of 159 /159
R. 74(86) Warszawa, 23 - 29 kwietnia 2018 r. Nr 17 Poz. 12723 - 13356 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informa- cja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA 159.9 Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 272 Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Proble- matyka płci. Socjografia 311+314 Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne 331 Praca 336 Finanse. Podatki 338/339 Gospodarka. Handel 338.48 Turystyka 34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka ko- munalna 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowi- ska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoolo- gia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika 621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunika- cyjna 622 Górnictwo 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa ro- ślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Ło- wiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo 654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki maso- wego przekazu 657 Rachunkowość. Księgowość 658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika han- dlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały bu- dowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło arty- styczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna 821.162.1-1/-9 Literatura polska 82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 912 Atlasy. Mapy 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

R. 74(86) Warszawa, 23 - 29 kwietnia 2018 r. Nr 17 · Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło arty-styczne 77 Fotografia i procesy pokrewne

  • Author
    hadung

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of R. 74(86) Warszawa, 23 - 29 kwietnia 2018 r. Nr 17 · Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba....

R. 74(86) Warszawa, 23 - 29 kwietnia 2018 r. Nr 17

Poz. 12723 - 13356

WYKAZ DZIAW UKD

0 DZIA OGLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informa-cja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)

0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treci oglnej004 Informatyka005 Zarzdzanie. Biurowo1 FILOZOFIA159.9 Psychologia2 RELIGIA. TEOLOGIA272 Koci rzymskokatolicki3 NAUKI SPOECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA30 Metodologia nauk spoecznych. Polityka spoeczna. Proble-

matyka pci. Socjografia311+314 Statystyka. Demografia316 Socjologia32 Nauki polityczne. Polityka33 Nauki ekonomiczne331 Praca336 Finanse. Podatki338/339 Gospodarka. Handel338.48 Turystyka34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka ko-

munalna355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siy zbrojne364/368 Opieka spoeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm37 Owiata. Wychowanie. Szkolnictwo39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE502/504 Nauka o rodowisku. Ochrona i zagroenie rodowi-

ska51 Matematyka52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia53 Fizyka54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoolo-

gia6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ-

NE. ROLNICTWO60 Biotechnologia61 Medycyna62 Technika621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunika-

cyjna

622 Grnictwo629 Technika rodkw transportu. Technika astronautyczna63 Rolnictwo630/635 Lenictwo. Oglne zagadnienia rolnictwa. Uprawa ro-

lin636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzce. o-

wiectwo. Rybowstwo64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta655+659 Dziaalno wydawnicza. Reklama. rodki maso-

wego przekazu657 Rachunkowo. Ksigowo658 Organizacja przedsibiorstw. Organizacja i technika han-

dlu66/68 Przemys. Rzemioso. Mechanika precyzyjna69 Przemys budowlany. Rzemioso budowlane. Materiay bu-

dowlane7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka72 Architektura73/76 Rzeba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemioso arty-

styczne77 Fotografia i procesy pokrewne78 Muzyka791/792 Film. Teatr793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry796/799 Sport8 JZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA-

TURA PIKNA80/81 Jzykoznawstwo. Filologia. Jzyki82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze82-1/-9 Literatura pikna821.162.1-1/-9 Literatura polska82-93 Literatura pikna dla dzieci i modziey

Literatura popularnonaukowa dla dzieci i modziey9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA902/904 Archeologia91 Geografia. Opisy krajw. Podre912 Atlasy. Mapy913(438) Geografia Polski929 Biografie. Genealogia. Heraldyka93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka94(438) Historia Polski

0 DZIA OGLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia.Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)

Bezpieczestwo kulturowe we wspczesnym wiecie : wyzwania teoretyczne i praktyczne / redakcja Matthias Barwacz,Magdalena Kania. Krakw : Wydawnictwo Kasper, 2018. 206 stron : wykres ; 24 cm.

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia, netografia przy pracach.Publikacja finansowana ze rodkw Towarzystwa Doktorantw UJISBN 978-83-63896-54-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Bezpieczestwo ; Komunikacja midzykulturowa ; Kultura ; 2018Ujcie / dziedzina: Bezpieczestwo i wojskowo

008327.56/.57b59579286 2018/12723

Dobra kultury w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty / redakcja naukowa Kinga Sorkowska-Cielak. Krakw : WydawnictwoNaukowe Akademii Ignatianum, 2018. 173 strony : ilustracje, wykres ; 24 cm.

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia, netografia przy pracach.Publikacja dofinansowana ze rodkw przeznaczonych na dziaalno statutow Wydziau Filozoficznego Akademii Ignatianum w KrakowieISBN 978-83-7614-361-3Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Internet ; Zabytki kultury ; 2018Ujcie / dziedzina: Etnologia i antropologia kulturowa

008004.738.5b59542391 2018/12724

Egzamin gimnazjalny 2018 : testy humanistyczne / [test z jzyka polskiego Agnieszka Suchowierska, Maria Niepoomicka,test z historii Adam Balicki, Edyta Pustua, test z wiedzy o spoeczestwie Dariusz Judek, Marek Smuda, arkusz z jzykapolskiego Maria Niepoomicka, arkusz z historii i wiedzy o spoeczestwie Marek Smuda]. Warszawa : Infor Biznes ; Gdynia :Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2018. 80 stron : ilustracje ; 29 cm.

Na okadce podtytu: testy i arkusze humanistyczne. Dodatek do Dziennika Gazeta Prawna.ISBN 978-83-65986-30-6 (Infor Biznes)Typ: Publikacje dydaktyczneGatunek: Arkusze egzaminacyjne ; wiczenia i zadaniaPoziom nauczania: GimnazjaCzas powstania dziea: 2018Temat: Blok humanistyczny ; Egzaminy gimnazjalne ; Historia (przedmiot szkolny) ; Jzyk polski (przedmiot szkolny) ; Wychowanie obywa-

telskie (przedmiot szkolny)Ujcie / dziedzina: Edukacja i pedagogika

008(075.3-021.64+076)b59572644 2018/12725

Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni / pod redakcj Katarzyny Materskiej i BeatyTaraszkiewicz. Supsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej : Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka : StowarzyszenieBibliotekarzy Polskich. Zarzd Oddziau, 2017. 248 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 22 cm.

Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-88783-24-1 (SBP)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Informacja ; Internet ; Ekologia informacji ; 1980-2017Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

001.102316.77b59561269 2018/12726

Historia Biblioteki Jagielloskiej. T. 2, 1775-1918 / Krzysztof Frankowicz, Magorzata Galos, aneta Kubic, Beata Kurek, PiotrLechowski, Urszula Perkowska ; pod redakcj Piotra Lechowskiego ; Uniwersytet Jagielloski. Krakw : WydawnictwoUniwersytetu Jagielloskiego, 2017. 573 strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm.

2

Tytu rwnolegy: Bibliothecae Universitatis Iagiellonicae historia. Tom 1. ogoszono pod hasem: Zathey, Jerzy. Streszczenie w jzykuangielskim, niemieckim. Spis treci take w jzyku angielskim, niemieckim.

Bibliografia na stronach 517-536. Indeks.Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod nazw Narodowy Program Rozwoju Huma-

nistyki w latach 2012-2017ISBN 978-83-233-4313-4ISBN 978-83-233-9684-0 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Biblioteka Jagielloska ; Biblioteki akademickie ; Krakw (woj. maopolskie) ; 1775-1918Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo ; Historia

027.7b59547558 2018/12727

JANIAK, Magorzata (bibliotekoznawca)Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagielloskiego jako element systemu zarzdzania informacj instytucjonaln : wynikibada przeprowadzonych wrd przedstawicieli rodowiska akademickiego uczelni / Magorzata Janiak, Maria Prchnicka. Krakw : Biblioteka Jagielloska, 2017. 174 strony : wykresy ; 23 cm.

Tytu rwnolegy: Open repository of the Jagiellonian University as a part of the institutional management system : the results of the researchconducted among the members of the Universitys Academic Community. Streszczenie w jzyku angielskim.

Bibliografia, netografia na stronach 140-149, 154-164.Publikacja sfinansowana ze rodkw Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu JagielloskiegoISBN 978-83-949716-4-9Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Repozytorium Uniwersytetu Jagielloskiego ; Uniwersytet Jagielloski ; Repozytoria instytucjonalne ; Uniwersytety ; Zarzdzanie

informacj ; Krakw (woj. maopolskie) ; 2015Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

001.102004.6b59561919 2018/12728

Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities / Mirosaw Grny, Ewa Gowacka,Magorzata Kisilowska, Zbigniew Osiski ; [translated from the Polish by John Catlow]. Pozna ; Dbrwka : WydawnictwoRys, 2017. 290 stron : wykres ; 21 cm.

Bibliografia, netografia na stronach 259-272.ISBN 978-83-65483-39-3Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Bibliometria ; Internet ; Kompetencje informacyjne ; Komunikacja naukowa ; Nauki humanistyczne ; rodowisko informacyjne ;

2010-2016Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo ; Nauka i badania

001.81:519.2004.738.5001.102b59546189 2018/12729

NOWAKOWSKI, Artur (1972- )Fanzin SF : artyci - wydawcy - fandom / Artur Nowakowski. Pozna : Fundacja Instytut Kultury Popularnej, 2017. 433 strony,[15] stron tablic : ilustracje ; 21 cm.

Bibliografia na stronach 409-410. Indeks.ISBN 978-83-945698-1-5 : z 49Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Czasopismo alternatywne ; Fandomy ; Science fiction ; 1930-1999Ujcie / dziedzina: Historia ; Kultura i sztuka ; Literaturoznawstwo ; Media i komunikacja spoeczna

050+070b59552001 2018/12730

PICHA, JadwigaW krgu kultury ksiki ewangelikw cieszyskich : na przykadzie zbioru drukw polskich w Bibliotece i Archiwum im. B.R.Tschammera - do 1918 r. / Jadwiga Picha. Bielsko-Biaa : Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka, 2018. 258 stron : faksymilia,fotografie ; 23 cm.

3

Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 173-223. Indeks.Dofinansowano z budetu Samorzdu Wojewdztwa lskiegoISBN 978-83-943525-1-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Biblioteka i Archiwum im. Tschammera (Cieszyn) ; Ksiki ; Kultura ; Luteranie ; Starodruki ; Zbiory biblioteczne ; lsk Cieszyski ;

1568-1918Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo ; Historia ; Kultura i sztuka

02274.5b59569311 2018/12731

REDFERN, Nicholas (1964- )Krew bogw / Nicholas Redfern ; przekad Agnieszka Kowalska. Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 223 strony :ilustracje, fotografie ; 24 cm.

Tytu oryginau: Bloodline of the gods : unravel the mystery of the human blood type to reveal the aliens among us.Bibliografia, netografia na stronach 203-214. Indeks.ISBN 978-83-241-6312-0 : z 42,80Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Cywilizacja ; Istoty pozaziemskie ; KrewUjcie / dziedzina: Historia

001.94b59566619 2018/12732

WOJCIECHOWSKA, Renata (ekonomia)Ekonomia odkrycia naukowego : analiza krytyczna / Renata Wojciechowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, copyright2017. 243 strony ; 22 cm.

Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 225-243.ISBN 978-83-8030-193-1Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Ekonomia ; Logika ; Metodologia ; Naukowe odkrycie ; Wiedza ; Wspdziaanie ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Gospodarka, ekonomia, finanse ; Nauka i badania

001.89430333b59587349 2018/12733

BEDNARZ, Irena: Mistrzowie i uczniowie = poz. 12741

CZOBODZISKI, Jerzy.: winoujskie Ory = poz. 13036

HARARI, Yuval Noah: Homo deus = poz. 13321

INNOWACYJNA fala w spoeczestwie i gospodarce = poz. 12851

KACIURZEWSKA, Anna.: Tomcio rozwizuje problemy = poz. 12981

KSIKA obrazkowa = poz. 13117

MUZEUM Karkonoskie (Jelenia Gra).: Friedrich August Tittel (1782-1836) = poz. 13081

PIOTROWSKA, Eliza: Jajo = poz. 12967

SURZYSKA-BASZAK, Anna.: Od subiekta do kolekcjonera = poz. 13124

SZYMANOWICZ, Maria: Polska bibliografia organw. T. 3 = poz. 13087

ZIMON, Dominik.: Znormalizowane systemy zarzdzania a funkcjonowanie acuchw dostaw = poz. 13062

004 Informatyka

MATUSZEWSKI, Jan (elektronika)Instrukcje do wicze laboratoryjnych z przedmiotw podstawy sztucznej inteligencji, bazy wiedzy i sztuczna inteligencja / JanMatuszewski, Katarzyna Sikorska-ukasiewicz ; Instytut Radioelektroniki. Wydzia Elektroniki WAT. Warszawa : WojskowaAkademia Techniczna, 2018. 66, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.

Tytu grzbietowy: Podstawy sztucznej inteligencji, bazy wiedzy i sztuczna inteligencja.Bibliografia, netografia na stronie [67].ISBN 978-83-7938-170-8Typ: Publikacje dydaktyczneGatunek: wiczenia laboratoryjnePoziom nauczania: Szkoy wyszeCzas powstania dziea: 2018Temat: Algorytmy genetyczne ; Sieci neuronoweUjcie / dziedzina: Informatyka i technologie informacyjne ; Matematyka

004.032.26004.021:510.5b59538181 2018/12734

4

SKRZAT, AndrzejModelowanie liniowych i nieliniowych problemw mechaniki ciaa staego i przepyww ciepa w programie ABAQUS / AndrzejSkrzat. Wydanie 3. Rzeszw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. 132, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

Skrypt przeznaczony dla studentw Wydziau Budowy Maszyn i Lotnictwa do wicze laboratoryjnych z przedmiotu Metoda elementwskoczonych.

Bibliografia na stronie [134].ISBN 978-83-7934-190-0Typ: Publikacje dydaktyczne ; Publikacje fachoweGatunek: PodrcznikPoziom nauczania: Szkoy wyszeCzas powstania dziea: 2010Temat: ABAQUS ; Ciao stae ; Mechanika ; Metoda elementw skoczonych ; Projektowanie wspomagane komputerowo ; Przewodnictwo

cieplneUjcie / dziedzina: Fizyka i astronomia ; Informatyka i technologie informacyjne

004.42531536.2519.61/.64(075.8)b59581268 2018/12735

BORZUCKA-SITKIEWICZ, Katarzyna.: Ekshibicjonizm spoeczny w Internecie = poz. 12822

DOBRA kultury w cyberprzestrzeni = poz. 12724

FACEBOOK = poz. 12824

JANIAK, Magorzata: Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagielloskiego jako element systemu zarzdzania informacj insty-tucjonaln = poz. 12728

MECHANISMS of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities = poz. 12729

005 Zarzdzanie. Biurowo

DANIK, LidiaWpyw kultury na jako relacji w midzynarodowej wsppracy przedsibiorstw / Lidia Danik. Warszawa : Szkoa GwnaHandlowa. Oficyna Wydawnicza, 2017. 400 stron : ilustracje ; 24 cm.

Bibliografia, netografia na stronach 349-400.ISBN 978-83-8030-200-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Internacjonalizacja przedsibiorstw ; Przedsibiorstwo ; Relacje midzyludzkie ; Wielokulturowo ; Wsppraca midzykulturowa ;

Zarzdzanie ; Chiny ; Niemcy ; Polska ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Gospodarka, ekonomia, finanse

005.73334.726b59586679 2018/12736

PACANA, AndrzejWybrane metody zarzdzania logistycznego / Andrzej Pacana, Dominik Zimon, Grzegorz Zimon. Rzeszw : Oficyna Wy-dawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. 145 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm. (Inynieria Produkcji / [PolitechnikaRzeszowska])

Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych przy rozdziaach.ISBN 978-83-7934-188-7Typ: Publikacje fachowe ; Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Jako usug ; Logistyka gospodarcza ; Zarzdzanie jakoci ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Zarzdzanie i marketing

005.6b59587763 2018/12737

SIDOR-RZDKOWSKA, MagorzataCoaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach wspczesnego rynku pracy / Magorzata Sidor-Rzdkowska. War-szawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 200 stron : ilustracje ; 25 cm. (HR)

Dla profesjonalnych coachw, menederw, kadr zarzdzajc firm, pracownikw dziaw HR, doradcw zawodowych, trenerw i konsul-tantw zarzdzania, pracownikw naukowych i studentw kierunkw zwizanych z zarzdzaniem, psychologi oraz pedagogik.

Bibliografia, netografia na stronach 193-200.ISBN 978-83-8124-551-7 : z 79Typ: Publikacje fachowe ; Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Coaching ; Kariera ; Poradnictwo zawodowe ; Zarzdzanie zasobami ludzkimi (HRM)Ujcie / dziedzina: Zarzdzanie i marketing

005.95/.96331.548b59581530 2018/12738

5

Stan i perspektywy rozwoju przedsibiorczoci : wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczeglnym uwzgldnieniem powiatutarnobrzeskiego / redakcja Grzegorz Wilk-Jakubowski, Agnieszka Bu-Bidas. Warszawa ; d : Wydawnictwo SpoecznejAkademii Nauk, 2018. 159, [1] strona : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm. (Studia i Monografie / Spoeczna Akademia Nauk ;nr 80)

Na grzbiecie wycznie tytu serii.Bibliografia, netografia przy rozdziaach.ISBN 978-83-64971-44-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Finansowanie ; Przedsibiorczo ; Rynek pracy ; Polska ; Ukraina ; 2005-2020Ujcie / dziedzina: Gospodarka, ekonomia, finanse

005.342331.5(438)b59545823 2018/12739

Wspczesne wyzwania teorii i praktyki : gospodarka, wiat, czowiek / Joanna Nowakowska-Grunt, Joanna Jasiska. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. 166 stron : ilustracje, fotografia, wykresy ; 25 cm.

Cz prac w jzyku angielskim, rosyjskim, ukraiskim.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-65929-27-3Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Administracja publiczna ; Czowiek ; Gospodarka ; Kultura ; Marketing ; Zarzdzanie ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Gospodarka, ekonomia, finanse ; Zarzdzanie i marketing

005338.22b59593994 2018/12740

ANALIZA ryzyk w wybranych politykach publicznych = poz. 12835

BUCHELT, Beata: Koncepcja systemu zarzdzania efektywnoci pracy personelu medycznego w szpitalach = poz. 12978

INNOWACYJNA fala w spoeczestwie i gospodarce = poz. 12851

MENTEL, Grzegorz.: Warto zagroona jako instrument zarzdzania ryzykiem pogodowym = poz. 12855

WAWAK, Sawomir: Koncepcja oceny sprawnoci zarzdzania jakoci w przedsibiorstwie = poz. 13060

ZARZDZANIE przedsibiorstwem wodocigowym = poz. 12859

ZARZDZANIE przedsibiorstwem wodocigowym = poz. 13061

ZIMON, Dominik.: Znormalizowane systemy zarzdzania a funkcjonowanie acuchw dostaw = poz. 13062

1 FILOZOFIABEDNARZ, Irena (1947- )Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartoci wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei /Irena Bednarz. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2018. 200, [1] strona ; 21 cm. (ArchiwumWarszawskiej Szkoy Historii Idei. Studia)

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod nazw Narodowy Program Rozwoju Huma-nistyki w latach 2012-2016

ISBN 978-83-7683-160-2Typ: Publikacje naukoweGatunek: BibliografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Filozofia polska ; Warszawska szkoa historii idei ; 1950-2018Ujcie / dziedzina: Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo ; Filozofia i etyka ; Historia

1(438)01b59548009 2018/12741

BOGUSAWSKI, Marcin (1982- )Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej / Marcin Maria Bogusawski. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego,2018. 153, [4] strony ; 24 cm.

Ksika jest zmienion wersj rozprawy doktorskiej. Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia, netografia na stronach 143-153.ISBN 978-83-8088-903-3ISBN 978-83-8088-904-0 (e-ISBN)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Filozofia kultury ; Nauki humanistyczneUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka

130.23b59565603 2018/12742

6

CZARDYBON, Barbara (1984- )Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, copyright2017. 355, [1] strona ; 21 cm. (Filozofia Rosyjska ; t. 9)

Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 299-325. Indeksy.Praca dofinansowana przez Uniwersytet ZielonogrskiISBN 978-83-7683-151-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Frank, Siemion (1877-1950) ; Hartmann, Nicolai (1882-1950) ; Jakowienko, Borys (1884-1949) ; Sezemanas, Vosylius (1884-1963) ;

Wwiedienskij, Aleksandr (1856-1925) ; Filozofia niemiecka ; Filozofia rosyjska ; Filozofia transcendentalna ; Neokantyzm ; Teoria poznania ;1820-1963

Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia1(47+57)165b59547546 2018/12743GRABARCZYK, Pawe (filozofia)W poszukiwaniu teorii znaczenia : prby eksplikacji pojcia znaczenia w filozofii XX wieku / Pawe Grabarczyk. d :Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, 2018. 265, [1] strona ; 21 cm. (W Poszukiwaniu Idei XXI Wieku)

Bibliografia na stronach 259-265.ISBN 978-83-8088-388-8 (druk)ISBN 978-83-8088-389-5 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Filozofia jzyka ; Semantyka logiczna ; Znaczenie (logika) ; 1689-2018Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia

16581:1b5954790x 2018/12744KOAKOWSKI, Leszek (1927-2009)Listy : 1957-2007 / Leszek Koakowski, Andrzej Walicki ; do druku poda, komentarzem i aneksami opatrzy Andrzej Walicki ; zrkopisw przepisa i opracowa Henryk Citko. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2018. 387, [1]strona ; 21 cm. (Archiwum Warszawskiej Szkoy Historii Idei. rda)

Indeks.Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod nazw Narodowy Program Rozwoju Huma-

nistyki w latach 2012-2016ISBN 978-83-7683-159-6Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: ListyPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 1957-2007, 2018Temat: Koakowski, Leszek (1927-2009) ; Walicki, Andrzej (1930- ) ; Filozofia polska ; Filozofowie ; Polska ; 1957-2007Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia

1(438)(044)b59546931 2018/12745KOZOWSKI, Marek (1951- )Czy yjemy w naszej erze? : nowoytno jako projekt filozoficzny / Marek Kozowski. d : Wydawnictwo Uniwersytetudzkiego, 2017. 204, [1] strona ; 21 cm.

Bibliografia na stronach 203-204.ISBN 978-83-8088-944-6 (druk)ISBN 978-83-8088-945-3 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2001-2015, 2017Temat: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) ; Kant, Immanuel (1724-1804) ; Marx, Karl (1818-1883) ; Filozofia kultury ; Filozofia nauki ;

Filozofia niemiecka ; Filozofia nowoytna ; Filozofia spoeczna ; Metafizyka ; 1781-1883Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia

1(430)11/12130.2b59547765 2018/12746MARX, Karl (1818-1883)Manifest Partii Komunistycznej / Karol Marks, Fryderyk Engels. Warszawa : Wydawnictwo Robert Skawiski, 2018. 38, [1]strona ; 21 cm.

Tytu oryginau: Manifest der Kommunistischen Partei.ISBN 978-83-950647-1-5Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Dokument programowyCzas powstania dziea: 1848Temat: Historia ; Komunizm ; 1847-1848Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

141.8b59547510 2018/12747

7

PODKOSKI, RobertSuisetica inania : Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym / Robert Podkoski. d : WydawnictwoUniwersytetu dzkiego, 2017. 358 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Wspwydane: Liber Calculationum. Tractatus de motu locali / Ricardus Swineshead.Cz tekstu w jzyku aciskim. Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 225-236. Indeksy.Publikacja powstaa jako rezultat bada z projektu OPUS 9 finansowanego przez Narodowe Centrum NaukiISBN 978-83-8142-034-1 (druk)ISBN 978-83-8142-035-8 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Edycja krytyczna ; Monografia ; TraktatCzas powstania dziea: 1340-1350 ; 2017Temat: Arystoteles (384-322 p.n.e.) ; Swineshead, Richard (?-1354). Tractatus de motu locali ; Filozofia brytyjska ; Filozofia matematyki ; Filozofia

przyrody ; Filozofia staroytna ; Filozofia staroytnej Grecji ; Filozofia redniowieczna ; Matematyka ; Ruch ; Scholastyka ; 335 p.n.e.-1354Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia ; Matematyka

1(410)113/119b59570106 2018/12748

Racjonalno w myleniu i dziaaniu : filozofia Tadeusza Kotarbiskiego / pod redakcj Dariusza ukasiewicza i RyszardaMordarskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. 237 stron : ilustracje ; 24 cm.

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia przy niektrych pracach.ISBN 978-83-8018-183-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Kotarbiski, Tadeusz (1886-1981) ; Etyka ; Filozofia jzyka ; Filozofia polska ; Filozofowie ; Logika ; Ontologia ; Polska ; 1929-1981Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia

1(438)b59593672 2018/12749

Roman Rudziski : czowiek i dzieo / redakcja naukowa Janusz Sidorek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. SzkoaGwna Handlowa, 2017. 128 stron : fotografie, portret ; 22 cm.

Streszczenie w jzyku niemieckim.Bibliografia prac R. Rudziskiego na stronach 116-119 i bibliografia przy niektrych pracach.Publikacja sfinansowana w ramach bada statutowych Kolegium Ekonomiczno-Spoecznego KES/S16/06/16ISBN 978-83-8030-196-2Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Rudziski, Roman (1941-1985) ; Filozofia polska ; Filozofowie ; Polska ; 1883-1985Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia

1(438)b59580598 2018/12750

WILK, Rafa Kazimierz (1958- )O sensie ycia : fundamentalny dramat czowieka / Rafa Kazimierz Wilk. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy naSzczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 87, [1] strona ;21 cm.

Na ksice wycznie bdnie przypisany ISBN.Bibliografia na stronach 86-87.Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: EsejCzas powstania dziea: 2016Temat: Antropologia filozoficzna ; Filozofia chrzecijaska ; Sens yciaUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Religia i duchowo

141:27-1141.319.8b59569153 2018/12751

WYRBSKA-ERMANOVI, EwaFilozofia prawa Immanuela Kanta : wprowadzenie / Ewa Wyrbska-ermanovi. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dz-kiego, 2018. 162, [1] strona ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 149-156. Indeks.ISBN 978-83-8088-834-0 (druk)ISBN 978-83-8088-835-7 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Kant, Immanuel (1724-1804) ; Filozofia niemiecka ; Filozofia polityczna ; Filozofia prawa ; 1785-1804Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Historia ; Prawo i wymiar sprawiedliwoci

1(430)340.12b59547959 2018/12752

CHMIELARZ, Zygmunt: Pragnienie wielkoci = poz. 12773

ETOS pracy drog dojrzewania czowieka = poz. 12779

JAROSZYSKI, Tomasz: Kodeks etyki radcy prawnego = poz. 12885

8

MAZUR, Jan: Katolicka nauka spoeczna = poz. 12789

THE POLITICS and poetics of friendship = poz. 13119

STUDNICKI, Piotr.: Dialog jako warto = poz. 12832

TEOLOGIA osoby w perspektywie witoci = poz. 12804

TOPICS in syntax and semantics = poz. 13110

ZWOLISKI, Andrzej: Czysto - walka o siebie = poz. 12812

ZWOLISKI, Andrzej: Przesdy i zabobony = poz. 12771

159.9 Psychologia

DUDA, EdytaCzowiek czynu : od odkadania do dziaania / Edyta Duda. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2017. 118 stron : ilustracje ;24 cm.

Bibliografia na stronach 111-113.ISBN 978-83-7847-491-3Typ: Poradniki i przewodnikiGatunek: PoradnikCzas powstania dziea: 2017Temat: Wytrwao ; Zwoka (psychologia)Ujcie / dziedzina: Rozwj osobisty

159.923b59554149 2018/12753

HAWKINS, David R. (1927-2012)Sukces jest dla ciebie / David R. Hawkins ; przekad Katarzyna Emilia Bogdan. Warszawa : Wydawnictwo Virgo, 2017. 218,[3] strony ; 22 cm.

Tytu oryginau: Success is for you : using heart-centered power principles for lasting abundance and fulfillment.ISBN 978-83-65400-11-6 : z 45Typ: Poradniki i przewodnikiGatunek: PoradnikCzas powstania dziea: 2016Temat: Duchowo ; SukcesUjcie / dziedzina: Rozwj osobisty

159.923b59547297 2018/12754

HORNBERGER, FrancineNajsynniejsi prorocy i jasnowidze wiata / Francine Hornberger ; przekad oraz rodzia o Stefanie Ossowieckim KrzysztofKurek. Wydanie 2. Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 285, [2] strony : ilustracje, fotografie ; 21 cm. (Ksigi Tajemnic)

Tytu oryginau: The worlds greatest psychics : Nostradamus to John Edward, predictions and prophecies, hits and misses.ISBN 978-83-241-6323-6 : z 39,80Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: BiografiaPrzynaleno kulturowa: Literatura amerykaskaCzas powstania dziea: 2004Temat: Jasnowidzenie ; Prorocy biblijni ; WrbiarstwoUjcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

159.961.3b59547686 2018/12755

KOWALEWSKI, IreneuszZdrowie emocjonalne modziey / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 197, [1] strona ; 20 cm.

Bibliografia, netografia na stronach 185-188.Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieISBN 978-83-7720-520-4 : z 29Typ: Publikacje naukoweGatunek: Raport z badaCzas powstania dziea: 2017Temat: Modzie ; Uczucia ; Zdrowie psychiczneUjcie / dziedzina: Psychologia

159.942159.922.8316.344-057.875b5955812x 2018/12756

KULESZA, Ewa MariaDynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. Warszawa : [Ewa Maria Kulesza],2017. 144 stron, 14 stron tablic, [1] karta tablic zoona luzem : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.

9

Bibliografia na stronie 144.ISBN 978-83-944990-0-6Typ: Publikacje fachoweGatunek: PodrcznikCzas powstania dziea: 2017Temat: Diagnoza ; Dziecko w wieku przedszkolnym ; Dziecko z niepenosprawnoci intelektualn ; Rozwj poznawczyUjcie / dziedzina: Psychologia

159.922.7159.9.072(07)b59546918 2018/12757

LIGZA, WitoldCo dzieci wiedz o twrczoci i tworzeniu? : rozwj reprezentacji poznawczej twrczoci u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / WitoldLigza. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

Bibliografia na stronach 239-252.Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieISBN 978-83-7720-319-4 : z 29Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Dzieci ; Psychologia poznawcza ; Psychologia rozwojowa ; Sztuka dziecka ; Testy psychologiczne ; TwrczoUjcie / dziedzina: Psychologia

159.922.7159.95b59566103 2018/12758

SIEKIERKO, Wojciech (1959- )Racjonalna kreatywno / Wojciech Siekierko. [Proszowice : Wojciech Siekierko GFE-MIR Poland], copyright 2018. 299, [2]strony ; 21 cm.

Na stronie tytuowej, redakcyjnej i okadce: Szsty wymiar.Bibliografia na stronach 294-299.ISBN 978-83-950143-0-7Typ: Poradniki i przewodnikiGatunek: PoradnikCzas powstania dziea: 2018Temat: Mylenie twrczeUjcie / dziedzina: Psychologia ; Rozwj osobisty

159.955b59593271 2018/12759

ANGELO, Jack.: Twoja uzdrawiajca sia = poz. 12977

AUTOPROMOCJA, autoprezentacja. T. 3 = poz. 12821

BOHUSZEWICZ, Jakub.: Od optania do rytuau = poz. 12761

BRAUN-GAKOWSKA, Maria: Psychologia domowa = poz. 12925

CHMIELISKA, Aleksandra.: Dynamika transgresji twrczych = poz. 12926

DOJRZAO i dojrzewanie = poz. 12928

EMOCJONALNE aspekty kultury = poz. 12823

KORCZAK, Janusz: Prawo dziecka do szacunku = poz. 12931

PIECHNIK, Jerzy Lech.: Pord w hipnozie = poz. 12994

SANDLER, Lauren.: Jedno i ju = poz. 12829

2 RELIGIA. TEOLOGIABAJOROWICZ, Karol (1961- )Tao Te Ching, Nag Hammadi, Zota Ksiga : fragmenty nauczania, poetyckie interpretacje / Zenon Karol Bajorowicz. Bielsko--Biaa : ZeKaBa, 2018. [66] stron ; 21 cm. (Pi (ZeKaBa))

ISBN 978-83-928392-4-8Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2018Temat: Laozi. Daodejing ; Zota Ksiga ; Apokryfy biblijne ; Duchowo chrzecijaska ; Duchowo religijna ; Rkopisy z Nag Hammadi ;

TaoizmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

27-58221.3-58b5954501x 2018/12760

BOHUSZEWICZ, JakubOd optania do rytuau : pojcie i praktyka transu w kultach vodun i katolicyzmie / Jakub Bohuszewicz. Krakw : WydawnictwoUniwersytetu Jagielloskiego, copyright 2017. 274 strony ; 24 cm. (Jagielloskie Monografie Religioznawcze)

10

Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloski. Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 245-264. Indeks.Ksika dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloski ze rodkw Instytutu ReligioznawstwaISBN 978-83-233-4348-6ISBN 978-83-233-9710-6 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Rozprawa doktorskaCzas powstania dziea: 2017Temat: Katolicyzm ; Obrzdy religijne ; Optanie ; Szamanizm ; Trans (psychologia) ; WuduUjcie / dziedzina: Etnologia i antropologia kulturowa ; Religia i duchowo

259-5272-5159.96b59539756 2018/12761

CZERWISKA, EwaStary i Nowy Testament / teksty Ewa Czerwiska ; ilustracje Ola Krzanowska. Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal,[2018]. 121, [5] stron : ilustracje ; 25 cm.

Tytu okadkowy: Biblia dla dzieci.ISBN 978-83-280-5195-9Typ: Proza ; Publikacje religijneGatunek: Biblia dla dzieci ; Opowiadania i nowelePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaGrupa wiekowa: Dzieci, 6-8 lat, 9-13 latCzas powstania dziea: 2018Temat: BibliaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

27-235/-236(02.053.2)b59592928 2018/12762

Glaube - Stutze der Identitat : Bedeutung der kirchlichen Seelsorge fur deutsche Minderheiten : Tagungsband zur gleichnamigenKonferenz vom 24. bis 26. April 2017 auf Schloss Gro Stein = Wiara fundamentem tosamoci : znaczenie duszpasterstwa dlamniejszoci niemieckich : publikacja po konferencji w paacu Kamie lski w dniach 24-26 kwietnia 2017 / [UbertsetzungAndrzej Szypulski]. Gleiwitz ; Oppeln : Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, 2017. 124 strony : nuty ; 24 cm.

Tekst rwnolegy w jzyku niemieckim, polskim.Publikacja zostaa sfinansowana ze rodkw federalnego Ministerstwa Spraw WewntrznychISBN 978-83-63995-39-3Typ: Publikacje naukoweGatunek: Materiay konferencyjne ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Chrzecijastwo ; Duszpasterstwo ; Ekumenizm ; Mniejszoci narodowe ; Niemcy (nard) ; wiadomo narodowa ; WiaraUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

27-4827-675316.356.4:316.64(=112.2)316.347(=112.2)b59545987 2018/12763

JELONEK, Tomasz (1937- )Historia Izraela : ustalenia wstpne / Tomasz Jelonek. Krakw : Wydawnictwo Petrus, 2017. 213, [2] strony ; 25 cm.

ISBN 978-83-7720-371-2 : z 37Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: Analiza i interpretacja ; OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Biblia. ST ; Biblistyka ; Duchowo ydowska ; Duchowo chrzecijaska ; Staroytny IzraelUjcie / dziedzina: Historia ; Kultura i sztuka ; Literaturoznawstwo ; Religia i duchowo

27-242/-244-27b59565767 2018/12764

Kult Kabirw i Wielkich Bogw : rda pisane / [opracowanie] Monika Wesoowska. Warszawa : Paleta-Art - R. Paszkowski :Zucherek Kreatywni w Edukacji Magorzata Paszkowska, 2018. 53, [1] strona ; 21 cm.

Tekst tumaczony z jzyka aciskiego i starogreckiego. Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 52-53.Ksika powstaa dziki dotacji Fundacji na rzecz Studentw i Absolwentw Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis VarsoviensisISBN 978-83-61718-52-9 (Paleta-Art)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Antologia ; Wydawnictwo rdoweCzas powstania dziea: 500 p.n.e.-600, 2018Temat: Kabirowie (bstwa) ; Religia staroytnej Grecji ; Samotraka (Grecja ; wyspa)Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

255.2b59557886 2018/12765

PAWLAK, GraynaProfesor Mojesz Schorr : ostatni rabin Wielkiej Synagogi = Professor Moses Schorr : last rabbi of The Great Synagogue / GraynaPawlak, Daniel Grinberg, Maciej Sadowski ; [tumaczenie na jzyk angielski Nathaniel Espino, Justyna Pawlak]. Warszawa :Fundacja im. prof. Mojesza Schorra, 2016. 212, [4] strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety ; 29 cm.

11

Tekst rwnolegy w jzyku polskim, angielskim.Bibliografia na stronach 210-211.ISBN 978-83-936384-9-9Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: Biografia ; Publikacja bogato ilustrowanaCzas powstania dziea: 2016Temat: Schorr, Mojesz (1874-1941) ; II wojna wiatowa (1939-1945) ; Judaizm ; Rabini ; Polska ; 1874-1992Ujcie / dziedzina: Historia

26-7929-052(=411.16)18929-052(=411.16)19b59542962 2018/12766

SIEMIENIEC, Tomasz (1975- )Teologiczna rola Ludzi (hoi anthropoi) w Apokalipsie Janowej / Tomasz Siemieniec. Kielce : Wydawnictwo Jedno, 2018. 682 strony ; 24 cm. (Biblioteka Kieleckich Studiw Teologicznych ; t. 16)

Streszczenie w jzyku angielskim. Spis treci take w jzyku angielskim.Bibliografia na stronach 537-594. Indeksy.ISBN 978-83-7971-928-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Analiza i interpretacja ; MonografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Biblia. NT. Apokalipsa w. Jana ; Antropologia biblijna ; Biblistyka ; Teologia katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

27-249-27272-1b59540242 2018/12767

STAEMMLER, Johannes (1860-1946)Wspomnienia poznaskiego pastora / Johannes Staemmler ; przekad i opracowanie Olgierd Kiec. Pozna : Fundacja InstytutKultury Popularnej, 2017. 233 strony : ilustracje, fotografie, portrety ; 25 cm. (Wielkopolskie Mikrohistorie ; t. 3)

Tekst tumaczony z jzyka niemieckiego.Indeksy.Publikacja dofinansowana przez Urzd Miasta PoznaniaISBN 978-83-945698-2-2 : z 37Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Pamitniki i wspomnieniaPrzynaleno kulturowa: Literatura niemieckaCzas powstania dziea: ok. 1936Temat: Staemmler, Johannes (1860-1946) ; Ewangelicki Koci Unijny ; Duszpasterstwo ; Pastorzy ; Pozna (woj. wielkopolskie) ; Pozna (woj.

wielkopolskie ; okolice) ; 1860-1930Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

274/278-725929-051(430)18929-051(430)19b59541763 2018/12768

SZWEDA, Piotr (1976- )Dotyk cierpienia w yciu w. Teresy z Lisieux i w. Faustyny / Piotr Szweda. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 239, [2] strony : fotografie, portrety ; 19 cm.

Bibliografia na stronach 221-[240].ISBN 978-83-7720-408-5 : z 29Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Faustyna Kowalska (wita ; 1905-1938) ; Teresa od Dziecitka Jezus (wita ; 1873-1897) ; Karmelitanki Bose ; Siostry Matki Boej

Miosierdzia ; Cierpienie ; Duchowo katolicka ; Duchowo zakonna ; wici i bogosawieni ; Teologia duchowoci religijnej ; Zakonnice ;1873-1938

Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo27-36272-788/-789272-58b59577356 2018/12769

ZWOLISKI, Andrzej (1957- )Ilustrowany leksykon symboli : znaczenie i ocena / Andrzej Zwoliski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy naSzczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 219, [2] strony :ilustracje ; 21 cm.

Na stronie redakcyjnej bdnie przypisany ISBN.ISBN 978-83-65600-70-7 (Paulinianum)Typ: Publikacje informacyjneGatunek: Encyklopedia ; Publikacja bogato ilustrowanaCzas powstania dziea: 2017Temat: Symbolika religijnaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

2-526.6/.7(03)b59575098 2018/12770

12

ZWOLISKI, Andrzej (1957- )Przesdy i zabobony / Andrzej Zwoliski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa : Wydaw-nictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 194, [1] strona ; 17 cm.

ISBN 978-83-65600-60-8 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Katolicyzm ; Magia ; Mylenie magiczne ; PrzesdyUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

2-181/-184398.3133b59558155 2018/12771

CHMIELARZ, Zygmunt: Pragnienie wielkoci = poz. 12773

MITY greckie. = poz. 13247

PICHA, Jadwiga.: W krgu kultury ksiki ewangelikw cieszyskich = poz. 12731

PROKSA, Micha.: Kocioy neoromaskie w archidiecezji przemyskiej = poz. 13077

ULANOWSKI, Krzysztof: Mity greckie dla dzieci = poz. 13284

ULEWICZ, Boena.: Gietrzwad = poz. 13079

WILK, Rafa Kazimierz: O sensie ycia = poz. 12751

ZWOLISKI, Andrzej: Wojna o prac = poz. 12864

272 Koci rzymskokatolicki

BROSZKOWSKA, Izabela (1938- )Szczliwe ycie : opowie o ksidzu Tadeuszu Fedorowiczu / Izabela Broszkowska. Warszawa : Towarzystwo Wi,copyright 2018. 299, [5] stron, [16] stron tablic : fotografie, portrety ; 21 cm. (Biblioteka Wizi, ISSN 0519-9336 ; t. 341)

Indeks.ISBN 978-83-65424-35-8 : z 35Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: BiografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Fedorowicz, Tadeusz (1907-2002) ; Duchowiestwo katolickie ; Duszpasterstwo nadzwyczajne ; Kierownictwo duchowe ; Polacy za

granic ; Kazachstan ; Laski (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin) ; Polska ; ZSRR ; 1907-2002Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-725272-48929-052(438)19929-052(438)20b59552943 2018/12772

CHMIELARZ, Zygmunt (1961- )Pragnienie wielkoci : czym rni si pogaski i chrzecijaski idea wielkodusznoci i pokory? : zarys problematyki / ZygmuntChmielarz. Pozna ; Krakw : Wydawnictwo Dante, 2018. 129 stron ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 119-129.ISBN 978-83-89500-67-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Kartezjusz (1596-1650) ; Tomasz z Akwinu (wity ; 1225-1274) ; Biblia ; Filozofia chrzecijaska ; Filozofia nowoytna ; Filozofia

staroytna ; Etyka katolicka ; Pokora ; Teologia katolicka ; WielkodusznoUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Religia i duchowo

272-425179141:27-1b59553765 2018/12773

Crki wiatoci : modlitewnik / [wybr tekstw, opracowanie i projekt graficzny Joanna Jankowska]. oma : WydawnictwoSaints&Co, [2018]. 112, [15] stron : ilustracje ; 17 cm.

Tytu rwnolegy: Daughters of Light.ISBN 978-83-950637-0-1Typ: Publikacje religijneGatunek: ModlitewnikCzas powstania dziea: 2018Temat: Duchowo katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-282.5b59588615 2018/12774

CZAJA, Andrzej (1963- )Pasterskie sowo... : niedzielne refleksje wygoszone na antenie Radia Doxa. T. 8, (Rok A) / Andrzej Czaja. Opole : RedakcjaWydawnictw Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego : Wydawnictwo i Drukarnia witego Krzya, 2017. 147, [5]stron ; 21 cm. (Pomoce Duszpasterskie / Uniwersytet Opolski. Wydzia Teologiczny ; nr 41)

13

ISBN 978-83-65860-07-1 (RW WT UO)ISBN 978-83-7342-592-7Typ: Publikacje religijneGatunek: Kazania ; Pomoce liturgiczno-duszpasterskieCzas powstania dziea: 2017Temat: KatolicyzmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-475(042)b59547042 2018/12775

Czarne lustro : od wizji mediw do technologii przyszoci / pod redakcj Michaa Legana. Krakw : Uniwersytet PapieskiJana Pawa II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. 212, [2] strony : ilustracja ; 23 cm. (Colloquium z Teologii Mediw im. ks. prof.Andrzeja Baczyskiego ; 2)

Bibliografia przy artykuach.Publikacja finansowana z dotacji na utrzymanie potencjau badawczego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II w Krakowie, przyznanej

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w roku 2016ISBN 978-83-7438-663-0 (wersja drukowana)ISBN 978-83-7438-664-7 (wersja online)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Analiza i interpretacja ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Black mirror (serial filmowy) ; Postp techniczny ; Rozwj spoeczny ; rodki masowego przekazu ; Teologia katolicka ; Teologia

moralnaUjcie / dziedzina: Media i komunikacja spoeczna ; Religia i duchowo ; Socjologia i spoeczestwo

272-42791.241(410)b59538764 2018/12776

DAMAZYN, Micha (1976- )Dokoczysz dzieo Faustyny : siostra Helena Majewska, wileska mistyczka miosierdzia / Micha Damazyn. Wilno ; Krakw :Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego PustelnikaPaulinianum], 2018. 95 stron : fotografie, portrety ; 17 cm.

Bibliografia na stronach 93-94.ISBN 978-83-65600-76-9 (Paulinianum)Typ: Literatura faktu, eseje, publicystyka ; Publikacje religijneGatunek: BiografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Majewska, Helena (1902-1967) ; Siostry od Aniow ; Duchowo katolicka ; Miosierdzie Boe ; Mistycy ; Wilno (Litwa) ; 1902-1967Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-788/-789272-58929-052(438)19b59578452 2018/12777

DEC, Ignacy (1944- )Ku prawdzie na skrzydach wiary i rozumu. T. 2, Rozwaania teologiczne / Ignacy Dec. widnica : Wydawnictwo WyszegoSeminarium Duchownego Diecezji widnickiej Adalbertus, 2018. 910, [1] strona ; 25 cm.

ISBN 978-83-64639-06-7Typ: Literatura faktu, eseje, publicystyka ; Publikacje naukoweGatunek: Antologia ; Artyku z czasopisma naukowego ; Artyku z czasopisma religijnegoCzas powstania dziea: 1983-2017, 2018Temat: Benedykt XVI (papie ; 1927- ) ; Jezus Chrystus ; Jan Pawe II (papie ; 1920-2005) ; Koci katolicki ; Antropologia teologiczna ;

Chrzecijastwo ; Duchowiestwo katolickie ; Eucharystia ; Ewangelizacja ; Formacja (religia) ; Kapastwo ; Mio ; Nauczanie papieskie ;Teologia katolicka ; Wiara ; Europa ; Polska ; 1174-2017

Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo272b59593258 2018/12778

Etos pracy drog dojrzewania czowieka / redakcja Janusz Podzielny ; Uniwersytet Opolski. Wydzia Teologiczny. Instytut Nauko Rodzinie. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2017. 138, [2] strony ; 24 cm. (Czowiek, Rodzina, Spoeczestwo ; 27)

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach. Spis treci take w jzyku angielskim.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-65860-02-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Etyka katolicka ; Katolicka nauka spoeczna ; Praca ; Rozwj osobowoci ; 1981-2016Ujcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Gospodarka, ekonomia, finanse

272-4253-027.21:172:272174b59553832 2018/12779

GAWOR, Piotr (1944- )I rzek im... [1], Wedug w. Mateusza / Piotr Gawor. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia witego Krzya, 2017. 411 stron :fotografie ; 21 cm.

14

ISBN 978-83-7342-586-6Typ: Poezja ; Publikacje religijneGatunek: Cytaty ; Rozwaania i rozmylania religijne ; WierszePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2015-2016, 2017Temat: Biblia. NT. Ewangelia wedug w. Mateusza ; Duchowo katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58821.162.1-1b59551860 2018/12780

GAWOR, Piotr (1944- )I rzek im.... [2], Wedug w. Marka / Piotr Gawor. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia witego Krzya, 2017. 231 stron :fotografie ; 21 cm.

ISBN 978-83-7342-585-9Typ: Poezja ; Publikacje religijneGatunek: Cytaty ; Rozwaania i rozmylania religijne ; WierszePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2015-2017, 2017Temat: Biblia. NT. Ewangelia wedug w. Marka ; Duchowo katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58821.162.1-1b59568987 2018/12781

GAWOR, Piotr (1944- )I rzek im... [3], Wedug w. ukasza / Piotr Gawor. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia witego Krzya, 2017. 427 strony :fotografie ; 21 cm.

ISBN 978-83-7342-584-2Typ: Poezja ; Publikacje religijneGatunek: Cytaty ; Rozwaania i rozmylania religijne ; WierszePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2016-2017, 2017Temat: Biblia. NT. Ewangelia wedug w. ukasza ; Duchowo katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58821.162.1-1b59568872 2018/12782

GDECKI, Stanisaw (1949- )Bg moj ucieczk i moc / Stanisaw Gdecki. Pozna : wity Wojciech Dom Medialny. Wydawnictwo, 2018. 500, [2] strony: fotografie ; 24 cm. (Homilie, przemwienia, listy arcybiskupa Stanisawa Gdeckiego ; t. 8)

ISBN 978-83-8065-238-5Typ: Publikacje religijneGatunek: Kazania ; Listy ; Mowy i przemwieniaCzas powstania dziea: 2018-2013Temat: KatolicyzmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-475(042)(044.6)b59539446 2018/12783

GRZYWOCZ, Krzysztof (1962-2017?)Na pocztku by sens / Krzysztof Grzywocz ; rozmawiaj Wojciech Eichelberger, Adam Jawiski oraz Katarzyna Jaboska,Zbigniew Nosowski ; sowo wstpne Andrzej Czaja ; posowie Katarzyna Jaboska. Warszawa : Towarzystwo Wi, copyright2018. 105, [6] stron ; 21 cm. (Biblioteka Wizi, ISSN 0519-9336 ; t. 340)

ISBN 978-83-65424-34-1 : z 25Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Antologia ; Wywiad dziennikarskiCzas powstania dziea: 2001-2007, 2018Temat: Asceza (religia) ; Duchowo katolicka ; Kierownictwo duchowe ; Odpoczynek ; Psychoterapia ; Sens yciaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo ; Rozwj osobisty

272-58615.851b59547418 2018/12784

JAGODZISKI, Henryk M. (1969- )Opowieci z Indii i Nepalu / Henryk M. Jagodziski. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2018. 207, [1] strona ; 19 cm.

15

ISBN 978-83-7720-512-9 : z 25Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Pamitniki i wspomnieniaPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2018Temat: Jagodziski, Henryk M. (1969- ) ; Duchowiestwo katolickie ; Polacy za granic ; Indie ; Nepal ; 2016-2017Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-725913(540)929-051(438)20b59557758 2018/12785

JELONEK, Tomasz (1937- )Homilie okolicznociowe. T. 3, Czcigodny Suga Boy o. Serafin Kaszuba (kapucyn) / Tomasz Jelonek. Krakw : WydawnictwoPetrus, copyright 2018. 269, [1] strona ; 19 cm.

ISBN 978-83-7720-532-7 : z 29Typ: Publikacje religijneGatunek: Antologia ; KazaniaCzas powstania dziea: 2010-2017, 2018Temat: Kaszuba, Serafin (1910-1977) ; Kapucyni ; Katolicyzm ; 1910-1977Ujcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-788/-789(042)b59569438 2018/12786

KASPRZAK, Sylwester (1959- )Patronat misyjny w Hiszpanii, Portugalii i w pastwach kolonizowanych w okresie od XVI do XIX wieku / Sylwester Kasprzak. Lublin ; Grna Grupa : Verbinum Wydawnictwo Ksiy Werbistw, 2018. 160 stron ; 21 cm.

Bibliografia na stronach 155-160.ISBN 978-83-7192-543-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Koci katolicki ; Kolonializm ; Koci a pastwo ; Misje ; Pastwa i terytoria zalene ; Papiestwo ; Wadcy ; Wadza ; Afryka ; Ameryka

aciska ; Hiszpania ; Portugalia ; 1487-1900Ujcie / dziedzina: Historia ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Religia i duchowo

272-76325(460)325(469)b5955650x 2018/12787

YJAK, Wiktor (1954- )Spis funduszw i przychodw rocznych do probostwa miasta Rawy nalecy dokonany w 1818 roku / Wiktor Zygmunt yjak. Rawa Mazowiecka : Stowarzyszenie Wychowankw Gimnazjum i Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Skodowskiej-Curie,2017. 120 stron : faksymilia, fotografie, mapy ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 89-91, dyskografia autora na stronach 119-120, bibliografia autora na stronach 107-117. Indeksy.ISBN 978-83-941397-4-2Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Parafie ; Majtek kocielny ; Rawa Mazowiecka (woj. dzkie ; okolice) ; 1759-1818Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-774332.2(438)b59566206 2018/12788

MAZUR, Jan (1955- )Katolicka nauka spoeczna : podstawowe zagadnienia w zarysie / Jan Mazur. Wydanie 2., poprawione i uzupenione. Krakw :Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego PustelnikaPaulinianum], 2016. 325, [1] strona ; 24 cm.

Na ksice wycznie bdnie przypisny ISBN. Skrypt dla studentw teologii.Bibliografia na stronach 316-325.Typ: Publikacje dydaktyczne ; Publikacje naukoweGatunek: PodrcznikPoziom nauczania: Szkoy wyszeCzas powstania dziea: 2016Temat: Etyka katolicka ; Etyka spoeczna ; Filozofia chrzecijaska ; Filozofia spoeczna ; Katolicka nauka spoeczna ; Nauczanie papieskie ;

Patrologia ; Teologia katolicka ; 100-2015Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo ; Socjologia i spoeczestwo

2723-027.21:172:272(075.8)b59565524 2018/12789

NADOLSKI, Bogusaw (1933- )Idcie i gocie : wiadectwo ycia wyrazem wdzicznoci za chrzest / Bogusaw Nadolski. Krakw : Wydawnictwo Petrus,copyright 2017. 161, [1] strona : ilustracje, fotografia, nuty ; 18 cm.

16

ISBN 978-83-7720-327-9 : z 19Typ: Publikacje religijneGatunek: Opracowanie ; Pomoce liturgiczno-duszpasterskieCzas powstania dziea: 2017Temat: Chrzest ; Duszpasterstwo ; Ewangelizacja ; wiadectwa wiary ; Teologia katolicka ; 2016-2017Ujcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-558.3272-48272-76b59576406 2018/12790

NADOLSKI, Bogusaw (1933- )Veni Creator / Bogusaw Nadolski. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2018. 85, [2] strony : ilustracje, fotografie ; 19cm.

ISBN 978-83-7720-524-2 : z 15Typ: Publikacje religijneGatunek: Opracowanie ; Pomoce liturgiczno-duszpasterskieCzas powstania dziea: 2018Temat: Duch wity ; Duszpasterstwo ; Symbolika chrzecijaska ; Teologia katolicka ; 2017-2019Ujcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-144.89272-48272-526.6/.7b59575645 2018/12791

NIEWGOWSKI, Wiesaw Aleksander (1941- )Moje msze nie moje / Wiesaw Al. Niewgowski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa :Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 380, [2] strony ; 20 cm.

ISBN 978-83-65600-30-1 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 1970-2006Temat: Duchowo katolicka ; Msza witaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59580926 2018/12792

NIEWGOWSKI, Wiesaw Aleksander (1941- )Msza w drodze po wiecie / Wiesaw Al. Niewgowski. Wydanie 2., rozszerzone. Krakw : Inicjatywa EwangelizacyjnaWejdmy na Szczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2018. 109stron ; 20 cm.

ISBN 978-83-65600-79-0 (Paulinianum)Typ: Literatura faktu, eseje, publicystyka ; Publikacje religijneGatunek: Dzienniki ; Relacja z podry ; Rozwaania i rozmylania religijnePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 1975-2006Temat: Niewgowski, Wiesaw Aleksander (1941- ) ; Duchowiestwo katolickie ; Duchowo katolicka ; Msza wita ; wiat ; 1975-2006Ujcie / dziedzina: Podre i turystyka ; Religia i duchowo

272-725272-549272-58929-051(438)19929-051(438)20b59581086 2018/12793

NIEWGOWSKI, Wiesaw Aleksander (1941- )Rozmowy z Anioem Strem / Wiesaw Al. Niewgowski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ;[Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2018. 115 stron ; 20 cm.

ISBN 978-83-65600-78-3 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2018Temat: Angelologia ; Anio Str ; KatolicyzmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59581207 2018/12794

Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce XX i XXI wieku / pod redakcj Pawa Nowogrskiego, Wojciecha Polaka,Waldemara Rozynkowskiego. Toru ; Grsk : Fundacja Centrum Edukacji Modziey im. ks. Jerzego Popieuszki, 2018. 185stron : ilustracje, fotografie, portrety ; 21 cm. (Roczniki Ksidza Jerzego ; t. 3)

17

Na grzbiecie wycznie tytu serii. Materiay z konferencji naukowej, 25 maja 2017 r., Grsk.Publikacja dofinansowana z budetu Wojewdztwa Kujawsko-PomorskiegoISBN 978-83-942011-5-9Typ: Publikacje naukoweGatunek: Materiay konferencyjne ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) ; Jerzy Popieuszko (bogosawiony ; 1947-1984) ; Katolicyzm ; Kult maryjny ; Kult witych ;

Pielgrzymki ; Polska ; 1966-2017Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-57b59569517 2018/12795

POLAK, MarianPoznaj, aby kocha / Marian Polak. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 111 stron : ilustracja ; 18 cm.

ISBN 978-83-7720-420-7 : z 14Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2017Temat: Duchowo katolicka ; Mio ; Poznanie ; WiaraUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59581803 2018/12796

Punsko parapija 1597-2017 / [sudare Sigitas Birgelis, Nijole Birgeliene, Bozena Bobiniene, Marius Talutis ; straipsni autoriaiSigitas Birgelis, Vaida Kamuntaviciene, Simonas Norkus, Juozas Vaina, Maryte Misiukoniene, Kstutis Zemaitis, Krzysztof Tarka,Marius Talutis, Algimantas Katilius, Bozena Bobiniene, Kazimieras Baranauskas, Ignas Dzermeika, Alicija Sitarskiene, PetrioneleJakimaviciene, Juozas Vaznelis, Aldona Vaicekauskiene, Nijole Birgeliene, Kostas Cibulskas, Angele Sliauziene, Jonas Vaiciulis,Petras Venslauskas]. Pusk : Ausros leidykla, 2017. 433, [2] strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm.

Tekst czciowo rwnolegy w jzyku aciskim, litewskim. Streszczenie w jzyku angielskim, polskim.Bibliografia przy niektrych pracach.Zrealizowano dziki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i AdministracjiISBN 978-83-65342-39-3Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: Monografia ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Parafia Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny (Pusk) ; Koci katolicki ; Litwini ; Polska ; Pusk (woj. podlaskie, pow. sejneski,

gm. Pusk) ; 1597-2017Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-774b59572632 2018/12797

RADECKI, Aleksander (1951- )Wieczr uwielbienia Boga tacem : radosnym krokiem do niebieskiego Jeruzalem : Wrocaw, Dom w. Edyty Stein, 24 listopada2017 r. / Aleksander Radecki, Hanna ukaszewicz-Gulanowska. Wrocaw : Dom w. Edyty Stein, 2017. 44 strony ; 16 cm.

ISBN 978-83-941554-4-5Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Duchowo katolicka ; Taniec ; Uwielbienie (chrzecijastwo)Ujcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-5b59586862 2018/12798

ROSIK, Mariusz (1968- )Przebaczenie - naiwno czy klucz do uzdrowienia? / Mariusz Rosik. Wrocaw : Dom Edyty Stein, 2018. 12 stron ; 16 cm.

ISBN 978-83-949897-0-5Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2018Temat: Duchowo katolicka ; PrzebaczenieUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59587829 2018/12799

STANIEK, Edward (1941- )Ocali wasne sumienie : bogactwo Dekalogu / Edward Staniek. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 178, [1]strona ; 19 cm.

ISBN 978-83-7720-379-8Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2017Temat: Dekalog ; Etyka katolicka ; SumienieUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59569074 2018/12800

STPNIAK, Krzysztof (1964- )Tadeusz ychiewicz / Krzysztof Stpniak. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2018. 325, [1] strona ; 19 cm. (WielcyLudzie Nauki i Kultury)

18

Bibliografia na stronach 277-324.ISBN 978-83-7720-404-7 : z 49Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: BiografiaPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2018Temat: ychiewicz, Tadeusz (1922-1994) ; Koci katolicki ; Chrzecijastwo ; Duchowo katolicka ; Pisarze polscy ; Literatura katolicka ;

Krakw (woj. maopolskie) ; 1922-1994Ujcie / dziedzina: Historia ; Literaturoznawstwo ; Religia i duchowo

272-725821.162.1(091)19929-052(438)19b59561129 2018/12801

STRZELCZYK, Grzegorz (1971- )Po co Koci / Grzegorz Strzelczyk. Warszawa : Towarzystwo Wi, copyright 2018. 106, [5] stron ; 21 cm. (BibliotekaWizi, ISSN 0519-9336 ; t. 342)

ISBN 978-83-65424-36-5 : z 25Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: PublicystykaCzas powstania dziea: 2009-2016, 2018Temat: Eklezjologia ; Teologia katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-72b59555117 2018/12802

STUDNICKI, PiotrSakrament bierzmowania / Piotr Studnicki. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2018. 59, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.

ISBN 978-83-7720-492-4Typ: Publikacje religijneGatunek: Opracowanie ; Pomoce liturgiczno-duszpasterskieGrupa odbiorcw: ModzieCzas powstania dziea: 2018Temat: Bierzmowanie ; KatolicyzmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-558.4b59575761 2018/12803

Teologia osoby w perspektywie witoci / pod redakcj Jana Radkiewicza. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe UniwersytetuSzczeciskiego, 2017. 116 stron ; 24 cm. (Studia i Rozprawy / Wydzia Teologiczny Uniwersytetu Szczeciskiego ; nr 50)

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia przy pracach.ISBN 978-83-7972-174-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Antropologia filozoficzna ; Antropologia teologiczna ; Doskonao chrzecijaska ; Osoba (filozofia) ; Teologia katolicka ; 1830-2005Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-181/-184141.319.8b59554186 2018/12804

UMISKI, WacawKonwikt Teologiczny witego Krzya w Warszawie w latach 1918-1939 / Wacaw Umiski. Krakw : Uniwersytet PapieskiJana Pawa II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. 190 stron : fotografie, portrety ; 23 cm.

Bibliografia, netografia na stronach 11-19. Indeksy.ISBN 978-83-7438-615-9 (wersja drukowana)ISBN 978-83-7438-616-6 (wersja online)Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Konwikt Teologiczny witego Krzya (Warszawa) ; Polska Prowincja (Misjonarze w. Wincentego a Paulo) ; Wydzia Teologii Katolickiej

(Uniwersytet Warszawski) ; Duchowiestwo katolickie ; Szkolnictwo teologiczne ; Teolodzy ; Warszawa (woj. mazowieckie) ; 1918-1939Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-756378.4/.6(438)b59546098 2018/12805

WINIEWSKA, GabrielaMiosierdzie nieskoczone : dla nas i caego wiata / [Gabriela Winiewska]. Stargard ; Szczecin : Zapol Sobczyk, 2018. 128stron : ilustracje ; 28 cm.

19

ISBN 978-83-7518-861-5Typ: Poezja ; Publikacje religijneGatunek: Opracowanie ; Pomoce liturgiczno-duszpasterskie ; WierszePrzynaleno kulturowa: Literatura polskaGrupa wiekowa: Dzieci, 9-13 latCzas powstania dziea: 2018Temat: Duchowo katolicka ; Miosierdzie BoeUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58(02.053.2)b59557217 2018/12806

WOJCIECHOWSKI, Micha (1953- )Jak dzi mwi o wierze : zasady i przykady / Micha Wojciechowski. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2016. 326stron ; 19 cm.

Bibliografia na stronach 315-318.ISBN 978-83-7720-294-4 : z 39,90Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2016Temat: Ewangelizacja ; Teologia katolicka ; WiaraUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-184272-76b59580070 2018/12807

WOOCHOWICZ, Mariola (1961-2016)Tak! Bg chce... aby pomnaa talenty jak pierwszy i drugi suga : (inspirowane przypowieciami o talentach z Mt 25 i o minachz k 19) / Mariola Woochowicz, Piotr Woochowicz. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa: Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2018. 75, [5] stron ; 17 cm. (Tak! Bg chce... ;5)

ISBN 978-83-65600-82-0 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: Analiza i interpretacja ; Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2016-2017Temat: Biblia. NT. Ewangelia wedug w. Mateusza. 25,14-30 ; Biblia. NT. Ewangelia wedug w. ukasza. 19,12-27 ; Duchowo katolickaUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59590221 2018/12808

WOOCHOWICZ, Mariola (1961-2016)Tak! Bg chce... wytrenowa Ciebie do peni dojrzaoci i mocy : (inspirowane Psalmem 18) / Mariola Woochowicz. Krakw :Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego PustelnikaPaulinianum], 2018. 95, [5] stron : fotografie ; 17 cm. (Tak! Bg chce... ; 4)

ISBN 978-83-65600-81-3 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: Analiza i interpretacja ; Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2016Temat: Biblia. ST. Ksiga Psalmw. 18 (17) ; Autorytet ; Dojrzewanie ; Duchowo katolicka ; SamodzielnoUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-58b59581657 2018/12809

ZATWARDNICKI, Sawomir (1975- )Nocne rozmowy o chrzcie witym / Sawomir Zatwardnicki. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ;[Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2016. 59 stron ; 17 cm.

ISBN 978-83-65600-09-7 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: Rozwaania i rozmylania religijneCzas powstania dziea: 2016Temat: Chrzest ; KatolicyzmUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-558.3b59557606 2018/12810

ZIEMIASKI, Stanisaw (1931- )Muzyka w liturgii / Stanisaw Ziemiaski. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2016. 228, [3] strony : nuty ; 19 cm.

ISBN 978-83-7720-390-3 : z 29Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2016Temat: Liturgia katolicka ; Muzyka religijna ; 1201-2000Ujcie / dziedzina: Historia ; Religia i duchowo

272-535783(438)b59575360 2018/12811

20

ZWOLISKI, Andrzej (1957- )Czysto - walka o siebie : o chrzecijask wizj ciaa / Andrzej Zwoliski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy naSzczyt ; [Czstochowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 107, [2] strony ;17 cm.

ISBN 978-83-65600-24-0 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Ciao ludzkie ; Czysto (etyka) ; Etyka katolicka ; Etyka seksualna ; WstydUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Religia i duchowo

272-425176b59557862 2018/12812

ZWOLISKI, Andrzej (1957- )Homeopatia : zasady i prba oceny / Andrzej Zwoliski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czsto-chowa : Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2018. 90, [2] strony ; 17 cm.

Na stronie redakcyjnej bdny ISBN.ISBN 978-83-65600-87-5 z 9,90Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Homeopatia ; Katolicyzm ; 1701-2008Ujcie / dziedzina: Historia ; Medycyna i zdrowie ; Religia i duchowo

272-425615.015.32b59561890 2018/12813

ZWOLISKI, Andrzej (1957- )Jak rozrnia grzechy? / Andrzej Zwoliski. Krakw : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdmy na Szczyt ; [Czstochowa :Wydawnictwo Zakonu witego Pawa Pierwszego Pustelnika Paulinianum], 2017. 116, [1] strona ; 17 cm.

ISBN 978-83-65600-51-6 (Paulinianum)Typ: Publikacje religijneGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Duchowo katolicka ; GrzechUjcie / dziedzina: Religia i duchowo

272-42b5955745x 2018/12814

BOHUSZEWICZ, Jakub.: Od optania do rytuau = poz. 12761

BRAUN-GAKOWSKA, Maria: Psychologia domowa = poz. 12925

MAZUR, Karolina: Zadania i funkcje adwokata w prawie kanonicznym i prawie polskim = poz. 12894

PASTUSZAK, Krzysztof: Halinka... = poz. 13348

SEKSUALNE wykorzystywanie maoletnich w Kociele = poz. 12920

SIEMIENIEC, Tomasz: Teologiczna rola Ludzi (hoi anthropoi) w Apokalipsie Janowej = poz. 12767

STPNIAK, Krzysztof: Fenomen reklamy religijnej = poz. 13053

STUDNICKI, Piotr.: Dialog jako warto = poz. 12832

SZWEDA, Piotr: Dotyk cierpienia w yciu w. Teresy z Lisieux i w. Faustyny = poz. 12769

3 NAUKI SPOECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJABOGUSAWSKI, Marcin: Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej = poz. 12742

ETOS pracy drog dojrzewania czowieka = poz. 12779

MAZUR, Jan: Katolicka nauka spoeczna = poz. 12789

30 Metodologia nauk spoecznych. Polityka spoeczna. Problematyka pci. Socjografia

FIJAKOWSKI, Pawe (1963- )Androgynia, dionizyjsko, homoerotyzm : niezwyke wtki europejskiej tosamoci / Pawe Fijakowski. Warszawa : EneteiaWydawnictwo Szkolenia, 2016. 252, [1] strona, [1] karta tablic : ilustracje ; 21 cm.

21

Bibliografia, netografia na stronach 243-[253].ISBN 978-83-61538-73-8 : z 33Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: EsejPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2016Temat: Androgynia (psychologia) ; Antropologia spoeczna ; Gender ; Homoseksualizm ; Literatura ; Kultura ; Tematy i motywy ; Tosamo

pciowa ; Europa ; Polska ; 500 p.n.e.-2004Ujcie / dziedzina: Etnologia i antropologia kulturowa ; Historia ; Socjologia i spoeczestwo

305316.837316.7b59582534 2018/12815

KOZIO, KarolinaPoszukiwacz marze : z kamer wrd kobiet Iranu / Karolina Kozio. Konin : Wydawnictwo Psychoskok, copyright 2018. 101 stron : fotografie ; 21 cm.

ISBN 978-83-8119-150-0 : z 26,90Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Relacja z podryPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2018Temat: Kozio, Karolina ; Marzenia ; Kobieta ; Iran ; 2016-2017Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

308(55)929-051(438)20b59567259 2018/12816

KUBICKI, Pawe (1973- )Polityka publiczna wobec osb z niepenosprawnociami / Pawe Kubicki. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. SzkoaGwna Handlowa, 2017. 230, [2], 34 strony : ilustracje ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 211-230.ISBN 978-83-8030-189-4Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Osoby z niepenosprawnoci ; Polityka publiczna ; Polityka spoeczna ; Polska ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

304(438)364.4-056.26/.36(438)b59592977 2018/12817

Polityka publiczna : dowiadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Jacek Luszniewicz, Katarzyna Obkowska-Kubiak. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoa Gwna Handlowa, copyright 2017. 192 strony : ilustracje, fotografie, wykresy; 24 cm.

Ksiga dedykowana pamici Sawomira Sztaby.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych przy rozdziaach.ISBN 978-83-8030-195-5Typ: Publikacje naukoweGatunek: Ksiga pamitkowa ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Sztaba, Sawomir (1954-2015) ; Polityka publiczna ; Polska ; 1950-2018Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

304(438)b59590336 2018/12818

Womens space and mens space / edited by Katarzyna Ostalska. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, 2017. 144strony : fotografie ; 21 cm.

Bibliografia, netografia przy pracach.Dostpne take jako e-book.ISBN 978-83-8142-006-8ISBN 978-83-8142-007-5 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Gender ; Kobieco ; Msko ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

305b59578750 2018/12819

WOJCIECHOWSKA, Renata: Ekonomia odkrycia naukowego = poz. 12733

311+314 Statystyka. Demografia.

GOATA, Elbieta (1956- )Koniec ery tradycyjnych spisw ludnoci / Elbieta Goata. Pozna : Pozna University of Economics Press, 2018. 237 stron :ilustracje, wykresy ; 25 cm.

22

Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 219-234.Rozdziay 3. i 4. powstay w ramach projektu: Estymacja porednia w zakresie badania niepenosprawnoci na podstawie NSP 2011. Projekt

zosta sfinansowany ze rodkw Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01472ISBN 978-83-7417-971-3Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2018Temat: Metodologia ; Spis ludnoci ; Polska ; 2002-2017Ujcie / dziedzina: Gospodarka, ekonomia, finanse

314b59563540 2018/12820

NIEBELSKI, Eugeniusz: Lepsza nam kula nili takie ycie! = poz. 13347

PASTUSZAK, Krzysztof: Halinka... = poz. 13348

SONS of one nation = poz. 13351

316 Socjologia

Autopromocja, autoprezentacja : wizerunek w mediach masowych. T. 3 / pod redakacj Aleksandry Kalisz, Eweliny Tyc. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2017. 219 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm. (Prace NaukoweUniwersytetu lskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3663)

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-226-3143-0ISBN 978-83-226-3144-7 (wersja elektroniczna)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Autoprezentacja ; rodki masowego przekazu ; 1801-2017Ujcie / dziedzina: Media i komunikacja spoeczna

316.77159.94:316.47:316.61b59567661 2018/12821

BORZUCKA-SITKIEWICZ, KatarzynaEkshibicjonizm spoeczny w Internecie : motywy i potencjalne zagroenia dla zdrowia i bezpieczestwa modziey / KatarzynaBorzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2017. 210 stron : ilustracje, wykresy ;24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu lskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3667)

Streszczenie w jzyku angielskim, niemieckim.Bibliografia, netografia na stronach 199-208.ISBN 978-83-226-3194-2 (wersja drukowana) : z 22 (+VAT)ISBN 978-83-226-3195-9 (wersja elektroniczna)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Gimnazja ; Komunikacja internetowa ; Modzie ; Spoeczestwo informacyjne ; Pedagogika medialna ; Psychologia rozwojowa ;

Zachowania ryzykowne ; Polska ; 2001-2017Ujcie / dziedzina: Informatyka i technologie informacyjne ; Media i komunikacja spoeczna ; Psychologia ; Socjologia i spoeczestwo

316.77(438)316.346.3-053.6(438)004.738.5.056b59548071 2018/12822

Emocjonalne aspekty kultury / pod redakcj Marii Bielawki, ukasza Trzciskiego i Katarzyny Skowronek. Krakw : Wydaw-nictwa Naukowe Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica, 2017. 247, [1] strona ; 24 cm.

Cz prac w jzyku angielskim. Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-7464-929-2Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Kultura ; Uczucia ; LiteraturoznawstwoUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Kultura i sztuka ; Psychologia

316.7159.942b59539896 2018/12823

Facebook : oblicza i dylematy / pod redakcj Jana Krefta. Krakw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, copyright2017. 138, [2] strony : wykresy ; 23 cm.

23

Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-233-4317-2ISBN 978-83-233-9690-1 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Facebook ; 2000-2017Ujcie / dziedzina: Media i komunikacja spoeczna

316.77004.77b59558040 2018/12824

Jestem taki jak ty / [zesp redakcyjny Grayna Bar, Kamila Grna]. ary : Urzd Miejski, 2017. 80 stron : portrety ; 21 cm.Publikacja wydana w ramach zadania publicznego pn. Droga do samodzielnoci wspfinansowana ze rodkw PFRON przy udziale

Wojewdztwa LubuskiegoISBN 978-83-89214-04-1 : bezpatneTyp: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: Antologia ; Wywiad dziennikarskiCzas powstania dziea: 2017Temat: Niepenosprawni fizycznie ; Partycypacja spoeczna ; Pracownicy socjalni ; Sukces ; Wojewdztwo lubuskie (1999- ) ; 1989-2017Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

316.344-056.26(438)364-4(438)(047)b59593581 2018/12825

Liquid structures and cultures / scientific editors Oxana Kozlova, Arkadiusz Koodziej ; [authors Frantisek Zich, Oxana Kozlova,Karol Piasecki, Arkadiusz Koodziej, Viktoriia Bolotova, Tetiana Baidak, Jakub Barszczewski, Augusto Gamuzza, Juho Korhonen,Johannes Niemelainen, Nailya Malikova, Elbieta Opiowska, Ivan Osinskiy, Jonas Mardosa, Olga Istomina, Andras Morauszki,Elena Irsetskaya, Olga Kitaitseva, Kateryna Astakhova, Valeriya Ilchenko, Natalia Maksymowicz-Mroz, Marina Bulanova, NataliaShevchenko]. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, 2017. 256 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Nazwy autorw na okadce.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-7972-156-6Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Migracje ; wiadomo narodowa ; wiadomo regionalna ; Wielokulturowo ; 2013-2016Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

316.64b59582637 2018/12826

Modzi : przeciw czemu si buntuj? czego pragn? co buduj? / redakcja naukowa ukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane,Bogdan Stakowski. Krakw : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. 313 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm. (Wsparcie i Troska : studia z pedagogiki spoecznej)

Cz prac w jzyku angielskim. Streszczenie w jzyku angielskim, polskim przy pracach. Spis treci take w jzyku angielskim.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-7614-359-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Modzie ; Postawy ; Relacje midzyludzkie ; Tosamo (psychologia) ; Zachowanie ; Polska ; 2001-2018Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

316.346.3-053.6(438)b59543590 2018/12827

Oblicza niepenosprawnoci w teorii i praktyce / pod redakcj Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racaw, Doroty uchowskiej-Skiby. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, 2017. 365, [2] strony ; 21 cm.

Na stronie tytuowej i okadce nazwa projektu: Aktywni (nie)penosprawni. Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach oraz streszczeniew jzyku angielskim caoci.

Bibliografia, netografia przy pracach.Dostpne take jako e-book. Wydanie ksiki dofinansowane przez Akademi Grniczo-Hutnicz im. Stanisawa Staszica w Krakowie

(dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjau badawczego nr 11.11.430.158)ISBN 978-83-8088-789-3ISBN 978-83-8088-790-9 (e-ISBN)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Osoby z niepenosprawnoci ; NiepenosprawnoUjcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

316.344-056.26/.36b59552050 2018/12828

SANDLER, LaurenJedno i ju / Lauren Sandler ; przeoy Jerzy Malinowski. Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 252, [3] strony ; 21 cm.

24

Tytu oryginau: One and only : the freedom of having an only child, and the joy of being one. Na okadce: wiadomy wybr i radoposiadania jednego dziecka.

Dostpne take jako e-book.ISBN 978-83-280-5121-8 : z 34,99Typ: Publikacje popularnonaukoweGatunek: OpracowaniePrzynaleno kulturowa: Literatura amerykaskaCzas powstania dziea: 2013Temat: Jedynacy ; RodzinaUjcie / dziedzina: Psychologia ; Socjologia i spoeczestwo

316.811/.815159.9-055.5b59553352 2018/12829STAMATEAS, BernardoToksyczni ludzie / Bernardo Stamateas ; przekad Barbara Sawomirska. Warszawa : Bellona, copyright 2018. 243, [5] stron ;21 cm.

Tytu oryginau: Gente txica.Bibliografia na stronach 241-243.ISBN 978-83-11-15300-4Typ: Poradniki i przewodnikiGatunek: PoradnikCzas powstania dziea: 2011Temat: Relacje midzyludzkie ; Manipulacja (psychologia) ; Toksyczne zwizkiUjcie / dziedzina: Rodzina, relacje midzyludzkie

316.47316.6b59593404 2018/12830STAROSTA, Pawe (1951- )Spoeczny potencja odrodzenia miast poprzemysowych / Pawe Starosta. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego,2016. 367 stron : wykresy ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 313-329.ISBN 978-83-8088-303-1ISBN 978-83-8088-304-8 (e-ISBN)Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2016Temat: Miasta ; Socjologia ; Urbanistyka ; Adapazar (Turcja) ; Iwanowo (Rosja) ; d (woj. dzkie) ; Miszkolc (Wgry) ; Poniewie (Litwa) ;

2016Ujcie / dziedzina: Socjologia i spoeczestwo

316.334.56(4)711.16(4)b59553212 2018/12831STUDNICKI, PiotrDialog jako warto / Piotr Studnicki. Krakw : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. 89, [2] strony ; 21 cm.

ISBN 978-83-7720-243-2 : z 15Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Dialog ; Filozofia ; Pedagogika ; Teologia katolickaUjcie / dziedzina: Filozofia i etyka ; Religia i duchowo

316.771272-137.013b59577538 2018/12832WODERSKA, NinaWiedza i opinie modziey dotyczce dawstwa narzdw do transplantacji : aspekty edukacyjne / Nina Woderska. Pozna :[Nina Woderska], 2018. 269, [1] strona : ilustracje, portret, wykresy ; 21 cm.

Dysertacja.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 232-243.Publikacja wspfinansowana z funduszy Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia na Rzecz TransplantacjiISBN 978-83-948388-0-5Typ: Publikacje naukoweGatunek: Monografia ; Rozprawa doktorskaCzas powstania dziea: 2018Temat: Modzie ; wiadomo spoeczna ; Transplantacja ; Polska ; 2001-2016Ujcie / dziedzina: Medycyna i zdrowie ; Socjologia i spoeczestwo

316.346.3-053.6(438)316.64(438)616-089.843b59594172 2018/12833BEZPIECZNE miasto = poz. 12879EKOLOGIA informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni = poz. 12726FIJAKOWSKI, Pawe: Androgynia, dionizyjsko, homoerotyzm = poz. 12815

25

GLAUBE - Stutze der Identitat = poz. 12763

JAWOROWICZ, Piotr.: Wideokomunikowanie polityczne w internecie = poz. 12839

KALINOWSKA, Ewa: Diseurs de verite = poz. 13115

KOWALEWSKI, Ireneusz.: Zdrowie emocjonalne modziey = poz. 12756

KREATYWNO jzykowa w literaturze i mediach = poz. 13116

LUBISKA-BOGACKA, Magdalena.: Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji = poz. 12935

MONITOROWANIE zachowa ryzykownych, zachowa naogowych i problemw zdrowia psychicznego 15-letniej modziey= poz. 12918

ONSTAD, Katrina.: Efekt weekendu = poz. 12941

PALUSZYSKI, Tomasz: Rok 2016 = poz. 12842

PANORAMA prawnych aspektw wielokulturowoci spoeczestwa = poz. 12898

POSTPRAWDA jako zagroenie dla dyskursu publicznego = poz. 12846

SADURA, Przemysaw: Pastwo, szkoa, klasy = poz. 12943

STPNIAK, Krzysztof: Fenomen reklamy religijnej = poz. 13053

WIDERA, Zbigniew.: Media w komunikacji marketingowej organizacji usug publicznych = poz. 12875

ZWOLISKI, Andrzej: Wojna o prac = poz. 12864

32 Nauki polityczne. Polityka.

Amerykaska myl polityczna, ekonomiczna i prawna : zagadnienia wybrane. T. 1 = American legal, political & economicthought : selected problems. Vol. 1 / redakcja Micha Urbaczyk, ukasz Bartosik, Marcin Tomczak. Pozna ; d : ArchaeGraphWydawnictwo Naukowe, 2018. 381, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Cz prac w jzyku angielskim. Streszczenie w jzyku angielskim, polskim przy pracach. Wstp i spis treci take w jzyku angielskim.Bibliografia, wykaz aktw prawnych przy pracach.ISBN 978-83-66035-00-3 (ksika)ISBN 978-83-66035-01-0 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Polityka gospodarcza ; Polityka midzynarodowa ; Polityka zagraniczna ; Teoria polityki ; Europa ; Stany Zjednoczone (USA) ; 1776-2017Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

32-027.21b59592369 2018/12834

Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych : raporty suchaczy KSAP XXVIII Promocji Tadeusz Kociuszko / redakcjanaukowa Andrzej Zybaa ; Krajowa Szkoa Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczy-skiego. Warszawa : Krajowa Szkoa Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyskiego,2018. 240 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Stan prawny na 2017 r. ustalony na podstawie treci ksiki.Bibliografia, wykaz aktw prawnych przy pracach.ISBN 978-83-61713-06-7Typ: Publikacje naukoweGatunek: RaportCzas powstania dziea: 2018Temat: Polityka publiczna ; Ryzyko ; Polska ; 2017Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

32005.334b59554484 2018/12835

CIANCIARA, Agnieszka K. (1981- )Europejska Polityka Ssiedztwa w perspektywie konstruktywizmu : aktorzy, narracje, strategie / Agnieszka K. Cianciara. Warszawa : Instytut Studiw Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. 363 strony ; 25 cm.

Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 311-356. Indeks.ISBN 978-83-65972-14-9Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Europejska Polityka Ssiedztwa ; Polityka zagraniczna ; Europa Wschodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; 2002-2017Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

327.39(4-67)327(4-191.2-11)b59592175 2018/12836

CZY, Anna (1980- )Wsppraca regionalna pastw Grupy Wyszehradzkiej : dowiadczenia i perspektywy / Anna Czy. Katowice : WydawnictwoUniwersytetu lskiego, 2018. 314, [6] stron ; 25 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu lskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336; nr 3687)

26

Streszczenie w jzyku angielskim, niemieckim.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 283-312.ISBN 978-83-226-3270-3 (wersja drukowana) : z 36 (+VAT)ISBN 978-83-226-3271-0 (wersja elektroniczna)Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Grupa Wyszehradzka ; Integracja europejska ; Polityka zagraniczna ; Regiony (administracja) ; Wsppraca gospodarcza ; Wspdzia-

anie ; Czechy ; Polska ; Sowacja ; Wgry ; 1991-2016Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

327(4-191.2-11)339.92(4-191.2-11)b59555002 2018/12837

GRABOWSKI, Tomasz W. (1986- )Terroryzm pnocnokaukaski : rda, przejawy i przeciwdziaanie zjawisku / Tomasz W. Grabowski. Krakw : WydawnictwoNaukowe Akademii Ignatianum, 2017. 471 stron : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.

Streszczenie w jzyku angielskim.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 437-462.Publikacja dofinansowana ze rodkw przeznaczonych na dziaalno statutow Wydziau Pedagogicznego Akademii Ignatianum w KrakowieISBN 978-83-7614-349-1Typ: Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieCzas powstania dziea: 2017Temat: Terroryzm ; Kaukaz (region) ; 2002-2014Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

323.285(479)b59553455 2018/12838

JAWOROWICZ, PiotrWideokomunikowanie polityczne w internecie : Youtube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014 / Piotr Jaworowicz. Warszawa : Difin, 2016. 223 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm. (Engram)

Dla praktykw i teoretykw komunikowania politycznego, badaczy skupiajcych si na tematyce marketingu politycznego, kampanii wy-borczych i politycznego public relations i medioznawcw.

Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 205-218.ISBN 978-83-8085-207-5 : z 46Typ: Publikacje fachowe ; Publikacje naukoweGatunek: OpracowanieOdbiorcy: MedioznawcyCzas powstania dziea: 2016Temat: Internet ; Komunikacja polityczna ; Partie polityczne ; Polityka ; YouTube ; Polska ; 2011-2014Ujcie / dziedzina: Media i komunikacja spoeczna ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Socjologia i spoeczestwo

32.019.5:316.77(438)316.77(438)b59542469 2018/12839

KOSOWICZ, Robert (1965- )Konteksty dysfunkcyjnoci pastw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kosowicz. Krakw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-loskiego, copyright 2017. 546, [1] strona : ilustracje, mapy ; 25 cm. (Studia nad Rozwojem)

Bibliografia, netografia na stronach 477-522. Indeksy.Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloski ze rodkw Instytutu Nauk Politycznych i Stosunkw MidzynarodowychISBN 978-83-233-4291-5ISBN 978-83-233-9652-9 (e-book)Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2017Temat: Bezpieczestwo midzynarodowe ; Kryzys ; Ustrj polityczny ; Afryka Czarna ; 2005-2016Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna ; Socjologia i spoeczestwo

327.56/.57(6)321(6)b59543942 2018/12840

KUBAS, Sebastian (1977- )Proces demokratyzacji i jego determinanty : analiza na przykadzie Republiki Czeskiej i Wgier (1990-2016) / Sebastian Kubas. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2018. 608 stron : wykresy ; 25 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu lskiegow Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3696)

Streszczenie w jzyku angielskim, francuskim.Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 561-600.ISBN 978-83-226-3347-2 (wersja drukowana) : z 64 (+VAT)ISBN 978-83-226-3348-9 (wersja elektroniczna)Typ: Publikacje naukoweGatunek: MonografiaCzas powstania dziea: 2018Temat: Demokracja ; Ustrj polityczny ; Czechy ; Wgry ; 1990-2016Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

321.7(437.3)321.7(439)b59555786 2018/12841

27

PALUSZYSKI, Tomasz (1967- )Rok 2016 : Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistoci w narracji publicznej oraz dziaaniach Prawa i Sprawie-dliwoci / Tomasz Paluszyski. Pozna : Wydawnictwo Rys, 2017. 758 stron ; 20 cm.

Indeks.ISBN 978-83-65483-44-7Typ: Literatura faktu, eseje, publicystykaGatunek: EsejPrzynaleno kulturowa: Literatura polskaCzas powstania dziea: 2016Temat: Prawo i Sprawiedliwo ; Polityka wewntrzna ; rodki masowego przekazu ; Polska ; 2016Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

323(438)316.77(438)b59546888 2018/12842

Paradiplomacy in Asia : case studies of China, India and Russia / Magorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kamiski,Dominik Mierzejewski, Micha Sowikowski. d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, 2018. 228, [1] strona : ilustracje; 24 cm. (Contemporary Asian Studies Series)

Bibliografia, netografia przy rozdziaach.ISBN 978-83-8088-615-5ISBN 978-83-8088-803-6 (e-ISBN)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Case study (studium przypadku) ; Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Polityka regionalna ; Polityka zagraniczna ; Regiony (administracja) ; Wspdziaanie ; Gudarat (Indie) ; Kanton (Chiny) ; Rosja ;

1957-2015Ujcie / dziedzina: Polityka, politologia, administracja publiczna

327(5-12)b59557412 2018/12843

Policja i inne podmioty pastwowe w zagroeniu terrorystycznym, przestpczym, si natury i uwarunkowaniach spoecznych/ redakcja naukowa Andrzej Aksamitowski, Marek Cupryjak, Piotr Ostrowski. Szczecin : Zapol Sobczyk, 2018. 276 stron :ilustracje, fotografie, wykres ; 25 cm. (Bezpieczestwo Narodowe / Uniwersytet Szczeciski = National Security / The Universityof Szczecin) (wiat, Konflikty, Pokj)

Tytu rwnolegy: The role of police and other state formations in management process of natural disasters terrorist, crime and social threats. Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.

Bibliografia, netografia, wykaz aktw prawnych na stronach 265-275.Publikacja zrealizowana przy udziale rodkw finansowych Wydziau Humanistycznego Uniwersytetu SzczeciskiegoISBN 978-83-7518-866-0Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2018Temat: Bezpieczestwo narodowe ; Bezpieczestwo publiczne ; Organizacje pozarzdowe (NGO) ; Policja ; Suby mundurowe ; PolskaUjcie / dziedzina: Bezpieczestwo i wojskowo ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Prawo i wymiar sprawiedliwoci

327.56/.57(438)351.75(438)351.74(438)b59557679 2018/12844

Polskie wybory 2014-2015 : kontekst krajowy i midzynarodowy, przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne. T. 1 / podredakcj Mariusza Kolczyskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2017. 384 strony : ilustracje, fotografie,wykresy ; 25 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu lskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3606)

Streszczenie w jzyku angielskim przy pracach.Bibliografia, netografia przy pracach.ISBN 978-83-226-3068-6 (wersja drukowana) : z 42 (+VAT)ISBN 978-83-226-3069-3 (wersja elektroniczna)Typ: Publikacje naukoweGatunek: Praca zbiorowaCzas powstania dziea: 2017Temat: Kampania wyborcza ; Partie polityczne ; Polityka wewntrzna ; Wybory ; Wybory do Parlamentu Euro