14
ŠKO LA: G ym názium ,Ta nva ld,Školní 305,přísp ěvková organizace Č ÍSLO PRO JEKTU: C Z.1.07/1.5.00/34.0434 N ÁZEV PRO JEKTU: Ša blony – G ym ná zium Tanva ld Č ÍSLO ŠABLO N Y: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT A UTO R: Ivan N ývlt TEM ATIC KÁ O BLAST: Č eský jazyk a literatura N ÁZEV D UM u: Putování za literáty Lib ereckého kra je PO ŘADO VÉ Č ÍSLO DUM u:21 D DUM u: IN _Č J_3R_21 D ATUM TVO RBY: 11.4.2013 ANO TAC E (3.RO Č N ÍK): Tento D UM dílem obsahově navazuje na D UM IN _Č J_3R_18 (Putová ní s českým i básníky první poloviny 20.století),ale je věnován slavným sp isovatelům ,kteří m a jívazbu na m ísta v Libereckém kra ji.C ílem není vyložit faktog rafické úd aje,a le naopa k p rezentova tvztah osob ností a m íst,která studenti v souča snosti běžně navštěvují a zna jí.Tento m ateriálm á podpořit zájem stud entů nejen o m ísta,kde žijí,a le také o literárníosobnosti. M ETO DIC KÝ PO KYN :

Putování za literáty Libereckého kraje

  • Upload
    donat

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Putování za literáty Libereckého kraje. Liberec – F.X.Šalda (1868 – 1937), liberecký rodák, literární kritik, filosof. Liberec – Ludmila Macešková (1898 – 1974), liberecká rodačka, básnířka a prozaička publikující pod pseudonymem Jan Kameník. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Putování za literáty Libereckého kraje

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

ČÍSLO PROJ EKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434NÁZEV PROJ EKTU: Šablony – Gymnázium TanvaldČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

ICTAUTOR: Ivan NývltTEMATICKÁ OBLAST: Český jazyk a literaturaNÁZEV DUMu: Putování za literáty Libereckého krajePOŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 21KÓD DUMu: IN_ČJ _3R_21DATUM TVORBY: 11.4.2013ANOTACE (3.ROČNÍK): Tento DUM dílem obsahově navazuje na DUM IN_ČJ _3R_18 (Putování s českými básníky první poloviny 20.století), ale je věnován slavným spisovatelům , kteří mají vazbu na místa v Libereckém kraji. C ílem není vyložit faktografické údaje, ale naopak prezentovat vztah osobností a míst, která studenti v současnosti běžně navštěvují a znají . Tento materiál má podpořit zájem studentů nejen o místa, kde žijí, ale také o literární osobnosti.

METODICKÝ POKYN:

Page 2: Putování za literáty Libereckého kraje

Putování za literáty Libereckého kraje

Page 3: Putování za literáty Libereckého kraje

Liberec – F.X.Šalda (1868 – 1937), liberecký rodák, literární kritik, filosof.

Page 4: Putování za literáty Libereckého kraje

Liberec – Ludmila Macešková (1898 – 1974), liberecká rodačka, básnířka a prozaička publikující pod pseudonymem Jan Kameník.

„Nejtišší hlas …Však On šel se mnou po všech samotách a dýchal do mých jisker, zbylých pod popelem, nikde nedosažen, kamkoli jsem sáh. Kde jsi - tam ve tmě - jsi to Ty? Má vášni poslední a hrozná, s divokostí šelem trhající slabý závoj, nazvaný mým tělem, jsi to Ty? - Jen ozvěny: - to ty? - ty? - jsi to ty? - Ó, prch jsem jako zbabělec před strašným nepřítelem…“ (úryvek ze sbírky „Okna s anděly“)

Page 5: Putování za literáty Libereckého kraje

Český Dub – spjat s životem a tvorbou Karolíny Světlé (1830 – 1899).

Page 6: Putování za literáty Libereckého kraje

Světlá pod Ještědem – místo pobytů Karolíny Světlé, zde její památník od sochaře Josefa Bílka.

Page 7: Putování za literáty Libereckého kraje

Bezděz a okolí (Máchův kraj) – místo spjaté s tvorbou Karla Hynka Máchy (1810 – 1836).

Page 8: Putování za literáty Libereckého kraje

Stanový, dnes součást Zlaté Olešnice – rodiště prozaika Antala Staška (1843 – 1931).

Page 9: Putování za literáty Libereckého kraje

Semily – rodiště prozaika Ivana Olbrachta (1882 – 1952).

Page 10: Putování za literáty Libereckého kraje

Paseky nad Jizerou (Kraj zapadlých vlastenců) – místa spjatá s literární činností Karla Václava Raise (1859 – 1926).

Page 11: Putování za literáty Libereckého kraje

Josefův Důl – rodiště německého spisovatele Gustava Leutelta (1860 – 1947).

Page 12: Putování za literáty Libereckého kraje

Nový Bor – rodiště Josefa Jaroslava Kaliny (1816 – 1847) – básník, sběratel ústní lidové slovesnosti, filosof, přírodovědec, přispěvatel do časopisu Květy.

Page 14: Putování za literáty Libereckého kraje

Obrázky HUSTOLES. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Liberecky_kraj.PNG BOETTINGER. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salda.jpg NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karolina_Svetla_02.jpg TAIBR. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karsvetla.jpg TOMAS CERMAK. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezdez_0.jpg KOULES. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antal-stasek-rodny-dum2.jpg NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivan_Olbracht_1929.jpg CS:ŠJŮ. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paseky,_Na_Bu%C4%8F%C3%A1rce,_restaurace,_muzeum_a_kostel.jpg

ZÁKUPÁK. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalina_d%C5%AFm.jpg

M.DROBNY. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LEUTELT.jpg