Protocoale in Obstetrica Ginecologie - cdn4. in Obstetrica...5 Tratamentul miomului uterin. . . 5 Ecografia in ginecologie 7 lnfecliile genitale joase. ... nevascularizat sau rareori

 • View
  234

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Protocoale in Obstetrica Ginecologie - cdn4. in Obstetrica...5 Tratamentul miomului uterin. . . 5...

 • DE ACELAS| EDtroR

  Ginecologie pentru practicieni, de J.Lansac, P.Lecomte, H.Marret, 2072, 624 pagini.

  Obstetricd pentru procticieni, de J.Lansac, G.Magnin, L.Senthiles, 2013, 584 pagini.Pro&sswa&e frn&bs&e&r&c&-&Xmeco&wgXe

  Colegiul Na!ional al Ginecologilor gi Obstetricienilor Francezi

  Conferinla Nalionali a Practicienilor Universitari gi deObstetrici-Ginecologie

  Coordonatori Ph.Deruelle, O.Graesslin, D.Luton

  Cu colaborarea Asocialiei de Ginecologi Obstetricieni in Formare

  Edilio o 3-a

  ELSEVIERMASSON

 • xtl

  CuPrins

  Glnecologie

  1 lnternarea pacientelor cu urgenle ginecologice ' . . . 32 Durerilepelvineacute. . ""':"".""" 53Durerilepelvinecronice """"" 74 Antialgicele. 125 Tratamentul miomului uterin. . .

  5 Ecografia in ginecologie7 lnfecliile genitale joase.8 lnfecliile genitale inalte (salpingite). . . . . .9 Disgravidia emetizantd

  10 Conduita in sarcinile oprite in evolulie sau in avorturile spontane

  detrimestrul I ....... 3311 Avortul spontan repetat ' ' 36

  15

  79

  24

  27

  31

  37

  41

  43

  46

  49

  51

  55

  57

  59

  62

  67

  72

  74

  76

  78

  80

  96

  L2 Sarcina extrauterina13 Boala trofoblastic5.14 intreruperea la cerere a sarcinii.

  15 intreruperea medicald a sarcinii (> 15 SA).

  L6 Contraceplia17 Contraceplia de urgenld.

  18 Sterilizarea tubard. . . .

  19 Bilanlul pre-FlV (Fertilizare in vitro) ti infertilitate

  20 Sindromul de hiperstimulare ovariand (Hso) . . .

  21 Asistenla femeilor victime ale violenlelor sexuale. . '

  22 Accidente ale expqnerii la HIV . . '23 lnvestigatii preoperatorii de rutini

  24 Pregetirile preoPeratorii25 Antibioticoprofilaxia in chirurgia ginecologici

  26 Profilaxia trombozelorin ginecologie

  27 Clasificdri 9i scoruri in ginecologie . . " ' : "28 Cancere ginecologice 9i mamare .

 • Obstetricd

  29 Amenintarea de naStere prematur;30 Atitudinea la pacientele cu antecedente de naitere prematurd sau

  avort spontan tardiv.. ...3L Ruptura prematuri de membrane intre 24 si 34 SA.32 Hipertermia in timpul sarcinii. .33 lnfecliile urinare .34 Colica renalS. . .35 Streptococul 8.......36 lnfeclia invazivd cu streptococ de grup A . . . . .37 Restriclia de creptere intrauterind38 Preeclampsia39 Hematomul retroplacentar.40 Fdtul mort. . . .4L Colestaza intrahbpatic; gravidicd (ClG)42 Trombofiliile 9i sarcina.43 Profilaxia bolii tromboembolice in sarcini44 Afecliunile trombembolice gi sarcina. .45 Trombocitopenia ti sarcina.45 Diabetul gestational47 Diabetul preexistentsarcinii.......48 Hidramnios-ul .......49 Toxicomania.50 Traumatismul pi sarcina.51 Profilaxia endocarditei infeclioase.52 Hepatitele B ti C. . . .53 Herpesul genital gi sarcina54 Varicela.55 HIV - Conduita la nastere .56 Rubeola57 Sifilisul58 Tusea convulsivd59 Toxoplasmoza60 Gripa pi sarcina.61 Medicamentele in sarcin;.52 Versiunea prin manevre externe .63 Prezentatia pelviand .54 Distocia umerilor.65 lnterpretarea ritmului cardiac fetal 5i asfixia fetalS . . ,

  113

  115

  IL6118

  IzLt23124

  L25

  126

  131

  134

  137

  L40

  142

  144

  1,46

  r48150

  152

  154

  L56

  158

  159

  160

  162

  L64

  166

  170

  L72

  174

  t76179

  181

  186

  188

  t9r193

  19865 Uterul cicatricial.

  67 Prolabarea de cordon

  68 Ruptura precoce de membrane

  59 Maturarea cervical; 5i declansarea travaliului

  70 Placenta praevia hemoragici '... .71 Sarcina prelungitd

  72 Sarcina 9i na$terea gemelar;

  73 Nou-ndscutul mort-formaliteti .... '..74 Febrain travaliu......75 Antibioticoprofilaxia ...76 lndicatiile analizelor medicale la nou-niscut77 Delivrenta dirijata . .78 Controlul manual. .

  79 Delivrenla artificial680 Hemoragia in delivrenJi81 Tratamentul anemiei in post-partum.

  82 Prevenirea izoimunizdrii83 Complicalile aldptatului84 lnhibarea lactatiei .85 contraceptia dup5 na5tere.

  86 Examene sistematice la iesirea din maternitate.

  200

  202

  204

  207

  209

  2t0273

  276

  2r7

  219

  22L

  222

  223

  224

  226

  227

  230

  232

  234

  239

 • ffiXmmffimXmg&m

 • Serviciile de primire a urgenlelor ginecologice trebuie sd funclioneze ?n modcontinuu l24h/ 24l. 9i tot anul pentru orice pacienta susceptibilS cd ar prezentao patologie ginecologicd 9i/ sau obstreticalS precoce (mai pulin de 22 SA)in general, serviciile de urgenlS au o frecven!5 in cre5tere de la an la an, ceea cenecesitd o organizare a personalului (asistente gi secretare dedicate) 9i spaliilor(sa15 de agteptare, birou de primire, sa16 de consultalie dotatd cu materialepentru urgenle 9i cirucioare pentru deplasare, cabinet de ecografie)Tabelul cu gdrzile trebuie sd fie mereu actualizat 5i u5or accesibil pentru afacilita comunicarea: extern, intern gi pefi de gardd de obstetric;-ginecologie,asistent medical anestezist, intern 5i;efi de gardS de anestezie, cu numerele detelefon aferenteFuncliile vor fi notate intr-un tabel accesibil tntregului pesonal ,,novice" (externi,interni noi, ...) 9i standardizate din anumite puncte de vedere. Ex. g-hCG la oricefemeie la v6rsta procreerii, Rh la orice femeie care se confrunti cu s6nger6ri intrimestrul I

  r Regula de aur a echipei medicale trebuie s5 fie: a nu se confunda viteza gigraba, gi a rimine politicos cu pacientele ti/ sau solii lor, dupi caz, care suntfoarte anxioase gi c6teodate dau dovadi de o agresiv;tate autenticd

  1. ldentificarea motivelor consultaliei

  Scopul unei structuri de urgenli este sd asigure un diagnostic rapid ;i s6 propuni oconduitd adaptate realiz6nd o consultalie de specialitate exhaustivd de citre gine-colog, asociat;, dacd este necesar, cu examenele paraclinice adecvate: analize des6nge, ecografie pelvinS 9i/ sau endovaginald...

  r Motive de asistenlS medicali primari: hemoragie importantd ti/ sau semnede goc, durere acute (EVA > 8), agresiune sexual; recentd

  r Motive mai pulin prioritare: paciente cu recomandare de la un medic (prinscrisoare sau telefon) gi paciente ce revin la un control

  r Alte motive: pacientele sunt consultate in ordinea sosirii2. Reorientarea in anumite conditii

  Cu calm, in biroul de primire sau in sala de consultalie:r se clarificS motivul solicit5riir se confirm6 absenla semnelor de gravitate 5i urgen!;. se cere un sfat medical

  Situaliile pot fi diferite:r cererile specifice cu eroare de orientare necesit;: reorientarea pacientei spre

  serviciul sau unitatea adecvatd explic6ndu-i motivul reorient;rii, pentru oingrijire adecvatS. Ex: cerere ecografie morfologicS, cerere de intrerupere desa rcini...

  r cererea sau pl6ngerea fari niciun motiv de gravitate sau urgen!; 9i f6rdconsultalie prealabil6 de c;tre un medic. Daci timpul de agteptare estemare, i se poate propune reorientarea spre un medic curant sau consultalieginecologicS programat;. Aceastd reorientare se face cu acordul pacientei. Ex:

  *

  w

  Protocoale in Obstetricd-Ginecologie

 • cerere de test de sarcin5 in absenla durerilor sau metroragiilor, cererea uneiecografii la inceputul sarcinii pentru anxietate...

  3. Elemente de ingrijire imediatir in caz de hemoragie importantd, se vor analiza semnele de;oc:

  - se misoard constantele: puls, tensiune arterialS, temperaturS, frecven!;respiratorie

  - alegerea unei vene de mirime bund (16 G)- recoltarea de s6nge:$ HLG, trombocite, TP (taux de prothrombine - fraclia de protrombind),

  TCA (temps de cephaline activee - timp de cefalind activi), fibrinogen' grupul Rh, fenotip, determinarea aglutininelor neregulatea p_hcc, cRP" +/- eprubeti verde ,,de rezerv6" pentru o eventualS analiz6 comple-

  mentari (analizi hormonalS, ionogramS, uree, creatininemie)- perfuzii cu:

  ' Ringer-lactat: 500 ml +/- PG5 (polyionique G5 - polionic G5) (Plasmalyte 500 ml)^- chemarea urgentd a echipei de gardi, inclusiv anestezistr ln caz de durere importanti (majord) (EVA > 8):- probe de s6nge: HLG, trombocite,TB TCA, fibrinogen, p-hCG, grup Rh, deter-

  minarea aglutininelor neregulate + eprubete de rezervd pentru o analiz6suplimentari (CRP, bilan! hepatic, ionogramS, uree, creatininemie, TRU)

  - se incepe cu Perfalgan i.v lent- pacienta d./?un- se cheami echipa ginecologicE de gardS

  4. gi apoi...I Serviciul trebuie s6 dispuni de ,,o m6ni vindecitoare" care identifici fiecare

  coordonat; a pacientului, motivul consultaliei, analizele f;cute 9i ingrijreaacordatE

  r in timpul ingrijirii, o scrisoare descriind consultalia gi tratamentul propus va fiadresatd medicului sdu curant si/ sau ginecologului siu pentru a-i asigura ingri-jirea pi colaborarea publice/ privat;

  ' Toate fisele sunt revAzute a doua zi de un medic primar de gardd pentru avalida tratamentul propus si a revedea pacientele spitalizate in timpul noplii ceasteapta sd li se propuni o conduiti de urmat

  r in orice caz, nu ezitali sd rechemati o pacientS pentru analize suplimentare.

  Protocoale in Obstetric;-Ginecologie Protocoale in Obstetricd-Ginecologie

  Doud obiective principale

  - Stdbilili diognosticd cAt moi repede posibil:. singuro metodd eficientd pentru trotarea durerii. se evitd aporilio complicdliilor (necrozd ovariand in cazul torsiunii onexiole'

  peritonitd in cdzul aPendicitei).

  - Eliminored dureriiin timP.

  1. Anamnezi 9i examen clinic (cu puls, TA, T"C, TRU)

  Completate in mod sistematic de ecografia pelvind (pe cale abdominalS 9iendovagina l6).

  2. Evaluarea durerii

  Prin EVA (scara vizualS analogicd) sau in mod implicit EN (scara numericS):r 0&