Quy hoach va toi uu hoa mang truyen dan 3 g

Embed Size (px)

Text of Quy hoach va toi uu hoa mang truyen dan 3 g

  • 1. B gio dc v o toHC VIN K THUT QUN Scn th thanh hKHA 2 H O TO K S DN S N TT NGHIP I HC Chuyn ngnh: in t vin thngqui hoch v ti u ho mng truyn dn 3g Gio vin hng dn: thy gio, i t PGS TS V KimNM 2008Mc lc Trang 1

2. Mc lc 1 K hiu, ch vit tt 3 Li m u6Chng 1: gii thiu chung v h thng thng tin 8 di ng th h 3 1.1 Lch s pht trin ca thng tin di ng v mt s yu cu 8 i vi h thng 3G1.1.1 Lch s pht trin 81.1.2 Nhng yu cu i vi h thng 3G 10 1.2 Tin trnh nng cp chung t 2G ln 3G 131.2.1 GSM nng cp ln UMTS 131.2.2 CDMA IS-95 nng cp ln 3G 26Chng 2: H thng thng tin di ng th h th 3 umts30 2.1 Cu trc mng302.1.1 Gii thiu chung v cu trc mng 3G302.1.2 Cu trc mng truy nhp v tuyn UTRAN 352.1.3 Cu trc mng li39 2.2 Cu trc knh 472.2.1 M hnh phn lp 472.2.2 Cu trc knh 482.2.3 Tri ph v iu ch 622.2.4 M ho 64Chng 3: Quy hoch v ti u ho mngtruyn dn 3G67 3.1 C s ca qui hoch mng truyn dn 673.1.1 Phm vi ca quy hoch mng truyn dn 673.1.2 Cc nhn t trong cc mng truyn 3G 67 3.2 Qa trnh lp k hoch mng truyn 70 3.3 M thc truyn di b (ATM) 702 3. 3.3.1 Cu trc t bo 71 3.3.2 Lp giao thc ATM72 3.3.3 S kt ni v chuyn mch trong ATM 76 3.4 nh c77 3.4.1 Ngn xp giao thc 77 3.4.2 Mo u78 3.5 Qui hoch kt ni vi ba 80 3.5.1 T l li v cht lng ATM 80 3.5.2 Cu hnh 81 3.6 K hoch chi tit 82 3.6.1 Qui hoch tham s82 3.6.2 Qun l lu lng trn ATM 82 3.6.3 Phn t mng v cc tham s cu hnh giao din 86 3.6.4 Tm tt cc c im qui hoch ATM 88 3.6.5 K hoch ng b 89 3.6.6 K hoch qun l mng90 3.7 Ti u ho truyn dn 90 3.7.1 C s ti u ho truyn dn 90 3.7.2 Xc nh qu trnh 91 3.7.3 Phn tch mng 91 3.7.4 S phn tch tng ATM92 3.7.5 Tham s iu chnh 94Kt lun95Ti liu tham kho 96 3 4. bng ch vit ttK hiu Ting AnhTing Vit3GPP Third Genation Partnership D n hp tc thng tin dingProtocolth h 3AuC Authentication Centre Trung tm nhn thcBER Bit Error RateT l li bitB-ISDNBroadband ISDNISDN bng rngBSBase Station Trm gcBSS Base Station SystemPhn h trm gcBTS Base Transceiver Station Trm thu pht gcCCCHCommon Control ChannelKnh iu khin chungCCPCH Common Control Physical Knh vt l iu khin chungChannel4 5. CDMA2000A CDMA System in North Mt h thng CDMA Bc M AmericaCM Communication ManagementQun l thng tinCN Core NetworkMng liCPCCHCommunication Power Knh iu khin cng sut Control Channel chungCPCHCommunication Paket Chennel Knh gi chungCRCCyclic Redundancy Check M kim tra d thaCS Circuit SwitchedChuyn mch knhDCCH Dedicated Control Channel Knh iu khin dnh ringDPCCHDedicated Physical Control Knh vt l iu khin dnh Channel ringDPDCHDedicated Physical Data Knh vt l d liudnh ring ChannelETSETSI TelecommunicationTiu chun vin thng Standardca ETSIFACH Forward Access ChannelKnh truy nhp ngxungGPSGlobal Positioning System H thng nh v ton cuGSMGlobal System for MobileH thng thng tin di ng Communicationston cuIMSI International MobileCh th thu bao di ngquc t Subscriber Identity 5 6. IMT-2000 International Mobile Tiu chun vin thng dingTelecommunications 2000 quc t 2000INIntelligent Network Mng thng minhIPv4Internet Protocol Version 4 Th tc internet phin bn th4IPv6Internet Protocol Version 6 Th tc internet phin bn th6IS-95 North American Version of Mt phin bn CDMA Bc MThe CDMA StandardITU International Hip hi vin thng quc tTelecommunication UnionITU-T ITU TelecommunicationB phn tiu chun hovStandardisation Sectorvin thng ca ITUIub UMTS Interface Between Giao din UMTS giaRNC viRNC and BS BSIur UMTS Interface Between Giao din UMTS giacc RNCRNCsMSMobile StationMy di ngMSC Mobile Subscriber NumberS thu bao di ngNNI Network-to-Network Interface Giao din lin mngO&M Operations and MaintenanceVn hnh v bo dngPCH Paging ChannelKnh tm gi6 7. PDHPlesiochronous DigitalH thng phn cp cnng b HierarchPN Pseudo NoiseNhiu ngu nhin giQoSQuality of Service Cht lng dch vR99Release 1999 of 3GPP UMTSPhin bn 1999 ca tiuchun Standard3GPP UMTSRACH Random Access ChannelKnh truy nhp ngunhinRNCRadio Network ControllerB iu khin mng vtuynTE Terminal Format Thit b u cuiTRXTransceiverB thu phtUMTS Universal MobileH thng vin thng di ng Telecommunications System ton cuUTRANUniversal Terrestrial Radio Mng truy nhp v tuynAccess Networkmt t ton cuVCIVirtual Circuit IdentifierB ch th mng oVPIVirtual Path Identifier B ch th ng oX.25 An ITU-T Protocol for PacketMt th tc ITU-T sdng cho Switched Networks mng chuyn mch gi7 8. Li ni u Nhu cu trao i thng tin l nhu cu cn thit yu cu trong xhi hin i. Cc h thng thng tin di ng ra i to cho con ngikh nng thng tin mi lc mi ni. Pht trin t h thng thng tin ding tng t, cc h thng thng tin di ng th h th 2 (2G) ra ivi mc tiu ch yu l h tr dch v thoi v truyn s liu tc thp. H thng thng tin di ng 2G nh du s thnh cng cacng ngh GSM vi hn 70% th phn thng tin di ng trn toncu hin nay. Trong tng lai, nhu cu cc dch v s liu s ngycng tng v c kh nng vt qu nhu cu thoi. H thng thng tin ding th h 3 (3G) ra i nhm tho mn nhu cu ca con ngi vcc dch v s liu tc cao nh: in thoi thy hnh, videostreamming, hi ngh truyn hnh, nhn tin a phng tin Hin nay h thng thng tin di ng 3G ang pht trin nhmtho mn nhu cu ca con ngi. n ca ti tm hiu v qui hochv ti u mng truyn dn 3G. n tt nghip ca ti chia lm 3 ch-ng vi ni dung c th sau: Chng 1: Gii thiu chung v h thng thng tin di ng thh 3Gii thiu chung v h thng thng tin di ng v mt s yu cu ivi h thng 3G. Chng 2: H thng thng tin di ng th h 3 UMTS8 9. Trong chng ny ti xin gii thiu v cu trc mng 3G v cu trcknh ca mng 3G. Chng 3: Qui hoch v ti u ho mng truyn dn 3G.Chng 3 l chng cui cng ca n. Ti xin gii thiu v c s quihoch ca mng truyn dn.Cui cng ti xin chn thnh cm n thy gio, i t, PGS Tin sV Kim, ngi hng dn ti tn tnh, cng vi cc thy c gio trongb mn thng tin to mi iu kin tt nht gip ti hon thnh n tt nghip ng tin . Chng 1Gii thiu chung v h thng thng tin di ng th h 31.1. lch s pht trin ca thng tin di ng v mt s yu cu i vi h thng 3G1.1.1. Lch s pht trin.Nh chng ta bit, tnh n nay, thng tin di ng pht trinqua cc th h khc nhau. Th h th nht 1G l th h thng tin ding tng t hoc bn tng t. H thng ny c xy dng vonhng nm 80, v d nh NMT (Nordic Mobile Telephone) v AMPS(Adranced Mobile Phone System). Nhng h thng thng tin di ng1G cung cp dch v ch yu l thoi cng nh cc dch v lin quann thoi. Cc h thng di ng th h th nht c pht trin trongphm vi quc gia, nhng yu cu k thut ca cc h thng ny chyu c xy dng trn c s tho thun gia cc nh iu hnh vinthng ca chnh ph vi cc cng ty cung cp dch v vin thng mkhng c h tiu chun ph bin rng ri. Do vy, cc h thngthng tin di ng 1G khng c kh nng tng thch ln nhau.9 10. Do yu cu thng tin di ng ngy cng tng, c bit l nhucu cn c mt h thng thng tin di ng ton cu. Cc t chctiu chun ho quc t bt u xy dng h thng thng tin di ngth hai 2G. Mc tiu ch yu ca h thng 2G l kh nng tng thchv ng nht trong mi trng quc t. H thng phi c kh nngphc v trong mt khu vc (v d khu vc chu u), mi ngi s dngphi c kh nng truy nhp h thng bt k ni no trong khu vc.Theo quan im ngi s dng, h thng 2G hp dn hn h thng1G bi v ngoi dch v thoi truyn thng, h thng ny cn c khnng cung cp mt s dch v truyn d liu v cc dch v b xungkhc. Do cc tiu chun ch thc hin c trong phm vi khu vc, nnkhi nim thng tin di ng ton cu khng thc hin c v trn thtrng tn ti mt s h thng di ng 2G, tiu biu nh: GSM, IS 95 vPDC. Trong , h thng GSM c ph bin rng ri nht.H thng thng tin di ng th ba 3G ra i vi mc tiu l hnhthnh mt h thng thng tin di ng trn ton th gii. Khc vi ccdch v c cung cp bi nhng h thng thng tin di ng hin naych yu l thoi (cng ngh tng t l c trng h thng th h thnht, cng ngh s l c trng h thng th h th 2), h thng3G nhm vo cc dch v bng rng nh truy nhp Internet tc cao,truyn hnh v nh cht lng cao tng ng mng hu tuyn. C thni rng, khi nim ITM-2000 (trc y gi l FPMLTS) c ITU a ratheo m hnh t trn xung. Trc tin, cc yu cu v dch v v chtlng c a ra, sau cc t chc chun ho v cc nh cngnghip, khai thc s tin ti thit k mng p ng yu cu ny.1.1.2. Nhng yu cu i vi h thng 3G. Mt s yu cu chnh v ITM-2000 c ITU ra nh sau: Tc truyn d liu cao 144kbps hoc 384kbps cho vngph rng ngoi tri v 2Mbps cho vng ph hp trong nh. Cht lng thoi tng ng mng hu tuyn. H tr c dch v chuyn mch knh v gi, truyn d liukhng i xng.10 11. C th cung cp c dch v di ng v c nh. C kh nng chuyn vng quc gia v quc t, h tr cu trccell nhiu lp. C cu tnh cc mi theo dung lng truyn thay cho thi giannh hin nay.ITU-R pht trin b ch tiu k thut ITM-2000, ITM-2000 -c to ra nhm tho mn vic pht trin cc tiu chun cho php thitlp mt c s h tng thng tin v tuyn ton cu bao gm cc hthng mt t v v tinh, cc truy nhp c nh v di ng cho ccmng cng cng v c nhn.1.1.2.1. Tiu chun WCDMA ca UTMS/IMT2000. UMTS l thut ng c ETSI nhm SMG v h thng thng tindi ng v tuyn 3G chu u a ra. Cc hot ng nghin cu vUMTS trong EMTS c h tr bi cc chng trnh c ti tr ca EU, nhRACE v ACTS. Chng trnh RACE, gm hai giai on, bt u vonm 1988, v kt thc vo nm 1995. i tng ca chng trnh ny lkhm ph v pht trin testbeb cho cc cng ngh giao din vtuyn c. Trong d n FRAMES ca ACTS, hai kiu (ch ) atruy nhp c chn nghin cu tip lm xut cho truy nhpv tuyn mt t ca UMTS (UTRA). Chng da trn TDMA c vkhng c tri ph, v da trn W-CDMA. n thng 1/1997, ARIB quyt nh chp nhn W-CDMAlm cng ngh truy nhp v tuyn mt t cho xut IMT-2000ca mnh v n lc c th ho cc ch tiu k thut chi tit ca cngngh ny. Di nh hng ca s h tr manh m cho W-CDMA trn toncu v quyt nh sm t ARIB, mt tho thun nht tr ca ETSI t c vo thng 1/1998 v vic chp nhn W-CDMA lm cngngh truy nhp v tuyn mt t cho UMTS.Sau , ARIB v ETSI phi hp hai chun ca h c mt cng ngh W-CDMA thngnht. Phn ny s cp cc c tnh chnh ca RTT mt ttrong cc xut ca ETSI v ARIB, m c th p dng cho cUTRA v IMT-2000. 11 12. 1.1.2.2. c tnh ca UTRA/IMT-2000. Phn ph tn c xut cho UTRA v IMT-2000 c minhho trong hnh 1-1 v hnh 1-2. C th thy, UTRA v IMT-2000khng th s dng ton b ph tn cho h thng v tuyn di ng3G do cc bng tn c phn bn phn cho DECT v PHS. C th, tn hiu ng ln v ng xung c hnh thnh trnhai tn s sng mang khc nhau f 1 v f2, phn cch nhau khong dnbng ch FDD. Tri li, ch TDD dng chung mt knh tn sfc, nhng khc khe thi gian. Nh thy hnh 1-1 v hnh 1-2, cp bng1920-1980 MHz v 2110-2170 MHz c phn nh cho ch FDD ng xung v ng ln tng ng, cn ch TDD hot ngtrong bng tn cn li. Tuy nhin vi cc dch v khng i xng chyu cu cc bng FDD v do cc bng TDD linh ng hn