Prospekt Prospekt za toplotone pumpe

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • geoTHERM aroTHERM allSTOR geoSTOR

  Iskoristite besplatne izvore energije.

  Zato Vaillant?

  Toplotna pumpa

  GODINA

 • Sadraj:

  Princip rada toplotne pumpe 4

  Izvori toplote 5

  Toplotna pumpa zemlja/voda 6

  Toplotna pumpa voda/voda 8

  Toplotna pumpa vazduh/voda 10

  Modularni meurezervoar tehnike vode 16

  Rezervoari za toplu vodu u kombinaciji sa toplotnom pumpom 18

  Pribor 21

  Tehniki podaci 23

 • 2/3

  Sa toplotnom pumpom geoTHERM sve mogunosti su Vam otvorene. Bez obzira da li dobijate top-

  lotu iz zemlje, vazduha ili vode - sistem geoTHERM je uvek idealno reenje za grejanje u Vaoj kui.

  Visoka tehnologija toplotne pumpe Vaillant nije nikakvo udo. Vaillant je samo prepoznao kako se

  moe iskoristiti ve dugo poznati tehnoloki princip, koji poznajemo iz nae svakodnevnice: princip

  rada na kom se zasniva rad friidera, samo to je kod rada toplotne pumpe princip obrnut. Akumuli-

  rana solarna energija u zemlji, podzemnim vodama i vazduhu uz pomo elektrine energije pretvara

  se u toplotnu energiju za na sistem grejanja.

  Onaj ko upotrebljava Sunevu energiju akumuliranu u zemlji, vodi i vazduhu osim to umnogome

  doprinosi ouvanju nae okoline, takoe, ini i veliki korak napred. Umesto visokih rauna za gre-

  janje, dobijate neiscrpan izvor energije koji Vam besplatno stoji na raspolaganju i koji pokriva 75%

  ukupne grejne energije potrebne za rad toplotne pumpe. Ostalih 25% energije potrebne za rad

  kompresora pokriva se elektrinom energijom, bez emisije tetnih materija.

  Efikasnost toplotne pumpe razlikujemo prema koeficjentu COP, koji oznaava koliko smo puta vie

  dobili toplotne energije u odnosu na utroenu elektrinu energiju za rad kompresora. Efikasnost

  zavisi od vrste toplotnog izvora (zemlja, voda, vazduh), toplotne izolacije objekta i sistema grejanja.

  Najekonominija primena toplotne pumpe, svakako je u dobro izolovanim objektima sa toplotnim

  gubicima 50 W/m2 i sa sistemom niskotemperaturnog grejanja (podno/zidno) uz temperaturu polaznog voda od 35 C.

  Kombinujui Vaillantove toplotne pumpe sa posebno prilagoenim rezervoarima za toplu vodu,

  besplatna energija Sunca moe se iskoristiti dvostruko.

  Toplotna pumpa geoTHERM otkriva blago Vaeg dvorita.

  Zato Vaillantova toplotna pumpa?

 • ...toplotne pumpe geoTHERM

  Princip rada...

  Nain rada Vaillantovih toplotnih pumpi slian je tehnologiji

  rada friidera, samo obrnutim principom. U krunom

  procesu (Carnot proces) toplota preuzeta od okoline

  (zemlja, vazduh, podzemna voda) predaje se radnom

  medijumu (gas R 407 C) koji se komprimuje i dovodi na viu

  temperaturu. Na taj nain se neprimetna toplota zemlje

  ili vazduha pretvara u korisnu energiju u svrhu grejanja.

  Proces rada toplotne pumpe moe se podeliti u etiri

  osnovna koraka:

  1. u isparivau se radnom medijumu, gasu R 407 C,

  dovodi toplota zemlje, podzemne vode ili vazduha, gas

  se zagreva na 3 do 7 C, isprava i prelazi iz tenog u

  gasovito agregatno stanje.

  2. radni medijum se potom komprimuje u kompresoru

  usled ega mu raste pritisak, a sa porastom pritiska,

  raste i temperatura (65 C). Za taj proces potrebno je

  25% dodatne (elektrine) energije za rad kompresora.

  3. toplotna energija dobijena komprimovanjem radnog

  medijuma direktno se prosleuje polaznom vodu

  naeg sistema grejanja. Radni medijum se na taj nain

  pothlauje, kondenzuje i pretvara ponovo u teno

  agregatno stanje.

  4. dekomprimovanjem radnog medijuma u ekspanzionom

  ventilu, usled naglog pada pritiska, radni medijum

  se ponovo pothlauje i ponovo je u stanju da primi

  dovedenu toplotu okoline.

  kompresor

  ispariva kondenzator

  ekspanzioni ventil

  Nain rada toplotne pumpe

 • 4/5

  geoTHERM

  ...potrebni za rad toplotne pumpe geoTHERM

  Izvori toplote...

  Izvor toplote zemlja - kolektori

  Zemni kolektor se sastoji od sistema cevi koji se polae oko

  20 cm ispod granice smrzavanja zemljita, na dubinu od

  1,2 m do 1,5 m. Na toj dubini tokom cele godine temperatura

  se kree od 5 C do 15 C.

  Zemni kolektor je pogodan za kue sa velikim dvoritem.

  Uinak eksploatacije toplote zavisi od vrste zemljita. to

  je zemljite vlanije, to je uinak vei.

  a

  b

  1

  3

  2

  c

  2

  HP10_6281_02 geoTHERM; air/water; outdoor unit

  Za rad toplotne pumpe geoTHERM na raspolaganju su izvori toplote iz zemlje, podzemnih voda i okolnog vazduha.

  U zavisnosti od lokalnih uslova, vrste zemljita i klimatskih uslova bira se najprikladniji izvor toplote. to je odabrani izvor

  toplote izdaniji, to kompresor toplotne pumpe manje radi i koeficjent efikasnosti je vei.

  Izvor toplote zemlja - dubinska sonda

  Ukoliko povrina dvorita nije dovoljno velika za postavljanje

  povrinskih kolektora, mogue je primeniti dubinsku sondu.

  Izvor toplote - vazduh

  Osnovna prednost ovog izvora je izuzetna raspoloivost, dok

  je nedostatak to efikasnost pumpe zavisi od temperature

  spoljanjeg vazduha, pa je nepohodna podrka elektrinog

  grejaa pri niskim spoljanjim temperaturama.

  Izvor toplote - podzemna voda

  Ukoliko je zemljite pogodno za tu svrhu, korienje

  podzemnih voda putem usisnog i apsorpcionog bunara

  podzemne vode moe biti vrlo efikasno. Podzemna voda je

  vrlo dobar rezervoar za dozraenu Sunevu energiju, ak i u

  toku zimskih dana odrava konstantnu temperaturu izmeu

  +7 C i +12 C. Podzemne vode nema svuda u dovoljnoj

  koliini i odgovarajueg kvaliteta, meutim, tamo gde su

  uslovi ispunjeni, iskoristivost je velika.

 • Toplotna pumpa zemlja/voda

  geoTHERM VWS

  Izvor toplote - zemlja

  Toplotna pumpa zemlja/voda (VWS) za svoj rad koristi

  toplotu zemlje. Zemlja je vrlo dobar rezervoar Suneve

  energije, obzirom da su temperature na dubini od oko

  1,2- 1,5 metara tokom itave godine relativno stalne i kreu

  se izmeu 5 C i 15 C. Putem vodoravno postavljenih

  zemljanih kolektora ili putem vertikalno ukopanih dubinskih

  sondi, akumulirana toplota zemlje tenim hemijskim

  sredstvom (propilen-glikol) se prenosi do isparivaa toplotne

  pumpe. Koliina akumulirane i predane toplote u najveoj

  meri zavisi od termofizikih svojstava zemljita.

  Postavka podzemnih kolektora:

  - sistem cevi poloenih na dubini od oko 1,5 m

  - to je zemljite vlanije, apsorpcija toplote je bolja

  - pogodno za kue sa velikim dvoritem, na kojem nita nije

  sagraeno

  - ukupna povrina poloenih kolektora mora biti u proseku

  barem 1,5 puta vea od stambene povrine.

  Postavka dubinskih sondi:

  - sistem cevi poloenih u buotini u zemlji dubine oko 100 m

  - buotina se potom ispunjava suspenzijom dobre toplotne

  provodljivosti

  - ako struktura zemljita ne dozvoljava buenje dubokih buotina,

  mogue je izvesti nekoliko pliih buotina

  - postavljanje i izvedbu instalacije sonde potrebno je izvesti u skladu

  sa zakonom (u Nemakoj, termika eksploatacija podzemlja,

  smernica VDI 4640).

  Najbolja tehnologija i maksimalni komfor

  Rad svake toplotne pumpe nezamisliv je bez kompresora koji

  podie pritisak radnog medijuma (gas R 407 C), a time poveava i

  temperaturu radnog gasa. Novi tip kompresora u toplotnoj pumpi

  geoTHERM VWS omoguava visok stepen efikasnosti pri niskim

  temperaturama toplotnog izvora, a postie maksimalnu temperaturu

  polaznog voda sistema grejanja od 62 C.

  Integrisani atmosferski regulator, unutar toplotne pumpe,

  prilagoava rad pumpe prema aktuelnim spoljanjim vremenskim

  prilikama. Pored grafikog prikaza besplatno dobijene energije,

  posebno za svaki mesec, na displeju regulatora prikazane su i

  informacije o temperaturi polaznog voda, temperturi potrone vode

  u rezervoaru i ulaznoj temperaturi izvora toplote (toplota zemlje).

  Toplotna pumpa geoTHERM VWS Toplotna pumpa geoTHERM VWS sa integrisanim rezervoarom za toplu vodu

 • 6/7

  geoTHERM VWS

  geoTHERM VWS u nekoliko rijei:

  - toplotna pumpa zemlja/voda (zemlja kao izvor besplatne

  akumulirane energije Sunca)

  - preuzimanje akumulirane toplote zemlje putem povrinskih

  kolektora ili dubinskih sondi

  - nazivna efikasnost: 5,9 kW do 45,9 kW (temperaturni

  proraun B0W35 dT5)

  - modeli sa ili bez integrisanog rezervoara za toplu vodu kao

  i modeli sa ili bez funkcije pasivnog hlaenja

  - mogua kombinacija toplotne pumpe sa posebnim programom

  rezervoara za toplu vodu

  - tehnologija visoke energetske efikasnosti, visoki koeficijent

  COP

  - integrisani atmosferski regulator

  - integrisani elektrini greja od 6 kW, u modelima do 17 kW,

  kao opcija dogrevanja

  - predinstalacija za ugradnju komunikacione jedinice

  comDIALOG (daljinsko postavljanje parametara i dijagnoza)

  - kapilarni kolektori kao opcija pribora za utedu prostora

  prilikom postavljanja povrinskih kolektora (za toplotnu pumpu

  do 10 kW).

  Ispitalo i ocenilo najuticajnije nemako nezavisno udruenje za ispitivanje roba i usluga.

  Mogunost nadzora sistema putem interneta sa udaljenog

  mesta, pomou komunikacione jedinice vrnetDIALOG,

  zaokruuje celi paket komfora.

  Funkcija pasivnoga hlaenja

  Modeli toplotne pumpe serije exclusiv i plus poseduju

  funkciju pasivnoga hlaenja koja omoguava hlaenje

  objekta tokom letnjih meseci. Kod funkcije pasivnog