of 34 /34
SVENSKA Pulse Barryvox ® är anpassad för snö och bergsaktiviteter utanför preparerad ter- räng. All snö och vinteraktiviteter är i sig farliga. Kunskap och erfarenhet är nödvän- dig för att minska risken för skador eller till och med dödsfall. Ge dig inte ut I lavinterr- räng utan en erfaren guide eller likvärdig kunskap. Kom ihåg att använda sunt för- nuft I alla lägen. Utöva aldrig dessa aktivi- ter ensam. ANVÄND INTE enheten i lavinterräng innan du läst och förstått manualen. Felaktig an- vändning kan leda till en drastisk reduce- ring av enhetens prestanda och säkerhet. VIKTIG: Version 3.2

PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Swedish version - PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20

Text of PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

Page 1: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

SVEN

SKA

Pulse Barryvox® är anpassad för snö ochbergsaktiviteter utanför preparerad ter-räng. All snö och vinteraktiviteter är i sigfarliga. Kunskap och erfarenhet är nödvän-dig för att minska risken för skador eller tilloch med dödsfall. Ge dig inte ut I lavinterr-räng utan en erfaren guide eller likvärdig

kunskap. Kom ihåg att använda sunt för-nuft I alla lägen. Utöva aldrig dessa aktivi-ter ensam. ANVÄND INTE enheten i lavinterräng innandu läst och förstått manualen. Felaktig an -vändning kan leda till en drastisk reduce-ring av enhetens prestanda och säkerhet.

VIKTIG:

Vers

ion

3.2

Page 2: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

[ Pho

to: P

atric

e Sch

reyer ]

Registrer ing och Service

Servicecenter Information och priser för service och reparation samt en lista med alla service centersöver hela världen finns tillgänglig på:www.mammut.ch/barryvox (-> Service)

Switzerland Mammut Sports Group AG, Birren 5, CH-5703 Seon Phone: +41 (0)62 769 83 88, Fax: +41 (0)62 769 83 11email: [email protected]

Europe Mammut Sports Group GmbH, Anschützstrasse 5, D-87700 MemmingenPhone: +49 (0) 8331 83 92 240, Fax: +49 (0) 8331 83 92 229 email: [email protected]

USA/Canada Mammut Sports Group Inc., 135 Northside Drive, Shelburne, VT 05482Phone: +1 802 985 50 56, Fax: +1 802 985 91 41 email: [email protected]

Registrera din PULSE Barryvox® idag! Genom att registra din enhet, kommer du att få exclusivt inträde till Barryvox «Community». Vi kommer attpåminna dig om när det är dags att skicka din enhet på service och informera dig om tekniska tips, desenaste rönen om laviner, liksom information om möjligheterna till mjukvaruuppdateringar. Om du registrar dignu, kommer flera av tjänsterna att vara gratis.

www.mammut.ch/barryvox

Registrera din PULSE Barryvox® på:

Page 3: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

Framsida Avalanche Risk Management

Kontakt för hörlurSäkerhetsrem

-Knapp -Knapp

Display

SEND-kontroll lampaManöverknapp

Högtalare

Lavintränings Centers (Avalanche Training Centers)Mammut erbjuder dig på ett flertal platser, möjlighe-ten att gratis träna under realistiska förhållanden pålavinsökning och utgrävning på deras LavinträningCenters. Förutom omfattande information ombedömning av lavinfara, finns permanent nedgrävdasändare som kan aktiveras slumpmässigt för attträna sökning på.

Under flera år har Mammut varit involverad i LavinRisk Bedömning («Avalanche Risk Management»[a.r.m.]) med syfte att öka säkerheten för alla vinter-sport entusiaster genom att leverera bättre utrust-ning, delge kunskap och hålla riktade utbildningar.

Räddnings utrustningFörutom kunskap och omfattande erfarenhet, ärutrustning den viktigaste delen I säkerhetskedjan:Mammut erbjuder med the PULSE Barryvox®, sonder,spadar och Mammut Airbag System ett heltäckandepaket av lavinräddning och överlevnads enheter.

Mer Information om lavinriskbedömning (a.r.m) ellerMammut produkter hittas på www.mammut.ch

Mammut Airbag System:Användandet av «Mammut Airbag System» mins-kar drastiskt risken att bli helt begravd och lederdärför till avsevärt högre chanser till överlevnad.

Page 4: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

Information om den saknade för Räddaren.

Saknad person inte valdSaknad person vald

Saknad person:

Hög överlevadschans

Okänd överlevnadschans

Redanhittad

Den svarta rutan visar vilken saknad person du letar efter just nu.

Praktiska skillnader mellan Avancerad och Basicprofilerna.

Basic profilen innehåller en rad funktioner och infor-mation som är speciellt optimerade för de mindreerfarna användarna.

I Basicprofilen hör användaren ett artificiellt pipljud,den spelar aldrig upp det analoga ljudet och därförkommer ljudets information alltid vara fokuserat påden saknade som man för närvarande söker efter.Under söket kommer inte någon vitaldata informationatt visas. Det automatiska valet efter den närmastbegravda ersätter möjligheten att manuellt väljanågon av de saknade på listan. Användaren har intetillgång till analogt läge och därför används knapparnaunder söket endast till att markera av någon som hitt-tas (endast en av knapparna används)

Översikt

Inställningar

Profilerna ger dig möjlighet att anpassa din PULSEBarryvox snabbt och enkelt till din användar profil.Beroende på tillämpning och användargrupp, PULSEBarryvox erbjuder användaren att välja på flertaletfunktioner och inställningar. De förinställda alternati-ven visas i fet skrift

Start menu

GrupptestSpråk

TyskaEngelskaFranskaItalienskaSpanskaSvenskaNorskaJapanska

ProfilBasicAvancerad

ContrastÄgareService

Nästa serviceMjukvaraHårdvara

Tillägg, valbara inställningar i den Avancerade Profilen

InställningarAnalogt läge

AutoManuell

Ljudhjälp < 3mPåAv

Finsökshjälp < 3mKorsRiktning

Auto-tillbaka till sänd8 min4 minAv

Grupp test DistansSkoterTur

VitaldataPåAv

Test av vitalsensorW-Link

Tillgängliga regionerAv

Kalibrera EnhetenÅterställa enhet

Gömda, ej förändringsbara inställningar i Basic Proflen

Analogt läge = Ej analogVal av saknad = AvAnalog ton = AvLjudhjälp < 3m = PåFinsökshjälp < 3 m = KorsAuto tillbaka till SEND = 4 minGrupp test Distans = TurVitaldata = Endast sänd

Page 5: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

Välkommen!

1

Grattis till ditt köp av din nya PULSE Barryvox®

Denna manual förklarar funktionerna och hanteringenav PULSE Barryvox®. PULSE Barryvox® är en revolutio-nerade lavin-transceiver som snabbt går att lära sigoch är enkel att använda.

En transceiver kommer inte att skydda dig frånlaviner!

Som friluftsentusiast måste du överväga alla tänkbarasätt att förutse laviner och planera dina turer noggrant.Om en lavinolycka inträffar är kamraträddning den stör-sta chansen till lyckad räddning, och den måste tränasofta. Under den stressituation som en olycka innebär ärdet den enda möjligheten du har att lokalisera ochgräva fram din kamrat snabbt och effektivt. Trots allträning och användande av den mest avanceradeutrustningen kan långt ifrån alla som blir helt begravdaräddas!

Blir man begravd i en lavin är det alltid livshotande.

Viktig information om dessa ämnen hittas i kapitlen om«Kamraträddning» och «Lavinteori».

PULSE Barryvox® – Tillverkad i SchweizVår historia förpliktar. Mammut och Barryvox följer enöver 40 år lång tradition som världsledande tillverkareav precisionsprodukter från Schweiz. Från den förstadesignskissen via utveckling fram till produktion är allttillverkat i Schweiz.

Denna enhet är kompatibel med alla lavin-transceiverssom använder normen EN 300718 och därmed frekven-sen 457 kHz.

Snabbguide

Snabbguiden är ett praktiskt hjälpmedel i fält , sombeskriver funktionerna för enheten i «Basic» profilen.

Application Safety Guide

I tillägg till användarhandboken innehåller BarryvoxApplication Safety Guide omfattande information omunderhåll, säker drift och möjliga orsaker till stör-ningar. Särskild uppmärksamhet ges för effektiv han-tering av många enheter. (www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

© Copyright by Mammut Sports Group AGAlla rättigheter skyddade. Text, textutdrag, bilder och illusioner äralla skyddade. Kopiering och mångfaldigande kan endast ske efterskriftligt avtal med utgivaren.

[ Pho

to: R

aine

r Eder ]

Page 6: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

2

Innehål lsförteckning Hanter ing

3

Enhetens framsida

Välkommen

1. Hantering .................................................................................................................. 3

2. Förberedelse ............................................................................................................ 5

3. Sändläge (SEND) ...................................................................................................... 14

4. Sökläge (SEARCH)...................................................................................................... 15Sökfaser .................................................................................................................. 15Standardläge ............................................................................................................ 17Analogt läge .............................................................................................................. 27

5. Avancerade funktioner ............................................................................................ 32

6. Tilläggsinformation ................................................................................................ 38

7. Kamraträddning ...................................................................................................... 44

8. Introduktion i Lavinteori .......................................................................................... 52

Index .............................................................................................................................. 56

Översikt

1. Hantering

1.1 Manöverknapp. OFF / SEND / SEARCH

Manöverknappen befinner sig på ovansidan av enheten och den går att skjuta när knappen trycks ned. Med ettsidotryck på manöverknappen kan den dock gå till SEND i alla lägen. I vänstra läget OFF är enheten av, i mellanläget SEND är enheten i sändläge och i högre läget SEARCH är sökfunk-tionen aktiverad. För att stänga av enheten (OFF) måste en liten säkerhetsknapp tryckas in.

Försäkra dig alltid om att reglaget fastnar mekanisk för att inte en ofrivillig omställning sker.

OFF

OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND SEND -> OFF

OFF SEND SEARCH

SEAR

CH

OFF SEND SEARCH

SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND

Page 7: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

4

Handhavande Förberedelse

5

1.2 Användning av knappar

PULSE Barryvox® utmärker sig med sin enkla och tyd-liga användning. Enheten styrs av knapparna påsidorna. Knapparnas funktion beskrivs i nedre delenpå displayen. Till vänster visas funktionen för vänstraknappen , till höger för den högra . Och om tex-ten är centrerad kan valfri knapp tryckas för att akti-vera funktionen.

Exempel

Två funktioner

Höger knapp:

3 Markera

Vänster knapp: Flytta markören Båda knapparna samtidigt

Tillbaka

Vänster eller höger knapp:Grupptest

En funktion

Specialfunktioner

2. Förberedelse

2.1 Första gången du använder enheten

Innan du använder enheten för första gången, ta bortskyddsplasten från framsidan och klistra fast nöd -planen på batteriluckan som är placerad på enhetensbaksida.

2.2 Isättning/Byte av batterier

Använd endast alkaline (LR03/AAA) eller Lithium(LR92/AAA) batterier av samma typ. Sätt alltid in 3batterier av samma typ. Om dessa batterier behövertas ut (t.ex när enheten ej används under en längretid, som under sommaren), skall vid återinförandetsamma 3 batterier eller 3 nya batterier sättas in.Använd aldrig uppladdningsbara batterier och bytalltid ut alla batterier samtidigt.

Se till att luckan stängs ordentligt och att batteriernaoch enheten håller sig torra. Undersök med jämna

mellanrum batteri-luckan. Torka torrtoch rent om nöd-vändigt, då fuktkan orsak korro-sion. Kontakternaskall inte berörasmed fingrarna.

En pålitlig energitillförsel är av största betydelse föranvändarsäkerheten. Läs mer i de detaljeradeinstruktionerna i Application Safety Guide. (www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

2.2.1 Viktig information vid användande av Alkaline batterier av typen LR03/AAA

Vid lagring eller då enheten inte används på lång tid(sommar) skall batterierna tas ut och luckan varaöppen. Garantin gäller ej på enheter med batteriersom läkt.

2.2.2 Viktig information vid användande av Lithium batterier av typen LR92/AAA

Lithium batterier är extraordinärt långlivade, köldtåli-ga och läcker ej. Den energi man får ut i låga tempe-raturer är många gånger högre jämfört med alkalinebatterier. Lithium batterier är det bästa alternativetför användandet i en lavin Transceiver.

2

1

Page 8: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

7

Inställningar i det Avancerade profilenDet avancerade läget ger dig tillgång till ett omfatt-tande val av inställningar. Grupp A, B och C: Anpassa inställningarna till dinakrav och din kapacitet. Grupp B och C: Det är starkt rekommenderad att väljaföljande inställningar:Analogt läge: Manuell, Audio support <3m = Av (sekapitel «Inställningar»)

2.3.3 Inställning av skärmkontrasten

Kontrasten på skärmen kan justeras under uppstarts-fasen på enheten. Optimera kontrasten på skärmengenom att trycka på -knappen. Bekräfta den bästainställningen genom att trycka -knappen. Ifall dubehöver omprogramera kontrasten senare, slå övertransceivern från OFF till SEND och tryck in valfriknapp. Som bekräftelse visas nu «aktiverad» längstner på displayen. Vänta till «Grupptest» visas. Tryckpå -symbolen, för att komma till menyvalet«inställningar». Bekräfta ditt val med -knappen.

6

Instäl ln ingar

2.3 Inställningar för enheten

Första gången enheten slås på SEND, välj önskatspråk och användarprofil. Därefter uppmanas använ-daren att kalibrera enheten samt att ställa in kon-trasten. Alla inställningar kan ändras i efterhand.

Tryck -knappen för att ändra den aktuellainställningen och bekräfta ditt val med att trycka

-knappen.

2.3.1 Språk

Denna inställning ger dig möjlighet att välja språk fördin transceivers användar handledning.

2.3.2 Profil

De inlagda profilerna ger dig möjlighet att anpassadin PULSE Barryvox® lätt och snabbt för din använ-darprofil. Den valda profilen visas under uppstartenav din enhet. Ta reda på vilken av de inlagda profi-lerna i enheten som är den mest lämpade för dig.

Vilka av följande påståenden stämmer bäst på dig?

Basic profil passar bäst på mig om:- Jag är nybörjare eller jag har inte satt mig in i

ämnet tidigare. Jag börjar med Basic Läget sombara använder en knapp och har inte några tilläggsfunktioner. Efter lite träning kommer jag kanske attändra till det mera sofistikerade «avancerade pro-fil»

Den avancerade profilen är mitt val om:A: Jag är hemmastadd i «Basicläget» och skulle vilje

få en bättre prestanda i en lavinsituationB: Jag vet hur man tolkar anlogt ljud och i krävande

sökscenarier skulle jag vilja kunna använda förde-larna av de omfattande söklägen som finns i«avancarade läget»

C: Jag använder min enhet i mitt yrke, jag är grupple-dare eller på annat sätt i en ansvarsposition. Minlavintransceiver måste kunna ge mig 100% lös-ningar på alla tänkbara sök Scenarier

Page 9: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

9

Var vänlig och lägg märke till betydelsen av följandefunktioner:

Ny rad

Flytta markören till vänster

Flytta markören till höger

Tillbaka

Spara och avsluta

2.3.6 Kontrollera W-Links region inställningar

Kontrollera om din PULSE Barryvox® har riktig W-Linkkonfiguration för den region du befinner dig i (trådlösradio länk). Läs mer på anvisningarna i kapitlet «W-Link». För de länder som inte tillåter W-Link är mott-tagning av vitaldata inte möjlig. (kapitel «Triagekrite-rier och vitaldata»).

2.3.7 Bärsele

Justera bärselen till din kroppsstorlek. (Kapitel «Bär-system»)

2.4 Hantering av Barryvox

Som med alla transceivers innehåller Barryvox stöt-känsliga ferritantenner. Därför skall du hantera denmed stor försiktighet!

Förvara enheten och bärselen systemet på en torr platssom är skyddad från extrem kyla eller värme och direktsolsken.

Det är starkt rekommenderat att regelbundet kontrolle-ra enhetens funktionalitet (se kapitel «Periodiska kon-troller»).

8

Instäl ln ingar

2.3.4 Kalibrera enheten

Din PULSE Barryvox® har en elektronisk kompasssom ger en snabb justering av riktningspilen och utö-kar displayens gradering till 360 grader. För att enheten ska fungera korrekt måste kompass-sen kalibreras efter varje batteribyte eller när du harrest långt. Behovet att kalibrera kompassen när dubytt batterier sker automatiskt. Detta Sker emellertidinte om du rest en lång sträcka.

Håll enheten horisontellt och tryck valfri knapp för att star-ta kalibreringen. Rotera den horisontalt liggande transcei-vern långsamt och med konstant fart runt sin egen axeltills enheten visar «Enheten är kalibrerad!» på displayen.

2.3.5 Ägare

Barryvox ger dig möjligheten att lagra namn, adressoch annan information som telefonnummer eller e-postadress. Dessa upplysningar visas varje gång enhe-ten slås på, så ägaren kan identifieras omedelbart. Virekommenderar att du lagrar den informationen.

Mängden tecken och linjer är begränsat. Därför är detviktigt att innehållet begränsar sig till informationsom är nödvändig för identifiering av enheten och attkunna returnera den till sin ägare.

Med ett kort tryck på - knappen så vandrar markö-ren åt höger längst med den nedre linjen, och med ettlångt tryck med - knappen mot vänster. Valetbekräftas med - knappen.

Page 10: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

11

2.6.2 Bära transceivern i en ficka(ingen registrering av vitaldata)

Om du bär Barryvox i enbyxficka, måste dragked-jan vara stängd under helaturen. Använd alltid ensäker ficka (se illustra-tion). Fäst säkerhets-remmen på byxorna ellerhaka fast den rund dittbälte.

2.7 Slå på enheten

När manöverknappen flyttas från OFF till SEND ellerSEARCH läge sätts transceivern på. Under uppstartsfasen gör enheten ett självtest.Mikroprocessor, antenner, sensorer och displayenkontrolleras. Om batterinivån är låg, kommer intenågot självtest att göras. Om självtestet genomförs utan problem, kommer dis-playen visa «OK». Den återstående batterikapaciteten kommer att visasi procent. Om självtestet misslyckas, visas ett fel-meddelande i 20 sekunder tillsammans med en ana-log signal. Innebörden av de olika felmeddelandenaär beskrivna i kapitel «Felsökning».

Testa din Barryvox hemma innan du ska ut på tur.Sätt på transceivern och övervaka själv- och batteri-testen. Detta ger dig möjligheten att ersätta svagabatterier och reparera eventuella defekter innan turen.

10

Instäl ln ingar

2.5 Störningar

Som en princip, undvik att ha andra elektroniskaenheter (t ex. mobiltelefoner, radioapparater, pann-lampor), metallobjekt ( fickknivar, magnetiska knapp-par) eller andra transceivers nära din påslagna trans-ceiver. PULSE Barryvox® innehåller en magnetiskkompass. Därför skall du inte bära kläder medmagnetiska knappar. Användare av pacemaker ärrekommenderad att bära enheten på sin högrasida (anpassa längden på bärselen). Angåendepåverkan på pacemakern konsultera tillverkarensinstruktioner.

Under sökning (SEARCH), håll enheten minst 50 cmifrån störande objekt och stäng om möjligt av elektro-niska enheter. Det är starkt rekommenderat attstänga av mobiltelefoner.Barryvox Application Safety Guide innehåller också enfullständig översikt på godkänd utrustning samt endetaljerad lista på möjliga begränsningar. (www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

2.6 Bärsystem

Oavsett placering av enheten, skall displayen alltidvara mot kroppen!

Registrering av vitaldata är enbart möjlig om du bärenheten i bärselen. (kapitel «Triagekriterier och vital-data»).

Innan du använder enheten utomhus för första gång-en, eller när du bestämmer dig för att bära transcei-vern på ett annat sätt rekommenderar vi att du testarvitalsensorns funktion.(kapitel «Vitalsensortest»)

2.6.1 Bärsele (Rekommenderat sätt att bära transceivern)

Bärselen placeras ovanpå innersta klädlagret, tag påden innan du påbörjar din tur (se illustrationen) ochha den på under hela turens gång. Transceivernskall alltid vara täckt av ett lager kläder. Enhetensätts fast i bärselen enligt illustration. Den skall alltidvara förankrad i bottenplattan av bärselen med hjälpav den röda kroken på säkerhetsremmen.

Page 11: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

13

Efter fem minuter i grupptest, kommer transceivernautomatiskt slå om till SEND-läge. Användaren är var-nad i förväg av ett akustiskt alarm. Denna automa-tiska omkoppling kan förhindras genom att trycka innågon knapp inom 20 sekunder. Efter grupptestetmåste transceivern slås om till SEND genom atttrycka in valfri knapp.

Om din PULSE Barryvox® upptäcker att den utsändafrekvensen på den testade enheten inte är inom defastställda normer, kommer ett varningsmeddelandeatt visas. I detta fall, skall testet genomföras igenmed 5 meters avstånd mellan deltagarna för att iden-tifiera den felande sändaren. En sådan enhet skallkontrolleras/repareras av dess tillverkare.

Tvåvägs grupptest

Vi rekommenderar dig att göra ett tvåvägs grupptestdär SEND och SEARCH funktionerna kontrolleras indi-viduellt. Gruppmedlemmarna aktiverar grupptest påsina transceivers eller sätter dem på mottagning medlåg volym. Ledaren slår sin transceiver på SEND-lägetoch försäkrar sig om att alla deltagare kan ta emotsignal. Sedan slår gruppmedlemmarna om sina trans-ceivers till SEND och ledaren aktiverar grupptest ellerställer in transceivern på mottagning med låg volym.SEND-funktionen på alla transceivers kontrolleras ochslutligen slår ledaren om sin transceiver till SEND.

12

Förberedelser

2.8 Batterikapacitet

Den följande tabellen visar genomsnittliga värden förbatterikapaciteten.Den återstående batterikapaciteten kan bara visaskorrekt om batterierna hanterats i enlighet medbeskrivningen i kapitlet «Isättning/Byte av batterier!».Låga temperaturer, ålder och tillverkare kan ha nega-tiv påverkan på batteriets livslängd och batterinivåindikatorns pålitlighet.

100%: Minst 200 tim i SEND läge och 1 tim i SEARCH/Sök läge

Mindre än 20% eller Batterierna måste bytasbatteri symbol visas så fort som möjligt!i displayen: Nödreserv vid 20%:

max 20 tim i SEND läge ochmax 1 tim i SEARCH/sök

Om batterikapaciteten är mindre än 20 % varnas duav ett akustiskt larm vid påslagingen.

2.9 Grupptest

Innan en grupp ger sig iväg, måste alla transceivers igruppen kontrolleras. För att göra detta test, sätts entransceiver inom gruppen på funktionen «grupptest».Aktivera grupptesten genom att sätta på enheten frånOFF till SEND och tryck in någon av knapparna inomde 5 första sekunderna. Efter 5 sekunder kommerenheten automatiskt att aktivera grupptestet. Kon-trollera att alla andra transceivers i gruppen är iSEND-läget.

Testet är framgångsrikt om du tydligt hör pipljudfrån varje deltagare inom det angivna avståndet pådisplayen. Deltagarena måste sprida ut sig med läm-pigt avstånd för att undvika störningar. Det angivnatestavståndet får ej kortas, för annars kommertestet att bli väldigt opålitligt

Om ingen ton hörs inom den indikerade räckvidd-den skall den inte användas.

Problemlösning:

1. Kontrollera att enheten är inställd på SEND

2. Byt batterier

3. Se till att enheten kontrolleras av tillverkaren( sekapitel «Service och Reparation»

Page 12: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

3.1 Räddning-SEND läge (RESCUE -SEND)

Räddnings-SEND läget används av alla räddare somär involverade i en räddningssituation, men som ejsöker med transceiver (grävare, sondare, visuellasökare eller sökare med annan utrustning, etc). Rädd-nings-SEND läget övervakar sökarens rörelser ochaktiverar endast sändaren när enheten varit stilla i 4minuter och man kan förvänta sig att räddaren är istillhet på grund av en andra lavin. Före omkopplingkommer enheten att avge ett hörbart larm. Man hardå 30 sekunder på sig att trycka in valfri knapp föratt förhindra enheten att gå över till SEND.

För att aktivera Räddning-SEND läge, slå över enhe-ten till SEARCH och återgå till SEND. Under de första5 sekunderna i SEND-läget, har du möjlighet gå in iRäddning-SEND läget genom att trycka in valfriknapp. Om du slår över från SEND till SEARCH senareunder räddningsoperationen, kommer enheten alltidatt använda Räddnings-SEND läget när huvudknapp-pen är i SEND position. Stäng av och slå på enhetenför att återgå till normalt SEND läge.

14

Sändläge (SEND) Sökläge (SEARCH)

15

3. Sändläge (SEND)

Sändläget är det normala läget utomhus samt i allaandra situationer när det föreligger risk för laviner.Varje gång som SEND läget aktiveras, kommer det attbekräftas med tre pipsignaler. Alla individuella signaler kontrolleras. Om kontrollenär lyckad, konfirmeras detta med en blinkning i denröda SEND-lampan.LCD-displayen stängs av automatiskt i SEND-läget,men kan aktiveras när som helst genom att någon avknapparna trycks in.

Vid begravningssituation (eller när transceivern slutarröra på sig), visar enheten begravningstiden ochdetekterar vitaldata. Dessa visas på displayen ochsänds via W-Link till alla andra transceivers som ärkapabla att ta emot vitaldata. Se kapitel «Begravningoch vitaldatatider».

4. Sökläge (SEARCH)

Elektroniska enheter och metallobjekt kan störaunder sökning eller göra den omöjlig. Se kapitel «Störningar».

Fastän transceivern är enkel att använda krävsadekvat träning för att söka effektivt. Vi rekomm-menderar att du tränar transceiversökning regel-bundet.

4.1 Sökläge (SEARCH)

Ett lavinsök delas in i följande faser:

l Signalsökl Grovsökl Finsökl Punktsök

Signalsök:

Sökområdet till den punkt där denförsta tydliga hörbara sigalen kanuppfattas

Grovsök:

Sökområde från där du mottar denförsta signalen till dess du är i denbegravda objektets omedelbara när-het. I denna sökfas lämnas signal-söksmönstret och du följer iställetsignalerna till det det begravdaobjektet.

Finsök:

Sökområde i den omedelbara närhetav det begravda objektet.

Punktsök:

Från det att sonden börjar användastills att du träffat objektet förstagången med sond.

med transceiver.

med sond

Page 13: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

17

4.2 Automatisk återgång till SEND

Automatisk återgång till SEND kopplar om transcei-vern från SEARCH till SEND-läge om ingen knappintrycks eller rörelse uppfattas under en förutbe-stämd tidsenhet (förhandsinställning 4 min)Före omkoppling, kommer enheten att avge ett hör-bart larm. Man har då 30 sekunder på sig att tryckain valfri knapp för att förhindra enheten att gå över tillSEND. Den här inställningen kopplar automatiskt överen transceiver som oavsiktligt är i SEARCH (eftersökning eller övning), tillbaka till SEND-läget. Om enräddare skulle blir begravd i en andra lavin, kommerfunktionen att göra det möjligt att finna dem medhjälp av transceiver.

4.3 Analog sökning

Precis som den traditionella analoga transceivern tasden analoga tonen bara emot av en antenn. Förändring-ar i avståndsangivelse kan därför avvika i förhållande tillljudstyrkan. Beroende på den relativa orienteringenmellan sändaren och mottagaren, kan därför ljudstyrkanavta samtidigt som avståndet minskar när man närmarsig en sändande enhet.

4.4 Standardläge

Standardläget aktiveras när du slår om enheten tillSEARCH (sök). Detta läge underlättar snabba lokalise-ringar av saknade personer markant. Den beskrivnastandard sökläget är baserad på den «Avancerade Pro-filen». Gällande sökläget i «Basic profilen» var vänlig sei «Snabbguiden»

16

Sökläge (SEARCH)

4.1.1 Signalsök

Från starten av sökningen tills du tydligt hör den för-sta ljudsignalen, är du i signalsöksfasen.Under signalsöket söks lavinområdet systematisktigenom tills du får upp en signal. Målet med signal -söket är att hitta en signal. Under det akustiska signalsöket, letar samtidigt rädd-daren visuellt på ytan av lavinkäglan efter kroppsde-lar eller objekt som sticker upp genom snön.

PULSE Barryvox® använder följande symbol som anvisning för att söka efter följande mönsterför nya signaler!

Optimering av räckvidden.

För att optimera räck-vidden, rotera enhetenlångsamt i alla axlar.Håll enheten med hög-talaren mot örat vidsidan av huvudet.

När en signal är mottagen, bibehåll enhetens läge ochfortsätt gå till signalen kan höras tydligt. Signalsöketär nu genomfört.

Om PULSE Barryvox® upptäcker att sökkorridorernamåste minskas på grund av att en enhet sänder utan-för fastställda normer, kommer reducerad sök mön-stersbredd att visas.

Oavsett vilken inställning som används, gäller föl-jande sök strategi:

Sök strategi om «sist sedda plats» är okänd.

Alla avstånd i meter

Ensam räddare Flera räddare

50 Meter

Sist sedda plats

Sök strategi om « sistsedda plats» är känt.Signalsöket sträckersig från «sista seddaplatsen» och i lavinensfärdriktning.

Page 14: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

1918

Sökläge (SEARCH)

4.4.1 Transceiverhantering 4.4.2 Sök efter en (1) saknad i standardläge

Grovsök

Den analoga tonen är den första signalen som mottaspå stort avstånd. Är avståndet mindre än 60 meter(cirka), anges både avstånd och riktning. Mottagarenskänslighet (volymen) regleras automatiskt för att opti-mera bearbetningen av den mottagna signalen.Avstånden kan inte bestämmas exakt utan de angivnasiffrorna skall ses som relativa distanser.Om avståndet ökar eller minskar är mer viktigt än deabsoluta avstånden. Ju närmare du kommer en sänd -are, desto större noggrannhet har också det indike-rade avståndet.

Håll enheten horisontellt framför dig och gå i rikt-ningen som anges av pilen. Om distansen ökargår du ifrån den saknade. Fortsätt söket i denmotsatta riktningen. Transceivern kommer att ledadig till den saknade personen snabbt och tillförlitligt.

Gå inte baklänges, riktningspilen blir då inte till-förlitlig.

-knappen används för attmanuellt kunna välja ut en avde saknade objekten.

När ingen av de saknade ärutvalda visar enhetens displaysymbolen för signalsök ochden rekommenderar dig attsöka igenom lavinen för ytter -ligare signaler..

Om du befinner dig i närhetenav en saknad kan du markera den positionen med -knappen.

Start Mer än 60 meter (cirka): Signalsök med analoga toner

Mer än 3 meter:Grovsökning med riktningspilen och avståndsindikator

Under 3 meter: Finsök med korsmönster

Användning i standardläget

Page 15: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

21

Ta bort markering

En markering kan tas bort. Med -knappen flyttardu markören till den önskade markering som du vill ta bort och väljer «Ta bort markering» med

-knappen. Du kan bara ta bort markering om du äri den omedelbara närheten (< 6 m) av den saknade.

Stora begravningsdjup

Om ett begravt objekt markeras med ett avstånd påmer än 3 meter, blir du ombedd att bekräfta fyndetmed en säkerhetsfråga. Markering av saknade somligger djupare än 6 meter, är inte möjlig.

20

Sökläge (SEARCH)

Börja söka med hög fart och reducera hastigheten junärmare målet du kommer. Arbeta lugnt och koncen-trerat – undvik hastiga rörelser. Med den teknikenkommer du lättast och snabbast fram till densaknade.

Tolkning av avståndsindikatorn.

Avståndsindikatorn visar det längsta möjliga avstån-det till det begravda objektet. Det begravda objektetkan vara mycket närmare men aldrig på längreavstånd från räddaren.

Finsök

I denna fas är det viktigt att hålla enheten precisöver snöytan. Fastställ punkten med den minstaavståndsangivelsen genom att använda ett kors-mönster. Rotera aldrig enheten när du söker i kors-mönster. I finsöksområdet, d v s i omedelbar närhetav den saknade (< 3 m) hjälper Barryvox dig med endigital distansberoende ton under finsöket.

Använd därefter lavinsond för att avsluta sökningenefter den saknade (se kapitel Kamraträddning).Först när den saknade är hittad med sond skall denmarkeras med 3-märk funktionen. Håll inte Barryvoxnere vid snöytan när du gör det.

Barryvox söker nu efter alla andra som är saknade.Tecknet för signalsök visas i displayen som sök-vägledning (kapitel «Signalsöksfas»).

Fältlinjemetod

Markera inte platsen förden saknade förrän plat-sen har blivit säkerställdmed hjälp av en sond. Pla-cera inte Barryvox påsnöytan för att avmarkera.

Sök efter andra saknade.

1.

2.

3.

4.

3

För den exakta positio-nen används lavinsond

Håll transceivern strax ovan-för snöytan när du finsöker.Bestäm punkten med denminsta distans angivelsengenom korssök och användspaden för att markera denpunkten som en visuell start-punkt för den spiralformadesondning. Rotera aldrig enhe-ten under korssöket.

Page 16: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

2322

Sökläge (SEARCH)

4.4.3 Sök efter flera (multipla) saknade i standardläge

I standardläget försöker enheten att analysera allamottagna signaler och få fram hur många som ärsaknade. Detta är möjligt genom att alla signaler somde saknade sänder ut har olika karaktär och skiljersig från andra sändare. Ju mer unik signalkaraktärsom sändarna skickar ut desto större blir säkerhetenför att de saknade uppfattas och lokaliseras (mönste-rigenkänning).Genom att automatiskt koppla ihop signaler medderas källor löser man situationer med flera begravdautan att ta till söktaktiska åtgärder.

Lista över de saknade

De saknade läggs i en lista som baseras på avstånd.

Procedur

1.Enheten fokuserar på den saknade som ligger när-mast. Hitta den saknade med transceiver och sond(kapitel «Sök efter en saknad i standardläge»).

2.Så snart du markerat den saknade, kommer enhetenatt visa dig till den närmsta saknade som inte har bli-vit hittad.

3.Fortsätt tills alla saknade blivit hittade och markerade.

4.Sökaren letar nu efter ytterligare begravda medandisplayen visar symbolen för signalsök för attindikera att resten av lavinområdet måste genomsö-kas (kapitel «Signalsök»).

Det begravda objekten är numrerade i den ordningsom de har blivit funna respektive markerade. Dettager en pålitlig tilldelning till början på den lista översaknade objekt i käglan.

Metod för flera (multipla) begravda

Page 17: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

25

Situation 1:Två räddare letar två saknade. En räddare börjar sökaefter den närmast saknade, då bör den andra rädda-ren direkt söka efter den andra saknade utan att mar-kera den första. Därför trycker han - tangenten,den andra saknade som är lite längre bort är nu mar-kerad i listan och räddaren kommer att ledas till dessposition.

Situation 2:De två räddarna får endast upp en saknad. En rädd-dare börjar söka efter den närmsta saknade, då börden andra räddaren söka av den återstående delan avlavinkäglan efter fler saknade. Sålunda trycker han

- tangenten, (val)markeringen ligger nu högst upp,ingen saknad är markerad i listan över begravdaoffer. Signalerna från de begravda personer somredan är i förteckningen över saknade är nu avsiktligtignorerade. Enheten letar nu efter begravda somännu inte är på listan över saknade och leder rädda-ren till dem så snart de är räckhåll.

24

Sökläge (SEARCH)

Tolkning av analogt ljud / «Sound Check»

Räkna antalet pipljuds sekvenser ger antaletsaknade.Använd följande mall för att enkelt och tillförlitligt sättfastställa det begravda ämnen mellan 1 och 3 +

1. Är det möjligt att det endast är en begravd?Nej; minst 2.

2. Är det möjligt att det bara är två begravda?Nej; minst 3

3: Endast för avancerade räddningsarbetare:Är det möjligt att det bara är tre begravda?Nej: Mer än 3.

Antalet saknade måste tolkas i tillsammans medavstånds indikatorn. Du hör tre pip och avståndsindi-katorn hoppar mellan 3,5 och 4,8 m. Tre begravdaindivider förväntas finnas inom en radie av 5 meter.

Använd alltid «soundcheck» vid distansangivelserna10 och 3!

Mental karta över olycksplatsen.

Hur många begravda och på vilket ungefärligtavstånd är de från mig (räddare) och från varandra?

«Sound Check» ger den information som krävs för attbygga upp en «mental karta» för begravningsscena-riot, som är grundläggande och viktig uppgifter föralla sökstrategiska och logistiska beslut (hur mångaräddningsarbetare behövs och vilken utrustning).

Vitaldata och Triage.

Eftersom inte alla saknade kan lokaliseras och grävasfram samtidigt, skall saknade med en högre överlev-nads chans, indikerade med - symbol, prioriteras,lokaliseras samt grävas fram först. Använd knappen för medvetet val i listan översaknade, på saknade som indikerar «högre överlev-nadschans» som visas med - symbol. Mer om prioritering efter triagekriterier och vitaldatafinns i kapitlet «Triagekriterier och vitaldata» Denaktuella prioriteringen av de specifika saknade måstegöras av räddaren själv.

Sökning med flera Räddare

När sökningen görs med flera räddare samtidigt, börman undvika att flera räddare söker efter sammasaknad. Använd - knappen för att välja den du skasöka efter i listan över de begravda.

Page 18: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

27

Om du känner en skillnad mellan din «mentala karta»av lavinscenariot och transceiverns utfall, eller att +symbolen visas under en längre tid, är detta ett obe-stridligt tecken på att inte alla begravda kan lokalise-ras med hjälp av standardläge. I detta fall är detrekommenderat att gå över till analogt läge.

4.5 Analogt läge

I analoga läget anges avstånd och riktning till densaknade med den starkaste signalen och återgersamtidigt den analoga söktonen. Det analoga lägetanvänds i huvudsak när det inte längre är möjligtatt skilja mellan flera saknade i standardläget påett tillförlitligt sätt. Byte från standardläge till analogt läge görs genomatt trycka och hålla in båda knapparna samtidigt i tresekunder.

I det analoga läget visar riktningsvisaren alltid fram-åt, aldrig bakåt. Följ avståndsindikatorn för att se tillatt du närmar dig den saknade!

4.5.1 Sök efter flera (multipla) begravda i analogt läge.

Om flera saknade hittas i analoga läget, indikeras detmed att symbolen för «flera saknade» visas i dis-playen. Den analoga tonen hjälper dig att skilja olikasändare åt akustiskt. Enheten prioriterar den saknadesom ligger närmast.

Upptäckten av flera saknade varierar kraftigt pågrund av hur objektet är orienterat samt det relativaavståndet till räddaren.

Stäng av transceivern på de personer som är upp-grävda för att underlätta det fortsatta söket. Eftersomdu inte helt säkert vet hur många som saknas måstedu gå över hela lavinen som det beskrivs i kapitlet«Signalsök».

26

Sökläge (SEARCH)

4.4.4 Begränsningar

Ju fler saknade som finns, desto svårare är det att fåexakt analys av situationen pga. de överlappade sig-naler. Ju fler signaler det är, ju längre tid kan signa-lerna överlappa varandra. Detta sätter gränser för denautomatiska igenkänningen och isoleringen av flerasaknade.

Antal saknade

Det uträknade antalet saknade visas på listan över desaknade. Om transceivern upptäcker fler signaler änbegravda på listan, så visas + symbolen som tilläggefter siffran.

Begränsningar / «Stå stilla»

Vid sök efter flera saknade kan det uppstå signal-överlappning som gör de omöjligt att analysera sig-nalen till den begravda. Eftersom en signalöverlapp-ning kan pågå i flera sekunder måste räddaren stanna isöket en stund för att för att inte hamna utanför denoptimala sökvägen. PULSE Barryvox® hänvisar tilldetta nödvändiga stopp när «Stå stilla» visas i dis-playen. Stå stilla och rör ej transceivern tills symbo-len «Stå stilla» försvinner, fortsätt sedan sökningen.

Analog ton

Utanför finsöksområdet ger alltid Barryvox dig denanaloga tonen, vilket ger räddaren möjligheten attverifiera antalet saknade som enheten anger. Genomatt räkna de olika tonerna får man fram antaletsaknade personer.

Analogt läge

Om räddaren upptäcker problem med analysen avflera saknade är det alltid möjligt att byta till analogtläge (kapitel «Analogt läge»). Listan över de saknadepersonerna raderas vid detta byte. Visas + symbolen över en längre tid, så är det en var-ning om att inte alla saknade kan finnas i standardlä-get, och du är rekommenderad att slå om till analogtläge.

Page 19: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

2928

Sökläge (SEARCH)

4.5.2 Sök efter flera (multipla) begravda när saknade ligger långt ifrån varandra

1.Märk ut den punkt i lavinen där symbolen för «flerasaknade» visas på displayen eller när du lämnarsignalsöksfasen.

2.Sök efter den första saknade. När denne är lokalise-rad, grävs den begravda fram av dig eller någonannan räddare. Stäng av transivern på den framgrävda.

3.Gå tillbaka till den punkt du markerade och fortsättatt söka.

4.Följ strikt mönstret för signalsök och gå över lavinentills du leds mot nästa saknade. I början vill enhetenleda dig till den först hittade. Ignorera dessa angi-velser till dess du märker att enheten visar dig till ettannat mål.

Sökstrategi med flera begravda med stor spridning i analogt läge

Page 20: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

3130

Sökläge (SEARCH)

4.5.3 Sök efter flera (multipla) begravda när de saknade ligger tätt

Tolkningen av de analoga signalerna är extremt vik-tigt i dessa situationer. Dessa måste tolkas och kopp-las ihop med avståndsindikatorn.

Exempel:Du hör en trippelton, och avståndsangivelsen växlarmellan 3,5 och 4,8 meter. Därför kan tre saknadepersoner förväntas vara inom en radie av 5 m.

Sök med mikrosökmönster

När det befinner sig flera saknade (multipla) inom10 till 15 meter, använder du mikrosökmönster.

1.Lokalisera och gräv ut den första saknade.

2. Gå tillbaka tills displayen visar 15 och genomsökområdet framför dig med parallella sökkorridorer.

3.En sökkorridor slutar sidledes när avståndsindikatornnår 15. Gå därefter 2-5 m framåt för att sedan vändatillbaka och följa den första korridoren parallellt tillsden också slutar (distans > 15 m).

4.Bibehåll orienteringen av transceivern under dennafas och koncentrera dig på ökningar och minskningarpå avståndsindikatorn samt volymen på den analogatonen.

5. På stället med den lägsta avståndsangivelsen lämnardu mikrosökmönstret och genomför ett finsök. Närden saknade är hittad (med sond) går du tillbaka tillsökmönstret och fortsätter följa det parallella mön-stret.

6.Desto fler saknade och ju tätare de ligger, destotätare bör också mikrosökmönstret vara över detpotentiella området. Som tumregel väljer du 2-5meters lucka mellan sökkorridorerna.

7. Fortsätt i detta mönster tills avståndsindikator längsen hel sökkorridor inte går under 15. Återgå sedan tillsignalsöksmönstret och sök igenom resten av området.

Lavinsonden bidrar till att snabbt hitta mångasaknade som ligger tätt.

«Det är minst tre begravda objektinom 15 meter.»

Sök metod med många (multipla) tätt begravda i analogt läge.

Page 21: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

3332

Sökläge (SEARCH)

4.5.4 Ytterligare sökmetoder

Vid sök efter många saknade som ligger nära varan-dra finns det ytterligare sökmetoder. En metod är koncentrisk, cirkulära söklinjer med radi-er på tre, sex och nio meter runt den först hittade avde begravda (cirkelns mittpunkt). Som med mikro-strippsökning letar man efter den punkt på söklinjendär det är särskilt starka signaler. Från den punktenlokaliserar man den saknade med finsök i korsmönster.

5. Avancerade funktioner

5.1 Manuell volym kontroll i analogt läge (Analogt läge = Manuell)

I det analoga läget (med aktiverad manuell volymkon-troll), kan mottagarens känslighet (volymen) ställasmanuellt. Detta gör akustiska sök möjliga, på sammasätt som på äldre analoga transceiver.

Den saknade blir hittad med en hörbar ändring i inten -si teten till den mottagna signalen. Användning av dettaläge kräver intensiv träning för att uppnå bra resultat.

För att kunna använda den manuella volymkontrolleni det analoga läget måste du aktivera det under«Inställningar» genom att välja «Manuell» i «Analogt läge».När enheten använder manuell volymkontroll i ana-loga läget, kan displayen kopplas bort för att mar-kant öka sökräckvidden. Genom att trycka –knappen som är + på volymläge A8, deaktiverasdisplayen därefter trycker du in – knappensom är – för att aktivera displayen igen. Genom att aktivera manuell volymkontroll i ana-logt läge, blir samtidigt signalen vid grupptestockså en analog ton.

När du konfigurerat Barryvox korrekt för analog använd-ning med manuell volymkontroll, kan du pendla mellanstandard och analogt läge med manuell volymkontrollgenom att trycka in båda knapparna samtidigt i tresekunder. Känsligheten på mottagare är initialt auto-matiskt kontrollerad.Användaren kan manuellt ändra känsligheten genomatt trycka för + och knappen för – . A1 motsva-rar den kortaste och A8 det längsta avståndet till densaknade.

Så snart volymen ställs manuellt, får ljudstapeln ramarpå båda sidor. Den automatiska ljudinställningen ärnu inte aktiverad. Om det väljs för hög eller låg ljud-styrka, kommer inte värdena i avstånds och rikt-ningspilen att vara pålitliga, och användaren uppma-nas att korrigera ljudstyrkan med en blinkande display.

För att återvända till standardläget trycks bådaknapparna in samtidigt.

Korssöksmetoden(kors och finsök)

Korssöksmetod för sökning av saknade med manuellinställning av mottagarens känslighet.

1.MaxljudstyrkaSök efter den högsta volymen längst en rät linje.

2.Reducering av volymMinska volymen till den är knappt hörbar.

3.Vänd 90° Sök 90° från den tidigare riktningen.

Displayen på analoga läget(på näst lägsta volymen)

Avancerade funkt ioner

Page 22: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

35

5.2.1 Analogt läge

Analogt läge gör det möjligt att lösa särskilt svårabegravningsscenarier och gör därmed PULSE Barryvox®

till en fullvärdig lavin transceiver. Eftersom dennainställning är satt som manuell, kan den erfarnaanvändaren välja mottagningskänslighet, något somunder speciella begravningssituationer är fördelaktigt.

5.2.2 Ljudhjälp vid finsök (< 3 meter)

Under finsöksfasen, kan söket stödjas med en analogton, vilken leder dig i rätt riktning. Användare somföredrar att alltid höra en analog ton kan slå av dennafunktion.

5.2.3 Riktningsanvisning vid finsök (< 3 meter)

Inom finsöksområdet visar Barryvox dig en korssym-bol som hjälp för korssöksmönstret för ett meranvändarvänligt finsök. Räddare som är väldigterfarna av fältlinje mönstret nära sändare och före-drar att se riktningspilen kan slå av denna funktion.

5.2.4 Automatisk tillbaka till SEND

Denna funktion slår automatiskt om transceivern frånSEARCH till SEND om inte en användarhandling(knapptryckning) eller en kraftig rörelse sker inom enviss tid. Förhandsinställningen är på 4 minuter och ärden bästa inställningen för de allra flesta användare.Du bör kunna ändra på det om det finns en speciellorsak till det. Denna inställning är av stor betydelseför din egen säkerhet! Om du slår av denna funktionkommer du alltid att se denna varningssymbol iSEARCH-läget.

5.2.5 Grupptest avstånd

Avståndet vid grupptest bestäms av «Grupptestavstånd». Välj «Skoter» (5m) för motoriseradeanvändning och «Tur» för alla andra fall.

34

Avancerade funkt ioner

Kom ihågl Håll transceivern vertikalt.l Sök snabbt.

Volymen förändras bara när du rör på dig.l Låg volym.

Förändringar i ljudstyrkan hörs lättare.

5.2 Inställningar

Enhetens inställningar är optimerade för normalbruk.Avancerade och professionella användare har möjlig-het att aktivera tilläggsfunktioner och därmedanpassa sin Barryvox efter sina behov.

De allra flesta anpassningar förändrar Barryvoxtill en mer krävande enhet. Du bör endast ändragrundinställningen om du har en speciell anled-ning till det.

För att komma till inställningar, slår du enheten överfrån OFF till SEND och trycker en valfri knapp. Som bekräftelse visas nu «aktiverad» längst ner på displayen. Vänta till «Grupptest» visas. Tryck tvågånger på - knappen för att komma till menypunkten «Inställningar». Bekräfta valet med - knappen.

Page 23: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

37

Tolkning av testresultaten:

Ingen hörbar ton:Enheten registrerar inga vitaldata

Långsam serie av toner:Den registrerar vitaldata.

Snabb serie av toner:Sensorn registrerar kraftiga rörelser, sådana som ärvanliga när man går upp eller åker ner. Undvik allarörelser för att testa vitaldatadetektorn realistiskt.

5.2.8 W-Link

PULSE Barryvox® använder W-Link radioöverföring.Olika länder har varierande frekvensriktlinjer. Påvärldskartan nedanför visas frekvenserna somanvänds i de olika länderna. Lägg märke till att vissafrekvenser är förbjudna i en del länder. Vid köp ärenheten inställd på frekvensen för respektiveland. För alla frekvensändringar har du hela ochfulla ansvaret, och producenten kan inte rättsligteller på annat sätt hållas ansvarig för frekvensändringar.

36

Avancerade funkt ioner

5.2.6 Vitaldata

Din PULSE Barryvox® uppfattar dina vitaldata medandu ligger begravd och överför dessa via W-link tillräddarna (förhandsinställning). I SEARCH (sökläget)visar PULSE Barryvox® vitalstatusen så fort W-Linkoch vitaldatafunktionen är aktiverad. Om du inte

önskar vitaldatafunktionen kan du koppla bort den.Ändra bara denna inställning om du har en viktigorsak till att göra det. Denna inställning kan påverkadina överlevnadschanser om du skulle begravas full-ständigt.

5.2.7 Vitalsensortest

PULSE Barryvox® har en mycket känslig rörelsesensorför att kunna känna av vitala data hos den begravda.

För att testa vitalsensorn slår du enheten från OFF tillSEND och trycker på valfri knapp. Som bekräftelsevisas nu «aktiverad» nederst i displayen. Vänta till«Grupptest» visas. Tryck på - knappen för attkomma till menypunkten «Test av vitalsensor».Bekräfta ditt val «Test av vitalsensor» genom atttrycka knappen.

Placera transceivern på det sätt du kommer att bäraden när du är utomhus (det är viktigt att du harsamma kläder!) Lägg dig ner platt på golvet medBarryvoxen under dig och undvik alla medvetnarörelser.

Frekvensinställningar:Ljusgrå = Region AMörkgrå = Region BSvart = W-Link inte

tillåtetVit = Okänt

Under test av vitaldata visasalltid det aktuella tillståndet.

Page 24: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

39

6.7 Periodiska kontroller

För att försäkra dig om att din transceiver fungerarkorrekt är det starkt rekommenderat att skicka enhe-ten för funktionstest vart 3:e år till ett servicecentersom är listad på insidan av omslaget. Det är en ser-viceavgift på denna service. Funktionstesten ärlångt mer omfattande än själv- och grupptestet.Det är rekommenderar att skicka den under sommar-månaderna så att din Barryvox är klar att användasigen till nästa säsongstart. Det föreslagna datumet förnästa funktionstest hittar du under «Service».

6.8 Preventivt underhåll för brukare som använder enheten frekvent.

Barryvox transceiver har 5 års garanti. Om enhetenanvänds frekvent, rekommenderas det att genomföraen översyn vart tredje år (på ägarens bekostnad).Detta gäller användare som på en treårsperiodanvänder enheten mer än 1500 drifttimmar. Avsiktenär att säkerställa enhetens höga driftssäkerhet förden kommande 3 årsperioden samt testa alla kompo-nenter och funktioner. För optimering av driftsäkerhe-ten och för professionella inställningar hänvisas dettill dokument Application Safety Guide.(www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

6. Tilläggsinformation

6.1 Tone-only Mode (TOM)Analog sökning

Om LCD-displayen går sönder, måste du söka medanalog (ljud) sökning. Stäng av transceivern. Tryck in båda knapparna samtidigt som transceivernslås på igen. Känsligheten på mottagaren (ljudstyrkan)kan manuellt justeras med -knappen = + och

- knappen = –. Därmed kan man lokaliserasaknade med hjälp av den analoga tonen.

6.2 Hörlurar

Användande av hörlurar vid lavinräddning är specielltfördelaktigt i bullriga miljöer. (vind, helikopter, osv.).Standard (Walkman, Ipod) hörlurar kan användas. Såfort hörlurarna pluggas i, tystnar den inbyggda högta-laren på enheten så inte andra räddare störs.

38

Avancerade funkt ioner

5.2.9 Återställning

Funktionen «Återställ enheten» ger dig möjlighetenatt återställa alla värden tillbaka till grundinställning-en. Alla modifieringar går då förlorade.

6.3 Användande i mörker

Använder du enheten i mörker, aktiveras displayensbakgrundsbelysning automatiskt.

6.4 Test och konfigurationsadapter

Det finns olika test och konfigurationsadaptrar till-gängliga för PULSE Barryvox®, vilket möjliggör olikaavancerade funktioner kan läggas till eller tas bort.Test, konfigurations- och uppdateringsmöjligheteröver W-Link gör PULSE Barryvox® till den perfektaenheten för institutionell användning.

6.5 Service och reparation

Barryvox enheter som inte fungerar korrekt, trots full-addade (nya) korrekt isatta batterier (ex. fel listadeunder självtest, ingen signal under grupptest, meka-niska fel) måste skickas till ett servicecenter som ärlistad på insidan av omslaget.

6.6 Underhåll

På underhållsfliken i startmenyn, finns datumet förnästa kontroll samt mjukvaru(SW) och hårdvaruver-sioner (HW)

Ti l läggsinformation

Page 25: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

4140

Ti l läggsinformation

6.9 Felsökning

Felmeddelande/problembeskrivning Åtgärd

Transceivern startar inte / 1. Kontrollera eller byt batterier.Ingen självtest vid starten 2. Om det inte hjälper

måste enheten repareras.

Enheten trasig! 1. Stäng av transceivern i ungefär 1 minut och slå på den igen.

2. Om detta inte hjälper måste enheten repareras.

Tomma Batterier! Byt batterier så fort som möjligt.Ikonen för tomma batterier. Lägg märke till anvisningarna

anvisningarna i Kapitlena «Byte av batterier» och «Batterikapacitet».

Batteri kapacitet okända! De isatta batterierna är inte nya o deras kvarvarande kapacitet ärokänd. Enheten är inte kompatibel med dessa batterier eftersom deninte  med säkerhet kan bestämma den kvarvarande batterikapacite-ten. Sätt in tre nya lithium eller alkaline batterier. 

Fel på 457kHz SEND! 1. Se till att inte det finns metallobjekt eller SEND-Ledlampa blinkar inte! elektroniska apparater i omedelbar

närhet till sändaren. 2. Kontrollera och byt batterier om nödvändigt. 3. Om detta inte hjälper måste

enheten repareras.

Felmeddelande/problembeskrivning Åtgärd

Fel på 457 SEARCH! 1. Se till att inte det finns metallobjekt eller elektroniska apparater i omedelbar närhet till sändaren.

2. Stäng av transceivern i ungefär 1 minut och slå på den igen.

3. Om detta inte hjälper måste enheten repareras.

g-sensor trasig! 1. Stäng av transceivern i ungefär 1 minut och slå på den igen.

2. Om detta inte hjälper måste enheten repareras.

W-Link trasig! 1. Stäng av transceivern i ungefär 1 minut och slå på den igen.

2. Om detta inte hjälper måste enheten repareras.

Kompassen trasig! 1. Se till att inte det finns metallobjekt eller elektroniska apparater i omedelbar närhet till sändaren.

2. Stäng av transceivern i ungefär 1 minut och slå på den igen.

3. Du uppmanas att kalibrera enheten. Följ anvisningarna i kapitlet «Kalibrera enheten»

4. Om detta inte hjälper måste enheten repareras.

Page 26: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

42

Ti l läggsinformation

43

6.10 Garanti

För Barryvox-enheten (utom batterier, bärsele ochsäkerhetsremmen) gäller 5 års garanti räknat fråninköpsdatum som finns på försäljningskvittot. Vidgarantifel blir alla delar som uppvisar material och till-verkningsfel ersatta utan kostnad. Undantagna är ska-dor som uppkommit genom felanvändande eller nor-malt slitage. Garantin gäller ej på enheter som öppnatsav användare eller annan icke auktoriserad tredjeper-son. Detta gäller också enheter som inte har användsmed originaldelar eller de av producenten rekommenderade reservdelar eller tillbehör. För enheter utan fel

genomförs funktionstest mot räkning. Genomfördagarantiåtgärder förlänger inte garantiplikten, ej hellerenhetens garantitid. Garantitid på reservdelar är sexmånader. Garantireparationer kommer enbart att utfö-ras om enheten skickas in med kvitto. Ägaren bekostaralla frakter. Inga andra garantier gäller. Skadeståndskravför någon form av förlust eller skada inkluderat men ejbegränsat till någon direkt, indirekt eller följdskada ärtydligt undantaget.

6.11 Tekniska data

Sändningsfrekvens 457 kHz (internationell normfrekvens)Sändningsfrekvens W-Link Region A: 869,8 Mhz

Region B: 916 – 926 MhzFrekvenstillhörighet se kapitel «5.2.8 W-Link»

Strömförsörjning 3 x IEC – LR03 1.5 V Alkaline (AAA)Medföljande batterier Duracell Ultra M3 AlkalineSändningstid Minimum 200 timmarMaximal räckvidd Normalt: 60 meter i standardläge, 90 meter i analogt lägeAvstånd mellan sökkorridorer 50 meter

Bredden på sökkorridorer har räknats ut med underlag av metod Goods

Driftstemperatur –20° to +45° CStorlek (L x B x H) 113 x 75 x 27 mmVikt 210 g (inkl batterier)Hörlurskontakt För standard Hi-Fi hörlurarPULSE Barryvox® uppfyller EN 300718 standard

Alla upplysningar ges utan garantier. Status juli 2011. Tekniska data och produktspecifikationer kan komma attändras utan att information ges i framtida produkter.

Canada/USAIC: 6628A-PULSEFCC ID: UD9PULSE-B-462002Denna apparat motsvarar paragraf 15 i FCC-reglerma och RSS-210 för Canadensiska industrin.

Vid användning av denna enhet bör två följande punkter uppmärksammas:

� Denna enhet kan inte orsaka (skadliga) störningar och

� Denna enhet måste acceptera alla störningar som mottages, inklude-rat störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten.

Producent Adaxys SA Type PULSE Barryvox®

Producerad i Schweiz Märkning N11394

6.12 Tillstånd/Konformitet

Page 27: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

45

7.3 Nödplan

Nödplanen visar de elementära stegen för en framgångsrik kamraträddning. Räddningsarbetet måste anpassasberoende på förutsättningarna.

44

Kamraträddning

7. Kamraträddning

Kamraträddning innebär att de saknade personernalokaliseras och grävs fram av de andra gruppmed-lemmarna omedelbart efter att lavinen har stannat.Räddning av de saknade är en kapplöpning medtiden. Eftersom de flesta kan räddas inom 15 minuterefter lavinen stannat, och överlevnadschansen dra-matiskt minskar snabbt därefter innebär detta attkamraträddning är den största överlevnadschansenför den som begravts i lavin.

7.1 Vad gör du om en lavin inträffar

Som offer:

l Åk ut mot sidan av lavinenl Gör dig fri från skidor, snowboard och stavar

➜ ankareffektl Försök hålla dig på ytanl Stäng munnen, håll armarna framför ansiktet

➜ fria luftvägar (skapa luftficka) när lavinen har stannat

Vid användning av andra specialiserade produkter, ex.det mycket effektiva ABS-systemet, skall den utrust-ningens anvisningar följas.

Som ett vittne:

l Memorera «platsen sist sedd» och lavinens flytriktning.➜ Primära sökkorridor vid signalsök

(se kapitel «signalsök»)

7.2 Räddningsutrustning

För att kunna genomföra en effektiv kamraträddningär det mycket viktigt att du har med din personligaräddningsutrustning. Bara en kombination av trans-ceiver, spade och lavinsond gör det möjligt attgenomföra ett snabbt och effektiv lokalisering ochuppgrävning av den saknade. I Mammuts sortimentfinns ett brett utbud av lavinsonder och spadar.

Att ha med mobiltelefon eller radio för att larma ärstarkt rekommenderat.

Transceivern dirigerar lavinsonden, lavinsonden dirigerar spaden.

Sökmönster fören räddare

l Punktsökl Markeral Utgrävning

Checklista förkamraträddning

Endast analog,instruktioner(utan display)

Sökmönster för fleraräddare

Signalsök

Grovsök

Finsöket

Page 28: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

47

Data visas på den saknades transceiverdisplay ochskickas via W-Link till räddarnas transceivers. Listanöver de saknade utgör grunden för hur räddaren prio-riterar turordningen över vem som ska lokalisera ochgrävas ut först. Med användandet av vitaldata som entriagekriteria kortas begravningstiden för de saknadesom har högre överlevnadschanser. Därmed för-bättras också den totala räddningseffektiviteten.

Det är inte möjligt att göra en omfattande värde-ring av den saknades hälsotillstånd med vitaldatasom underlag. Denna information ersätter intevärderingar gjorda av medicinsk kunnig personal(läkare, sjuksyster).

Bara räddningspersonal som använder transcei-ver med W-Link radioöverföring har möjlighet attta emot vitaldata.

Räckvidden på W-link beror på terräng- och kropps-störningar, den fysiska karaktären av lavinkäglansamt läget och avståndet till den saknade personen.Räckvidden på W-link är därför begränsad.

7.5 Finsök med Transceiver och Lavinsond

Finsökning enbart med hjälp av transceiver för atthitta den saknade är inte tillförlitligt. Begravningsdjupoch orientering av personen kan bestämmas lätt ochsnabbt med en lavinsond. Använd spaden för att mar-kera den punkt med minsta distansangivelsen ellerhögsta ljudsignalen som en visuell startpunkt för denspiralformade sondningen. Sonda alltid med en rät(90° ) vinkel mot snöytan.

46

Kamraträddning

7.4 Triagekriterier och vitaldata

7.4.1 Triage

I situationer med små resurser (få räddare) kan intealla saknade lokaliseras och grävas fram samtidigt.Frågan ställs då hur man skall prioritera, vilka skaman försöka rädda först. Saknade som har högrechans att överleva bör vara de som lokaliseras ochgrävas fram först. Förutom enkla terrängutvärde-ringar som exempelvis fall över klippor osv. ärbegravningsdjupet ett särskilt viktig triagekriteria.

7.4.2 Vitaldatadetektor

PULSE Barryvox® har mycket känsliga sensorer (g-sensor) som registrerar mycket små kroppsligarörelser, exempelvis hjärta eller lungor. Alla rörelserinom en maximal pausperiod tolkas som vitala data.Den saknade tillhör därmed kategorin = högöverlevnadschans. Det är mycket troligt att, begravdasom överlever de första 35 minuterna fortfarande kanandas (luftficka), och har därför en ökad chans tillöverlevnad. Samtidigt, möjligheten att uppfånga vital-data minskar pga. hypotermi (nedkylning). Saknadesom sänt vitaldata under de första 35 minuterna bördärför tillhöra kategorin = hög överlevnadschansunder hela deras begravningsfas.

Alla saknade i lavin, vars transceiver inte är tekniskkapabla att detektera vitaldata eller inte kan detektera, oavsett anledning, tillhör kategorin för

= okänd chans för överlevnad. Om du bär transceivern i en byxficka, kanregistrering inte göras på grund av nästan obe-fintliga rörelser.

Page 29: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

49

7.6 Gräva fram den saknade

Ta till ett stort område för att gräva fram densaknade. Tänk på att inte trampa/stå ovanpå densaknade och täppa till ev. luftficka. Gräv dig ner så attdu tar fram den saknade från sidan. Tänk på att tränapå grävteknik då det är momentet som tar den absolutlängsta tiden.

Skär ut block med spaden.

V-formade snötransportband

l Positionera grävarna i en «V» formation

l De två första räddningsarbetarna står med enspadlängds avstånd, alla övriga räddare stårmed två spadlängders mellanrum.

l Längden på «V»: • plan terräng 2* begravningsdjupet• brant terräng 1* begravningsdjupet

l Antal räddare: 1 per 80 cm av längden på «V»l Räddare i toppen av «V» gräver direkt efter son-

den ned till den saknade.l Grävarna roterar regelbundet (ex. varje 4 minut)

klockvis på kommando av den räddare som ärpå toppen av «V»

48

Kamraträddning

Om den saknade blir träffad av lavinsonden, så läm-nas sonden kvar i snön. Den tjänar som riktmärkemedan man gräver ut den saknade personen. Begravningsdjupet är också ett triagekriterium. I situationer med begränsade resurser lokaliseras dedjupa begravningarna senare.

7.5.1 Flera Räddare i Finsök

Om flera räddare förekommer medan du är i finsöket,placera en sond 1 meter under den förväntade platsenför saknad. Nu har du det utrymme som krävs för attavsluta finsöket och precisera sökningen medanresterande räddarna kan börja med utgrävningen av

den saknade. När du har bekräftat fyndet med ensondträff tar du bort den preliminära sonden så attdet v-formade snö transportband kan utvidgas.

7.5.2 Ingen sondträff

Om den saknade inte kan hittas med sondning, place-ra en sond ca. 1 meter ovanför den punkt som har denlägsta avståndet på indikatorn. Medan grävningpåbörjas, finns nu tillräckligt med utrymme för attmöjliggöra fortsatt finsök inom utgrävningsplatsen.För ytterligare information om sökning och utgräv-ningen av djupt begravda, se i publikation om «Finsöki en cirkel».

80 cm0 cm cm0 c m888

Page 30: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

50

Kamraträddning

51

7.7 Begravnings- och vitaldatatid

I händelse av begravning i lavin, kommer transcei-vern att lagra begravnings och vitaldatatider.

Barryvox börjar automatiskt visa begravningstiden såfort som transivern slutar att röra på sig. Begrav-ningstiden visas i timmar och minuter tillsammansmed hur lång tid vitaldata kunde kännas av. Visning avbegravningstiden är också aktiverad utanför en lavinom enheten slutar att röra på sig.

Genom att trycka in någon knapp i SEND läget, kan dufå upp de fem sista tillfällena som enheten varit i vila.Vilolägena är numrerade enligt:

-1 sista viloläget-2 näst sista viloläget-3 tredje sista viloläget-4 fjärde sista viloläget-5 femte sista viloläget

Det aktuella vilotillståndet är inte numrerat.

Vid flera begravda skall transceivern på den hittadeslås av så snabbt som möjligt.

7.8 Första hjälpen, L-ABCDE

Bedömning av skadad, L-ABCDE och första hjälpen. L Läge. Egen och skadades säkerhet

(nya laviner), vad har hänt? Planera.A Airway. Säkerställ fria luftvägar, (snö)B Breathing. Kvalitén på andning?

Ge mun till mun om nödvändigtC Circulation. Blödningar stoppas,

förebygg cirkulationssvikt.D Disability. Medvetenhetsgrad

(normal, sänkt medvetande el. medvetslös).E Exposure. Helkroppsundersökning, leta efter

skador (ex frakturer), förhindra avkylning.

Första hjälpenl Gå regelbundet tillbaka och säkerställ de vitala funk-

tionerna utifrån L-ABCDE. Om det felar med fria luft-vägar, andningen och/eller cirkulation kan detsnabbt bli livshotande.För en patient i en lavinolycka, var särskild upp-märksam på att rensa luftvägarna samt ge munmot mun.

l Förhindra fortsatt värmeförlust. l Hantera patienten väldigt försiktigt.l Transportera med helikopter om det finns möjlighet.

7.9 Larma

Det är inte möjligt att bifoga en komplett lista på allabergs- och helikopterräddningsoperatörer i denna manual.Informera dig i förväg om till vem man larmar och ta redapå de telefonnummer och de aktuella radiofrekvenserna.

I Sverige ring 112 för att larma. De skickar larmet vidare tillräddningspersonal (polis, fjällräddning, helikopterbolag).Larm:Vem – ringer?Vad – har hänt?Var – har olyckan hänt?Hur många – inblandade (skador, saknade)?Väder – på olycksplatsen

Alpin nödsignal

Om du inte kan larma via radio eller telefon, bör man för-söka göra andra uppmärksamma på att du behöver hjälp,med alpin nödsignal. Detta är en nödsignal, av vilken artsom helst, som upprepas sex gånger i minuten. Efter enminuts paus upprepar man signalerna så länge det behövseller man orkar. Signalerna kan vara ljud (rop, visselpipa),ljus (lampa) eller viftning (färgglada kläder). Svaret görsmed tre signaler på en minut och repeteras efter en minutspaus.

«Vi behöver hjälp» 6x/minut «Svar/hjälp kommer» 3x/minut

I visuell kontakt med helikopter:

Hjälp! Ingen hjälp behövs!

Begravningstid: 25 minVitaldata: Hela begravnings tiden

Begravningstid: 47 minVitaldata: De första 22 min

Page 31: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

53

Ogynnsamma förhållandenl Stark vind (>14 m/s, hård vind)l Låga temperaturer (< -8° C)l Sluttningar som sällan åks

Gynnsamma förhållandenl Svaga vindarl Temperaturer just under 0° Cl Sluttningar som ofta åks

Människan som utlösare av fällan

Ju brantare och mer skuggad sluttningen är, destostörre är sannolikheten att utlösa en flaklavin. Denökar med en större grupp utan avstånd som åkerkorta svängar. Men framför allt vid chockbelastningarsom fall eller hopp över hängdrivor. Fjärrutlösta lavi-ner är möjliga att starta när faran är betydande ellerstörre, dvs. en person kan starta en lavin fast manstår långt ifrån brottkanten. Detta är särskilt farligtom man står längst ner i en sluttning och hela fältetovanför släpper och kommer ner.

Tänk på: Gles skog (med träd som är glesa nog attåka i) kommer inte att skydda dig från flaklaviner.Inte ens stenblock som sticker upp kommer att för-hindra laviner från att startas.

8.3 Säkerhetsåtgärder

8.3.1 Elementära säkerhetsåtgärder

Följande elementära säkerhetsåtgärder bör alltid föl-jas oavsett hur stor lavinfaran är:

l Transceiver på SEND, tillsammans med lavinsond och spade

l Undvik nysnö som transporterats med vinden

l Ta hänsyn till temperaturändringar under dagen, speciellt på våren

l Utvärdera förhållandena kontinuerligt under hela turen

Var uppmärksam på lavinfara också på sommaren,speciellt efter snöfall. Använd nödvändiga säkerhets-åtgärder vid behov.

52

Introdukt ion t i l l lavinteor i

8. Kort lavinteori

Vi vill ge dig lite elementära kunskaper i detta kom-plexa ämne och rekommenderar dig att gå grundkursoch kontinuerligt vidareutbilda dig i mer avanceradeutbildningar.

Flaklavin. En riggad fälla

De flesta utövare av vintersport som förolyckas i fla-klaviner utlöser dessa själva. Snötäcket är skört ochflaklaviner liknar en fälla: om vi kliver på utlösnings-mekanismen slår fällan igen. Tänk på att en litenlavin på 100 m3 väger ungefär 25 ton!

8.1 Känna igen faran

Särskilt kritiska väderförhållanden

Lavinfaran ökar dramatiskt efter snöstormar med nysnö, vind och kalla temperaturer. Läsidor med vind-transporterad snö är speciellt farliga. Tänk också påatt snö kan transporteras av vinden under dagar medbra väder. Den första fina dagen efter ett snöfall är speciellt farlig.Men å andra sidan inträffar de allra flesta olyckor närett nederbördsområde med hårda vindar och nysnökommer in efter fina dagar med blå himmel och kallatemperaturer. I denna situation, kan snömängder på10-20 cm skapa kritiska situationer som kan pågå iflera dagar.

Snabb och stark uppvärmning (Föhn, regn) kan ocksåorsaka en ökad lavinfara, vilken minskar igen medfallande temperaturer. Om snötäcket är varierandetjocklek och svagt, är faran svår att se. Detta händerofta när snötäcket är tunt tidigt på vintern och underperioder med lite nederbörd. På våren, ökar faran julängre in på dagen vi kommer. Från liten fara på morgo-nen efter en klar natt till stor på eftermiddagen.

8. 2 Risk bedömning

Kritiska mängder med nysnöMed de följande mängderna av nysnö inom 1-3 dagar:10–20 cm med ogynnsamma förutsättningar20–30 cm med normala förutsättningar30–50 cm med goda förutsättningarkan man utgå från att lavinfaran är som minst en 3,betydande.

Page 32: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

5554

Introdukt ion t i l l lavinteor i

8.3.2 Minimera stressen på snötäcket

Genom att hålla avstånd mellan deltagarna minskasbelastning på snötäcket. Under uppfärd bör avståndetvara ungefär 10 m och när ni åker ner ca 30-50 m pågrund av den ökade belastningen.Farliga områden bör åkas en och en, minimerabelastning på snötäcket genom att köra långa sväng-ar, undvik hopp.

8.3.3 Förhållningsregler i terrängen (elementär reduktionsmetod, W. Munter))

Lavinrisk Åkbara lutningar2-Måttlig Mindre än 40 grader3-Betydande Mindre än 35 grader4-Stor Mindre än 30 grader

l Orörda branta sluttningar (> 30 grader):➜ minst 10 meters lucka mellan åkarna.

l Utanför det område eller annan höjd som beskrivs på lavinprognosen:➜ faran är generellt ett steg lägre.

l Precis utanför de prognostiserade områdena och höjderna:➜ Närmare Er inte gränserna.

Ovanstående gäller i utlandet där de har fungerandelavinprognoser utanför skidorterna. I Sverige gällerLavinriskskalan inom skidområdena och generellt ärlavinfaran minst ett steg högre utanför det bedömdaområdet.

8.4 Lavinforskningscenter

Det är omöjligt att publicera en lista över alla lavinprognoscenter i denna manual. Aktuell information om alla lavin prognoscenters överhela världen kan hittas på Cyberspace AvalancheCenters hemsida på http://www.csac.org.

0081 m

N3

Exempel: Svart = Betydande

→ Vit ≈ Måttlig

8.5 Lavinriskskala

Lavinrisk Snötäcke Typiska tecken Rekommendationer

� Generellt god Mänskligt utlösta laviner I allmänhet säkert att färdas i terrängenLITEN stabilitet. osannolika. Spontana Iakttag normal försiktighet.

laviner mycket osannolika.

� Ostabila Mänskligt utlösta Var försiktig i lavinterräng.MÅTTLIG snötäcken laviner möjliga.

möjliga i brant Spontana laviner terräng. osannolika.

� Ostabila Mänskligt utlösta Var mycket försiktig i lavinterräng.BETYDANDE snötäcken laviner sannolika.

troliga i Spontana laviner brant terräng. möjliga.

� Ostabila snöt- Mänskligt utlösta eller Undvik att färdas i lavinterräng.STOR äcken i varie- spontana laviner troliga.

rande riktningar och lutningar.

� Extremt ostabila Mänskligt utlösta Färdas inte i lavinterräng eller i EXTREM snötäcken i de och spontana närheten av sådan.

flesta aspekter. laviner mycket Stora,destruktiva troliga.laviner möjliga.

Page 33: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

MMagnet, magnetknapp . . . . . . . . . . 2.5Manöverknapp . . . . . . . . . . . 1/1.1/1.2Markera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2Mental karta . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3Metall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Mikrosökmönster. . . . . . . . . . . . . 4.5.3Minimera stress på snötäcke . . . . 8.3.2Mjukvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6Mobiltelefon . . . . . . . . . . . . 2.5/7.9/7.2Mottagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Mottagningens känslighet . . . . . . . . 5.1Multiplasaknade . . . . . . 4.4.3/7.4/4.5.1Mörker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3

NNatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11Nödplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3

OOFF/Av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/7.7

PPacemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Plats sist sedd. . . . . . . . . . . . 4.1.1/7.1Pannlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Periodiska kontroller . . . . . . . . . . . . 6.7Personliga inställningar. . . . . . . . . . 5.3Personupplysningar . . . . . . . . . . . 2.3.5Preventivt underhåll . . . . . . . . . . . . 6.8Profil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2

Q

RReduktionsmetod. . . . . . . . . . . . . 8.3.3Riktningspilen . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2Riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . 8.2Risk igenkänning . . . . . . . . . . . . . . 8.1Räddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Räddningsplan . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3Räddningsutrustning. . . . . . . . . . . . 7.2Räddning-SEND läge . . . . . . . . . . . 3.1

SSEARCH/Sök . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/4.SEND/ sänd . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/3.SEND /sändläge . . . . . . . . . . . . . 3./1.1Service . . . . . . . . . . . . 6.6/6.5/6.4/2.4Signalsök . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1Självtest . . . . . . . . . . 2.7/2.9/6.7/5.2.7Slå på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/2.7Stäng av . . . . . . . . . . . . . 1.1/7.7/4.5.1Sommar . . . . . . . . . . 2.2/6.7/6.8/8.3.1Sond . . . . . . . . . . . 4.4.2/7.2/7.5/7.5.2Sond spiralform . . . . . . . . . . . . . . . 7.5Sound check . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3Spade, grävning . . . . . . . . . . . . 7.2/7.6Spiralformat sökmönster. . . . . . . . . 7.5Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4Standardläge . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4Störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5SW (software). . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6Säkerhets åtgärder . . . . . . . . . . . 8.3.1Sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/4.Sök med lavinsond . . . . . . . 4.4/7.2/7.5Sökläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4./1.1Sök – Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4

TTekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11Test . . . . . . . . . . . . . . . 2.9/5.2/6.7/2.7Testadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4Testavstånd. . . . . . . . . . . . . . 2.9/5.2.5Tone-only Mode (TOM) . . . . . . . . . . 6.1Triage, triagekriterier . . 7.4/7.4.1/4.4.3Tillstånd, konformitet . . . . . . . . . . 6.12

UUnderhåll . . . . . 6.6/6.7/6.8/6.5/2.4/6.4Uppladdningsbara batterier . . . . 2.2/2.8Upplysningar om ägare . . . . . . . . 2.3.5Utgrävning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6

VVitaldata . 7.4.2/7.4/7.7/4.4.3/5.2.6/2.6Vitaldata varighet . . . . . . . . . . . . 7.7/7.Vitaldata registrering . . . . . 7.4.2/5.2.6Vitalsensortest. . . . . . . . . 5.2/2.4/2.1.2

WW-Link . . . . . . . . . 5.2.8/7.4.2/6.4/6.10

ÅÅterställning av enhet . . . . . . . . . 5.2.9Åtgärder fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9

ÄÄgare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5

Ö

AAdress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5Alkaline batterier . . . . . . . . . . . . . 2.2.1Alpin nödsignal. . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Analogt läge . . . . . . 4.5/4.4.4/5.1/5.2.1Analog ton . . . . 4.3/4.1.1/4.4.2./4.4.3/

4.4.4/4.5/5.1/5.2.1/5.2.2/6.1Analog sökning. . . . . . . . . . . . . . . . 6.1Ankareffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Automatisk tillbaka till sänd . . 4.2/5.2.4Avancerad profil . . . . . . . . . . . . . 2.3.2Av/OFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/7.7Avståndsindikator . . . . . . . . . . . . 4.4.2

BBakgrundsbelysning . . . . . . . . . . . . 6.3Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2/2.8Batterikapacitet . . . . . . . . . . . . 2.8/2.7Batteritest . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7/2.8Begravningsdjup . . . . 7.5/4.4.2/7.4/7.6Begravningstid . . . . . . . . . . . . . . 7.7/7Begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4Byte av batterier. . . . . . . . . . . . . . . 2.2Bärsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6Bärsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1

C

DDisplay . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3/2.7/6.3Dubbelt grupptest. . . . . . . . . . . . . . 2.9

EEN 300718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11

FFelsökning, åtgärder . . . . . . . . . . . . 6.9Felmeddelande . . . . . . . . . . . . . 6.9/2.7Ficka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2Finsök . . . . 4.1/4.4.2/5.2.2/5.2.3/7.5.1Finsöks hjälp . . . . . . . . . . . 4.4.2/5.2.3Flaklavin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Flera begravda . . . . . . . 4.4.3/7.4/4.5.1Flera räddare . . . . . . . . . . . 7.5.1/4.4.3Fukt . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4/2.2 /6.11Funktionstest . . . . . . . . 2.7/2.9/6.7/5.2Förhållningsregler i terrängen . . . 8.3.3Första hjälpen . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4/2.2

Gg-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.2/6.9Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10Grovsök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2Grävning . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2/7.6Grävteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6Grundinställningar . . . . . . . . . . . . 5.2.9Grupptest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9

HKorssök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1HW (hardware) . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6Hådvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2

IInformation om ägare . . . . . . . . . 2.3.5Inställningar . . . . 5.2/2.3.1/2.3.2/2.3.5Inställning av skärmkontrasten. . . 2.3.3Innehållsförteckning . . . . . . . 1/1.1/1.2

J

KKamraträddning . . . . . . . . . . . . . . . . 7.Kalibrering av kompass . . . . . . . . 2.3.5Knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2Konfigurations adapter . . . . . . . . . . 6.4Konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12Kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7Kommunikationsradio . . . . . 2.5/7.2/7.9Kritisk nysnömängd . . . . . . . . . . . . 8.2Korssök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1

LL-ABCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4/2.2Lavinprognoser . . . . . . . . . . . . . . . 8.4Lavinkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Lavinsond . . . . . . . . . . . . 4.4.2/7.2/7.5Lavinteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Lavinriskgradering . . . . . . . . . . . . . 8.5Lavinutlösning . . . . . . . . . . . . . . 7.1/8.Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Lithium batterier . . . . . . . . . . . . . 2.2.2Ljudsignal vid finsök . . . . . . . . . . 5.2.2Luftficka . . . . . . . . . . . . . 7.1/7.6/7.4.2Läckande batterier . . . . . . . . . . . . . 2.2

56

Index

57

Page 34: PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - SV

58

Deklarat ioner av konformitet

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the lim -its for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCCRules. These limits are designed to provide reasonable protectionagainst harmful interference in a residential installation. Thisequipment generates, uses and can radiate radio frequency energyand, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. Howev -er, there is no guarantee that interference will not occur in a par-ticular installation. If this equipment does cause harmful interfer-ence to radio or television reception, which can be determined byturning the equipment off and on, the user is encouraged to try tocorrect the interference by one of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.– Increase the separation between the equipment and receiver.– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation issubject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) thisdevice must accept any interference received, including interfer-ence that may cause undesired operation. FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approvedby the party responsible for compliance could void the user'sauthority to operate this equipment.