19

Przewodnik Gimnazjalisty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2012/2013

Citation preview

Page 1: Przewodnik Gimnazjalisty
Page 2: Przewodnik Gimnazjalisty

Masz 16 lat i podejmujesz dojrzałą decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, w której chcesz czuć się dobrze, swobodnie i gdzie osiągniesz wyniki na miarę swoich oczekiwań.

Bądź zorientowany na efekt

Określ swoje zainteresowania. Pomyśl, co chciałbyś w przyszłości robić. Two-je przyszłe zajęcie nie musi pokrywać się z hobby. Kochając konie, nie musisz zosta-wać weterynarzem czy hodowcą koni – mo-żesz być biznesmenem, który przejażdżki konne będzie traktował jak relaks po pracy.

Oceń swoje możliwości, ale nie tak, żeby zaimponować koleżankom, czy kolegom, a w sposób rzeczywisty. Ty najlepiej wiesz, kiedy dobre oceny były efektem Twojej cięż-kiej pracy, a kiedy nie zasługiwałeś na nie.

Nie kieruj się w swoim wyborze tym, gdzie idą koledzy. Dobrze jest w nowej szko-le mieć starego kumpla, ale trzy, cztery lata szybko upłyną, a przyszłość jest Twoja - nie kolegi. Nie lekceważ rad rodziców, rozważ je wnikliwie. Decyzja niech będzie uzgodniona i niech uwzględnia Twoje pragnienia.

Skoro wiesz czego chcesz, pozostało ustalić, w której szkole zrealizujesz swoje pragnienia.

Jaką szkołę wybrać?

Powiat Ełcki prowadzi szkoły ponad-gimnazjalne w Ełku z myślą o Twoich pla-nach na przyszłość. Nabór do ełckich szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się drogą elektroniczną. Wybierz szkołę, która najbar-dziej Cię interesuje, nawet, gdyby wydawała Ci się nieosiągalna. Weź pod uwagę alterna-tywne wybory - jaką szkołę wybrałbyś, gdy-by nie udało Ci się dostać do tej, do której początkowo zamierzałeś? Uwzględnij opinie Twoich doradców. Wypisz kilka możliwo-ści. Dobrym sposobem jest zapisywanie na kartkach papieru plusów i minusów po-szczególnych szkół w odniesieniu do Twoich oczekiwań. Porównaj wszystkie propozycje, jakie są zalety i wady, zyski i koszty każdego wyboru? Oceń szanse na sukces w każdym przypadku - jaka możliwość najlepiej odpo-wiada Twoim potrzebom? Uszereguj swoje wybory od najbardziej do najmniej satysfak-cjonującego. Potem ułóż je inaczej: od najła-twiej do najtrudniej osiągalnych.

To proste: wybierasz tę szkołę, która w naj-większym stopniu spełnia Twoje oczekiwania.

PowodzeniaKrzysztof Piłat - Starosta Ełcki

Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie Gimnazjum

Page 3: Przewodnik Gimnazjalisty

Jak wybrać szkołę i klasę?

Aby pomóc Ci w wyborze szkoły, przygoto-waliśmy Przewodnik Gimnazjalisty, który zawiera ofertę szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ełckim.

Jak co roku, w Ełckim Centrum Kultury, wszystkie szkoły pokażą to co mają najlep-szego. 20 kwietnia 2012 roku odbędą się Targi Edukacyjne w Ełku.

Dzień później, 21 kwietnia 2012 roku, podczas Dni Otwartych Szkół Ponadgim-nazjalnych, będziesz mógł z bliska poczuć panującą w Twojej przyszłej szkole atmos-ferę. Na własne oczy przekonasz się jakie będziesz miał warunki do nauki, poznasz nauczycieli, o których dotychczas słyszałeś jedynie z opowieści. Może już wtedy nawią-żesz kontakty ze swoimi nowymi koleżanka-mi i kolegami.

11 maja 2012 roku odbędą się Targi Kształ-cenia Zawodowego w Ełku z udziałem lo-kalnych przedsiębiorców.

Od czego zacząć?

W tym roku, po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Ełku będzie prowadzona za pomocą systemu elektro-nicznego. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i ominie Cię niepotrzebny stres. Skróci się też do minimum czas oczekiwania na wyni-ki.

Wejdź na stronę www.elk.edu.com.pl

Pamiętaj, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie in-ternetowej Starostwa Powiatowego w Ełku - www.powiat.elk.pl - w zakładce „Rekru-tacja do szkół”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1. Wybór szkół i oddziałów, w których chcesz kontynuować naukę.

Po zalogowaniu się na stronę www.elk.edu.com.pl wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Na pierwszym miejscu wybierz szkołę i kla-sę, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Nawet jeśli obawiasz się, że zabraknie Ci punktów, aby się tam dostać. W najgorszym przypadku znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innej klasie.

2. Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadgimnazjalnej.

To formalne potwierdzenie Twojego wybo-ru. Podanie składa się z czterech części:- Dane osobowe – imię i nazwisko, PESEL, adres, dane kontaktowe i inne zaznaczone jako ważne;- Informacje o gimnazjum - nazwa i numer gimnazjum, miejscowość, w której się ono znajduje, gmina, powiat i województwo;- Listy preferencji;- Informacje Dodatkowe – jeżeli mogą mieć wpływ na wynik naboru.

Masz na to czas od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012 roku

Jak wypełnić podanie?

- Wejdź na stronę www.elk.edu.com.pl- login i hasło dostępu do strony nadaje system w momencie zakładania konta na stronie (zmień hasło po pierwszym logo-waniu);

- Stwórz swoją listę preferencji;

- Wypełnij pozostałe pola formularza;- Wydrukuj podanie i podpisz je własno-

ręcznie;- Poproś swoich rodziców (opiekunów)

o podpisanie wydrukowanego podania;- Zanieś podanie wraz z załącznikami do

szkoły pierwszego wyboru.

Pamiętaj, że aby wziąć udział w rekrutacji, musisz zanieść wszystkie dokumenty (w tym świadectwo i zaświadczenie o wynikach eg-zaminu) do szkoły pierwszego wyboru.

Na złożenie dokumentów masz czas do 22 czerwca 2012 roku!

Lista preferencji

Wybierz na nią te szkoły i oddziały (klasy), w których chciałbyś się w przyszłości uczyć. Pamiętaj jednak o następujących sprawach:

1. Na liście preferencji wskaż konkretny oddział (klasę) w szkole.

Spróbujmy to prześledzić na przykładzie:

Załóżmy, że w wybranej przez Ciebie szkole są cztery oddziały/klasy: I A, I B, I C i I D. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko I A. W wyniku przydziału okazało się, że zabra-kło Ci punktów, aby dostać się do oddziału I A. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnego innego z tej szkoły, system nawet nie będzie próbował przydzielić Cię do oddziałów I B, I C i I D. Nawet, jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnych z tych oddzia-łów. Bezpiecznie jest zatem na liście preferencji wybrać także inne oddziały z tej samej szkoły.

Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie oddziały z wybranej szkoły.

2. Ważna jest kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne oddziały.

Najpierw wpisz te oddziały, w których chcesz się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie próbował przydzielić Cię do tego od-działu, który jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, system jest tak skonstruowany, że sam spró-buje przydzielić Cię do oddziału znajdującego się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie próbował do skutku, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednym z podanych przez Ciebie oddziałów lub dotrze do końca Twojej listy.

3. Podaj jak najdłuższą listę preferencji.

Wybierz różne szkoły i oddziały. Daj sys-temowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału.

Jeśli zamierzasz zdawać do szkoły, która jest poza systemem (na przykład do szkoły spo-za Ełku lub do szkoły niepublicznej), musisz się do niej udać osobiście i złożyć w sekre-tariacie wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty.

Oto przykład wypełnionej listy preferencji:

PozycjaI

1

2

3

II

1

2

3

III

1

2

SzkołaXXII Liceum Ogólnokształcące

Matematyka i informatyka

Biologia i chemia

Język polski i język obcy

XXV Liceum Ogólnokształcące

Matematyka i fizyka

Matematyka i geografia

Biologia i chemia

Technikum nr 16

Technik hotelarstwa

Technik agrobiznesu

2 3

Page 4: Przewodnik Gimnazjalisty

Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Uwaga! Sugeruje się zaznaczenie wszyst-kich oddziałów w danej szkole, szczegól-nie, gdy zależy wam, aby się w niej uczyć!

Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał do-starczyć wszelkie dokumenty.

Jakie daty musisz jeszcze pamiętać?

Od 25 do 27 czerwca 2012 roku - wpro-wadzasz do systemu wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

29 czerwca 2012 roku do godz. 15:00 – wprowadzasz dane o ocenach końcowych oraz wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

Zmiana listy preferencji

Być może po dokonaniu przez Ciebie wy-boru i złożeniu w szkole ponadgimnazjalnej podania z całą dokumentacją, pojawią się wątpliwości, co do słuszności podjętej decy-zji. A może na egzaminie gimnazjalnym po-szło Ci lepiej, niż przypuszczałeś wcześniej. Jeżeli zdecydujesz wtedy, że chcesz spróbo-wać dostać się do innej szkoły, w której wy-magana jest większa liczba punktów, musisz dokonać zmiany w swoich preferencjach.

Będziesz mógł to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze musisz ułożyć nową listę preferencji.

Zabierz stare podanie ze szkoły, do której chciałeś iść początkowo. Następnie dostarcz podanie wraz z kompletem pozostałych do-kumentów do nowej szkoły pierwszego wy-boru.

Dobrze przemyśl swoją decyzję!

Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału

Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów, system dokona przydzia-łu. Informację o tym, do której szkoły i oddziału się dostałeś, znajdziesz w In-ternecie oraz w Twojej szkole pierwsze-go wyboru. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej ze szkół, wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie.

Po zalogowaniu się w dniu 4 lipca 2012 roku, pojawi się komunikat z informacją do jakiej szkoły się dostałeś.

Za co otrzymujesz punkty:

1. Za każdy przedmiot, taki jak: język pol-ski, matematyka, geografia, język obcy można uzyskać maksymalnie 18 punktów: dopuszczający – 6 punktów, dostateczny – 9 punktów, dobry – 12 punktów, bardzo dobry – 15 punktów, celujący – 18 punk-tów.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wy-różnieniem - 8 punktów;

3. Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty - 12 punktów;

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym wolontariat - 8 punktów;

5. Egzamin gimnazjalny - 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów

Jeśli dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, jak najszybciej zanieś do niej w oryginale świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W ten sposób potwierdzisz swoją chęć nauki w tej szkole.

Masz na to czas w dniach od 4 do 9 lipca 2012 roku.

9 lipca 2012 roku będziesz mógł zapo-znać się z listami uczniów przyjętych oraz sprawdzić gdzie są jeszcze wolne miejsca.

Jeżeli szkoła, do której się dostałeś, nie jest szkołą pierwszego wyboru, musisz jak naj-szybciej odebrać swoje dokumenty i zanieść je (razem z oryginałem świadectwa i za-świadczenia o wynikach egzaminu gimna-zjalnego) do szkoły, do której się dostałeś.

Na stronie www.elk.edu.com.pl znajdziesz:

- Informacje o swoich preferencjach (mo-żesz sprawdzić, czy są poprawne), o ocenach oraz o wynikach rekrutacji.

- Podczas trwania rekrutacji sprawdzisz, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco. Należy je traktować tylko jako dane orientacyjne. Kiedy zgłoszą się nowi kandy-daci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji,

informacje dotyczące rekrutacji w poszcze-gólnych szkołach zostaną zaktualizowane.

- Informacje o tym, które szkoły i klasy mają jeszcze wolne miejsca. W razie niepowo-dzenia podczas pierwszego przydziału, tu będziesz mógł znaleźć klasę dla siebie w na-borze uzupełniającym.

Nabór uzupełniający - kiedy?

Od 10 do 12 lipca 2012 roku.

Jeżeli będzie taka potrzeba zostanie prze-prowadzona rekrutacja dodatkowa. Roz-pocznie się 13 lipca 2012 roku, a zakończy 16 lipca 2012 roku o godz. 14:00.

Na tym rekrutacja kończy się. Od tej chwili będziesz uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i zaczniesz spokojnie korzystać z wakacji!

Aby ułatwić Ci porównanie oferty szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ełckim, „Przewodnik Gimnazjalisty” podzieliliśmy na trzy części:- licea ogólnokształcące,- szkoły przygotowujące do zdobycia zawo-

du,- pozostałe placówki edukacyjne.

4 5

Page 5: Przewodnik Gimnazjalisty

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku

Klasa Przedmioty rozszerzone od klasy II Przygotowanie do studiów

A (Matematyczno – informatyczna)matematyka, informatyka, geografia

(Humanistyczna)język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

B

C

D

E

(Matematyczno – geograficzna)matematyka, geografia, do wyboru język angielski lub niemiecki*

(Biologiczno – chemiczna)biologia, chemia, do wyboru język angielski lub niemiecki*

(Matematyczno – fizyczna)matematyka, fizyka, do wyboru język angielski lub niemiecki*

Atuty szkoły:I Liceum Ogólnokształcące w Ełku to szko-ła, która stwarza warunki do starannego przygotowania się uczniów do egzaminów maturalnych i studiów wyższych. W ramach ponad dwudziestu różnych form zajęć poza-lekcyjnych uczniowie I LO rozwijają swoje zainteresowania. Czas wolny w szkole spę-dzają w klubie lub czytelni. Uczniowie mają dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej, ko-rzystają z dwóch pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego. Nowa hala sportowa i przeprowadzony gruntowny re-mont budynku szkolnego wpłynęły na po-prawę warunków pracy i nauki. Poprawił się stan bezpieczeństwa w szkole.

Nauka w I LO w Ełku dostarcza wielu nieza-pomnianych wrażeń i jest ważnym etapem we wszechstronnym rozwoju.

Dodatkowa oferta:• zajęciasportowe,• zajęcia dodatkowe w ramach programu

„Archimedes” - nauki matematyczno – przyrodnicze,

• dodatkowe zajęcia przygotowujące domatury, konkursów i olimpiad.

studia ekonomiczne i politechniczne, matematyczno – informatyczne,handel zagraniczny

studia prawnicze,studia humanistyczne,nauki społeczno-polityczne,dziennikarstwo

studia ekonomiczne,studia politechniczne

studia politechniczne,nauki ścisłe

19-300 Ełk, ul. J. Piłsudskiego 3 tel. 87/ 610 30 30e-mail: [email protected] www.lo1.elk.edu.pl

studia medyczne i pokrewne,technologia żywności, nauki rolnicze, leśnictwo, weterynaria, biologia, chemia

Robert Hoffmann

(*) realizacja programu nauczania języka niemieckiego umożliwia uczniom klasy trzeciej zdawanie egzaminu II stopnia: DSD C1

6 7

Page 6: Przewodnik Gimnazjalisty

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

Barbara Fiedoruk

A (Matematyczno – informatyczna)matematyka, geografia, informatyka, język angielski*

(Biologiczno - chemiczna)biologia, chemia, język angielski*

B

C

D

E

(Ekonomiczna)matematyka, geografia, język angielski*

(Humanistyczna)język polski, historia, język angielski*

(Prawna)historia, wiedzy o społeczeństwie,język angielski

studia ekonomiczne i politechniczne, kierunki matematyczno – informatyczne,handel zagraniczny

studia medyczne i pokrewne,technologia żywności, nauki rolnicze, leśnictwo, weterynaria, biologia, chemia

studia ekonomiczne,studia politechniczne

studia prawnicze,studia humanistyczne,nauki społeczno-polityczne

studia prawnicze,studia humanistyczne,nauki społeczno-polityczne, dziennikarstwo

F (Turystyczna)język polski, geografia, język angielski*

geografia, geodezja, meteorologia, oceanografia, ichtiologia, studia ekonomiczne

G (Matematyczno – fizyczna)matematyka, fizyka, język angielski*

studia politechniczne,nauki ścisłe

Atuty szkoły:• prężnie działający Samorząd Szkolny

i Chór,• współpracazmediami–radiowyprojekt

„Szkoła na antenie” i udział w warszta-tach „Moja szkoła jest Medialna”,

• zajęciasportowenakompleksienowocze-snych boisk „Moje boisko Orlik 2012”,

• tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Powiecie Ełckim,

• organizacja od 17 lat WojewódzkiegoKonkursu Poezji K. K. Baczyńskiego,

• włączeniesięwakcjeikampaniepowia-towe i ogólnopolskie: UNESCO- pozyski-wanie funduszy na szczepionki dla dzieci Sierra Leone, „Moja szkoła w Unii Euro-pejskiej”, „Drugie życie – tak dla trans-plantacji”, Wolontariat 2012,

• udziałwdebatachmłodzieżyszkół.• spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in.:

prof. Janem Miodkiem, aktorem Wojcie-chem Siemionem,

• organizacjawycieczekiwyjazdówprzed-miotowych do Telewizji TVP (udział w programach np. „Tomasz Lis na żywo”), TVN, Polskiego Radia, Gazety Wybor-czej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu RP, Centrum Nauki Kopernik,

• organizacja iudziałmłodzieżywróżno-rodnych akcjach ekologicznych,

• organizacjakursówjęzykowych,np.kursjęzyka angielskiego na Malcie.

Dodatkowa oferta:• zajęcia przygotowujące do egzaminów

maturalnych, konkursów i olimpiad,• KlubEuropejski,filmowy,• koło dziennikarskie, recytatorskie, foto-

graficzne,• zajęcia sportowo- rekreacyjne (aerobik,

piłka siatkowa, koszykówka, piłka noż-na),

• kursyECDL,udzielaniapierwszejpomo-cy przedmedycznej.

Klasa Przedmioty rozszerzone od klasy II Przygotowanie do studiów

*drugi język do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski (w grupach międzyklasowych).

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7tel./fax 87/ 610 43 23 e-mail: [email protected]

8 9

Page 7: Przewodnik Gimnazjalisty

19-300 Ełk, ul. Suwalska 15tel./fax: 87/ 615 47 50, 87/ 615 47 61,e-mail: [email protected]

Ewa Litman

Liceum Ogólnokształcącew Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Atuty szkoły:• przyjaznaimiłaatmosfera,• możliwośćrozwojuwatmosferzeakcep-

tacji i bezpieczeństwa,• nauczanie języków obcych w grupach

międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania, w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,

• dobrzewyposażonabibliotekazpracow-nią multimedialną,

• smaczneitanieobiadywstołówceszkol-nej,

• świetniezaopatrzonysklepikszkolny,• zmodernizowane i dobrze wyposażone

zaplecze do realizacji zajęć sportowych: siłownia, sala gimnastyczna, zespół boisk „Orlik”,

• lokalizacjawśródzieleni,zdalaodmiej-skiego zgiełku, ale blisko przystanku MZK, PKS i dworca PKP,

• fachowa pomoc pedagoga szkolnego,współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Ełku.

Dodatkowa oferta:• kołoteatralne,• kołaprzedmiotoweifakultatywne,• kołofotograficzne„Fotoska”,• zajęciasportowe,• gazetkaszkolna„GreenTimes”.

A (Ekonomiczno – europejska)matematyka, geografia, język angielski

B

C

(Artystyczno – lingwistyczna)język niemiecki, język angielski, biologia

(Prawno – społeczna)historia, geografia, język angielski

studia ekonomiczne, geografia, studia politechniczne

filologie, studia pedagogiczne, psychologia, studia medyczne i pokrewne

studia ekonomiczne,studia humanistyczne,studia prawnicze

Klasa Przedmioty rozszerzone od klasy II Przygotowanie do studiów

Projekty realizowane w szkole:

- „Aktywny uczeń, obywatel to ja....” współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,

- „Matematyka – reaktywacja” współpraca z Politechniką Wrocławską,

- „Szkoła Nowych Technologii” współpraca Microsoft i Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym.

10 11

Page 8: Przewodnik Gimnazjalisty

19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 24tel./fax 87/ 621 69 92e-mail: [email protected]

Danuta Wojtowicz

Technikum nr 1,Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku

Atuty szkoły:• wysokiewynikiegzaminów,• nowoczesnystadionlekkoatletyczny,• pracownieprzedmiotowewyposażone

w sprzęt nowej generacji i środki dydak-tyczne,

• imponującyksięgozbiórbiblioteczny,• centramultimedialne,• nowoczesnaaula,• dwiesalegimnastycznezzapleczemspor-

towym,• siłownia,saladoaerobiku,• 4pracowniekomputerowe,• laboratoriumchemiczneianalizyżywno-

ści,• dobrzewyposażonepracowniedokształ-

cenia zawodowego,• współpracazuczelniami,• szerokaofertazajęćpozalekcyjnych.

Dodatkowa oferta:1. Możliwość udziału w zajęciach pozalek-

cyjnych:• przedmiotowych,• kształcącychkompetencjekluczowe,• rozwijającychzainteresowania,• relaksacyjno–sportowych,• zzakresuekologiiinaukprzyrodniczych,• przygotowujących do egzaminów ze-

wnętrznych,• przygotowujących do konkursów i olim-

piad.2. Możliwość rozwijania talentów recytator-

skich, wokalnych, aktorskich przez udział w programach artystycznych i konkursach tematycznych.

3. Możliwość poszerzania wiedzy teoretycz-nej przez udział w wycieczkach, akcjach ekologicznych i społecznych.

4. Możliwość uzyskania certyfikatów zawo-dowych.

Zawód Specyfika klasy

Technik technologii żywności

Technik ochrony środowiska

Technik obsługi turystycznej

Technik drogownictwa

Technik budownictwa

umiejętności z obsługi specjalistycznych urządzeń oraz wiedza dotycząca procesów technologicznych w przemyśle spożywczym

umiejętności oceny stanu środowiska naturalnego oraz jego ochrony przed zanieczyszczeniami i degradacją

umiejętności związane z opracowywaniem i organizowaniem im-prez turystycznych

umiejętności organizowania i prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej

umiejętności projektowania, budowy, naprawy i utrzymania dróg

Technik architektury krajobrazu

umiejętności projektowania, zakładania, kształtowania i pielę-gnacji krajobrazów kulturowych

Technik geodeta

umiejętności w zakresie nowoczesnych technik i technologii geo-dezyjnych oraz opracowań geodezyjno – kartograficznych

Wędliniarz

Murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; fryzjer; fotograf; mechanik pojazdów samochodowych; sprzedawca

zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa w zakładach mięsnych

przygotowanie zawodowe u pracodawcy, na podstawie umowy o pracę (młodociany pracownik)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Technikum nr 1

Zawód Specyfika klasy

12 13

Page 9: Przewodnik Gimnazjalisty

Kazimierz Czepułkowski

Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5tel./fax 87/ 610 23 31e-mail: [email protected]

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik organizacji reklamy

obsługa komputerowych programów księgowych, prowadzenie biznesu

nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie klientów biznesowych, prowadzenie korespondencji handlowej w języku polskim i ob-cym, stosowanie technik negocjacji i reklamy oraz prowadzenia własnej firmy

składanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, obsługa i wdrażanie programów, administrowanie siecią komputerową, programowanie, projektowanie baz danych i stron www, nauka zakładania własnej firmy

realizowanie projektów reklamowych oraz obsługa komputero-wych programów graficznych, techniki reklamy, poligraficzne i fo-tografii reklamowej, nauka zakładania własnej agencji reklamowej lub studia graficznego

praca w działach logistycznych zapasów, sprzedaż, prognozowa-nie, transport i spedycja oraz handel elektroniczny

Technik cyfrowych procesów graficznych

wytwarzanie produktów poligraficznych, tj.: ulotek, prospektów, gazet, czasopism czy książek, począwszy od ich planowania i pro-jektowania, przez realizację z wykorzystaniem sprzętu cyfrowego i narzędzi graficznych aż do kontroli ich jakości i drukowania

Technik teleinformatyk

obsługa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinforma-tycznego, projektowanie sieci teleinformatycznych oraz diagnoza stanu technicznego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności, np. telefonów komórkowych

Atuty szkoły:• kształciwkierunkachtechnicznych,• dobrze przygotowuje do przyszłej pracy

zawodowej, • przygotowujedozałożeniafirmy,• współpracujezzagranicznymiszkołami,• dostosowujekierunkidowyzwańwspół-

czesnego świata.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Po-nadgimnazjalnych 2011 na 200 techników w województwie warmińsko-mazurskim „ekonomiak” uplasował się na 18. miejscu. Zadecydowały o tym sukcesy uczniów na olimpiadach, wyniki egzaminów zewnętrz-nych oraz ocena szkoły przez kadrę akade-micką.

Dodatkowa oferta:• dodatkowezajęciaprzedmiotowe:zjęzy-

ka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, geografii, przedsiębiorczo-ści,

• kołazainteresowań:humanistyczne,foto-graficzne, filmowe, teatralne,

• różnorodnesekcjesportowe,• grupawolontariuszy,• szkolnekołoPCK,• grupateatralna„Słowo-Gest-Muzyka”.

Zawód Specyfika klasy

1415

Page 10: Przewodnik Gimnazjalisty
Page 11: Przewodnik Gimnazjalisty

Artur Bońkowski

Technikum nr 4,Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

19-300 Ełk, ul. Michała Kajki 4tel./fax 87/ 610 23 62e-mail: [email protected]

Atuty szkoły:• nowoczene Centrum Gastromoniczno-

-Hotelarskie (18 specjalistycznych pra-cowni wyposażonych w najnowocze-śniejszy sprzęt zapewniający uczniowi indywidualne stanowisko nauki),

•nowoczesnykompleks boisk sportowych„Orlik” a zimą lodowisko z wypożyczal-nią łyżew,

• kształcenie zawodowe systememmodu-łowym w oparciu o autorskie programy dostosowane do standardów unijnego rynku pracy,

•dostosowanieszkołydopotrzebniepełno-sprawnych ruchowo (podjazdy, windy),

•dlachętnychmiejscewprzyszkolnymin-ternacie.

Dodatkowa oferta:• współpraca ze szkołą gastronomiczno-

-hotelarską w Asyżu w ramach programu Comenius – partnerska wymiana mło-dzieży,

•rozwijanieuzdolnieńwramachkółzain-teresowań doskonalących umiejętności gastronomiczno – hotelarskie, wokalne, teatralne, dziennikarskie, przedsiębior-czości i sportowe.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Kelner

ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządza-nie i ekspedycja potraw i napojów, planowanie i ocena żywienia, organizowanie produkcji gastronomicznej, planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

przygotowanie oferty i sprzedaży usług hotelarskich, przyjmowa-nie i obsługa gości hotelowych, organizowanie usług turystyczno--gastronomicznych, współpraca z biurami podróży

przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości, wyko-nywanie czynności związanych z obsługą gości, rozliczanie usług kelnerskich

Technik agrobiznesu, specjalnośćagroturystyka z ekologiczną żywnością.

wytwarzanie produktów rolniczych i spożywczych, ich marketin-gu, sprzedaży, obsługi ruchu turystycznego w agroturystyce, finan-sów i bankowości w agrobiznesie

Kucharz sporządzanie potraw i napojów, wykonywanie czynności związa-nych z ekspedycją potraw i napojów

Cukiernik produkcje i dekorowanie różnego rodzaju ciast, ciastek, deserów, lodów i innych wyrobów cukierniczych

Piekarz procesy technologiczne w produkcji pieczywa i ciast

Zawód Specyfika klasy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

Technikum nr 4

Zawód Specyfika klasy

18 19

Page 12: Przewodnik Gimnazjalisty

Ewa Wysocka

Technikum nr 6,Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 1tel. 87/ 610 31 09e-mail: [email protected]

Atuty szkoły:• odponad65 latZSM-Ekształci specjali-

stów w zawodach poszukiwanych na ryn-ku pracy,

• absolwencinaszejszkołyzpowodzeniempodejmują naukę na różnych uczelniach wyższych,

• nowocześnie wyposażone pracownieprzedmiotów zawodowych,

• nasi uczniowie odnoszą sukcesy w kon-kursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (m.in. Warmińsko-Mazurski Młodzie-żowy Turniej Motoryzacyjny, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Przedsię-biorczości),

• szkoła realizuje liczne projekty i grantyoświatowe: projekt Optymalizacja kształ-cenia w powiecie ełckim w zawodach po-szukiwanych na rynku pracy, Archimedes, granty edukacyjne „To lubię...”,

• szkołamastypendystówStypendiumPre-zesa Rady Ministrów, Stypendium Jana Pawła II i projektu stypendialnego pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”,

• nasiuczniowiechętnieangażująsięwak-cje charytatywne, prozdrowotne i proeko-logiczne,

• nasza młodzież odnosi liczne sukcesysportowe.

Dodatkowa oferta:• prawojazdykat.B,• uprawnieniaSEP,• kursspawacza,• kółkaprzedmiotowe,• zajęcia wyrównawcze, sportowe, arty-

styczne, komputerowe, modelarskie• szkolnyklubfilmowy,• wyjazdyedukacyjneikrajoznawcze.

Zawód Specyfika klasy

Technik mechanik

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik telekomunikacji

Nauka wytwarzania części do maszyn i urządzeń, ich montażu, instalowania, uruchamiania i obsługi

Nauka instalowania, użytkowania, naprawy urządzeń elektronicznych

Nauka montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń i instalacji elek-trycznych; oceniania stanu technicznego maszyn

Nauka projektowania, programowania, montowania, a także eks-ploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Nauka diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodo-wych i ich naprawiania

Nauka organizowania, wykonywania, montażu, a także konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; sporządza-nia kosztorysów, ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów

Nauka montowania, uruchamiania i testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz transmisyjnych; monitorowania pracy oraz natężenia ruchu w sieciach transmisji cyfrowej

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Diagnoza i naprawa pojazdów samochodowych

Ocena stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicz-nych pojazdów samochodowych

Obsługa obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowa-nych numerycznie

Monter mechatronik Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Blacharz samochodowy Naprawa oraz zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia pojazdów

Technikum nr 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

Zawód Specyfika klasy

20 21

Page 13: Przewodnik Gimnazjalisty

Ryszard Rynkiewicz

Specjalny OśrodekSzkolno – Wychowawczy w Ełku

19-300 Ełk, ul. Grajewska 16 Atel. 87/ 610 37 42fax. 87/ 610 41 18e-mail: [email protected]

Atuty szkoły:Nowoczesny budynek szkolny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wypo-sażony w:• estetycznepracownieisaledydaktyczne,• pracowniępolisensoryczną,• pracowniekomputerowe,• salegimnastyczne,• bibliotekęzcentrummultimedialnym,• siłownię,• gabinetylogopedyczne,• boiskasportoweosztucznychnawierzch-

niach.

Ponadto w ośrodku funkcjonują:• internat,• świetlicaszkolna,• stołówkaszkolna,• gabinetpielęgniarkiszkolnej.

Zapewniamy:• uczniom wszechstronny rozwój i umoż-

liwiamy zdobycie wiedzy i umiejętno-ści niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie,

• bezpieczeństwowszkoledziękistaraniompracowników wspomaganych przez sys-tem monitoringu szkolnego,

• małoliczneklasysprzyjająceindywidual-nej pracy z uczniem,

• pomoc socjalną uczniom z rodzin naj-uboższych.

Cukiernik Klasa dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną po-siadających orzeczenie do kształcenia specjalnego,

Uczniowie kończący szkołę zdają egzamin państwowy i zdobywają uprawnienia zawodowe identyczne jak w przypadku ogólnie do-stępnych szkół zawodowych,

Klasa o trzyletnim cyklu nauczania,

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładzie cukierniczo – gastronomicznym w Ełku,

Zespół klasowy do 16 uczniów.

- klasa dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną posiadających orze-czenie do kształcenia specjalnego,

- klasa o trzyletnim cyklu nauczania,

- zespół klasowy do 9 uczniów,

- praca oparta o indywidualny program pracy edukacyjno – terapeutycznej,

- szkoła przygotowująca uczniów do wykonywania pracy wspomaganej lub w zakładach pracy chro-nionej.

Szkoła przysposabiająca do pracy:

Zawód Specyfika klasy

22 23

Page 14: Przewodnik Gimnazjalisty

Marta Obrycka-Sieńkowska

Centrum KształceniaPraktycznego i Ustawicznego w Ełku

19-300 Ełk, ul. Matejki 1 tel. 87/ 621 77 0719-300 Ełk, ul. 11 Listopada 24 tel. 87/ 621 78 78e-mail: [email protected]

Oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Elektromechanik pojazdów samochodowychMechanik pojazdówTechnik elektronikTechnik elektrykTechnik mechanikTechnik mechatronikTechnik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne dla młodzieży szkół zawodowych

Praktyki zawodowe dla młodzieży szkół zawodowych/dla słuchaczy szkół dla dorosłych

Wszystkie branże zawodowe kształcone w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych

Atuty szkoły:• wykwalifikowanakadrapedagogiczna,• solidneprzygotowaniedoegzaminówza-

wodowych,• atrakcyjnabazadydaktyczna:3pracownie

komputerowe, •pracowniekształceniazawodowego:

- pracownia CNC,- pracownia obróbki mechanicznej szli-

fierek,- pracownia obróbki mechanicznej toka-

rek,- pracownia obróbki mechanicznej freza-

rek,- pracownia obróbki mechanicznej kra-

jalnia,- pracownia montażu,- pracownia obróbki ręcznej,- pracownia obróbki cieplnej - kuźnia,- pracownia hydrauliczna,- pracownia wytrzymałości materiału,- pracownia spawalnicza,- pracownia elektro - techniczna,- pracownia stolarska,- pracownia budowlana,- pracownia diagnostyki samochodowej,

•Ośrodek Egzaminacyjny powołany przezOkręgową Komisję Egzaminacyjną,

• szerokawspółpracazpracodawcami,• realizacjaprojektówunijnych,• bibliotekawyposażonawcentrummulti-

medialne.

24 25

Page 15: Przewodnik Gimnazjalisty

Kazimierz Raczyński

Liceum Ogólnokształcące,Technikumw Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ełku

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43tel./fax 87/ 620 26 10e-mail: [email protected] www.szkoly.zdz.bialystok.pl/elk

Klasa I Specyfika klasyPrzedmioty rozszerzone od klasy II

Liceum Ogólnokształcące

klasa mundurowa - rozwija zainteresowania uczniów związane ze służbami mundurowymi, przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach oficerskich i podoficerskich

klasa kosmetyczno-fryzjerska - dla uczniów interesujących się kosmetologią, stylizacja ubioru, fryzur, paznokci, w ramach klasy realizowane będą zajęcia w tzw. Akademii urody.

klasa informatyczna - dla uczniów interesujących się informa-tyką i technologiami informatycznymi

klasa plastyczna - adresowana do wszystkich, którym bliski jest świat sztuki, w ramach klasy realizowane będą zajęcia plastycz-ne, rzeźbiarskie, ceramiczna, fotograficzne i filmowe

j. angielski*historia

j. angielski*biologia

j. angielski*informatyka

j. angielski*historia

Technikum

A

C

B

D

Klasa I Zawód Specyfika klasy

A

B

Technik usług fryzjerskich

Technik informatyk

Nauka wykonywania zabiegów fryzjerskich projektowania fry-zur oraz stylizacji paznokci i stylizacji ubioru

Klasa dla pasjonatów informatyki, montaż i eksploatacja kom-puterów, projektowanie lokalnych sieci i administrowanie nimi, tworzenie aplikacji internetowych

* drugim językiem jest niemiecki

Atuty szkoły:• życzliwa,doświadczonakadrapedagogiczna,• doskonalewyposażonabazadydaktyczna,• pracownie: informatyczna, laboratorium,

ECDL, audiowizualna, fryzjerska, kosmetycz-na,

• znakomitalokalizacja(100m–dworzecPKP i PKS, obok szkoły przystanek MZK),

• CertyfikatJakościISOwzakresiekształcenia,• stypendiazabardzodobrewynikiwnauce,• zajęciadodatkoweprzygotowującedoegzami-

nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego,

• uczestnictwowkrajowychimprezachbranżo-wych (targi informatyczne, fryzjersko-kosme-tyczne, konkursy, pokazy mistrzowskie -moż-liwość zdobycia certyfikatów zawodowych).

Dodatkowa oferta:• naszym uczniom zapewniamy promocyjne

warunki zdobycia prawa jazdy kat. A i B,• „Akademiaurody”–naukamakijażu,wizażu

i stylizacji (w tym stylizacji i zdobnictwa pa-znokci),

• kołomuzyczno-taneczne,• zajęciafitness,• sekcjapiłkinożnej,sekcjapiłkisiatkowej,tenis

stołowy,• samoobronaitechnikiinterwencyjne,• sportywalki,• wyszkoleniestrzeleckie,obozyibiwakispraw-

nościowe,• zajęciaszachowe.

26 27

Page 16: Przewodnik Gimnazjalisty

19-300 Ełk, ul. Kajki 8tel. 87/ 610 27 47e-mail: [email protected] www.ppp.elk.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku

- diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z autyzmem, z zakłóceniami w rozwoju, z trudnościami w nauce i zachowaniu,

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów, którzy powrócili z zagranicy,

- terapia logopedyczna indywidualna i grupowa,

- indywidualna terapia ucznia z uszkodzonym narzędziem wzroku, słuchu,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- indywidualna terapia metodą behawioralno – poznawczą osób z nadwrażliwością emocjonalną,

nadpobudliwością psychoruchową,

- zajęcia warsztatowe o charakterze zawodoznawczym,

- Punkt Doradztwa Zawodowego,

- psychologiczne wsparcie osób w kryzysie.

Atuty poradni:•ZespółSpecjalistów:

- psycholog,- psychoterapeuta,- logopeda,- doradca zawodowy,- surdopedagog,- tyflopedagog,- edukator seksualny,- pedagog w zakresie SI.

Maria Barbara Włodkowska

Oferta zajęć prowadzonych na terenie poradni dla młodzieży:

Rok 2012:1. Młodzieżowa Grupa Wolontariuszy LoaDiNG

„Lepiej działać niż gadać”; Wybory Wolonta-riusza Roku.

2. Systemowa Terapia Rodziny.3. Indywidualna terapia dziecka z nadpobudli-

wością psychoruchową z elementami terapii behawioralno-poznawczej.

4. „Ferie z poradnią” – zajęcia dla uczniów klas I-III zakończone Balem Karnawałowym.

5. Udział w Targach Edukacyjnych.6. Ełcki Dzień Uśmiechu z udziałem wolontariu-

szy z Młodzieżowego Wolontariatu PP-P.7. Organizacja Dni Świadomości Dysleksji-

konkursy plastyczne, literackie dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, Dyktando dla Dyrektorów.

8. Badania wzroku i słuchu na terenie placówek miejskich i w terenie wiejskim.

9. Prowadzenie Szkoły dla Rodziców. 10. Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (dwukrotnie ogólnopolskie wyróżnienie).11. Działania służące rozwijanie idei integracji na

poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.12. Europejski Dzień Logopedy i Dzień Bezpłat-

nych Diagnoz Logopedycznych.13. Wydanie Informatora Poradni.14. Realizacja Projektu [email protected]

kształtującego postawy tolerancji.15. Porady indywidualne specjalistów.16. Klub Nauczyciela dla pedagogów ze szkół

z rejonu działania poradni.17. Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych.18. Superwizje dla nauczyciela.19. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełno-

sprawnych.20. Targi Zawodów.

28 29

Page 17: Przewodnik Gimnazjalisty

19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 10tel./fax 87/ 610 37 69e-mail: [email protected]

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku

Sekcja Wiek

wioślarska 12-20 lat

żeglarska 6-15 lat

pływacka 8-18 lat

Atuty ośrodka:- pięknie położony nad Jeziorem Ełckim, w samym centrum miasta,- wyszkolona kadra instruktorów wioślarstwa , żeglarstwa oraz pływania,- ogromne sukcesy na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej zawodników wszyst-

kich sekcji.

Dodatkowa oferta:Ośrodek prowadzi w okresie letnim wypożyczalnię sprzętu pływającego oraz różne kursy np. żeglarski, motorowodny.

Tomasz Przekop

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7Atel./fax 87/ 621 25 14, 87/ 621 69 86e-mail: [email protected]

Bursa Szkolna

Witold Kłubowicz

Bursa Szkolna w Ełku jest koedukacyjną placów-ką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży uczącej się w dziennych i wieczoro-wych szkołach ponadgimnazjalnych i policeal-nych, poza miejscem stałego zamieszkania.

Zapewniamy:• całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry

pedagogicznej,• bardzodobrewarunkidonaukiiwypoczynku,• możliwość rozwijania zainteresowań i uzdol-

nień,• zakwaterowanie w 3-osobowych pokojach

z łazienką, dostępem do Internetu i telewizji kablowej,

• całodziennewyżywienie.

Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są:• pracowniakomputerowazestałymłączemin-

ternetowym,• biblioteka wyposażona w bogaty księgozbiór

i prasę,• nowocześnieurządzonakuchenka,• bilard,• świetlica,• pokojecichejnaukinakażdympiętrze.

30 31

Page 18: Przewodnik Gimnazjalisty

Notatki:

Page 19: Przewodnik Gimnazjalisty

Projekt „Przewodnik Gimnazjalisty- rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych” finansowany jest ze środków Powiatu Ełckiego.