Click here to load reader

QRS INFO1-FIL 2009 04 08 3 QRS INFO1-FIL 2009 04 08-1.pdf · Title: Microsoft PowerPoint - QRS INFO1-FIL 2009 04 08 Author: Admin Created Date: 4/30/2009 7:59:05 AM

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of QRS INFO1-FIL 2009 04 08 3 QRS INFO1-FIL 2009 04 08-1.pdf · Title: Microsoft PowerPoint - QRS...

 • SJUKDOMAR

  ÄR BRIST PÅ

  ENERGI I CELLERNA

 • MEDICINSKA EFFEKTERav magnetterapi genom

  QUANTRON RESONANS SYSTEM

  QRS – BEHANDLINGSAMMANSTÄLLDA AV

  ÖVERLÄKARE

  KAJS-MARIE NORDELL

  Spec. i allmän internmedicin, neurologi ochbehörig i medicinsk rehabilitering

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  2

 • När vi äter, dricker och andas får vimycket material, som omhändertasi magtarmkanalen och lungorna. Det spjälkas upp och når blodkärlen i en mängd olika kemiska små delar sk joner,som vi behöver i kroppen för att bilda energi. Utöver kolhydrater, äggviteämnen och syre behöver vi totalt ca. 90 olika vitaminer, mineraler och hormoner.

  Exempel på joner, som bildas:H+ O2- (från vatten) väte, syreNa+ Cl- (från koksalt) natrium, klorMetalljoner: K + Ag + Mg 2+ Ca 2+ Fe 2+

  Ni 2+ Cu 2+ Zn 2+ Pb2+ Al 3+ Hg 2+

  Sulfatjon SO42- Nitratjon NO3- Karbonatjon CO32-Vitamin A, B, C, D, E osv.Hormoner T4, T3 osv.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  3

  JONTRANSPORTEN

 • MEMBRANET

  Varje cell i vår kroppomges av en tunn hinna,MEMBRAN. Den består avfosfolipider.Molekylärbiologen BruceLipton har liknatmembranet vid en”DUBBELMACKA”, alltsåtvå brödskivor med smöremellan. På det sättet blirdet enklare att förstå hurmembranet fungerar.

  Fosfathuvud, älskar vatten

  Lipidben, avvisar allt vatten

  FOSFOLIPIDER

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  4

 • Om en vätska hälls på membranetkommer den bara att sprida sig i ”brödet”, men den kan inte gåigenom ”smörlagret”. Vätskan kommeralltså att stanna antingen på ut- ellerinsidan av membranet (cellen).

  Om vi däremot sätter in en tom olivmellan brödskivorna i smöret fårvi en fin JONKANAL, där olika vätskorkan passera från utsidan till insidan eller tvärtom.

  MEMBRANET

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  5

 • K+

  K+

  P -

  P -

  P -

  K+

  K+

  Na+

  Na+Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  Na+

  Na+

  I människokroppen finns bl a alla dessa joner och proteiner både utanför och inne i cellerna. Genom elektriska krafter och krafter pgaolika koncentration av joner på ut-och insidan av cellen sker en ständigt pågående transport över membranet. Beroende på detta och att proteinerna finns inne i cellerna och är elektriskt negativt laddade, får vi en elektrisk spänningsskillnad mellan in- och ut-sidan. Det är det som kallas MEMBRANPOTENTIALEN

  CELLER OCH MEMBRANERMEMBRANET

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  6

 • MEMBRANPOTENTIALEN

  Na+/ K+ -PUMP

  K+

  P -

  Cl-K+

  Na+

  P -

  P -

  P -

  P -

  P -

  K+K+

  K+

  Na+

  Na+

  Na+

  Na+Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  Cl-

  K+

  K+

  Na+

  Na+

  I membranet sitterockså ennatrium/kalium-pump, som helatiden pumparin 2 kalium i cellenoch ut 3 natriummot högakoncentrationer.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  7

 • CELLENS MEMBRANPOTENTIAL

  Här är membranet utritat runt helacellen och potentialen är markerad.Om personen i fråga är

  helt frisk och kryhar cellerna en elektrisk spänning på

  70 – 110 mV. Allt arbete i cellengår då lätt, perfekt och effektivt.

  Om personen är

  kroniskt sjukär potentialen

  50 – 60 mV.Arbetet i cellen gårdåligt, energiut-vecklingen är lågoch hela kroppenär trött ochmår dåligt.

  +

  +++

  +

  +

  +

  +

  ++

  ++

  ++

  ++

  +

  ++

  ++

  +

  _

  ___

  __

  _

  __ _

  _

  __

  _

  _

  _

  _

  _ _ __ _

  Vid cancer är potentialen20 – 30 mV.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  8

 • CELL HOS

  FRISK

  PERSON

  CELL HOS

  KRONISKT

  SJUK PERSON

  OLIKA CELLSPÄNNING

  CELL HOS

  CANCERSJUK

  PERSON

  70 – 110 mV

  Här är ett annat sätt att åskådliggöra membranpotentialen för atttänka sig, hur det kan fungera i en frisk kropp och att det inte allsfungerar särskilt bra i en sjuk cell och kropp.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  9

  50 - 60 mV 20 – 40 mV

 • HAEMOGLOBIN

  I en RÖD BLODKROPPär järnatomen (Fe)upphängd i en porfyrinring.Längst ner i ringen finnssyrgas (O2). Fe går i SPINNbåde i jordens magnetfältoch i QRS - behandlingensmagnetfältet. Tack varedetta slängs syret ut ifrånden röda blodkroppen ochkan därmed delta i för-bränningen i mitochon-drierna.

  Bild från IMM ( Institutet för Molekylär Medicin)

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  10

 • K+

  Na +

  ADP

  ATP = energi

  ADP = Adenosindifosfat

  ATP = Adenosintrifosfat

  Glucos och aminosyror transporteras aktivt in i cellerna med hjälp av ENZYMER.

  CELLENS ARBETE

  +

  +++

  +

  +

  +

  +

  +++

  +

  ++

  ++

  +

  ++

  +

  +

  +_

  ___

  __

  _

  _ __

  _

  __

  __

  _

  __

  _ _ _ _

  Natrium och kalium regleras med hjälp av pumpen.Ca. 90 olika näringsämnen,

  vitaminer, mineraler och hormonersamt syre, O2, tillföres cellen.

  Koldioxid, COHOsamt slaggprodukter lämnar MITOCHONDRIEN och cellen.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  11

 • ADP P

  ADP PATP

  ATPVÄRME

  ENERGIFörbrän-ning

  MITOCHONDRIERest-produkt CO2 H2O

  P = FOSFOR

  ADP = ADENOSINDIFOSFAT

  ATP = ADENOSINTRIFOSFAT

  Cellmembran

  Näringsämnen, syre, fosfor och adenosindifosfat deltar iförbränningen inne i cellens panna, MITOCHONDRIEN.Den energi, som skapas i form av ATP används i olikaenergikrävande processeri hela kroppen,framförallt för attupprätthålla den viktigaMEMBRANPOTENTIALEN.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  ENERGIPRODUKTION I MITOCHONDRIERNAENERGIPRODUKTION I MITOCHONDRIERNA12

 • +

  +++

  ++

  +

  +

  ++++

  + ++

  ++

  ++

  ++

  +_

  ___

  __

  _

  _ __

  _

  __

  __

  _

  __ _ _ _ _

  CELLENS ARBETE

  ENBART I EN ENDAMITOCHONDRIE FINNS 5 OLIKA ENZYMER.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  Vid kemiska reaktioneri våra celler deltar oftasten KATALYSATOR, ettämne, som gör att denkemiska reaktionen gårfortare. I levande cellerkallas dessa katalysatorerför ENZYM. De innehållerflera tusen av de 20naturliga aminosyrorna.Varje enzym påverkar sinspeciella reaktion.

  DET FINNS UPP TILL1 000 OLIKA ENZYMER I VARJE CELL.

  13

 • Atomellermolekyl

  Friradikale-

  e-

  e-

  FRIA RADIKALER

  e- = elektron

  En atom eller molekyl har ett jämntantal elektroner i sitt yttre skal.När de förlorar en av dessa elektronerbildas en s k FRI RADIKAL.Det finns många olika fria radikaler, mengemensamt för dem alla är att de är mycket kemiskt aktiva och strävar efter att få till-baka den förlorade elektronen. Den tar devid första tillfälle ifrån en annan atom eller molekyl, som därmed skadas.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  14

 • FRIA RADIKALERKVICKSILVER liksomNICKEL, TITAN och GULDär s k ÖVERGÅNGS-METALLER, som lätt tarupp eller lämnar ifrån sigelektroner. Därmed kanFRIA RADIKALER lättbildas i så stor mängd attkroppen inte klarar av det.Vi får en ökad ”OXIDATIVSTRESS”. Den är enbidragande orsak till att caHUNDRATALET SJUK-DOMAR uppträder.

  FRIA RADIKALER ärytterst reaktiva ochkan skada allt i sinomgivning.

  De bildas vid normalämnesomsättning, vidökad fysisk ansträngning,solljusbestrålning ochnormal nivå av joniserandestrålning samt ingår somen mycket viktig del avimmunförsvaret.

  En frisk kropp klarardessa fria radikaler.

  Mongolism

  Schizofreni

  Depression

  Cystisk

  fibros

  Hepatit

  Arterio-sclerosKärl-kramp

  TarmsjukdomarCrohnssjukdom

  Diabetes

  Led-gångs-reuma-tism

  Immunbrist

  15

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

 • CELLMEMBRANSPÄNNINGEN SJUNKEROm dessa ämnen INTE tillföres cellen i tillräcklig mängd eller pumpen INTE fungerar väl FÖRÄNDRAS DE ELEKTROMAGNETISKA FÖRHÅLLANDENA I VÅR KROPP. DÄRMED ÄNDRAS

  MINERAL-BALANSEN.VI FÅR MINERAL-DEPÅER ALLTSÅKALKIN-LAGRINGAR =ARTRIT, STARR,SMÄRTA, INFLAM- MATIONER OCHARTERIOSCLEROS.

  MEMBRAN- POTENTIALEN SJUNKER OCH VI BLIR (ÄR) SJUKA.

  GLUCOS och AMINOSYROR

  VITAMINER, MINERALER ochHORMONER.

  O

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  K+

  Na +

  HO

  +

  +++

  +

  +

  +

  +

  +++

  +

  ++

  ++

  +

  ++

  +

  +

  +

  COCa +

  _

  ___

  __

  _

  _ __

  _

  __

  __

  _

  __

  _ _ _ _

  16

 • 17

 • LIVETS FREKVENSER 1

  KOSMISK STRÅLNING 5 – 1024 Hz

  JORDENS MAGNETFÄLT (SCHUMANN – RESONANSEN) 7,8 Hz

  ATOMEN Molekylens byggstenar 1015 Hz

  MOLEKYLEN Cellens byggstenar 109 Hz

  CELLEN Organens byggstenar Frisk 70 – 110 mV Sjuk 20 – 30 Mv

  ORGANEN Människans byggstenar 3 – 20 Hz

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  18

 • LIVETS FREKVENSER 2

  NERVER information 1 000 Hz

  HÖRSEL ton 20 – 20 000 Hz

  SYN ljus 3 x 1024 Hz

  KÄNSLA värme 3 x 1011 - 1016 Hz

  HJÄRTA Ekg 1,2 – 2 Hz

  HJÄRNA EEG 1 – 30 Hz

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  19

 • TERAPISVÄNGNINGÖVERENSSTÄMMER MED

  KROPPSSVÄNGNINGOCH VI FÅR DÄRMED

  RESONANS = ENERGIÖKNING

  FREKVENS-RESONANS-QRS-PRINCIPEN

  KONSTRUKTIV INTERFERENS SVÄNGNINGARNA FÖRSTÄRKER VARANDRA

  INTENSITET

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  20

 • DESTRUKTIV INTERFERENS

  TERAPISVÄNGNINGAR FÖRSTÖRS I DET HÄR EXEMPLET AV

  STÖRNINGSSVÄNGNINGAR

  0 RESULTAT

  INTENSITET

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  21

 • DÅLIGA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

  INTENSITET

  KROPPSSVÄNGNINGAR

  STÖRNINGSSVÄNGNINGAR

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  22

 • OPTIMALA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

  INTENSITET

  KVAR BLIR TERAPISVÄNGNINGARNA

  QRS ELEKTROSMOG - DÖDANDE SVÄNGNING(PATENTERAD)

  Q R S

  STÖRNINGSSVÄNGNINGARNA FÖRSTÖRS HÄR AV

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  23

 • - - - - - --

  --- ---

  -

  + + + + + +

  + + +

  +

  +++ + ++

  +

  + + +

  -

  O

  INTENSITET

  FREKVENS

  INGEN JONTRANSPORT. JONERNA SAMLAS ENDAST UNDER MAGNETEN.

  PERMANENTA MAGNETER

  JONER

  MAGNET

  BLODKÄRL

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  24

 • - - - - - --

  --- ---

  -

  + ++

  + + +

  + + +

  +

  +++ + ++

  +

  + + +

  -

  O

  INTENSITET

  FREKVENS

  JONERNA RÖR SIG HIT och DIT OORDNAT OCH VIBRERANDE.

  MAGNETFÄLT MED SINUSAMPLITUD

  BLODKÄRL

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  JONER

  25

 • - - - - - --

  --- ---

  -

  + + + + + +

  + + +

  +

  +++ + ++

  +

  + + +

  -

  O

  INTENSITET

  FREKVENS

  C E L L

  DUBBEL SÅGTANDADMAGNETISK IMPULS

  JONERNA GÅR RAKT IN I CELLEN

  MAGNETIMPULSEN ÅTERSTÄLLER MEMBRANPOTENTIALEN

  Q R S

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  JONER

  26

 • - - - - - --

  --- ---

  -

  + + + + + +

  + + +

  +

  +++ + ++

  +

  + + +

  -

  O

  O

  QRS MAGNETFÄLT FÖRSKJUTER JONERNA. KONC. ÖKAR MED 10-POTENS.pH-VÄRDET SJUNKER MED 10-POTENS.

  BLODKÄRL

  VÄTET H+ SKILJER PÅ Ca++ JONENo PROTEINET,SOM ÄR FÖRE-NADE I ÅDER-FÖRKALKNINGENI BLODKÄRLS-VÄGGEN.

  SUR MILJÖ BILDASVID KÄRLVÄGGEN

  KALCIUMKASKADEN

  H+ H+ H+H+H+

  H+ H+

  OCa++ BLIR FRITT OCH GÅR TILL

  SKELETTNERVERMUSKLER

  Ca++Ca++ Ca++Ca++Ca++

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  JONER

  27

 • QRS 101 QRS 201

  RELAX

  BASIS

  VITAL

  3 PROGRAM MED OLIKA FREKVENSER

  ALLA TRE INNEHÅLLER FREKVENSERNA

  250, 500, 750, 1 000 Hz

  DESSA FREKVENSER ÄR ANSVARIGA FÖR:

  FÖRBÄTTRAD JONVANDRINGDE RÖDA BLODKROPPARNAS SYRETRANSPORT

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  28

 • RELAX

  BASIS

  VITAL

  SENSITIVE 0.3 µT

  MEDIUM 3 µT

  INTENSIVE 30 µT

  DESSA TREPROGRAM MED OLIKAFREKVENSER

  KAN KOMBINERAS MED TRE VALMÖJLIG-HETER FÖR OLIKA STYRKA (µT = mikroTesla)

  QRS 101 201

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  29

 • OLIKA FREKVENSERS EFFEKT30

 • 0,1 0,3 1,5 3 10 22 250 500 750 1000 ---10 000

  RELAX X X X X X X X

  BASIS X X X X X X X

  VITAL X X X X X X X X

  FREKVENSMÖNSTER

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  31

 • 0,3 Hz (Parasympatisk- Aktivering)

  1,5 Hz ( Delta- området av EEG) 3 Hz (Theta- området av EEG) 10 Hz ( ” Vackert väder frekvens ”, Alpha- området av EEG ) 22 Hz (Beta- området av EEG)

  OLIKA FREKVENSOMRÅDEN

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  32

 • BEN-MÄRG

  BENMÄRGS-

  SKOLAN

  IMMUNSYSTEMETS CELLER

  BLODET

  BLODET

  STAM-CELL

  B

  T

  Vitablod-kroppar

  THY-MUS

  Lymfoc

  yter

  VÄVNAD

  SLEMHINNA

  Blodplättar

  Rödablod-kroppar

  Makrofag

  TM

  TH

  Mastcell

  MAKROFAGEN är en stor ”ätarcell” i immunsystemet. Den hittar vi ute i vävnaderna och den avlägsnar allt främmande såsom bakterier, virus, svamp, döda celler osv. Genom QRS aktiveras makrofagerna.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  33

 • OMRÅDE MED ÅDER-FÖRKALKNING

  Ca++

  Ca++P -

  NEGATIV PROTEINMOLEKYL

  P -

  P -

  CALCIUM - KASKADEN I BILD

  BLODKÄRLVID ARTERIOSCLEROS BLIR DET EN INLAGRING AV FETT IBLODKÄRLSVÄGGEN. TILL DETTA KOMMER NEGATIVT LADDADE ÄGGVITE-MOLEKYLER. SEDAN DRÖJER DET INTE LÄNGE FÖRRÄNPOSITIVA CALCIUMJONERINLAGRAS I OMRÅDET OCHRISKEN FÖR BLODPROPPS-BILDNING ÖKAR.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  Ca++

  Ca++

  Ca++

  CALCIUM-JON

  34

 • H+H+

  H+

  H+

  H+H+

  Ca++

  Ca++P -

  NEGATIV PROTEINMOLEKYL

  P -

  VÄTEJONERNA PRESSASAV QRS - IMPULSEN UPPMOT KÄRLFÖRÄNDRINGEN. P -

  CALCIUM - KASKADEN I BILD

  OM VI FÅR BEHANDLA MEDQRS FÅR VI OMEDELBARTGYNNSAMMA FÖRÄNDRINGAR.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  35

 • H+H+

  H+

  H+

  H+

  H+

  Ca++Ca++

  P -

  NEGATIV PROTEINMOLEKYL

  P -

  P -

  CALCIUM - KASKADEN I BILD

  VÄTEJONERNA SÄRSKILJERCALCIUM OCH PROTEIN OCHBINDER SIG TILL DEN SENARE.PÅ DET SÄTTET BLIRCALCIUMJONERNA FRIA.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  36

 • H+H+

  H+

  H+ H+

  Ca++Ca++

  NEGATIV PROTEIN-MOLEKYL

  P -

  P -

  CALCIUM - KASKADEN I BILD

  SKELETTMUSKLERNERVER

  Ca++Ca++

  Ca++Ca++

  BENTÄTHETSMÄTNINGVISAR ÖKAD TÄTHET

  FRITT CALCIUM STRÖMMARSEDAN VIDARE I BLODKÄRLETOCH UT I VÄVNADEN TILL

  VÄTEJONERNA HAR SAMMA EFFEKT I HELAKROPPEN, DÄR KALKINLAGRATS.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  37

 • EFFEKTER AV QRS OCH CALCIUMKASKADEN

  1. MAKROFAGERNA aktiveras. Därigenom klarar vimycket bättre av infektioner av olika typer och vi stårframför allt emot olika infektioner, så att vi varkeninsjuknar så ofta eller så svårt. Detta sker genomsamverkan med kvävemonoxid (NO) och C-vitamin.

  2. ENZYMERNA aktiveras. Alla de beskrivnaprocesserna i cellerna och deras menbran går mycketsnabbare, lättare och bättre. Membranpotentialen ökas.Alla slaggprodukter och giftiga ämnen samttungmetaller kommer lättare ut ur vår kropp.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  38

 • 3. NO (kvävemonoxid) produceras i kroppen och denförångas in i vårt blod. Därmed vidgas blodkärlen, blod-cirkulationen ökar och genomblödningen av all vävnadförbättras. Alla skador och sår läker fortare.NO ingår i nitroglycerin, som hjälper vid kärlkramp.

  4. CELLDELNINGEN och DIFFERENTIERINGENstimuleras. Det innebär att alla celler bättre ochsnabbare kan förbereda sig för sina SPECIELLAfunktioner i olika organ och vävnader.

  5. Både högt och lågt BLODTRYCK normaliseras. Ihjärnans förlängda märg finns den central, som styr vårtblodtryck. Den reagerar mycket gynnsamt påcalciumeffekten och ofta kan man minska eller helt slutamed läkemedel för blodtrycket.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  39

 • 6. Känsligheten i vår kropp för både ADRENALIN ochCORTISON minskar. Det innebär att vi inte reagerar sånegativt på STRESS av olika typ i vårt vardagsliv.

  7. Produktionen av INSULIN aktiveras. Därmed blir detlättare att sköta en diabetes och många patienter kansom regel minska behandlingen med tabletter ochsprutor.

  8. JONKANALERNA i cellmembranerna öppnas, vilketintensifierar jonutbytet och hela arbetet i cellerna ochmitochondrierna.

  9. Känsligheten i NERVÄNDARNA ökas av calcium.

  10. FETTSYRE - metabolismen normaliseras.Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  40

 • 11. Genom att calcium mobiliseras i vår kropp förflyttasdet till rätta platser: SKELETT, MUSKLER o NERVER.Redan efter 5 - 6 månader har bentätheten ökat och ev.osteoporossmärtor minskar och försvinner.

  12. SÖMNEN förbättras, blir djupare och mer föryngrande.TRÖTTHETEN på dagarna försvinner, vi blir mer AKTIVAoch VITALA.

  13. VITAMINER, MINERALER och HORMONER upptagesmycket lättare i alla celler och förbränningen blir bättre.

  14 ANDNINGSSYSTEMET förbättras och ökningen kanlätt mätas med spirometri.

  15 BLODETS SYRESÄTTNING ökar påtagligt och denkan även mätas objektivt.

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  41

 • Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

  RYMDFÄRD MED MIR 1996

  Astronauterna fick under färden MUSKELSVAGHET ochderas LUNGKAPACITET sjönk

  ner till 30 % AV NORMALVÄRDET.Vanligen behöver de vistas 9 MÅNADER iSYRGASKAMMARE för att återfå sin hälsa

  efter en rymdfärd. Med QRS räcker det medHALVA TIDEN och de tillfrisknar

  UTAN SYRGASKAMMARE och UTAN NÅGRABIVERKNINGAR.

  Detta skedde med QRS - utrustningen SALUT-1.

  42

 • Efter den här genomgången av alla effekter, som man erhåller i sin kropp tack vareQRS – behandling, hoppas och tror jag, att Du är lika övertygad om värdet av

  den här behandlingen, som jag är.

  Om Du kontaktar KAI BOMAN Novato Medic AB | Unnebo 1, 335 33 Gnosjö |

  Tel: 0370-33 36 75, Fax: 0370-33 36 76 | E-mail: [email protected]

  kan Du få se och prova utrusningen antingen däreller genom att jag gör ett hembesök hos Dig

  eller om Du vill komma till min läkarmottagning i Tranås.

  www.KaManor.se

  43

  Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell