of 12 /12
1 www.mmithelper.com| <သံလံုးငယ္ > ကြ န္ပတာ Hard Disk မွ PS II Game စက္ဆီသိ(Network Connecting PS II Game and PC) Intro: ကေနာ္ networking ကုိ အေျခခံကေနစၿပီးေရးလာတာ ႏွစ္ပိုင္းပ ၿပီးေသးတယ္။ အပိုင္း () အေနန sharing ကိရးၿပီးေတာ႔မွ အသံုးချခင္းအေနန ႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးမလိ႔။ ေတာင္းဆိုခက္ေတအရ ဒါကိုေကာ္ၿပီးေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ သေဘာတရား - PS II game စက္မားကို ေခထည္႔ၿပီး ကစားမယ္႔အစား အ ဒီေခကို ကန္ပတာ hard disk မွာ သိမ္းထားၿပီး network လမ္းေၾကာင္းမွ ယူသံုးေစတာပ ျဖစ္ပါတယ္။ အားသာခက္ - () မသံုးရတ ႔အတက္ Game စက္ရ ႕ ေခဖတ္မွန္ဘီလူး (lens) ပက္စီးမႈ သက္သာပါတယ္။ () CD/DVD ကူးရ၊ ၀ယ္ရ သက္သာပါတယ္။ () ကန္႔သတ္မႈ မရိွေတာ႔ပါဘူး။ (ဥပမာ - ဆိုင္မွာ စက္ဆယ္လံုးရိွတယ္။ FIFA 2011 ကို ၁၀ လံုး စလံုး တစ္ၿပိင္တည္း ကစားမယ္ဆိုရင္ အ ဒီေခြ ကို ၁၀ေခကူးထားရမွာ အမွန္ပ ။ ဘယ္ဆိုင္မွ ကူးမထားႏိုင္ပါဘူး။ အ ဒီအခါမွာ ဟိုဘက္စက္ကၿပီးမွယူ ဆိုတာမိး ေခအေရအတက္ ကန္႔သတ္ခက္ ရိွပါတယ္။ PC ဖင္network ခိတ္ဆက္ အသံုးျပၿပီ ဆိုတာန hard disk မွာရွိသမွ game အားလံုးကို ႀကိက္တ ႔ေခႀကိက္သေလာက္ ကစားပ ။ ေခကန္႔သတ္ခက္ မရိွေတာ႔ပါဘူး) (၄) loading time မန္ၿပီး ေခထစ္တာ မရိွေတာ႔တ ႔အတက္ အသံုးျပသူေတစိတ္ခမ္းသာေစပါတယ္။ () PC ကိSever အေနန ႔ အသံုးျပရတယ္ ဆိုေပမယ္windows sever သံုးစရာ မလိုပါဘူး။ ရိုးရိုး windows သံုးၿပီး hard disk ကိshare ပးထားတာပ ျဖစ္ပါတယ္။ CPU င္RAM usage မမားတ ႔အတက္ သာမာန္အနိမ္႔စား PC ႔ေတာင္ အသံုးျပႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခက္ အကဥ္းခပ္ - စာဖတ္သူေတ မွာ ကန္ပတာန networking ကို ကၽြ မ္းကင္သူေရာ စတင္ေလ႔လာသူေရာ အမိးမိး ရိွပါလိမ္႔မယ္။ ကေနာ္က အားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ ေရးေပးခင္ပါတယ္။ စတင္ေလ႔လာသူေတအတက္ နားလည္ေအာင္ရွင္းေတာ႔ သိၿပီးသားသူေတအတက္ ပင္းစရာေကာင္းေနပါလိမ္႔မယ္။ ဒီေတာ႔ Networking နားလည္ၿပီးသား PS II ႔ခိတ္တာေလာက္ပ သိခင္သူေတအတက္ အကဥ္းခပ္ေလး သက္သက္ေရးေပးပါ႔မယ္။ အကယ္ရွင္းျပထားတာဖတ္ၿပီးရင္လည္း ဒီအခက္ေတျပန္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ နားလည္သားၿပီျဖစ္လိဘယ္အဆင္႔ၿပီးရင္ ဘယ္အဆင္႔လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ရွင္းသားသလို မွတ္မိလည္း လယ္သားမွာပါ။ ၁။ PC switch (သိ) hub ကိstraight-through cable သံုးၿပီး ခိတ္မယ္။ အ ဒီ Hub ကေန PS II စက္တိုင္းကိုလည္း straight- through cable သံုးၿပီး ဆက္သယ္မယ္။ ၂။ PC IP properties မွာ ေအာက္က ဂဏန္းေတျဖည္႔သံုးရမယ္။ IP Address : 192.168.0.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway : 192.168.0.1 ၃။ game cd ကိhard disk အသစ္တစ္ခုမွာ PS II converter file type ပာင္းၿပီး ထည္႔ပါမယ္။ ၄။ ဒီ hard disk ကိPC မွာ Secondary hard disk အေနန ႔ တပ္ဆင္ပါ။ ၅။ My Computer ဖြ င္႔ၿပီး game cd ထည္႔ထားတ drive ကိPS2SMB ဆိုတ ႔ နာမည္န full share ပးပါ။ ၆။ PS II စက္ကိUSB Loader သံုးၿပီး network config ဝင္ပါ။ ၇။ PS II စက္အတက္ IP ကို စက္ဖင္႔တိုင္း ( တိုင္း) ပင္ေပးရပါတယ္။ (Default IP address က 192.168.0.10 ဖစ္ပါတယ္။ နာက္ဆံုး Octet ကိ3 မွ 254 ၾကား တစ္ခုခု သက္မွတ္ေပးပါ။ စက္တစ္လံုးန ႔တစ္လံုး IP တူလိ႔ မရပါဘူး) ၈။ network config မွာ IP ပင္ဆင္သက္မွတ္ေပးၿပီၿပီဆိုရင္ network start ကို ႏွိပ္ၿပီး၊ network ဝင္ပါ။

PS2 Hardisk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ps2

Text of PS2 Hardisk

Page 1: PS2 Hardisk

1 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ကြနပတာ Hard Disk မ PS II Game စကဆသ႔ (Network Connecting PS II Game and PC) Intro: ကေနာ networking က အေျခခကေနစၿပးေရးလာတာ ႏစပငးပၿပးေသးတယ။ အပငး (၃) အေနန႔ sharing က ေရးၿပးေတာ႔မ အသးချခငးအေနန႔ ဒေဆာငးပါးက ေရးမလ႔။ ေတာငးဆခကေတြအရ ဒါကေကာၿပးေရးေပးလကပါတယ။ သေဘာတရား - PS II game စကမားက ေခြထည႔ၿပး ကစားမယ႔အစား အဒေခြက ကြနပတာ hard disk မာ သမးထားၿပး network လမးေၾကာငးမ ယသးေစတာပျဖစပါတယ။ အားသာခက - (၁) ေခြမသးရတ႔အတြက Game စကရ႕ ေခြဖတမနဘလး (lens) ေတြ ပကစးမႈ သကသာပါတယ။ (၂) CD/DVD ေခြ ကးရ၊ ၀ယရ သကသာပါတယ။ (၃) ေခြကန႔သတမႈ မရေတာ႔ပါဘး။ (ဥပမာ - ဆငမာ စကဆယလးရတယ။ FIFA 2011 က ၁၀ လး စလး တစၿပငတညး ကစားမယဆရင အဒေခြက ၁၀ေခြကးထားရမာ အမနပ။ ဘယဆငမ ကးမထားႏငပါဘး။ အဒအခါမာ ဟဘကစကကၿပးမယ ဆတာမး ေခြအေရအတြက ကန႔သတခက ရပါတယ။ PC ျဖင႔ network ခတဆက အသးျပၿပ ဆတာန႔ hard disk ထမာရသမ game အားလးက ႀကကတ႔ေခြ ႀကကသေလာက ကစားပ။ ေခြကန႔သတခက မရေတာ႔ပါဘး) (၄) loading time ျမနၿပး ေခြထစတာ မရေတာ႔တ႔အတြက အသးျပသေတြ စတခမးသာေစပါတယ။ (၅) PC က Sever အေနန႔ အသးျပရတယ ဆေပမယ႔ windows sever သးစရာ မလပါဘး။ ရးရး windows ပ သးၿပး hard disk က share ေပးထားတာပ ျဖစပါတယ။ CPU ႏင႔ RAM usage မမားတ႔အတြက သာမာနအနမ႔စား PC န႔ေတာင အသးျပႏငပါတယ။

လပေဆာငခက အကဥးခပ - စာဖတသေတြထမာ ကြနပတာန႔ networking က ကၽြမးကငသေရာ စတငေလ႔လာသေရာ အမးမး ရပါလမ႔မယ။ ကေနာက အားလးအဆငေျပေအာင ေရးေပးခငပါတယ။ စတငေလ႔လာသေတြအတြက နားလညေအာငရငးေတာ႔ သၿပးသားသေတြအတြက ပငးစရာေကာငးေနပါလမ႔မယ။ ဒေတာ႔ Networking နားလညၿပးသား PS II န႔ခတတာေလာကပ သခငသေတြအတြက အကဥးခပေလး သကသကေရးေပးပါ႔မယ။ အကယရငးျပထားတာဖတၿပးရငလညး ဒအခကေတြ ျပနၾကည႔လကပါ။ နားလညသြားၿပျဖစလ႔ ဘယအဆင႔ၿပးရင ဘယအဆင႔လပရမယဆတာ ရငးသြားသလ မတမလညး လြယသြားမာပါ။ ၁။ PC န႔ switch (သ႔) hub က straight-through cable သးၿပး ခတမယ။ အဒ Hub ကေန PS II စကတငးကလညး straight- through cable သးၿပး ဆကသြယမယ။ ၂။ PC ရ႕ IP properties မာ ေအာကက ဂဏနးေတြျဖည႔သးရမယ။ IP Address : 192.168.0.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway : 192.168.0.1 ၃။ game cd ေတြက hard disk အသစတစခမာ PS II converter န႔ file type ေျပာငးၿပး ထည႔ပါမယ။ ၄။ အဒ hard disk က PC မာ Secondary hard disk အေနန႔ တပဆငပါ။ ၅။ My Computer ဖြင႔ၿပး game cd ေတြ ထည႔ထားတ႔ drive က PS2SMB ဆတ႔ နာမညန႔ full share ေပးပါ။ ၆။ PS II စကက USB Loader သးၿပး network config ထ ဝငပါ။ ၇။ PS II စကအတြက IP က စကဖြင႔တငး (ေခြလတငး) ျပငေပးရပါတယ။ (Default IP address က 192.168.0.10 ျဖစပါတယ။ ေနာကဆး Octet က 3 မ 254 ၾကား တစခခ သကမတေပးပါ။ စကတစလးန႔တစလး IP တလ႔ မရပါဘး) ၈။ network config မာ IP ျပငဆငသကမတေပးၿပၿပဆရင network start က ႏပၿပး၊ network ထဝငပါ။

Page 2: PS2 Hardisk

2 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

၉။ (share ေပးမႈ၊ sharing files မနကနမႈ န႔ network ဆကသြယမႈ အားလးမနတယဆရင) network ေအာကမာ game cd ေတြ ေပၚလာပါလမ႔မယ။ လခငတ႔ေခြ ေရြးခယၿပး ဖြင႔ရပါပ။ ** PC မ share ေပးထားတာျဖစလ႔ အသးျပေနစဥ PC လးဝ ပတသြားလ႔ မရပါဘး။ game စကဖြင႔တငး (သ႔) ေခြလခငတငး PS II စကက ပတၿပး ျပနဖြင႔ပါ။ Loader CD သးၿပး IP address ျပငျခငး၊ network ထဝငေရာကျခငး လပငနးစဥက စကဖြင႔တငး (သ႔) ေခြလတငး လပရမာျဖစပါတယ။ **

လအပခက - (၁) hard disk အပတစလး - game ေခြေတြအားလးက ဒ hard disk မာ သးသန႔ထားၿပး share ေပးထားမာျဖစပါတယ။ သးသန႔ hard disk ျဖစသြားတ႔အတြက စကေတြက ဘယေလာကဆြဆြ OS အလပ လပေနတ႔ hard disk မဟတတ႔အတြက ကြနပတာ ဟနးတာ မျဖစေတာ႔ဘးေပါ႔။ hard disk space အေနန႔ ေခြထည႔ထားခငတ႔ အေရအတြကေပၚမတညၿပး ေရြးခယ၀ယယပါ။ တစေခြက 3Gb နးပါး ေနရာယမာျဖစပါတယ။ 500Gb hard disk တစလးဆရင ေခြ ၂၀၀ ေလာက ဆန႔ပါတယ။ အေလာကေခြအမားႀကး ရစရာမလပါဘး။ game ဆငေတြမာ အမားဆး ကစားၾကရင ေခြ ၅၀ - ၁၀၀ ေပါ႔။ (၂) switch (or) hub - ကြနပတာမ ထြကလာတ႔ LAN ႀကးက switch (သ႔) hub မာ တပေပးမယ။ အဒ switch/hub ကေနၿပး game စကတစလးက တစႀကး ဆကသြယရမာျဖစလ႔ switch/hub ေတြက စကအေရအတြကေပၚမတညၿပး ေရြးခယပါ။ game စကက ၁၀ လး ရမယဆရင စကက ၁၀ ႀကး န႔ ကြနပတာက တစႀကး ျဖစလ႔ အနညးဆး ၁၁ ေပါကပါတ႔ switch/hub လပါတယ။ စကအေရအတြကမားလ႔ switch/hub တစခတညးန႔ မလေလာကရင ႏစခ သးခ extension ျပလပၿပး အသးျပႏငပါတယ။ (switch န႔ hub ဘယဟာသးသး အဆငေျပပါတယ။ ဒႏစခရ႕ ကြာျခားခကက ကေနာ႔ရ႕ Networking အပငး (၂) မာ ေျပာခ႔ၿပးပါၿပ)။ (၃) LAN cable – LAN ႀကးကေတာ႔ စကအေရအတြကန႔ ေနရာအကြာအေ၀းေတြေပၚ မတညၿပး သးရမာျဖစပါတယ။ စကေတြ၊ switch/hub ေတြန႔ ကြနပတာက ေနရာခပါ။ အဒအကြာအေ၀းအတငး LAN ႀကး ျဖတၿပး ဆငပါ။ switch/hub ခၿပး ခတမာျဖစလ႔ straight-through cable က သးရပါမယ။ (ကေနာ႔ရ႕ Networking အပငး (၁) မာ cable ျပလပနညးေရးခ႔ပါတယ။ ကယတငႀကး မညပတတဘး အခနလညး မရဘးဆရင ready made ႀကးေတြ ၀ယလ႔ရပါတယ)။ (၄) USB Loader – PS II game စကေတြက အလေလာက network ထက မ၀ငေရာကႏငပါဘး။ သ႔ရ႕ သာမာနအလပျဖစတ႔ ေခြဖတၿပး ဖြင႔ေပးဖ႔ပ ႀကးစားမာပါ။ USB stick န႔ game ဖြင႔ခငတာပျဖစျဖစ၊ network ကေနၿပး ဖြင႔ခငတာပျဖစျဖစ အဒေနရာေတြက ေရာကဖ႔ USB Loader software က အသးျပရပါတယ။ PS II စကရ႕ model ေပၚမတညၿပး USB loader software version ကြာပါတယ။ အၾကမးဖငးေျပာရရင PS II slim model ေတြက USB loader 0.7 CD version က အသးျပရပါတယ။ စကအထေတြကေတာ႔ PS II memory card န႔ USB loader version အေဟာငးက အသးျပရပါတယ။ (PS II game ပစၥညးျပျပင/ေရာငး၀ယတ႔ ဆငေတြမာ “USB memory stick ကေနၿပး game ဖြင႔ဖ႔ software လ႔ ေျပာ၀ယရင ရပါတယ)။ (၅) PS II converter – game ေခြေတြက USB stick (သ႔) hard disk မာ သမးထားၿပး စကကေန ျပနရာတ႔အခါ game ေခြအျဖစ သဖ႔အတြက ဖငတစမးန႔ ခ႕ၿပးသမးေပးရပါတယ။ (ဥပမာ - virtual drive ေတြက ေခြအျဖစသဖ႔ iso ဖငအျဖစ ေျပာငးၿပး သမးေပးရသလမးေပါ႔)။ အဒဖငေျပာငးဖ႔အတြက converter software လပါတယ။

Network ခတဆကရန ျပငဆငျခငး (PC တြင) Step (1) IP – network တစခ ခတဆကမယ ဆတာန႔ ႀကးေတြသြယၿပးရင network class ေတြ သကမတေပးရပါမယ။ (IP ရ႕ သေဘာတရားန႔ network class ေတြ အေၾကာငးက ကေနာ႔ရ႕ “Networking အပငး (၂) မာ ေရးခ႔ၿပးပါၿပ)။ ကြနပတာကေနၿပး share ေပးၿပး PS II စကေတြကေန ယသးရမာျဖစလ႔ အဒစကေတြက အဆငသင႔မယ႔ network class က သးေပးရပါမယ။ PS II စကေတြမာလညး IP က ႀကကသလ ျပငဆငထည႔သြငးႏငေပမယ႔ ေခြတစခါလရင IP တစခါျပနထည႔ရမာျဖစလ႔ ကယႀကကသလ

Page 3: PS2 Hardisk

3 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ျပငသးခ႔မယဆရင ေတာေတာအလပ႐ႈပပါလမ႔မယ။ ဒေတာ႔ PS II စကေတြက Default အေနန႔ အလေလာက ထည႔ေပးၿပးသားေတြအတငးပ သးလကမယ။ ဒါဆရင အခဖြင႔မယ႔ PS II စကရ႕ network config ထ ၀ငလကၿပဆတာန႔ ေအာကမာျပထားတ႔အတငး ျမငရပါလမ႔မယ။ ကေနာတ႔ သးရမယ႔ IP န႔ ပါတသတတာေတြက မတသားထားလကပါ။ IP for PC 192.168.0.2 Subnet mask 255.255.255.0 Default gateway 192.168.0.1 Share name PS2SMB ဆၿပး ေတြ႕ပါလမ႔မယ။ PC အတြက IP က default အေနန႔ 192.168.0.2 လ႔ ဂမးစကမာ အလေလာက ထည႔သြငးေပးၿပးသားပါ။ အဒအတငးပ သးေပးလကရင အၿမတမးအတြက အဆငေျပပါတယ။ share name ကလညး သကမတေပးၿပးျဖစလ႔ ဒနာမညန႔ပ share ျပနေပးရပါတယ။ ဒါနားလညၿပဆရင PC မာ IP စျဖည႔လ႔ရပါၿပ။ Run မ ncpa.cpl လ႔ ရကၿပး Enter ေခါကပါ။ Local Area Connection ဆတ႔ icon ေပၚလာပါလမ႔မယ။ right-click ေထာကၿပး properties ႏပပါ။

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) က select လပၿပး properties ႏပပါ။ (Windows XP မာဆရင IPv4 တစခထရတ႔အတြက Internet Protocol (TCP/IP) လ႔ပ ေတြ႔ပါလမ႔မယ။ Vista န႔ 7 မာေတာ႔ IPv6 ပါလာပါၿပ။ IPv4 န႔ပသးပါ႔မယ)။

Page 4: PS2 Hardisk

4 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ေပၚလာတ႔ box ထမာ ခနက မတသားထားတ႔ IP ေတြက ေအာကပါအတငး ျဖည႔သြငးပါ။ (PS II game စက ဘယ model ျဖစျဖစ ဒဂဏနးေတြပမ႔ ၾကည႔စရာေတာငမလပ အလြတကကထားလ႔ရပါတယ)။

Page 5: PS2 Hardisk

5 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ၿပးရငေတာ႔ OK ၿပး OK ႏပေပါ႔။ PC မာ network အတြက ျပငဆငရမယ႔ အပငးက ဒေလာကပါပ။ ဘယ windows မာမဆ ဒအတငးေလး ျဖည႔သြငးရပါပ။ Step (2) Sharing - sharing စမလပခငမာ game CD ေတြက hard disk အပမာ ကးထည႔ၿပး၊ hard disk ကလညး PC မာ secondary အေနန႔ တပဆငၿပး ျဖစရပါမယ။ ေနာကတစခ အႀကေပးခငတာက External အေနန႔ မသးပါန႔။ USB န႔ ဆကသြယၿပး external အေနန႔ သးမယဆရင game စကမားတာန႔အမ ကြနပတာေရာ စကေတြေရာ ဟနးပါလမ႔မယ။ USB ရ႕ data transfer rate န႔ SATA ရ႕ data transfer rate အမားႀကး ကြာပါတယ။ ဒေတာ႔ SATA ႀကးန႔ PC မာတပၿပး secondary အေနန႔ သးတာ အေကာငးဆးပါပ။ (PC မာ Windows တငထားတ႔ hard disk က Primary hard disk လ႔ ေခၚၿပး၊ data ေတြထည႔ၿပး အပတပထားတ႔ hard disk က secondary hard disk လ႔ ေခၚပါတယ)။ အေပၚက ေျပာခ႔သေလာက လပၿပးၿပ secondary hard disk လညး drive တစခ အေနန႔ ေပၚေနၿပလ႔ သကမတပါတယ။ share ေပးတာ စပါမယ။ Windows Vista ႏင႔ 7 တြင - My Computer က ဖြင႔ၿပး game cd ေတြထည႔ထားတ႔ partition က Right-Click ေထာကပါ။ Share with -> Advanced sharing ... က ႏပပါ။

ေပၚလာတ႔ sharing tab က Advanced sharing ဆတ႔ button က ႏပပါ။

Page 6: PS2 Hardisk

6 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ေပၚလာတ႔ Advanced Sharing box မာ လပေဆာငဖြယ ၃ ခ ရပါတယ။ အဒ သးခက လပဖ႔ အေပၚဆးက Share this folder ဆတာက check ေပးလကပါ။ 1. က share name ျဖစပါတယ။ PS II စကက ေပးထားတ႔အတငး လကေပးတာျဖစပါတယ။ PS2SMB လ႔ ေရးလကပါ။ 2. ကေတာ႔ ယသးမယ႔ စကအေရအတြကက ေျပာတာပါ။ မမဆငမာ ရတ႔ PS II စက အေရအတြကထက 5 လးေလာက ေတာ႔ပထည႔ေပးပါ။ 3. ကေတာ႔ ယသးခြင႔ျပမယ႔ ဖငေတြအတြက ခြင႔ျပမႈ ကန႔သကခက ျဖစပါတယ။ Permissions ဆတ႔ button က ႏပပါ။

ေအာကကပမာ ျပထားတ႔အတငးပ Allow ေအာကက check box အားလးက check ေပးလကပါ။

Page 7: PS2 Hardisk

7 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ခြင႔ျပမႈ အျပည႔ေပးတာျဖစပါတယ။ (full share ေပးတယလ႔ အလြယေခၚပါတယ) ၿပးရငေတာ႔ OK သးခါႏပလကပါ။ share ေပးၿပး ျဖစပါလမ႔မယ။ Windows XP တြင - My Computer က ဖြင႔ၿပး game cd ေတြထည႔ထားတ႔ partition က Right-Click ေထာကပါ။ Sharing and Security ကႏပပါ။

တစခါမ share မေပးဘးေသးတ႔ windows မာဆရငေတာ႔ ေအာကကပအတငး ေပၚလမ႔မယ။ အဒစာတနးေနရာကပ click ႏပေပးလကပါ။

Page 8: PS2 Hardisk

8 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

ေအာကမာကေနာျပထားတ႔ ပအတငးေပၚလာလမ႔မယ။ ၁.၂.၃ တပထားတ႔အစဥအတငးသာ လပေပးပါ။ ၁ - share လပရန၊ ၂ - share folder ၏ အမည၊ ၃ - share ေပးထားေသာ ဖငမားက ျပငဆငခြင႔ ေပးျခငး တ႔ျဖစပါတယ။

အထကကပအတငး ျဖည႔ၿပးရငေတာ႔ Apply – OK ေပါ႔။ sharing ၿပးၿပ ျဖစလ႔ PC မာ ျပငဆငရမယ႔ လပငနးစဥ ကနပါၿပ။ ** PC sharing အပငးမာ windows အားလးအတြက ေျပာျပခ႔တာျဖစပါတယ။ ဒါေပမယ႔လ႔ PS II န႔ ခတဆကရာမာ networking အေတြ႔အႀကမရတ႔သမားအဖ႔ Windows XP သးတာပေကာငးပါတယ။ Windows 7 န႔ Vista မာ sharing security ေတြက ပရႈပေထြးလ႔ပါ။ ** Network set up (PS II စကတြင) Step (1) Loader – PS II စကက network ထ ၀ငႏငဖ႔ပျဖစျဖစ၊ USB stick ကေန ေခြယဖတဖ႔ပျဖစျဖစ loader လပါတယ။ ေနာကပငး model ျဖစတ႔ PS II slim ေတြ အတြက USB loader 0.7 ဆတ႔ CD Version ေခြက အသးျပႏငၿပး အဒထကေရးကတ႔ model ေတြအတြက PS II memory card က အသးျပႏငပါတယ။ (လကရ ကေနာ႔အေနအထားက ပ႔စတငဖ႔ေတာင အႏငႏငႀကးစား ေနရတာဆေတာ႔ ဒ software ေတြက upload တငေပးဖ႔အတြက အဆငမေျပေသးပါဘး။ အဒေတာ႔ အခေလာေလာဆယ အဆငေျပဆးနညးက ေရ႕မာေျပာခ႔တ႔အတငး ဆငႀကးေတြမာ USB န႔ ဂမးဖြင႔လ႔ရတ႔ software လ႔ေျပာၿပး ၀ယလကတာက အဆငေျပမာပါ။ Online က Download လပခငသေတြအတြက https://bitbucket.org/ifcaro/open-ps2-loader/downloads/ မာ version ၆ မး တငထားေပးပါတယ။ ကေနာမသးဘးတာ 0.8 ပ။ 0.7 ကေတာ႔ ေတာေတာအဆငေျပပါတယ။ Model ႏစမးလးမာ သ႔အားသာခကန႔ သေပါ႔ဗာ။ cd လး၀ မသးခငတ႔လေတြအတြကေတာ႔ slim က IC လေပးလကလ႔ရပါတယ။ အဒါဆရင memory card သးလ႔ရပါၿပ။ (မႏေလးက ဆငေတြမာေတာ႔ ic လရင စကတစလး 8000/- ဆလားပ)။ Loader ေတြ ရလာၿပဆပါစ႔။

Page 9: PS2 Hardisk

9 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

CD version ဆရငေတာ႔ ေခြထည႔ၿပး စကဖြင႔လကတာန႔ Loading လပၿပး သးစကန႔ ေလာက အတြငးမာ USB Disk မာ ရတာေတြ ျပလာလမ႔မယ။ (PS II memory card န႔ဆရငေတာ႔ တကရက loading မလပပါဘး။ အဆင႔ဆင႔သြားရတာပါ။ Online က download လပမယဆလညး memory card ထက ကယ႔ဘာသာထည႔တတမာမဟတပါဘး။ ဒေတာ႔ ဆငမာပ USB န႔ဖြင႔ဖ႔အတြကဆၿပး ၀ယလကပါ။ သေပးတ႔ loader version အလက ဘယလ၀ငရမယဆတာပါ ေမးခ႔လကပါ။ Loader အသးျပနညး Online မ ေလ႔လာခငသေတြမားအတြက http://openps2loader.info/7/ မာ ေလ႔လာႏငပါတယ) USB stick ကေန ဂမးဖြင႔ခငတာဆရငေတာ႔ ဒအဆင႔မာတင ေခြေတြေပၚေနၿပ လခငတ႔ေခြဖြင႔ရပ။

USB stick တပမထားဘးဆရငေတာ႔ အဒေအာကမာ no item ဆၿပး ျဖစေနလမ႔မယ။ network ထ ဝငမာဆရငေတာ႔ ေနာကတစဆင႔ ထပသြားရေအာင။ Step (2) network config – ဒအပငးက PS II က network ထ ဝငေရာကဖ႔ IP ထည႔ေပးရမယ႔ အပငးျဖစပါတယ။ ဒါမေျပာခင ႀကတငရငးျပဖ႔ လတာေတြရပါေသးတယ။ PS II စကဆေတာ႔ ကးဘတမပါဘး။ ဂမးခလပ (joy stick) က သးၿပး IP address ထည႔တာေတြ၊ အျခား setting ေျပာငးခငတာေတြက လပရမာျဖစပါတယ။ joy stick မာ ပါတ႔ ခလပေတြထက သးရမယ႔ ခလပေတြက ညႊနးေပးပါ႔မယ။ မားေလးခကေတာ႔ မားျပထားတ႔ အရပမကႏာအတငး ေရြးခယထားတ႔ေနရာ ေရႊ႕ဖ႔ သးပါတယ။ (ကြနပတာမာဆ cursor ေရႊ႕တာေပါ႔) အဒါအျပင အျခားအေနန႔ သးဖ႔လတ႔ ခလပေလးခက သဖ႔လပါတယ။

Page 10: PS2 Hardisk

10 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

(1) ခလပျဖစတ႔ ∆ က ေနာကျပနဆတဖ႔ back (or) Esc အျဖစ သးပါတယ။

(2) ခလပျဖစတ႔ x က ဝငေရာကဖ႔န႔ ျပငဆငဖ႔ Enter အျဖစ သးပါတယ။ (3) ျဖစတ႔ up arrow ကေတာ႔ ဂဏနးတနဖး တငဖ႔န႔ အျခားတနဖးျပငဖ႔ သးပါတယ။ ဥပမာ - IP address ေနာကဆးအလးက 10 ဆတာကျပငဖ႔ ကႏပၿပး အေပၚမားက ႏပလကရင 11 – 12 - …… စသျဖင႔ ဂဏနးႀကးလာလမ႔မယ။ အျခားတနဖး ဆတာေတာ႔ yes ေပးထားတ႔ ေနရာက ႏပၿပး အေပၚမားႏပရင no ျဖစသြားမယလ႔ ဆလတာပါ။ (4) ျဖစတ႔ down arrow ကေတာ႔ up န႔ ေျပာငးျပနေပါ႔။ ဂဏနးတနဖး ေလာ႔ဖ႔န႔ အျခားတနဖးျပငဖ႔ သးပါတယ။ USB Loader 0.7 ရ႕ loading ၿပးရင USB stick မာ ရတ႔ game cd ေတြက တနးၿပးျပပါတယ။ stick မထးထားရင no item ေပါ႔။ Left arrow က ႏပၿပး network config ဆ ဆကသြားပါတယ။

x ကႏပၿပး network config ထ ဝငပါတယ။ network ဆငရာ data ေတြ ေတြ႔ပါလမ႔မယ။ PC န႔ တေအာင ညရမာျဖစေပမယ႔ အစထက PC က ဒေကာငေတြန႔ တေအာင ညၿပးသားျဖစလ႔ အျခားဟာေတြ ဘာမ ျပငစရာ မလေတာ႔ပါဘး။ ဒစကအတြက IP တစခ သကမတေပးရပ ျဖစပါတယ။ Network Class C ျဖစလ႔ ေနာကဆး Octet ကပ ျပငရမာပါ။ PC က 192.168.0.2 လ႔ ေပးၿပး default gateway က 192.168.0.1 လ႔ ေပးထားတ႔အတြက PS II စကေတြအတြက IP address က 3 မ 254 ၾကား တစခခ ျဖစရပါမယ။ စကတစလးန႔တစလး IP တလ႔ မရပါဘး။ (ဥပမာ - network ဆတာ လမးတစခဆပါစ႔။ အဒလမးထက IP ဆတ႔ အမနပါတေတြ တလ႔မရပါဘး။ တေနရာ data ေတြ ဘယပ႔ရမနးမသျဖစၿပး စကဟနးၿပေပါ႔) * ကေနာ႔ရ႕ networking အပငး (၂) မာ network ဆငရာ အခကအလကေတြအေၾကာငး န႔ IP ေတြအေၾကာငး ေရးခ႔ၿပးပါၿပ။ မဖတရေသးရင ျပနဖတေပးပါဥး။ နားလညၿပး လပတာက ပေကာငးပါတယ။ * ** စာဖတသရ႕ ဆငမာ စက ၁၀ လး ရမယဆရင IP ေတြက ဘယလ သကမတေပးမလ ? အခကအခရတာက ကးဘတမဟတပ ဂမးခလပက မားန႔ IP ထည႔ရတာ ျဖစပါတယ။ တစလးခငး ႏပလ႔မရပါဘး။ နပါတေတြ ေျပာငးတာ အရမးျမနပါတယ။ မမက 11 လခငလ႔ အေပၚမား တစခကႏပတ႔အခနမာ သက 19 ေလာက ျဖစေနၿပ။ မားလ႔ ျပနေလာ႔ဖ႔ ေအာကမားတစခကႏပရင 9 ေလာကျဖစသြားျပနေရာ။ အဒါေၾကာင႔ ေကာငးမယထငတ႔ နညးေလးတစခေလာက အႀကေပးပါ႔မယ။ စကဖြင႔တာန႔ အလေလာက ေပၚေနမယ႔ default IP က 192.168.0.10 ျဖစပါတယ။ စက ၁၀ လးမ႔ စကနပါတ (1) က 10 မ 19 ထ၊ နပါတ (2) က 2 မ 29 ထ စသျဖင႔ ေရ႕ဂဏနးက စကနပါတန႔ တေအာင သးလက။ ဒါဆရင မမားေတာ႔ဘးေပါ႔။ **

Page 11: PS2 Hardisk

11 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

*** စကဖြင႔တငး (သ႔) ေခြလခငတငး စကက ပတၿပး ျပနဖြင႔ေပးရမာျဖစပါတယ။ ဖြင႔ၿပးတငးလညး network config ထ ဝငၿပး IP သကမတေပးရပါမယ။ ဖြင႔ဖြင႔ခငးေတြ႔ရမယ႔ address ကလညး 192.168.0.10 ပ ျဖစပါတယ။ စကနပါတ (1) က 10 မ 19 ၾကား ထားလ႔ ေျပာထားေပမယ႔ 10 က မသးပါန႔။ တစလးက 10 န႔ သးေနစဥ အျခားစကတစလးက ေယာငၿပးေတာ႔ပျဖစျဖစ IP မျပငပ network ထ ဝငမရင 10 ႏစေကာင သြားေတြ႔ၿပ။ ဟနးၿပပ *** က … စကနပါတ (1) အတြက IP ထည႔ၿပး ဆကသြားၾကည႔ရေအာင။ cursor က IP ရ႕ 1st Octet ဆက ေရာကေနပါလမ႔မယ။ right arrow ကႏပၿပး 4th Octet ျဖစတ႔ 10 ဆက ေရႊ႕ပါ။

10 ဆေရာကရင x ႏပပါ။ စာလးအေရာင ေျပာငးသြားပါလမ႔မယ။ အေပၚမားႏပၿပး IP ျပငပါ။ နပါတ (1) စကျဖစလ႔ 11

န႔ 19 ၾကား တစခခမာ ရပလကပါတယ။ x က ျပနႏပလကပါ။ စာလးအေရာင အရငတငး ျပနျဖစသြားပါလမ႔မယ။ Up arrow က ႏပလကရင ေအာကဆးက OK ဆက cursor ေရာကသြားပါၿပ။ (အေပၚဆးကေန ေအာကဆးသြားမာျဖစလ႔ down

arrow န႔ တစဆင႔ခငး မသြားပ up ႏပၿပး တကရကသြားလကတာပါ) x ႏပလကပါ။ network config အျပငက ျပနေရာကပါလမ႔မယ။ Right arrow န႔ အစြနဆးက start network ဆ သြားပါမယ။

x ႏပလကရင network start ဆၿပး ၅ စကန႔ က count down ျပပါလမ႔မယ။ ၅ စကန႔ Loading ၿပးသြားရင ခနက အတငး network ျပနေပၚလာၿပး သးစကန႔အတြငးမာ HDD ထက game ေခြေတြ ေပၚလာပါလမ႔မယ။

(အဒလ ေပၚမလာခ႔ဘးဆရင တစခခ လြေနခ႔တာေတာ႔ ေသခာၿပေပါ႔။ ကေနာေျပာခ႔တ႔ အဆင႔ေတြအတငး တစေခါကျပန ၾကည႔လကပါ) Game ေခြေတြ ေပၚလာၿပဆရငေတာ႔ မမလခငတာက arrow န႔ ေရြးၿပး x ႏပလကပါ။ ၎ဂမးေခြ ပြင႔လာပါလမ႔မယ။

Page 12: PS2 Hardisk

12 www.mmithelper.com| <သလးငယ>

PS II ဂမးစကမားက PC ျဖင႔ network ခတျခငး ဒမာတငၿပးပါတယ။

Credit => သလးငယ

Founder => Mr.Jockerlay Edting

www.mmithelper.com ( Myanmar IT Helper )