Click here to load reader

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY ... · PDF fileLokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17. Ad.1. ... zgodności

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY ... · PDF fileLokalnej Grupy...

1

PROTOK Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017

LOKALNEJ GRUPY DZIAANIA PUSZCZA KNYSZYSKA

z siedzib w Supralu

z dnia 09 maja 2017 r.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania Puszcza Knyszyska dotyczce oceny i wyboru

operacji zoonych w ramach:

naboru nr 2/2017 - PRZEDSIWZICIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarw

Wiejskich 2014-2020,

naboru nr 3/2017 PRZEDSIWZICIE I.2.4. Udostpnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz spoecznoci w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020 oraz

naboru 4/2017, PRZEDSIWZICIE I.1.1 Programy Aktywnoci Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, DZIAANIE 9.1 Rewitalizacja spoeczna i ksztatowanie

kapitau spoecznego, O PRIORYTETOWA IX. Rozwj lokalny w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, odbyo si w dniu 09.05.2017 r. w siedzibie

Lokalnej Grupy Dziaania Puszcza Knyszyska w Supralu przy ul. J. Pisudskiego 17.

Ad.1. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania Puszcza Knyszyska o godz. 9.00 otworzya

Przewodniczca Rady Pani Joanna Kurzawa i stwierdzia, e w dniu dzisiejszym odbywa si

posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania Puszcza Knyszyska dotyczce oceny i wyboru

wnioskw zoonych w ramach naboru nr 2/2017, 3/2017 i 4/2017 oraz zaopiniowania zmian w

Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czonkowie Rady podpisali list obecnoci ktra stanowi zacznik nr 1 do niniejszego protokou.

Ad.2. Przewodniczca Posiedzenia Rady wezwaa czonkw Rady do zoenia deklaracji poufnoci w

procesie oceny i wyboru operacji do naborw 2/2017 (za nr 2.1-2.10), 3/2017 (za. nr 3.1-3.10) i

4/2017 (za. nr 4.1 4.10).

Ad.3. Przewodniczca Posiedzenia Rady wezwaa czonkw Rady do zoenia owiadcze o

zachowaniu bezstronnoci, dotyczcych kadego z wnioskw oddzielnie w ramach naborw bdcych

przedmiotem posiedzenia Rady.

Ad.4. Przewodniczca Posiedzenia Rady poinformowaa zebranych, e z dokonania wyboru operacji

wyczyli si dobrowolnie nastpujcy czonkowie Rady:

1. Teresa Rudzik wyczya si z oceny:

- wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/2017-07, pn.: Budowa parku rekreacyjnego w

rdlesiu.

2. Krzysztof Bagiski wyczy si z oceny:

- wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/2017-05, pn.: Budowa maej infrastruktury

turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Knyszyn.

3. Magdalena otysz wyczya si z oceny:

- wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/2017-15, pn.: Budowa placw zabaw w gminie

Grdek,

- wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/3/2017 - 06, pn.: Przebudowa wietlicy wiejskiej w

Podozieranach.

2

- wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/3/2017 - 07, pn.: Przebudowa wietlicy wiejskiej w

Bielewiczach.

Ad.5. Przewodniczca posiedzenia Rady stwierdzia, e zgodnie z przedoon oraz zaczon do

protokou list obecnoci (za. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 10 czonkw Rady. W odniesieniu

do kadej ocenianej operacji zostay wypenione karty Ustalenie wymaganego kworum i zachowania

odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, bdce zacznikami nr 5 -27 do

niniejszego Protokou. Stwierdzono, e ani wadze publiczne, ani adna pojedyncza grupa interesu, nie

posiada wicej ni 49% praw gosu w podejmowaniu decyzji przez Rad. Wobec powyszego

Posiedzenie Rady jest wane, a Rada w obecnym skadzie jest uprawniona do podejmowania decyzji.

Ad.6. Wobec powyszego Przewodniczca Posiedzenia Rady zaproponowaa przyjcie nastpujcego

porzdku obrad:

1) Otwarcie posiedzenia. 2) Zoenie przez czonkw Rady deklaracji poufnoci w procesie oceny i wyboru operacji do

naboru 2/2017, 3/2017 i 4/2017.

3) Zoenie przez czonkw Rady owiadcze o zachowaniu bezstronnoci dotyczcych omawianych wnioskw w ramach naboru 2/2017, 3/2017 i 4/2017 (punkt dotyczy kadego

wniosku oddzielnie).

4) Wyczenie czonkw Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 2/2017, 3/2017 i 4/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

5) Stwierdzenie prawomocnoci Rady do podejmowania decyzji. 6) Przyjcie porzdku obrad. 7) Wybr Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta. 8) Prezentacja zestawienia wnioskw (lista wnioskw, ktre wpyny w naborze 2/2017

PRZEDSIWZICIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w

Puszczy Knyszyskiej) i syntetycznej informacji o poszczeglnych wnioskach o

dofinansowanie.

8.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie, ktry wpyn w naborze 2/2017).

8.2 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre nie speniy warunkw wstpnej oceny w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

8.3 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre s niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

8.4 Podjcie uchway dotyczcej listy wnioskw, ktre zostay pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodnoci z LSR i Programem w ramach naboru 2/2017.

8.5 Wypenienie Karty oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

8.6 Zestawienie wynikw gosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczb przyznanych punktw oraz kwot wsparcia w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy

kadego wniosku oddzielnie) zgodnie z zacznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru

operacji w ramach wdraania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Dziaania - Puszcza

Knyszyska.

8.7 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem i nie osigny minimum punktowego w ocenie wedug

lokalnych kryteriw wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku

oddzielnie).

8.8 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem oraz osigny minimum punktowe w ocenie wedug

lokalnych kryteriw wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku

oddzielnie).

8.9 Podjcie uchway dotyczcej listy rankingowej wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem oraz osigny minimum punktowe w ocenie

wedug lokalnych kryteriw wyboru oraz mieszcz si w limicie rodkw i tych, ktre si

w nim nie mieszcz w naborze 2/2017.

8.10 Podjcie uchway dotyczcej listy operacji niewybranych w ramach naboru 2/2017.

3

9) Prezentacja zestawienia wnioskw (lista wnioskw, ktre wpyny w naborze 3/2017 PRZEDSIWZICIE I.2.4. Udostpnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz spoecznoci) i

syntetycznej informacji o poszczeglnych wnioskach o dofinansowanie.

9.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie, ktry wpyn w naborze 3/2017).

9.2 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre nie speniy warunkw wstpnej oceny w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

9.3 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre s niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

9.4 Podjcie uchway dotyczcej listy wnioskw, ktre zostay pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodnoci z LSR i Programem w ramach naboru 3/2017.

9.5 Wypenienie Karty oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

9.6 Zestawienie wynikw gosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczb przyznanych punktw oraz kwot wsparcia w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy

kadego wniosku oddzielnie) zgodnie z zacznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru

operacji w ramach wdraania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Dziaania - Puszcza

Knyszyska.

9.7 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem i nie osigny minimum punktowego w ocenie wedug

lokalnych kryteriw wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku

oddzielnie).

9.8 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem oraz osigny minimum punktowe w ocenie wedug

lokalnych kryteriw wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku

oddzielnie).

9.9 Podjcie uchway dotyczcej listy rankingowej wnioskw, ktre speniy warunki oceny wstpnej, zgodnoci z LSR i Programem oraz osigny minimum punktowe w ocenie

wedug lokalnych kryteriw wyboru oraz mieszcz si w limicie rodkw i tych, ktre si

w nim nie mieszcz w naborze 3/2017.

9.10 Podjcie uchway dotyczcej listy operacji niewybranych w ramach naboru 3/2017.

10) Prezentacja zestawienia wnioskw (lista wnioskw, ktre wpyny w naborze 4/2017 PRZEDSIWZICIE I.1.1. Programy Aktywnoci Lokalnej) i syntetycznej informacji o

poszczeglnych wnioskach o dofinansowanie.

10.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie, ktry wpyn w naborze 4/2017).

10.2 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre nie speniy warunkw wstpnej oceny w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

10.3 Podjcie uchwa dotyczcych wnioskw, ktre s niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

10.4 Podjcie uchway dotyczcej listy wnioskw, ktre zostay pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodnoci z LSR i Programem w ramach naboru 4/2017.

10.5 Wypenienie Karty oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy kadego wniosku oddzielnie).

10.6 Zestawienie wynikw gosowania w

Search related