Prolongering av Överenskommelse om lön och ...· 1 Prolongering av Överenskommelse om lön och

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prolongering av Överenskommelse om lön och ...· 1 Prolongering av Överenskommelse om lön och

1

Prolongering av verenskommelse om ln och

anstllningsvillkor fr personlig assistent och

anhrigvrdare PAN 16

Parter

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarfrbundet Pacta ena sidan,

samt

Svenska Kommunalarbetarefrbundet den andra.

1 Innehll

Mellan parterna finns gllande PAN 16 med tillhrande bilagor tecknat

2016-04-29. Med std av detta avtals 2 ndringar och tillgg, trffar parterna

verenskommelse om PAN 16 Prolongerad, fr.o.m. 2017-04-12. Till avtalet

hr ven bestmmelser enligt fljande bilagor.

a) Lneavtal (bilaga 1).

b) Bestmmelser fr personlig assistent och anhrigvrdare (bilaga 2).

c) Lokalt kollektivavtal om ln och anstllningsvillkor fr personlig assistent

och anhrigvrdare (bilaga 3 och 3 a).

2 ndringar och tillgg

I kollektivavtalet ska ocks ing de ndringar och tillgg till avtalets bestmmel-

ser som parterna under avtalets giltighetsperiod trffar verenskommelse om.

3 Central protokollsanteckning

Parterna konstaterar att dygnsvila enligt arbetstidslagen (ATL) br s lngt det

r mjligt fljas vid frlggning av ordinarie arbetstid.

Om dygnsvilan enligt ATL utifrn ett verksamhetsperspektiv inte kan uppns s

bedmer parterna att objektiva skl finns till att tillmpa de avvikelser frn ATL

som anges i bilaga 2, 6 punkt 4. Parterna anser att arbetstagare drigenom

erhller lmpligt skydd enligt EG:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG, artikel 18,

genom gllande kollektivavtalsreglering och lagstiftning.

Frhandlingsprotokoll

2017-04-12

PAN 16

Prolongerad

2

4 Tvisters handlggning

Uppstr tvist som rr tolkning och tillmpning av detta avtal och av verens-

kommelse som slutits med std av detta avtal ska rendet handlggas i den

ordning som freskrivs i Kommunalt Huvudavtal (KHA).

5 Fredsplikt

Frhandlingar under tid d denna verenskommelse gller ska fras under

fredsplikt.

6 Rekommendation om lokalt kollektivavtal PAN 16

Parterna rekommenderar berrda arbetsgivare som utgr kommun eller

kommunalfrbund och berrd arbetstagarorganisation att trffa lokalt kollek-

tivavtal om ln och anstllningsvillkor fr personlig assistent och anhrig-

vrdare PAN 16 Prolongerad med den utformning och det innehll som

framgr av bilaga 3.

Fr vriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarfrbundet Pacta och berrd

arbetstagarorganisation trffas hrmed det lokala kollektivavtalet om ln och

anstllningsvillkor fr personlig assistent och anhrigvrdare PAN 16

Prolongerad enligt bilaga 3 a.

7 Giltighet och uppsgning

Svida inte srskilt anges, gller PAN 16 Prolongerad fr perioden

2016-05-012020-04-30 med en msesidig uppsgningstid av 3 kalender-

mnader.

Har avtalet inte sagts upp inom freskriven tid, frlngs dess giltighet fr en tid

av 12 kalendermnader i snder med en msesidig uppsgningstid av 3 kalen-

dermnader. Uppsgning ska vara skriftlig och tfljd av frslag till nytt kollek-

tivavtal.

3

8 Avslutning

Frhandlingen frklaras avslutad.

Vid protokollet

..

Justeras

Fr Sveriges Kommuner och Landsting

..

Fr Arbetsgivarfrbundet Pacta

..

Fr Svenska Kommunalarbetarefrbundet

..

5

Lneavtal

1 Grundlggande principer fr lnesttningen

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar fr lnebildningen.

Lnebildning och lnesttning ska bidra till att arbetsgivaren nr mlen fr

verksamheten. Lnen ska stimulera till frbttringar av verksamhetens effek-

tivitet, produktivitet och kvalitet. Drfr ska lnen vara individuell och differen-

tierad och avspegla uppndda ml och resultat. ven frutsttningarna fr att

rekrytera och behlla personal pverkar lne- och anstllningsvillkoren.

Syftet r att skapa en process dr arbetstagarens resultat och lneutveckling

knyts samman s att det positiva sambandet mellan ln, motivation och resultat

uppns. Det r drfr av stor vikt att dialog frs mellan chef och medarbetare

om ml, frvntningar, krav, uppndda resultat och ln.

2 Lneversyn

Utrymme vid lneversyn

1. Vid varje lneversyn berknas ett utrymme. Utrymmet, som faststlls vid

lneversynstillfllet utgrs av summan av ett krontalsbelopp fr varje medlem i

arbetstagarorganisationen enligt nedan.

2016

Utrymmet utgrs av 3,15 kronor.

2017

Utrymmet utgrs av 3,22 kronor.

2018

Utrymmet utgrs av 3,28 kronor.

2019

Utrymmet utgrs av 3,36 kronor.

Bilaga 1

till PAN 16

Prolongerad

6

Frdelning m.m.

2. Utrymmet enligt ovan frdelas i frhandlingar med arbetstagarorganisation-

en med beaktande av bl.a. de grundlggande principerna fr lnesttning som

framgr av 1.

3. Lneversyn genomfrs rligen och lnefrndringar ska glla

fr.o.m. 1 maj respektive r, svida inte annat verenskoms.

4. Lnehjning avrknas utrymmet.

5. verenskommelse kan trffas om annan berkningstidpunkt, berkning av

utrymme samt avrkning frn utrymme.

Lgsta lner

6. Timlnen fr arbetstagare enligt bilaga 2, Bestmmelser fr personlig

assistent och anhrigvrdare, 1 c) och som fyllt 19 r ska

fr.o.m. 2016-05-01 uppg till lgst 111,50 kronor,

fr.o.m. 2017-05-01 uppg till lgst 113,50 kronor,

fr.o.m. 2019-01-01 uppg till lgst 115,80 kronor,

fr.o.m. 2020-01-01 uppg till lgst 118,50 kronor.

Fr arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 r ska lnebeloppet enligt

ovan glla kalendermnaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 r.

Lokal frhandlingsordning

7. De lokala parterna kan trffa verenskommelse om att hantera lnesttnings-

frgorna p annat stt n som beskrivs i denna paragraf.

Anmrkning

Om lnerna ska vara individuellt differentierade med hnsyn till stadkomna arbets-

resultat gller att

kriterier fr sdan differentiering tydliggrs i verksamheten,

lnen p individniv avgrs p den niv i organisationen dr den enskildes arbets-resultat kan bedmas,

individuella samtal frs med arbetstagare om uppstllda ml, resultat och med koppling till ln.

3 Fredsplikt

Frhandlingar som avses i 2 ska fras under fredsplikt.

7

4 Frhandlingsordning

1. Central part fr pkalla central frhandling senast en mnad efter det att den

lokala frhandlingen avslutats enbart i frga om frdelning ( 2 punkt 2) enligt

respektive lneversyn.

Anmrkning

Vid hantering av lnefrgorna enligt 2 punkt 7 kan centrala frhandlingar pkallas

endast d utrymmet inte lagts ut.

2. Enas inte de centrala parterna ska frgan bindande avgras av srskild

skiljenmnd, om central part begr prvning av frgan genom skriftlig fram-

stllan inom en mnad frn den dag, d den centrala frhandlingen anses

avslutad.

Skiljenmnd

Skiljenmnden bestr av 3 ledamter, av vilka Sveriges Kommuner och

Landsting utser en, berrd arbetstagarorganisation (den centrala arbetstagar-

organisationen) en och nmnda parter gemensamt en, tillika ordfrande.

De centrala parterna svarar envar fr sina representanters kostnader fr med-

verkan i nmnden. Kostnaderna fr ordfrandens medverkan delas lika mellan

parterna.

9

Bestmmelser fr personlig assistent och anhrig-

vrdare

1 Tillmpningsomrde

Om inte annat fljer av lag, frordning eller statlig myndighetsfreskrift gller

detta avtal fr arbetstagare som anstlls srskilt i fljande fall

a) personlig assistent, ledsagare eller avlsare som anstlls p anmodan av

enskild funktionshindrad enligt gllande sociallagstiftning,

b) anhrigvrdare vars arbete innefattar tillsyn av barn eller vuxen som inte

kan ta vrd om sig sjlv och som arbetstagaren lever i hushllsgemenskap med,

Anmrkning

Den som vrdar anhrig och ersttes hrfr med s.k. vrdbidrag r inte att betrakta som

anstlld.

Fr medlem i Arbetsgivarfrbundet Pacta tillfrs

c) annan personlig assistent, ledsagare, avlsare eller anhrigvrdare n som

avses enligt a) och b), som anstlls enligt gllande sociallagstiftning hos en

arbetsgivare som r medlem i Arbetsgivarfrbundet Pacta.

2 Anstllningsform

1. Arbetstagare enligt 1 a) och b) anstlls fr begrnsad tid fr visst arbete.

Fr medlem i Arbetsgivarfrbundet Pacta tillfrs

2. Oavsett vad som anges i 5 lagen om anstllningsskydd (LAS) om tids-

begrnsad anstllning, kan arbetstagare som uppbr hel lderspension i ngon

form efter verenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare anstllas fr

begrnsad tid.

3. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan trffa kollektivavtal om

avvikelse frn 5 LAS i andra fall n som anges i punkt 2.

Bilaga 2

till PAN 16

Prolongerad

10

3 Intyg om arbetsfrmga

En arbetsgivare kan begra att en arbetsskande ska lmna lkarintyg om

arbetsfrmgan i anslutning till anstllningen. Arbetsgivaren kan anvisa lkare

som utfrdar intyget. Kostnaden fr intyget erstts av arbetsgivaren.

4 Hlsounderskningar

Periodiska hlsounderskningar

1. Om en arbetstagare har arbetsu