PSO - audycje muzyczne

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PSO - audycje muzyczne

 • 1

  PASTWOWA SZKOA MUZYCZNA I STOPNIA

  im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

  Przedmiotowy System Oceniania

  (audycje muzyczne)

  opracowaa: Katarzyna Schelenz

  Szczecin 2008r.

 • 2

  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

  AUDYCJE MUZYCZNE

  1. Cele oglne oceniania przedmiotowego.

  poinformowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych w stosunku do wymaga

  wynikajcych z programu nauczania i uwzgldniajcych podstawy programowe.

  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

  motywowanie ucznia do dalszej pracy

  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postpach, trudnociach w

  uczeniu si oraz o szczeglnych uzdolnieniach ucznia

  umoliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

  wychowawczej

  biece, rdroczne i kocowo roczne ocenianie i klasyfikowanie uczniw.

  2. Cele szczegowe i nabyte umiejtnoci.

  przygotowanie uczniw do wiadomego suchania muzyki i reagowania na jej emocjonalne

  treci

  rozwijanie zainteresowania muzyk, oglnej muzykalnoci i ksztatowanie poczucia

  estetycznego

  umiejtno rozpoznawania stylw, epok, gatunkw i form muzycznych na podstawie

  poznanej literatury muzycznej

  rozpoznawanie faktury w wysuchanym utworze

  znajomo nazwisk i twrczoci kompozytorw yjcych w danej epoce

  umiejtno okrelania instrumentw muzycznych oraz gosu ludzkiego na podstawie ich

  brzmienia

  okrelanie aparatu wykonawczego w suchanym utworze

  rozwijanie znajomoci elementw dziea muzycznego oraz umiejtno prawidowego ich

  charakteryzowania w utworze

  3. Obszary podlegajce ocenie.

  frekwencja na lekcjach

  zakres wiedzy teoretycznej wynikajcej z programu nauczania w danej klasie

  umiejtno wszechstronnej analizy utworu muzycznego w oparciu o zdobyt wiedz

  teoretyczn

  zaangaowanie w prac na lekcji

  prowadzenie zeszytu przedmiotowego

  udzia i uzyskiwanie wynikw na konkursach przedmiotowych

 • 3

  4. Sposoby oceniania w kadym semestrze.

  nieobecno ucznia na lekcji zostaje usprawiedliwione na pisemn prob rodzicw

  (opiekunw prawnych) lub na podstawie zawiadczenia wydanego przez lekarza lub innego

  dokumentu o charakterze formalnym

  w uzasadnionych przypadkach nieobecno zostaje usprawiedliwiona na ustna prob

  innego nauczyciela tej samej szkoy lub rodzica

  frekwencja poniej 50% powoduje brak klasyfikacji

  znajomo wiedzy teoretycznej oceniana jest:

  - poprzez uzyskiwanie oceny z biecej odpowiedzi ustnej obejmujcej zakres materiau

  trzech ostatnich tematw

  - poprzez prace pisemne typu test lub praca klasowa obejmujce materia programowy z max.

  dziesiciu ostatnich jednostek lekcyjnych

  - termin pisemnego sprawdzianu wiedzy jest wyznaczany na nie mniej ni dziesi dni przed

  jego realizacj

  - na lekcji poprzedzajcej sprawdzian nauczyciel przeprowadza powtrzenie materiau oraz

  cile okrela jego zakres

  - punktacja i zwizana z ni moliwo uzyskania oceny ustalana jest bezporednio do danego

  sprawdzianu i iloci oraz stopnia trudnoci zawartego w nim materiau.

  uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzenia pracy kontrolnej pisz j:

  - na najbliszej lekcji jeeli nieobecno obejmowaa tylko dzie, w ktrym odbywa si

  sprawdzian

  - w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela uwzgldniajcym czas na uzupenienie

  brakujcego materiau zrealizowanego w trakcie duszej nieobecnoci ucznia

  ocena zaangaowania w prac na zajciach prowadzona jest na podstawie obserwacji

  zachowania i aktywnoci ucznia podczas realizowania zada w trakcie lekcji

  ucze zobowizany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego jego ocena nastpuje w

  razie stwierdzenia sabej znajomoci materiau realizowanego na lekcjach

  udzia i uzyskiwanie wynikw na konkursach wpywa pozytywnie na ocen semestraln.

  5. Warunki uzyskiwania ocen czstkowych i semestralnych.

  gwnym warunkiem uzyskiwania ocen czstkowych i semestralnych jest obecno ucznia

  na zajciach oraz przestrzeganie wyznaczonych terminw prac kontrolnych oraz ich

  poprawy

  ocena semestralna jest wystawiana z co najmniej dwch ocen czstkowych

  6. Warunki poprawy swoich wynikw.

  w razie uzyskania negatywnej oceny z odpowiedzi ustnej ucze powinien poprawi j na

  najbliszej lekcji

  pozytywne oceny z odpowiedzi ustnej nie satysfakcjonujce ucznia moe poprawi on

  poprzez uzyskiwanie kolejnych pozytywnych ocen

  kada ocena negatywna lub pozytywna nie satysfakcjonujca ucznia z pracy pisemnej moe

  by poprawiana jeden raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

  pod koniec trzeciego roku nauczania uczniowie pisz test sprawdzajcy ca wiedz

 • 4

  teoretyczn oraz ze znajomoci obowizkowego kanonu literatury muzycznej

  w razie braku klasyfikacji ucze i jego rodzice mog wystpi z wnioskiem o

  przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego wedug istniejcej procedury

  7. Sposoby powiadamiania ucznia i jego rodzicw o wynikach i

  wymaganiach na okrelony stopie.

  Przedmiotowy system oceniania jest oparty na zasadzie otwartoci. Celem jest

  doprowadzenie do tego, by kady aspekt podlegajcy ocenianiu by znany uczniom oraz ich

  rodzicom.

  nauczyciel na pocztku kadego roku szkolnego informuje uczniw oraz ich rodzicw o

  formach sprawdzania wiadomoci

  nauczyciel zapoznaje uczniw z kryteriami oceniania

  oceny s jawne dla ucznia jak i jego rodzicw (opiekunw)

  oceny oraz uzyskan punktacj z prac pisemnych nauczyciel na bieco zapisuje w

  zeszytach przedmiotowych

  sprawdzone i ocenione prace pisemne ucze oraz jego rodzice otrzymuj do wgldu w

  obecnoci nauczyciela

  prace te przechowywane s przez cay rok szkolny

  na wniosek uczniw lub jego rodzicw (opiekunw) nauczyciel ustalajcy ocen powinien

  j uzasadni

  na dwa tygodnie przed Klasyfikacyjn Rad Pedagogiczn ucze otrzymuje ocen

  proponowan, o ktrej informowani s jego rodzice lub opiekunowie wedug ustalonej

  procedury

  na miesic przed Klasyfikacyjn Rad Pedagogiczn ucze oraz jego rodzice powiadamiani

  s o zagroeniu ocen niedostateczn wedug ustalonej procedury

  8. Prawa przysugujce uczniowi w procesie oceniania.

  Ucze ma prawo:

  poprawienia oceny (warunki okrela pkt 6 )

  poszanowania swojej godnoci

  yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym w

  ramach oglnie przyjtych norm etycznych

  rozwijania zainteresowa, zdolnoci i talentu

  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobw kontroli postpw w

  nauce

  9. Dodatkowe zadania podlegajce ocenie.

  zadania te ujte zostay przy wymaganiach wykraczajcych odpowiednio do kadej klasy i

  realizowanego w niej programu

  ucze moe podwyszy sw ocen uczestniczc w profesjonalnych koncertach i piszc w

  oparciu o nie ciekawe notatki lub recenzje

  przygotowuje si do omwienia ciekawych artykuw z literatury muzycznej

  podejmuje trud przygotowania si i uczestnictwa w konkursach przedmiotowych

 • 5

  10. Czstotliwo wystawiania ocen.

  oceny semestralne poprzedzone ocen proponowan wystawiane s dwa razy do roku

  na zakoczenie trzyletniego cyklu nauczania przedmiotu uczniowie pisz test obejmujcy

  wiedz teoretyczn oraz znajomo obowizujcego kanonu literatury muzycznej

  ucze otrzymuje w semestrze do dwch ocen ( nie liczc ich poprawy) z prac pisemnych

  otrzymuje rwnie dwie oceny z odpowiedzi ustnej

  dodatkowe zadania oceniane s w zalenoci od ich czstotliwoci realizacji przez danego

  ucznia

  za dodatkowo przygotowane, samodzielnie zadania ucze moe uzyska jedynie ocen

  pozytywn

  11. Warunki nadrabiania brakw z przyczyn losowych.

  ucze nieobecny na jednej lekcji ma jedn lekcj do nadrobienia materiau

  ucze nieobecny dwa tygodnie w szkole ma tydzie do nadrobienia brakw

  powyej dwch tygodni nieobecnoci pozwala uczniowi uzupeni materia w cigu dwch

  tygodni nauki

 • 6

  12. Treci ksztacenia, kryteria oceniania i wymagania na poszczeglne

  stopnie.

  I ROK NAUCZANIA

  klasa IV cyklu szecioletniego i klasa II cyklu czteroletniego

  Treci programowe ksztacenia

  Rodzaje i funkcje muzyki

  Elementy dziea muzycznego

  Instrumenty orkiestry symfonicznej

  Gos ludzki i jego rodzaje

  Typy zespow muzycznych

  Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, gdy:

  Nie spenia wymaga koniecznych odpowiadajcych ocenie dopuszczajcej i nie rokuje

  nadziei na dalszy rozwj tj.

  nie potrafi wypowiedzie si na temat usyszanego utworu lub jego fragmentu

  nie potrafi przyporzdkowa wskazanych instrumentw do odpowiedniej grupy ani

  rozpozna ich w przykadzie muzycznym

  nie rozrnia gosw ludzkich

  nie zna elementw dziea muzycznego

  nie bierze aktywnego udziau w lekcji

  nie bierze udziau w wiczeniach

  w tecie sprawdzajcym wiedz uzyskuje ocen niedostateczn

  Wymagania konieczne odpowiadajce ocenie dopuszczajcej

  swobodne wypowiedzi na temat usyszanego utworu lub jego fragmentu

  ucze zna podstawowe grupy instrumentw (strunowe, dte, perkusyjne), potrafi wymieni

  po dwa z kadej grupy i rozpozna ich barw w