of 23 /23
PROTOKOL HKS-A ZA VRIJEME EPIDEMIJE VIRUSA COVID 19

PROTOKOL HKS-A

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROTOKOL HKS-A

COVID 19
Ovaj protokol predstavlja minimum mjera koje klubovi trebaju poduzeti kada planiraju treninge i
prijateljske ili slubene utakmice natjecanja pod ingerencijom HKS-a.
Openito, osnovna svrha protokola je da u najveoj moguoj mjeri i, sukladno mogunostima, zaštiti
zdravlje i sigurnost igraa, trenera, sudaca, slubenih osoba, klupskog osoblja, osoblja zaduenog za
dvoranu, predstavnika medija i svih njihovih obitelji. Iako ovakav protokol nije i ne moe biti
garancija spreavanja širenja zaraze virusom COVID 19, on predstavlja nastojanje da se taj rizik
minimalizira odgovornim postupcima svih sudionika natjecanja.
Protokol se smatra privremenim te e se redovito aurirati, sukladno epidemiološkoj situaciji i
izreenim mjerama i preporukama Stoera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatskog olimpijskog odbora te FIBA-e, krovne
meunarodne košarkaške federacije.
Ovaj protokol, meu ostalim, ukljuuje i skupljanje osobnih podataka sudionika natjecanja.
U skladu s tokom I. i tokom IV. Odluke o nunim mjerama ograniavanja društvenih okupljanja,
rada u trgovini, uslunih djelatnosti i odravanja sportskih i kulturnih dogaanja za vrijeme trajanja
proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20 i 67/20) a u
vezi s primjenjivim preporukama HZJZ-a te sukladno lanku 7. Zakona o zaštiti puanstva od zaraznih
bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) i lanku 6. UREDBE (EU) 2016/679
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive
95/46/EZ (Opa uredba o zaštiti podataka - GDPR), u svrhu praenja, prevencije i kontrole bolesti
COVID-19 prikupljat e se osnovni podaci: ime i prezime, broj telefona te potpis osobe.
Svojim potpisom sudionik okupljanja potvruje da je izmjerio tjelesnu temperaturu i da nije viša od
37,2 °C, da se osjea dobro i da nema ukuana u samoizolaciji, da nije u proteklih 14 dana imao
kontakt s osobom zaraenom SARS-CoV-2 virusom te da nema niti jedan od sljedeih simptoma:
temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.
2
OPE UPUTE *Ove se upute odnose na sva natjecanja pod pokroviteljstvom Hrvatskog košarkaškog saveza: natjecanja mlaih dobnih kategorija i seniorska natjecanja. *Upute se odnose sve vrste utakmica: prvenstvene i kup utakmice, kao i prijateljske, zatvorene i otvorene utakmice klubova lanova Hrvatskog košarkaškog saveza.
• Organizator dogaaja duan je obavijestiti sve sudionike utakmice (ukljuivši i gledateljstvo
u sluaju da je dozvoljen dolazak gledatelja) o protokolima navedenim u ovom dokumentu.
• Broj ljudi potrebnih za organizaciju i provoenje utakmice sveden je na minimum.
• Svi prisutni u dvorani moraju u svakom trenutku poštivati higijenske mjere u skladu s
epidemiološkom situacijom radi virusa COVID-19 prema preporukama HZJZ-a
• Nošenje zaštitnih maski odreeno je sukladno Odluci Stoera Civilne zaštite o nunoj mjeri
obveznog korištenja maske za lice i preporukama HZJZ-a, izuzevši osobe na terenu (igrae i
suce), igrae na klupi i glavnog trenera momadi. Upute za pravilno postavljanje zaštitne
maske dostupne su na ovoj poveznici. Prilikom medijskih aktivnosti obavezna je upotreba
zaštitne maske za novinare i ostale osobe.
• Svi sudionici odgovorni su za nabavljanje i stavljanje vlastite zaštitne maske prije ulaska u
dvoranu koju koriste u definiranim okolnostima.
• Organizator ima pravo ispratiti iz dvorane osobu koja krši higijenske mjere i ne dopustiti joj
ponovni ulazak na istu utakmicu.
PRIJAVA UTAKMICE
Klub mora prijaviti odigravanje utakmice u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju.
O prisutnosti gledatelja u dvorani odluuje Stoer Civilne zaštite RH u sklopu Odluke o nunim
epidemiološkim mjerama kojima se ograniavaju okupljanja.
Ukoliko Stoer Civilne zaštite RH dozvoljava igranje natjecanja s prisustvom gledatelja, odgovornost
za isto snose klubovi domaini utakmica koji su duni pridravati se vaeih preporuka HZJZ-a
(Preporuka za odravanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost
gledateljstva) te odluka Stoera civilne zaštite RH i drugih nadlenih dravnih tijela. Ako se u
dvorani nalaze osobe koje nisu prethodno najavljene u skladu s protokolom, osoba odgovorna za
provedbu higijenskih mjera duna je isto prijaviti opunomoeniku ili prvom sucu.
OSOBA ODGOVORNA ZA PROVEDBU HIGIJENSKIH MJERA
Svaki klub mora odrediti osobu odgovornu za provedbu higijenskih mjera. Ta osoba moe biti
slubeni predstavnik kluba ili neka druga osoba. Klubovi HT Premijer lige, Premijer enske lige i Prve
muške lige moraju Hrvatskom košarkaškom savezu dostaviti kontakte odgovorne osobe (ili osoba),
a popis svih bit e objavljen i dostupan svim klubovima. Ostali klubovi kontakte odgovorne osobe
moraju dostaviti odgovarajuim upanijskim savezima.
Osoba odgovorna za provedbu higijenskih mjera mora:
- osigurati da plakati za javne prostore (OVDJE) i upute za pranje ruku (OVDJE) budu jasno
istaknuti na vidljivom mjestu.
- osigurati dovoljnu koliinu sredstva za dezinfekciju ruku koje mora biti dostupno:
o na ulazu za slubene osobe,
o na svim ulazima za gledatelje, u sluaju da je gledateljstvu dozvoljen ulaz,
o na ulazu za predstavnike medija,
o u svlaionicama ekipa i slubenih osoba,
o na zapisnikom stolu,
o u sanitarnim prostorijama,
o u svim ostalim zatvorenim prostorima koji se koriste tijekom utakmice,
o na klupama za rezervne igrae,
o dostupna svakom brisau parketa,
o u podruju za TV produkciju.
- osigurati da djelatnici zadueni za išenje imaju na raspolaganju dovoljno dezinficijensa za
površine
- ve dezinficirane prostorije moraju biti pravilno oznaene (postaviti oznaku na vrata)
- osigurati da se dezinfekcija površina u svlaionicama provodi prije dolaska momadi i sudaca
te po završetku utakmice kada momadi i suci napuste svlaionice
- pobrinuti se da se lopte dezinficiraju prije zagrijavanja i po završetku utakmice
- osigurati dostupnost dovoljno beskontaktnih toplomjera za mjerenje temperature svih
sudionika
- osigurati dovoljan broj odgovarajuih koševa za otpad za pravilno zbrinjavanje iskorištenih
zaštitnih maski. Na samom terenu moraju se nalazi tri koša za otpad: po jedan uz svaku klupu
za zamjene i jedan uz zapisniki stol.
Osoba odgovorna za provedbu higijenskih mjera zaduena je za prikupljanje podataka obje ekipe
veer prije utakmice i podataka o svim sudionicima po dolasku u dvoranu. Ti podaci ukljuuju
podatke o temperaturi (izmjerenoj na elu), simptomima respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja,
bolovi u mišiima) ili bolova u trbuhu i proljeva te mogui kontakt s COVID-19
zaraenim/potencijalno zaraenim osobama (bolesni lanovi ue obitelji, lanovi zajednikog
kuanstva).
Ako itko od sudionika ima simptome ili ih imaju lanovi zajednikog kuanstva, sudioniku se
savjetuje da ostane kod kue i zabranjuje mu se ulazak u dvoranu. Takva osoba se upuuje osobnom
lijeniku i, ako se radi o slubenoj osobi, odmah se obavještava vodstvo natjecanja.
PROTOKOL PRIKUPLJANJA PODATAKA
Protokoli za prikupljanje higijenskih podataka primjenjuju se na sve ekipe u svim dobnim
kategorijama i na svim razinama natjecanja pod ingerencijom HKS-a i za sve vrste utakmica.
PROTOKOL PRIKUPLJANJA HIGIJENSKIH PODATAKA NA TRENINZIMA
Klub odreuje osobu koja e prikupljati higijenske podatke na treninzima (to moe biti trener ekipe
ili osoba odgovorna za provedbu higijenskih mjera). Za svaki trening osoba vodi popis prisutnih ljudi
i podatke o izmjerenoj tjelesnoj temperaturi prije poetka treninga. Temperatura se mjeri na elu,
beskontaktno.
Podaci se uvaju 14 dana nakon svakog treninga, a zatim se uništavaju.
Preporuke HZJZ-a za prevenciju širenja virusa COVID 19 na treninzima u zatvorenim sportskim
objektima dostupne su na ovoj poveznici.
PROTOKOL PRIKUPLJANJA HIGIJENSKIH PODATAKA DAN PRIJE
UTAKMICE
Gostujua ekipa: osoba odgovorna za prikupljanje higijenskih podataka dan prije utakmice,
najkasnije do 22 sata, daje popis svih slubenih osoba (OBRAZAC 2a – Popis igraa i slubenih osoba
kluba) koje dolaze na utakmicu. Popis se šalje e-poštom na adresu osobe odgovorne za prikupljanje
higijenskih podataka domae ekipe - kluba koji organizira utakmicu. Original obrasca se predaje
obvezan uruiti opunomoeniku utakmice. Temperaturu igraa i slubenih osoba (beskontaktno na
elu) mjeri osoba odgovorna za prikupljanje higijenskih podataka ili predstavnik kluba domaina pri
ulasku u dvoranu i upisuje u obrazac 2a.
Osoba odgovorna za prikupljanje higijenskih podataka obje ekipe provjerava dan prije utakmice u
medicinskoj slubi ekipe ili kod trenera ekipe, ako ekipa nema medicinsku slubu, ima li bilo koji
lan ekipe simptome koji bi upuivali na infekciju koronavirusom.
Osoba odgovorna za prikupljanje higijenskih podataka mora provjeriti s drugim slubenim osobama
i osobama u pratnji koje nisu izravni lanovi ekipa (izravni lanovi ekipa ukljuuju igrae, trenere,
slubene predstavnike, fizioterapeute, lijenike) imaju li ikakve simptome koji bi upuivali na
infekciju koronavirusom. Po primitku svih informacija sastavit e popis i proslijediti ga u skladu s
gornjim protokolom.
PROTOKOL PRIKUPLJANJA HIGIJENSKIH PODATAKA NA DAN UTAKMICE
1) Klub koji organizira utakmicu (domain) je obvezan u OBRAZAC 2A - Popis igraa i slubenih
osoba upisati osobe koje e obavljati pojedinane dunosti na utakmici te na utakmicu
donijeti dva (potpisana) primjerka obrasca.
2) Klub domain zaprima od gostujueg kluba OBRAZAC 2A - Popis igraa i slubenih osoba s
potpisima. Original sprema u arhivu i uva ga 14 dana, a presliku daje opunomoeniku na
utakmici.
3) Osoba odgovorna za prikupljanje higijenskih podataka na dan utakmice sastavlja popis
slubenih osoba (OBRAZAC 2B - Popis slubenih osoba koje nisu lanovi ekipe) te ekipu i
slubene osobe eka na slubenom ulazu, mjeri i biljei tjelesnu temperaturu (beskontaktno
mjerenje na elu).
4) Osoba zaduena za medije/predstavnik za odnose s javnošu ekipe domaina ili osoba
odgovorna za provoenje higijenskih mjera duna je sastaviti popis svih predstavnika medija
s njihovim kontaktima (OBRAZAC 2C – Popis predstavnika medija na utakmici) te ga uvati
14 dana nakon odigrane utakmice.
5) Slubene osobe na utakmici koje nisu navršile 18 godina starosti (npr. brisai parketa,
pomoni suci itd.) moraju pri dolasku priloiti OBRAZAC 3 – Izjava roditelja maloljetne
slubene osobe na utakmici.
telefona.
Ako netko od sudionika ima simptome zaraze koronavirusom ili ih imaju ui lanovi obitelji ili lanovi
zajednikog kuanstva, sudioniku se zabranjuje ulazak u dvoranu, upuuje se osobnom lijeniku i, u
sluaju da se radi o slubenoj osobi, odmah se obavještava vodstvo natjecanja.
Na sve popise organizator pri dolasku u dvoranu dodaje podatke o izmjerenoj tjelesnoj temperaturi
svake pojedine osobe te zapisuje ukoliko je nekom bio zabranjen ulazak u dvoranu.
Organizator utakmice je duan uvati popise 14 dana, nakon ega ih je potrebno uništiti i baciti.
PROTOKOL ZA POHRANU PODATAKA
Po završetku utakmice odgovorna osoba svu prikupljenu dokumentaciju odlae u klupsku arhivu.
Dokumentacija se uva za svaku utakmicu zasebno s naznakom datuma i vremena utakmice te
domae i gostujue ekipe. Podaci se pohranjuju 14 dana nakon odigrane utakmice, a zatim se
uništavaju i bacaju.
OSOBE KOJIMA JE DOZVOLJEN PRISTUP U DVORANU
Broj ljudi u dvorani je ogranien. Ulaz u dvoranu je dopušten sljedeim osobama:
• igrai
• struni stoer ekipe
• ostale slubene osobe koje ine delegaciju ekipe (lan Upravnog odbora, voditelj marketinga
i slino)
• pomoni suci
• vatrogasci i policija
• osobe ukljuene u TV/web prijenos utakmice
• klupsko osoblje kluba domaina - organizatori koji se brinu o organizaciji utakmice
• predstavnici / upravitelji dvorane
• pratnja ekipe
• gledateljstvo – Prisustvo gledatelja na utakmice svih natjecanja i svih dobnih kategorija bit
e odreeno u skladu s preporukama HZJZ-a i odlukom Stoera civilne zaštite RH. U sluaju
igranja natjecanja s prisustvom gledatelja, odgovornost za isto snose klubovi domaini
utakmica koji su duni pridravati se vaeih preporuka HZJZ-a te odluka Stoera civilne
zaštite RH i drugih nadlenih dravnih tijela.
• Sluba osiguranja/zaštitari/redari duni su nadzirati ulazne toke u dvoranu.
Svi igrai i prisutne slubene osobe moraju potpisati obrazac za provedbu higijenskih mjera
(OBRAZAC 2A - Popis igraa i slubenih osoba kluba i OBRAZAC 2B - Popis slubenih osoba koje nisu
lanovi ekipe) ime svaki sudionik potvruje da je izmjerio tjelesnu temperaturu i da nije viša od
37,2 °C, da se osjea dobro i da nema ukuana u samoizolaciji, da nije u proteklih 14 dana imao
kontakt s osobom zaraenom SARS-CoV-2 virusom te da nema niti jedan od sljedeih simptoma:
temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.
Kako bi se definirao maksimalan broj prisutnih osoba, površina dvorane podijeljena je u dva
podruja:
• PODRUJE 1: igralište i slubeni prostor (svlaionice za ekipe i slubene osobe)
• PODRUJE 2: podruje tribina za gledatelje i podruje za medije
MAKSIMALNO DOZVOLJEN BROJ PRISUTNIH OSOBA PO PODRUJU NA
DAN UTAKMICE
PODRUJE 1: igralište i slubeni prostor (svlaionice za ekipe i slubene osobe)
PODRUJE 1
Priprema dvorane (1h do poetka utakmice)
Za vrijeme trajanja utakmice
Nošenje maski i dranje sigurnosnog razmaka u podruju 1
Igrai svake ekipe
0 0 0 0 /
Struni stoer 0 8 8 2 (trener i slubeni predstavnik)
Svi osim glavnog trenera
Delegacije ekipa 0 0 0 0 /
Suci 0 2-3 3 3 Samo u zajednikim prostorijama do dolaska na teren
Opunomoenik 0 1 1 1 Da
Kontrolor suenja
1 (ostali pomoni suci napuštaju podruje)
Da
Da
Brisai parketa 0 2-4 2-4 0 Da
9
Priprema dvorane (0- 1h do utakmice)
Vrijeme utakmice
Nošenje maski i dranje sigurnosnog razmaka u podruju 1
Zaštitari/redari 1 2 2 1 Da
Hitna medicinska pomo
Vatrogasci 0 1 1 0 Da
Policija 0 0 0 0 /
Predstavnici HKS-a* 0 Do 5 Do 5 Do 5 Da
Novinari 0 0 0 0**/osim po isteku utakmice
Da
Predstavnik za odnose s javnošu *
0 0 0 2 Da
Osobe ukljuene u tv prijenos/web stream
8-10 8-10 8-10 8-10 Da
Broj osoba koje sudjeluju u tv / web prijenosu moe se razlikovati ovisno o produkciji
Klupsko osoblje kluba domaina *
Osobe zaduene za odravanje higijenskih mjera *
1 1 1 1 Da
Predstavnici/upravitelji dvorana *
LED operateri 2 0 0 2 Da
Ugostiteljsko osoblje 0 0 0 0 /
Volonteri 0 0 0 0 /
Pratnje ekipe 0 0 0 0 /
* Dopušten prijelaz izmeu podruja.
** Izuzetak: novinarima je dopušten ulazak na igralište (središnji krug) 10 minuta po završetku utakmice zbog
uzimanja izjava trenera i igraa, samo u sluaju kada nema organizirane konferencije za medije.
Pored terena, gdje se nalaze klupe za igrae i mjesta za slubene osobe (pomoni suci, statistiari,
opunomoenik, slubeni spiker, DJ), mogu se nalaziti i:
• Tim hitne medicinske pomoi
• Snimatelj i pomonik redatelja
PODRUJE 2
Priprema dvorane (1h do utakmice)
Vrijeme utakmice
Nošenje maski i dranje sigurnosnog razmaka u podruju 1
Igrai svake ekipe 0 0 0 0 /
Struni stoer 0 0 0 0 /
Igrai koji nisu u ekipi 0 10 10 0 Da
Delegacije obje ekipe 0 10 10 0 Da
Suci 0 0 0 0 /
Opunomoenik 0 0 0 0 /
Kontrolor suenja 0 1 1 0 Da
Pomoni suci 0 0 0 0 /
Statistika 0 0 0 0 /
Slubeni spiker, DJ 0 0 0 0 /
Brisai parketa 0 0 0 0 /
Zaštitari/redari * 1 2 2 1 Da
Hitna medicinska pomo
Predstavnici HKS-a * 0 Do 10 Do 10 Do 10 Da
Novinari 0 **ovisno ** ** Da
Osobe ukljuene u tv prijenos/web stream
8-10 8-10 8-10 8-10 Da
Broj osoba koje sudjeluju u tv / web prijenosu moe se razlikovati ovisno o produkciji
Klupsko osoblje kluba domaina *
Osobe zaduene za odravanje higijenskih mjera *
1 1 1 1 Da
Predstavnici/upravitelji dvorana *
LED operateri 0 0 0 0 /
Ugostiteljsko osoblje * 0 3 3 3 /
Volonteri 0 0 0 0 /
Pratnje ekipa 0 Do 12 Do 12 0 / * Dopušten prijelaz izmeu podruja.
** Svaki klub, a s obzirom na razliite kapacitete dvorana, procjenjuje broj novinara koji moe smjestiti u prostor
odreen za medije, poštujui sve epidemiološke preporuke koje se tiu okupljanja u zatvorenim prostorima.
11
PROPOZICIJA ZA NATJECANJE
Statistika Brisai parketa
SlubenI spiker, DJ
PREMIJER ENSKA
PRVA MUŠKA 3 1 3 3 2-4 2
PRVA ENSKA 2 1 3 0 2 0
DRUGA MUŠKA 2-3 1 3 0 2 0
TREA MUŠKA 2 1 3 0 2 0
JEDINSTVENA KADETSKA
JEDINSTVENA PRETKADETSKA
MU19 U19
MU17 U17
MU15 U15
MU13 U13
KUP KREŠIMIR OSI
KUP RUICA MEGLAJ RIMAC
12
Prije poetka utakmice organizator uz pomo zaštitarske slube mjeri tjelesnu temperaturu svakoj
slubenoj osobi. Preporuuje se da organizator uz pomo zaštitarske slube izmjeri i tjelesnu
temperaturu gledatelja (kada je ulaz gledateljstvu dozvoljen), ali nije potrebno u tablicu unijeti
njihove izmjerene vrijednosti i zadrati ih 14 dana.
Ako osoba ima povišenu temperaturu (izmjerenu na elu) ili vidljive simptome respiratorne
infekcije, takvoj osobi je zabranjen ulazak u dvoranu. Sudionik se upuuje osobnom lijeniku i, u
sluaju slubene osobe, odmah se obavještava vodstvo natjecanja.
Podatke (tablicu) o izmjerenim vrijednostima za slubene osobe organizator mora uvati 14 dana.
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA EKIPE I SUCE
Organizator se mora pobrinuti da ekipe odvojeno ulaze i izlaze iz dvorane. Igrai domae ekipe
takoer moraju zajedno doi na utakmicu i ui u dvoranu u skupini.
Ekipe i slubene osobe starije od 12 godina koriste zaštitne maske u zajednikim prostorijama.
Pola sata prije zakazanog dolaska u dvoranu, gostujua ekipa i suci obavještavaju osobu odgovornu
za provedbu higijenskih mjera o predvienom vremenu dolaska. Odgovornu osobu obavještava
slubeni predstavnik gostujue ekipe ili osoba odgovorna za provedbu higijenskih mjera, i
opunomoenik, odnosno prvi sudac na utakmicama gdje nije prisutan opunomoenik.
Ekipa se prije odlaska na teren ne zadrava u zajednikim prostorijama (hodnicima), ve pojedinci
na teren dolaze i odlaze pojedinano.
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA OSTALE SLUBENE OSOBE I OSOBE U
PRATNJI EKIPA
Nakon dolaska pred dvoranu pomoni suci trebaju nazvati osobu odgovornu za provoenje
higijenskih mjera. Zajedno odlaze do zapisnikog stola i ne zadravaju se u drugim prostorima. Cijelo
vrijeme upotrebljavaju zaštitnu opremu – maske.
Oprema koju upotrebljavaju pomoni suci mora biti pravilno dezinficirana.
13
Gore navedeni protokol vrijedi i za druge slubene osobe – opunomoenika, statistiare, slubenog
spikera, DJ-a i ostale.
Organizator je duan sastaviti popis svih slubenih osoba s njihovim kontaktima (ime, prezime, broj
mobitela), te ga uvati 14 dana nakon odigrane utakmice.
Ukoliko klub ne koristi organizirani prijevoz za utakmice mlaih dobnih kategorija, osobe koje
dovezu igrae na utakmicu se smatraju osobama u pratnji ekipe. Osobe u pratnji ekipe (najviše
onoliko odraslih osoba koliko je igraa na popisu igraa za tu utakmicu) klub mora navesti na listi
delegacije za utakmicu. Osobe u pratnji za vrijeme utakmice moraju sjediti u gledalištu, biti
odvojene 1,5 m jedne od drugih, nositi maske te redovito dezinficirati ruke.
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA
Nakon dolaska pred dvoranu predstavnici medija trebaju kontaktirati osobu zaduenu za
medije/predstavnika za odnose s javnošu u ekipi domaina, a ako klub nema odreenu takvu
osobu, tada trebaju kontaktirati osobu odgovornu za provoenje higijenskih mjera.
Preporuuje se da predstavnici medija ulaze na poseban ulaz, odvojen od ekipa i slubenih osoba
te gledateljstva.
Osoba zaduena za medije/predstavnik za odnose s javnošu ekipe domaina ili osoba odgovorna
za provoenje higijenskih mjera duna je sastaviti popis svih predstavnika medija s njihovim
kontaktima (OBRAZAC 2C – Popis predstavnika medija na utakmici) te ga uvati 14 dana nakon
odigrane utakmice.
U sluaju povišene temperature (više od 37,2 Celzijusa) ili pojave bilo kojeg od simptoma zaraze
virusom COVID-19, predstavniku medija bit e zabranjen ulaz u dvoranu te e mu se preporuiti
kontaktirati osobnog lijenika.
GLEDATELJSTVU DOPUŠTEN
Broj gledatelja koji mogu biti prisutni na utakmici ovisi o trenutno vaeoj odluci Stoera Civilne
zaštite o nunim epidemiološkim mjerama kojima se ograniavaju okupljanja.
Ukoliko je Odlukom Stoera Civilne zaštite prisutnost gledatelja na utakmici dozvoljena, utakmica
se moe odrati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedei uvjeti:
→ upanijski zavod za javno zdravstvo na ijem se podruju natjecanje odrava izradi
epidemiološki okvir i
→ upanijski stoer civilne zaštite na podruju na kojem se natjecanje odrava odobri
odravanje natjecanja uz prisustvo gledatelja;
Iznimno, utakmice se mogu organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog
okvira i odobrenja nadlenog upanijskog stoera, ako svi gledatelji i tehniko organizacijsko osoblje
koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu; organizatori takvih natjecanja
obvezni su obavijest o odravanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okviran broj osoba
koje e biti prisutne dostaviti nadlenoj upanijskoj slubi civilne zaštite putem elektronike pošte
upanijskih centara 112 najkasnije 3 dana prije odravanja natjecanja;
Ispunjavanje postavljenih uvjeta obvezan je kontrolirati klub domain/organizator natjecanja.
Ukupan broj gledatelja u dvorani ne smije biti vei od dopuštenog broja. Zaštitarska/redarska sluba
mora osigurati da organizatori utakmice ne premaše broj dopuštenih osoba utvrenih u skladu s
vaeim Preporukama i ovim protokolom.
Organizator sa zaštitarskom/redarskom slubom na ulazu u dvoranu osigurava odravanje fizike
udaljenosti od najmanje 1,5 metara. Preporuuje se da se fizika udaljenost oznai podnim
oznakama.
Preporuujemo upotrebu podnih oznaka i vodilica s trakama koje odreuju smjer kretanja
gledatelja kako ne bi došlo do istodobnog kretanja u suprotnom smjeru. Ako organizacijske
mogunosti dopuštaju, ulazi i izlazi trebaju biti odvojeni.
Preporuuje se da klub organizator sa zaštitarskom/redarskom slubom na ulazu izmjeri tjelesnu
temperaturu svakog gledatelja (beskontaktno, na elu).
Klub domain se mora pobrinuti da gledateljima bude na raspolaganju dovoljno dezinficijensa: na
ulazu u dvoranu i u sanitarnim prostorijama.
Nošenje zaštitnih maski od strane gledatelja odreeno je sukladno Odluci Stoera Civilne zaštite o
nunoj mjeri obveznog korištenja maske za lice i preporukama HZJZ-a
Klubovi domaini ne trebaju prikupljati higijenske podatke gledatelja, no trebaju uzimati sljedee
podatke: ime, prezime, broj telefona.
Ukoliko svi gledatelji i tehniko organizacijsko osoblje koje je prisutno na utakmici posjeduju EU
digitalnu COVID potvrdu, klubovi domaini ne trebaju uzimati gore navedene podatke od gledatelja.
PROTOKOL PRIJE UTAKMICE
Suci dolaze na igralište 20 minuta prije poetka utakmice. Od svlaionice do ulaska na igralište
moraju nositi maske.
Suci dolaze do zapisnikog stola pri emu se uz poštivanje udaljenosti od 1,5 m pozdravljaju s drugim
sudionicima utakmice (pomoni suci, statistiari, treneri obje ekipe), bez fizikog kontakta. Suci
odlau opremu i zaštitne maske u na to prikladno mjesto (npr. u jaknu) ili na zapisniki stol, pri emu
mu ostale osobe ne pomau. Suci zatim odlaze na rub igrališta na suprotnoj strani zapisnikog stola.
Na poziv prvog suca, 6 minuta prije poetka utakmice (ukoliko se na utakmici predstavljaju igrai)
igrai napuštaju igralište i odlaze na svoju klupu.
Nakon predstavljanja igraa se igrai obje ekipe i ostale osobe na klupi ne rukuju meusobno niti sa
slubenim osobama na utakmici (suci, opunomoenik, pomoni suci itd.) Zatim slijedi završni dio
zagrijavanja.
Ukoliko je predstavljanje igraa na utakmici odreeno Propozicijama natjecanja ono je obvezno bez
obzira na to igra li se utakmica pred gledateljima ili ne.
Ukoliko na utakmici nije obvezno predstavljanje, na poziv glavnog suca ekipe odlaze na klupu 1,5
min pred poetak utakmice, a na igralište se vraaju igrai koji e zapoeti utakmicu. Igrai obje
ekipe i ostale osobe na klupi se ne rukuju meusobno niti sa slubenim osobama na utakmici (suci,
opunomoenik, pomoni suci itd.)
Potrebno je osigurati da ekipe prije, na poluvremenu i nakon utakmice ne dou u meusobni
kontakt (pogotovo pri ulasku i izlasku, na hodnicima te u tunelu ukoliko je postavljen u dvorani), te
da se cijelo vrijeme utakmice poštuje sigurnosna udaljenost od 1,5 m. Ukoliko obje ekipe
istovremeno upotrebljavaju iste ulaze i izlaze, prednost prolaska ima gostujua ekipa.
PREPORUKE ZA VRIJEME UTAKMICE
Ukoliko je mogue treba odravati sigurnosnu udaljenost od 1,5 m prema sucima i ostalim
prisutnima na i oko igrališta.
16
Predstavnici medija svoj posao obavljaju poštujui sigurnosnu odaljenost od 1,5 m te cijelo vrijeme
moraju nositi zaštitne maske.
Sve aktivnosti predstavnika medija odvijaju se u za to odreenim prostorima (posebna tribina za
medije, dio gledališta odreen za medije, prostor iza koša namijenjen za predstavnike medija).
Odravanje medijskih aktivnosti ovisi o trenutno vaeoj odluci Stoera Civilne zaštite o nunim
epidemiološkim mjerama kojima se ograniavaju okupljanja.
Ukoliko je odlukom Stoera Civilne zaštite dozvoljen ulaz u dvoranu za gledatelje, dozvoljeno je
odravanje konferencije za medije i postavljanje miješane zone/mixed zone nakon utakmice, te je
broj novinara i fotoreportera neogranien, odnosno sukladan kapacitetu dvorane, o emu e
odluiti klub domain – organizator utakmice.
15 minuta nakon završetka utakmice po jedan igra i trener iz svakog kluba moraju biti dostupni za
davanje izjava predstavnicima medija na konferenciji za medije.
Ukoliko odlukom Stoera Civilne zaštite nije dozvoljen ulaz u dvoranu za gledatelje, nije dozvoljeno
odravanje konferencije za medije, kao ni postavljanje miješane zone/mixed zone nakon utakmice.
Svaki klub, a s obzirom na razliite kapacitete dvorana, procjenjuje broj novinara koji moe smjestiti
u prostor odreen za medije, poštujui sve epidemiološke preporuke koje se tiu okupljanja u
zatvorenim prostorima.
10 minuta nakon završetka utakmice po jedan igra i trener iz svakog kluba moraju biti dostupni za
davanje izjava predstavnicima medija. Igrai i trener daju izjave predstavnicima medija na igralištu
na nain da se igrai i treneri nalaze s jedne strane središnjeg kruga, a novinari s druge.
Novinari pri davanju izjava moraju nositi maske, dok igrai i treneri pri davanju izjava nisu obvezni
nositi maske.
Provoenje protokola medijskih aktivnosti – davanja izjava koordinira osoba zaduena za medije
domae ekipe koja se oko davanja izjava igraa gostujue ekipe dogovara s osobom zaduenom za
medije gostujue ekipe ili sa slubenim predstavnikom gostujue ekipe.
17
Organizator mora osigurati dovoljnu koliinu sljedeeg sanitetskog materijala:
• dezinficijens za ruke;
• dezinficijens za površine;
Organizator mora osigurati sljedee dodatno osoblje za provoenje higijenskih mjera vezanih uz spreavanje širenja virusa COVID-19:
• osobu odgovornu za provoenje higijenskih mjera,
• poveani broj osoba zaduenih za išenje,
• potreban broj osoba za primjenu protokola svih sudionika utakmice pri dolasku u dvoranu.
Preporuke za išenje i dezinfekciju prostora u vrijeme epidemije COVID 19 se nalaze na ovoj poveznici.
DEZINFEKCIJA LOPTI I BRISAI PARKETA
Lopte za utakmicu se moraju dezinficirati prije zagrijavanja te po završetku utakmice.
U sluaju kontakta s loptom brisai parketa moraju dezinficirati ruke.
Za svakog maloljetnog brisaa parketa potrebno je dobiti pismenu privolu roditelja ili skrbnika za
sudjelovanje na utakmici (OBRAZAC 3 – Izjava roditelja maloljetne slubene osobe na utakmici).
KLUPE ZA EKIPE
Na klupi za igrae igrai i struni stoer moraju poštivati sigurnosnu udaljenost od 1,5 m.
Klupe ili stolice za igrae trebaju biti postavljene u dva reda, jedan iza drugog ili u obliku slova L.
Ne koriste se stolice za izmjenu igraa, ve igrai ekaju zamjenu iza bone linije izmeu klupe i
zapisnikog stola poštujui sigurnosnu udaljenost od 1,5 m.
SVLAIONICE I OSTALI PROSTORI
• Svi zatvoreni prostori se trebaju prozraivati što je više mogue.
• Ukoliko je to mogue, vrata trebaju biti otvorena te je poeljno izbjegavanje dodirivanja kvaka.
• Površine u svlaionicama moraju biti dezinficirane prije dolaska ekipa i sudaca te po odlasku ekipa
i sudaca iz svlaionica nakon utakmice.
• Ukoliko je to u dvorani mogue, preporuuje se da jedna ekipa koristi više svlaionica – odvojeno
za igrae i struni stoer te slubene osobe kluba.
• Pri tuširanju se mora poštivati sigurnosna udaljenost od 1,5 m. Ako je mogue, preporuuje se
tuširanje kod kue ili u hotelu.
19
• Sve predmete koji se koriste za vjebanje ili zagrijavanje je prije uporabe potrebno temeljito
dezinficirati.
• Ukoliko je to u dvorani mogue, za masau se trebaju koristiti odvojeni prostori. Stolovi za masau
moraju biti udaljeni najmanje 1,5 m. Svi prostori u kojima se obavlja fizikalna terapija moraju biti
paljivo dezinficirani i dobro prozraeni.
• Potrebno je osigurati dva odvojena i odgovarajue opremljena prostora za provoenje doping
kontrole.
Svaki sudionik utakmice (igra, trener, pomoni sudac, slubeni spiker, brisa parketa, statistiar
itd.) koji dobije pozitivan test na COVID-19 o tome treba obavijestiti svoj klub ili klub organizatora
utakmice ili Povjerenstvo za natjecanje HKS-a ukoliko je nalog za utakmicu primio iz HKS-a te
Zdravstvenu komisiju HKS-a.
Predstavnik kluba odgovoran za provoenje higijenskih preporuka kojega igra (ili druga osoba koja
je sudjelovala na utakmici) obavijesti da ima pozitivan test na COVID-19 je obvezan o tome
obavijestiti Zdravstvenu slubu HKS-a i nadlenog Povjerenika natjecanja.
Slubena osoba utakmice koja je nalog za utakmicu primila od HKS-a u sluaju da dobije pozitivan
nalaz testa na COVID-19 o tome mora obavijestiti nadlenog Povjerenika za natjecanje i Zdravstvenu
slubu HKS-a.
Osoba za kontakt u Zdravstvenoj slubi HKS-a je: dr. Mislav imi, e-mail adresa:
[email protected]
Zdravstvena sluba HKS-a o pozitivnom nalazu obavještava odgovarajuu osobu za kontakt u
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Poštuju se daljnji protokoli o kojima odluuje
epidemiološka sluba.
Sve osobe koje su povezane s treninzima, utakmicama i ostalim klupskim aktivnostima (igrai,
treneri, fizioterapeuti, suci itd.) moraju ostati u samoizolaciji sve dok ne dobiju negativan rezultat
testa na COVID-19 ili dok im ne istekne odreena samoizolacija.
NATJECANJE U SLUAJU ZARAZE I ODREENE SAMOIZOLACIJE
U sluaju zaraze ili samoizolacije odreene cijeloj ekipi tijelo koje rukovodi natjecanjem postupa u
skladu s odredbama sadranima u Propozicijama natjecanja i Odluci o dopuni svih propozicija
natjecanja za sezonu 2021/22 vezano uz COVID-19.
21
1. Preporuka za odravanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima
2. Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima
3. išenje i dezinfekcija prostorija bez oboljelih od COVID-19
4. Preporuke o zadravanju ljudi u zatvorenim prostorima
5. Plakat za javne prostore
6. Upute o pravilnom pranju ruku
7. Odluka o nunoj mjeri obveznog korištenja maski za lice
8. Maske za lice (verzija 3)
9. Odluka o dopuni svih propozicija natjecanja za sezonu 2021/22 vezano uz COVID-19
10. OBRAZAC 2A – Popis igraa i slubenih osoba kluba
11. OBRAZAC 2B – Popis slubenih osoba koje nisu lanovi ekipe
12. OBRAZAC 2C – Popis predstavnika medija na utakmici
13. OBRAZAC 3 – Izjava roditelja maloljetne slubene osobe na utakmici
PROTOKOL PRIKUPLJANJA PODATAKA................................................................................................. 4
PROTOKOL PRIKUPLJANJA HIGIJENSKIH PODATAKA DAN PRIJE UTAKMICE ................................. 4
PROTOKOL PRIKUPLJANJA HIGIJENSKIH PODATAKA NA DAN UTAKMICE ..................................... 5
PROTOKOL ZA POHRANU PODATAKA ............................................................................................... 6
OSOBE KOJIMA JE DOZVOLJEN PRISTUP U DVORANU ........................................................................ 7
PODRUJA ZADRAVANJA .................................................................................................................... 8
MAKSIMALNO DOZVOLJEN BROJ PRISUTNIH OSOBA PO PODRUJU NA DAN UTAKMICE ......... 8
BROJ OSOBA PRISUTNIH U DVORANI PREMA ODREDBAMA PROPOZICIJA ZA NATJECANJE ... 11
PROTOKOL ULAZA U DVORANU........................................................................................................... 12
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA EKIPE I SUCE ........................................................................... 12
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA OSTALE SLUBENE OSOBE I OSOBE U PRATNJI EKIPA ......... 12
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA ......................................................... 13
PROTOKOL ULAZA U DVORANU ZA GLEDATELJE, AKO JE ULAZ GLEDATELJSTVU DOPUŠTEN.... 13
PROTOKOL PRIJE UTAKMICE ................................................................................................................. 15
SANITETSKI MATERIJAL I DODATNE OSOBE ZA PROVOENJE HIGIJENSKIH MJERA ........................ 17
DEZINFEKCIJA LOPTI I BRISAI PARKETA .............................................................................................. 17
KLUPE ZA EKIPE ....................................................................................................................................... 17
NATJECANJE U SLUAJU ZARAZE I ODREENE SAMOIZOLACIJE ................................................ 20
KORISNE POVEZNICE ............................................................................................................................. 21