PROJEKT WYKONAWCZY - bip.· - Katalog typowych konstrukcji jezdni ... - Katalog Powtarzalnych Elementów

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT WYKONAWCZY - bip.· - Katalog typowych konstrukcji jezdni ... - Katalog Powtarzalnych...

egz.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice,

Gmina Maszewo

ADRES Jednostka ewidencyjna: Gmina Maszewo 080207_2

Obrb 0003 Gstowice, dz. Nr: 149/4, 62/4, 62/6

BRANA Drogowa.

INWESTOR: Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo.

PODSTAWA Zlecenie Inwestora: Gminy Maszewo z dnia 1 czerwca 2015r

Funkcja Imi i nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT mgr in. Pawe Stefaczyk

Upr.bud. nr 67/ 04/ ZG do proj. bez ogranicze w

specjalnoci drogowej

Krosno Odrzaskie, 25 lipiec 2015r

BIURO USUG DROGOWYCH

NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE

PAWE STEFACZYK

ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZ.

email: biurops@interia.pl, te. 603 926292

mailto:biurops@interia.pl

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 2

ZAWARTO OPRACOWANIA:

lp. Element opracowania strona

A Opis techniczny 3-10

B Informacja dotyczca BIOZ 11

C CZ RYSUNKOWA: 12

1 Rys. Nr 1 Plan Orientacyjny 1:100 000 13

1 Rys. Nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 14

2 Rys. Nr 2 Przekroje Normalne, Szczegy Konstrukcyjne 15

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 3

A) OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja techniczna Budowa chodnika oraz parkingu w

m.Gstowice, Gmina Maszewo opracowana zostaa na podstawie Zlecenia z

dnia 1 czerwca 2015r od Inwestora zadania: Gminy Maszewo

2 DANE WYJCIOWE.

- mapa sytuacyjno wysokociowa 1:500;

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupeniajce;

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i psztywnych.

IBDiM, W-wa 1997;

- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych

- uzgodnienia z Inwestorem oraz branowe,

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W zakres brany drogowej projektu - Budowa chodnika oraz parkingu

w m.Gstowice, Gmina Maszewo - wchodzi opracowanie:

- Projektu Zagospodarowania Terenu w skali 1:500,

- Przekrojw normalnych przez chodnik w skali 1:25

- Szczegw konstrukcyjnych w skali 1:10,

W zakres opracowania wchodzi brana drogowa wraz z elementami

odwodnienia powierzchniowego paszczyzny chodnika oraz zjazdw po przez

nadanie odpowiednich wysokoci oraz spadkw poprzecznych. W projekcie

dokonano inwentaryzacji istniejcych elementw infrastruktury przynalenych do

pasa drogowego oraz przyjto technologi wykonania nawierzchni chodnika oraz

nawierzchni zjazdw indywidualnych do przylegych posesji.

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 4

Zgodnie z powyszym w niniejszej dokumentacji technicznej projektuje si:

- nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolor szary, grub. 8cm;

- nawierzchni zjazdw z kostki betonowej, kolor czerwony, grub. 8cm;

- nawierzchni ptli autobusowej kolor czarny

- obramowanie nawierzchni chodnika obrzee 8*30;

- obramowanie zjazdw indywidualnych na posesje od strony drogi

powiatowej oraz gminnej krawnikiem ulicznym citym 15x30x100 lub

15x22x100 - najazdowym wyokrglonym

- obramowanie zjazdw od strony przylegych posesji oraz terenw zielonych

krawnikiem drogowym betonowym 15x30x100 zatopionym;

- obramowanie ptli autobusowej z krawnika zatopionego do poziomu

jezdni

- zapewnienie sprawnego spywu wd opadowych przez uksztatowanie

poboczy jezdni i chodnika umoliwiajcego spyw wd opadowych

z humusowaniem i obsianiem mieszank traw niskich

Dokumentacja techniczna obejmuje budow chodnika wraz z remontem

istniejcych zjazdw indywidualnych na posesje wzdu drogi gminnej oraz

przebudow ptli autobusowej w miejscowoci Gstowice.

Budowa powyszej infrastruktury drogowej ma na celu zwikszenie

bezpieczestwa komunikacji pieszej w obrbie pasa drogi powiatowej na terenie

miejscowoci Gstowice oraz popraw funkcjonalnoci w zakresie parkowania

pojazdw przy budynku szkolnym.

4. STAN ISTNIEJCY.

Przedmiotowy teren objty niniejsz inwestycj znajduje si w

miejscowoci Gstowice i znajduje si w pasie drogi gminnej oraz ptli

autobusowej na dziakach: 149/4, 62/4 oraz 62/6 . Teren otaczajcy posiada

charakter typowo wiejski z dominujca zabudow typowo wiejsk -

jednorodzinn.

Droga posiada szeroko ok. 3,0 do 3,5m i jest w zym stanie technicznym,

wymagajcym prac zwizanych z jej wzmocnieniem (najlepiej z wymian caej

konstrukcji). Postuluje si z tego wzgldu ograniczenie pojazdw o masie

dopuszczalnej do 7,5t lub 5ton z wyjtkiem autobusw szkolnych.

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 5

Fotografia stanu istniejcego terenu inwestycji w zakresie budowy chodnika wraz

wykonaniem remontu zjazdw indywidualnych do przylegych posesji:

Fotografia nr 1. Teren pocztku planowanego chodnika oraz ptla do przebudowy.

Fotografia nr 2. Miejsce budowy parkingu dla pojazdw osobowych.

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 6

Stan istniejcy: dziaki objte niniejsz inwestycj budowy chodnika w miejscowoci

Gstowice. W obszarze przedmiotowych dziaek zlokalizowana s napowietrzne oraz

podziemne sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjne oraz sie wodocigowa

kanalizacyjna wraz z przyczami do pobliskich posesji.

Jezdnia drogi gminnej o szerokoci zmiennej ok. 3.50m posiada nawierzchni

bitumiczn w stanie zym; nawierzchnia popkana wskazujc na brak nonoci

konstrukcji.

Pobocze gruntowe wzmocnione lokalnie ulem i kruszywem (0,75 do 2m) i dalej

trawiaste o szerokoci cznej od 1,5 do 6,0m.

Odprowadzenie wd opadowych z terenu, na ktrym projektuje si przedmiotowy

chodnik wraz ze zjazdami, odbywa si obecnie przy pomocy naturalnych istniejcych

spadkw podunych oraz poprzecznych, do poboczy i dalej niecek terenowych w

obrbie pasa drogowego.

Komunikacja pieszych odbywa si gwnie ziemnym poboczem jezdni, co jest przy

wzrastajcym ruchu coraz bardziej niebezpieczne i stanowi gwny powd

przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.

5. STAN PROJEKTOWANY. TECHNOLOGIA.

W zakresie przedmiotowej dokumentacji technicznej budowy chodnika

parkingu przebudowy ptli autobusowej, wraz z remontem istniejcych zjazdw

indywidualnych na dziakach nr 149/4, 62/4 oraz 62/6 - projektuje si

nawierzchnie w oparciu o technologie betonowych elementw

drobnowymiarowych potocznie nazywanych brukow kostka betonow.

Dla projektowanej nawierzchni chodnika zakada si typowe obcienia

ruchem pieszym. Majc jednak na uwadze moliwo najechania na chodnik przez

pojazdy mechaniczne przyjmuje si kostk o gruboci 8cm oraz projektuje

stabilizacj kostki za pomoc warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o

gruboci 5cm.

Konstrukcja zjazdw indywidualnych - jak dla ruchu do KR-1. Podoe pod

nawierzchni z kostki betonowej gruboci 8cm na podsypce piaskowo-cementowej

1:4 wzmacnia si warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa mineralnego

0/31mm gruboci 20cm. Obramowanie zjazdu od strony jezdni drogi gminnej

wykona z krawnika ulicznego uoonego pasko (dopuszcza si najazdowego

wyokrglonego 15x22cm na awie betonowej z oporem) ze wiatem krawnika

3 do 4cm. Od strony chodnika zjazd odci obrzeem 8*30cm, natomiast przy

Budowa chodnika oraz parkingu w m.Gstowice, Gmina Maszewo

Biuro Usug Drogowych Pawe Stefaczyk Strona 7

bramie krawnikiem 15*30cm na awie betonowej ustawionym pionowo lub

pasko (dobra optymalnie w zalenoci od rnicy wysokoci).

Teren wzdu wykonywanego chodnika na szerokoci 0,5m splantowa

ewentualnie uzupeni warstw ziemi urodzajnej i obsia mieszank traw niskich.

Ze wzgldu na zaleganie w podou gruntw wtpliwych na obcionych

ruchem samochodowym nawierzchniach: parking, zjazdy, ptla - projektuje si

wykonanie w-wy GRC 2,5MPa o gruboci 15cm.

5.1. PROJEKTOWANY CHODNIK W PLANIE

Chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi jest cile zdeterminowany

istniejcym pasem ziemnego pobocza drogi. W pasie tym znajduje si uzbrojenie

w postaci supw energetycznych kabli telekomunikacyjnych oraz wodocigu. Dla