Click here to load reader

PROXECTO DE ORDENANZA DE REGULACIÓN DO ESTACIONAMENTO · PDF fileestacionamento de duración limitada, para garantir a rotación dos aparcamentos e prestar especial atención ás

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROXECTO DE ORDENANZA DE REGULACIÓN DO ESTACIONAMENTO · PDF fileestacionamento de...

PROXECTO DE ORDENANZA DE REGULACIN DO ESTACIONAMENTO

(ORE)

ORDENANZA DE REGULACIN DO ESTACIONAMENTO

(ORE) TTULO PRELIMINAR.- DO OBXECTO, COMPETENCIAS E MBITO DE APLICACIN TTULO I.- DAS ZONAS PEONS E A SA ACCESIBILIDADE CAPTULO I.- Zonas de prioridade peonil TTULO II.- DA CARGA E DESCARGA DE MERCADOR AS CAPTULO I.- Da carga e descarga de mercadoras TITULO III.- DAS PARADAS E ESTACIONAMENTOS CAPTULO I.- Do estacionamento regulado con horario limitado CAPTULO II.- Dos estacionamentos destinados a residentes CAPTULO III.- Das autorizacins municipais de estacionamento CAPTULO IV.- Dos vehculos abandonados CAPTULO V.- Disposicins comns CAPTULO VI Infraccins e sancins DISPOSICIONS ADICIONAIS DISPOSICIN DEROGATORIA DISPOSICIN FINAL ANEXO I RAS PEONS

ANEXO II ZONA AZUL

ANEXO III ZONA DE PARKING EXPRESS

ANEXO IV ZONA DE RESIDENTES

ANEXO V DAS AUTORIZACINS MUNICIPAIS

ANEXO VI DAS TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA

TTULO PRELIMINAR

DO OBXECTO, COMPETENCIAS E MBITO DE APLICACIN

Artigo 1. - Obxecto

1. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do

rxime local e no artigo 7 do Texto Refundido da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor

e seguridade viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, dtase a

presente ordenanza.

2. Constite o obxecto da presente ordenanza regular os usos das vas, compatibilizando a

necesaria fluidez do trfico co uso peonil das ras e en concreto, establecer medidas de

estacionamento de duracin limitada, para garantir a rotacin dos aparcamentos e prestar especial

atencin s necesidades das persoas con discapacidade e mobilidade reducida, co fin de favorecer

a sa integracin social.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

Os preceptos desta ordenanza sern aplicables en todo o termo municipal do Concello de Ferrol,

nas vas urbanas e nas interurbanas cuxa competencia fose cedida a este Concello. En xeral a todas

as vas obxecto de aplicacin do disposto na Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e

seguridade viaria.

Artigo 3.- Normas subsidiarias

Naquelas materias non reguladas expresamente pola ordenanza, ou que regule a autoridade

municipal en virtude desta, aplicarase o texto refundido da Lei sobre trfico, circulacin de

vehculos a motor e seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de

outubro, as sas posteriores modificacins e os regulamentos de desenvolvemento.

Artigo 4.- Competencias municipais

O Concello exercer as competencias que lle son encomendadas no artigo 7 do R.d.l. 6/2015, do

30 de outubro, do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e

seguridade viaria (en diante TRLSV) e normas de desenvolvemento a travs do Negociado de

Seguridade e Trfico competente no rea da mobilidade.

Artigo 5.- Funcins do Negociado de Seguridade e Trfico competente no mbito da mobilidade

e os axentes de trfico.

1. O Negociado de Seguridade e Trfico competente no mbito da mobilidade o encargado da

concepcin, planificacin, deseo, formulacin e supervisin tcnica dos usos e as distribucins

dos espazos obxecto desta ordenanza, previo informe dos tcnicos competentes.

2. En aplicacin das funcins do Negociado de Seguridade e Trfico competente no mbito da

mobilidade, correspndelle Polica Local a vixilancia e disciplina no cumprimento dos preceptos

contemplados na presente ordenanza e demais disposicins normativas aplicables.

TTULO I

DAS ZONAS PEONS E A SA ACCESIBILIDADE

CAPTULO I.- Zonas de prioridade peonil

Artigo 6.- Conceptos

1. O Concello dentro das sas competencias de ordenacin, control do trfico e uso das vas

pblicas da sa titularidade e velando polo principio de maior e mellor proteccin do usuario mis

vulnerable, establece zonas de prioridade peonil, nas que se restrinxir total ou parcialmente a

velocidade, circulacin, parada e estacionamento de vehculos. Nestas zonas o pen gozar de

prioridade sobre calquera outro vehculo, bicicleta ou elemento mecnico de transporte, que estea

autorizado a circular.

2. As vas afectadas polas consideracins deste captulo reglanse no anexo I desta ordenanza.

Artigo 7.- Caractersticas

1. Considranse zonas de prioridade peonil, as zonas peons, as zonas 30, as zonas 20, as

zonas 10, as zonas residenciais ou de encontro e todas aquelas que se poidan establecer para

mellorar a convivencia dos diferentes modos de mobilidade e onde o respecto e a preferencia ao

pen sexa prioritario.

2. Estas zonas debern ter un acondicionamento urbanstico que permita s persoas con

mobilidade reducida a accesibilidade e facilidade de desprazamento cunha circulacin libre de

obstculos.

Artigo 8.- Limitacins

1. A prohibicin de circulacin, parada e estacionamento poderase establecer ben con

carcter permanente, ben referido a determinados das ou ben a unhas horas do da.

2. Tamn se podern establecer limitacins de acceso a determinados vehculos por masa e

dimensins, categora ou tipo de carga transportada.

Artigo 9.- Zona peonil

1. O municipio poder establecer zonas peons, como espazos pblicos nos que se restrinxir

totalmente o estacionamento e a circulacin de vehculos.

2. Excepcionalmente podern acceder a unha ra peonil, e exclusivamente no tramo de va onde

se sita o seu destino ou servizo, os seguintes vehculos:

a) As ambulancias e todos aqueles que tean inherente a prestacin de servizos pblicos.

b) Os que trasladen doentes con domicilio ou atencin dentro do rea ou zona peonil.

c) Os que trasladen s hspedes de hoteis e residencias de ancins situados dentro do rea ou

zona.

d) Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados.

e) Os conducidos ou ocupados por persoas con tarxeta de estacionamento para discapacitados

e sempre e cando o estacionamento nunha das zonas habilitadas para o efecto, situadas no

permetro das ras peons, non sexa suficiente para poder acadar o seu obxetivo.

f) Os de residentes nas devanditas ras. Entndese como residente aqueles que conten con

tarxeta de residente de acordo co disposto no anexo IV.

g) Os vehculos de carga e descarga que dan servizo s distintos establecementos situados nas

ras peons, no mesmo horario que rexe para a carga e descarga.

Artigo 10.- Acceso autorizado zona peonil

1. Para acceder s zonas peons delimitadas ser preciso contar con autorizacin do negociado

competente ou da Polica Local, ben de forma escrita ben de forma telemtica, na que se

motivar a necesidade de acceso as como os datos relativos identificacin do vehculo co que

se quere acceder.

2. A obriga de solicitude de autorizacin non lle de aplicacin s vehculos s que fan referencia

os apartados a) d) f) e g) do apartado anterior. No caso dos vehculos que accedan a garaxes,

gozarn desta exencin sempre e cando os seus titulares tean comunicado ben Negociado

correspondente ben Polica Local a relacin de usuarios que nel estacionan.

3. En todo caso a velocidade mxima permitida ser de 10 km/h, coa obriga de dar prioridade de

paso s pens sobre os vehculos. As mesmo o tempo mximo de estancia nestas ras ser de

15 minutos, agsp aqueles que tean como destino un garaxe.

4. Poderase autorizar tamn de forma excepcional a circulacin de vehculos previa exposicin da

necesidade ao Negociado de Seguridade e Trfico competente en materia de mobilidade, salvo

en casos de urxencia que poder ser remitida e autorizada pola Polica Local.

5. Os vehculos do servizo de extincin de incendios e salvamento, os das forzas e corpos de

seguridade podern circular polas vas peons sen as limitacins do apartado anterior.

TTULO II

DA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS

CAPTULO I.- Da carga e descarga de mercadoras

Artigo 11.- Normas xerais

1. Zona de carga e descarga aquel espazo sobre a va pblica, que est identificado ou delimitado

e sinalizado como tal, onde se permitir o estacionamento de vehculos, polo tempo estritamente

necesario para realizar as operacins de carga e descarga.

Nas operacins de carga e descarga, en todo momento haber persoal doadamente localizable

preto do vehculo e pendente ante posibles requirimentos dos axentes de trfico.

2. Por operacin de carga e descarga na va pblica, entenderase a accin de trasladar mercadoras

desde un inmoble ou local comercial a un vehculo estacionado ou viceversa, e entre vehculos

sempre que estes se consideren autorizados para esta operacin.

3. Os labores de carga e descarga deberanse efectuar fra da va, preferentemente no interior dos

locais comerciais e industriais, sempre que dispoan das condicins axeitadas. Excepcionalmente,

cando sexa inescusable realizalas nesta, deberanse executar sen ocasionar perigos nin

perturbacins graves ao resto de usuarios da va.

Artigo 12.- Horarios e reas

1. O Negociado de Seguridade e Trfico competente no mbito de mobilidade establecer os

horarios xenricos das zonas da cidade habilitadas para carga e descarga. As mesmo,

determinar os horarios especficos naqueloutras zonas que o precisen, derivados