Psih Scolarului Mic

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Psih Scolarului Mic

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  1/39

  CUPRINS

  Argument........................................................................................................................................................................................7

  Capitolul I. OBIECTUL I PROBLEMATICA PSIHOLOIEIE!UCA"IEI........................................................................ ......#

  Capitolul II. !E$%OLTAREA PSIHIC& UMAN&......................................................................................................................'(II.'. !e)inirea *i +ara+teri,ti+ile -e/olt0rii p,i1i+e -in per,pe+ti/0pe-agogi+0............................................................................'(II.2. Sta-ialitatea -e/olt0rii p,i1i+e 3.................................................................................................................................'4''(. Intera+5iuni *i -ominante 6n -inami+a -e/olt0rii p,i1i+.......................................................................................................((

  Capitolul III. N%&"AREA COLAR& .................................................................................................................................88III.'. !elimitarea *i -e)inirea +on+eptului -e 6n/05are................................................................................................................88'''.2. Me+ani,mele neuro-inami+e ale 6n/050rii

  ........................................................................................................8#'''.(. Tipologia 6n/050rii

  .................................................................................................................................9''''.8. 6n/05area *+olar0

  ................................................................................................................................. 94'''.9. Teorii *i mo-ele ale 6n/050rii

  .................................................................................................................................4:

  Capitolul I%. !IMENSIUNEA CONITI%& A N%&"&RIICOLARE...............................................................................................................................7:

  I%.'. Rolul pro+e,elor p,i1i+e ,enoriale 6n a+ti/itatea -e 6n/05are*+olar0......................................................................... ......7:I%.2. Rolul pro+e,elor +ogniti/e ,uperioare 6n a+ti/itatea-e 6n/05are *+olar0...........................................................................7#

  Capitolul %. !IMENSIUNEA A;ECTI%OCUL N E!UCA"IA COPILULUI PRECOLARI COLAR MIC ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....'2'%I. '. !imen,iunile ?o+ului ..........................................................................................................................'2'

  %I.2. Cara+teri,ti+ile ?o+ului 6n +opil0rie ...........................................................................................................................'28%I.(. ;un+5iile ?o+ului ..........................................................................................................................'24%I.8. Repere 6n e/olu5ia +on+ep5iilor p,i1ope-agogi+e-e,pre ?o+......................................... ................................................'2=%I.9. Impli+a5ii p,i1ope-agogi+e ale ?o+ului *i ?u+0riei.... .................................. ..................................................................'((

  Capitolul %II. REUITA COLAR& @........................................................................................................................'(7%II. '. !elimit0ri +on+eptuale .........................................................................................................................'(7%II.2. ;orme -e mani)e,tare *i +aue ale in,u++e,ului *+olar .............................................. ...............................................'88%II.(. Mo-alit05i -e pre/enire *i +omatere a e*e+ului *+olar ............................................. ................................................'9:%II.8. ;a+torii ,u++e,ului *+olar ........................................................................................................................'9(

  BIBLIORA;IE .........................................................................................................................'9#

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  2/39

  ARUMENT

  Psihologia educaiei... ,e a-re,ea0 tuturor +elor +are ,unt impli+a5i 6n arta -e a )orma oameni3 atDt +elor +are ,e preg0te,+ pentru +ariera -i-a+ti+03 +Dt *i tuturor +elor intere,a5i36ntr

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  3/39

  6n literatura -e ,pe+ialitate ,e utiliea0 *i al5i termeni pentru a -e)ini p,i1ologia e-u+a5iei. Con,i-er0m +0 putem ,0 )a+em +Dte/a -i)eren5ieriF

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  4/39

  !in per,pe+ti/a evoluiei ontogenetice, -e/oltarea p,i1i+0 e,te pro+e,ul +e ,e -e,)0*oar0 +a un lan5 +ontinuu -e tran,)orm0ri+antitati/e *i +alitati/e +u ,en, a,+en-ent progre,i/3 eprimat 6n tre+eri progre,i/e -e la ni/eluri p,i1i+e primare3 ,la -i)eren5iate *i,la ,pe+ialiate3 la ni/eluri p,i1i+e ,uperioare3 ine -i)eren5iate *i ine ,pe+ialiate . A+ea,t0 a++ep5ie poate )i eempli)i+at0 pepar+ur,ul ontogeneei prin /alori)i+area me+ani,melor -e tre+ere -e la imaginile primare -in per+ep5ie la imaginile ,e+un-are -inrepreent0ri3 -e la +unoa*terea ,enorial0 la +ea logi+03 prin ,altul +alitati/ -e la memoria me+ani+0 la +ea logi+03 -e la ,t0rile a)e+ti/e,ituati/e *i )lu+tuante la ,t0rile a)e+ti/e ,taile *i generaliate Jemo5ii *i ,entimenteK3 -e la moti/a5iile eterioare Ia +ele interne et+.

  !in per,pe+ti/a coninutului, -e/oltarea p,i1i+0 e,te -e)init0 +a un me+ani,m -e )ormare a unor noi ,eturi -e pro+e,e3 6n,u*iri3)un+5ii p,i1i+e3 ,tru+turi )un+5ionale +are -i)eren5ia0 +omportamentul -u+Dn- la o mai un0 a-aptare ':. Con5inutul -e/olt0rii p,i1i+ee,te e/i-en5iat prin analia +omparati/0 a tre+erii -e la p,i1i+ul animal la +el uman. A-aptarea p,i1o,o+ial03 ,pe+i)i+0 omului3 ,erealiea0 *i -atorit0 unor +alit05i )un+5ionale ,pe+i)i+ umane +um ,untF ,en,iilitatea +romati+03 auul /eral *i arti,ti+3 e)ortul/oluntar3 inteligen503 tr0,0turi -e per,onalitate et+.

  !in per,pe+ti/a caracterului dinamic al psihicului, -e/oltarea p,i1i+0 e,te pro+e,ul +e ,emni)i+0 -e/enirea +ontinu0 a ,tru+turilorp,i1o+ompor

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  5/39

  # $%rsta colar3 J4 < '(@'8 aniK e,te -ominat0 -e rolul )un-amental al memoriei. Cuno*tin5ele ,e organiea0 -e/enin- no5iuni )un-amentale3 iar gDn-irea ,e apropie -e +ealogi+0. !ominanta moral0 e,te atun+i regula penare ,e ,pri?in0 o /ia50 ,o+ial0 ,upraaun-ent0 *i eigent03 -ar 6n+0 )ru,t03 +Dn- emula5ia ?oa+0 unrol important.

  $%rsta-lfnitilor pubertare J'2 < '4 aniK ,e +ara+teriea0 printr. PiagetK3 ,e realiea0 primele +onta+te ,o+iale importante3 +opilul ie,e -e ,u in)luen5a -ominant0 a )amiliei *i /a-e,+operi grupul -e +olegi3 -e prieteni et+. >o+ul +unoa*te o nou0 -i/er,i)i+are3 integrDn- a+1ii5ii intele+tuale *i ,o+iale ,pe+i)i+e/Dr,tei.

  Q $%rsta ingrat J': < '9 aniK e,te -enumit0 perioa-a prea-ole,+entei3 etap0 -i)i+il0 -in +aua pro+e,elor -e tran,)ormare)iiologi+0 *i )ii+0. Cre*terea 6n 6n0l5ime *i greutate e,te rapi-03 -ar inegal03 +eea +e +on)er0 +orpului un a,pe+t -igra5io,. Copilul ,e6n+1i-e 6n ,ine3 ,e +er+etea0 6n interior3 +aut0 ,0 ,e a)le3 ,0

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  6/39

  6n+Dt *irul ,0 )ie mai lung *i +opilul era 6ntreat un-e ,unt mai multe mone-e3 +opilul -e pDn0 la 7 ani r0,pun-e +0 ,unt mai multemone-e 6n *irul mai lungK.

  6n ,ta-iul operaiilor concrete gDn-irea +opilului 6n+epe ,0 -e/in0 a,em0n0toare +u gDn-irea a-ultului3 -ar are totu*i -i)i+ult05i +uno5iunile pur a,tra+te3 pentru +0 treuie ,0 le lege -e lumea real0 pentru a le 6n5elege. Se -e/olt0 operaiile Jo ,tru+tur0 mintal0re/er,iil0K3 -ar ele ,e pot realia numai 6n preen5a oie+telor re,pe+ti/e.

  6ntre 4 *i 7 ani 6n5elege conservarea numrului *i a +antit05ii -e li+1i-3 6ntre 7 *i = ani a+1ii5ionea0 +on,er/area ,u,tan5ei ,au a +antit05ii3 pre+um *i alungimii3 iar 6ntre = *i ': ani +opilul 6n5elege greutatea *i aia la ''

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  7/39

  G stadiul identitii personale:confuziei de rol4G stadiul intimitii:izolrii, *nchiderii *n sine4G stadiul v%rstei adulte, al capacitii generative:stagnare4G stadiul v%rstelor terminale, de integritate a eului:disperare.

  6n primul ,ta-iu J: < ' anK3 +opilul treuie ,0 ,tailea,+0 atitu-inea ti+ a0 )a50 -e lumea -in ?urul ,0u. !a+0 6n a+e,t ,ta-iuene)i+ia0 -e ,ati,)a+5ie *i +on)ort3 ,e /a -e/olta la +opil o atitu-ine mai 6n+re0toare. Sta-iul +opil0riei timpurii J' < ( aniK e,te-ominat -e +on)li+tul [email protected] Se +D*tig0 autonomia *i apar ,entimentele -e ru*ine *i 6n-oial0 6n paralel +u -e/oltarea,im5ului -e auto+ontrol *i a auto,timei. Al treilea ,ta-iu J( < 9 aniK apare pe m0,ura -e/olt0rii )ii+e *i ,o+iale3 +Dn- +opilul ,e +on)runt0 +u +on)li+tul 6ntreini5iati/0 *i /ino/05ie. 6n a+ea,t0 perioa-03 +opilului i ,e +ere ,0

 • 8/12/2019 Psih Scolarului Mic

  8/39

  re+ipro+itate3 -ar interpretate -in per,pe+ti/0 pragmati+0. Re+ipro+itatea +ap0t0 )orma eu 65i )a+ un ,er/i+iu3 6mi )a+i *i tu un,er/i+iu3 ne)iin- /ora -e loialitate3 re+uno*tin50 ,au -reptate.

  >u,te5ea unei a+5iuni e,te interpretat0 -up0 mo-ul 6n +are ,unt ,ati,)0+ute propriile treuin5e ,au3 o+aional3 treuin5ele +elor -in?urul ,0u. Se mani)e,t0 ten-in5a -e e/itare a pe-ep,ei *i re,pe+tul ne+on-i5ionat )a50 -e +el +u putere3 +u autoritate.

  Al -oilea ni/el3 convenional, ,e +ara+teriea0 prin +on)ormi,m3 -ar re,pe+tarea regulilor grupu