of 10 /10
AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 8T30091.05 KOLO PIASKI A2 I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia ' .. -.... 1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zglo§z:ęfljA:, .. ~:,}TW<J ',: C'{'.n:ATi),/Ui3 ! Starosta Powiatu Kolskiego I" XOUl, . ul. Henryka Sienkiewicza 21/23 KAJ'>.ICS-:':' .• ~.RL4. OGOLNA 'c 62-600 Koło ::: ;~;~,: 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadząc~,g,PHnnt~~~ LOg, ZOtPl'-'/ ~~~b1 stacja bazowa 8T30091 KOLO PIASKI A2 r.A [A 3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i wOjewództw)'!. ~.~~~~~~~!!:r~D.i~-~.f.l~),?~),~.~i.ę .•.~;:r instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na ttQiyc;tt erel1).eznajd Slx Instafac a I MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI 10020000000000 ;~.. _,:l!'." ,'UJ ,su ." •••,."." '" ""'"'''''' ••••• _- WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000 "'"'~"""="""'--"-""'r''''_) REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000 PODREGION KONIŃSKI 10023015800000 POWIAT KOLSKI 10023015809000 . GMINA KOŚCIELEC 10023015809082 4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Polkom tel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 62-604 Kościelec, Straszków 101, dz. 368/19, gm. Kościelec 6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 151N, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz 7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej 8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 9. Wielkość i rodzaj emisji 2 ) sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 28 560 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 8 913 W 10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności. 11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych. 12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 3) wysokości 4) EIRP- 5) zakresy azymutów i 1) współrzędne 2) częstotliwość środków równoważna moc kątów pochylenia osi geograficzne elektrycznych anten pracy anten nad promieniowane głównych wiązek poziomem terenu izotropowo promieniowania 52-10-51.01N 900 MHz 46m 4398 Azymut 40° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_5,0° 52-10-51.01N 900 MHz 46m 7648 Azymut 140° 18-36-56.66E 2100 MHz Pochylenie 0,0°_5,0 0 52-10-51.01N 900 MHz 46m 7648 Azymut 260° 18-36-56.66E 2100 MHz Pochylenie 0,0°_5,0° 52-10-51.01N 2100 MHz 46m 3781 Azymut 40° 18-36-56.66E PochJl!enie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800 MHz 46m 5228 Azymut 20° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800 MHz 46m 5228 Azymut 70° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800 MHz 46m 4349 Azymut 140°, 200° 18-36-56.66E 4349 PochYlenie 0,0°_6,0 0 52-10-51.01N 1800 MHz 46m 4349 Azymut 260°, 320° 18-36-56.66E 4349 Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 80GHz 42m 8913 W Azymut 246° 18-36-56.66E 6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 1/2

r'''' ) ,'UJ ,su .•••,.. ' ''''''' ••••• -

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of r'''' ) ,'UJ ,su .•••,.. ' ''''''' ••••• -

I. Wypenia podmiot prowadzcy instalacj dokonujcy jej zgoszenia '.. -....
1. Nazwa i adres organu ochrony rodowiska waciwego do przyjcia zglo§z:fljA:, ..~:,}TW<J ',:C'{'.n:ATi),/Ui3 ! Starosta Powiatu Kolskiego I" XOUl, . ul. Henryka Sienkiewicza 21/23 KAJ'>.ICS-:':'.•~.RL4. OGOLNA 'c
62-600 Koo ::: ;~;~,: 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzc~,g,PHnnt~~~ LOg, ZOtPl'-'/ ~~~b1stacja bazowa 8T30091 KOLO PIASKI A2 r.A [A
3. Okrelenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i wOjewództw)'!. ~.~~~~~~~!!:r~D.i~-~.f.l~),?~),~.~i..•.~;:r instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na ttQiyc;tt erel1).eznajd Slx Instafac a I MAKROREGION PÓNOCNO-ZACHODNI 10020000000000 ;~.._,:l!'." ,'UJ ,su ." •••,."." '" ""'"'''''' ••••• _-
WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000 "'"'~"""="""'--"-""'r''''_) REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000 PODREGION KONISKI 10023015800000 POWIAT KOLSKI 10023015809000 . GMINA KOCIELEC 10023015809082
4. Oznaczenie prowadzcego instalacj, jego adres zamieszkania lub siedziby Polkom tel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres zakadu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 62-604 Kocielec, Straszków 101, dz. 368/19, gm. Kocielec
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgoszenia instalacji wytwarzajcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) instalacje radiokomunikacyjne, których równowana moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej ni 151N,emitujce pola elektromagnetyczne o czstotliwociach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziaalnoci, w tym wielko produkcji lub wielko wiadczonych usug dziaalno w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob
9. Wielko i rodzaj emisji2) sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 28 560 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 8 913 W
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji Ograniczanie emisji nie wystpuje. Parametry stacji bazowej zostay tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie wystpowa w miejscach dostpnych dla ludnoci.
11. Informacja, czy stopie ograniczania wielkoci emisji jest zgodny z obowizujcymi przepisami Wmiejscach dostpnych dla ludnoci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartoci ponadnormatywnych.
12. Szczegóowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okrelonymi w zaczniku nr 2 do rozporzdzenia:
3) wysokoci 4) EIRP- 5) zakresy azymutów i1) wspórzdne 2) czstotliwo rodków równowana moc któw pochylenia osigeograficzne elektrycznych anten pracy anten nad promieniowane gównych wizek
poziomem terenu izotropowo promieniowania
52-10-51.01N 900 MHz 46m 4398 Azymut 40° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_5,0° 52-10-51.01N 900 MHz 46m 7648 Azymut 140° 18-36-56.66E 2100 MHz Pochylenie 0,0°_5,00
52-10-51.01N 900 MHz 46m 7648 Azymut 260° 18-36-56.66E 2100 MHz Pochylenie 0,0°_5,0° 52-10-51.01N 2100 MHz 46m 3781 Azymut 40° 18-36-56.66E PochJl!enie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800MHz 46m 5228 Azymut 20° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800MHz 46m 5228 Azymut 70° 18-36-56.66E Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 1800MHz 46m 4349 Azymut 140°, 200° 18-36-56.66E 4349 PochYlenie 0,0°_6,00
52-10-51.01N 1800MHz 46m 4349 Azymut 260°, 320° 18-36-56.66E 4349 Pochylenie 0,0°_6,0° 52-10-51.01N 80GHz 42m 8913 W Azymut 246°18-36-56.66E
6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza si, e w odlegociach od anten sektorowych, okrelonych zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych
1/2
znaczco oddziaywa na rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdu osi gównych wizek promieniowania tych anten, nie wvsteoui« mieisca tiostetme dla ludnoci. 7)_Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetyczny~h - zacznik nr 1 13. Miejscowo, data (rok - miesic - dzie): Imi i nazwisko osoby reprezentujcej prowadzcego instalacj
Izabela Ostrowska, ATEM-Polska Sp. z 0.0., ul. Stefana Zeromskiego 9,60-544 Pozna Tel.: 509361033
~:1: .' I , ~.~).l (J. r),
, )..;~I I, " I' l' ,1'P"l p('" 1•• 11
Podpis ~ ~ .' ,:, g;,,'. .1, ~~,', ;,;: 6; ';;:,,: ;.~.';::'2: Pozna, 08.09.2020 r.
II. Wypenia organ ochrony rodowiska przyjmujcy zgoszenie
Data zarejestrowania zgoszenia I Numer zgoszenia ...................................................... .......................................
Objanienia: 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych naley podawa
zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z póno zm.).
2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napicie znamionowe, a w przypadku pozostaych instalacji - równowane moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
3) Liczba porzdkowa zgodna z numeracj punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustpach zacznika nr 2 do rozporzdzenia.
2/2
PUlS':1I CUJlRUM
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOCI I RODOWISKA (O)
Obiekt: Stacja bazowa BT 30091 KOO PIASKI A2
Lokalizacja: Straszków 101, dz. nr 368/19
Data wykonania pomiarów: 22.08.2020 r.
Podpis Osoba przeprowadzajca badanie:
- ukasz Porosa l) - (,;1)<jS )
Sprawozdanie Data , ') sporzdzi: Kierownik laboratorium l.-\ /'1 \L:, \. f L' ~i . ~.",25.08.2020 -,
Data .- ".
Za zgodno
SI1403/;~02: ~~ew~ />.c-;;;;;;_~;;;;------ ---~GZEMI~~-;;;- f'-lHENLJ~,iERSPRAWOZDANIA
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOE Byt POWIELANE TYLKO W cAwicl WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZ SI WYLCZNIE DO BADANYCH OBIEKTÓW.
1. Cz ogólna
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium
Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wany do dnia 28 wrzenia 2023 r.
1.3. Nazwa i adres Klienta
ATEM - Polska Sp. z 0.0. ul. uycka 2,81-537 Gdynia.
1.4. Nazwa i adres prowadzcych instalacj
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
1.5. Podstawy opracowania
b) akty prawne:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pón.zm.),
• Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
• Rozporzdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
1.6. Miejsce wykonania pomiarów
Lokalizacja stacji:
Urzdzenia stacji bazowej zainstalowane s na wiey - Straszków 101, dz. nr 368/19.
Wspórzdne geograficzne stacji: N: 52°-10'-51,01".; 'E: 18°-36'~56·,66"
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 1 str. tekstu sprawozdania sporód 6
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADA MOE BY POWIELANE TYLKO W CAOCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADA ODNOSZ SI: WYCZNIE DO BADANYCH OBIEKTÓW.
A-CONEC, "
Opis miejsca zainstalowania urzadze:
Anteny sektorowe znajduj si na wysokoci 46 m n.p.t. i skierowane s na azymuty 20°, 40°, 70°, 140°,
200°, 260° oraz 320°. Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokoci 42 m n.p.t. i skierowana na
azymut 246°. Urzdzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na wiey oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogólne o badaniu
Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku wykonane zostay
przez pracowników A-CONECT wzdu gównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach
w których mog przebywa ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokoci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujc za wynik pomiaru maksymaln zmierzon warto chwilow poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na caym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pónozm.).
1.8. Metoda badawcza
tycznych w rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
1.9. Wyposaenie pomiarowe
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
[Iester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Bieca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr RhT15 010610 Pomiary wilgotnoci wzgldnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite 9WV4C18B23032585 Pomiar wspórzdnych geograficznych
Miernik, za pomoc którego wykonano pomiary, zosta poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 r. przez
Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wrocawskiej (wiadectwo nr LWiMP/W/012/20).
Przed wykonaniem pomiarów miernik przeszed sprawdzenie poprawnoci wskaza przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzdzenia UTEST- 7, w myl procedur laboratorium badawczego.
Pomiary wykonano zgodnie z obowizujc metodyk pomiarow, przepisami prawnymi oraz instrukcj ob-
sugi przyrzdu pomiarowego.
Ocena niepewnoci nastpuje wedug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:
Niepewno standardowa U(c)
Zakres natenia Czstotliwo
[V/m] 100 - 5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz
0,8' - 200 19,73 20,91 24,24 40,36
1 Dla wartoci < 0,8 V/m przyjmuje si niepewno jak dla zakresu 0,8-200 V/m.
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 2 str. tekstu sprawozdania sporód 6
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADA MOLE BY; POWIELANE TYLKO W CAOCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADA ODNOSZ SIE WYCZNIE DO BADANYCH OBIEKTÓW.
A-CONECT Stacja bazowa BT 30091KOO PIASKI A2 - OS
Poprawn warto natenia pola E przy czstotliwoci 100 - 5000 MHz, wyznacza si na podstawie wia-
dectwa wzorcowania wg zalenoci: E poprawne = E wskazywane * C d (E), natomiast przy czstotliwoci 8-
90 GHz wg zalenoci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f).
Oszacowana niepewno dla pozostaych przyrzdów uywanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:
• dla odbiornika GPS: dokadno wyznaczania wspórzdnych geograficznych ± 0,25s,
• dla termohigrometru:
dokadno podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiarów ± 0,5°C.
1.11. Stwierdzenie zgodnoci
danych pozyskanych od Klienta. Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26
zacznika do Rozporzdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
:2. Informacje o instalacji
2.1. Daneróde promieniowania elektromagnetycznego
Anteny sektorowe
Numer anteny A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Azymut 40· 140· 260' 40' 20' 70' 140' 1 200' 260' 1 320'
Producent anteny Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Huawei Huawei Huawei Huawei
Typ anteny 80010698 742265V02 742265V02 742235V01 A264521R2V06 A264521 R2V06 AMB4520R8V06 AMB4520R8V06
Czstotliwo 900 MHz 900/2100 MHz 900/2100 MHz 2100 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
Moc EIRP 4398 W 7648 W 7648 W 3781 W 5228 W 5228 W 4349 W 14349 W 4349 W 14349 W
Wysoko n.p.t. 46m 46m 46m 46m 46m 46m 46m 46m
Tilt redni 5' 5'/3' 5'/3' 3' 6.5' 7" 6,5' 1 7" 7" 1 7"
Antena linii radiowej
Numer anteny RL1
2.2. Sposób identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego
Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania
Pomiary wykonano przy dziaajcej stacji bazowej w warunkach normalnej eksploatacji dla redniego pochy-
lenia wizki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 3 str. tekstu sprawozdania sporód 6
NINIEJSZESPRAWOZDANIEZ BADAMOEBYPOWIELANETYLKOW CAOCIWRAZZ RYSUNKAMI.WYNIKIBADAODNOSZASIEWYLACZNIEDOBADANYCHOBIEKT6w.
2.4. Tryb pracy instalacji emitujcej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez ca dob.
2.5. Warunki rodowiskowe w czasie wykonywania pomiarów
• Rozpoczcie pomiarów - temperatura: 21,8·C, wilgotno: 68,5%
• Zakoczenie pomiarów - temperatura: 26,O·C, wilgotno: 60,7%
• opady - brak.
W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byo natenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zalenoci H = E/377 O. Graniczne wartoci natenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniej:
Czstotliwo (f) Warto dopuszczalna natenia Warto dopuszczalna natenia pola elektrycznego [V/m] pola magnetycznego [Nm]
10 MHz-400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniej tabeli.
Wspólrzdne E' Epp U Epp+ U H
Przekroczenie Nr pionu Opis miejsca pomiaru geograficzne
[V/m] Pp
[']N [']E dopuszczalnej
l Obok stacji bazowej 52.180910 18.615647 0,82 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,07 nie przekracza
2 Obok stacji bazowej 52.180848 18.615604 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
3 Obok stacji bazowej 52.180752 18.615663 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
4 Obok stacji bazowej 52.180808 18.615802 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
5 Obok stacji bazowej 52.180910 18.615797 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
6 Okno - parter, Straszków 101 52.180641 18.615518 1,10 1,65 1,82 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
7" Teren posesji, Straszków 101 52.180746 18.615255 2,48 1,65 4,09 3,30 7,39 0,020 0,26 0,27 nie przekracza
8 Taras, Straszków 101 52.180180 18.614504 0,62 1,65 1,02 0,40 1,42 0,004 0,05 0,05 nie przekracza
9" Przed budynkiem, Straszków 101 52.180400 18.613995 1,29 1,65 2,13 1,72 3,85 0,Q10 0,14 0,14 nie przekracza
10 Teren posesji, Straszków 101 52.180706 18.614134 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
11 Teren posesji w budowie 52.179667 18.614992 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
12 Teren rolniczy 52.178808 18.614542 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
13 Teren rolniczy 52.178032 18,614102 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
14 Teren rolniczy 52.176966 18.613351 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
15 Teren zielony 52.177723 18,620089 0,82 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,07 nie przekracza
16' Teren zielony 52.178433 18.619112 0,52 1,65 0,85 0,34 1,19 0,003 0,04 0,04 nie przekracza
17 Teren zielony 52,179236 18.618018 0,62 1,65 1,02 0,40 1,42 0,004 0,05 0,05 nie przekracza
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 4 str. tekstu sprawozdania sporód 6
NINIEJSZESPRAWOZDANIEZ BADAMOEBY:POWIELANETYLKOW CALOSCIWRAZZ RYSUNKAMI.WYNIKIBADAODNOSZASIEWYLACZNIEDOBADANYCHOBIEKTÓW.
A-CONECT Stacja bazowa BT 30091 KOOPIASKI A2 - O
16 Teren zielony 52.160065 16.616696 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
19 Teren zielony 52.161071 16.616553 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
20 Droga 52.161617 16.619263 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
21 Teren zielony 52.161374 16.616473 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
22 Okno - parter, Straszków 116A 52.162147 16.614402 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,D7 0,07 nie przekracza
23 Okno - parter, AUTO-NAPRAWA, Straszków 116 52.161690 16.616026 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
24 Teren AUTO-NAPRAWA, Straszków 116 52.161114 16.615699 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
25 Nieuytki 52.161433 16.614696 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
26 Droga 52.161651 16.613639 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
27 Droga 52.162499 16.613453 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
26 Przed hal, serwis samochodowy, Straszków 123 52.162163 16.612346 1,32 1,65 2,16 0,66 3,04 0,006 0,11 0,11 nie przekracza
29 Przed sklepem Bikemoto, Straszków 116 52.161661 16.611466 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
30 Okno - parter, Straszków 100 52.160321 16.612713 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
31 Teren zielony 52.160512 16.612251 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,D7 nie przekracza
32 Przy drodze 52.160321 16.610656 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,07 nie przekracza
33 Teren rolniczy 52.160196 16.609075 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
34 Przy obwodnicy 52.163045 16.610694 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
35 Teren opuszczonej posesji 52.163976 16.611430 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,D7 0,07 nie przekracza
36 Chodnik 52.163693 16.611766 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
37 Teren posesji, Straszków 104 52.163417 16.612365 0,62 1,65 1,02 0,40 1,42 0,004 0,05 0,05 nie przekracza
36 Teren serwisu samochodowego, Straszków 115 52.163009 16.612745 1,21 1,65 2,00 0,79 2,79 0,007 0,10 0,10 nie przekracza
39 Okno - parter, gabinet stomatologiczny, ul. Ksicia Józefa 21 52.164393 16.614060 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
40 Okno - parter, stacja paliw, Straszków 129 52.163114 16.614215 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
41 Okno - parter, Straszków 137 52.163621 16.615137 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,D7 nie przekracza
42 Teren zielony 52.162420 16.616616 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
43 Droga 52.163792 16.616575 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
44 Okno - parter, ul. Poniatowskiego 29 52.163466 16.617310 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
45 Teren szpnala, ul. Poniatowskiego 25 52.164469 16.617263 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
46 Okno - parter, teren szpitala, ul. Poniatowskiego 25 52.164607 16.617964 1,32 1,65 2,16 0,66 3,04 0,006 0,11 0,11 nie przekracza
47 Teren szpjtala, ul. Poniatowskiego 25 52.164127 16.616366 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
46 Okno - I p., teren szpltala, ul. Poniatowskiego 25 52.164137 16.617610 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
49 Teren posesji, ul. Krta 14 52.164009 16.619952 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,07 nie przekracza
50 Droga wewntrzna 52.163741 16.619676 0,99 1,65 1,63 0,65 2,26 0,006 0,06 0,06 nie przekracza
51 Pomidzy posesjami, ul. Krta 20-22 52.163426 16.619244 0,62 1,65 1,36 0,54 1,90 0,005 0,07 0,07 nie przekracza
52 Balkon - pópitro, ul. Dbrowskiego 30 52.162736 16.619077 0,72 1,65 1,19 0,47 1,66 0,004 0,06 0,06 nie przekracza
53 Chodnik 52.163066 16.620161 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
54 Teren zielony 52.162295 16.622006 1,10 1,65 1,62 0,72 2,53 0,007 0,09 0,09 nie przekracza
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 5 str. tekstu sprawozdania sporód 6
NINIEJSZESPRAWOZDANIEZ BADAMOLEBYPOWIELANETYLKOWCAOCIWRAZZ RYSUNKAMI.WYNIKIBADAODNOSZASil; WYACZNIEDOBADANYCHOBIEKTÓW.
A·CONEC' Stacja bazowa BT 30091 KOO PIASKI A2 - O
55 Teren zielony 52.181917 18.620515 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
56 Teren zielony 52.182183 18.617554 0,99 1,65 1,63 0,65 2,28 0,006 0,08 0,08 nie przekracza
Oznaczenia:
E • zmierzona maksymalna warto chwilowa natenia pola elektrycznego. Pp - wspóczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) - dane uzyskane od Klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoci. EPp - warto natenia pola elektrycznego po uwzgldnieniu wspólczynnika korekcyjnego (E x Ppl U • rozszerzona niepewno pomiaru dla wspólczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnoci 95%) - U = k x U. H - wyznaczona warto natenia pola magnetycznego. WME· warto wskanikowa poziomu oddzialywania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostpnych dla ludnoci dla skladowej eleKtrycznej pola. WMH· warto wskanikowa poziomu oddzialywania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostpnych dla ludnoci dla skladowej magnetycznej pola. Do wyznaczenia wartoci wskanikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjto najbardziej restrykcyjne wartoci dopuszczalne natenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 Alm). Warto natenia pola E wyznaczona wg zalenoci: E poprawne = E wskazywane' C d (E) Warto natenia pola E wyznaczona wg zalenoci: E poprawne = E wskazywane' C d (E) • C f (f)
1 • warto zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium.
W trakcie pomiarów nie uzyskano dostpu do miejsca:
VOL Sus & Coach Polska, Straszków 121 • teren zamknity
Stwierdza si, i na podstawie uzyskanych wyników pomiarów w otoczeniu stacji bazowej telefonii komór-
kowej BT 30091 KOO PIASKI A2 w miejscach dostpnych dla ludnoci, w których dokonano pomiaru, nie
zostay przekroczone wartoci graniczne poziomów pól elektromagnetycznych okrelonych w Rozporzdze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-
nych w rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Sprawozdanie sporzdzia
Anna Garwol-Porosa
Niniejsze sprawozdanie moe zosta wykorzystane przez Zleceniodawc jedynie jako rezultat realizacji obowizku wyni-
kajcego z ustaw wymienionych w pkt 1.5 tego opracowania.
Sprawozdanie nr S/1403/2020 Nr sprawy AC/30/2020 6 str. tekstu sprawozdania sporód 6
\ ?
\
Rysunek Obiekt
1 Stacja bazowa 8T 30091 KOO PIASKI A2., Straszków 101, dz. nr 368/19
Podziaka Temat rysunku
Sprawdzi '0 ID,UJ:;'&'
Sprawozdanie nr S/1403/2020
Lokalizacja: Straszków 101, dz. nr 368/19
Data wykonania pomiarów: 22.08.2020 r.
Za zgodno
Images
1.5. Podstawy opracowania
1.8. Metoda badawcza
1.9. Wyposaenie pomiarowe
2.2. Sposób identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego
2.3. Warunki emisji podczas badania
Tables
3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkadu pola wokó róda
3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów
Tables
Images