QUY TRÌNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHA LUẬN TỐT NGHIỆ ?· tham gia hỘi ĐỒng chẤm ĐỒ Án/khÏa luẬn tỐt nghiỆp sinh viÊn ... hà nội, ngày tháng năm 2015 thÀnh viÊn hỘi ĐỒng

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • PH LC 1

  B TI NGUYN V MI TRNG TRNG I HC

  TI NGUYN V MI TRNG H NI

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  QUY TRNH BO V N, KHA LUN TT NGHIP

  I. QUY NH CHUNG

  1. i vi sinh vin

  - Khng trong thi gian truy cu trch nhim hnh s.

  - Trnh by b cc ti theo hng dn ti Ph lc 3. Trong , trang ba ghi r

  n tt nghip hay Kha lun tt nghip.

  - Np 01 quyn n, Kha lun tt nghip (gi chung l Kha lun tt nghip-

  KLTN) c ng ba mm v vn phng Khoa trc thi hn bo v chm nht l 15

  ngy v bn nhn xt ca gio vin hng dn c ghi r ng hay khng ng cho

  php sinh vin bo v KLTN (Theo mu nh km)

  - Sau khi c Quyt nh thnh lp hi ng chm KLTN, sinh vin ng 05 quyn

  KLTN gi cho cc thnh vin hi ng trc khi bo v chm nht 05 ngy .

  - Sau khi Hi ng chm KLTN kt thc, sinh vin np cho th vin trng 01

  quyn n + 01 a CD ni dung KLTN chnh sa theo kin ca hi ng v np

  giy xc nhn ca th vin v Phng o to chm nht l 07 ngy.

  2. Khoa ch qun:

  - Cn c vo cc iu kin v quy ch, cc Khoa ch ng lp v gi danh sch

  ngi hng dn, sinh vin lm kha lun tt nghip, tn ti v phng o to trc

  K hoch lm kha lun ca sinh vin 15 ngy trnh Hiu trng quyt nh ph

  duyt.

  - Cn c K hoch thi gian sinh vin lm kha lun tt nghip, bo v kha lun

  tt nghip, Khoa ch qun tng hp kin ca ngi hng dn v kha lun ca sinh

  vin, gi danh sch sinh vin iu kin bo v KLTN v phng o to chm nht

  l 15 ngy trc thi hn bo v trnh Hiu trng ra quyt nh.

  - xut danh sch Hi ng chm KLTN gi v phng o to chm nht l 15

  ngy trc thi hn bo v.

  - xut lch bo v KLTN i vi tng sinh vin gi v phng o to trc

  thi hn bo v 10 ngy.

  - Hon thin vic chun b h s bo v kha lun ca sinh vin cho th k Hi

  ng chm KLTN chm nht l 03 ngy trc ngy bo v.

 • 3. Phng o to:

  - Tng hp danh sch sinh vin iu kin bo v KLTN t cc khoa, trnh Hiu

  trng Quyt nh cho php sinh vin bo v KLTN, Quyt nh thnh lp hi ng

  chm KLTN, lp k hoch chm KLTN chi tit trnh Hiu trng ph duyt chm nht

  l 03 ngy trc thi hn bo v.

  II. QUY NH THNH PHN HI NG

  1. Thnh phn Hi ng: Hi ng chm KLTN c 5 thnh vin, gm ch tch,

  th k, 01 phn bin v 02 u vin. Mi thnh vin Hi ng ch c m nhn mt

  chc danh trong Hi ng. Ngi hng dn KLTN khng tham gia Hi ng.

  2. Tiu chun ca thnh vin Hi ng:

  + Cc thnh vin Hi ng phi c bng thc s tr ln ng ngnh, am hiu

  nhng vn c lin quan n KLTN;

  + Ch tch Hi ng l lnh o Trng; Khoa; B mn hoc l ngi c uy tn

  chuyn mn, c kinh nghim trong t chc iu hnh cng vic ca Hi ng;

  + Ngi phn bin v th k hi ng phi l ngi am hiu v ti KLTN.

  + Cc thnh vin hi ng l ngi khng c quan h cha, m, v, chng, con,

  anh ch em rut;

  III. QUY TRNH CHM KHA LUN TT NGHIP

  - Hi ng chm KLTN t chc theo Lch ca Nh trng (trng hp khng thc

  hin ng lch phi bo co l do bng vn bn v c s ng ca Hiu trng,

  thng qua phng o to).

  - Khng tin hnh bo v n khi xy ra mt trong cc trng hp sau:

  + Sinh vin khng sc kho trong thi im bo v;

  + Vng mt ch tch Hi ng hoc th k Hi ng;

  + Vng mt phn bin c kin khng tn thnh n;

  + Vng mt t hai thnh vin hi ng tr ln.

  - Ch tch hi ng iu hnh chm KLTN theo trnh t nh sau:

  + y vin th k cng b quyt nh cho php sinh vin bo v KLTN, quyt

  nh thnh lp Hi ng chm KLTN;

  + Sinh vin trnh by tm tt KLTN trong khong thi gian khng qu 20 pht;

  + Ngi phn bin c bn nhn xt KLTN (theo mu nh km) v nu cu hi

  cho sinh vin (nu c). Trng hp ngi phn bin KLTN nhn xt khng t yu cu

  v khng ng cho sinh vin bo v th Hi ng dng lm vic.

  + Cc thnh vin Hi ng v ngi tham d t cu hi cho sinh vin trong

  thi gian khng qu 15 pht.

  + Sinh vin tr li cc cu hi;

 • + Ngi hng dn trnh by nhn xt qu trnh thc hin KLTN ca sinh vin.

  + Hi ng tin hnh chm v b phiu (kn) chm im.

  + Hi ng thng qua kt qu chm c ly trung bnh t im ca cc thnh

  vin Hi ng.

  + Ch tch hi ng kt lun v vic bo v KLTN ca sinh vin. Kt lun ca

  ch tch hi ng l kt lun cui cng v kt qu bo v KLTN ca sinh vin.

  Thi gian lm vic ca Hi ng chm KLTN khng qu 90 pht/1SV.

  IV. IM NH GI KHA LUN TT NGHIP, CNG NHN TT

  NGHIP

  - im nh gi KLTN theo thang im 10 (c hng dn km theo), im trung

  bnh ca cc thnh vin hi ng c quy trn n 0,5.

  V d: im trung bnh ca cc thnh vin Hi ng l 8,24 quy trn l 8,0

  im trung bnh ca cc thnh vin Hi ng l 8,25 quy trn l 8,5

  im trung bnh ca cc thnh vin Hi ng l 8,74 quy trn l 8,5

  im trung bnh ca cc thnh vin Hi ng l 8,75 quy trn l 9,0

  - Trng hp sinh vin khng iu kin bo v hoc im bo v KLTN di

  5,0 s chnh sa, hon thin li KLTN v bo v li sau thi gian t 03-06 thng.

  - Khoa ch qun tng hp v bo co kt qu v phng o to ngay sau khi Hi

  ng chm KLTN kt thc.

  - Phng o to tng hp, trnh Hiu trng k v ban hnh Quyt nh cng

  nhn tt nghip cho sinh vin bo v thnh cng KLTN.

 • B TI NGUYN V MI TRNG

  TRNG I HC

  TI NGUYN V MI TRNG H NI

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  H ni, ngy thng nm 201

  GIY MI

  THAM GIA HI NG CHM N/KHA LUN TT NGHIP SINH VIN

  Knh gi:............................................

  HIU TRNG TRNG I HC TI NGUYN V MI TRNG H NI

  Trn trng knh mi ................................ tham gia Hi ng chm n (Kha

  lun) cho sinh vin, chuyn ngnh :

  ..................................................lp..................................

  v ti: ...........................................................................................................................

  ca sinh vin:.................................................

  Knh ngh . . . . . . . cho kin nhn xt v ni dung ti (theo mu).

  Xin trn trng cm n s hp tc v gip ca . . . . . . .

  TL. HIU TRNG

  TRNG PHNG O TO

 • B TI NGUYN V MI TRNG

  TRNG I HC

  TI NGUYN V MI TRNG H NI

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  H ni, ngy thng nm 201

  NHN XT CA GING VIN HNG DN

  I. Thng tin chung

  - H v tn ngi hng dn: ...........................................................................................................................

  n v cng tc....................................................................................................................................

  Trnh :......................................, chuyn ngnh:...............................................................................

  - H v tn sinh vin: .Lp: ...............

  Tn ti: .........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  II. Nhn xt v kha lun

  2.1. Nhn xt v hnh thc: ...............................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  2.2. Mc tiu v ni dung: ................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  2.3. Kt qu t c: .......................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  2.4. Kt lun v ngh: ..................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  III. Phn nhn xt tinh thn v thi lm vic ca sinh vin

  ...........................................................................................................................................................................

  IV. ngh

  c bo v:

  Khng c bo v:

  H ni, ngy thng nm 201

  Ging vin hng dn

  K tn (ghi r h tn)

 • B TI NGUYN V MI TRNG

  TRNG I HC

  TI NGUYN V MI TRNG H NI

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  H ni, ngy thng nm 201

  NHN XT PHN BIN I. Thng tin chung

  - H v tn ngi phn bin:

  n v cng tc...................................................................

  Trnh :..............

  - H v tn sinh vin:

  -Lp: .................

  Tn ti: ...............................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  II. Nhn xt v kha lun

  2.1. Nhn xt v hnh thc ......................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  2.2. Mc tiu v ni