Przedmiotowy System Oceniania (PSO) - STRONA pso... · Web viewnie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Przedmiotowy System Oceniania (PSO) - STRONA pso... · Web viewnie potrafi rozwiązać zadań...

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

z Fizyki

dla klas I III

Gimnazjum

Joanna Zaborowska

1. Dokumenty prawne stanowice PSO.

Przedmiotowy system oceniania opracowany zosta po przeprowadzonej analizie iuwzgldnieniu nastpujcych dokumentw:

Podstawa programowa matematyki dla gimnazjum podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku.

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy w szkoach publicznych

Zasady Wewntrzszkolnego Oceniania.

wiat fizyki. Program nauczania. Barbara Sagnowska, ZamKor

2. Cele oceniania:

biece, okresowe i roczne informowanie ucznia i jego rodzicw o poziomie osigni edukacyjnych, postpach, trudnociach ispecjalnych uzdolnieniach,

motywowanie ucznia do dalszej pracy,

dostarczanie nauczycielom informacji o stopniu realizacji celw,

umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej,

pobudzanie rozwoju umysowego ucznia, jego zainteresowa i uzdolnie,

umoliwienie dokonywania samooceny,

3. Co podlega ocenianiu:

Ocenianiu podlegaj przede wszystkim wiadomoci i umiejtnoci ucznia. Oceniamy rwnie aktywno i zaangaowanie ucznia w prac na lekcji, oraz systematyczno ipoprawno wykonywania zada domowych.

4. Oglne kryteria oceniania z fizyki:

Ocen celujc otrzymuje ucze, ktry:

potrafi stosowa wiadomoci w sytuacjach nietypowych (problemowych);

umie formuowa problemy i dokona analizy lub syntezy nowych zjawisk;

umie rozwizywa problemy w sposb nietypowy;

osiga sukcesy w konkursach i olimpiadach;

Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, ktry:

w penym zakresie opanowa wiadomoci i umiejtnoci programowe

potrafi zastosowa zdobyt wiedz w nowych sytuacjach;

jest samodzielny i potrafi korzysta z rnych rde wiedzy bez pomocy nauczyciela;

potrafi zaplanowa i przeprowadzi dowiadczenia fizyczne;

rozwizuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe;

Ocen dobr otrzymuje ucze, ktry:

opanowa w duym zakresie wiadomoci okrelone programem nauczania;

poprawnie stosuje wiadomoci do rozwizywania typowych zada lub problemw;

potrafi wykona zaplanowane dowiadczenie z fizyki;

potrafi rozwiza proste zadanie lub problem;

Ocen dostateczn otrzymuje ucze, ktry:

opanowa w podstawowym zakresie wiadomoci i umiejtnoci okrelone programem;

potrafi zastosowa wiadomoci do rozwizywania zada z pomoc nauczyciela;

potrafi wykona proste dowiadczenie z fizyki z pomoc nauczyciela;

zna podstawowe wzory i jednostki wielkoci fizycznych;

Ocen dopuszczajc otrzymuje ucze, ktry:

ma braki w wiadomociach i umiejtnociach okrelonych programem, ale braki te nie przekrelaj moliwoci dalszego ksztacenia;

zna podstawowe prawa i wielkoci fizyczne;

potrafi z pomoc nauczyciela wykona proste dowiadczenie fizyczne;

Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, ktry:

nie opanowa tych wiadomoci, ktre s konieczne do dalszego ksztacenia;

nie potrafi rozwiza zada teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudnoci;

nie zna podstawowych praw, poj i wielkoci fizycznych.

5. Procedury biecego oceniania:

wypowiedzi ustne oceniane bd pod wzgldem rzeczowoci, stosowania jzyka fizyki iumiejtnoci formuowania duszej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowizuje znajomo materiau z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtrzeniowych zcaego dziau.

sprawdziany pisemne caogodzinne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakoczeniu kadego dziau zapowiadane powinny by tydzie wczeniej. Sprawdziany mog zawiera dodatkowe pytania (zadania ) na ocen celujc.

kartkwki 10-20 min obejmujce materia z trzech ostatnich lekcji nie musz by zapowiadane.

prace domowe obowizkowe oceniane s pod wzgldem ich rzeczowoci i umiejtnoci stosowania jzyka fizyki.

systematyczna obserwacja zachowania uczniw, w tym aktywno na lekcjach, umiejtno samodzielnego rozwizywania problemw, wsppraca w zespole, udzia wdyskusjach prowadzcych do wycigania wnioskw. Ucze moe otrzymywa za udzia w lekcjach plusy, gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocen bardzo dobr, gdy uzyska ich mniej, w kocu semestru zostaj one zamienione odpowiednio przy dwch plusach na ocen dobr, a przy jednym na ocen dostateczn. W przypadku duej aktywnoci na lekcji ucze moe otrzyma ocen bardzo dobr

prace dodatkowe (referaty itp.) bd oceniane w skali ocen - bardzo dobry, dobry oraz w postaci plusw, ktre s przeliczane na oceny tak jak za aktywno na lekcji

6. Skala ocen odpowiedzi ustnej:

ocena celujca ucze samodzielnie rozwie zadanie o podwyszonym stopniu trudnoci, potrafi wyjani zjawiska fizyczne;

ocena bardzo dobra ucze samodzielnie rozwie zadanie otwarte,

ocena dobra ucze samodzielnie rozwie zadanie otwarte (dopuszczalne 2 drobne bdy moliwe podpowiedzi nauczyciela)

ocena dostateczna ucze rozwie zadanie z pomoc nauczyciela

ocena dopuszczajca ucze postpuje wedug instrukcji nauczyciela (naprowadzony przez nauczyciela potrafi wykona kolejne czynnoci)

ocena niedostateczna ucze postpuje wedug instrukcji nauczyciela (naprowadzony przez nauczyciela nie potrafi wykona kolejnych czynnoci)

7. Szczegowe kryteria oceniania prac pisemnych:

Ucze na sprawdzianach lub testach otrzymuje punkty za:

zadanie zamknite 1 punkt za kad prawidow odpowied;

zadanie otwarte 1 5 punktw (w zalenoci od stopnia rozbudowania zadania).

W ocenianiu sprawdzianw pisemnych lub kartkwek przyjmuje si skal punktow przeliczan na oceny cyfrowe wg kryteriw:

ocena celujca

96% - 100%

bardzo dobra

86% - 95%

dobra

71% - 85%

dostateczna

51% - 70%

dopuszczajca

31% - 50 %

niedostateczna

0 % - 30 %

8. Ocena uczniw dyslektycznych:

1. Na wniosek ucznia lub rodzica, nauczyciel moe zastpi prace pisemne odpowiedzi ustn.

2. Ucze ma prawo poprosi nauczyciela o odczytanie polece (zada

tekstowych) na sprawdzianie (1 raz).

3. Nauczyciel oceniajc sprawdzian bierze pod uwag Katalog typowych

bdw dyslektycznych, nie obniajc oceny za:

Nieczytelne pismo, czenie wyrazw, bdy ortograficzne.

Niewaciwe stosowanie duych i maych liter.

Lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6 9).

Mylenie liter (np. o a, d b p).

Zapis fonetyczny wyrazw (np. kfiatek).

Gubienie liter, cyfr.

Problemy z przecinkiem (liczby dziesitne).

Bdy w zapisie dziaa pisemnych (dopuszczalne drobne bdy rachunkowe).

Trudnoci w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z du iloci zer.

Luki w zapisie oblicze obliczenia pamiciowe.

Uproszczony zapis rwnania (wzoru) i przeksztacenie go w pamici; brak opisu niewiadomych.

Bdy w przepisywaniu.

Chaotyczny zapis operacji matematycznych.

Mylenie indeksw grnych i dolnych (np. x2 x2, m2 m2).

9. Ocena uczniw realizujcych program dostosowania do moliwoci ucznia:

Uczniowie z opini o dostosowaniu wymaga realizuj zadania na miar swoich moliwoci . Na sprawdzianach otrzymuj zadania adekwatne do tych realizowanych na lekcji. W przypadku czynienia postpw otrzymuj ocen pozytywn, natomiast, gdy nie wykazuj stara i nie wykonuj postpw na miar swoich moliwoci, negatywn.

10. Ocenianie semestralne i roczne.

Wystawienie oceny semestralnej i kocoworocznej dokonuje si; na podstawie ocen czstkowych ze sprawdzianw, prac klasowych, odpowiedzi ustnych , kartkwek i zada wykonywanych na lekcji.

Ocena kocowa wystawiana jest jako rednia waona. Kada forma aktywnoci ma swoj wag:

Praca klasowa

4

Sprawdzian

3

Kartkwka

2

Odpowied ustna

2

Referat

1 - 2

Zadanie domowe

1

Aktywno/ praca na lekcji

1 - 2

Aktywno pozalekcyjna/ reprezentowanie szkoy w konkursach/zawodach w zalenoci od rangi konkursu i uzyskanego wyniku

1 - 4

Ocen kocow (OK) obliczamy wedug wzoru:

Wynik zaokrglamy w sposb nastpujcy:

Ocena rednie waone

Celujca 5,50 6,00

Bardzo dobra 4,50 5,49

Dobra3,50 4,49

Dostateczna2,50 3,49

Dopuszczajca1,70 2,49

Niedostateczna1,00 1,69

Przykad:

Imi i nazwisko

Stopnie uzyskane za:

Prace klasowe

sprawdziany

odp. ustne

zad. domowe

aktywno

Jan Kowalski

4,3,3

5,2

4,5,5

5,4

5,5

OK = (ocena roczna: dobry)

11. Poprawa uzyskiwanych wynikw.

Pomoc koleeska

Ucze ma prawo poprawie ocen niedostateczn, a w szczeglnych przypadkach take dopuszczajc, jeden raz w cigu dwch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje si ocen uzyskan z poprawy.

W przypadku nieobecnoci:

nieusprawiedliwionej - ucze jest zobowizany natychmiast napisa zalegy sprawdzian;

usprawiedliwionej trwajcej duej ni ucze jest zobowizany w terminie 2tygodni po powrocie do szkoy napisa zaleg pisemn prac kontroln.

Ucze moe by zwolniony z pisania pracy klasowej, kartkwki lub odpowiedzi ustnej wwyjtkowych sytuacjach losowych.

Ucze ma moliwo korzystania z konsultacji zaj dodatkowych po lekcjach. Moe wtedy napisa zalegy sprawdzian, poprawi oceny niedostateczne, a take przyj po porad dotyczc biecego materiau.

12. Sposb i