of 20/20
06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 1 FIQH WARIS FIQH WARIS FITK UNSIQ WONOSOBO FITK UNSIQ WONOSOBO SEMESTER II / 2010 SEMESTER II / 2010

Pwr poin pofiqh waris

 • View
  2.946

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pwr poin pofiqh waris

 • 1. FIQH WARIS FITK UNSIQ WONOSOBO SEMESTER II / 2010 06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH

2. Pengertian dan dasar hukum

 • Ada 3 istilah : Mawaris, Faraidl, dan al-Tirkah
 • Mawaris = warisan (siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa tidak berhak menerima, serta bagian masing-masing ahli waris).
 • Faraidl = ketetapan atau ketentuan (bagian ahli waris telah ditetapkan secara pasti oleh nash Al-Quran)
 • Al-Tirkah = harta peninggalan (semua harta yang ditinggalkan muwaris (orang yang meninggalkan harta waris), termasuk hak-haknya

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 3. Dasar Al-Quran ttg waris

 • QS. Al-Nisa 7 dan 127 :
 • QS. Al-Nisa : 11, 12, 33
 • QS. Al-Ahzab : 4, 5 dan 40

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 4. Syarat dan Rukun Waris

 • Al-Mawaris : orang yang mewariskan hartanya, syaratnya telah betul-betul mati. Mati : hakiki, hukmi dan mati taqdiri
 • Al-Waris / Ahli waris : orang yang dinyatakan mempunyai hubungan nasab, perkawinan, syarat ahli waris adalah masih hidup ketika muwaris meninggal.
 • Al-Maurus/ al-Miras : harta peninggalan si mati setelah dikurangi hak-hak muwaris.

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 5. Penghalang waris

 • Pembunuhan: (ijtihadiyah : ulama fiqh berbeda pendapat tentang kriteria pembunuhan yang dapat menghalangi ahli waris menerima waris)
 • Berlainan agama (QS. al-Nisa : 141, QS. Yunus : 32, QS. Al-Maidah : 48)
 • Perbudakan ( QS. Al-Nahl : 75)

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 6. Sebab-sebab pewarisan

 • Al-Qarabah : hub. Kekerabatan atau ahli waris Nasabiyah
 • Al-Musaharah : Hub. Perkawinan atau ahli waris sababiyah
 • Al-Wala : hub. Karena pembebasan perbudakan.( ahli waris ini juga digolongkan ahli waris sababiyah)

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 7. Ahli waris dan macamnya

 • Ahli waris : Nasabiyah dan sababiyah
 • Dari bagian yang diterima ahli waris dibagi : ashab al-furud, asabah, dan dzawil arham.
 • Jauh dekatnya dikelompokkan : hijab, dan mahjub (ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang terdekat)

Fiqh waris : M. Junaedi, MH 06/03/11 8. Ahli waris nasabiyah 13/8

 • Anak laki-laki
 • Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 • Bapak
 • Kakek dari bapak
 • Sdr. Laki-laki kandung
 • Sdr. Laki-laki seayah
 • Sdr. Laki-laki seibu
 • Anak sdr laki-laki kandung
 • Anak laki-laki dari sdr laki-laki seayah
 • Paman sekandung
 • Paman seayah
 • anak- laki-laki paman sekandung
 • Anak laki-laki paman seayah
 • Anak perempuan
 • Cucu perempuan dari garis lk
 • Ibu
 • Nenek garis bapak
 • Nenek garis ibu
 • Sdr perempuan sekandung
 • Sdr Perempuan seayah
 • Sdr. Perempuan seibu

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 9. Ahli waris Sababiyah

 • Sebab perkawinan Suami, atau istri
 • Sebab wala
 • Dalam sejarah pewarisan sebelum dan awal Islam
 • Sebab perjanjian /prasetia
 • Pengangkatan anak
 • Hijrah
 • Al-Muakhah (ikatan persaudaraan)
 • (akhirnya di nasakh oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi)

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 10. Nasabiyah menurut tingkat kekerabatan

 • Furu al-waris : keturunan atau anak-anak si mati yaitu : anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dst..)
 • Usul al-waris : leluhur si mati seperti : Bapak, ibu, kakek garis bapak, nenek garis ibu, nenek garis bapak, dst.
 • Al-hawasyi, ahli waris saudara termasuk paman dst.

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 11. Al-furud al-muqadarah

 • (al-nisf)
 • 1/3 (al-sulus)
 • (al-rubu)
 • 1/6 (al-sulus)
 • 1/8 (al-sumun)
 • 2/3 (al-sulusan/al-sulusain)

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 12. Daftar ash-habul furudl

 • AWBagiandalam keadaanmahjub oleh

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH ISTRI

 • 1/8

Tidak bersama Faru Waris Bersama dengan Faru Waris SUAMI

Tdk bersama F. Waris bersama dengan F. Waris Anak perempuan

 • 2/3
 • Ubg

Seorang diri tdak brsm mua Dua orang lebih TBM Bersama dg anak laki-laki Cucu Pr Dari anak laki-laki

 • 2/3
 • Ubg
 • 1/6 plk 2/3

Bila seorang diri Statusnya sama dg ank Pr Bersama dengan anak pr tunggal dan TBM Anak laki-laki 2 orang 13. lanjutan 06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH AW BAGIAN DALAM KEADAAN TERHIJAB OLEH IBU 1/3 1/6 1/3 sisa Tdk B+ FWB + FW B + Bpk, suami atau Istri AYAH 1/6 1/6 + u UBn B + FW B + FW Pr Tdk B + FW mutlak Nenek shihahah 1/6 Seorang diri maupun bersama Ibu, nenek yang dekat, ayah bila ibunya ayah, dst Kakek shahih 1/6 1/6 + U Usb Muqosamah Spt keadaan ayah. B + sdr/I kdg atauB + AWperempuan Ayah,Kakek yang lbh dekat 14. 06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH AW BAGIAN DALAM KEADAAN TERHIJAB OLEH Sdrikandung 1/2 2/3 Umg Ubg Seorang diri2 orang tidak terhijab B +FW Pr dst B + Sdr kdg tunggal maupun lebh Ayah Anak lk Cucu lk dari anak laki2 Sdri seayah 1/2 2/3 Ubg 1/6 Umg Seorang diri 2 orang atau lebih (tdk bersama FW atau sdri skdg B + dg sdr se-yh Pelngkap 2/3 + Sdrikg B+FW Pr Ayah FW Sdra skdg Sdri skdg 2 sdri skdg Sdr/i seibu 1/6 1/3 Seorang diri lk at Pr 2 org + (lk at Pr) F W Ayah, kkk 15. Ahli Waris Asabah

 • Asabah bi nafsih :
 • anak laki-laki
 • cucu laki-laki dr anak laki-laki
 • Bapak
 • Kakek (dari Bapak)
 • Sdr lk kandung
 • Sdr lk seayah
 • anak laki-laki sdr lk kandung
 • anak laki-laki sdr lk seayah
 • Paman sekandung
 • Paman seayah
 • anak laki-laki paman sekandung
 • anak laki-laki paman seayah

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 16. Asabahbi al-Gair

 • Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
 • Curu Pr dr anak lk, bersama cucu lk dari anak laki-laki
 • Sdr. Perempuan sekandung bersama sdr lk skdg
 • Sdr. Perempuan seayah bersama dg Sdr lk seayah

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 17. Asabah ma al-gair

 • Sdr perempuan sekandung
 • Sdr perempuan se ayah.

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 18. Dzawil Arham

 • Cucu Lk/Pr dari anak Perempuan
 • Anak Lk/Pr dari Cucu Pr
 • Kakek dari Ibu (bapak dari ibu)
 • Nenek dari pihak kakek
 • Anak Pr dari Sdr Lk (Kdg, seayah, seibu)
 • Anak lk dari sdr seibu
 • Anak Lk/Pr Sdr Pr (skd, sayah, seibu)
 • Bibi (sdr Pr dari Bapak) + sdr Pr dari Kakek
 • Paman seibu dengan Bapak dst.
 • Sdr lk dan Sdr Pr dari ibu
 • Anak Pr dari Paman
 • Bibi pihak ibu (Sdr Pr dari Ibu)

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 19. Soal

 • Seorang meninggal dunia, dengan meninggalkan harta waris : Rp. 192.000.000,-, ahli waris yang ditinggalkan adalah : Suami, Ibu, Anak laki-laki, dan 2 anak perempuan.
 • Kerjakan berapa bagian masing-masing ahli waris.
 • Harta warisan yang ditinggalkan muwaris Rp. 192.000.000,-ahli waris terdiri : istri, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, ayah, ibu dan saudara perempuan sekandung.
 • Kerjakan berapa bagian masing-masing ahli waris
 • Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan harta waris 64.800.000, meninggalkan : Istri, 2anak perempuan, ibu, bapak

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH 20.

 • Seorang meninggal dunia, harta warisnya Rp. 60.000.000,- ahli waris yang ditinggalkan terdriri : Istri, ibu, 2 orang sdri kandung, dan 1 orang sdr. Seibu.
 • Ahli waris meninggalkan harta waris Rp. 96.000.000,- Ahli warisnya terdiri : anak perempuan, istri, ibu, dan ayah.
 • Kerjakan berapa bagian masing-masing ahli waris.

06/03/11 Fiqh waris : M. Junaedi, MH