{a svetilka je tista, kije ne moremo videti«. To odli~no

  pooseblja s {tevilnimi prednostmikot npr.: minimalno {tevilo

  kompaktnih svetlobnih telespremera le 12 cm in debeline nekaj

  milimetrov. Inovativna, ve~-funkcijska

  konstrukcija naprave omogo~aizbiro in enostavno namestitevopti~nih le~ in tako radikalnospremembo oblike in velikosti

  osvetljene povr{ine.

  Najelegantnej{a svetilka,ki je ne moremo videti

  Lungalargaluce LEDvgradna

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • B

  C(Ø foro)

  A

  F

  230V50HzH

  HOSPITAL UV

  2020

  Izredno zmogljiva varnostna svetilka s posebnimi opti~nimile~ami iz posebnega visoko transparentnega pleksi stekla vpriboru za LG,LGFM in HT razli~ice v varianti Lungaluce inLargaluce in tako razli~ne oblike ter dimenzije varnostno osve-tljenega obmo~ja.Vsaka le~a ima svoj polikarbonatni okvir s pritrdilnim priboromza razli~ne sekundarne strope. Visoko zmogljivo LED, alumi-nijevo ohi{je z integriranim hladilnikom.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Lungalargaluce LEDVgradna varnostna svetilka LED

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 24 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA), Pripravni (SE) in Brle~i trajni(SA/PS) na~in delovanja lahko izberemo zDIP stikali pri razli~icah LG, LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI11222, SIST EN 62471

  Stopnja za{~ite IP42

  Avtonomija 1h ali 1h/2h/3h (programabilna izbirana~ina delovanja z DIP stikali pri razli~icahLG, LGFM)

  Namestitve v sekundarne strope, vgradna namestitev

  Ohi{je RAL 9010 beli polikarbonat

  Optika opti~ne le~e iz visoko prozornega pleksistekla

  24 120 28 80 ÷100 204 63 46

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) •W A B C L G H

  - LUNGALUCE le~e z okvirjem *- LARGALUCE le~e z okvirjem*

  * ena le~a razli~ico AT, dve le~i za HT, LG in LGFM razli~ice

  Pribor prilo`en Koda Opis

  IP43IK07 12 URPOLNJENJE

  AT HTLG

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19332 L.LARG DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 1/6,5 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  24

  19334 L.LARGA DWRC SY AT SE/SA 1/3N SE/SA 1/3h NIMH 7.2V 1.2AH 1 175 - 110 110 1/6,5 0,8 619335 L.LARGA DWRC ASY AT SE/SA 1/3N SE/SA 1/3h NIMH 7.2V 1.2AH 1 175 - 110 110 1/6,5 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  2424

  19333 L.LARG DW RC LGFM 24W SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 2/7,5 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana s nadzorno enoto) Logica FM

  24

  19330 L.LARG DW RC HT 24W - - - 1 - 180 5,5 0,7 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V dc (enosmerno)

  24

  L

  H

  G

  INVERTER IN AKUMULATORJI

  LE^E SVETILKE POKRIVANJE (enourna avtonomija)

  LUNGALUCE 3m 1 Pokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1m z 1luxom v osi in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice2 Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dol̀ ino evakuacije 35,1m z 1 luxom in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  LARGALUCE 3m 1 Pokriva tla 11,3m x 11,3m z 0,5 luxa razen 0,5m od roba

  4 Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva tla 24,5m x 24,5m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  H

  H

 • 3 m

  17,1 m

  1 lx1 m

  SINGLEINSTALLATION

  3 m18 m

  35,1 m

  MULTIPLEINSTALLATION

  1 m1 lx 1 lx

  11,3 m

  11,3 m

  3 mSINGLEINSTALLATION

  24,5 m

  24,5 m

  3 m13,2 m

  13,2 mMULTIPLE INSTALLATION

  Posami~na namestitevPokriva evakucijsko pot dol`ine 17,1m z 1luxom v osi

  in ≥0,5 luxa v 1m od sredi{~nice

  Ve~kratna namestitev, z razdaljo 18m med svetilkami

  Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dol`ino evakuacije 35,1m z1 luxom in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  Posami~na namestitev Pokriva tla 11,3mx11,3m z ≥0,5 luxa (128m2)

  Ve~kratna namestitev, z razdaljo 13,2m med svetilkami

  Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami pokriva tla 24,5m x 24,5m med svetilkami in z 0,5 luxa (600m2)

  LUNGALUCE LE^E (ASIMETRI^NI SNOP) LARGALUCE LE^E (SIMETRI^NI SNOP)

  Dvoje le~ za ve~ aplikacij

  POSAMI^NANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  POSAMI^NANAMESTITEV

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • VGRADNA NAMESTITEVElegantna re{itev za osvetljevanje evakuacijskih potiLungalargaluce LED predstavlja idealno re{itev za zago-tavljanje varnosti na obse`nih odprtih obmo~jih in prav takoodli~ne zmogljivosti z le~ami Lungaluce, ko lahko samo enasvetilka varnostno osvetli evakuacijsko pot v dol`ini 18 m.Kot vizualno nevpadljiva svetilka je primerna za namestitev varhitekturno zahtevnih objektih. Potrebe po {tevilu varnostnihsvetilk v sistemu so tako minimizirane, skladnost s standardizagotovljena in to je to, kar od sodobnega sistema tudipri~akujemo.

  22

 • 23

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • 24

 • Revolucionarna naprava poudarjadobro znan koncept manj je ve~:»Najelegantnej{a svetilka je tista, kije ne moremo videti«. To odli~no

  pooseblja s {tevilnimi prednostmikot npr.: minimalno {tevilo

  kompaktnih svetlobnih teles dol`inele 14 cm in debeline 3 cm. Inovativna, ve~-funkcijska

  konstrukcija naprave omogo~aizbiro in enostavno namestitevopti~nih le~ in tako radikalnospremembo oblike in velikosti

  osvetljene povr{ine.

  25

  Najelegantnej{a svetilka je tista,ki je ne moremo videti

  Lungalargaluce LEDstropna nadgradna

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • 26

  L

  B H

  24 137 137 32

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) •W L B H

  Izredno zmogljiva varnostna svetilka s posebnimi opti~nimile~ami iz posebnega visoko transparentnega pleksi stekla vpriboru za LG,LGFM in HT razli~ice v varianti Lungaluce inLargaluce in tako razli~ne oblike ter dimenzije varnostno osve-tljenega obmo~ja.Vsaka le~a ima svoj polikarbonatni okvir s pritrdilnim priboromza razli~ne sekundarne strope. Visoko zmogljivo LED, alumi-nijevo ohi{je z integriranim hladilnikom.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Lungalargaluce LEDLed varnostna svetilka, stropna nadgradna

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 24 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA), Pripravni (SE) in Brle~itrajni (SA/PS) na~in delovanja lahkoizberemo z DIP stikali pri razli~icah LG,LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222, SIST EN 62471

  Stopnja za{~ite IP42

  Avtonomija 1h ali 1h/2h/3h (programabilna izbirana~ina delovanja z DIP stikali prirazli~icah LG, LGFM)

  Namestitve stropna, stenska

  Ohi{je RAL 9010 beli polikarbonat

  Optika opti~ne le~e iz visoko prozornega pleksistekla

  - LUNGALUCE le~e z okvirjem *- LARGALUCE le~e z okvirjem *- DIFUSALUCE le~e z okvirjem*

  * ena le~a razli~ico AT, dve le~i za HT, LG in LGFM razli~ice

  Pribor prilo`enKoda Opis

  F

  230V50HzH

  HOSPITAL UV

  IP42IK07 12 URPOLNJENJE

  AT HTLG

  19322 L.LARG DW CL LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 1/6,5 0,6 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  24

  19324 L.LARGA DWCL SY AT SE/SA 1/3H SE/SA 1/3h NIMH 7.2V 1.2AH 1 175 - 110 110 1/6,5 0,6 6

  19325 L.LARGA DWCL ASY AT SE/SA 1/3H SE/SA 1/3h NIMH 7.2V 1.2AH 1 175 - 110 110 1/6,5 0,6 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  24

  19323 L.LARG DW CL LGFM24W SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 2/7,5 0,6 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana s nadzorno enoto) Logica FM

  24

  H

  H

 • 27

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19320 L.LARG DW CL HT 24W - - - 1 - 180 5,5 0,5 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  24

  LE^E SVETILKE POKRIVANJE (enourna avtonomija)

  LUNGALUCE 3m 1 Pokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1m z 1 luxom v osi in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice 2 Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dol`ino evakuacije 35,1m z 1 luxom in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  LARGALUCE 3m 1 Pokriva tla 11,3m x 11,3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba4 Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva tla 24,5m x 24,5m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  DIFFUSALUCE 2,5m 1 Pokriva povr{ino 7m x 3m z najmanj 0,5 luxa razen 0,5m od roba

  2 Pri medsebojni razdalji 6,5m med svetilkama, pokriva tla 12m x 3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  Termodinami~na analiza: Izra~un toplotnih izgub

  Za zagotavljanje dolgoro~nih zmogljivosti LED svetlobnegavira,omogo~a sodobna tehnologija simulacijo pronicanja toplote vohi{je. S termodinami~no analizo lahko predvidimo delovno tem-peraturo razli~nih komponent z namenom optimizirati hlajenje.Ohi{je stropne nadgradne svetilke Lungalargaluce LED je iz alu-minijeve litine, ki izredno odvaja toploto in tako izbolj{a u~inkovitostsvetilke.

  Kompaktne dimenzije in hitra namestitev

  V kompaktnem ohi{ju Lungalargaluce je name{~ena koncentriraneme{anice tehnologij. Zunanji pla{~ ohi{ja je iz polikarbonata in sega da enostavno odstraniti s sprostitvijo dveh zaponk brez upo-rabe posebnega orodja. V ohi{ju je elektronski sklop sestavljen izinverterja, LED modula in akumulatorske baterije. Hitro o`i~enjeomogo~a brezvija~na sponka.

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • 28

  Lungaluce le~eName{~ena na vi{ini h=3m pokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1m z

  1 luxom v osi in z ≥0,5 luxa na 1m odsredi{~nice

  Largaluce le~eName{~ena na vi{ini h=3m pokriva tla 11,3m x 11,3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba (128m2)

  Difussaluce le~eStensko name{~ena difussa luce le~e navi{ini 2,5m osvetljuje povr{ino 7 x 3m na

  0,5 luxa (21m2)

  Troje le~ za ve~ aplikacij

 • 29

  3 m

  17,1 m

  1 lx1 m

  SINGLE INSTALLATION

  3 m18 m

  35,1 m

  MULTIPLE INSTALLATION

  1 m1 lx 1 lx

  SINGLEINSTALLATION

  2,5 m

  7 m

  3 mMULTIPLEINSTALLATION

  2,5 m

  6,5 m

  12 m

  3 m

  11,3 m

  11,3 m

  3 mSINGLEINSTALLATION

  24,5 m

  24,5 m

  3 m13,2 m

  13,2 mMULTIPLEINSTALLATION

  Posami~na namestitevPokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1 m z 1luxom v osiin z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  Ve~kratna namestitev Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dol`ino evakuacije35,1m z 1 luxom in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  Lungaluce le~e - namestitvena vi{ina 3 m od tal

  Largaluce le~e - namestitvena vi{ina 3m od tal

  Posami~na namestitevPokriva tla 11,3m x 11,3m z ≥0,5 luxa razen0,5m od roba (128m2)

  Ve~kratna namestitev Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva tla24,5m x 24,5m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  U~inkovita osvetljenost tal

  Difussaluce le~e - namestitvena vi{ina 2,5m od tal

  Posami~na namestitevPokriva povr{ino 7m x 3m z najmanj 0,5 luxarazen 0,5m od roba (21m2)

  Ve~kratna namestitevPri medsebojni razdalji 6,5m med svetilkama, pokriva tla12m x 3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba (36m2)

  POSAMI^NA NAMESTITEV

  POSAMI^NA NAMESTITEV

  POSAMI^NA NAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • STENSKA NAMESTITEV Majhna naprava za razsvetljavo velikih povr{inStenska namestitev Lungalargaluce LED daje odli~ne rezultateosvetljenosti velikih povr{in. Zahvaljujo~ kompaktnemu ohi{juje mo`na namestitev tudi kjer obstajajo prostorske omejitve.

  STROPNA NAMESTITEV Elegantna re{itev za osvetljevanje evakuacijskih potiLungalargaluce LED predstavlja idealno re{itev zazagotavljanje varnosti na obse`nih odprtih obmo~jih in pravtako odli~ne zmogljivosti z le~ami Lungaluce, ko lahko samoena svetilka varnostno osvetli evakuacijsko pot v dol`ini18m.

  Kot vizualno nevpadljiva svetilka je primerna za namestitev varhitekturno zahtevnih objektih. Potrebe po {tevilu varnostnihsvetilk v sistemu so tako minimizirane, skladnost s standardizagotovljena in to je to, kar od sodobnega sistema tudipri~akujemo.

  30

 • 31

  LUNGALARGALUCE

  LED

 • 323232

 • 333333

  Kreativni Beghellijev pridih jeizra`en v kombinaciji v

  var~evanju z energijo in med{tevilnimi mo`nostmi namestitve.Zahvaljujo~ stopnji za{~ite IP65

  in inovativni povezavi visokou~inkovite LED tehnologije in

  zadnje generacije odsevnika jeFormule 65 ve~namenska

  varnostna svetilka za vsakogar.V {iroki nabor standardnega

  pribora spada {katla zavgradnjo, pokrivni kon~niki in

  varnostni piktogrami.

  Oblika in vsestranskostza {tevilne aplikacije

  Formula65 LEDVgradna, stenska namestitev

  FORMULA 65

  LED

 • 19220 F65 LED 6W IP65 AT SE 1N/RM SE 1 NiCd 4,8V 0,75 Ah 10 70 0,7 0,4 12

  19221 F65 LED 6W IP65 AT SE 3H/RM SE 3 NiMH 4,8V 1,7 Ah 10 70 1,5 0,4 12

  19222 F65 LED 8W IP65 AT SE 1N/RM SE 1 NiCd 4,8V 0,75 Ah 16 112 0,7 0,6 12

  19223 F65 LED 8W IP65 AT SE 3H/RM SE 3 NiMH 4,8V 1,7 Ah 16 112 1,5 0,6 12

  19224 F65 LED 8W IP65 AT SA 1N/RM SA 1 NiCd 4,8V 0,75 Ah 16 112 56 1,4 0,6 12

  19225 F65 LED 8W IP65 AT SA 3H/RM SA 3 NiMH 4,8V 1,7 Ah 16 112 56 2,7 0,6 12

  19226 F65 LED 11W IP65 AT SE 1N/RM SE 1 NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 140 0,7 0,6 12

  19227 F65 LED 11W IP65 AT SE 3H/RM SE 3 NiMH 4,8V 1,7 Ah 20 140 1,5 0,6 12

  19228 F65 LED 11W IP65 AT SA 1N/RM SA 1 NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 140 70 1,6 0,6 12

  19229 F65 LED 11W IP65 AT SA 3H/RM SA 3 NiMH 4,8V 1,7 Ah 20 140 70 2,9 0,6 12

  19230 F65 LED 24W IP65 AT SE 1N/RM SE 1 NiCd 2x4,8V 0,75 Ah 32 224 0,9 0,8 12

  19231 F65 LED 24W IP65 AT SE 3H/RM SE 3 NiMH 2x4,8V 1,7 Ah 32 224 2,2 0,8 12

  19232 F65 LED 24W IP65 AT SA 1N/RM SA 1 NiCd 2x4,8V 0,75 Ah 32 224 112 2 0,8 12

  19233 F65 LED 24W IP65 AT SA 3H/RM SA 3 NiMH 2x4,8V 1,7 Ah 32 224 112 3,7 0,8 12

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  6688881111111124242424

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  03

  03

  03

  03

  03

  03

  03

  03

  343434

  Formula 65 LEDVarnostna LED

  Ekstremno prilagodljiva varnostna svetilka. Simetri~ni odsevnikomogo~a odli~no enakomernost osvetlitve, Formulo 65 LED je mo`nonamestiti na steno ali strop kot vgradno ali nadgradno tudi v razli~iciza dvostransko ozna~evanje. Belo polikarbonatno ohi{je z vgrajenim dvojnim odsevnikom v kombina-ciji z dvema vrstama ultra-u~inkovitimi LED (ve~ kot 100 lumnov/Wat).Izredno transparentni polikarbonatni zaslon konstruiran, da zatesniopti~ni del s stopnjo za{~ite IP 65. Ohi{je ima {tevilne predpripravlje-ne odprtine za {iroko izbiro mo`nih povezav in vgradnih {katel.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  IK07IP65F

  230V50Hz12 UR

  POLNJENJE

  6 354 152 48,5 26 25 m 28 m8 354 152 48,5 26 25 m 28 m11 354 152 48,5 26 25 m 28 m24 354 152 48,5 26 25 m 28 m

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) • Vidna razdalja znaka (VR)W L B H H1 zaslon dvostranski

  L

  B

  H H1

  HHOSPITAL 850°C UV

  AT

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 6, 8, 11, 24 W

  Razli~ice Trajni (SA), Pripravni (SE)

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222

  Stopnja za{~ite IP65

  Avtonomija 1h, 3h

  Namestitve Vgradna, stropna, stenska, dvostranskastenska ali stropna

  Ohi{je RAL 9003 beli polikarbonat

  Optika Beli simetri~ni odsevnik

  IPPLUG

  19041 NOSILCI ZA SEKUNDARNI STROP F6519045 STENSKI NOSILEC - DVOSTRANSKI ZASLON19042 DVOSTRANSKI ZASLON LEVO/DESNO F6519043 DVOSTRANSKI ZASLON RAVNO F6519044 PIKTOGRAM LEVO, DESNO, RAVNO F65

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  - Formula 65 objemka cevi19040 [katla za vgradnjo+okvirja F6519044 PIKTOGRAM LEVO, DESNO, RAVNO F65 (samo za SA razli~ico)

  Pribor prilo`enKoda Opis

 • 353535

  19040 Vgradna {katla + okvirja F65 prilo`eno

  VGRADNA NAMESTITEV

  19045 STENSKI NOSILEC - DVOSTRANSKI ZASLO z dodatnim naro~ilom19042 DVOSTRANSKI ZASLON LEVO/DESNO F65 z dodatnim naro~ilom19043 DVOSTRANSKI ZASLON RAVNO F65 z dodatnim naro~ilom

  DVOSTRANSKA NAMESTITEV

  STENSKA NAMESTITEV F65 LED, STENSKA NAMESTITEV Z LIBELO STROPNA NAMESTITEV

  - Formula 65 + OBJEMKA CEVI 1

  19041 NOSILCI ZA SEKUNDARNI STROP F65 z dodatnim naro~ilom19042 DVOSTRANSKI ZASLON LEVO/DESNO F65 z dodatnim naro~ilom19043 DVOSTRANSKI ZASLON RAVNO F65 z dodatnim naro~ilom

  VGRADNA - DVOSTRANSKA - SEKUNDARNI STROP

  19041 NOSILCI ZA SEKUNDARNI STROP F65 z dodatnim naro~ilom

  VGRADNA - SEKUNDARNI STROP

  - 3 IP MEMBRANSKE UVODNICE ZA [email protected]^ENJE prilo`ene

  IP MEMBRANSKA UVODNICA

  Vgradna odprtina: 370 x 130mm

  FORMULA 65

  LED

 • STENSKA NAMESTITEV Difuzna varnostna svetloba,Brez ble{~anjaSimetri~na porazdelitev in velikost svetlobnega tokaFormula 65 LED Beghelli omogo~a tudi pri stenskinamestitvi dobre rezultate, ko gre za razsvetljavoevakuacijskih poti. Ohi{je nudi razli~ne mo`nost priklopa svetilke levo, desno, zgoraj, spodaj in zadaj.Navedeno omogo~a neopazni priklop svetilke, tudi koje instalacija `e izvedena, z uporabo namestitvene{katle 503 – 506 skladno z glavnimi evropskimi inameri{kimi standardi.

  STROPNA NAMESTITEVIdealne fotometri~ne karakteristike varnostne svetilkeFormula 65 LED zagotavljajo izvrstno protipani~noosvetlitev odprtih prostorov. Dvojni simetri~ni odsev-nik z dvema vrstama miniaturnih ultra u~inkovitih LED(ve~ kot 100 lumnov/W) nam omogo~a namestitevtudi na strope vi{je od treh metrov. Prav zaradi tehizrednih fotometri~nih lastnosti je zagotovljena enako-merna osvetljenost tudi pri ve~jih namestitvenih raz-daljah med svetilkami.

  VGRADNA NAMESTITEVStilska re{itev tudi za varnostno ozna~evanje evakua-cijskih poti.Prakti~na {katla za vgradnjo {e zmanj{a velikost `ekompaktnega sistema in omeji v~asih ne`elenovpadljivost naprav sistema za ozna~evanje. Tak{ensistem je la`je sprejemljiv tudi z arhitekturnega sta-li{~a.

  NAMESTITEV DVOSTRANSKIH ZNAKOVza stropne ali stenske piktograme in varnostno osvetlitev Formula 65 LED je izredno vsestranska svetilka.Mo`nost dvostranskega varnostnega ozna~evanja inisto~asnega osvetljevanja evakuacijskih poti, pri stropniin stenski namestitvi. Velikost znaka (LEVO, DESNO,RAVNO) vidljivost znaka tudi z razdalje 28 m po stan-dardu SIST EN 1838.

  36

 • 37

  FORMULA 65

  LED

 • 38

 • 39

  Za prefinjene vsestranske re{itveZa {tevilne aplikacije

  Design Tech LEDVgradna, stenska nadgradn

  Prefinjena Beghellijevare{itev za zasilno

  razsvetljavo, izvedljivo v{tevilnih aplikacijah.Sodobna elegantna

  izvedba svetilke je idealenarhitekturni element, tudiko ni izpada elektri~neenergije in svetilka ne

  sveti.

  DESIGN TECH

  LED

 • 3733 [KATLA ZA VGRADNJO 4278 PIKTOGRAM 3 LEVO, DESNO, RAVNO DESIGN LED TECH

  (samo za SA razli~ico)

  Pribor prilo`enKoda Opis

  4266 DESIGN NOSILCI ZA SEKUNDARNI STROP4277 DESIGN STENSKI NOSILEC - DVOSTRANSKI ZASLON 4278 PIKTOGRAM 3 LEVO, DESNO, RAVNO DESIGN LED TECH

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  4270 DESIGN LED TECH AT 6W SE 1N SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 10 82 - 0,7 0,5 64271 DESIGN LED TECH AT 8W SE 1N SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 16 131 - 0,7 0,5 64279 DESIGN TECH LED AT 8W SE/SA 3H SE/SA 3h NIMH 4.8V 1.2AH 16 115 70 2,7 0,6 64272 DESIGN LED TECH AT 11W SE 1N SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 164 - 0,7 0,5 64273 DESIGN LED TECH AT 11W SA 1N SA 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 164 70 1,6 0,5 64274 DESIGN LED TECH AT 24W SE 1N SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 32 262 - 0,9 0,6 64280 DESIGN TECH LED AT 24W SE/SA 3H SE/SA 3h NIMH 4.8V 1.2AH 32 250 150 3,7 0,6 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  68811112424

  40

  Atraktivna in prilagodljiva »hi-tech« varnostna svetilka. Simetri~ni odsev-nik Design Tech LED svetilke zagotavlja ekstremno enakomernoosvetljenost in jo lahko namestimo na steno, strop, dvostransko, nad-gradno ali vgradno, neodvisno od smeri namestitve. Odsevnik iz alu-minija z dvema vrstama izjemno u~inkovitih LED (ve~ kot 100lm/W) jevgrajen v polikarbonatno ohi{je. Zaslon je iz kaljenega stekla v kovin-skem okvirju z atraktivno zrcalno povr{ino. Ohi{je ima {tevilne pred-pripravljene odprtine za {iroko izbiro mo`nih povezav in vgradnih{katel. Dobavljiva je piktogramska dvostranska razli~ica za stensko alistropno namestitev.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Design Tech LEDVarnostna LED

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 6, 8, 11, 24 W

  Razli~ice Trajni (SA), Pripravni (SE)

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2, SIST EN60598-2-22, SIST EN1838, UNI 11222

  Stopnja za{~ite IP40

  Avtonomija 1h

  Namestitve Vgradna, stropna, stenska, dvostranska

  Ohi{je Kovinsko sivi polikarbonat

  Optika Aluminijev mat simetri~ni odsevnik

  Zaslon Iz visoko transparentnega kaljenega steklain kovinskega okvirja z zrcalno povr{ino

  L

  B

  H

  F

  230V50Hz

  IP4012 URPOLNJENJE 850°C UV

  6 292 102 36,8 15 m 20 m8 292 102 36,8 15 m 20 m11 292 102 36,8 15 m 20 m24 292 102 36,8 15 m 20 m

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) • Vidna razdalja znaka (VR)W L B H zaslon dvostranski

  AT

  03

  03

  03

  03

  03

  03

  03

 • * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  4275 B DESIGN TECH AT 11W SA 1N DX/SX SA 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 164 70 1,6 0,8 44276 B DESIGN TECH AT 11W SA 1N BASSO SA 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 20 164 70 1,6 0,8 4

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT – AutoTest dvostransko ozna~evanje AutoTest

  1111

  3733 vgradna {katla prilo`ena

  VGRADNA NAMESTITEV

  4266 Design nosilec za sekundarni strop z dodatnim naro~ilom

  VGRADNA NAMESTITEV V SEKUNDARNE STROPE

  - libela prilo`ena

  STENSKA NAMESTITEV Z LIBELO STROPNA NAMESTITEV

  4266 DESIGN NOSILCI ZA SEKUNDARNI STROP z dodatnim naro~ilom

  DVOSTRANSKA NAMESTITEV V SEKUNDARNI STROP

  41

  4277 DESIGN STENSKI NOSILEC - DVOSTRANSKI ZASLON z dodatnim naro~ilom

  BO^NA NAMESTITEV

  Vgradna odprtina 279 x 94 mm

  Vgradna odprtina 279 x 94 mm

  DESIGN TECH

  LED

 • 42

  STROPNA NAMESTITEVIdealna za razsvetljavo evakuacijskih potiDesign LED svetilka v elegantnem ohi{ju, nudi odli~nesvetlotehni~ne zmogljivosti. Polirani odsevnik pove~a zmo-gljivosti in daje {irok svetlobni snop, ki dovoljuje dalj{enamestitvene razdalje med svetilkami.

  STENSKA NAMESTITEV S poudarkom na slogu In nezmanj{animi svetlobnotehni~nimi zmogljivostmiAtraktivna oblika naprave je posebej opazna pri stenskinamestitvi, ko omogo~a stilsko re{itev namestitve varnostnerazsvetljave in ozna~evanja poti za pobeg. Ohi{je nudi raz-li~ne mo`nosti priklopa svetilke levo, desno, zgoraj, spodajin zadaj. Navedeno omogo~a neopazni priklop svetilke,tudi ko je instalacija `e izvedena, z uporabo namestitvene{katle 503 – 506 skladno z glavnimi evropskimi in ame-ri{kimi standardi.

  VGRADNA NAMESTITEVko je slog prednostna zahtevaRazli~ica, ki omogo~a manj vidno namestitev varnostnihsvetilk s prilo`eno vgradno {katlo za izjemne in presti`nere{itve.

  NAMESTITEV DVOSTRANSKIH ZNAKOVza stropne ali stenske piktograme in varnostno osvetlitevDesignTech LED je izredno vsestranska svetilka. Mo`nostdvostranskega varnostnega ozna~evanja in isto~asnegaosvetljevanja evakuacijskih poti, pri stropni ali stenskinamestitvi. Dodatno naro~eni piktogrami (LEVO, DESNO,RAVNO) vidljivost znaka z razdalje 20 m po standarduSIST EN 1838.

 • 43

  DESIGN TECH

  LED

 • 4444

 • 4545

  Najnovej{a generacija varnostnihsvetilk za civilne in gospodarske

  aplikacije. Celotna paleta jezasnovana s celo vrsto

  standardiziranega dodatnegapribora za namestitev v {irokodostopno mno`ico izdelkov zanamestitev. Frutto Luce 1 LEDima vse lastnosti celotne paletea zaseda le minimalni prostor:

  prvi sistem varnostnerazsvetljave z mo`nostjo

  namestitve v en modul {katle503.

  Varnostna razsvetljava vzelo majhnem prostoru

  Fruttoluce 1 LED

  FRUTTOLUCE

  LED

 • 46

  FruttLuce 1 je sistem razsvetljave, ki se lahko uporablja za pomo`no alivarnostno razsvetljavo in je primeren za namestitev v stanovanjske kottudi komercialne objekte.Z vgrajenimi DIP stikali lahko izbiramo na~in delovanja SE (pripravno) aliSA (trajno) podprto s fotosenzorjem za aktiviranje »no~nega« delovanjaSA delovanja. Zna~ilni odsevnik je zasnovan tako, da usmeri ves gene-rirani svetlobni tok ~im enakomernej{e na tla in omeji ble{~anje v okolici.Standardni pribor vsebuje podporne okvirje, za namestitev v naj-pogostej{e sisteme razsvetljave.

  Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Fruttoluce 1 LEDVarnostna LED

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ 0,5 W

  Razli~ice Trajni (SA), Pripravni (SE)

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22

  Stopnja za{~ite IP40

  Avtonomija 1h

  Namestitve Vgradna stenska kot svetilka za varnostnoali pomo`no razsvetljavo

  Ohi{je polikarbonatno

  Optika kovinski asimetri~ni odsevnik

  F

  230V50HzIP40TR

  HB

  L

  * Za podrobnej{e informacije prosimo vpra{ajte dobavitelja.

  4601 FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N SE/SA 1h LiFe 3V 0.3A 1 - - - 0,1 12

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  Konvencionalne

  0,5

  0,5 41 19 56,5 Ne snemljiva

  Mo~ • Dimenzije (mm) • OpombaW L B H

  - ADAPTERJI ZA NAJPOGOSTEJ[E SISTEME ZA RAZSVETLJAVO

  Pribor prilo`enKoda Opis

 • 47

  - [email protected] OKVIRJI [email protected]

  ADAPTERJI ZA NAJPOGOSTEJ[E SISTEME RAZSVETLJAVE

  29 cm

  60 cm

  20 cm

  5 cm 170 cm

  320 cm

  26 cm

  100 cm

  Osvetljevanje evakuacijske poti No~na ali varnostna razsvetljava

  Glavni opti~ni del je oblikovan tako,da maksimira osvetljenost tal.Kompleksno fasetirani odsevnikfokusira ves svetlobni tok, ki gaproizvede FruttoLuce 1 LED na tlapod svetilko. ^e je svetilkaname{~ena pribli`no en meter odtal, zagotavlja varnostno osvetljenost.Ko je namestitvena vi{ina svetilke20 cm, jo lahko uporabljamo zavarnostno razsvetljavo evakuacijskihpoti.

  LED indikator prisotnosti elektri~nemre`e je viden iz vseh smeri. Odsevindikatorja v odsevniku je ve~kratenin opazen ne glede od kod gledamo.

  SA (trajna) funkcija je podprta s foto-senzorjem za aktiviranje »no~nega«delovanja SA delovanja.Foto-senzor za aktiviranje SA (trajnega)»no~nega« delovanja, ko se stemni.

  TRIJE TEHNOLO[KO POPOLNI ODSEVNIKISvetilka je bila zasnovana z namenom zagotoviti osvetljenost dolo~enega dela tal. Visoko odsevni metalizirani odsevnik je glavna zna~ilnostsvetilke, saj ima v bistvu integrirane tri samostojne odsevnike.

  FRUTTOLUCE

  LED

 • NAMESTITEV Z NAJPOGOSTEJ[IMIDOBAVLJIVIMI STIKALNIMI OHI[JIFruttoLuce lahko namestimo nizko nad tlemi kot varnostnosvetilko za razsvetljavo poti pobega. Za doma~o rabolahko svetilke namestimo na ve~jo vi{ino in jih uporabljamoza orientacijsko razsvetljavo. V obeh primerih so standardnipribor vsebuje polikarbonatne okvirje, ki predstavljajoadapterje za namestitev {katle 503 in 506 v kombinaciji znajpogostej{imi stikalnimi elementi.

  48

 • 49

  FRUTTOLUCE

  LED

 • 50

 • 51

  Prednosti visoko u~inkovitih LEDtehnologij v kombinaciji s preciznimi

  {tudijami le~ in loma svetlobe jenastal nov koncept za varnostno

  razsvetljavo. Na podlagi navedenega je nastalpretvornik z LED modulom. Ta

  miniaturna naprava za varnostnorazsvetljavo ima {tevilne dodatke v

  namestitvenem priboru zanamestitev v obi~ajno svetilko.

  Mo~an svetlobni snop, znadzorovanimi lomi v opti~ni le~i, jetako lahko ve~namenske oblike.

  Inoviranavarnostna razsvetljava

  LED Modul Z vgrajenim pretvornikom

  LED MODUL S

  PRETVORNIKOM

 • Varnostni LED modul S pripadajo~im pretvornikom

  52525252

  Izredno zmogljiva pomo`na naprava za varnostno razsvetljavo.Uporabljamo jo tako, da LED modul, pripadajo~i pretvornik in aku-mulatorsko baterijo namestimo na svetilko splo{ne razsvetljave.Komplet ima 3 posebne visoko transparentne pleksi le~e v razli~icahLungaluce, Altaluce in Largaluce za razli~ne intenzivnosti in vrste var-nostne osvetljenosti tal in z razli~nih namestitvenih vi{in od 3 do 7m.Vsaka le~a ima pripadajo~i beli polikarbonatni pokrov po RAL 9010.LED modul ima vzmetno objemko za pritrjevanje na T8 ali T5 fluore-scen~ne cevi. Visoko u~inkoviti LED svetlobni vir je name{~en na litirebrasti aluminijev hladilnik.

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ za primerjavo 24 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA), Pripravni (SE) / Brle~itrajni ( PS) na~in delovanja lahko izbere-mo z DIP stikali pri razli~icah LG, LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222

  Stopnja za{~ite je odvisna od svetilke v katero ganamestimo

  Avtonomija 1h/2h/3h (programabilna izbira na~inadelovanja z DIP stikali v razli~icah LG inLGFM)

  Namestitve v opremo s T8 ali T5 fluorescen~nimicevmi

  Ohi{je RAL 9010 beli polikarbonat in aluminij

  Optika opti~ne le~e iz visoko prozornega pleksistekla

  F

  230V50Hz12 UR

  POLNJENJE

  LED module z le~o 18÷58 35 35 33

  Pretvornik - 114 32 22

  Aku. Baterija - 40 70 80 50 4,5

  ** Nazivna mo~ fluorescen~nih sijalk - za primerjavo

  Mo~** • Dimenzije (mm) • W L L1 L2 B H

  L

  B

  H

  H

  BL

  B

  L1L2 L L

  H

  - 3 le~e: LUNGA, LARGA, ALTA z tremi razli~nimi pokrovi- 2 vzmeti za pritrditev na T8 in T5

  Pribor prilo`enKoda Opis

  19342 MODULE EM LED LG SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 1/6,5 0,2 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  18÷58

  19344 MODULE EM LED AT SE/SA 1/3H SE/SA 1/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 175 - 110 110 1/6,5 0,2 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  18÷58

  19343 MODULE EM LED LGFM SE/SA/PS 1/2/3H SE/SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 1 180/180/100 126 2/7,5 0,2 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM Logica FM

  18÷58

  AT LG HT

  LED Modul

  Akumulatorska baterija

  Pretvornik

  UVIP40

  HHOSPITAL

  H

  H

 • LE^E SVETILKE POKRIVANJE(enourna avtonomija)LUNGALUCE 3m 1 Pokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1m z 1luxom v osi in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  2 Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dol`ino evakuacije 35,1m z 1 luxom in z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  LARGA LUCE 3m 1 Pokriva tla 11,3m x 11,3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba 4 Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva tla 24,5m x 24,5m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  ALTALUCE 7m 1 Pokriva povr{ino 12,4m x 12,4m z najmanj 0,5 luxa razen 0,5m od roba

  4 Pri medsebojni razdalji 13,7m med svetilkama, pokriva tla 26,8m x26,8m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  53535353

  - jeklena objemka prilo`ena

  NAMESTITEV NA OPREMO S T5 CEVMI

  - jeklena objemka prilo`ena

  NAMESTITEV NA OPREMO S T8 CEVMI

  Termodinami~na analiza: Izra~un toplotnih izgub

  Za zagotavljanje dolgoro~nih zmogljivosti LED svetlobnega vira,omogo~a sodobna tehnologija simulacijo pronicanja toplote vohi{je. S termodinami~no analizo lahko predvidimo delovno tem-peraturo razli~nih komponent z namenom optimizirati hlajenje.

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19340 MODULE EM LED HT - - - 1 - 180 5,5 0,2 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  18÷58

  LED MODUL S

  PRETVORNIKOM

 • 3,5 V700 mA (SE)350 mA (SA)

  54

  Lungaluce le~aName{~ena na vi{ini 3m pokriva evakuacijsko potdol̀ ine 17,1m z 1 luxom v osi in z ≥0,5 luxa na

  1m od sredi{~nice

  Largaluce le~aName{~ena na vi{ini 3m pokriva tla 11,3m x11,3m z ≥0,5 luxa razen 0,5m od roba

  Altaluce le~aName{~ena na vi{ini 7m pokriva povr{ino

  12,4m x 12,4m z najmanj 0,5 luxa razen 0,5mod roba

  Prilo`en pretvornik

  Akumulatorskabaterija

  Ena svetilka za ve~ aplikacij

 • 55

  3 m

  17,1 m

  1 lx1 m

  SINGLE INSTALLATION

  3 m18 m

  35,1 m

  MULTIPLEINSTALLATION

  1 m1 lx 1 lx

  12,4 m

  12,4 m

  7 m

  SINGLEINSTALLATION

  26,8 m

  26,8 m

  7 m13,7 m

  13,7 m

  MULTIPLEINSTALLATION

  11,3 m

  11,3 m

  3 mSINGLEINSTALLATION

  24,5 m

  24,5 m

  3 m13,2 m

  13,2 mMULTIPLEINSTALLATION

  Posami~na namestitevPokriva evakuacijsko pot dol`ine 17,1m z 1luxom v osiin z ≥0,5 luxa na 1m od sredi{~nice

  Ve~kratna namestitev, medsebojna razdaljamed svetilkami je 18mPokriva evakuacijsko pot dol`ine 35,1m z 1 luxom in z ≥0,5luxa na 1m od sredi{~nice

  Lungaluce le~e - namestitvena vi{ina je 3m od tal

  Largaluce le~e - namestitvena vi{ina je 3m od tal

  Posami~na namestitevPokriva tla 11,3m x 11,3m z ≥0,5 luxa (128m2)razen 0,5m od roba

  Ve~kratna namestitev, medsebojna razdaljamed svetilkami je 13,2mPokriva tla 24,5m x 24,5m z ≥0,5 luxa (600m2) razen 0,5m od roba

  Osvetljenost tal

  Altaluce le~e - namestitvena vi{ina je 7m od tal

  Posami~na namestitevPokriva povr{ino 12,4m x 12,4m z najmanj 0,5luxa (154m2) razen 0,5m od roba

  Ve~kratna namestitev, medsebojna raz-dalja med svetilkami je 13,7mPokriva tla 26,8m x 26,8m z ≥0,5 luxa (718m2) razen0,5m od roba

  POSAMI^NANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  VE^KRATNANAMESTITEV

  POSAMI^NANAMESTITEV

  POSAMI^NANAMESTITEV

  LED MODUL S

  PRETVORNIKOM

 • 56

  STROPNA NAMESTITEVV opremi za splo{ne razsvetljaveLed modul s pretvornikom ima razli~ne mo`nosti za name-stitev v ohi{je svetilk za splo{no razsvetljavo. Ta novi koncept varnostne razsvetljave omogo~a uporaboobstoje~ega sistema splo{ne razsvetljave pri {tevilnih stra-te{kih aplikacijah: pri prenovitvenih delih, nadgradnjiobstoje~ega sistema skladno s predpisi, novogradnjah,~e je `elja po tak{ni re{itvi. Prilo`en komplet le~ omogo~anamestitev LED modula na vi{ini 3 ali 7 metrov za osvetli-tev ve~ kot 150 m2 ali ustvariti poseben svetlobni snop zavarnostno osvetlitev evakuacijske poti v dol`ini 18 metrov.

 • 57

  LED MODUL S

  PRETVORNIKOM

 • 58

 • 59

  Celotna paleta novihpiktogramskih varnostnih svetilk

  zdru`uje funkcionalnost inprivla~no obliko, ki jo tvoritasteklo in aluminij. Svetilka iz

  ozkega aluminijevega profila jevisoko-tehnolo{ki kompaktni

  izdelek z odli~no svetlostjo znakav vsakem okolju. Kon~ni u~inekje svetlost, sodobna oblika in

  vrhunska enakomernost svetlostiznaka, ki je prakti~no brez

  primere v industriji razsvetljave.

  Robustna, stilska svetilkaprimerna za {tevilne aplikacije

  Indica LED 20

  INDICA

  LED

 • 60606060

  Indica LED je elegantna in visoko tehnolo{ka re{itev za osvetljevanjepiktogramov s {tevilnimi mo`nostmi. Uporabljen je patentirani opti~nisistem od zadaj osvetljenega znaka, ki je osvetljen izredno enako-merno in se odlikuje z izjemno svetlostjo. Svetilka ima {iroko uporab-nost, saj je opremljena s prilo`enim univerzalnim nosilcem, kiomogo~a s pritrditvijo na dalj{i strani stropno namestitev in stenskonamestitev s pritrditvijo na kraj{i strani. Mo`na je tudi enostranska pri-trditev npr. nad vrati. Vsi izdelki Indica LED imajo s sitotiskom potiskanopalni polikarbonatni zaslon za enostavno namestitev in enkratnoenakomernostjo svetlosti (≥ 500 cd/m2)

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Indica LED 20mLED piktogram

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ 1-2,1 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA) / Brle~i trajni ( PS) na~indelovanja lahko izberemo z DIP stikali prirazli~icah LG, LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222, DIN 4844-1

  Stopnja za{~ite IP42

  Avtonomija 1h/2h/3h (programabilna izbira na~inadelovanja z DIP stikali v razli~icah LG inLGFM)

  Namestitve stenska, stropna vgradna nadgradna,stenska ali stropna dvostranska

  Ohi{je aluminijev okvir in RAL 7035 polikarbo-nat nosilec

  Optika visoko u~inkoviti sistem od zadaj osve-tljenega piktograma

  B

  L H

  B

  L H

  B

  L

  H

  L

  B

  H

  Stenska dvostranska

  * VR - vidna razdalja

  Stenska enostranskaStropna dvostranska-vgradnaStropna dvostranska

  20 235 135 15

  VR* L B H

  20 235 135 38

  VR* L B H

  20 266 252 36

  VR* L B H

  20 235 166 36

  VR* L B H

  19380 NOSILEC 250MM INDICA DF19381 NOSILEC 500MM INDICA DF19382 NOSILEC 1000MM INDICA DF19383 INDICA DF 2 M VRVI^NO OBE[ALO 19384 20 M NOSILEC ZA VGRADNJO V SEKUNDARNI STROP

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  - PIKTOGRAMSKI ZASLONI DESNO / LEVO / RAVNO

  Pribor prilo`enKoda Opis

  IP42 F230V50Hz

  AT LG HTUNI EN 1838

  20 m850°C UV

  HHOSPITAL

 • 61616161

  Dvostranska razli~ica

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19305 INDICA LED DF20M LG SA/PS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMh 7,2V 0,6Ah 32 192/96/64 115 3,5 0,52 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  2,1

  19309 IND LED DF20M AT SA/PS 1/3H SA/PS 1/3h NiMh 7,2V 0,6Ah 24 192/64 115 3,5 0,52 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  2,1

  19307 INDICA LED DF20M LGFM SA/PS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMh 7,2V 0,6Ah 32 192/96/64 115 3,5 0,52 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana z nadzorno enoto) Logica FM

  2,1

  19301 INDICA LED DF20M HT - - - 32 - 192 3 0,52 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  2,1

  19383 vrvi~no obe{alo max. 100 z dodatnim naro~ilom

  VISE^A DVOSTRANSKA VRVI^NA NAMESTITEV

  19384 20 M NOSILEC ZA VGRADNJO V SEKUNDARNI STROP z dodatnim naro~ilom

  STROPNA DVOSTRANSKA VGRADNA NAMESTITEV

  STROPNA DVOSTRANSKA NAMESTITEV

  19380 NOSILEC 250MM INDICA DF z dodatnim naro~ilom19381 NOSILEC 500MM INDICA DF19382 NOSILEC 1000MM INDICA DF

  VISE^A DVOSTRANSKA KONZOLNA NAMESTITEV

  STENSKA DVOSTRANSKA NAMESTITEV

  Izrez za vgradnjo 297 x43 mm

  H

  H

  INDICA

  LED

 • 62

  STENSKA NAMESTITEV

  Enostranska razli~ica

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19315 INDICA LED SF20M LG SAPS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 16 96/96/55 68 2,6 0,65 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  1

  19319 IND LED SF30M AT SA/PS 1/3H SA/PS 1/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 16 96 - 55 68 2,6 0,65 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  1

  19317 INDICA LED SF20M LGFM SAPS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7.2V 1.2Ah 16 96/96/55 68 2,6 0,65 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana z nadzorno enoto) Logica FM

  1

  19311 INDICA LED SF20M HT - - - 16 - 96 2 0,65 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  1

  - adapter za {katlo 506 prilo`en

  STENSKA VGRADNA NAMESTITEV V [KATLO 506

 • 63

  NOSILEC ZA HITRO NAMESTITEVZA IZREDNO VSESTRANSKE NAMESTITVE

  Zunanji rob aluminijevega okvirja je zasnovan kot vodilo za pritrdi-tev namestitvenega nosilca. Ta na~in namestitve zagotavlja trdnoin stabilno stropno ali stensko namestitev Indice LED.

  Polikarbonatne piktograme je mo`no enostavno, brez posebnihorodij, po potrebi zamenjevati. Indica LED je vsestranska naprava z izjemno svetlostjo varnostnega znaka za ozna~itevsmeri pobega.

  Polo`aj nosilca za dvostransko – desno namestitev

  Polo`aj nosilca za stropno dvostransko namestitev

  Polo`aj nosilca za dvostransko – levo namestitev

  INDICA

  LED

 • 64

 • DVOSTRANSKA NAMESTITEVStenska ali stropna namestitevSvetilka ima {iroko uporabnost, saj je opremljena sprilo`enim univerzalnim nosilcem, ki omogo~advostransko namestitev s pritrditvijo na dalj{i stranistropno namestitev in stensko namestitev s pritrditvijo nakraj{i strani. Indica LED je vsestranska naprava z izjemnosvetlostjo varnostnega znaka za ozna~itev smerievakuacije.

  ENOSTRANSKA NAMESTITEVEnakomerno osvetljen piktogram z visoko resolucijoza nadgradno ali vgradno stensko namestitev.Razli~ica za enostransko namestitev je pritrjenaneposredno na steno. Nosilni okvir ustreza arhitekturnimzahtevam za umestitev zadnjega dela naprave v {katlo506. Elegantno pritrjena svetilka zagotavlja odli~nosvetlost in razpoznavnost varnostnega znaka.

  65

  INDICA

  LED

 • 66

 • Celotna paleta novihpiktogramskih varnostnih

  svetilk zdru`ujefunkcionalnost in privla~noobliko, ki jo tvorita steklo inaluminij. Svetilka iz ozkega

  aluminijevega profila jevisoko-tehnolo{ki kompaktniizdelek z odli~no svetlostjoznaka v vsakem okolju.

  Kon~ni u~inek je svetlost,sodobna oblika in vrhunska

  enakomernost svetlostiznaka, ki je prakti~no brez

  primere v industrijirazsvetljave.

  Robustna, stilska svetilkaprimerna za {tevilne aplikacije

  Indica LED 30

  67

  INDICA

  LED

 • 68

  Indica LED je elegantna in visoko tehnolo{ka re{itev za osvetljevanjepiktogramov s {tevilnimi mo`nostmi. Uporabljen je patentirani opti~nisistem od zadaj osvetljenega znaka, ki je osvetljen izredno enako-merno in se odlikuje z izjemno svetlostjo. Svetilka ima {iroko uporab-nost, saj je opremljena s prilo`enim univerzalnim nosilcem, kiomogo~a s pritrditvijo na dalj{i strani stropno namestitev in stenskonamestitev s pritrditvijo na kraj{i strani. Mo`na je tudi enostranska pri-trditev npr. nad vrati. Vsi izdelki Indica LED imajo s sitotiskom potiskanopalni polikarbonatni zaslon za enostavno namestitev in enkratnoenakomernostjo svetlosti (500 cd/m2).

  Fotometrije na strani 88, Simboli na strani 98, Nadomestni akumulatorji na strani 97

  Indica LED 30mLED piktogram

  ZNA^ILNOSTI

  Mo~ 1,6-3,2 W

  Razli~ice HT, Trajni (SA) / Brle~i trajni ( PS) na~indelovanja lahko izberemo z DIP stikali prirazli~icah LG, LGFM

  Skladnost SIST EN 60598-1, SIST EN 60598-2-2,SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838,UNI 11222, DIN 4844-1

  Stopnja za{~ite IP42

  Avtonomija 1h,2h,3h (programabilna izbira na~inadelovanja z DIP stikali v razli~icah LG inLGFM)

  Namestitve stenska, stropna vgradna nadgradna,stenska ali stropna dvostranska

  Ohi{je aluminijev okvir in RAL 7035 polikarbonatnosilec

  Optika visoko u~inkoviti sistem od zadaj osvetljenega piktograma

  19380 NOSILEC 250MM INDICA DF19381 NOSILEC 500MM INDICA DF19382 NOSILEC 1000MM INDICA DF19383 INDICA DF 2 M VRVI^NO OBE[ALO 19386 30M NOSILEC ZA VGRADNJO V SEKUNDARNI STROP

  Pribor z dodatnim naro~ilomKoda Opis

  - SCREEN DX/SX/BASSO

  Pribor prilo`enKoda Opis

  B

  L H

  B

  L H

  B

  L

  H

  L

  B

  H

  Stenska dvostranska Stenska enostranskaStropna dvostranska-vgradnaStropna dvostranska

  30 335 185 15

  VR* L B H

  30 335 185 38

  VR* L B H

  30 366 252 36

  VR* L B H

  30 335 216 36

  VR* L B H

  IP42 F230V50Hz

  AT LG HTUNI EN 1838

  20 m850°C UV

  HHOSPITAL

  * VR - vidna razdalja

 • 69

  Dvostranska razli~ica

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  19304 INDICA LED DF30M LG SA/PS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 48 288/288/160 205 4,2 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  3,2

  19308 IND LED DF30M AT SA/PS 1/3H SA/PS 1/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 48 288 - 160 205 4,2 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  3,2

  19306 INDICA LED DF30M LGFM SA/PS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 48 288/288/160 205 4,2 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana z nadzorno enoto) Logica FM

  3,2

  19300 INDICA LED DF30M HT - - - 48 - 288 3,7 0,8 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  3,2

  STENSKA DVOSTRANSKA NAMESTITEV STROPNA DVOSTRANSKA NAMESTITEV

  19380 NOSILEC 250MM INDICA DF z dodatnim naro~ilom19381 NOSILEC 500MM INDICA DF19382 NOSILEC 1000MM INDICA DF

  VISE^A DVOSTRANSKA KONZOLNA NAMESTITEV

  19383 vrvi~no obe{alo max. 100 z dodatnim naro~ilom

  VISE^A DVOSTRANSKA VRVI^NA NAMESTITEV

  19386 30 M NOSILEC ZA VGRADNJO V SEKUNDARNI STROP z dodatnim naro~ilom

  STROPNA DVOSTRANSKA VGRADNA NAMESTITEV

  Izrez za vgradnjo 367 x43 mm

  H

  H

  INDICA

  LED

 • 70

  STENSKA NAMESTITEV

  Enostranska razli~ica

  19314 INDICA LED SF30M LG SAPS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 24 288/288/160 205 3 1,1 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LG Logica

  1,6

  19318 IND LED SF30M AT SA/PS 1/3H SA/PS 1/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 32 288 - 160 205 3 1,1 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  AT AutoTest

  1,6

  19316 INDICA LED SF30M LGFM SAPS 1/2/3H SA/PS 1/2/3h NiMH 7,2V 1.2Ah 24 288/288/160 205 3 1,1 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  LGFM (AT ~e ni povezana z nadzorno enoto) Logica FM

  1,6

  19310 INDICA LED SF30M HT - - - 24 - 144 2,5 1,1 6

  Koda Opis Razli~ica Avtonomija Baterija [tev. LED Svet. tok* SE lm Svet. tok* SA lm Poraba W Te`a kg PakiranjeW

  HT Napajanje 230V 50Hz ali 216V DC (enosmerno)

  1,6

  * Zagotovljen minimalni svetlobni tok po SIST EN 60598-2-22

  - adapter za {katlo 506 prilo`en

  STENSKA VGRADNA NAMESTITEV V [KATLO 506

 • 71

  NOSILEC ZA HITRO NAMESTITEVZA IZREDNO VSESTRANSKE NAMESTITVE

  Zunanji rob aluminijevega okvirja je zasnovan kot vodilo za pritrdi-tev namestitvenega nosilca. Ta na~in namestitve zagotavlja trdnoin stabilno stropno ali stensko namestitev Indice LED.

  Polikarbonatne piktograme je mo`no enostavno, brez posebnihorodij, po potrebi zamenjevati. Indica LED je vsestranska naprava z izjemno svetlostjo varnostnega znaka za ozna~itevsmeri pobega.

  Polo`aj nosilca za dvostransko – desno namestitev

  Polo`aj nosilca za stropno dvostranska namestitev

  Polo`aj nosilca za dvostransko – levo namestitev

  INDICA

  LED

 • 72

 • 73

  DVOSTRANSKA NAMESTITEVStenska ali stropna namestitevSvetilka ima {iroko uporabnost, saj je opremljena sprilo`enim univerzalnim nosilcem, ki omogo~a dvostranskonamestitev s pritrditvijo na dalj{i strani stropno namestitev instensko namestitev s pritrditvijo na kraj{i strani. Indica LED jevsestranska naprava z izjemno svetlostjo varnostnega znakaza ozna~itev smeri evakuacije.

  ENOSTRANSKA NAMESTITEVEnakomerno osvetljen piktogram z visoko resolucijo zanadgradno ali vgradno stensko namestitev. Razli~ica za enostransko namestitev je pritrjena neposrednona steno. Nosilni okvir ustreza arhitekturnim zahtevam zaumestitev zadnjega dela naprave v {katlo 506. Elegantnopritrjena svetilka nudi odli~no svetlost in razpoznavnostvarnostnega znaka.

  INDICA

  LED

 • 7474

 • Tehni{kapriponka

  Projektiranje 76

  Nadzorni sistemiAT - AutoTest 78

  LG - Logica 79

  LGFM - Logica FM 78

  NamestitvLokalni nadzor AT 80

  Centralni nadzor 82LG-LGFM

  Totalna kakovost 84

  Namestitveni postopki 86

  Fotometri~ni podatki 88In Luce Utile

  7575

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • Simulacija kon~nih rezultatov

  76

  PROGEM programsko orodje za ra~unalni{ko na~rtovanjerazsvetljave

  Programsko orodje za na~rtovanje razsvetljave, ki je bilo razvito vrazvojnem centru Beghelli. Programje vsebuje vse tehni~nepodatke o Beghellijevih napravah za splo{no in varnostno razsve-tljavo. Pri na~rtovanju lahko obdelujemo tudi CAD podatke iz dru-gih programov in omogo~a:• profesionalno na~rtovanje razsvetljave na enostaven na~in

  • izra~une osvetljenosti skladno s SIST EN 1838• pripravo popisov s koli~inami• simulacija prikaza rezultatov v grafi~ni oblik• definira okolje, evakuacijske poti in odprta obmo~ja

  Oblikovanje sistema

  Objekt / planimetrija sistemskih enotIzpis nadzora in napak na sistemu

  LOGICA VISUAL programje za upravljanje

  Programska oprema za centralizirano upravljanje enega ali ve~sistemov varnostne razsvetljave LOGICA; LOGICA FM inSoccorLogica. Tlorise v standardiziranem formatu lahko uvozimoin dopolnimo s pozicioniranjem razli~nih naprav za varnostno alisplo{no razsvetljavo. Program omogo~a uporabniku ugotavljanje

  statusa in neposreden dostop do `elene naprave ter upravljanje znjo. Vse operacije lahko izvajamo tudi preko vmesnika za oddaljenidostop. Poro~ila o statusu sistema se lahko ustvarijo in samodejnoin tudi arhivirajo.

 • 77

  DIALUX programsko orodje za ra~unalni{ko na~rtovanjerazsvetljave

  Eno od svetovno najbolj raz{irjenih programskih orodij za strokovnona~rtovanje razsvetljave. V Dialux lahko uva`amo CAD podatke izprogramskih orodij za na~rtovanje v arhitekturi, jih obdelamo inponovno enostavno izvozimo. Dialux je u~inkovito orodje za:• enostavno oblikovanje in modeliranje • izdelavo podobe prostora in video vizualizacijo

  • izdelavo energetske bilance• kreiranje scen osvetljenosti s splo{no ali varnostno razsvetljavo• kreiranje tehni~nih in katalo{kih listov uporabljenih naprav• definiranje okolij, evakuacijskih poti in odprtih obmo~ij• izra~une osvetljenosti skladno s SIST EN 1838

  Izbira svetilk

  Oblikovanje sistema

  Simulacija kon~nih rezultatov

  Izbira svetilk

  Oblikovanje sistema

  Simulacija kon~nih rezultatov

  Oblikovanje

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • LGFM – Logica FM: centralni nadzorni sistem zradijsko povezavoLOGICA CT SISTEM Z RADIJSKO POVEZAVO(DO 992 ENOT NA NADZORNO ENOTO*)

  Z nadzorno enoto Logica FM lahko upravljamo in nadziramoenote varnostne razsvetljave iz dru`ine Logica FM. Nadzornoenoto lahko upravljamo z oddaljenim PC ra~unalnikom.

  RADIJSKA KOMUNIKACIJA MAJHNE MO^I BAZIRA NA TEHNOLOGIJI RAZPR[ENEGA SPEKTRA Radijski valovi, ki se uporabljajo v sistemu Logica FM so zelo malemo~i, da ne bi generirali motenj in elektromagnetnegaonesna`enja. Mo~ oddajnika zna{a le eno stotinko mo~i, ki jooddaja prenosni telefon. Signal, ki ga oddaja nadzorna enota sprejme prva memorirananaprava v vrsti, ki je nastala pri konfiguraciji sistema. Vsaka napra-va – svetilka je opremljena z radijskim sprejemnikom, oja~eval-nikom radijskega signala in oddajnikom, ki posreduje sprejeti radij-ski signal naslednji svetilki v memorirani vrsti in tako naprej. Vsiizdelki iz dru`ine FM ustrezajo zahtevam evropskim priporo~ilomERC/REC 70 – 03.

  * maksimalno {tevilo lahko odstopa od primera do primera, zato se posvetujte z dobavi-teljem.

  Esc ok

  LONLON PersonalComputerwith RS485

  Logica printer(code 12099)

  Interfaces available:USB (code 12136) ETHERNET (code 12135)RS232 (code 12134)

  GSM interface(code12132)

  LON interface(code 12140)

  LOGICA control unit(code 12100)

  78

  AT – Avtotest: vgrajen nadzorni sistem

  ELEKTROSKO KRMILJEN POLNILEC ZA PRIHRANEK ENERGIJE IN PODVOJITEV @IVLJENJSKE DOBE AKUMULATORSKE BATERIJEZguba energije pri neprekinjenem polnjenju varnostnih svetilk ve~kratpredstavljajo preobremenitev baterij. Pri Beghelli-ju skrbijo zazmanj{evanje oglji~nega odtisa in so razvili polnilec za akumulatorskebaterije, ki se po fazi polnjenja (12ur) sam preklopi na minimalno

  dopolnjevanje, kar pomeni, da pade priklju~na mo~ svetilke pod enWatt. Omenjeni princip zmanj{a obremenjenost akumulatorske bate-rije in okolja.

  POENOSTAVI POSTOPKE DOLO^ENE S STANDARDOM SIST EN 50172 (UNI 11222)

  Vgrajen sistem omogo~a izvajanje samodejnih preskusov zmoglji-vosti in delovanja naprav. Preskuse zmogljivosti – avtonomijedelovanja svetilke v primeru izpada elektri~ne mre`e vsaki 26teden. Preskus delovanja ali funkcionalni preskus vsaki 28 dan.Rezultati preskusov so prikazani z ve~barvnim LED indikatorjemna napravi. Samodejni nadzor omogo~a vzdr`evalcem in servi-serjem u~inkovitej{i pristop pri zagotavljanju zanesljivosti sistemavarnostne razsvetljave.

  POWER SUPPLY

  High-efficiency LED

  1 MULTICOLOUR LED

  BATTERY SWITCH-OVER

  MICROPROCESSOR (µP)

  Visoko zmogljiva LED

  Logica nadzornaenota (koda 12100) Logica tiskalnik

  (koda 12099)

  LON vmesnik(koda 12140)

  GSM vmesnik(koda 12132)

  Osebnira~unalnik z RS485

  Dobavljivi vmesniki:USB (koda 12136)ETHERNET (koda12135)RS232 (koda 12134)

 • 79

  LG – Logica centraliziran multifunkcionalni sistem

  SAMODEJNI PRESKUSI SKLADNO S STANDARDOM SIST EN 50172

  Logica je vsestranski modularni nadzorni sistem, ki omogo~asamodiagnosti~ne periodi~ne preskuse, vzdr`evanje, servisi-ranje in in{pekcijske preglede varnostne razsvetljave, skladnez nacionalnimi predpisi.

  - Modularni sistem- Naprave delujejo samodiagnosti~no in v povezavi s centralnimnadzorom

  - Programabilna avtonomija (1 ali 3 ure)- Preskus avtonomije z zamikom (liho /sodo)- @i~na (Logica) ali radijska Logica FM) povezava v centralninadzorni sistem

  - DALI kompatibilni BUS za upravljanje DALI svetilk za splo{noin Logica za zasilno razsvetljavo

  - Oddaljeni nadzor S PC_jem preko GSM, Ethernet, USB inRS232 vmesnikov

  - Mo`na je integracija s sistemi za avtomatizacijo stavb- Konfiguracija poteka lahko centralizirano – z enega mesta- Mo`na namestitev do 16 skupin- Mo`na nastavitev do 16 razli~nih svetlobnih scen - [iroka izbira inverterjev z akumulatorji za vgradnjo v svetilkesplo{ne razsvetljave

  LOGICA SYSTEM S CENTRALNIM NADZOROM Z GLAVNO NADZORNO ENOTO LOGICA SUPERVISOR (DO 4096 SVETILK)

  Na glavno nadzorno enoto LOGICA Supervisor Unit je mo`nopovezati do 32 LOGICA nadzornih enot s skupnim {tevilom 4096obi~ajnih in zasilnih svetilk. Poleg tega je mogo~e LOGICA nad-zorno enoto povezati na lokalni ali oddaljeni osebni ra~unalnik.Glavna LOGICA nadzorna enota doda sistemu LOGICA naslednjemo`nosti:- Centralizirano programiranje in nadzor vseh priklju~enih LOGICAkontrolnih enot

  - Centralizirano tiskanje- Datoteka z dnevnikom (hramba testnih rezultatov za dve leti)

  LOGICA SYSTEM CT – @I^NA POVEZAVADO 128 SVETILK

  S kontrolno enoto LOGICA je mogo~e nadzirati in krmiliti takoLOGICA zasilne svetilke kot tudi DALI svetilke – mo`en je nadzordo 128 naprav. S pomo~jo osebnega ra~unalnika pa je mogo~eupravljati z malodane neskon~nim {tevilom kontrolnih enot LOGICA, pri ~emer je mo`no, da je veliko {tevilo svetilk v sistemucentraliziranih na eni sami delovni postaji.

  Logica nadzorna enota koda 12100

  Nadzorni sistemi

  Osebnira~unalnikz RS485

  GSM vmesnik(koda 12132)

  Logica nad-zorna enota(koda 12100)

  do 128

  do 128

  do 128

  Logica nad-zorna enota(koda 12100)

  LON vmesnik(koda 12100)

  Logica tiskalnik(koda 12099)

  Logica Supervisione(koda 12131) Logica nadzorna

  enota (koda 12100)

  Dobavljivi vmesniki:USB (koda 12136)ETHERNET (koda12135)RS232 (koda 12134)

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • 80

  1

  1

  1

  1

  1

  Design Tech LEDvarnostna svetilka

  3

  3

  3

  2

  2

  Lungalargaluce LEDvarnostna svetilka

  3

  Fruttoluce LEDvarnostna svetilka

  4

  Indica LEDvarnostna svetilka

 • 81

  Lokalni nadzorni sistemAT

  Najenostavnej{i sistem skladen zahtevami UNI 11222 SIST EN 50172

  Standardi dolo~ajo postopke pri periodi~nih pregledih, vzdr`evanju,predelavah in preskusih napeljave, lokalno ali centralno napajanje

  varnostne razsvetljave v stavbah. Standard prakti~no skoraj v vseh primerih zahteva varnostne svetilke ali sisteme, ki omogo~ajo samodejno

  izvajanje preskusov delovanja in aktualne avtonomije.Zapisi o rezultatih preskusov, ki jih omogo~ajo samodiagnosti~ni sistemi so

  sprejemljivi za redna poro~ila o pregledih in presku{anju sistemov varnostnerazsvetljave. Samodiagnosti~ni sistem AT je primeren za manj{e napeljave (manj

  kot 30 svetilk) varnostne razsvetljave. Cene svetilk s samodiagnostiko AT, so nanivoju cene konvencionalnih svetilk.

  4

  4

  2

  2

  Primeri namestitev

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • 82

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  5

  44

  1

  1

  14

  44

  4

  4

  Lungalargaluce LEDvarnostna svetilka

  1

  Lungalargaluce LEDvarnostna svetilka

  Lungalucelens

  Largalucelens

  3

  Fruttoluce LEDsnemljiva varnostna svetilka

  5

  Logica LEDvarnostna svetilka

  6

  6

  LG-LGFM control unitnadzorni – diagnosti~ni sistemi

  4

  Indica LEDosvetljen znak

 • 2

  33

  3

  33

  3

  3

  335

  4

  4

  4

  4

  1

  83

  Centralizirani nadzorni sistemLG - LGFM

  Nadzor in upravljanje sistemov z lokalnim ali centralnim napajanjem

  Ko imamo opravka z ve~jimi sistemi (ve~ kot 30 svetilk), se priporo~a namestitev sistemov s centraliziranosamodiagnostiko kot so Logica in Logica FM. Ti sistemi omogo~ajo opravljanje preglede, preskuse in diagnostiko sistema z enega mesta – centralizirano. Sistem Logica FM ima {e dodatno prednost, ker omogo~a prenovitev starej{ega sistema varnostne razsvetljave brez dodatnih elektri~nih vodov za nadzornokomunikacijo.

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • 84

  Totalna kakovost

  Uporaba LED svetlobnih virov pomeni prelomnico na podro~jusplo{ne in varnostne razsvetljave.LED svetlobni viri so razli~nih mo~i in barve svetlobe in omogo~ajov prihodnosti nov pristop pri razvoju in oblikovanju zmogljivih sve-tilk za razli~ne namene. Glede var~evanja z energijo pomeni upora-ba LED svetlobnih virov na vseh podro~jih razsvetljave, zmogljivorazsvetljavo z dolgo `ivljenjsko dobo, odli~no osvetljenostjo in dra-sti~nem zmanj{anju koli~ine porabljene energije potrebne za name-ne razsvetljave. Kot vse revolucionarne tehnologije, tudi uporabaLED svetlobnih virov zahteva previdnost in raziskave, da ne bi

  prihajalo do »lahkih re{itev« in izdelkov, ki ne bi izpolnjevali na{ihpri~akovanj. Uporaba LED zahteva temeljite izra~une pridolo~evanju primerne priklju~ne mo~i, hlajenja, izbiro gradiv in nov{tudijski pristop v izra~unu osvetljenosti.Le nenehne raziskave celovite kakovosti privedejo do uporabenovih tehnologij za izdelavo zmogljivih, v{e~nih in energijsko var~nihizdelkov.

  Termodinami~na analizain izra~un toplotnih izgub

  za zagotovitev dolge `ivljenjske dobe visokozmogljivih LED sve-tlobnih virov je bil za analizo uporabljen nov pristop, ki simulira {irjenetoplote v ohi{ju in omogo~a napoved termi~ne obremenitve posa-meznih komponent med delovanjem in tako tudi optimiranjehlajenja.

  Light Emiting Diodes, okolju prijazna re{itev

  Trajnostni razvoj LED svetlobnih virov in novih tehnologij sta vzadnjih nekaj letih omogo~ila izjemne prihranke energije priizbolj{ani osvetljenosti v primerjavi z drugimi svetlobnimi viri.Prihranek energije, zmanj{anje emisij CO2 kot rezultat zmanj{aneporabe svetilk z ustrezno napajanimi LED svetlobnimi viri z dodesetkrat dalj{o `ivljenjsko dobo, kar pomeni manj odpadkov zarecikliranje.

  SMD elektronska vezja v ohi{jih svetilk

  Sofisticirana miniaturna elektronska vezja v SMD tehnologiji sovgrajena v Beghellijeve svetilke. Ta tehnologija omogo~azmanj{anje dimenzij in izbolj{anje zanesljivosti naprav.

 • Vgrajen sistem za nadzor AT, LG, LGFM

  Vse naprave dru`ine Beghelli StellaPolare LED imajo vgrajensistem, ki omogo~a preskuse, ki jih mora izvajati in voditi zapi-se o rezultatih presku{anja slu`ba za zagotavljanje varnostiskladno z UNI 11222 ali SIST EN 50172.Nadzorni sistem je lahko diskreten v minimalni konfiguraciji zindikacijo LED na enoti (AT) ali diskreten in centraliziran (LG,LGFM).

  85

  Natan~nost svetlobnegasnopa

  LED svetlobni vir omogo~a preciz-no usmerjanje svetlobnih `arkov, vposebej oblikovani le~i za osvetli-tev `elene oblike povr{ine. (Na pri-mer le~a Largaluce)

  Enakomerna osvetljenost

  Svetlobni vir z natan~nim sevanjem omogo~a uporabo le~ u~inko-vitih oblik, ki optimirajo raz{irjanje svetlobe na piktogram za zago-tavljanje enakomernosti visoke osvetljenosti znaka. Opalnegapolikarbonatnega piktogramskega znaka za linijo StellaPolare nipotrebno lepiti na svetilke, ki so zaradi tega {e atraktivnej{e in zu~inkovitej{e osvetljenimi piktogrami.

  40” 60” 20” 50” 30” 10”

  light flow

  time

  Fixture with LED source

  Fixturewith

  fluorescent tube

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  Takoj{nje delovanje za maksimalno varnost

  Pri izpadu elektri~ne mre`e splo{ne razsvetljave so najbolj kriti~neprve sekunde. LED sistem Beghellijeve varnostne razsvetljavezagotavlja takoj nazivni svetlobni tok, za razliko fluorescen~nesijalke, ki nominalno seva {ele po eni minuti po vklopu.

  LED viri so prijaznej{i do okolja

  Beghellijevi izdelki so oblikovani s ciljem porabiti ~im manj energijein nepotrebnega materiala za recikliranje po preteku `ivljenjskedobe. Uporaba LED z dolgo `ivljenjsko dobo je skladna s smernicoWEEE za okolju prijaznej{e odstranjevanje tehnolo{kih komponent.

  svetlobni tok

  ^as

  Svetilka s fluorescen~nocevjo

  Svetilka z LED svetlobnim virom

  TEHNI[KA

  PRIPONKA

 • 86

  Hitra, natan~na namestitev

  IP PLUG Beghelli (IP66) membranska kabelska uvodnica

  Beghellijev koncept uporabe sodobnih tehnologij omogo~a eno-stavno in natan~no povezavo. O`i~enje nove generacije varnost-nih svetilk je takoj{nje, zagotovljena je stopnja za{~ite IP in z upo-rabo IP PLUG zna{a IP66. Zaradi tega svetilke iz nove dru`ineStellaPolare LED Beghelli z uvodnico IP PLUG nudijo ve~ mo`nihna~inov in mest za uvod ve~`ilnega elektri~nega kabla do pre-mera 13mm.

  »Nevidni« adapter za priklop (IP66)

  Svetilke iz dru`ine StellaPolare LED Beghelli poosebljajo nov kon-cept pri oblikovanju varnostnih svetilk. Zna~ilna je preprostazasnova mehkih linij, ki niso obi~ajne za sisteme o`i~enja napravs stopnjo za{~ite IP66. »Nevidni« adapter omogo~a prileganje gladkih ali spiralnih kabel-skih cevi premera 16 in 20 s samozapornim sistemom za hitronamestitev, zmanj{a namestitvene dimenzije na