Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z page 1
Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z page 2
Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z page 3
Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z page 4

Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z

Embed Size (px)

Text of Projekt „Rodzina 500+” Początki projektu „Rodzina 500+”, zgodnie z

 • Projekt Rodzina 500+ Pocztki projektu Rodzina 500+, zgodnie z ktrym wypacane jest wiadczenie wychowawcze w wysokoci 500 z miesicznie na kade drugie i kolejne dziecko, a w biedniejszych rodzinach - rwnie na pierwsze, sigaj kampanii wyborw parlamentarnych w 2015 roku, ktre wygra PiS, zdobywajc samodzieln wadz. Zgodnie z zapowiedziami politykw celem projektu miay by wzrost wspczynnika dzietnoci (ktry w 2014 r. wynosi 1,331) oraz zminimalizowanie nierwnoci midzy dziemi w rodzinach o niskich i wysokich dochodach. Program od samego pocztku wzbudza ogromne kontrowersje, wskazywano zarwno na jego wady jak i zalety (w tabeli 1 zostay wymienione niektre z najczciej przytaczanych). Tabela 1: Najczciej przytaczane wady i zalety programu 500+ Zalety Wady

  - Zastrzyk gotwki ma zmobilizowa mode pary do zaoenia rodziny.

  - Poprawa sytuacji finansowej rodzin biednych i wielodzietnych

  - Wydane przez rodziny pienidze pobudz gospodark.

  - Brak pienidzy w budecie na finansowanie programu, ktrego skutki nie s jednoznaczne.

  - Darowizny pienine mog potgowa rozwj patologii.

  - Spadnie zatrudnienie kobiet, ktre przy braku obkw i przedszkoli zostan z dziemi w domu.

  - Ryzyko cakowitego wypychania osb z rynku pracy albo ich przejcia do szarej strefy, byleby nie przekroczy 800 zotych dochodu i nie traci zasiku na pierwsze dziecko.

  Ostatecznie program zosta wdroony 1 kwietnia 2016r., do 28 kwietnia zostao

  zoonych ponad 2 mln wnioskw. W sumie uprawnionych do wiadczenia jest 2,7 mln rodzicw i opiekunw. cznie wsparciem objtych moe zosta ok. 3,7 mln dzieci.2 Zgodnie z oszacowaniami ukasza Piechowiaka z portalu Banier.pl koszt administracyjny wydatkowania kadej zotwki w ramach 500 plus wyniesie 1,5 grosza.3

  Po rozpoczciu wypat wiadcze pojawiy si gosy niezadowolenia wrd osb, ktre nie kwalifikoway si do otrzymania wiadczenia. Dotyczy to midzy innymi samotnych matek i rodzin, ktre nieznacznie przekraczaj prg na otrzymanie wiadczenia na pierwsze dziecko dochodowy (tzn. 800 z na gow). Fakt, e osoby zamoniejsze posiadajce, przykadowo, dwjk dzieci, otrzymuj od pastwa dodatkowe 500z, podczas gdy rodzina znacznie biedniejsza z jednym dzieckiem, w wyniku nieznacznego przekroczenia wymaganego progu dochodowego, jest wykluczona

  1 Wspczynnik dzietnoci (Total Tertility Rate, TFR) wspczynnik okrelajcy liczb urodzonych

  dzieci przypadajcych na jedn kobiet w wieku rozrodczym. 2 http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19988795,mrpips-liczba-zlozonych-wnioskow-w-programie-500-

  przekroczyla.html#ixzz4JTJXl22d 3 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszt-wyplaty-jednego-swiadczenia-500-wyniesie-7-5-zl-7318740.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieckohttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kobietahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wiek_rozrodczyhttp://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19988795,mrpips-liczba-zlozonych-wnioskow-w-programie-500-przekroczyla.html#ixzz4JTJXl22dhttp://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19988795,mrpips-liczba-zlozonych-wnioskow-w-programie-500-przekroczyla.html#ixzz4JTJXl22d

 • z otrzymania podobnego wsparcia, budzi poczucie niesprawiedliwoci i niezadowolenia. Zwraca si rwnie uwag na wysokie koszty administracyjne obsugi projektu.

  Powraca te zasadnicze pytanie, czy Program 500+ przyczyni si do wzrostu dzietnoci. Zwraca si uwag na fakt, i czst przyczyn niedecydowania si na kolejne dziecko jest niewystarczajca liczba obkw i przedszkoli oraz utrudnienia zwizane z powrotem kobiet na rynek pracy. Jako przykad efektywnej polityki prorodzinnej czsto podaje si Francj, kraj z jednym z najwyszych wspczynnikw dzietnoci w Europie (2,01 dziecka na kobiet) osiganym przy wskaniku zatrudnienia kobiet wynoszcym 61% (dla porwnania, w Polsce to 55%, poniej redniej dla Pastw UE).4 Tak wysoka dzietno oraz aktywno zawodowa kobiet we Francji tumaczone s aktywn polityk prorodzinn, w skad ktrej wchodz midzy innymi:5

  a) wiadczenia rodzinne (dodatki do czynszw, zasiki rodzinne, becikowe) b) moliwo przyznania odpisw podatkowych i szczeglnych uprawnie dla

  rodzin (karta wielodzietnej rodziny, uprawnienia emerytalne, itd.) c) rozwinita infrastruktura opieki nad dziemi od najmodszych lat (obki,

  przedszkola, stowki). Debata

  Celem debaty jest konstrukcja nowego lub naprawa obecnie funkcjonujcego programu

  500+, ktry przyczyniby si do wzrostu dzietnoci oraz do poprawy sytuacji dzieci z

  najbiedniejszych rodzin. W debacie uczestnicz trzy strony: zwolennicy i przeciwnicy

  obecnego programu 500+ oraz rzd, ktry chce wygra kolejne wybory i jest gotowy

  zmodyfikowa program tak, aby uwzgldni postulowane i ju obserwowane wady i

  zalety programu. Przed debat zwolennicy i przeciwnicy programu powinni zgromadzi

  jak najwicej argumentw wspierajcych ich stanowisko a rzd argumenty odnonie

  susznoci wprowadzenia programu 500+ (warto aby rzd posugiwa si konkretnymi

  danymi odnonie kosztw projektu w kontekcie pozostaych wydatkw oraz wpyww

  budetowych). Debata powinna dotyczy szerszych poj istotnych dla ekonomisty,

  takich jak: efekty zewntrzne, rynek pracy, efektywno, skuteczno, dochody

  budetowe, itd. Przykad oceny i porwnania rnych programw wsparcia rodzin z

  dziemi mona znale midzy innymi w opracowaniach Centrum Analiz

  Ekonomicznych z 26 marca 2014r oraz 13.10.2015r.6

  4 http://europa.eu/epic/countries/france/index_en.htm

  http://europa.eu/epic/countries/poland/index_en.htm 5 http://www.ambafrance-pl.org/Francja-kraj-o-jednym-z

  https://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/france-population-europe-fertility-rate http://europa.eu/epic/countries/france/index_en.htm 6http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/commentaries/komentarz_26_03_2014.pdf

  http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/commentaries/raport5.pdf

  http://europa.eu/epic/countries/france/index_en.htmhttp://www.ambafrance-pl.org/Francja-kraj-o-jednym-zhttps://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/france-population-europe-fertility-ratehttp://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/commentaries/komentarz_26_03_2014.pdf

 • Zwolennicy i przeciwnicy dziel si midzy sob na trzy mniej wicej

  rwnoliczne podgrupy: Agitatorw, Polemistw i Legislatorw. Zadaniem Agitatorw

  jest zbudowanie argumentw na poparcie wasnej tezy. Zadaniem Polemistw jest

  przewidzenie argumentw strony przeciwnej i przygotowanie si do zbicia ich.

  Zadaniem Legislatorw jest sformuowanie optymalnych (ale zgodnych z ogln tez

  grupy za lub przeciw rozwiza wsparcia rodzin z dziemi) propozycji regulacji

  prawnych. Dobr w grupy i podgrupy powinien nastpi oddolnie; prowadzcy bdzie

  interweniowa jeli to si nie uda.

  Kada z powyszych szeciu podgrup powinna w cigu kilku tygodni

  poprzedzajcych debat spot(y)ka si i (s)formuowa swoje stanowisko. Gdy znajd

  argumenty bardziej uyteczne dla innej podgrupy, powinni jej je przekaza, za co mog

  zosta docenieni (patrz niej: zasady punktacji). Kada z podgrup powinna wydelegowa

  swojego przedstawiciela, ktry bdzie wystpowa w czasie debaty (ew. wicej ni

  jednego, ale czas bdzie ograniczony). Jeli przedstawiciel z wanych wzgldw (np.

  choroby) nie bdzie mg pojawi si na debacie, obowizek ten przekazuje kolegom ze

  swojej podgrupy. Jeli tak zadecyduje prowadzcy zajcia, poszczeglne podgrupy

  musz przed debat przysa konspekt swojego wystpienia. Prowadzcy decyduje

  take czy wystpienia te maj przyj posta prezentacji na slajdach.

  Przebieg debaty

  Debat prowadzi wybrana osoba z rzdu, precyzujc uprzednio zasady debaty, pilnujc

  czasu, przydzielajc i odbierajc gos, oraz zapewniajc, e zgaszajcy si do gosu si

  przedstawia. Pozostae osoby z rzdu oceniaj wystpienia oraz notuj trafne pytania i

  argumenty padajce w czasie debaty z sali.

  Proponowany przebieg (jeli jest to niezbdne, rzd moe go, w porozumieniu z

  uczestnikami i z wystarczajcym wyprzedzeniem, modyfikowa):

  Rzd (przedstawia program 500+ i uzasadnia potrzeb jego wprowadzenia) 10

  minut

  Agitatorzy zwolennikw: 10 minut

  Polemici przeciwnikw: 5 minut

  Agitatorzy przeciwnikw: 10 minut

  Polemici zwolennikw: 5 minut

  PRZERWA

  Legislatorzy zwolennikw: 10 minut

  Legislatorzy przeciwnikw: 10 minut

  [legislatorzy mog i powinni dopuci moliwo modyfikacji swojej

 • propozycji w ostatniej chwili (w przerwie?) w zwizku z niespodziewanymi

  argumentami strony przeciwnej.]

  PRZERWA (w tym czasie, rzd przygotowuje si do przedstawienia nowego

  programu)

  Rzd (podsumowuje debat i przedstawia zmodyfikowany program) 10 minut

  Na koniec debaty uczestnicy debaty rozdzielaj midzy sob punkty.

  Zasady dystrybucji punktw

  Po debacie w obrbie kadej z dwch grup kady z Agitatorw (A) rozdziela trzy punkty

  grupowe pomidzy podgrupy Polemistw (P) i Legislatorw (L) swojej strony.

  Dozwolone s tylko liczby cakowite, co oznacza, e nie mona ich rozdzieli po rwno.

  Analogicznie P rozdzielaj trzy punkty midzy A i L, natomiast L rozdzielaj trzy punkty

  midzy A i P. Analogicznie w obrbie kadej z podgrup kady rozdziela pomidzy

  pozostaych n czonkw grupy n+1 punktw indywidualnych. Ogln zasad jest, e nikt

  nie decyduje o punktach, ktre sam otrzyma, a jedynie o rozdziale punktw pomidzy

  inne osoby, ktrych prac i wyniki mg oglda w czasie przygotowa i samej debaty.

  Po zajciach, prowadzcy w porozumieniu z osobami z rzdu i uwzgldniajc swoje i ich

  notatki, oraz wspomniane wyej punkty grupowe i indywidualne przydziela punktacj

  poszczeglnym studentom.

  Osobom z rzdu punkty zalene