Pumpe - rgf.rs semestar/masine i uredjaji za eksploataciju... · Klasifikacija pumpi • Prema principu dejstva pumpe se dele na: – Zapreminske, – Obrtnostrujne (turbo) i – Strujne pumpe. • Zapreminske pumpe

 • View
  241

 • Download
  11

Embed Size (px)

Transcript

 • Pumpe

 • Definicija i klasifikacija Radne hidraulike maine koje mehaniku energiju dobijenu od motora

  predaju fluidu koji kroz njih protie.

  Pumpe se primenjuju za transport tenosti koje su praktino nestiljive, koje mogu biti iste ili pomeane sa vrstim materijalima, razliite gustine i temperature, hemijski neutralne ili agresivne i dr.

  Pumpe se dele prema: Principu dejstva, Konstruktivnim karakteristikama, Oblastima primene.

  Prema vrsti fluida koji se tretira pumpe se dele na:

  Pumpe za istu vodu; Pumpe za prljavu i hemijski agresivnu vodu; Pumpe za naftu i derivate nafte; Pumpe za hidromeavine; Pumpe za suspenzije, itd.

 • Klasifikacija pumpi Prema principu dejstva pumpe se dele na:

  Zapreminske, Obrtnostrujne (turbo) i Strujne pumpe.

  Zapreminske pumpe (radni fluid kroz njih struji periodino, a radni organ se kree ili periodino (klip, membrana) ili obrtno (rotor, zupanik, zavojno vreteno, itd.) . U zapreminske pumpe spadaju : Klipne pumpe

  prostog dejstva dvostrukog dejstva diferencijalnog dejstva.

  Rotacijske pumpe Zavojne Zupaste Krilne

  Membranske pumpe

 • Klasifikacija pumpi Kod turbomaina (turbo pumpi) radni element (radno kolo) rotirajui

  odreenom ugaonom brzinom predaje energiju, dobijenu od motora, na fluid koji kroz njega protie i poveava mu kinetiku energiju. Tako dobijen viak kinetike energije transformie se u pritisnu energiju u elementu iza radnog kola.

  U zavisnosti od pravca strujanja fluida u radnom kolu, turbo pumpe dele se na: Radijalne/Centrifugalne; Dijagonalne; Aksijane.

  Osnovni princip dejstva strujnih maina je da se energija jednog fluida (voda,

  gas) koristi za poveanje energije drugog fluida.

 • Oblast primene pumpi u zavisnosti od protoka i napora

  1-lipne pumpe velikog pritiska, 2-Klipne pumpe, 3-Samousisne pumpe 4- Jednostepene radijalne pumpe, 5-Visestepene radijalne pumpe, 6-Dvostrujne pumpe, 7-Dijagonalne pumpe, 8-Osne pumpe, 9-Zapreminske obrtne pumpe

 • PROTOK, NAPOR I SNAGA PUMPI

  Osnovni radni parametri za pumpe su:

  Protok, zapreminski qv, (m3/s) ili maseni qm, (kg/s)

  Napor H (m) ili Jedinini rad Y (J/kg);

  Snaga P (W) i

  Stepen iskorienja p (%).

  V m

  Vm =

 • Jedinini rad i napor Napor pumpe H (jedinini rad Y), predstavlja energiju koju, jedinica mase fluida, dobije prolaskom kroz radni prostor pumpe.

  Energija, kojom raspolae jedinica mase, na ulazu u pumpu je: Pumpa-shema

  Energija, kojom raspolae jedinica mase, na izlazu iz pumpe je:

  Razlika, energije na izlazu i energije na ulazu, je energija koju pumpa preda fluidu i definie se kao jedinini rad (napor) pumpe:

  11

  2 2

  z2

  z1

  1

  211

  1 2gzcpE ++=

  2

  222

  2 gz2cpE ++=

  ++

  ++== gz

  2cpgz

  2cpEEY

  222

  1

  211

  12

 • Snaga pumpe

  Snaga pumpe se definie izrazom:

  Snaga na vratilu je vea od hidraulike snage za veliinu gubitaka

 • Stepen korisnog dejstva Gubici koji se javljaju pri radu pumpe mogu biti: zapreminski; hidrauliki i mehaniki.

  Zapreminski stepen korisnosti definie gubitke do kojih dolazipri pretakanju fluida u

  procepima pumpe, pod dejstvom radnog pritiska. qvt - teorijski protok kroz pumpu. q- gubitak protoka u pumpi. Hidrauliki stepen korisnosti uzima u obzir sva gubitka koji nastaju u fluidu tokom razmene

  energije (trenje, vrtloenje): HT- teorijski napor pumpe (napor kola), m; H- napor pumpe, m; H- gubitak napora.

  Mehaniki stepen korisnosti definie gubitka nastale usled trenja u mehanikim elementima

  pumpe i iskazuje se preko gubitka snage: PT- teorijska snaga pumpe, W; P- stvarna snaga pumpe, W; P- gubitak snage, W.

  Ukupan stepen korisnosti pumpe je:

  qqq

  qq

  vs

  vs

  vT

  vsv

  +

  ==

  HHH

  HH

  Th +

  ==

  PPP

  PP

  Tm +

  ==

  mhv =(0,6 0,85)

 • KLIPNE PUMPE

  Klipne pumpe-radni ciklus Protok kroz klipne pumpe: Kod jednoradne klipne pumpe teorijski protok se definie izrazom:

  , m3/s gde su: Ak - povrina poprenog preseka klipa (cilindra), m2; s - hod klipa, m; n - broj obrtaja vratila pumpe, o/min. Stvarni protok pumpe se definie izrazom:

  , m3/s

  gde je: v- zapreminski stepen korisnosti.

  60nsA

  q kTI

  =

  60nsA

  q kvI

  =

  DMTGMT DMT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  3

  5

  6

  7 2

  1

  a) b)

  s

  D dD

  s

  3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  c)

  GMT

  Klipne pumpe

  1.Usisni cevovod, 2. Potisni cevovod, 3. Klip, 4. Klipnjaa, 5. Cilindar, 6. Usisni ventil, 7. Potisni ventil

 • KLIPNE PUMPE

  Klipne pumpe-radni ciklus Stvarni protok dvoradne klipne pumpe definie se izrazom:

  , m3/s

  Protok kroz pumpu diferencijalnog dejstva je praktino jednak protoku jednoradne klipne pumpe:

  , m3/s Optimalna ravnomernost isporuke se postie pri uslovu: gde su: D-prenik klipa, m; d- prenik klipne poluge.

  60)2( nsAA

  q klkvII

  =

  DMTGMT DMT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  3

  5

  6

  7 2

  1

  a) b)

  s

  D dD

  s

  3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  c)

  GMT

  Klipne pumpe

  1.Usisni cevovod, 2. Potisni cevovod, 3. Klip, 4. Klipnjaa, 5. Cilindar, 6. Usisni ventil, 7. Potisni ventil

  60nsAq kvTD

  =

  kpk AA 2= DDd 71,02==

 • KLIPNE PUMPE

  Radni ciklus jednoradne klipne pumpe 1.Kolenasto vratilo, 2. Klipnjaa, 3.Ukrsna glava, 4 Klipna poluga, 5. Klip, 6. Cilindar, 7. Usisni ventil, 8. Potisni ventil

  GMT

  s

  D

  DMT 1

  rk

  235

  6

  47

  8

  p

  V

  1

  23

  4

  V

  1

  23

  4

  Idealni

  Stvarni

  0o 180o

  pu=const.

  pp=const.

  Stepen korisnosti pumpe zavisi od vrste pumpe, konstruktivnih karakteristika pumpe, kvaliteta izrade i odravanja pumpe, itd. Za pumpe zapreminskog dejstva on je u granicama = 0,85-0,95; za centrifugalne pumpe = 0,55-0,85; za strujne pumpe = 0,1-0,30.

 • KLIPNE PUMPE

  Karakteristine krive klipnih pumpi Osnovna karakteristika klipne pumpe je zavisnost H=f(q) koja u koordinatnom sistemu q-H predstavlja pravu liniju.

  Karakteristine krive klipne pumpe, n=var.

  Klipne pumpe-konstrukcije

  Dvoradna klipna pumpa za isplaku 1. Cilindarski blok, 2. Kuite, 3. Klipna poluga, 4. Ukrsna glava, 5. Transmisiono vratilo, 6, Ventil, 7. Klip, 8. Vetrenik, 9. Kolenasto vratilo, 10. Klipnjaa 11. Postolje.

  H,m

  q,m3/s0 q1 q2 q3

  n1 n2 n3

  P=const.

  a1

  a2a3

 • KLIPNE PUMPE

  Vrste zaptivaa na klipovima pumpe za isplaku samozaptivni prstenovi sa metalnim prstenom kao ojaanjem

  a,c,d,e- sa konusnim; b,f- sa cilindrinim krajem klipnjae 1. Klip, 2. Zaptiva, 3. Podmeta, 4. Podloka, 5. Prsten.

  Ventil 1.Sedlo, 2. Prsten, 3.Navrtka, 4. Peurka, 5. Voica, 6. aura, 7. Prsten, 8. Poklopac, 9. Natega, 10. Telo.

  Tanjirasti ventili sa ulocima izmeu peurke I sedla ventila tako da se obezbedjuje mirno naleganje i dobro zaptivanje.

 • DUBINSKE KLUPNE PUMPE

  - Mogunost ispumpavanja sa velikih dubina (do 3000 m) 1.000-1.500 m - Protok od nekoliko stotina m3 na dan, 30-50 m3/dan - Niska potronja energije - Jednostavna konstrukcija - Lako odravanje - Niski operativni trokovi

  Postrojenje sa dubinskom pompom 1. Postolje, 2. Ram, 3. Elektromotor, 4. Prenosnik, 5. Krivajni mehanizam, 6. Protivteg, 7. Klipna poluga, 8. Protivteg, 9. Nosei stub, 10. Balanser, 11. Podeiva, 12. Glavni balanser, 13. Ue, 14. Poluga, 15. Usta buotine, 16 Eksploataciona kolona, 17.Potisna cev, 18. Klipna poluga, 19. Dubinska pumpa, 20. Filter, 21. Zaptiva, 22. Spojnica, 23. Spajanje klipne poluge, 24. Cilindar, 25. Klip, 26. Potisni ventil, 27. Usisni ventil.

  I Pogonski sklop i oprema usta buotine II Kolona klipnih ipki i potisni cevovod III Dubinska pumpa IV Usisni filter

 • Dubinska klipna pumpa

  1. Klipnjaa ventila,

  2. Spojnica, 3. aura, 4. Kuite, 5. Klip, 6. Izlazni ventil, 8. Krstasti umetak, 9 Ulazni ventil

  Ventili 1.Kuite, 2.Telo, 3.Kuglica, 4.Sedlo, 5.Konus.

  Klip dubinske pumpe

  Sa zahvatnom klipnjaom

  Sa specijalnim zahvatom

 • Teorijski protok

  Istovremeno, kroz usisni ventil, dotie:

  sD4

  q 2u

  =

  Pri kretanju poluge nanie :

  Ako se izabere da je: dD 2= moe se postii ravnomerna isporuka fluida:

  s hod klipa D prenik klipa d prenik gornjeg dela klipne poluge n broj dvojnih zahvata pumpe

  Dubinska klipna pumpa

 • Koliina tenosti koja protie kroz zazor klip-cilindar je:

  Stepen zapreminskog iskorienja se definie izrazom: 1q

  qst

 • Efektivna snaga motora se definie izrazom: kke TrMP ==

  Broj hodova se, za zadati protok i maksimalan hod, definie izrazom: max

  max

  qnqn 11 =

  Izborni dijagram dubinske klipne pumpe i kaaljke

 • Klipne pumpe sa hidraulikim pogonskim ureajem - film

 • Turbo pumpe

  U zavisnosti od smera strujanja u radnom kolu, turbopumpe se dele na: -Centrifugalne (radijalne) -Dijagonalne -Aksijalne. Radno kolo je sistem sa vie u ravni ili prostoru zakrivljenih lopatica, koje su smetene izmedju jednog diska ili su p