PSO Wiedza o kulturze

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przedmiotowy system oceniania z wok w lo

Text of PSO Wiedza o kulturze

 • Zakadane osignicia ucznia Wrd osigni dotyczcych wiedzy i umiejtnoci w przedmiocie wiedza o kulturze wyszczeglni mona cztery obszary:

  2) Osignicia dotyczce postaw skupiaj si na:

  o czonka kultury wiatowej, europejskiej, narodowej i regionalnej;

  aniu wsppracy w grupie;

  intelektualnym.

  Kryteria oceniania Ocena pracy ucznia i jego postpw w nauce w przypadku przedmiotu wiedza o kulturze powinna odzwierciedla przede wszystkim aktywno i inicjatyw podczas zaj, wkad pracy, sumienno i rzetelno przy wykonywaniu rnego rodzaju zada. Dopiero w drugiej kolejnoci naley oceni opanowanie wiedzy. Wane jest przede wszystkim ocenianie ksztatujce, stanowice wskanik mocnych i sabych stron ucznia. Biorc pod uwag fakt, e zajcia odbywaj si jedynie raz w tygodniu i tylko przez rok, zasadne jest wprowadzenie systemu plusw i minusw przyznawanych uczniom np. za aktywno na lekcji lub jej brak, przygotowywanie zada domowych w wyrniajcy si sposb lub ich niewykonywanie czy realizowanie dodatkowych zada dla chtnych. Za zebranie piciu plusw ucze otrzymuje ocen pozytywn, a pi minusw negatywn. Naley raczej zrezygnowa z typowych odpowiedzi ustnych sprawdzajcych opanowanie danej partii materiau, poniewa s one czasochonne i nie angauj caego zespou uczniowskiego. Sprawdzanie wiedzy odbywa si poprzez testy wyboru (jedna waciwa odpowied z kilku podanych), a umiejtnoci dziki testom praktycznym oraz sprawdzianom odwoujcym si do czytania ze zrozumieniem. Z uwagi na niewielk liczb zaj niewskazane jest przeprowadzanie podsumowujcych prac klasowych. W cigu semestru nauczyciel ocenia dwie prace pisemne kadego ucznia (np. recenzj, rozprawk, analiz i interpretacj tekstu kultury, reporta, fotoreporta, wywiad, prezentacj multimedialn). Dobr okazj do wszechstronnej oceny efektw semestralnej czy caorocznej pracy uczniw jest ich uczestnictwo w dziaaniach praktycznych, np. w grupowej realizacji projektu edukacyjnego. Osignicia uczniw, szczeglnie te, ktre wykraczaj poza poziom podstawowy, ocenia si indywidualnie, w zalenoci od profilu klasy, moliwoci i zainteresowa uczniw, przede wszystkim za biorc pod uwag zaangaowanie, rozwj i postpy danej osoby. Wymagania edukacyjne na poszczeglne stopnie: Stopie niedostateczny (1) Ucze:

  Stopie dopuszczajcy (2) Ucze:

 • rzega zwizki przyczynowo-skutkowe pomidzy zjawiskami w kulturze;

  Stopie dostateczny (3) Ucze:

  -skutkowe;

  na temat tekstw kultury;

  Stopie dobry (4) Ucze:

  sytuacjach;

  ach i korzysta z nich ze zrozumieniem;

  Stopie bardzo dobry (5) Ucze:

  problemowych;

  Stopie celujcy (6) Ucze spenia wszystkie wymagania niezbdne do uzyskania stopnia bardzo dobrego, a ponadto:

  problemowych;

  i zainteresowa swoj wiedz innych uczniw;

  Ocenie mog podlega nastpujce formy pracy i dokonania ucznia:

  ciach pozaszkolnych;

 • Przy wystawianiu oceny kocowej nauczyciel powinien uwzgldni nastpujce elementy:

  Umiejtno Zakadane osignicia ucznia

  wiadomy odbir tekstw kultury - rozrnianie jzyka poszczeglnych dziedzin sztuki

  - odczytywanie przy pomocy nauczyciela

  idei zawartych w tekstach kultury

  - uczestniczenie w zajciach (szkolnych i pozaszkolnych) powiconych spotkaniom z kultur wysok i masow

  wypowiadanie si o zjawiskach kulturalnych w mowie i pimie

  - ustne i pisemne interpretowanie

  wskazanych tekstw kultury, poparte cytatami wypowiedzi artystw i znawcw sztuki

  - dbao o form i poprawno jzykow wypowiedzi

  samodzielne i rzeczowe formuowanie wasnych opinii na temat rnorodnych zjawisk w kulturze

  - wykorzystywanie posiadanych

  wiadomoci do samodzielnego formuowania pogldw na temat wybranych tekstw kultury

  samoksztacenie - wiadome denie do wczenia si w nurt wspczesnego ycia kulturalnego - samodzielne planowanie spotka z kultur - wykorzystywanie rnych rde do wiadomego doboru poznawanych tekstu kultury

  - wykonywanie prac domowych,

  systematyczne przygotowywanie si do zaj, organizowanie samodzielnej nauki i dobieranie odpowiednich dla siebie

  technik uczenia si