28
1 PRZEDMIOTOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Język angielski Repetytorium ósmoklasisty WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA

PRZEDMIOTOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA … file1 PRZEDMIOTOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty I. Wymagania

Embed Size (px)

Citation preview

1

PRZEDMIOTOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA

W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Język angielski Repetytorium ósmoklasisty

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA

2

Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

Człowiek

Miejsce zamieszkania Edukacja Praca Życie prywatne Żywienie Zakupy i usługi Podróżowanie i turystyka Kultura Sport Zdrowie Nauka i technika Świat przyrody Życie społeczne

SŁUCHANIE (A2): Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa dotyczące go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, potrafi zrozumieć główny sens zawarty w

krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. SŁUCHANIE (B1) Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. CZYTANIE (A2): Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne. CZYTANIE (B1): Uczeń rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

MÓWIENIE: Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie.

PISANIE: Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny.

MÓWIENIE: Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie

rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

3

Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

4

Kryteria oceniania ogólne

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA NIEDOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

Wiadomości:

środki językowe

fonetyka

ortografia

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Uczeń: • zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, • popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, • zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, • popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń: • zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, • popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, • zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, • popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.

Uczeń: • zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, • zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, • popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń: • zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, • poprawnie je zapisuje i wymawia, • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, • popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania. *

* W świetle obowiązujących przepisów ocena ucznia ma wynikać ze stopnia przyswojenia

Umiejętności Recepcja Uczeń: • rozumie polecenia nauczyciela, • w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

Recepcja Uczeń: • rozumie polecenia nauczyciela, • częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Recepcja Uczeń: • rozumie polecenia nauczyciela, • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Recepcja Uczeń: • rozumie polecenia nauczyciela, • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, • zwykle potrafi uzasadnić swoje

odpowiedzi.

5

Produkcja • wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, zdania pojedyncze, w formie pisemnej dwa, trzy zdania, • uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, • wypowiedzi ucznia są w dużym stopniu

nielogiczne i niespójne, • uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, • uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.

Produkcja • wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, • uczeń przekazuje i uzyskuje przynajmniej połowę istotnych informacji, • wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne, • uczeń stosuje

słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, • uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które jednak nie zakłócają komunikacji.

Produkcja • wypowiedzi ustne i/lub prace pisemne ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, • wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, • uczeń stosuje

adekwatne do tematu słownictwo i struktury, • uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, niezakłócające komunikacji, • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

Produkcja • wypowiedzi/prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, • wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne, • uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

przez niego treści wynikających z podstawy programowej. Ustalenie wymagań na ocenę celującą należy do nauczyciela, ale muszą one być zgodne z prawem. Jeżeli uczeń wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy, można go za to nagrodzić dodatkowo, ale wiedza

wykraczająca poza program nie może być elementem koniecznym do uzyskania oceny celującej – art. 44b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

6

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 1: CZŁOWIEK

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez

pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio

jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka

precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4)

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Części ciała 2. Wygląd zewnętrzny 3. Ubrania 4. Styl 5. Cechy charakteru 6. Uczucia i emocje 7. Czas Present Simple 8. Czas Present Continuous 9. Czasowniki wyrażające czynności i stany 10. Konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub bezokolicznikiem 11. Czasowniki złożone 12. Przymiotniki z końcówkami -ed i -ing.

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość wypowiedzi i tekstów na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i wypowiedzi w zakresie omawianych tematów, – bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

7

– w większości poprawnie opisuje osobę: wygląd zewnętrzny, osobowość i charakter, – na ogół bezbłędnie wypowiada się na temat ubioru i wyglądu, roli pierwszego wrażenia i języka ciała, – w większość poprawnie wyraża i uzasadnia opinię na temat upodobań, spędzania czasu wolnego i niezwykłych zainteresowań, – w większości bezbłędnie opisuje swoje uczucia i uczucia innych,

– na ogół bezbłędnie opisuje emocje osób przedstawionych na ilustracjach, – na ogół poprawnie rozpoznaje kontekst przeczytanych i wysłuchanych informacji – w większości bezbłędnie pisze do przyjaciela/przyjaciółki e-mail z elementami opisu osoby, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

komunikację. – poprawnie rozpoznaje kontekst przeczytanych i wysłuchanych informacji, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• w uporządkowany sposób opisać osobę: wygląd zewnętrzny, osobowość i charakter, • bezbłędnie wypowiedzieć się na temat ubioru i wyglądu, roli pierwszego wrażenia i języka ciała, • bezbłędnie opisać swoje uczucia i

uczucia innych, • poprawnie wyrazić opinię na temat upodobań, spędzania czasu wolnego i niezwykłych zainteresowań, podając przykłady, • szczegółowo opisać emocje osób przedstawionych na ilustracjach,

– używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do przyjaciela/przyjaciółki spójny e-mail z elementami opisu osoby, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 2: MIEJSCE ZAMIESZKANIA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 12).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych

8

błędy. wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

wypowiedziach.

1. Części domu 2. Meble i wyposażenie 3. Położenie 4. Życie na wsi i w mieście 5. Rodzaje domów 6. Konstrukcja there is/are 7. Wyrażenia some/any 8. Przyimki czasu i miejsca 9. Przyimki po czasownikach i przymiotnikach 10. Liczba mnoga rzeczowników

11. Spójniki 12. Zakończenia przymiotników 13. Przymiotniki złożone 14. Czasowniki złożone

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość wypowiedzi i tekstów na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie opisuje pomieszczenia, domy/mieszkania, określając położenie przedmiotów i mebli, – w większości bezbłędnie wyraża opinię na temat pomieszczeń i domów przedstawionych na ilustracjach i w tekstach, – w większości poprawnie opisuje swój dom i okolicę oraz ulubione pomieszczenia w domu i swój pokój, mówi o sąsiadach, najbliższej okolicy, – na ogół bezbłędnie wypowiada się na temat zakwaterowania w niezwykłych miejscach, – w większości poprawnie opisuje obowiązki domowe, które wykonuje,

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i wypowiedzi w zakresie omawianych tematów, – bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• w uporządkowany sposób opisać pokój, dom/mieszkanie, szczegółowo określając położenie przedmiotów i mebli, • bezbłędnie wyrazić i uzasadnić opinię na temat pomieszczeń i domów przedstawionych na ilustracjach i w tekstach, • szczegółowo opisać swój dom i okolicę, ulubione pomieszczenia w domu, swój pokój, opowiedzieć o sąsiadach, najbliższej okolicy, udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania dodatkowe, • bezbłędnie wypowiedzieć się na

9

– na ogół poprawnie opisuje swoje zwyczaje związane z utrzymywaniem porządku, – w większości bezbłędnie opisuje swój wymarzony pokój i przyszły dom – na ogół aktywnie bierze udział w rozmowie na temat nietypowych domów i miejsc zakwaterowania, – na ogół poprawnie prowadzi rozmowę dotyczącą wynajmu mieszkania, – w większości bezbłędnie pisze

odpowiedź na ogłoszenie, w której uzasadnia wybór, przekazuje i uzyskuje informacje, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

temat zakwaterowania w niezwykłych miejscach, • poprawnie opisać obowiązki domowe, które wykonuje, • szczegółowo opisać swoje zwyczaje związane z utrzymywaniem porządku, • szczegółowo opisać swój wymarzony pokój i przyszły dom, odpowiadając na pytania dodatkowe,

– bierze aktywny udział w rozmowie

na temat nietypowych domów i miejsc zakwaterowania, prawidłowo reagując na wypowiedzi rozmówcy i korzystając z szerokiego zasobu słownictwa i zwrotów, – bezbłędnie prowadzi rozmowę na temat wynajmu mieszkania, – pisze spójną odpowiedź na ogłoszenie, w której uzasadnia wybór, przekazuje i uzyskuje informacje, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosuje odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 3: ŻYCIE PRYWATNE

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 22).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

10

komunikacji.

1. Rodzina 2. Etapy życia 3. Czynności codzienne 4. Czas wolny 5. Małżeństwo i związki 6. Święta i uroczystości 7. Konflikty i problemy 8. Czas Past Simple 9. Czas Present Perfect 10. Zaimki zwrotne i wzajemne 11. Rzeczowniki złożone

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość wypowiedzi i tekstów na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie wyraża opinię na temat różnych aspektów związanych z relacjami rówieśniczymi i byciem z kimś w związku, – na ogół poprawnie nazywa obowiązki domowe, – na ogół poprawnie nazywa czynności charakterystyczne dla najpopularniejszych świąt i uroczystości, – na ogół aktywnie bierze udział w rozmowie na temat pożyczania rzeczy, – na ogół poprawnie opisuje swoje hobby i zainteresowania i udziela odpowiedzi na towarzyszące pytania, – na ogół poprawnie opisuje serwisy społecznościowe i udziela odpowiedzi na towarzyszące pytania, – zna i potrafi zastosować podstawowe wyrażenia w celu złożenia życzeń, gratulacji i przeprosin, – w większości bezbłędnie pisze do kolegi e-mail, w którym przekazuje

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i wypowiedzi w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• bezbłędnie wyrazić i uzasadnić opinię na temat różnych aspektów związanych z relacjami rówieśniczymi i byciem z kimś w związku, • poprawnie opisać obowiązki domowe, • szczegółowo opisać swoje hobby i zainteresowania i udzielić wyczerpujących odpowiedzi na towarzyszące pytania, • poprawnie opisać zwyczaje towarzyszące najpopularniejszym świętom i uroczystościom,

– prawidłowo reagując na wypowiedzi rozmówcy i korzystając z szerokiego zasobu słownictwa i zwrotów, bierze aktywny udział w rozmowie na temat pożyczania

11

informacje, zaprasza i wyraża radość, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

rzeczy, opisu portali społecznościowych, – stosuje szeroką gamę zwrotów i wyrażeń w celu wyrażenia przeprosin, złożenia życzeń i gratulacji, zachowując przy tym odpowiedni styl, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do kolegi spójny e-mail, w którym przekazuje informacje, zaprasza i wyraża radość,

uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 4: EDUKACJA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 30).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Przedmioty szkolne 2. Typy szkół 3. Miejsca w szkole 4. Przybory szkolne 5. Pracownicy szkoły i uczniowie 6. Oceny i egzaminy 7. Życie szkolne 8. Przymiotniki i przysłówki 9. Stopniowanie przymiotników 10. Przedimki 11. Wyrażenia do porównywania: too, enough, as…as

12

12. Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym tworzone przy użyciu przedrostków

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i wypowiedzi na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie opowiada o ulubionych, nudnych i trudnych przedmiotach szkolnych, – na ogół poprawnie odpowiada na pytania o życie szkolne: mundurki szkolne, wycieczki, zebrania z rodzicami, plan lekcji, – na ogół poprawnie opowiada o doświadczeniach związanych z nauką języków obcych, – na ogół bezbłędnie opisuje swój pierwszy dzień w szkole, – w większości poprawnie opowiada o swoich emocjach, – zna i na ogół poprawnie stosuje zwroty wyrażające reakcje emocjonalne, – w większości poprawnie prowadzi rozmowę telefoniczną, – na ogół bezbłędnie tworzy wpis na forum klasy, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na

poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i wypowiedzi w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na

czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• szczegółowo opowiedzieć o ulubionych, nudnych i trudnych przedmiotach szkolnych, • bezbłędnie odpowiedzieć na pytania o życie szkolne: mundurki szkolne, wycieczki, zebrania z rodzicami, plan lekcji, • opowiedzieć o doświadczeniach związanych z nauką języków obcych, używając szerokiego zakresu słownictwa, • bezbłędnie opisać swój pierwszy dzień w szkole, odpowiadając na pytania dodatkowe, • poprawnie opowiedzieć o swoich emocjach,

– zna i swobodnie stosuje różnorodne zwroty wyrażające reakcje emocjonalne, – bezbłędnie prowadzi rozmowę telefoniczną, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby poprawnie utworzyć wpis na forum klasy, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 5: ŚWIAT PRZYRODY

13

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 40).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne

w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne

w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne

w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach.

1. Krajobraz 2. Kierunki świata 3. Pogoda 4. Zwierzęta 5. Części ciała zwierząt 6. Rośliny 7. Klęski żywiołowe 8. Zagrożenia i ochrona środowiska 9. Czasowniki modalne can/could, may, must/mustn’t i have to 10. Zwrot zamierzenia 11. Czas Future Simple 12. Czas Present Continuous do wyrażania przyszłości 13. Przymiotniki odrzeczownikowe

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i usłyszanych wiadomości na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie mówi o krajobrazach, które widział i które chciałby zobaczyć, najpiękniejszych

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• bezbłędnie opowiedzieć o

14

miejscach w Polsce, – na ogół poprawnie mówi o pogodzie, – na ogół poprawnie wyraża i krótko uzasadnia opinię na temat problemu niedoboru świeżej wody na świecie, – na ogół bierze aktywny udział w rozmowie na temat sposobów pozyskiwania wody i racjonalnego gospodarowania wodą, – na ogół poprawnie wypowiada się na temat gospodarowania odpadami, – zna i przeważnie poprawnie stosuje

pytania o pozwolenie, nakazy i zakazy, – na ogół bezbłędnie tworzy wpis na forum ekologicznym, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

krajobrazach, które widział i które chciałby zobaczyć, najpiękniejszych miejscach w Polsce i o aktualnej pogodzie, • poprawnie wyraża i wyczerpująco uzasadnia opinię na temat problemu niedoboru świeżej wody na świecie,

– prawidłowo reagując na wypowiedzi rozmówcy i korzystając z szerokiego zasobu słownictwa i zwrotów, bierze aktywny udział w

rozmowach na temat sposobów pozyskiwania wody i racjonalnego gospodarowania wodą oraz gospodarowania odpadami, – zna i poprawnie stosuje różnorodne pytania o pozwolenie, nakazy i zakazy, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby poprawnie utworzyć wpis na forum ekologicznym, uwzględniając wszystkie wymagane elementy i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 6: PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 48).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

15

1. Środki transportu i miejsca 2. Podróżowanie 3. Zakwaterowanie 4. Ekwipunek 5. Wakacje 6. Wskazywanie drogi 7. Dopełniacz saksoński 8. Zaimki wskazujące, osobowe i dzierżawcze 9. Formy dzierżawcze rzeczownika 10. Czas Past Continuous 11. Czasowniki złożone

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i

słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów

słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i

komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie opowiada o sposobach podróżowania i środkach transportu, – w większości bezbłędnie opowiada o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem oraz różnych problemach w trakcie podróży, – na ogół bezbłędnie wyraża opinię na temat wielkich miast, które zwiedził i które chciałby zwiedzić, – wybiera jedną z opisanych ofert i na ogół bezbłędnie i krótko uzasadnia swój wybór, – na ogół aktywnie bierze udział w rozmowie o atrakcjach turystycznych i wymarzonym wakacyjnym celu podróży, – zna i przeważnie poprawnie stosuje podstawowe zwroty (pytania i wskazówki) niezbędne do wskazania drogi, – zna i w większości poprawnie stosuje

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• bezbłędnie opowiedzieć o sposobach podróżowania i środkach transportu, • bezbłędnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem oraz różnych problemach w trakcie podróży, • poprawnie wyrazić opinię na temat wielkich miast, które zwiedził i które chciałby zwiedzić, • wyczerpująco uzasadnić wybór jednej z ofert,

– prawidłowo reagując na wypowiedzi rozmówcy i korzystając z szerokiego zasobu słownictwa i zwrotów, bierze aktywny udział w rozmowie o atrakcjach turystycznych i wymarzonym wakacyjnym celu podróży, – zna i poprawnie stosuje

16

podstawowe zwroty przydatne w podróży samolotem i pociągiem, – w większości bezbłędnie pisze pocztówkę z wakacji, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

różnorodne zwroty (pytania i wskazówki) niezbędne do wskazania drogi, – zna i w poprawnie stosuje różnorodne zwroty przydatne w podróży samolotem i pociągiem, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby poprawnie napisać pocztówkę z wakacji, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 7: ŻYWIENIE

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 58).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Żywność i napoje 2. Ilość i opakowania 3. Posiłki 4. Przygotowanie potraw 5. Zamawianie potraw w restauracji 6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 7. Tryb rozkazujący 8. Określniki ilości używane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie,

17

trudność. wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – w większości poprawnie przedstawia swoje preferencje żywieniowe i opowiada o niespotykanych przyzwyczajeniach dotyczących odżywiania,

– na ogół poprawnie wypowiada się na temat zdrowego i niezdrowego jedzenia, – w większości poprawnie opisuje potrawy zamawiane w restauracjach i opisuje te restauracje, – na ogół bezbłędnie, posługując się podstawowymi wyrażeniami, ogrywa rolę kelnera/gościa w scence, – na ogół bezbłędnie tworzy wpis na blogu z przepisem na ulubioną potrawę, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• przedstawić swoje preferencje żywieniowe i opowiedzieć o niespotykanych przyzwyczajeniach

dotyczących odżywiania, • poprawnie wypowiedzieć się na temat zdrowego i niezdrowego jedzenia, • poprawnie opisać potrawy zamawiane w restauracjach i opisać te restauracje,

– swobodnie i poprawnie, posługując się różnorodnymi wyrażeniami, ogrywa rolę kelnera/gościa w scence, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby poprawnie utworzyć wpis na blogu z przepisem na ulubioną potrawę, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 8: ZDROWIE

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 66).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje Częściowo poprawnie stosuje W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane

18

poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Kontuzje, choroby i objawy 2. Narządy wewnętrzne 3. Służba zdrowia 4. Leczenie 5. Zdrowy tryb życia 6. Uzależnienia 7. Zdania warunkowe, typ 0, 1, 2 8. Trybu rozkazujący

9. Tworzenie przymiotników

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie opowiada o swoim zdrowiu, kontuzjach, chorobach, właściwym zachowaniu w przypadku kontuzji/choroby, – w większości poprawnie opowiada o sposobach leczenia przeziębienia, ukąszeniach, alergiach i ich symptomach oraz o chodzeniu do lekarza, – na ogół bezbłędnie relacjonuje przebieg swojego/czyjegoś ukąszenia przez kleszcza, – na ogół poprawnie wyraża i krótko uzasadnia opinię na temat medycyny alternatywnej, – na podstawie informacji przedstawionych na zdjęciu na ogół poprawnie sugeruje, co osoba powinna zrobić, żeby poczuć się lepiej, – na ogół poprawnie stosuje

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• poprawnie opowiedzieć o swoim zdrowiu, kontuzjach, chorobach, właściwym zachowaniu w przypadku kontuzji/choroby, • poprawnie opowiedzieć o sposobach leczenia przeziębienia, ukąszeniach, alergiach i ich symptomach oraz o chodzeniu do lekarza, • poprawnie zrelacjonować przebieg swojego/czyjegoś ukąszenia przez kleszcza,

– poprawnie wyraża i wyczerpująco uzasadnia opinię na temat medycyny alternatywnej, – na podstawie informacji przedstawionych na zdjęciu poprawnie i wyczerpująco sugeruje,

19

podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia, – na ogół bezbłędnie pisze do kolegi/koleżanki e-mail, w którym wyraża zaniepokojenie i radzi, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

co osoba powinna zrobić, żeby poczuć się lepiej, – poprawnie stosuje różnorodne pytania i odpowiedzi dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do kolegi/koleżanki spójny e-mail, w którym wyraża zaniepokojenie i radzi, uwzględniając wszystkie wymagane elementy i konsekwentnie stosując odpowiedni

styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 9: NAUKA I TECHNIKA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 76).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Technika 2. Komputery 3. Dziedziny nauki i naukowcy 4. Nauki ścisłe i przyrodnicze 5. Telefon komórkowy 6. Praca naukowca 7. Strona bierna w czasach Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi 8. Rzeczowniki odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i

20

rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

zadania na czytanie i słuchanie. słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu tematu, – w większości poprawnie opowiada o użytkowaniu sprzętu elektronicznego,

który posiada, – na ogół bezbłędnie opisuje swoje zwyczaje związane z korzystaniem z internetu, telefonu komórkowego i aplikacji, – w większości poprawnie opowiada o popularnych wynalazkach, które ułatwiły życie codzienne, – w większości poprawnie opisuje zachowania służące bezpiecznemu korzystaniu z internetu, – na ogół poprawnie stosuje podstawowe wyrażenia w celu wyrażenia prośby, podziękowania i zaoferowania pomocy, – na ogół bezbłędnie pisze do kolegi/koleżanki wiadomość, w której opisuje problem i przeprasza, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• poprawnie zdefiniować pojęcia z zakresu tematu nauka i technika,

• poprawnie opowiedzieć o użytkowaniu sprzętu elektronicznego, który posiada, • bezbłędnie opisać swoje zwyczaje związane z korzystaniem z internetu, telefonu komórkowego i aplikacji, • poprawnie opowiedzieć o popularnych wynalazkach, które ułatwiły życie codzienne, wyczerpująco uzasadniając, • poprawnie opisać zachowania służące bezpiecznemu korzystaniu z internetu, podając przykłady,

– poprawnie stosuje różnorodne wyrażenia w celu wyrażenia prośby, podziękowania i zaoferowania pomocy, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do kolegi/koleżanki spójną wiadomość, w której opisuje problem i przeprasza, uwzględniając wszystkie wymagane elementy i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISYU, ROZDZIAŁ 10: SPORT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

21

EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 84).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Dyscypliny sportowe

2. Sporty ekstremalne 3. Sprzęt sportowy 4. Ludzie w sporcie 5. Miejsca uprawiania sportu 6. Współzawodnictwo 7. Liczebniki główne i porządkowe 8. Czas Past Perfect

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie mówi o ulubionych dyscyplinach sportowych, sportach, które uprawia, chciałby uprawiać i lubi oglądać/chciałby obejrzeć, zawodach, w których brał udział oraz sprzęcie sportowym, który chciałby dostać, – na ogół poprawnie opisuje sporty niekonwencjonalne, – w większości poprawnie opisuje, co robi, aby utrzymać dobrą formę, – na ogół poprawnie opisuje swoje

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• bezbłędnie opowiedzieć o ulubionych dyscyplinach sportowych, sportach, które uprawia, chciałby uprawiać i lubi oglądać/chciałby obejrzeć, zawodach, w których brał udział oraz sprzęcie sportowym, który chciałby dostać, • poprawnie opisuje sporty niekonwencjonalne,

22

doświadczenia związane z kibicowaniem, – stosuje podstawowe wyrażenia w celu zaproponowania aktywności i zareagowania na propozycje, – na ogół bezbłędnie pisze do kolegi/koleżanki e-mail, w którym opisuje wydarzenie sportowe, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

• poprawnie opisuje, co robi, aby utrzymać dobrą formę, • poprawnie opisuje swoje doświadczenia związane z kibicowaniem, odwołując się do licznych przykładów,

– stosuje szeroki zakres wyrażeń w celu zaproponowania aktywności i zareagowania na propozycje, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do kolegi/koleżanki e-mail,

w którym opisuje wydarzenie sportowe, uwzględniając wszystkie wymagane elementy i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 11: PRACA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 94).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Zawody 2. Miejsca pracy 3. Wynagrodzenie 4. Ludzie w pracy 5. Aspekty w pracy 6. Poszukiwanie pracy 7. Pytania pośrednie 8. Mowa zależna 9. Słowotwórstwo: tworzenie nazw zawodów

23

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie opowiada o podstawowych aspektach zatrudnienia i zawodach, które chciałby

wykonywać, – w większości poprawnie komentuje przeczytane informacje na temat pracy, kariery i zarabiania pieniędzy, – na ogół poprawnie podaje przykłady pytań, które zadałby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i w większości poprawnie odgrywa scenkę rozmowy kwalifikacyjnej, – na ogół poprawnie wymienia podstawowe cechy, którymi powinien wyróżniać się projektant aplikacji i programów komputerowych, – na ogół poprawnie komentuje podział rynku pracy na zawody dla kobiet i mężczyzn, – na ogół poprawnie stosuje podstawowe wyrażenia w celu zapytania o i opisania planów i marzeń, – w większości bezbłędnie tworzy wpis na blogu o wymarzonym zawodzie, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą

komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

– używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• poprawnie opowiedzieć o podstawowych aspektach zatrudnienia i zawodach, które chciałby wykonywać, • poprawnie skomentować przeczytane informacje na temat pracy, kariery i zarabiania pieniędzy, • poprawnie wymienić podstawowe cechy, którymi powinien wyróżniać się projektant aplikacji i programów komputerowych,

– podaje szeroki wachlarz pytań, które zadałby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, – poprawnie odgrywa scenkę rozmowy kwalifikacyjnej, – poprawnie stosuje różnorodne wyrażenia w celu zapytania o plany i opisania planów i marzeń, – bierze aktywny udział w rozmowie na temat podziału rynku pracy na zawody dla kobiet i mężczyzn, prawidłowo reagując na wypowiedzi rozmówcy i korzystając z szerokiego zasobu słownictwa i zwrotów, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie utworzyć spójny wpis na blogu o wymarzonym zawodzie, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując

24

odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 12: ZAKUPY I USŁUGI

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez

pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio

jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka

precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 102).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Rodzaje sklepów 2. Towary 3. Kupowanie ubrań 4. Pieniądze 5. Składanie reklamacji 6. Usługi 7. Reklama 8. Zaimki one/ones, other, another 9. Zdania z dwoma dopełnieniami 10. Pytania szczegółowe w różnych czasach

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie mówi o swoich ulubionych sklepach i centrach handlowych, doświadczeniach

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu

25

związanych korzystaniem z promocji i wyjątkowo korzystnych ofert, uzależnieniu od zakupów, – na ogół poprawnie radzi, z jakich usług skorzystać w celu rozwiązania przedstawionego problemu, – na ogół poprawnie, stosując podstawowe wyrażenia do zaprezentowania opinii, komentuje rolę sprzedawców w sklepach, – na ogół poprawnie wyraża opinię na temat opisanej aplikacji związanej z

bezobsługowym robieniem zakupów, – w większości poprawnie opisuje swoje zwyczaje związane z zakupami, – w większości poprawnie przedstawia zalety i wady zakupów w sklepach i w internecie, i na ogół poprawnie wyraża swoje preferencje, krótko uzasadniając swój wybór, – w większości bezbłędnie pisze do kolegi/koleżanki e-mail z prośbą o pomoc w wyborze odtwarzacza MP3, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

słownictwa i struktur, aby: • poprawnie opowiedzieć o swoich ulubionych sklepach i centrach handlowych, doświadczeniach związanych korzystaniem z promocji i wyjątkowo korzystnych ofert, uzależnieniu od zakupów, • poprawnie doradzić, z jakich usług skorzystać w celu rozwiązania przedstawionego problemu, • poprawnie, stosując różnorodne

wyrażenia do zaprezentowania opinii, skomentować rolę sprzedawców w sklepach,

– bierze aktywny udział w rozmowie na temat opisanej aplikacji związanej z bezobsługowym robieniem zakupów, wyczerpująco argumentując, – poprawnie opisuje swoje zwyczaje związane z zakupami, odwołując się do licznych przykładów, – poprawnie przedstawia zalety i wady zakupów w sklepach i w internecie, i poprawnie wyraża swoje preferencje, wyczerpująco uzasadniając swój wybór, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać do kolegi/koleżanki spójny e-mail z prośbą o pomoc w wyborze odtwarzacza MP3, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 13: KULTURA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: Uczeń zna i stosuje bardzo Uczeń zna i stosuje ograniczony Zna i stosuje większość poznanych Zna i stosuje wszystkie poznane

26

znajomość środków językowych

ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

wyrazy oraz zwroty (str. 112).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Pojęcia ogólne 2. Muzyka 3. Literatura

4. Sztuki plastyczne 5. Teatr 6. Film 7. Środki masowego przekazu 8. Zdania przydawkowe 9. Zdania okolicznikowe celu 10. Zaimki zaczynające się od some-, any-, no-, every-

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie mówi o ulubionych książkach, czasopismach, rodzajach muzyki, wykonawcach oraz fikcyjnych postaciach z książki/filmu, – w większości poprawnie wyraża i krótko uzasadnia opinię na temat obrazów przedstawionych na ilustracjach, – na ogół aktywnie bierze udział w rozmowie na temat inspirujących dziedzin kultury, – na ogół poprawnie stosuje wyrażenia i zwroty w celu zapytania o opinię, wyrażenia opinii, zgadzaniu i niezgadzaniu się z opinią,

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• poprawnie opowiedzieć o ulubionych książkach, czasopismach, rodzajach muzyki, wykonawcach oraz fikcyjnych postaciach z książki/filmu, • poprawnie wyrazić i wyczerpująco uzasadnić opinię na temat obrazów przedstawionych na ilustracjach,

– aktywnie bierze udział w rozmowie na temat inspirujących dziedzin

27

– na ogół bezbłędnie tworzy wpis na blogu dotyczący ostatnio obejrzanego filmu, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

kultury, – poprawnie stosuje wyrażenia i zwroty w celu zapytania o opinię, wyrażenia opinii, zgadzaniu i niezgadzaniu się z opinią, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby utworzyć wpis na blogu dotyczący ostatnio obejrzanego filmu, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 14: ŻYCIE SPOŁECZNE

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA: znajomość środków językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych, głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 120).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach.

1. Struktura państwa i urzędy 2. Problemy społeczne 3. Przestępcy i przestępstwa 4. Prawo i ściganie przestępstw 5. Pomoc społeczna 6. Zdania czasowe 7. Czasowniki złożone

UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność.

Rozumie w tekstach czytanych i słuchanych słowa o wysokim stopniu pospolitości, łatwości, wybrane zdania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

28

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.

Uczeń: – rozumie większość tekstu czytanego i komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa, – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – na ogół poprawnie opowiada o przestępstwach, które wydarzyły się w jego okolicy/mieście, – w większości poprawnie opisuje podstawowe elementy struktury państwa polskiego,

– w większości poprawnie wyraża swoją opinię na temat kar i respektowania prawa, – na ogół bierze aktywny udział w rozmowie na temat możliwości zamieszkania na innej planecie, – na ogół poprawnie opisuje najbardziej powszechne uzależnienia i przestępstwa, powody popełniania przestępstw i występowania uzależnień, – na ogół poprawnie wyraża opinię i krótko uzasadnia ideę wolontariatu i akcji charytatywnej przedstawionej w nagraniu, – na ogół poprawnie stosuje podstawowe zwroty w celu udzielenia rady i poproszenia o radę, – w większości bezbłędnie pisze zaproszenie na imprezę charytatywną, uwzględniając przynajmniej połowę wymaganych informacji.

Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.

Uczeń: – rozumie szczegółowo teksty czytane i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów, – poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby:

• poprawnie opowiedzieć o przestępstwach, które wydarzyły się w jego okolicy/mieście, • poprawnie opisać podstawowe

elementy struktury państwa polskiego, • poprawnie wyrazić swoją opinię na temat kar i respektowania prawa,

– bierze aktywny udział w rozmowie na temat możliwości zamieszkania na innej planecie, wyczerpująco argumentując, – poprawnie opisuje najbardziej powszechne uzależnienia i przestępstwa, powody popełniania przestępstw i występowania uzależnień, – poprawnie wyraża opinię i wyczerpująco uzasadnia ideę wolontariatu i akcji charytatywnej przedstawionej w nagraniu, – poprawnie stosuje różnorodne zwroty w celu udzielenia rady i poproszenia o radę, – używa szerokiego zakresu słownictwa i struktur, aby bezbłędnie napisać zaproszenie na imprezę charytatywną, uwzględniając wszystkie wymagane elementy i konsekwentnie stosując odpowiedni styl.