24
Publikace v místních klubech název autor vydavatel rok vydání ISBN 12 klíčů k důsledné výchově Morish Ronald G. Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-557.8 více informací Adopce vztah zaloţený na slibu Schoolerová Jayne E. Návrat domů 2002 80-7255-066-7 více informací Agresivita dětí Antier Edwige Portál, s.r.o. 2011 978-80-7367-881-4 více informací Co, kdy a jak ve výchově dětí Matějček Zdeněk Portál, s.r.o. 2007 978-80-7367-325-3 více informací Co děti nejvíce potřebují Matějček Zdeněk Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-504-2 více informaDary se přece nevracejí Ludmila Janáková Triton 2007 978-80-7387-028-7 více informací Dětí a peníze Laniado Nessia Portál, s.r.o. 2002 80-7178-671-3 více informací Děti a pět jazyků lásky Chapman Gary, Campbell Ross Návrat domů 2010 978-80-7255-220-7 více informací Děti jsou hosté, kteří hledají cestu Prekopová Jiřina, Schweizerová Christel Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-495-3 více informací Děti potřebují hranice Rogge Jan-Uwe Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-634-6 více informací Diagnostika dítěte předškolního věku Benářová Jiřina, Šmardová Vlasta Computer Press, a.s. 2007 978-80-251-1829-0 více informací Dilemata náhradní výchovy Škoviera Albín Portál, s.r.o. 2007 978-80-7367-318-5 více informací Domov je místo, odkud tě nevyhodí … Zezulová Dagmar V.U.G., spol. s. r. o. 2006 80-903799-0-7 více informací Emoční inteligence dítěte a její rozvoj Shapiro Lawrence E. Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-648-3 více informací I rodiče by měli dělat chyby Prekopová Jiřina Portál, s.r.o. 2010 978-80-7367-766-4 více informací Jak být dobrým rodičem Jiřina Prekopová Grada Publishing, a.s. 2011 978-80-247-9063-3 více informací Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly Faber Adele, Mazlish Elaine Computer Press, a.s. 2007 978-80-251-1747-7 více informací

Publikace v místních klubech

  • Upload
    donhi

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Publikace v místních klubech

Publikace v místních klubech

název autor vydavatel rok vydání ISBN

12 klíčů k důsledné výchově Morish Ronald G. Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-557.8 více

informací

Adopce vztah zaloţený na slibu Schoolerová Jayne E. Návrat domů 2002 80-7255-066-7 více

informací

Agresivita dětí Antier Edwige Portál, s.r.o. 2011 978-80-7367-881-4 více

informací

Co, kdy a jak ve výchově dětí Matějček Zdeněk Portál, s.r.o. 2007 978-80-7367-325-3 více

informací

Co děti nejvíce potřebují Matějček Zdeněk Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-504-2 více

informací

Dary se přece nevracejí Ludmila Janáková Triton 2007 978-80-7387-028-7 více

informací

Dětí a peníze Laniado Nessia Portál, s.r.o. 2002 80-7178-671-3 více

informací

Děti a pět jazyků lásky Chapman Gary, Campbell Ross Návrat domů 2010 978-80-7255-220-7 více

informací

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu Prekopová Jiřina, Schweizerová

Christel Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-495-3

více

informací

Děti potřebují hranice Rogge Jan-Uwe Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-634-6 více

informací

Diagnostika dítěte předškolního věku Benářová Jiřina, Šmardová

Vlasta Computer Press, a.s. 2007 978-80-251-1829-0

více

informací

Dilemata náhradní výchovy Škoviera Albín Portál, s.r.o. 2007 978-80-7367-318-5 více

informací

Domov je místo, odkud tě nevyhodí … Zezulová Dagmar V.U.G., spol. s. r. o. 2006 80-903799-0-7 více

informací

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj Shapiro Lawrence E. Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-648-3 více

informací

I rodiče by měli dělat chyby Prekopová Jiřina Portál, s.r.o. 2010 978-80-7367-766-4 více

informací

Jak být dobrým rodičem Jiřina Prekopová Grada Publishing, a.s. 2011 978-80-247-9063-3 více

informací

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám

děti důvěřovaly Faber Adele, Mazlish Elaine Computer Press, a.s. 2007 978-80-251-1747-7

více

informací

Page 2: Publikace v místních klubech

Publikace v místních klubech

název autor vydavatel rok vydání ISBN

Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak naslouchat, aby

nám teenageři důvěřovali Faber Adele, Mazlish Elaine Computer Press, a.s. 2007 978-80-251-1514-5

více

informací

Jak naučit děti pravidlům Kast-Zahn Annette Computer Press, a.s. 2008 978-80-251-2042-2 více

informací

Jak přeţít pubertu svých dětí Tamara Cenková Grada Publishing, a.s. 2010 978-80-247-2913-8 více

informací

Jak přeţít souţití s puberťákem - Taháky pro dospělé Jana Jašová Fortuna Libri 2009 978-80-7321-446-3 více

informací

Kdyţ dítě lţe Tereza Beníšková Grada Publishing, a.s. 2010 978-80-247-2309-9 více

informací

Malý tyran Jiřina Prekopová Portál, s.r.o. 2009 978-80-7367-5899-9 více

informací

Neklidné dítě Prekopová Jiřina, Schweizerová

Christel Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-351-2

více

informací

Nesviť mi do repráku Konečná Alena Návrat domů 2008 978-80-7255-189-7 více

informací

Po dobrém nebo po zlém? Matějček Zdeněk Portál, s.r.o. 2007 978-80-7367-270-6 více

informací

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice Šaur Vladimír Doc. PhDr. Ottovo nakladatelství 2009 978-80-7360-288-8 více

informací

Proţívat několik ţivotů Hana Soukupová Společnost Otevřená

rodina 2008 978-80.254-2191-8

více

informací

Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte Matějček Zdeněk Grada Publishing, a.s. 2005 978-80-247-0870-6 více

informací

Příručka instruktora záţitkových akcí Pelánek Radek Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-353-6 více

informací

Rok kohouta Boučková Tereza Odeon 2008 978-80-207-1263-9 více

informací

Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících Sharry John Computer Press, a.s. 2006 80-251-1295-0 více

informací

Spratek : [příběh dítěte, které nikdo nemiloval] Hayden Torey L. Portál, s.r.o. 2008 978-80-7367-375-8 více

informací

Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout Stock Christian Grada Publishing, a.s. 2010 978-80-247-3553-5 více

informací

Page 3: Publikace v místních klubech

Publikace v místních klubech

název autor vydavatel rok vydání ISBN

Ţil jsem jako pedofil Alexa Janek Portál, s.r.o. 2002 80-7178-675-6 více

informací

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postiţením Sarah Newman Portál, s.r.o. 2004 80-7178-872-4 více

informací

Máme dítě s handicapem Ivana Fitznerová Portál, s.r.o. 2010 978-80-7367-663-6 více

informací

Page 4: Publikace v místních klubech

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

http://knihy.cpress.cz/knihy/knihy-pro-deti/detska-naucna-edice/diagnostika-ditete-predskolniho-veku-co-by-dite-melo-umet-ve-

veku-od-3-do-6-let/

Publikace je určena především učitelkám MŠ, rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém

věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové

vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.

Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:

motoriky, grafomotoriky

zrakového vnímání

sluchového vnímání

vnímání prostoru

vnímání času

základních matematických představ

myšlení a řeči

sociálních dovedností

sebeobsluhy (samostatnosti)

hry

Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku se orientuje na populaci předškolních dětí. Čtenáři jistě budou rodiče – jsou

prvními učiteli s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání. Zpravidla věnují pozornost vývoji svého dítěte a mají zájem

dozvědět se více. Chtějí je dále rozvíjet, chtějí vědět, jak na to. Publikace bude dobře slouţit i učitelkám mateřských škol. Pro svůj

úkol – doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho

aktivnímu rozvoji a učení – se učitelky potřebují dále vzdělávat a rozvíjet své diagnostické dovednosti. Tato publikace jim můţe

být přínosná. Ve shodě s pojetím autorek není cílem předškolní diagnostiky „nálepkování“ dětí. Je to prostředek pro zajištění

odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Publikace poutavou a nenásilnou formou poskytuje rodičům i

učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od časných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam

by mělo „dojít“, neţ nastoupí do školy. Nabízí inspiraci pro přímou práci s dítětem, vycházející z jeho vývojových potřeb, a dává

moţnost, jak je zjistit. Zde je těţiště publikace, nebo_ rodiče či učitelé mohou sami vývojovou úroveň dítěte diagnostikovat.

Diagnostika vychází z průřezových vývojových řad (ve většině případů se jedná o informace, v jakém věku by mělo dojít k

upevnění dílčích dovedností). Byly konstruovány na základě dlouhodobé poradenské zkušenosti autorek. Samy autorky

upozorňují, ţe při jejich uţití je potřeba být obezřetnými. Údaje o obvyklém dosaţení dané dovednosti či schopnosti se netýkají

všech dětí beze zbytku. Existují odchylky ve vývoji, které nemusejí být známkou váţného opoţdění dítěte. Nemělo by proto

docházet ke zvýšenému tlaku na dítě vzhledem k nedosaţení uvedených věkových norem. Materiál by měl být inspirací rodičům i

učitelům pro přímou práci s předškolními dětmi, nikoli „dogmatem“.

Diagnostika nemůţe být jednorázovou záleţitostí, předškolák je ve svých výkonech závislý na okamţitém nastavení a vyladění.

Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamţiku poţadovanou činností zabývat) pomáhá opakované

sledování. V případě závaţných odlišností od popsaného vývoje či odchylek ve více oblastech je vhodné obrátit se na poradenská

nebo klinická pracoviště pro „odbornou“ diagnostiku i doporučení navazujících intervencí. Přeji nové publikaci hodně čtenářů a

čtenářům hodně inspirací!

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph. D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Seznam publikací

Page 5: Publikace v místních klubech

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly

Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly

Adele Faber, Elaine Mazlish

http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/KZ0071_jak-mluvit-aby-nas-deti-poslouchaly-jak-naslouchat-aby-

nam-deti-duverovaly/

Světový bestseller! Vynikající pomůcka pro komunikaci rodičů s dětmi vycházející z praxe zkušených autorek. Název knihy

naprosto odpovídá tomu, co v knize naleznete. Poskytuje návody krok za krokem ke zlepšení a posílení vzájemných vztahů v

rodině, porozumění mezi rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace s doporučeným průběhem dialogu.

Autorky jsou dětské psycholoţky.

Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Přejete si děti

dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost? Tato kniha sklízející chválu dětských psychologů, psychoterapeutů a

rodičů na celém světě vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez trestání a křiku.

V knize naleznete:

Jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru, ale nevychovat z nich rozmazlené jedince.

Jakým způsobem můţeme dosáhnout přátelské spolupráce s dětmi a jak je učit samostatnosti.

Cvičení, ve kterých si uvědomíte chyby, jichţ se případně dopouštíte při jednání s dítětem.

Jak namísto dlouhého vysvětlování zákazu pomůţeme dítěti splnit jeho přání alespoň v představách (abychom mu usnadnili

přijetí zákazu a vyvarovali se konfliktu).

Otázky, které vám umoţní vţít se do pocitů dítěte, abyste lépe pochopili jeho chování.

Řadu skutečných příběhů s typickými situacemi z kaţdodenního ţivota.

Vzorové dialogy ukázané v kreslených scénkách.

Jak reagovat, přijde-li za vámi dítě s problémem, a jak tento problém řešit.

Inspiraci i pro řešení mezilidských vztahů mezi dospělými a pro posílení sebevědomí méně průbojných jedinců. Metody se

dají uplatnit na jakoukoliv věkovou skupinu.

O autorech:

Autorky jsou mezinárodně uznávané odbornice na komunikaci mezi dětmi a dospělými, a jsou autorkami několika světově

uznávaných bestsellerů na toto téma. Tato kniha je jednou z nich. Pro české čtenáře upravila dětská psycholoţka Mgr. Jana

Vysloužilová.

Seznam publikací

Page 6: Publikace v místních klubech

Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak poslouchat, aby nám teenageři důvěřovali

Adele Faber, Elaine Mazlish

http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/jak-mluvit-aby-nas-teenageri-poslouchali-jak-poslouchat-aby-nam-

teenageri-duverovali/

Máte doma puberťáka a čím dál méně si rozumíte? Tato kniha je skvělým rádcem, jak jednat s dospívajícími tak, aby naše slova

brali váţně, a jak jim naslouchat, aby v nás dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele. Způsoby jednání a tipy, jak vést dialog,

jsou velmi názorně předvedeny na kreslených scénkách. Autorky vyuţívají hlavně příkladů ze ţivota a rozhovorů mezi rodiči a

jejich dětmi. Na příkladu jiných rodin si lépe uvědomíte, kde se dopouštíte chyb a poučíte se, jak některé zaběhnuté způsoby

chování změnit.

V knize naleznete

Jak se vţít do pocitů vašeho dospívajícího dítěte - jak nezlehčovat jeho přání, nezavrhovat za kaţdou cenu jeho názory, ale

jak nalézt společnou řeč nad daným problémem.

Jak neobracet názory dítěte proti nám svým věčným a marným vyčítáním, rozkazy a sáhodlouhým moralizováním, ale jak

lépe popsat problém, své rodičovské pocity a to, co od dítěte očekáváme.

Jak můţeme pouţít i humorné nadsázky k dosaţení výchovného cíle a spolupráce dospívajícího.

Jak pokárat, ale nepotrestat, aby si dítě lépe uvědomilo svou zodpovědnost, nikoliv aby se vzpříčilo dalším výchovným

pokusům.

Jak pochválit a jak vyjádřit naši nespokojenost.

Jak najít kompromisy na obou stranách tak, aby neutrpěla výchova, ale zároveň aby nedocházelo ke zbytečným střetům při

řešení někdy i malicherných problémů (úklid pokoje, pomoc v domácnosti, večerní návraty...).

Názory dospívajících na výchovné postupy a chování dospělých, co je na nás „štve“, coţ nám ulehčí pochopení, proč k

některým výchovným krizím dochází. Kromě toho nám tato kapitola umoţní zavzpomínat na dobu, kdy jsme to proţívali my

sami a usnadní nám vcítit se do mysli našeho potomka.

Problémy s alkoholem, sexem a drogami – jak dítě neinformovat o nebezpečí dlouhými rodinnými přednáškami, ale působit

na něj průběţně a téměř nenápadně.

Seznam publikací

Page 7: Publikace v místních klubech

Jak naučit děti pravidlům

Anette Kast-Zahn

http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/jak-naucit-deti-pravidlum/

Kniha je určena rodičům, kteří chtějí být svým dětem přátelskou oporou, dopřát jim dostatek svobody a volnosti, ale nechtějí, aby

se jim jejich liberální přístup vymkl z rukou. Děti potřebují mít stanovené hranice chování a konkrétní pravidla, aby se ve své

rodině cítily jistě a bezpečně. Naleznete zde konkrétní praktické rady, jak na to. Kniha patří do bestsellerové čtyřdílné série této

autorky.

Děti potřebují, aby jim rodiče určili hranice. Ale jak takové výchovné hranice stanovit a jak děti naučit, aby dodrţovaly určená

pravidla?

V knize naleznete:

Proč děti pravidla potřebují a proč nemohou „růst jako dříví v lese“.

Doporučená a věku přiměřená pravidla, která jsou jiţ děti schopny akceptovat.

Jak pravidla nastolit a jak je dětem sdělit, aby jejich účinek byl co největší.

Proč se děti někdy chovají nevhodně a proč dělají „naschvály“.

dodávat dítěti sebevědomí, jak děti chválit a odměňovat, jak v nich podpořit to nejlepší.

Kde se dopouštějí rodiče nejčastěji výchovných chyb a jak to napravit.

Proč je důleţité být ve výchově důsledným, a kam vede nedůslednost.

Pomocné pohádkové příběhy, které vašemu dítěti pomohou zvládnout některý z problémů (např. jak se zbavit dudlíku).

Autorka Anette Kast-Zahn je zkušená dětská psycholoţka, která napsala několik bestsellerových titulů o výchově. Tato kniha

patří mezi ně.

Seznam publikací

Page 8: Publikace v místních klubech

Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících

John Sharry

http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/resime-problemy-s-vychovou-deti-a-dospivajicich/

Kniha nabízí rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a dalším laikům i odborníkům pečujícím o děti a dospívající praktické

rady na cestách výchovy. Jejím hlavním cílem je nabídnout rodičům vodítko při jednání s dětmi, a to v kontextu rodinného

systému, v němţ autor knihy přihlíţí i k potřebám rodičů samých, neopomíjí je ani nesniţuje. Výchovu pojímá jako náročný úkol,

který není nutné zvládat bezchybně, naopak doporučuje, aby se rodiče poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další

výchovu. Na konkrétních situacích pak představuje osvědčené strategie a postupy při řešení nejrůznějších konfliktů, jeţ staví

především na pozitivně orientované komunikaci a konstruktivním diskutování.

Seznam publikací

Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte

Matějček Zdeněk

http://www.grada.cz/prvnich-6-let-ve-vyvoji-a-vychove-ditete_3275/kniha/katalog/

Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského

ţivota – do doby od narození aţ do předškolního věku. Rodiče mají moţnost krok za krokem sledovat, co se s dítětem v období

tohoto překotného psychomotorického vývoje děje, nač mají být připraveni, na co se mohou těšit a na co je třeba dát pozor. Autor

vychází ze své výzkumné práce a dlouholeté klinické praxe a s laskavou moudrostí nabízí svou zkušenost všem, kteří chtějí

porozumět svému dítěti a dobře je provést první ţivotní etapou aţ ke vstupu do školy.

Seznam publikací

Page 9: Publikace v místních klubech

Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout

Stock Christian

http://www.grada.cz/syndrom-vyhoreni-a-jak-jej-zvladnout_6411/kniha/katalog/

Cítíte se dlouhodobě a neúměrně vytíţeni? Jste často ve stresu? Nemáte uţ sílu takto dále pokračovat? Pak vám hrozí tzv.

vyhoření. V této kníţce plné příkladů ze ţivota zjistíte, čím se vyhoření liší od "normálního" stresu, jak jej poznáte a zda jste

kandidátem na vyhoření. Dočtete se, co syndrom vyhoření způsobuje, jaké faktory v zaměstnání hrají roli, jaké postoje a vzorce

vašeho chování riziko burnout syndromu zvyšují. Poznáte, jak vyhoření účinně předcházet a jak řešit jiţ existující problém. Ať uţ

jste přetěţováni v zaměstnání, anebo se musíte vyrovnat se sloţitými rodinnými událostmi, pojďte se naučit, jak s vyhořením

úspěšně bojovat.

O autorovi

Dr. med. Christian Stock

Odborný lékař v oblasti vnitřního lékařství a lékařské psychoterapie, vedoucí lékař na psychosomatické klinice, kvalifikovaný

školitel (DVNLP - německý svaz neurolingvistického programování), klinická hypnóza (MEG - magnetoencefalografie), léčba

traumatu pomocí psychoterapeutické metody EMDR - desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů (mezinárodní

asociace EMDRIA), poradenství v oblastech syndromu vyhoření, mobbingu neboli teroru na pracovišti a zvládání stresu,

supervize. V německém Bielfeldu současně provozuje svou soukromou praxi.

Internetová adresa: www.stockseminare.de

E-mail: [email protected]

Seznam publikací

Děti a pět jazyků lásky

Chapman Gary D.

http://www.navrat.cz/default2.aspx

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manţelského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena

především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. Jakými jazyky tedy

máme se svými dětmi rozmlouvat: * slovy ujištění, jimiţ oceňujeme jejich hodnotu; * pozorností, kdy se dokáţeme vcítit do jejich

nejhlubších vnitřních poţitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost; * jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi,

které je potěší; * skutky sluţby, kdy děti obklopíme praktickou péčí; * fyzickým kontaktem, kterým můţeme vyjádřit svou

fyzikou blízkost a něhu.

Seznam publikací

Page 10: Publikace v místních klubech

Nesviť mi do repráku!

Konečná Alena

http://www.navrat.cz/default2.aspx

Příběh, který je svědectvím o vztahu matky a adoptivní dcery se závaţným onemocněním. "Sledujeme-li vývoj mateřských a

rodičovských postojů k dítěti s váţným onemocněním a zdravotním postiţením, poznáváme záhy, ţe láska není záleţitostí jen

pomíjivého citu, nýbrţ především rozhodným a opakovaným úkonem vůle..." (z předmluvy PhDr. Jaroslava Šturma) Deni se

procházela dětským pokojem, oděna do školkové zástěry, napodobujíc hru starší sestry na princezny. "já jsem plincezna," pravila

pyšně směrem k Bebe. "Vţdyť nemáš korunu, tak nejsi ţádná princezna!" "Mám kolunu!" (Chudák, nevěděla, o čem je řeč, ale

nechtěla se vzdát bez boje.) "A kde máš teda království, kdyţ jsi princezna?" Bebe na to. "Já mám klálovství!" Stále se drţela

Deni v opozici, ačkoliv uţ tuplem netušila, o čem je řeč. "No jo, no, tak si teda buď ta princezna." Berča vzdává spor a odchází. A

Deni se spokojeně usmívá, sedí na posteli, máchá nohama a netuší, jakou pravdu právě vyslovila. Anebo tuší? Blahoslavení chudí

duchem, neboť jejich je království nebeské.

Seznam publikací

Domov je místo odkud Tě nevyhodí

Dagmar Zezulová

http://obchod.postizenedeti.cz/katalog/domov-je-misto-odkud-te-nevyhodi-dagmar-zezulova

Svědectví o tom, jak se ţije pěstounům a dětem v pěstounských rodinách. Pokud si myslíte, ţe vaše starosti jsou nesmírné, pak po

přečtení této knihy moţná zjistíte, ţe vlastně ţijete v ráji. Kniha je svědectvím o tom, ţe být pěstounem rozhodně není

jednoduché, ale přesto to stojí za to. Uvaţujete-li o adopci či o pěstounství je dobré si knihu přečíst, abyste získali představu, co

vás můţe potkat. Pro všechny ostatní je to dobré povzbuzení k překonávání všedních starostí.

Seznam publikací

Page 11: Publikace v místních klubech

Adopce

Schoolerová Jayne E.

http://www.navrat.cz/default2.aspx

Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i

biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného

zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého rodinného vztahu. Doslov ke knize napsal

PhDr. Jiří Kovařík ze Střediska náhradní rodinné péče. Ke knize obdrţíte zdarma publikaci ze Střediska náhradní rodinné péče

HLEDÁME NOVÉ RODIČE (viz samostatná upoutávka na tuto publikaci). Ukázka z knihy: FAKTORY OVLIŇUJÍCÍ ÚSPĚCH

ZDRAVÉ ADOPTIVNÍ RODINY Na cestě k úspěchu se mohou adoptivní rodiny ocitnou tehdy, kdyţ do výchovného procesu

začlenění deset zásadních faktorů. Nebrat na ně ohled by mohlo tento nevšední, na slibu zaloţený vztah, obrat o jeho krásu a

pevný základ. Faktor č. 1: Rodiče vykazují rysy zdravé rodiny. Faktor č. 2: Oba rodiče s adopcí plně souhlasí. Faktor č. 3: Rodiče

jsou schopni přijímat své protichůdné emoce. Faktor č. 4: Rodiče jsou schopni odsouvat stranou své vlastní naplnění, které by jim

přineslo ocenění a přilnutí ze strany dítěte, a odolávat pocitům odmítnutí. Faktor č. 5: Rodiče jsou schopni spokojit se s malými

kroky vedoucími ke zlepšení. Faktor č. 6: Rodiče zůstávají věrní závazku, ţe rodinný vztah je trvalý i v době těţkostí. Faktor č. 7:

Rodiče mají sami sebe rádi. Faktor č. 8: Rodiče jsou otevření tomu, aby v případě potřeby vyhledali odbornou pomoc. Faktor č. 9:

Rodiče uznávají dané odlišnosti. Faktor č. 10: Rodiče budují rodinu na pevném hodnotovém základě.

Seznam publikací

Rok kohouta

Autor: Tereza Boučková

http://www.cbdb.cz/kniha-4945-rok-kohouta-rok-kohouta

Nový, autobiograficky laděný román Terezy Boučkové Rok kohouta je drásavě upřímná výpověď ţeny, které se rozpadne ţivot a

ona hledá sílu, s níţ by ho dokázala znovu poskládat dohromady. Čínská astrologie zná dvanáct zvířecích znamení a rok kohouta,

v jehoţ úřadujícím roce se autorka před jednapadesáti lety narodila, nedávno skončil. Ačkoli to měl být čas, kdy "po nesnázích

uplynulého roku je váš vlastní rok ve znamení výrazného zlepšení", Tereze Boučkové se dařilo opačně. Definitivně se v něm

rozbila její na osudu vyvzdorovaná, uměle poskládaná rodina, kdy různosti genů, povah i následky citových deprivací přijatých

synů nabyly v pubertě vrchu a roztočily nezastavitelný kolotoč akcí a reakcí, které všechny zúčastněné silně zasáhly a proti nimţ

jako by nebylo úniku. Rozpad rodiny, do té doby nejdůleţitější hodnoty, s sebou přinesl i krize další - tvůrčí i tu, které se říká

krize středního věku. Tereza Boučková z nich hledá východisko bolestně, ale taky nekompromisně, především k sobě. A dokonce

s humorem, často drsným. Mohlo by se zdát, ţe tu jde o nemilosrdné dokončení příběhu, tak milosrdně započatého ve stěţejní

próze Indiánský běh. Ale moţná je to úplně naopak. Rok kohouta je cesta od naprosté beznaděje k osvobodivé odvaze.

Seznam publikací

Page 12: Publikace v místních klubech

Co, kdy a jak ve výchově dětí

Matějček Zdeněk

http://obchod.portal.cz/produkt/co-kdy-a-jak-ve-vychove-deti/

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a

úzkost dětí.

Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: "Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?" Ve svém výkladu

srozumitelně spojuje poznatky dnešní vědy i praktické zkušenosti vlastní i dalších psychologů a pedagogů. A jak autor sám

slibuje: "Bude v tom jistě i dost mých vlastních osobních postojů a moţná i libůstek, takţe mi nezbývá neţ prosit laskavého

čtenáře jednak o shovívavost a jednak o jeho vlastní tvořivé uvaţování na dané téma." Kniha je určena především rodičům, ale i

učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích moţnostech.

Seznam publikací

Co děti nejvíc potřebují

Matějček Zdeněk

http://obchod.portal.cz/produkt/co-deti-nejvic-potrebuji/

Co malé děti nejvíce potřebují?

To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je sloţitá i

jednoduchá zárověň - mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbliţšího okolí. Poutavá, často velmi osobní a

hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů

Seznam publikací

Page 13: Publikace v místních klubech

Po dobrém, nebo po zlém?

Matějček Zdeněk

http://obchod.portal.cz/produkt/po-dobrem-nebo-po-zlem/

O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich vyuţití.

Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týţ. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo

méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč,

kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo "po zlém". Rozumět sobě a rozumět dítěti, to uţ je

první krok na cestě výchovy.

Seznam publikací

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu

Prekopová Jiřina; Schweizerová Christel

http://obchod.portal.cz/produkt/deti-jsou-hoste-kteri-hledaji-cestu/

Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti.

Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky

společně shrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se

svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým ţivotním postojem a schopností milovat.

Seznam publikací

Page 14: Publikace v místních klubech

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj

Shapiro Lawrence E.

http://obchod.portal.cz/produkt/emocni-inteligence-ditete-a-jeji-rozvoj/

Podněty k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, motivovat je k

dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost apod.

V poslední době se ukazuje, ţe pro úspěšné zařazení do ţivota je emoční inteligence (EQ) důleţitější neţ inteligence kognitivní

(IQ). Emoční inteligence se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale také empatie a sociálních dovedností. Rozvoj emoční

inteligence dítěte by proto měl být nedílnou součástí výchovy na kaţdém vývojovém stupni.

Seznam publikací

Dilemata náhradní výchovy

Škoviera Albín

http://obchod.portal.cz/produkt/dilemata-nahradni-vychovy/

Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech

Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti

s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo

"dobrá" výchovná instituce? Podle kterých kritérií vybírat rodiče pro konkrétní dítě? Jaká by měla být náhradní péče pro děti s

postiţením? Jsou lepší státní, či nestátní instituce náhradní péče? Jaký typ dětského domova je nejlepší? Kam by měly být

umísťovány děti s váţnými poruchami chování? Ve dvanácti kapitolách knihy, z nichţ kaţdá řeší jedno dilema, nalezneme

podrobný rozbor různých rodinných a výchovných situací. Autor probírá argumenty z obou stran, uvádí zajímavá výzkumná

zjištění a příběhy z vlastní praxe.

Kniha je psána pro pracovníky v oblasti náhradní péče o děti, psychology, studenty sociálních oborů, současné i potenciální

adoptivní rodiče a pěstouny.

Seznam publikací

Page 15: Publikace v místních klubech

I rodiče by měli dělat chyby

Prekopová, Jiřina

http://obchod.portal.cz/produkt/i-rodice-by-meli-delat-chyby/

Známá psycholoţka a rodinná terapeutka se uţ po několik desetiletí zabývá výchovnými problémy a rodinnou psychoterapií. V

této knize shrnuje svou celoţivotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit

dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a

pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na

to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky. Kniha je psána pro rodiče a rodinné

terapeuty.

PhDr. Jiřina Prekopová pracovala jako dětská psycholoţka na klinice ve Stuttgartu. Po léta se zabývá rodinnou psychoterapií, je

průkopnicí vlastního terapeutického přístupu – terapie pevným objetím podle Prekopové. V Portálu vyšly její knihy Malý tyran,

Kdyţ dítě nechce spát, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Neklidné dítě, Prvorozené dítě, Pevné objetí.

Seznam publikací

12 klíčů k důsledné výchově

Morrish, Ronald G.

http://obchod.portal.cz/produkt/12-klicu-k-dusledne-vychove/

Unavuje vás dohadování se s vašimi dětmi, aby s vámi alespoň trochu spolupracovaly?

Vyčerpává vás jejich neposlušnost? Kniha 12 klíčů k důsledné výchově pomůţe rodičům vyřešit tyto problémy s pomocí

klíčových principů, jeţ umoţňují vychovat vaše dítě k větší zodpovědnosti. S pomocí této knihy se naučíte jak zacházet s dětským

vzdorem, jak přimět děti k tomu, co po nich chcete, jak vyuţít ve výchově prevence, jak děti naučit zdvořilosti a úctě a jak je

připravit na jejich nezávislost.

Seznam publikací

Page 16: Publikace v místních klubech

Agresivita dětí

Antier, Edwige

http://obchod.portal.cz/produkt/agresivita-deti/

Co si počít s agresivitou svého dítěte.

Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně

potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat

specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly

obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické

praxe, objasňují roli otce aj.

Seznam publikací

Děti a peníze

Laniado, Nessia

http://obchod.portal.cz/produkt/deti-a-penize/

Mluvit s dětmi o penězích znamená nepřímo se dotýkat osobní stupnice hodnot, stylu ţivota, rodinné a sociální úlohy.

Autorka knihy Děti a peníze nabízí rodičům pomoc při řešení problémů při výchově dětí (rozlišených podle věku) ke správnému

uţívání peněz. Pomocí příkladů, vysvětlení a popisů doporučených postupů při jednání s dětmi pomáhá čtenářům nacházet

odpovědi na otázky jako: Co je třeba udělat, abychom děti vedli k odpovědnosti? Kdy skutečně děti začínají chápat hodnotu

peněz? Jak odpovídat na jejich ţádosti o peníze? Jak se stavět ke kaţdodenním dětským větám: Mami, koupíš mi to? Co dělat,

abychom se nemuseli se uchylovat k obvyklé odpovědi: Máš všechno, ale s ničím nejsi spokojen.

Publikace je praktickým a uţitečným průvodcem a rádcem pro rodiče dětí všech věkových kategorií od prvních let po dospívání.

Seznam publikací

Page 17: Publikace v místních klubech

Děti potřebují hranice

Rogge, Jan-Uwe

http://obchod.portal.cz/produkt/deti-potrebuji-hranice/

Jsou dnes děti víc nevychované a drzé neţ dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompetentní? Jak můţe denně docházet k situacím,

v nichţ "malý tyran" triumfuje a oni si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství,

ukazuje zkušený rodinný poradce na mnoha příkladech. Upozorňuje na úskalí liberální výchovy a vychází z pojetí, ţe ani v dobré

snaze neomezovat svobodu dítěte nelze dítě "nechat dítě na holičkách" a postavit ho do dnešního světa bez vědomí a znalosti

vlastních hranic. Rodičům, vychovatelům i mnohým učitelům dodává autor svými návrhy na řešení odvahu důsledně jít ve

výchově cestou, která dětem dává pocit bezpečí a jistoty.

Seznam publikací

Neklidné dítě

Prekopová, Jiřina; Schweizerová, Christel

http://obchod.portal.cz/produkt/neklidne-dite/

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, ţe jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější neţ děti ostatní. Někdy to není

jen subjektivní pocit plynoucí ze sníţené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráţdivostí,

neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimţ nemají ţádný vztah. Neklid se u nich

stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát váţně.

Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s

moţnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a

pedagogům ZŠ.

Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholoţka, zabývá se vývojovými poruchami. Ţije v Německu. V Portálu vyšly její knihy

Kdyţ dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Seznam publikací

Page 18: Publikace v místních klubech

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice

Vladimír Šaur

http://www.knihcentrum.cz/pravidla-ceskeho-pravopisu-s-vykladem-mluvnice/d-66178/

Kniha představuje moderní dílo spojující pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Najdete v ní srozumitelný návod, jak

správně mluvit a psát česky. Pravopisná pravidla jsou v ní přehledně členěná do paragrafů a navíc obsahuje nejdůleţitější výklady

o českém hláskosloví, tvorbě slov, tvarosloví a skladbě. S našimi pravidly se budete bezpečně orientovat v současné české

mluvnici, uţívat správná slova a psát je bez chyb.

Nebojte se gramatik

Seznam publikací

Příručka instruktora záţitkových akcí

Pelánek, Radek

http://obchod.portal.cz/produkt/prirucka-instruktora-zazitkovych-akci/

Co jsou záţitkové akce a jaké mají cíle? Jak zorganizovat záţitkovou akci? Jak funguje instruktorský tým? Co je to dramaturgie

akce? Jak dobře uvést pocitový program? Jak řídit diskuzi? V čem spočívá kouzlo tajemné atmosféry? Jak rozvíjet tvořivost?

Praktická příručka vysvětluje základy záţitkové pedagogiky, dramaturgii akcí a metodologii uvádění her. Přináší přehled různých

typů programů a jejich specifik, důraz je kladen na systematičnost, přehlednost a snadné vyhledávání námětů a zdrojů. Inspiraci v

knize najdou pořadatelé skupinových akcí v přírodě, vedoucí dětských oddílů, učitelé na školách v přírodě, organizátoři aktivit pro

dospívající i dospělé a instruktoři komerčních kurzů.

Mgr. R. Pelánek, Ph.D., je odborný asistent na Fakultě informatiky MU v Brně. Řadu let se věnuje organizování záţitkových akcí

a kurzů.

Seznam publikací

Page 19: Publikace v místních klubech

Spratek : [příběh dítěte, které nikdo nemiloval]

Hayden, Torey L.

http://obchod.portal.cz/produkt/spratek/

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou

a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, ţe dívka má nadprůměrnou inteligenci, je

učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a

pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těţkosti.

T. L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných non-fiction románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Pracuje jako

speciální pedagoţka a rodinná terapeutka. Ţije v USA.

Seznam publikací

Ţil jsem jako pedofil

Alexa, Janek

http://obchod.portal.cz/produkt/zil-jsem-jako-pedofil/

Osobní zpověď člověka, který se narodil s odlišnou sexuální orientací a byl odsouzen za pohlavní zneuţití osob mladších 15 let.

Vypráví o jeho dětství, dospívání, kdy si začal uvědomovat svou sexuální orientaci, o letech strávených vedením chlapeckého

oddílu, o období sexuální adaptace, v němţ se snaţil navázat partnerský vztah se ţenou, o neustálém tlaku obrovského pokušení,

kterému několikrát podlehl. Následuje soud, ochranná ústavní léčba a kastrace, pro niţ se dobrovolně rozhodl, a nástup k trestu

odnětí svobody. Autor, který má dlouholetou novinářskou zkušenost, líčí svůj příběh poutavě s velkou otevřeností a odvahou, coţ

umoţní pochopit proţívání a společenské postavení člověka se sexuální deviací.

Kniha je doplněna předmluvou a odborným komentářem sexuologa MUDr. Slavoje Brichcína.

Seznam publikací

Page 20: Publikace v místních klubech

Jak přeţít souţití s puberťákem - Taháky pro dospělé

Jana Jašová

http://www.bux.cz/knihy/71048-jak-prezit-souziti-s-pubertakem-tahaky-pro-dospele.html#additional-info

Taháky pro dospělé. V lifestylových časopisech tvrdí, ţe mít děti je in. Celebrity rodí jak na běţícím pásu, výklady obchodů

přetékají naprosto neodolatelným zboţím pro nastávající a novopečené maminky, autobusy a tramvaje jezdí se sníţenými

plošinami, takţe při cestování MHD nemusíte mít zdvih jak Ota Zaremba, a komu by se nezatetelilo srdce při pohledu na ty

rozkošné drobečky v náručí příbuzných, známých a sousedek? Váţně ale s humorem podávané rady, jak si poradit s výchovou

puberťáka v rodině. Beletristicky zpracovaný příběh o vztahu mezi matkou a dcerou, s dobrým koncem.

Seznam publikací

Malý tyran

Prekopová, Jiřina

http://obchod.portal.cz/produkt/maly-tyran/

Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí.

Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, ţe se jejich děti

vyvíjejí v malé tyrany. Udrţují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Známá německá dětská psycholoţka

Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují aby se mohly nerušeně vyvíjet.

Seznam publikací

Page 21: Publikace v místních klubech

Jak být dobrým rodičem

Krůpěje výchovných moudrostí

Prekop Jirina

http://www.grada.cz/jak-byt-dobrym-rodicem_2117/kniha/katalog/

Snad kaţdý otec a matka chtějí, aby byli nazýváni dobrými rodiči. Fakt je, ţe ač na řízení auta potřebujeme sloţit zkoušky k

oprávnění řízení vozidla a vlastně většina profesí vyţaduje nějakou průpravu, rodičem se můţe stát kdokoli, kdo je k tomu

biologicky vybaven. Výchova bez lásky se mění v drezuru. Kniha velmi populární autorky světového formátu, původem z

Moravy, která ţije a pracuje v Německu, ukazuje, jak děti vychovávat k síle, samostatnosti, budovat v nich zdravé sebevědomí a

zároveň jistotu citového zázemí, které mají v rodičích. Vše v ţivotě má své místo – a to odměna i trest. I toto lze v této krásné

publikaci nalézt. Ale i mnoho dalších stylů výchovy, o nichţ by bylo dobré vědět.

Seznam publikací

Dary se přece nevracejí

Příběh atypické pěstounské rodiny

Ludmila Janáková

http://www.tridistri.cz/webshop/index.php?sec=detail&id=1332

Rodiny vznikají různým způsobem - tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a

úskalích pěstounské péče z pohledu ţeny, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.

Seznam publikací

Page 22: Publikace v místních klubech

Proţívat několik ţivotů

Deset let v osudech pěstounských rodin

Hana Soukupová

http://knihy.abz.cz/prodej/prozivat-nekolik-zivotu-deset-let-v-osudech-pestounskych-rodin

Autentická svědectví z pěstounských rodin, zachycená v této knize v časovém rozmezí deseti let, jsou pokusem o nezkreslený

pohled na pěstounskou péči, její potřebnost a smysl, ale i na úskalí, která s sebou přináší. Dramatické osudy dětí bez domova

osloví všechny, kdo se hlouběji zamýšlejí nad vlastním rodičovstvím, mezilidskými vztahy a stavem dnešního světa.

Seznam publikací

Kdyţ dítě lţe

Beníšková Tereza

http://www.grada.cz/kdyz-dite-lze_4966/kniha/katalog/

Se lhaním u svého dítěte se setkal snad kaţdý rodič. Lhaní dítěte je pro rodiče vţdy zátěţovou situací. Dochází ke ztrátě důvěry v

dítě, kazí se vztah mezi dítětem a rodičem. Kaţdá leţ nemusí být však tak strašná, jak na první pohled můţe vypadat. Lhát

zkoušejí prakticky všechny děti. Některé druhy lţí jsou běţné, jiné ani není potřeba nějak více řešit. Zbrusu nová kníţka Mgr.

Terezy Beníškové by vám měla bezpečně pomoci ve chvíli, kdy vaše dítě lţe. Věříme, ţe vám bude spolehlivým průvodcem a

rádcem v těchto, občas komplikovaných, chvílích.

Seznam publikací

Page 23: Publikace v místních klubech

Jak přeţít pubertu svých dětí

Cenková Tamara

http://www.grada.cz/jak-prezit-pubertu-svych-deti_5689/kniha/katalog/

Máte doma dospívající dítě a někdy nabýváte dojmu, ţe pochází z jiné planety? Rádi byste porozuměli své dospívající ratolesti?

Známá česká autorka vám poradí jak na to. Ve své nové knize popisuje nejen projevy puberty, ale i jak děti proţívají dospívání v

harmonické či disharmonické, nebo dokonce rozvedené rodině. Uvádí vlivy, které formují chování dospívajících dětí, a zejména

radí, jak ve zdraví přeţít jejich pubertu.

Seznam publikací

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postiţením

Newman, Sarah

http://obchod.portal.cz/produkt/hry-a-cinnosti-pro-vyvoj-ditete-s-postizenim/

Rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností

Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postiţením, často mají mnoţství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy

jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace. Autorkou

knihy je matka dítěte s opoţděným vývojem a autismem. Na základě svých zkušeností a podrobných konzultací s mnoha

odborníky a dalšími rodiči vytvořila knihu, která nabízí vychovatelům jednoduché ověřené činnosti podporující vývoj dítěte.

Dovednosti jsou rozděleny do pěti skupin - kognitivní, pohybové, smyslové, sociální a emoční. V kaţdé kapitole je nejprve

naznačen typický vývoj a potom jsou uvedeny hry a činnosti, které tento vývoj podněcují. Vychovatel si tedy můţe sám určit, co

dítě zvládá a co je třeba začít rozvíjet. Hry a činnosti nevyţadují sloţitou přípravu, ale vyuţívají ve značné míře předměty, které

lze nalézt v kaţdé domácnosti. Na závěr jsou připojeny rady týkající se obvyklých problémových oblastí, jako je jídlo, spánek,

toaleta. Kniha je napsaná s pochopením pro obtíţe, se kterými se rodiče dětí s postiţením setkávají, je v ní uvedeno mnoho

příkladů.

Seznam publikací

Page 24: Publikace v místních klubech

Máme dítě s handicapem

Fitznerová, Ivana

http://obchod.portal.cz/produkt/mame-dite-s-handicapem/

Kniha vychází z vlastní autorčiny zkušenosti. Sleduje krok za krokem cestu k přijetí dítěte s handicapem, snaţí se nabídnout i

určité způsoby, jak můţe rodič pomoci sám sobě, aby měl dost sil překonat počáteční zklamání a bezmoc. Dotýká se i problémů

hledání adekvátní péče, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i těţkostí, které kvůli handicapu vlastního dítěte nutně nastávají

ve vztahu k blízkým i v manţelství, případně v partnerském vztahu. Kniha osloví rodiče dětí s handicapem. Cenné podněty v ní

najdou také zástupci pomáhajících profesí, kteří pracují s rodiči handicapovaných dětí (poradenští psychologové, lékaři,

zdravotníci…) a téţ učitelé dětí s postiţením.

PhDr. Ivana Fitznerová vystudovala Pedagogickou fakultu UK a Konzervatoř Jaroslava Jeţka. Pracovala jako lektorka

francouzského jazyka, korektorka a redaktorka, v současné době je na rodičovské dovolené.

Seznam publikací