of 400 /400

Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

  • Upload
    snsdg

  • View
    25

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Предлаганото издание е първият опит в нашата страна да се създаде многоезичен речник по радиотехника и телевизионна техника, предназначен за широк кръг специалисти и радиолюбители. В речника са включени 3000 най-употребявани термина от антенната техника, акустиката, електрониката, радиотехниката, радиолокацията, телевизионната техника и др. Водещи термини са термините на български език, които са разположени по азбучен ред и са номерирани. Термините на останалите езици са разположени в следния ред: руски, английски, френски, немски и италиански. В края на речника са дадени азбучни указатели на термините на езиците от основната част.

Text of Радио и телевизия:...

Page 1: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник
Page 2: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник
Page 3: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ • БЪЛГАРСКО-РУСКО- АНГЛИЙСКО-ФРЕНСКО-НЕМСКО-ИТАЛИАНСКИ

КРАТЪК ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК

Page 4: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник
Page 5: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

инж. АТАНАС ДОБРЕВ БРАТАНОВ инж. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОЧОВ инж. ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

инж. ПЕТЪР ЦОЛОВ ИВАНОВ

РАДИО И

ТЕЛЕВИЗИЯБЪЛГАРСКО-РУСКО—

АНГЛИИСКО—ФРЕНСКО- НЕМСКО—ИТАЛИАНСКИ

КРАТЪК ТЕХНИЧЕСКИ

РЕЧНИК

СОФИЯ, 1977

ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО «ТЕХНИКА»

Page 6: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

УДК 621.3964-621.397(038)=00

621.396+621,397:8

Page 7: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ПРЕДГОВОР

Предлаганото издание е първият опит в нашата страна да се създаде много-езичен речник по радиотехника и телевизионна техника, предназначен за широк кръг специалисти и радиолюбители.

Трудностите при създаване на многоезичния речник са свързани и с липсата на все още установена у нас терминология за редица понятия и елементи, и с ди-намичното развитие на радиоелектрониката, и с „нахлуването“ в нея на все нови и нови термини, и с получилите гражданственост недостатъчно прецизни наиме-нования, и с необходимостта в редица случаи даден термин да се дава на бъл-гарски език описателно (поради липса на подходящ наш термин), и с намирането яа най-точния еквивалент на всеки от шестте езика, които са застъпени в речника,

В речника са включени 3000 най-употребявани термина от антенната техника, акусгшсата, електрониката, радиотехниката, радиолокацията, телевизионната техника и др.

Водещи термини са термините на български език, които са разположени до азбучен ред и са номерирани.

Термините на останалите езици са разположени в следния ред: руски, английски» френски, немски и италиански. В края на речника са дадени азбучни указатели на термините на езиците от основната част.

Всички критични бележки и препоръки по предлагания многоезичен речник по радио и телевизия моля изпращайте на адрес: София, бул. „Руски“ 6, издателство „Техника“.

П р о ф. к.т.н. инж. Д. Мишев

Page 8: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник
Page 9: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА

В основния раздел на речника термините са номерирани последователно и са подредени по азбучен ред на българските значения. При подреждането е въз-приет азбучно-гнездовият метод.

Например:

свързване ссвързване с в първична трупа свързване с, капацитивно свързване е, каскадно

свързване с, критично свързване е, трансформаторно свързване с чрез резистор сектор м

При някои термини на едно значение на български език отговарят няколко значения на друг език. В тези случаи на първо място са посочени най-често упо-требяваните синоними.

Съществителните имена са дадени в именителен падеж единствено число, но по изключение се дават и в множествено число, когато не се употребяват в един-ствено число или даденото значение съответствува на множествено число на тер-мина.

След съществителните са посочени следните знаци за род:

за български и руски език за френски, немски и италиански език

мъжки род м ТПЖФВСКВ. род ж fсреден род с пмножествено число мн pl

Родът и числото са посочени за гнездовата дума, като за български език са дадени в основния раздел, а за другите езици — в съответния азбучен указател.

В случаите, когато на руски, английски, френски, немски или италиански език има синоними, съставени от няколко думи, те се отделят със запетая или са из-ползувани квадратни скоби [ ].

Page 10: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

8

Например:

блок [орган] настройки =» блок настройки или орган настройкиecho [reflected] wave == echo wave или reflected waveexcitation par choc [impulsion] = excitation par choc или excitation par

impulsiongasgefüllte Gleichrichterröhre [Diode] = gasgefûllte Gleichrichterröhre или

gasgefüllte Diodeamplificatore video [di visione] =» amplificatore video или amplificatore di

visione

* Пояснителните текстове и думи са поставени в кръгли скоби ( ).В азбучните указатели термините също са подредени по азбучно-гнездовия

метод. При съставните термини гнездовата дума е изписана само в първия израз, а при следващите е заменена със знака тилда (~). Определящите думи след гнез-дото са подредени по азбучен ред, като не са взети пред вид предлозите, опреде-лителните и неопределителните членове.

Там, където има инверсия на словореда, след гнездовата дума или след знака тилда се поставя запетая. Например:

смущение, с, индуктирано =• индуктирано смущениезатухание с 686~, балансное 687 == балансное затухание brightness 2972~, average 2954 = average brightnessImpedanz f 854~, charakteristische 864 ~ charakteristische Impedanz

При ползуваното на речника за превод от чужд на български език или от един на друг на застъпените чужди езици трябва най-напред да се намери терминът в съответния азбучен указател и по номера след термина да се намери значението на искания език в основния раздел на речника.

Page 11: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

1 аберация ж аберрация aberration aberration Aberration aberrazione

2 аберация ле, сферична сферическая аберрация spherical aberration aberration sphérique sphärische Aberration aberrazione sferica [di sfericità

3 аберация ле, хроматична хроматическая аберрация chromatic aberration aberration chromatique chromatische Aberration aberrazione cromatica

4 автодин м автодин autodyne, endodyne autodyne, endodyneAutodyn, Selbstüberlagerungsschal-

tungautodina

5 автотрансформатор м автотрансформатор autotransformer autotransformateur, autotrafo Autotransformator, Spartransfor-

mator, Emspulentransformatorautotrasformatore

адмитанс м вж. проводимост±ж9 пълна

А6 азбука ле, Морзова азбука Морзе Morse alphabet alphabet Morse Morse-Alphabet alfabeto Morse

7 азбука ле, телеграфна телеграфный алфавит telegraph alphabet alphabet télégraphique Telegraphenalphabet ' alfabeto telegrafico

8 акомодация ж аккомодация accomodation accomodation Akkomodation accomodazioneактиватор м вж. сенсибилизатор м активиране с вж.очувствяване с (на телевизионна тръба)

9 активиране с на катод активация катода activation of a cathode activation d*une cathode thermo-

électroniqueAktivieren einer Kathode attivazione di un catodo termo-

elettrico10 акцептор м

акцептор acceptor accepteur Akzeptor accettore

Page 12: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 11 10 A 23

11 амплитуда ж амплитуда amplitude amplitude Amplitude ampiezza

12 амплитуда ж на вълнй амплитуда волныwave amplitude amplitude d’onde Weilenamplitude ampiezza d’onda

13 амплитуда ж на сигнал амплитуда сигнала signal amplitude amplitude du signal Signalamplitude ampiezza del segnale

14 амплитуда ж на сигнала на изображението

амплитуда сигнала изображения picture-signal amplitude amplitude effective du signal vidéo»

amplitude du signal vision ausnutzbare Amplitude des Bild-

signalsampiezza vera del segnale video

15 амплитуда ж на трептене амплитуда колебаний oscillation amplitude amplitude d’oscillation Oszillationsamplitude ampiezza di oscillazione

16 анализ м на вълнй, хармоничен гармонический анализ формыволны

harmonic analysis analyse harmonique d’une forme

d’ondeFrequenzanalyse einer Wellenform,

harmonische Analyse einer Wel-lenform

analisi armonica di un’onda com-plessa

анализ м на вълнй, честотен еж. анализ м на вълнй, хармоничен

17 анализ м, хармоничен гармонический анализ harmonic analysis analyse harmonique Frequenzanalyse analisi armonicaанализ м, честотен вж. анализ хармоничен

18 анализиране е на изображението разложение изображенияdot interlacing analyse par points successifs Punktsprungverfahren, Punktver-

flechtung, Zwischenpunktabtas-tung, Punktschachtelung

interfacciamento punto per punto19 анастигмат м

анастигмат anastigmate anastigmat Anastigmat obiettivo anastigmatico

20 анод м анод anode anode Anode anodo

21 анод a i, последен последний анод final anode anode de sortie Endanode anodo finale

22 анод л/, фокусиращ фокусирующий анод focusing anode anode de concentration Bündelungsanode, Scharfstellungs-

anodeanodo di concentrazione

23 антена ж антенна aerial, antenna antenne, aérien Antenne antenna

Page 13: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 24 11 A 36

24 антена ж, апериодична апериодическая [широкополосная]антенна

aperiodic antenna antenne non accordée [à large

bande]aperiodische Antenne, Breitbandan-

tenneantenna aperiodica

25 антена ж, биконусна биконическая [двухконусная]антенна

biconical antenna [aerial] antenne biconique [bicóne] Doppelkonusantenne, Zweifachko-

nusantenneantenna biconica

26 антена ж, вградена встроенная антенна built-in aerial [antenna] antenne incorporée eingebaute Antenne antenna incorporata

27 антена ж» ветрилообразна веерная антеннаfan aerial [antenna], harp antenna,

spider web aerial antenne en éventail Fächerantenne antenna a ventaglio, antenna con

lobo

28 антена ж, външна наружная антеннаexterior [open, outdoor] aerial,

open [outside] antenna antenne extérieure Außenantenne, offene Antenne antenna esterna, antenna da tetto

29 антена ж, въртяща се рамкова вращающаяся рамочная антенна rotating-loop aerial [antenna] cadre tournant Drehrahmenantenneantenna a telaio rotante

30 антена ж, вътрешна внутренняя антенна inside antenna antenne intérieure Innenantenne antenna interna

31 антена ж, гъвкава гибкая [штыревая] антенна whip aerial [antenna] antenne fouetPeitschenantenne antenna flessibileантена ж, двсйноконусна вж. антена ж, биконусна

32 антена ж, двуелементна двухэлементная антенна two-element antenna [aerial] antenne à deux éléments Zweielementenantenne antenna a due elementi

33 антена ж, действуваща излучающая антенна active aerial [antenna] antenne active wirksame Antenneantenna eccitata direttamente, anten-

na emittente [trasmittente]

34 антена ж, диапазонна диапазонная антенна, антенна смногократной настройкой

multiple-tuned aerial [antenna] anteime à accord multiple mehrfach abgestimmte Antenne antenna ad accordo multiplo

35 антена ж, диелектрическа диэлектрическая антенна polyrod aerial [antenna] antenne diélectrique dielektrische Antenne antenna dielettrica

36 антена ж, диполна дипольная [вибраторная] антенна dipole aerial [antenna]antenne dipôle Dipolantenne antenna a dipolo

Page 14: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 37 12 A 49

37 антена ж, дискова дисковая антенна disc aerial [antenna] antenne en nappe Scheibenantenne antenna a disco

38 антена ж, еднопрозодна однопроводная [однолучевая]антенна

single-wire aerial [antenna] antenne unifilaireEindrahtantenne, Einleiterantenne antenna unifilare

39 антена ж за къси вълни коротковолновая антенна short-wave aerial [antenna] antenne à ondes courtes Kurzwellenantenne antenna per onde corte

40 антена ж, зигзагообразна зигзагообразная антенна zig-zag aerial [antenna]antenne Chireix—Mesny [en dents

de scie]Zickzackantenne antenna a zigzag

41 антена ж, изкуствена искусственная антенна artificial aerial [antenna] antenne fictive [artificielle] Kunstantenne, Ersatzantenne antenna fittizia [artificiale]

антена ж, излъчваща вж. антена ж, действуваща

42 антена ж, изотропна изотропная антенна isotropie aerial [antenna] antenne isotrope [sphérique] sphärische [isotrope] Antenne, Ku-

gelantenneantenna isotropa

43 антена ж, колективна коллективная антеннаblock antenna [aerial], common

aerial [antenna], commonity antenna

antenne collective [commune] Gemeinschaftsantenne, Zentralan-

tenneantenna collettiva [comune]

44 антена ж, контролна контрольная антенна monitoring aerial [antenna] antenne de contrôle Kontrollantenne antenna di controllo

45 антена ж, конусна коническая антенна cone aerial [antenna] antenne conique Kegelantenne, Komisantenne antenna conica [a rami conici]

46 антена ж, корабна судовая антенна shipboard aerial [antenna] antenne de bord [de navire] Schiffsantenneantenna per navi

47 антена ж, кръстообразна крестообразная антенна crossed antennas dipôles croisés Kreuzdipoldipoli incrociati

48 антена ж, лещова линзовая антенна lens aerial [antenna] antenne à lentille Linsenantenne antenna a lente

49 антена ж, лъчева лучевая антенна beam aerial [antenna] antenne à faisceau Richtstrahlantenne, Richtstrahler antenna a fascio, antenna filare

Page 15: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 50 13 A 60

50 антена ж, многовибраторна многовибраторная антенна echelon aerial [antenna]antenne directionnelle à fils éche-lonnésAntenne mit gestaffelter Strahler-

anordnungantenna direzionale a fili scaglio-

nati

51 антена ж, многовибраторна ле-щова

многовибраторная линзовая антенна

echelon lens aerial [antenna] antenne à lentilles échelonnées gestaffelte Linsenantenne antenna a lente scaglionata

52 антена ж, многодиполна многодилольная антенна broadside arrayréseau d’antennes à grande ouver-

tureTannenbaumantenne rete a radiazione trasversale

антена ж, многоелементна вж антена ж, многовибраторна

антена ж, многоелементна ле- щова, вж. антена ж, многовиб-раторна лещова

53 антена ж, многоетажна многоярусная антеннаstacked aerial [antenna], stacked

dipole arrayantenne à éléments demi-onde su-

perposésgebündelte Antennenanordnung,

übereinander angeordnete An-tenne

antenna ad elementi sovrapposti

54 антена ж, многолъчева многолучевая антенна multiple-wire aerial [antenna] antenne multifilaire [multiple] Mehrdrahtantenne, Mehrleiteran-

tenneantenna muJtifilare

55 антена ж9 многообхватна многополосная антенна multi-band aerial [antenna] antenne toutes ondes Allwellenantenne, Mehrbandan-

tennesistema di antenna multibanda

56 антена ж9 насочена направленная антенна directional aerial [antenna] antenne directionnelle [dirigée,

directive]Richtantenne antenna direttiva [direzionale]

57 антена ж, настроена настроенная антенна tuned aerial antenne accordée abgestimmte Antenne antenna accordata

58 антена ж, ненасочена ненаправленная антенна non-direction aerial, non-directive

[omnidirective] antenna, omni-aerial

antenne non dirigée [toutes direc-tions]

Rundstrahlantenne, ungerichtete Antenne

antenna onnidirezionaleантена ж, обща вж. антена колективна

59 антена ж от вида „дълъг про*водник“

длинная проволочная антенна long-wire aerial [antenna] antenne longueLangdrahtantenne antenna lunga

60 антена ж9 пасивна пассивная антенна passive antennaantenne passive [attaquée indirec-

tement]strahlungsgekoppelte Antenne, mit-

telbar gespeiste Antenne antenna ad elementi parassiti, an-

tenna con alimentazione indi-retta

Page 16: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 61 A 73

61 антена ж, подвижна передвижная антенна mobile aerial, movable antenna antenne transportable [deplaçable] ortsveränderliche Antenne antenna mobile (trasportabile]

62 антена ж, подводна подводная антенна submerged aerial, underwater an-

tennaantenne immergée Unterwasserantenne antenna sottomarina

63 антена ж, полувълнова полуволновая антенна half-wave aerial (antenna] antenne demi-onde Halbwellenantenne antenna in semionda

64 антена ж, предавателна передающая антенна transmitting aerial [antenna] antenne émettrice Sendeantenneantenna trasmittente [emittente]

65 антена ж, приемна приёмная антенна wave collector collecteur d’ondes Empfangsantennecollettore di onde, antenna rice-

vente [di ricezione]

66 антена ж, приемно-предавателна общая антенна для передачи иприёма

duplexer antenne à relais émission-réception Simultanantenne, Zweiwegantenne antenna a relè ricetrasmittente [ri-

cevente-trasmittente]

67 антена ж, процепил щелевая антенна slot aerial [antenna] antenne fendue (à fente] Schlitzantenne, Spaltantenne antenna a fessura

68 антена ж, рамкова рамочная антеннаframe antenna [aerial], loop aerial cadre, antenne fermée [à cadre] Rahmenantenne antenna a quadro [a telaio]

69 антена ж, ромбична ромбическая антенна rhombic aerial [antenna] antenne en losange [rhomboidale] Rautenantenne, Rhombusantenne antenna a rami rombici

70 антена ж c бягаща Bbnnà антенна бегущей волны travelling-wave antenna, progres-

sive-wave aerialantenne à ondes progressives Antenne mit fortschreitenden Wel-

len antenna ad onde progressive

71 антена ж c капацитивен товар антенна с ёмкостной нагрузкой top-capacitor aerial [anteima]» top-

loaded aerial [antenna]antenne à charge terminale Antenne mit Dachkapazität antenna caricata con capacità all’

estremità superiore

72 антена ж c минимално хоризон-тално излъчване

антенна с минимальным горизон-тальным излучением

folded top aerial [antenna] antenne à radiation horizontale

minimumSperrtopfantenne antenna a radiazione orizzontale

minimale

73 антена ж с непосредствено за-хранване

антенна с непосредственным пи-танием

directly fed aerial, driven antenna antenne à attaque directe [attaquées

directement ]direkt gespeiste Antenne antenna con alimentazione dirett

Page 17: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 74 15 A 85

74 антена ж c паралелно захран-ване, вертикална

вертикальная антенна с параллель-ным питанием

shunt-fed vertical aerial [antenna] antenne verticale à alimentation

en parallèleVertikalantenne mit Anzapfspei-

sungantenna verticale alimentata in pa-

rallelo75 антена ж c плосък отражател

антенна с плоским отражателем plane reflector aerial [antenna] antenne à réflecteur plat Flachreflektorantenneantenna con riflettore piano

76 антена ж c плосък рефлектор,синфазна многодиполна

синфазная многодипольная антен-на с плоским рефлектором

billboard array antenne directionelle à réflecteur

platQuerstrahler mit flachem Reflektor antenna a cortina tipo cosidetto

billboard77 антена ж с тесен конусообразен

лъчантенна с узким коническим лучом pencil-beam aerial [antenna] antenne à faisceau filiforme Schmalbündelantenneantenna con lobo principale stretto

78 антена ж c хоризонтална поляри-зация

антенна с горизонтальной поля-ризацией

ground-plane aerial [antenna] antenne à polarisation horizontale Stabantenne mit senkrecht dazu

angeordneten Drähtenantenna a polarizzazione orizzontale

79 антена ж с шлейф за настройка антенна с настроенным шлейфом stub aerial [antenna]antenne courte à téton Stichleitungsantenne antenna corta a tronco

80 антена ж c ъглов отражател антенна с уголковым отражателем,угловая антенна

angled reflector aerial, comer an-tenna [aerial]

antenne à réflecteur angulaire Winkelreflektorantenne antenna angolare [a riflettore ango-

lato]81 антена ж със захранване в края,

вертикалнавертикальная антенна с концевым питанием

end-fed vertical aerial, series-fed vertical antenna

antenne verticale attaquée en série Vertikalantenne mit Endspeisung antenna verticale alimentata in

serie82 антена ж със съгласуващ шлейф

антенна с согласующим шлейфом stub-matched aerial [antenna] antenne accordée à impédance éle-

vée, antenne Qmit Stuchleitung angepaßter Dipol,

Q-Antennedipolo con adattatore

83 антена ж, секционирана верти-кална

секционированная вертикальная антенна

sectionalized vertical aerial [antenna] antenne verticale subdivisée unterteilte Vertikalantenne antenna verticale a sezioni

84 антена ж, сложна сложная антенна multiple aerial [antenna] antenne multiple Mehrfachantenne, Strahlergruppe antenna multipla

85 антена ж> спирална спиральная антенна corkscrew antenna antenne hélicoïdale Schraubenantenne, Spiralantenne,

Spulenantenne, Wendelantenne antenna elicoidale

Page 18: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 86 16 A 99

86 антена ж, стайна комнатная антенна indoor aerial antenne intérieure Zimmerantenne antenna interna

87 антена ж, телевизионна телевизионная антенна television aerial [antenna] antenne de télévision Fernsehantenneaereo di televisione

88 антена ж, тип „Цепелин“ антенна типа „Цеппелин“ Zepp antenna, Zeppelin aerial antenne Zeppelin Zeppelinantenneantenna Zeppelin

89 антена ж, Т-образна Т-образная антенна Т-aerial, T-antenna antenne en T T-Antenneantenna a T

90 антена ж, триелементна трёхэлементная антенна three-element aerial [antenna] antepne à trois éléments Dreielementantenne antenna a tre elementi

91 антена ж, трипроцепна цилиндрическая ультракоротко-волновая антенна с тремя ще-лями и тремя излучателями

tripole aerial [antenna] tripôle Tripolantenne tripolo

92 антена ж, феритна ферритовая антенна ferrite rod aerial [antenna] antenne à tige de ferrite. Ferritstabantenne antenna a nucleo di ferrite

93 антена ж, чадьровидна зонтичная антенна umbrella aerial [antenna] antenne en parapluie Schirmantenneantenna a forma di ombrello

94 антена ж, четвъртвълнова четвертьволновая антенна quarter-wave aerial [antenna] antenne quart d’onde Viertelwellenantenne antenna a quarto d’onda

95 антеноотвод м вводный провод, ввод down leaddescente d’antenne Antennenzuführung discesa d’antennaапарат м, армиран вж, апарат м, брониран

96 апарат м, брониран бронированный аппарат metal-enclosed apparatus appareil blindé gekapselter Apparat apparecchio blindato

97 апарат м, екраниран экранированный аппарат metal-enclosed apparatus appareil blindé geschirmter Apparat apparecchio corazzato

98 апарат м, захранващ питающее устройство power supply equipment appareil d’alimentation Speiseapparat apparecchio d’alimentazione

99 апарат м, звукозаписващ звукозаписывающий аппарат, при-бор для звукозаписи

sound-recorder enrégistreur du son, système d’in-

scription du sonTonschreiber registratore di suono

Page 19: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 100 17 A 113

100 апарат м, индукционен индукционный прибор induction instrument appareil d'induction Induktionsinstrument apparecchio di induzione

101 апарат м, портативен переносный прибор portable apparatus appareil portatif tragbarer Apparat apparecchio portatile

102 апарат м, самопишещ самописец, самопишущий прибор,записывающее устройство

recording apparatus, recorder appareil enregistreur, enrégis-

treur, inscripteur Registrierapparat, Schreiber apparecchio registratore

103 апарат м, слухов слуховой аппарат hearing aid appareil acoustique Hörgerät apparecchio acustico

104 апарат м, старт-стопен стартстопный аппарат start-stop apparatus appareil arythmique [start-stop] Start-Stop-Apparat apparecchio aritmicoапаратна ж еж, помещение ле, командно

105 апаратна ж, телеграфна телеграфная аппаратная, телеграф-ный аппаратный зал

telegraph instrument room salle des appareils télégraphiques Apparateraum, Apparatesaal sala di apparecchi telegrafici

106 апаратура ж, възпроизвеждаща воспроизводящее устройство reproducing apparatus appareillage de reproduction Wiedergabe-Apparatur apparecchiatura di riproduzione

107 апаратура ж, синхронизираща синхронизирующее устройство synchronization apparatus appareillage . de synchronisation Synchronisierungsapparatur apparecchiatura di sincronizza-

zione

108 апаратура фототелеграфия фототелеграфная аппаратура

[установка]facsimile equipment appareillage de phototélégraphie Faksimileapparatur apparecchiatura di foto telegrafia

109 апертура жапертура, отверстие aperture ouvertureApertur, Öffnung apertura

110 апланат мапланат aplanate, aplanatic objective objectif aplanétique, aplanat Aplanat aplanato

111 артикуляция ж артикуляция, разборчивость articulation, intelligibility articulation, intelligibilité Verständlichkeit articolazione, intelligibilità

112 асиметрия ж асимметрия asymmetry déséquilibre Unsymmetrie sbilanciamento

ИЗ астигматизъм м астигматизм astigmatism astigmatisme Astigmatismus astigmatismoатенюатор м еж. затцхрател лг, регулируем

2 Радио и телевизия

Page 20: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

A 114 18 A 116

114 атмосфера ж, нормална. стандартная атмосфера standard radio atmosphere atmosphere radioéléctrique normale normale Radioatmosphäre atmosfera radioelettrica normale

/115 аудион м детекторная лампа audion

audîonAudion triodo

116 ахромат м ахромат achromatic lens objectif achromatique achromatische Linse obiettivo acromatico

Page 21: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Б&17 балон м (на радиолампа)

баллон bulb ampouleAmpel, Glocke, Kolben ampolla

Я18 бар Mr бар bar bar Bar bar

119 барабан м за обектива линзовый барабан lens drum tambour à lentilles Linsentrommel tamburo a lenti

420 барабан м, огледален зеркальный барабан mirror wheel roue à miroirs Spiegelrad ruota di specchi

£21 баретор м желвзноводородный бареттер, эле-ктровакуумный стабилизатор тока

barretter tube régulateur fer-hydrogène, bo-

lomêtre à filEisenwasserstoffwiderstand .resistere autoregolatore, valvola

autoregolatrice

122 бариера ж,. потенциална потенциальный барьер potential hill [barrier] colline [montagne, barrière] de po-

tentielPotentialberg barriera potenziale

123 батерия ж, анодна анодная батарея anode battery batterie de plaque Anodenbatterie 1batteria anodica [di placca]

124 батерия ж за отоплението батарея накала filament [heater] battery batterie de chauffage Heizbatterie batteria di accensione

125 батерия ж, микрофонна микрофонная батарея microphone battery pile microphonique Mikrophonelement pila microfonica

126 без загуба без потерь free of loss exempt de pertes verlustfrei

■ esente da perdite

Page 22: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Б 127 20 __________ Б 140

127 без изкривяване без искажений free of distortionsans distorsion, exempt de distor-

sionverzerrungsfrei senza distorsione, esente da dis-

torsione128 без смущения

без помехfree of disturbances exempt de perturbations störungsfrei esente da perturbazioni

129 бел м бел bel bel Bel bel

130 бетатрон .w бетатрон betatron bétatron Betatron betatrone

131 биене с биение beat battement Schwebung battimento

132 бит мбит, бинарная единица, двоичная цифра

binary, bit bit Bit, Binärziffer bitбленда ж вж. диафрагма ж

133 блок м, захранващ блок питания supply equipment appareillage d’alimentation Speise-Apparatur apparecchiatura d’alimentazione

134 блок м, настройващ блок [орган] настройки tuning apparatus dispositif d’accord Abstimmvorrichtung dispositivo di sintonia

135 блок м, смесителейблок микширования (сигналов) signal mixing unit mélangeur Mischpult mescolatore di segnali

136 блокинг-генератор мб л окинг-генерато р self-blocking oscillator, blocking

generatoroscillateur à extinction |à blocage] Sperrschwinger oscillatore bloccato

137 блокинг-генератор м с едно устой-чиво състояние

одноразовый блокинг-генератор single-shot blocking oscillator oscillateur à blocage à coup unique monostabiler Sperrschwinger oscillatore bloccato ad un colpo

138 блокиране c блокировка, запирание blocking immobilité, blocage Blockierungblocco

139 блокиране с, автоматично автоматическое блокирование muting, sauelch (US) blocage automatique automatische Blockierung silenziamento automatico

140 блясък л/, светлиненвспышка света light flash eclair Lichtblitz lampo

Page 23: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Б 141 21 Б 153

141 бобина жкатушка, обмотка ooil bobine Spule bobina

142 бобина ж, анодна катушка анодного контура anode coil [winding] bobine de circuit anodique Anodenspulebobina del circuito anodico

143 бобина ж, антенна антенный дроссель aerial [antenna] chokebobine de self d’antenne, self

d’antenneAntennendrosselbobina d’arresto [di reazione]

бобина ж, бэзиндукционна вж, а&ряга. ж, неиндуктивна

144 бобина ж, блокираща дроссель retardation coil bobine d’arrêt Drosselbobina di arresto

145 бобина ж в началото на подводенканал, индуктивна

катушка индуктивности на вводе морского кабеля

apex inductor inducteur de sommet de câble

sôumarinInduktor für Unterseekabelkopf induttore di testa di cavo sotto-

marino

146 бобина ж, високочестотна высокочастотный дроссель high-frequency chokebobine de choc à haute fréquence Hochfrequenzdrosselspule induttanza d’arresto ad alta fre-

quenza

147 бобина ж, въртяща ce вращающаяся [подвижная] ка-тушка

moving coil bobine mobile bewegliche Spule bobina mobile

148 бобина ж, дроселна дроссельная катушка, дроссель choke coilbobine d’arrêt Drosselspule bobina d’arresto

149 бобина ж за настройка на анте-ната

катушка настройки антенны aerial tuning coilbobine [self] d’accord d’antenne,

inductance d’antenneAntennenabstimnis pule bobina di sintonia di antenna

150 бобина ж за обратна връзка катушка обратной связи reaction coilbobine de réaction Rückkopplungsspule bobina di reazione

151 бобина ж, индукционна индукционная катушка, катушкасамоиндукции

induction coil bobine d’induction Induktionsspule bobina d’induzione

152 бобина ж, коригираща корректирующая катушка correcting [peaking] coil bobine de correction Korrekti onssp ul ebobina correttrice [di correzione]

153 бобина ж на Теслакатушка [трансформатор] Тесла Tesla coil bobine Tesla Tesla-Spule bobina Tesla

Page 24: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Б 154 22 Б 167

154 бобина ж, настройваща настроечная катушка tuning coil, tuner bobine d’accord Abstimmspulebobina di risonanza

155 бобина ж, отклоняваща отклоняющая катушка deflection coil yoke, sweeping coil bobine de déviation AblenkungsspuJebobina di deviazione [deflettrice,

deviatrice]бобина ж, путпшова вж. бобина

ж» товарна156 бобина ж, първична

первичная катушка primary coil bobine primaire Primärspulebobina primaria

157 бобина ж, решетъчна катушка сеточной цепи grid windingbobine de circuit de grille Gitterspule bobina del circuito di griglia

158 бобина ж c кръстосани навивки сотовая катушкаduolateral [honeycomb] coil bobine duolatérale [en nid d’abeilles] Honigwabenspule bobina a nido d’api

159 бобина ж c междинни изводи катушка с отводами divided coilenroulement fractionné verteilte Spule avvolgimento derivato

160 бобина ж с пресована сърцевина катушка с прессованным сердеч-ником

iron-dust core coi] bobine à noyau de fer comprimé Preßkernspulebobina con nucleo di polvere di

ferro

161 бобина ж, свързваща антенна катушка связи с антенной aerial coupling coilbobine de couplage d’antenne Antennenkopplungsspule bobina di accoppiamento d’aereo

162 бобина ж, товарна нагрузочная катушка loading coilbobine de charge Pupinspulè bobina di carico

163 бобина ж, тороидална тороидальная [кольцевая] катушка toroidal coilbobine toroidale Ringspule bobina toroidale

164 бобина ж, филтрова фильтр, дроссель filter coilbobine de filtre Filterspule bobina di filtro

165 бобина ж, фокусираща фокусирующая катушка focussing coilbobine de concentration Fokussierspule, bündelnde Spule bobina di fecalizzazione [di concen-

trazione, di messa a fuoco]

166 бобина ж, центрираща катушка для центрирования изоб-ражения

frame coil, picture control сой bobine de cadrage Bildeinstellspulebobina di aggiustamento dell’imma-

gine

167 бобинка ж, индикаторна пробная [индикаторная] катушка exploration coilbobine exploratrice Prüfspule bobina esploratrice

Page 25: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

168 23 Б 175

168 бод jw бод baud baud Baud baud

169 бомбардировка ж, електронна электронная бомбардировка bombardment of electrons bombardement électronique [catho-

dique]Elektronenbombardement, Elektro-

nenaufprallbombardamento elettronico [cato-

dico]170 бомбардировка ж, йонна

ионная бомбардировка bombardment by ions bombardement ionique Ionenprall, Ionenbombardement bombardamento ionicoбразда ж, звукова вж. пътечка ж, звукова

171 брум мфон переменного тока battery supply circuit noise (US)»

hum (GB)bruit résiduel [d’alimentation] Brummronzio residuo [di alimentazione] бръмчене c от захранването вж. брум м

172 букса ж, антеннагнездо включения антенны antenna jack dooille d’antenne Antennenbuchse reoforo di antenna

173 буря ж, йоносферна ионосферная буря ionospheric storm tempête ionosphérique lonosçhârensturm tempesta ionospferica

174 буря ж, магнитна магнитная буря magnetic storm orage magnétique magnetischer Sturm tempesta magnetica

175 бяло е, равносигнално равносигнальный белый (цвет) equal-signal whiteblanc moyen Mittelweiß bianco medio

Page 26: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

в176 вакуум м, висок

высокий вакуум high [hard] vacuum vide élevé [poussé] Hochvakuumalto vuoto, vuoto spinto

177 вариометьр м вариометр variometer variomètre Variometer variometro

178 варистор м варистор varistorrésistance à variation automatique spannungsabhängiger Widerstand,

Varistorresistenza a variazione automatica

179 варметър м варметр varmeter varmètre Varmeter varmetro

180 вектор-потенциал м вектор-потенциал vector potential vecteur potentiel Vektorpotential vettore potenziale

181 величина ж, векторна векторная величина vector quantity grandeur vectorielle Vektorgrandezza vettoriale

182 величина ж, комплексна комплексная величина complex quantity grandeur complexe komplexe Größe grandezza complessa

183 величина ж на насищане величина насыщения saturation valuevaleur de saturation Sättigungswert valore di saturazione

184 величина ж на отскока, относи-телна

относительная величина выброса overshoot ratiorapport de dépassement ballistique Überschwingverhältnis rapporto di sovraelongazione

величина ж, осцилираща вж. ве-личина ж, трептяща

185 величина ж, периодична периодическая величина periodic quantity grandeur périodique periodische Größe grandezza periodica

186 величина ж, скаларна скалярная величина, скаляр scalar quantitygrandeur scalaire Skalar, Skalargröße grandezza scalare

Page 27: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 187 25 В 199

187 величина ж, трептяща колебательная величина oscillating quantity grandeur oscillante Schwinggröße grandezza oscillante

188 верига ж цепь, контур circuit circuit Kreis circuito

189 верина ж, антенна антенный контур aerial circuit circuit d’antenne Antennenkreiscircuito di antenna [d’aereo]

190 верига ж, антипаразитна подавитель шумов noise killerréseau antiparasites Entstörnetzwerk, Störschutzfilter rete anti parassitaверига ж, безиндукционна вж. верига ж, неиндуктивна

191 верига ж високо напрежение цепь высокого напряжения high-voltage circuitcircuit d’haute tension Hochspannungskreis circuito ad alta tensione

192 верига ж, високочестотна высокочастотная цепь high-frequency circuit circuit à haute fréquence Hochfrequenzkreis circuito ad alta frequenza

193 верига ж, вторична вторичная цеаь secondary circuit circuit secondaire Sekundärkreis circuito secondario

194 верига ж, двупроводна двухпроводная цепь two-wire circuit circuit à deux fils Zweidrahtleitung circuito a due fili

195 верига ж, двутактна входна двухтактная входная цепь push-pull input circuit circuit d’entrée push-pull Gegentaktemgangskreis circuito di entrata controfase

196 верига •MC f диференцираща дифференцирующая цепь differentiating circuit [network];

differetiator réseau différentiateur Differentiator, differenzierendes

Netzwerk, Differenzierkreis, Diffe- renzierschaltung

differenziatore

197 верига ж, еквивалентна эквивалентная цепь equivalent circuit circuit équivalent äquivalenter Kreis circuito equivalente

198 верига ж за далечна връзка цепь дальней связи telecommunication circuit circuit de télécommunication Fernmeldeleitungcircuito di telecomunicazione

199 верига ж за постоянния аноденток

цепь постоянной составляющей анодного тока

anode direct current circuit circuit du courant continu de

l’anodeAnodengleichstromkreis circuito di corrente continua di

placca

Page 28: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 200 26 В 212

200 верига ж за предаване на телефо-нограми

цепь для передачи телеграмм по телефону

telephone-telegramm circuit circuit de transmission de télé-

grammes par téléphoneVerbindung für telephonische Über-

tragung von Telegrammen circuito di trasmissione telegrammi

per telefono201 верига ж за радиовръзка

радиоцепь, цепь радиосвязи radio circuitcircuit radio Funkverbindung circuito radio

202 верига ж за центриране на кадрите схема для центровки изображения framercircuit encadreur Bildeinstellschaltung circuito di aggiustamento dell’imma-

gine

203 верига ж за част от денонощието,абонаментна

цепь в частном абонементе на неполные сутки

part-time leased circuit, part-time private wire circuit

circuit loué pour une parte de la journée

Privatleitung mit begrenzter Miet-dauer

circuito affittato per una parte del giorno

204 верига ж, закъснителна контур задержки time-delay circuit circuit retardateur Verzögerungskreis circuito ritardatore

205 верига ж, затворена замкнутая цепь closed circuit circuit fermé Ringschaltung circuito chiuso

206 верига ж, изходнавыходная цепь, выходной контур output circuit circuit de sortie Ausgangsschaltung circuito di uscita

207 верига ж, импулсно-форммраща. контур, формирующий импульсов* pulse-shaping circuitcircuit configurateur d’impulsions impulsformender Kreis circuito formatore d’impulsi

208 верига ж, интегрираща интегрирующая цепь integrating circuit [network] circuit [réseau] intégrateur Integrationsglied, Integratione-

kreiscircuito integratore

209 верига ж, интерфоннацепь переговорного устройства talk-back circuit curcuit d’interphone Gegensprechschaltung circuito a chiamata e risposta, cir-

cuito di servizio

210 верига ж, катодна цепь катода cathode circuit circuit de cathode Kathodenkreis circuito di catodo

211 верига ж, колекторна цепь коллектора collector circuit circuit de collecteur Kollektorkreis circuito di collettore

212 верига ж, коригираща корректирующая цепь corrective network réseau correcteur Ausgleichskreis, Ausgleîchnctzwerk rete correttiva-

Page 29: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 213 27 В 226

213 верига ж, междинна передаточная линия transfer circuit circuit intermédiaire Verbindungsleitung circuito intermedio

214 верига ж, микрофоана цепь микрофона microphonie circuit circuit micro phonique Mikrophonkreis circuito microfonico

215 верига ж на възбуждането цепь возбуждения, возбуждающийконтур

energizing circuit circuit d’excitation Erregungskreis, Erregerkreis circuito di eccitazione

216 верига ж на грамофонна мембрана цепь звукоснимателяacoustic pick-up circuit circuit [lecteur] acoustique Tonabneh merkreis circuito riproduttore

217 верига ж на обратна връзка цепь обратной связи feedback circuitcircuit de réaction inverse [de

contre-réaction] Rückkopplungsnetz circuito di reazione inversa [di

controreazione]

218 верига ж на отоплениецепь накала filament circuit circuit de chauffage HeizkFeis, Heizstromkreis circuito di accensione

219 верига ж, настроена настроенный контур tuned circuit circuit accordé abgestimmter Kreis circuito accordato

220 верига ж, настроена анодна настроенный анодный контур tuned anode circuitcircuit de plaque accordé abgestimmter Anodenkreis circuito di placca accordato

221 верига ж, неиндуктивна неиндуктивная цепь non-inductive circuit circuit non-inductifnicht induktiver Stromkreis circuito non induttivoверига ж, осцилираща вж. кръг м, трептящ

222 верига ж, отворена разомкнутая цепь open circuitcircuit ouvert offener Kreis circuito aperto верига ж, паралелна вж. кръг паралелен

223 верига ж, пасивна пассивный контур passive electric network réseau électrique passif passives elektrisches Netzwerk rete elettrica passiva

224 верига ж, първична первичная цепь, первичный контур primary circuitcircuit primaire Primärkreis circuito primario

225 верига ж, разделителна развязывающая цепьanti-resonant [stopper] circuit circuit anti-résonant, circuit-bou-

chonEntkoppl ungskreis circuito antirisonante [di arresto]

226 верига ж, регенеративнацепь положительной обратной связи

regenerative circuit circuit régénérateur Rückkopplungskreis circuito reattivo [rigenerativo]

Page 30: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 227 28 В 240

227 верига ж, резервна вспомогательная цепь fallback [reserve] circuit circuit de secours Hilfskreiscircuito di emergenza [di riserva]

228 верига ж, решетъчна сеточный контур, цепь сетки grid circuitcircuit de grille Gitterkreis circuito di griglia

229 верига ж с незаземена батерия цепь с незаземлённой батареей non-battery loopcircuit à batterie non mise à la

terreKreis mît nichtgeerdeter Batterie circuito a batteria non connessa a

terraверига ж, свързваща вж. кръг м, свързващ

230 верига ж, симплексна симплексная цепь simplex circuit circuit simplex Simplexleitung circuito simplex

231 верига ж, смущаваща шумящая цепь, цепь с помехами noisy circuitcircuit fritureux [bruyant] Leitung mit Geräusch, Leitung mit Nebengeräuschen, geräuschvolle

Leitung circuito rumoroso

232 верига ж, сумираща цепь сложения addercircuit d’addition Additionskreis circuito di addizione

233 верига ж, телеграфна телеграфная цепь telegraph circuit circuit télégraphique Telegraphenleitung circuito telegrafico

234 верига ж, телефонна телефонная цепь telephone circuit circuit téléphonique Fernsprechleitung, Telefonleitung circuito telefonico

235 верига ж, уравновесена балансный контур balancing circuit équilibreurNachbildung, Leitungsnachbildung,

Ausgleichsleitungequilibratore, circuito equilibrato

236 вибратор м вибратор; прерыватель vibratorvibrateur Vibrator vibratore

237 вибрация ж вибрация bounce rebondissement Prellen vibrazione

238 вид м на разпространение, тро-посферен

тропосферный тип распростра-нения

tropospheric mode mode troposphérique troposphärischer Wellenmodus modo troposferico

239 видеогеничен телегеничный, видеогеничный telegenicphotogénique en télévision, télé-

géniquetelegen telegenico

240 видеодетектор мвидеодетектор, детектор видео-сигналов [сигналов изображе-ния]

video detector détecteur-vision Bildgleichrichter rivelatore visione

Page 31: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 241 29 В 254

241 видеодетектор м, кристален кристаллический видеодетектор crystal video rectifier redresseur à cristal vidéo Bildkristalgleichrichter raddrizzatore video a cristallo видеоканал м «мс. канал лс, теле-визионен

242 видеопредавател м видеопередатчикpicture [video] transmitter émetteur d’images Bildsender trasmettitore d’immagine

243 видеосигнал мвидеосигнал • video signal signal vidéo Videosignal segnale video

244 видеосмесител м видеомикшер video mixer mélangeur vidé© Bildmischpult mescolatore di immagini

245 видеоусилвател м видеоусилитель, усилитель ви-деочастоты [сигналов изобра-жения]

video amplifier amplificateur vidéo Videoverstärker amplificatore video [di visione]

246 видео честота жчастота сигналов изображения, видеочастота

video frenquency vidéofréquenceBildpunktfrequeaz, Videofrequenz frequenza video

247 видикон м видикон vidicon vidicon Vidikonvidicon, vidiconoscopio

248 визуализация ж на речта видимая речьvisible speech parole visible frequenzspektrale Lautaufzeichnvag,.

„Visible-Speech“-Verfahren parola visibile

249 визьор м видоискатель, визир view-finderviseur Sucher visore, visiera, mirino

250 визьор м, електронен электронный видоискатель electronic view-finder viseur électronique Bildsuchervisiera elettronica

251 визьор л/, оптичен оптический видоискатель optical view-finder viseur optique optischer Suchervisiera ottica

252 винт м, регулиращ регулировочный винт adjusting screwvis de réglage [d’accord] Einstellschraube, Stellschraube* vite di regolazione

253 високоговорител м громкоговоритель loudspeaker haut-parleur Lautsprecher altoparlante

254 високоговорител м, дожьлнителен добавочный громкоговоритель, additional loudspeaker haut-parleur additionnel Zusatzlautsprecheraltoparlante supplementare

Page 32: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 265

255 високоговорител м, електродааа- миченэлектродинамический громкого-ворительmoving-conductor [moving-coil,

electrodynamique] loudspeaker haut-parleur à conducteur mobile [à

bobine mobile, electrodynamique] elektrodynamischer Lautsprecher altoparlante a conduttore mobile

[elettrodinamico]

256 високоговорител м, електроста-тичен

электростатический громкогово-ритель

electrostatic loudspeaker haut-parleur électrostatique elektrostatischer Lautsprecher,

Kondensatorlautsprecher altoparlante elettrostatico [a con-

densatore]

257 високоговорител м, комбиниран многополосный громкоговоритель multichannel [composite] loud-

speakerhaut-parleur à voies multiples Lautsprecherkombination altoparlante multicanale

258 високоговорител м, контролен контрольный громкоговоритель monitoring loudspeaker haut-parleur de contrôle Kontrollautsprecher altoparlante di controllo

259 високоговорител м, конусен конусный громкоговоритель cone loudspeaker haut-parleur à membrane conique Konuslautsprecher altoparlante a cono

260 високоговорител м, кристален пьезоэлектрический [кристалли-ческий] громкоговоритель

piezoelectric loudspeaker haut-parleur piézoélectrique piezoelektrischer Lautsprecher ltoparlante piezoelettrico

261 високоговорител мг магнито-стршадонен

магнитострикционный громкого-воритель

magnetostriction loudspeaker haut-parleur à magnétostriction magnetostriktiver Lautsprecher altoparlante magnetostrittivo високоговорител м, пиезоелектри- чески вж. високоговорител м, кристален

високоговорител м, рупорен вж. високоговорител м с акустична фуния

262 високоговорител м с акустичнафуния

рупорный громкоговоритель horn loudspeaker haut-parlear à pavillon Trichteriautsprecher altoparlante a tromba

263 високоговорител м c конуснатръба

диффузорный громкоговоритель, громкоговоритель с коническим диффузором

cone loudspeaker diffuseur Konnslautsprecher altoparlante con diffusore conico

264 високоговорител м със секцио-нирава тръба

громкоговоритель с секциониро-ванным рупором

multicellular loudspeaker haut-parleur multicellulaire Vielzellenlautsprecher altopariante multicellulare височина ж, действуваща еж. височина ж, ефективна

265 височина ж, ефективна действующая высота effective height hauteur effective wirksame Höhe altezza effettiva

Page 33: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 26t 31 В 278

Мб височина ж на антената, средна средняя высота антенны antenna height above average ter-

rainaltitude moyenne de l’antenne mittlere Antennenhöhe altezza media sul terreno di una

antenna267 височина ж на слоя

высота слоя layer height altitude de la couche Schichthöhe altezza dello strato

36$ височина ж на тонавысота тона pitch hauteur d'un son Tonhöhe altezza di suono

269 влошаване c качеството на пре-даване

ухудшение качества передата distortion transmission impairment réduction de la qualité de trans-

missionMinderung der Übertragungsgüte riduzione della qualità di tras-

missione270 табуляция ж

табуляция wobbulation wobbulation Wobbeln vobbulazione

271 вокодер м вокодер vocoder vocoder Vocoder vocoder

272 волтметър м за постоянно на-прежение

вольтметр постоянного напряже-ния

direct-current voltmeter voltmètre à tension continue G leichspannungs voltmeter voltmetro di tensione continua

273 волтметър м, променливотоков вольтметр переменного тока alternating current voltmeter voltmètre à courant alternatif Wechselstromvoltmeter voltmetro a corrente alternata

274 впадина ж на вълнйта впадина волныwave trough creux [vallée] d’onde Wellental valle d’onda

275 впадина ж на импулса впадина импульса, провал им-пульса

puise valley vallée d’impulsion Impulstal, Pulstal valle d’impulso

276 време c за блокираневремя блокировки [запирания] hangover time temps de blocage d’un suppresseur

d’échoTeilsperrzeit tempo di blocco

277 време c за гасене обратния ходна кадрова развивка

время гашения обратного хода кадровой развёртки

frame blanking period période de la suppression de la

trameTeilbildaustastungsperiode periodo della soppressione del

quadro

278 време с за гасене обратния ходна редова развивка

время гашения обратного кода строчной развёртки

horizontal black-out period période de la suppression de la

trameZeilenaustastungsperiode periodo della soppressione del

quadro

Page 34: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 279 32 В 290

279 време с за нарастване на импулса время нарастания импульса, дли-тельность фронта импульса

pulse rise time temps de montée d’impulsion Impulsanstiegzeit, Steigezeit periodo transitorio iniziale

280 време с за отговор отставание, опаздывание lag délai de réponse Wiedergabeverzögemng ritardo di risposta

281 време c за разпространение время распространения, время пробега (сигнала)

transmission time temps de transmission Laufzeit tempo di propagazione

282 време с за спадане на импулс время спадания импульса delay time temps de descenteAbfallzeit periodo di estinzione [transitorio

finale]

283 време c за установяване время установления (колебаний) transition timetemps de montée Anstiegzeit tempo di salita

284 време c за установяване на импулс время нарастания [установления]импульса

leading edge pulse timedurée d’établissement d’impulsion Anstiegzeit der Impulsvorderflanke durata di salita del fianco dell*

impulso

285 време c на импулсен генератор,пусково

пусковое время импульсного ге-нератора

pulsed oscillator starting time temps d’amorçage d’un oscilla-

teur pendant la manipulation Oszillatoransprechzeit bei Tastung: tempo di avviamento di un oscil-

latore durante la manipolazione?

286 време c на превключване время переключения [пролёта] change-over [transit] timetemps de commutation [de transit! Umschaltzeit tempo di commutazione

287 време с на пробега на електроните время пробега электронов electron transit timetemps de propagation des électrons Elektronenlaufzeit tempo di transito dì elettroni

288 време c на редовата развивка время развёртки строки line timetemps de ligne Zeilenzeit tempo di linea

289 време c на сработване время срабатывания operating timepériode d’affaiblissement, temps de

fonctionnementAnsprechzeit tempo di funzionamento

време c, оперативно вж. време с на сработване

290 времеконстанта ж постоянная времени time constant constante de temps Zeitkonstante costante di tempo

Page 35: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 291 33 В 302

291 връзка ж связь coupling couplage Kopplung accoppiamentoвръзка ж, галванична ш. връзка ж, директна

292 връзка ж, директна гальваническая [прямая] связь direct coupling, D. C. coupling couplage direct galvanische Kopplung accoppiamento diretto

293 връзка ж, електронна электронная связь electron coupling couplage électronique Elektronenkopplung accoppiamento elettronico

294 връзка ж, индуктивна индуктивная связь inductive coupling couplage inductif induktive Kopplung accoppiamento induttivo

295 връзка ж, тоихукгквяъ обратт индуктивная обратная связь inductive feedbackréaction inductive induktive Rückkopplung reazione induttiva

296 връзка ж, индуктивно-капаци-тивна

индуктивно-емкостная связь, L—С связь

L—С coupling, inductance-capaci-tance coupling

couplage self-capacitéL—C-Kopplung accoppiamento ad impedenza-ca-

pacità297 връзка ж, капацитивна

ёмкостная связь capacitive coupling couplage capacitif kapazitive Kopplung accoppiamento capacitivo

Э Радио и телевизия

298 връзка ж, конферентна съобщи-телна

двухсторонняя групповая [цир-кулярная] связь

conference call [connection] communication collective [pour

conférence]Konferenzgespräch, Rundgespräch-

verbindung, Sammelgespräch comunicazione, collettiva

299 връзка ж L—С L—С связь inductance-capacitance coupling,

L—C coupling couplage par L—-C L—C-Kôpplung accoppiamento ad impedenza —

capacità

връзка ж, магнитна вж. връзка ж, индуктивна

396 връзка ж между два трептящи кръга

связь двух колебательных кон-туров

coupling of two oscillatory circuits couplage de deux circuits oscillants Kopplung von zwei Schwingungs-

kreisenaccoppiamento di due circuiti oscil-

latori

301 връзка ж, обратна обратная связь feedback coupling réaction, rétroaction, couplage de

réactionRückkopplung reazione, accoppiamento per rea-

zione

302 връзка ж, обратна мостова обратная мостовая связь bridge feedback réaction en popi [équilibrée] Brûckenrückkt^lung reazione equilibrata

Page 36: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 303 34 В 315

363 връзка ж, отрицателна обратна отрицательная обратная связь reverse feedback contre-réaction, dégénération, réac-

tion négativenegative Gegenkopplung controreazione, reazione negativa

304 връзка ж, паразитна паразитная связь parasitic connection liaison parasite Steuerkopplung accoppiamento dannoso

305 връзка ж по напрежение, отри-цателна обратна

отрицательная обратная связь по напряжению

voltage feedback réaction de tension Spannungsgegenkopplung reazione di tensione

306 връзка ж, положителна обратна положительная обратная связь positive feedbackréaction positive positive Rückkopplung reazione positiva

307 връзка ж, радиосъобщителна цепь радиосвязиradio communication circuit circuit de radiocommunication Funkverbindung circuito di radiocomunicazione

връзка ж R-C еж. връзка ж, съпротивително-капацитивна

308 връзка ж с времеделене, много-канална

временное разделение; многократ-ная система связи с временным разделением (сигналов)

time-division multiplex.multiplex dans le temps [par par-

tage de temps], transmission par secteurs

Zeitmultiplex-Verfahren multiplex di ripartizione nel tempo

309 връзка ж, силна сильная связьclose [tight] coupling couplage serré feste Kopplung accoppiamento stretto

310 връзка ж, симплексна симплексная связь simplex operation communication [trafic] simplex Simplexbetrieb funzionamento simplex

311 връзка ж, слаба слабая связь loose coupling couplage lâche lose Kopplung accoppiamento lasco

312 връзка ж, съпротивителна резистивная [омическая] связь resistance coupling couplage par résistance Widerstandskopplung accoppiamento resistivo

313 връзка ж, съпротивително-капа-цитивна

емкостно-омическая [ёмкостно-ре-зистивная] связь, R—С-связь

resistance-capacitance coupling, R-C coupling

couplage par résistance — capacité R-C-Kopplungaccoppiamento per resistenza —

capacità

314 връзка ж, трансформаторна трансформаторная связь transformer coupling couplage par transformateur Transformatorkopplung accoppiamento per trasformatore

315 връх м (на импулс) пикspike pointe Zacke punta

Page 37: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 316 35 В 329

316 вход м на видеосигнала вход сигнала изображения picture-signal inputentrée de signal d’image Bildsignaleingang entrata di segnale d’immagine

317 въже c, антенноверёвка для подъема и спуска антенны

halyard drisse Hißtau driza

318 възбуждане c, импулсно импульсное возбуждение impulse excitation excitation par choc [impulsion] Stoßerregungeccitazione ad impulso

319 възбуждане c, ударно ударное возбуждение shock excitation excitation par choc Stoßerregung eccitazione ad impulso

320 възел музел, узловая точка node noeudKnoten nodo

321 възел jw, токовузел тока current node noeud de courant Stromknoten nodo di corrente

322 възможност ж за отделяне нафотозлектрони

возможность вылета фотоэлек-тронов

chance of photoelectrons escaping possibilité d’échappement de pho-

toélectronsCntweichmÖglichkeit für Photo-

elektronenpossibilità di scappamento dei fo-

toelettroni

323 възможност ж за регулиране возможность регулировки possibility of adjustment possibilité de réglage Regelmöglichkeit possibilità di regolazione

324 възможност ж, модулационна модуляционная способность modulation capability possibilité de modulation Modulierbarkeitpossibilità di modulazione

325 възприятие с за наситеност нацвета

восприятие насыщенности цвета sensation of saturation sensation de saturation Sättigungseindruck sensazione di saturazione

326 възприятие c, цветно цветовое восприятие colour sensationimpression [sensation] de couleur Farbempfindung impressione [sensazione] di colore

327 възпроизвеждане c воспроизведение playbacklecture, reproduction Wiedergabe, Abspielen riproduzione

328 възпроизвеждане ct звуково воспроизведение звука sound reproduction reproduction du son Schalbviedergabe riproduzione di suono

329 възпроизвеждане c на изображе-нието

воспроизведение [синтез] изобра-жения

picture reproduction reproduction de rimage Bildreproduktion riproduzione di immagine

Page 38: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 330 В 359

330 възпроизвеждане ж на музика воспроизведение музыки reproduction of music reproduction de musique Musikwiedergabe riproduzione di musica

331 възпроизвеждане с на сигнал воспроизведение сигнала signal reproduction reproduction du signal Zeichenwiedergabe riproduzione di segnale

332 възпроизвеждане с, стереофониянозвуково

стереофоническое воспроизведение звука

Stereophonie sound reproduction» stereophonic method of sound reproduction

reproduction stéréophonique du son, reproduction sonore sté-réophonique

stereophonische Klangwiedergabe» stereophonische Weise der Schall-wiedergabe

riproduzione stereofonica del suono, riproduzione sonora stereofo-nica

333 възстановител м на сигналите( автоматичен)

восстановитель импульсов regenerative repeater répéteur télégraphique automa-

tiqueentzerrender Fernsprechverstärker ripetitore, traslatore rigeneratore

334 възстановяване с (на блокиралоустройство)

деблокировка, разблокирование unblocking déblocageDeblockierung abloccaggio

335 възстановяване c на постояннатасъставна

схема восстановления постоянной составляющей

D. С. restorer, direct-current res-torer

circuit de rétablissement de la composante continue, restaura-teur de la composante C. €.

Schaltung zur Wiederherstellung der Gleichstromkomponente

circuito di reinserzione della com-ponente C C., restauratore della componente C.C.

336 вълнй жволнаwave onde Welle onda

337 вълнй ж, бягаща бегущая волна travelling [moving] wave onde progressive fortschreitende Welle onda progressiva

338 вълн& ж, вертикално поляризи-рана

вертикально-поляризованная волна

vertically polarized wave onde polarisée verticalement senkrecht polarisierte Welle onda a polarizzazione verticale

339 вълнй ж, директна прямая волна direct waveonde directe direkte Welle onda diretta

вълнй ж, доминираща еж. яъляЬ ж, преобладаваща

Page 39: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 340 37 В 353

340 вълнк ж, елшггичнополяризи-рана

эллиптически поляризованная волна

eUiptically polarized wave onde à polarisation elliptique elliptisch polarisierte Welle onda a polarizzazione elittica

341 BiJiHà ж» затихваща затухающая волна damped waveonde amortie gedämpfte Welle onda smorzata

342 BbHHà ж, земназемная [поверхностная] волна ground wave onde de sol Bodenwelle onda dì suolo (di terra]

343 Bbjmà ж, йоносферна ионосферная волна ionospheric wave onde ionosphérique lonosphärenwelle onda ionosferica

344 xrbJiHà ж, кръгло поляризирана круглополяризованная волна circularly polarized wave•nde à polarisation circulaire kreisförmig polarisierte Welle onda a polarizzazione circolare

345 вълнк ж, кръгова електрическа круговая электрическая волна circular-electric waveonde diélectrique circulaire elektrische Kreiswelle, kreisför-

mige Elektrische Welle onda elettrica circolare

346 аьлнк ж, кръгова магнитна круговая магнитная волна circular magnetic wave onde magnétique circulaire kreisförmige magnetische Welle,

magnetische Kreiswelle «oda magnetica circolare

347 вълнк ж, линейно изменяща оо пилообразная волна saw-tooth waveonde en dents de scie Sägezahnwelle onda a dente di sega

348 вълнй ж, модулирана модулированная волна modulated waveonde [oscillation] modulée modulierte Welle onda [oscillazione] modulata

349 BbTHà ж, модулирана незатихваща модулированная незатухающаяволна

modulated continuous wave onde entretenue modulée modulierte ungedämpfte Welle onda persistente modulata

350 вълнй ж, модулираща модулирующая волна modulating waveonde modulatrice modulierende Welle onda modulatrice

351 вълна ж на настройка волна настройки tuning waveonde de syntonisation ,Abstimmungswelle onda di sintonizzazione

352 BbJiHà ж, напречна електромаг-нитна

поперечная электрическая волна transverse electric waveonde transversale Transversalwelle onda trasversale

353 вълнй ж, незатихлаща незатухающая волна continuous waveonde non-amortie [continue, entre-

tenue, soustenue] kontinuierliche [ungedämpfte] Welle onda continua [persistente]

Page 40: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 354 38 В 366

354 вълна ж, носеща несущая полна, несущая carrier waveonde porteuse Trägerwelle onda portante

355 вълнй ж, носеща синусоидна синусоидальная несущая волна sinusoidal carrier waveonde porteuse sinusoïdale sinusförmige Trägerwelle onda portante sinusoidale

356 вълнй ж, основна основная волна fundamental wave onde fondamentale Bodenwelle, Grundwelle onda fondamentale

357 вълнй ж, отразена отражённая волна, отражённыйсигнал

echo [reflected] wave onde d’écho [réfléchie] Echowelle, reflektierte WeDe onda riflessa [di spazio]

358 BbJinà ж, отразена от земята земная отражённая волна ground-reflected waveonde réfléchie par le sol vom Boden reflektierte Welle onda riflessa della terra

359 вълнй ж, падаща падающая волна incident wave onde incidente einfallende Welle onda incidente

360 BKJiHà ж, периодична периодическая волна periodic waveonde périodique periodische Welle onda periodica

361 вълнй ж, плоскаплоская волна plane wave onde plane ebene Welle onda piana

362 вълнЬ ж, плоска еднородна однородная плоская волна uniform plane waveonde plane uniforme einheitliche ebene Welle onda piana uniforme

363 вълнй ж, плоскополяризирана плоскополяризованная волна plane-polarized waveonde polarisée dans un plan linear polarisierte Welle onda polarizzata in un piano

364 вълнй ж, поляризирана поляризованная волна polarized waveonde polarisée polarisierte Welle onda polarizzata

365 вълнй ж, поляризирана надясно правополяризованная волна clockwise [right-hand] polarized

waveonde polarisée elliptiquement à

droiterechtsdrehend polarisierte Welle onda a polarizzazione destra od

oraria

366 вълнй ж, поляризирана наляво влево поляризованная волна left-hand [counter-clockwise] po-

larized waveonde polarisée elliptiquement à

gauchelinksdrehend polarisierte Welle onda a polarizzazione sinistra

od antioraria

Page 41: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 367 39 В 380

367 вълнй ж, преобладаваща преобладающая [основная] волна dominant waveonde dominante Grundwelle onda fondamentale

368 вълнй ж, пречупена преломлённая волна refracted wave onde réfractée gebrochene Welle onda rifratta

369 вълнЬ ж, пространствена пространственная волна space waveonde d’espace Raumwelle onda spaziale

bbj ih ù ж, първа хармонична вж. вълиА ж, основна

370 вълнй ж, работна рабочая волна marking wave onde de travail Arbeitswelle, Betriebswelle onda di lavoro

371 BbnHà ж, разходяота расходящаяся пространственнаяволна

diverging wave onde divergente divergierende Welle onda divergente

372 вълнй ж c правоъгълна форма прямоугольная волна rectangular [square] wave onde rectangulaire Rechteckwelleonda rettangolare

373 вълнй ж, свободно бягаща свободно бегущая волна free progressive wave onde progressive libre ungehindert fortschreitende Welle onda progressiva lìbera

374 вълнй ж, сферична сферическая волна spherical wave onde sphérique sphärische Welle onda sferica

375 вълнк ж, сходящасходящая волна converging wave onde convergente konvergierende Welle onda convergente

376 вълна ж, тропосферна тропосферная волна, распростра-няющаяся в тропосфере волна tropospheric waveonde troposphérique troposphärische Welle onda troposferica

377 вълна ж, ултразвукова ультразвуковая волна supesonic [ultrasonic] wave onde supersonique [ultrasonique] Ultraschallwelleonda ultrasonora

378 вълнй ж, хоризонтално поляри-зирана

горизонтально поляризованная волна

horizontally polarized wave onde polarisée horizontalement horizontal polarisierte Welle onda a. polarizzazione orizzontale

379 вълна ж, цилиндрична цилиндрическая волна cylindrical waveonde cylindrique Zylinderwelle onda cilindrica

380 вълни ж мн, акустични акустические волны acoustic wavesondes acoustiques akustische Wellen, Schallwellen onde acustiche

Page 42: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В 381 40 В 393

381 вълни ж мн, декаметрови декаметровые волны decameiric wavesondes décamétriques Dekameterwellen onde decametriche

382 вълни ж мн, дециметрови дециметровые волны decimetric wavesondes décimétriques Dezimeterwellea onde decimetriche

383 вълни ж мн, дългидлинные волны long waves ondes longues Langwellen onde lunghe

384 вълни ж мн, електромагнитни электромагнитные волны electromagnetic wavesondes électromagnétiques elektromagnetische Wellen onde elettromagnetiche

385 вълни ж мн, звукови звуковые волны sound wavesondes sonores Schallwellen onde sonore

386 вълни ж мн,импулсно модулирани модулированные импульсамиволны

pulse-modulated waves ondes modulées par impulsions impulsmodulierte Wellen onde modulate per impulsi

387 вълни ж мн, километрови километровые волны kilometric wavesondes kilométriques Kilometerwellen onde chilometriche

388 вълни ж мн, къси короткие волны short waves ondes courtes Kurzwellenonde corte

389 вълни ж мн, метрови метровые волны metric wavesondes métriques Meterwellen onde metriche

390 вълни ж мн, модулирани със зву-кова честота

модулированные звуковой часто-той волны, волны типа А3

sound-modulated waves, type Аз-waves

ondes modulées à fréquence acous-tique, ondes Aj

Аз-Wellen, sprachmodulierte Wellen onde modulate a frequenza acus-

tica391 вълни ж мн, надлъжни

продольные волны longitudinal waves ondes longitudinales Longitudinalwel len onde longitudinali

392 вълни ж мп, незатихващи мани-пулирани

незатухающие манипулирован-ные волны, волны типа At

keyed continuous waves, type A>- waves

ondes Ab ondes entretenues mani-pulées

Ai-Wellen, getastete ungedämpfte Wellen

onde persistenti manipolate393 въжи ж мн, незатихващи моду-

лирани модулированные незатухающие волны

interrupted [modulated] continuous waves

ondes entretenues modulées ungedämpfte modulierte Wellen onde modulate [persistenti inter-

rotte]

Page 43: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

В394 41 В 403

394 вълни ж мн, сантиметрови и ми-лиметрови

сантиметровые и миллиметровые волны

microwaves ■micro-ondes 'Mikrowellen microonde

395 вълни ж мн, средни средние волны medium waves ondes moyennes Mittelwellenonde medie

396 вълни ж мн, телевизионни телевизионные волны, волны ти-на А,

television waves, type А3-waves ondes As, ondes de télévision A5-Wellen, Femsehwellen onde per televisione

397 вълни ж мн, улгракъси ультракороткие волны ultra-short waves ondes ultra-courtes Ultrakurzwellenonde ultracorte

398 вълни ж мн, фототелеграфии фототелеграфные волны, волнытипа А4

facsimile waves, type Ад-waves ondes fac-similé, ondes A< Ад-Wellen onde di teleriproduzione

399 вълновод мволновод waveguide guide d’ondes Wellenleiter guida d’onda

400 вълновод м, приземен атмосферен поверхностный волнопроаодящийслой

ground-based [surface] duct conduit de surface [près du sol] bodennaher Kanalcondotto di superficie

401 вълномер м волномер wavelength meter ondemetre Welien messer ondametro

402 вярност ж на възпроизвеждане верность воспроизведения fidelityfidélitéWiedergabetreue fedeltà

403 вярност ж на възпроизвежданена цветовете

верность воспроизведения цвета colour fidelity fidélité des couleursFarbentreue fedeltà di colore

Page 44: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

г404 газотрон м

газотрон gas-filled rectifier [diode] diode à remplissage gazeux gasgefüllte Gleichrichterröhre

[Diode]diodo a gas

405 галванометьр м, диференциален дифференциальный гальванометр differential galvanometer galvanomètre différentiel Differentialgalvanometer galvanometro differenziale

406 гама жгамма (коэффициент контраст-ности)

gammagamma Gamma gamma (di gradazione)

407 гама-корекиия ж гамма-коррекция, коррекция гра-дации яркости

gamma correction correction gamma Gammakorrektur correzione gamma

408 гасене сгашение blanking suppression du faisceau Austastungsoppressione [cancellazione] del

fascio

409 гасене c на изображението, плавно плавное исчезновение изображе-ния

fade out disparition graduelle weiche Ausblendung dissolvenza graduale

410 гасене c обратния ход на лъчапо кадри

гашение обратного хода луча по кадру

frame blanking suppression de la trame [du cadrei Teilbildaustastung, Teilbildunter-

drückungsoppressione del quadro

411 гасене c обратния ход на льна поредове

гашение обратного хода луча по строкам

horizontal blanking suppression de la trame Zeilenaustastung soppressione del quadro

412 генератор мгенератор (колебании) ; осциллятор oscillator oscillateur Oszillator oscillatore

413 генератор м, балаясеа балансный генератор balanced oscillator oscillateur équilibré Bilanzoszillator oscillatore equilibrato

Page 45: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Г 414 43 Г 426

414 генератор м, динатронен динатронный генератор dynatron oscillator oscillateur dynatron Dynatronoszillator oscillatore dinatrone

415 генератор м» дъгов дуговой генератор arc transmitter émetteur à arc Bogenlampensender, Lichtbogen-

sendertrasmettitore ad arco

416 генератор м за постоянен ток генератор постоянного тока d. е, generatorcompteur à courant continu Gleichstromgenerator generatore a corrente continua

417 генератор м за променлив ток генератор переменного токаа. с. generator générateur à courant alternatif Wechselstromgenerator generatore a corrente alternata

418 генератор м за развивката генератор развёрткиscanning sweep, time-base gene-

ratorgénérateur de base de temps Zeitbasisgenerator generatore di base dei tempi

419 генератор м, задаващ задающий генератор master oscillator maitre-oscillateur, oscillateur pilote Steueroszillatoroscillatore pilota

420 генератор м, магнетронен магнетронный генератор magnetron oscillator oscillateur à magnétron Magnetronoszillator oscillatore magnetron

421 генератор м, магнитострикционен магнитострикционный генератор magnetostriction oscillator oscillateur à magnétostriction magnetostriktiver Oszillator oscillatore a magnetostrizione

422 генератор ,w, машинен генератор высокой частоты radio-frequency alternator alternateur haute fréquence Hochfrequenz-WechselstFomgenera-

. tor, Maschinensender alternatore alta frequenza

423 генератор м на Армстронг генератор Армстронга Armstrong oscillator oscillateur Armstrong Armstrong-Oszillator oscillatore Armstrong

Г'424 генератор м на Баркхаузен—Курц

генератор Баркхаузена—Курна, ге-нератор с положительной сеткой

Barkhausen—Kurz [positive-grid] oscillator

oscillateur de Barkhausen et Kur» Barkhausen—Kurz-Oszillator oscillatore di Barkhausen e Kurz

425 генератор м на Вин, мостов мостовой генератор Вина Wien bridge oscillator oscillateur à pont de Wien Oszillator mit Wienbrücke oscillatore a pente di Wien

426 генератор м на електронна изпи-тателна таблица

генератор электронной испыта- тел ьней таблицы

television test pattern generator générateur de mire pour télévision. Bildm ustergenerator für Femseh-

zwee ke, elektronischer Testbild- gebe r

generatore delFimmagine di prova, di televisione

Page 46: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Г 427 44 Г 438

427 геаератор м на импулси •• ’ геаератор импульсов

impulse generator générateur d’impulsion Impulsgenerator, Pülsgenerator generatore d’impulsi

-428 генератор м на напрежение с ли-нейно изменяща се форма

генератор пилообразного напря-жения

saw-tooth generator générateur de courant en dents de

scieSägezahngenerator generatore di corrente in denti

della sega429 генератор м на Пирс

генератор ПирсаPierce oscillator oscillateur de Pierce Pierce-Oszillator oscillatore di Pierce

•430 генератор м на правоъгълни им-пулси

генератор прямоугольных импуль-сов

square-wave generator générateur de sauts Sprunggenerator generatore di salti

■431 генератор м на правоъгълни сиг-нали

генератор колебаний прямоуголь-ной формы, геаератор прямоугольных сигналов

square-wave generator .générateur d’ondes rectangulaires Rechteckwel lengenerator «generatore d’onde rettangolari

432 генератор м на синхроимпулси генератор синхронизующих им-пульсов

synchronizing generator générateur de synchronisation Synchronisierungsgenerator generatore di sincronizzazioneгенератор м, незатихващ еж. осци- латор м, незатихващ

433 генератор м, нискочестотен генератор звуковой частоты audio frequency generator générateur basse fréquence Tonfrequenzoszillator, Tongenera-

toraudio-oscillatore

434 генератор м, противотактен двухтактный [пуш-пульный] гене-ратор

push-pull oscillator oscillateur push-pull [symétrique! Gegentaktoszillator oscillatore in controfase

435 генератор м R-C R-С-генератор R-C oscillator oscillateur à R-C R-C-Generator

oscillatore R-C

436 генератор л<, релаксационен релаксационный генератор relaxation oscillator oscillateur à relaxation Kippgenerator,

Kippschwingungsgenerator oscillatore a rilassamento

437 генератор м с електронна връзка генератор с электронной связью electron-coupled oscillator oscillateur à couplage électronique,

oscillateur ECOelektronisch gekoppelter Oszillator oscillatore ad accoppiamento, elet-

tronico

438 генератор м с индуктивна обратнавръзка

генератор с индуктивной обратной связью

Meißner oscillator oscillateur Meißner Mei ßner-Oszilb tor oscillatore di Meißner

Page 47: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

г 439 45 Г 450

439 генератор м с капацитивна обрат-на връзка

генератор с ёмкостной обратной связью

Colpitts oscillator oscillateur Colpitts Colpitts-Oszillator oscillatore Colpitts

440 генератор м c кварцова стабили-зация (на честотата)

генератор с кварцевой стабили-зацией, кварцевый генератор

crystal oscillator oscillateur à cristal Kristalioszillator oscillatore a cristallo

441 генератор м c линейно изменящосе с времето напрежение, пу-сков

пусковой генератор пилообраз-ных колебаний

triggered saw-tooth generator générateur de déclanchement à ten-

sion en dents de scie getriggerter Sägezahngenerator generatore a denti di sega ad

innesco

442 генератор м със скоростна моду-лация

генератор со скоростной моду-ляцией

velocity-modulated oscillator oscillateur à modulation de vitesse geschwindigkeitsmodulierter Oszil-

latoroscillatore a modulazione di ve-

locità

443 генератор м сье стьпалообразнаформа на напрежението

генератор ступенчатой формы на-пряжения

staircase generator générateur de tension en forme

d’escalierTreppenspannungsgenerator generatore di tensione a forma di

scala

444 генератор м, транзитроне» транзитронный генератор transitron oscillator oscillateur transitron Transitronoszillator oscillatore a campo frenante

445 генератор л/, ултразвуков ультразвуковой генератор supersonic [ultrasonic] generator générateur supersonique [ultraso-

nore]Ultraschallgenera tor generatore ultrasonoroглава ж, магнитофонна нж. глава ж, магнитна

446 глава ж, магнитнамагнитная головка magnetic head tête magnétique Magnetkopf testina magnetica

447 говор л/, шифрован зашифрованная речь inverted speech parole démodulée verschlüsselte Sprache parola demodulata

448 говорител м диктор announcer speaker Ansager annunziatore

449 градиент м на потенциала градиент потенциала potential gradient gradient de potentiel Potentialgradient gradiente di potenziale

450 градуиране еградуировка; калибрование; гра-дуирование

calibration étalonnage Eichung calibratura

Page 48: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

46 Г 461

451 гребен м, вълнов гребень волны wave crestcrête «Fonde Wellenberg cresta d’onda

452 грешка ж, поляризационяа поляризационная ошибка night effect, polarization error effet de nuitNachteffekt effetto di notte

453 група ж, вторична сверхгруппа supergroup groupe secondaire ubergruppe gruppo secondario

454 група ж, вторична канална сверхгруппа каналов channel supergroup groupe secondaire de canaux Kanal Übergruppegruppo secondario di canali

455 груда ж, канална группа каналов channel group groupe de canaux Kanalgrupps gruppo di canali

-45$ група ж, основна вторична основная вторичная группа basic supergroup groupe secondaire de base Vor-Übergruppe gruppo secondario di base

457 група ж, основна първична основной состав, основная пер-вичная группа

basic group groupe primaire de base Vorgruppegruppo primario di base

458 група ж, първична первичная группа twelve channel group groupe primaire Vorgruppegruppo primario

459 група ж, радиопредавателна группа передатчиков continuous network réseau ininterrompuGruppe der angeschlossenen Sender,

Sendergrupperete di stazioni coUegate

460 група ж, разклоняващагруппа проводов для фантомной цепи

phantom group groupe combinale Vierergruppe gruppo virtuale

грьмкост ж вж. обем м на звука

461 гръмоотвежцане с грозозащитное заземление protective earthmise à la terre de protection Sicherungserdung, Blitzschutzerde messa a terra di protezione

Page 49: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

д462 далечина ж на действие (на ра-

диопредавател) дальность действия communication range portée^ rayon d’action (d'un émet-

teur)Reichweite portata

463 далечина ж на пряка видимост дальность прямой видимости optical rangeportée optique Sichtweite portata ottica

464 данни мн, измервателни данные измерения measuring data données de mesure Meßdatendati di misura

465 двойка ж (проводници) пара (жил)pair paireAdempaar, Doppelader coppia

466 двуполюсния м двухполюсник two-terminal network dipòloZwei pol dipolo

467 двупояюсници м мн, обратни обратные двухполюсники inverse [two-terminal] networks dipôles inverses umgekehrter Zweipoldipolo inverso

468 дебелина ж на деления толщина деления(черты на шкале) thickness [width] of line largeur d’une ligne, épaisseur du

traitZeilenbreite, Strichstärke larghezza di linea

469 девиация ж» честотна частотная девиация

.frequency deviation deviation de fréquence Frequenzhub deviazione di frequenza

470 действие с, инерционно инерционное действие effect of inertiaeffet d’inertie Trägheitseffekt effetto di inerzia

471 действие с на хетеродии, двойно двойное действие гетеродина double super effectdouble action hétérodyne Doppelüberlagerungseffekt doppia azione eterodina

действие с, преобразувателно еж. действие с, смесително

472 действие с, смесително смешивающее действие, эффектсмешенья

mixing action effet convertisseur Misch Wirkung effetto convertitore

Page 50: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 473 48 Д 486

473 декодиране с декодирование decoding décodage Decodierung decifrazione

474 декорации ж мн, подвижни передвижные декорации getaway, movable scene coulisse de studio Studiokulissequinte di studio

475 декорации ж мн9 рисувани рисованные декорации cartoon setdécoration dessinée gezeichnete Dekoration scena disegnata

476 декорации ж мн, студийни студийные декорации studio decorationdécoration imaginative [fictive]

d’un studioStudiodekor attrezzatura di studio

477 декорация ж декорация scenery décoration Dekoration decorazione

478 декремент м, логаритмичен логарифмический декремент logarithmic decrement décrément logarythmique logarithmisches Dekrement decremento logaritmico

479 декремент м на затихване наантена

декремент затухания антенны antenna decrement amortissement de l’antenne Antennendämpfung, Dekrement smorzamento dell'antenna

480 декреметьр мдекреметр, измеритель затухали» decremeter décremètre Dämpfungsmesser decremetro, decrimetro

481 делител м, интегриращ селектор импульсов, основанныйна интегрировании

integrating divider diviseur intégrateur integrierender Frequenzteiler divisore integratore делител м иа напрежение потенциометър м

482 делител м на честотна делитель частоты frequency divider diviseur de fréquence Frequenzteiler divisore di frequenza

483 делител м на честота, интегрирал» интегрирующий делитель частота» integrating dividerdiviseur intégrant integrierender Frequenzteiler divisore integratore

484 делител м на честота, регенера-тивен

регенеративный делитель частоты» regenerative dividerdiviseur de fréquence à réaction regenerativer Frequenzteiler divisore di frequenza a reazione

485 делта-сьгласуванс c дельта-согласование Delta-matching adaptation Delta Deltaanpassung adattazione a delta

486 демодулатор м демодулятор demodulator démodulateur Demodulator demodulatore

Page 51: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 487 49 Д 501

487 демодуляция ж демодуляция demodulation démodulation

Demodulation demodulazione

488 демодуляция ж9 фазова фазовая демодуляция phase demodulation phase-demodulation Phasendemodulation demodulazione di fase, discrimina-

zione

489 демодуляция ж9 честотна частотная дискриминация frequency demodulation discrimination, démodulation de fré-

quenceFrequenzdemodulation, Frequenz-

diskriminierungdiscriminazione di frequenza

490 детектор At, галенов галеновый детектор galena detector détecteur à galène Bleiglanzdetektor rivelatore a galena

491 детектор л/, живачен ртутный детектор mercury-vapour detector détecteur à vapeur de mercure Quecksilberdampfdetektor rivelatore a vapore di mercurio

492 детектор .м, звуков детектор звуковых сигналов sound detectordétecteur son Tondetektor rivelatore di suono

493 детектор л/, квадратичен квадратичный детектор square-law detector détecteur quadratique [parabo-

lique]quadratischer Detektor rivelatore quadratico

4 Радио и гелевнзия

494 детектор ,и, кристален кристаллический детектор crystal detector détecteur à cristal KristJldetektor rivelatore a cristallo

495 детектор м, лам лов ламповый детектор valve detector détecteur à lampe Röhrendetektor rivelatore a valvola

496 детектор л/, линеен линейный детектор linear detector détecteur linéaire linearer Detektor rivelatore lineare

497 детектор .w, регенеративен регенеративный детектор regenerative detector détecteur à réaction Rückkopplungsdetektor rivelatore a reazione

498 детектор решетъчен сеточный детектор grid detector détection de grille Gittergleichrichter rivelatore di griglia

499 детектор .и, фазов фазовый детектор phase detector comparateur de phase Phasendetektor rivelatore di fase

500 детектор л/, честотен частотный детектор frequency detector détecteur de fréquence Frequenzdetektor rivelatore di frequenza

501 детекция ж детектирование detection detection Detektion rivelazione

Page 52: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 502 50 Д 515

502 детекция ж, анодна анодное де гектир звание anode rectification [detection] détection plaque Anodendetektion rivelazione anodica

503 детекция ж, квадратична квадратичное детектирование square-law detection détection quadratique [parabo-

lique]quadratische Detektion rivelazione quadratica

504 детекция ж, линейна линейное детектирование linear [straight-line] detection détection linéairelineare Detektion rivelazione lineare

505 детекция ж на амплитудно моду-лирани трептения

детектирование амплитудно-мо- дулирэванных колебаний, ам-плитудное детектирование

amplitude modulation detection détection de modulation d'amplitude Amplitudenmodulation-Detektion rivelazione di modulazione d’am-

piezza

506 детекция ж, параболична параболическое детектирование parabolic detectiondétection parabolique quadratische Detektion rivelazione parabolica

507 детонираяе с, нискочестотно н искочастотная детонация wowpleurage Tonhöhenschwankungen miagolio

508 дефазиране ссдвиг [смещение] фаз phase shift déphasage Phasenverschiebung variazioni di fase

509 дефазиране с на 90° сдвиг фаз на 90°phase quadrature, quadrature quadrature de phase 90°- Phasen verseh iebung quadratura di fase

510 дефект л/, монтажен дефект монтажа mounting fault défaut de montage Montierungsfehler difetto di montaggio

511 дефект м на изображението дефект изображения image aberrationdéfaut de l’image Bildfehler aberrazione del l’immagine

512 децибел м децибел decibel decibel Dezibel decibel

513 децибелметър .w децибелметр decibelmeter décibelmètre Dezibelmesser decibelometro

514 диаграма ж диаграмма diagram diagramme Diagramm diagramma

515 диаграма ж за последователност-та на превключванията

схема последовательности ком-мутационных операций

switching-sequence diagram diagramme de séquence de commu-

tationsSchaltfolgediagramm diagramma di sequenza delle com-

mutazioni

Page 53: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 516 51 Д 5»

516 диаграма ж на излъчванедиаграмма излучения radiation pattern diagramme de transmission Sendediagrammdiagramma di trasmissione

517 диаграма ж на излъчване, верти-кална

диаграмма излучения в вертикаль-ной плоскости

vertical plane directional pattern diagramme de rayonnement ver-

ticalStrahl ungsdiagramm in einer Verti- кэ lebene

diagramma di radiazione verticale518 диаграма ж на насоченост, кар-

диоиднакардиоидная диаграмма направ-ленности

cardioid [heart-shaped] diagram diagramme en cardioide kardiodes Diagramm diagramma a cardioide [a cuore]

519 диаграма ж на приемна антена приёмная диаграммаreception diagram diagramme de réception Empfangsdiagramm diagramma di ricezione

520 диаграма ж, полярна полярная диаграмма polar diagram diagramme polaire Polardiagramm caratteristica polare

521 диаграма ж, пространствена пространственная диаграмма free space diagram diagramme de rayonnement direct Freiraumausbreitungsdiagramm diagramma di radiazione diretta

522 диафрагма ж диафрагма diaphragm diaphragme Blende diaframmaдивергенция ж яж. разхождане с

523 диелектрик м диэлектрик dielectric diélectrique Dielektrikum dielettrico

524 дина ждина (абсолютная единица силы) cgs-unit of force dyne Dyn dina

525 диод мдиод, двухэлектродная лампа diode diode Diode diodo

526 диод .и, шумов шумовой диод noise diode diode de bruit Rauschdiode diodo di rumore

527 диод/триод .и, полупроводников полупроводниковый диод/триод crystal diode/triode diode/triode à cristal Kristalldiode/triode diodo/triodo a cristallo

528 дипол мдиполь dipole, doublet dipôle, doublet Dipol dipolo

529 дипол .и, електрически электрический диполь electric dipole doublet électriquo elektrischer Dipol dipolo elettrico

Page 54: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 530 52 Д 543

530 дипол м, захранван от еднопро-водеы фидер, хоризонтален

горизонтальный диполь, питаемый однопроводным фидером

Windom aerial [antenna] antenne Hertz—Windom Windom-Antenne antenna di Windom

531 дипол Му коаксиален коаксиальный диполь sleeve dipoledipôle à tube coaxial Hülsendipol, Rohrdipol dipolo a tubo coassiale

532 дипол Mt магнитен магнитный диполь magnetic dipoledipôle [doublet] magnétique magnetischer Dipol dipolo magnetico

533 дипол .w, полувълнов полуволновой диполь half-wave dipole dipôle demi-onde Halbwellendipol dipolo mezz’onda

534 дипол Му цилиндричен цилиндрический диполь cage dipoledipole en cage Käfigdipol dipolo a gabbia

535 дипол Му широколентов широкополосный дяиоль wideband dipoledipôle à large bande Breitbanddipol dipolo a larga banda

536 директор мдиректор director directeur Direktor direttore

537 дисектор мдисектор image dissector dissecteur d’image Sondenröhre dissettore di immagini

538 диск м на Нипков диск Нипкова Nipkow disk disque perforédurclilochte Scheibe, Lochscheibe disco traforato

539 диск м с цветни филтри диск с цветными фильтрами color filter discdisque à filtres chromatiques Farbfilterscheibe disco rotante a filtri cromatici

540 дискриминатор м дискриминатор discriminator discriminateur Diskriminator discriminatore

541 дискриминатор м, честотен частотный дискриминатор frequency discriminator, discri-

minatordiscriminateur de fréquence Diskriminator, FM-Demodulator discriminatore

542 дискриминация ж, честотна выделение частоты frequency discrimination sélection d’une frequence Frequenzwahl discriminazione di frequenza

543 дисонанс м диссонанс dissonance dissonance Dissonanz dissonanza

Page 55: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Д 544 53 Д 556

544 дисторсия ждисторсия distortion distorsion Verzeichnung distorsione

545 дисторсия ж, бъчвовидна бэчкоээрззяэе искажение fpo-стра), бочкообразная дисторсия

positive distortion distorsion en barillet Tonnenverzeichnung distorsione in bariletto

546 дисторсия ж тип „възглавница“ подушкообразное искажение, по-душкообразная дисторсия

negative [pincushion] distortion distorsion en croissant [en cous-

sinet]K issen Verzeichnung distorsione di cuscinettoдихромазия ж вж. огледало с, дихроично

547ждоближаване с на камерата /наезд камерой

dolly in, track in travelling en dedansVorfahren des Kamerawagens avanzamento della camera, car-

k rello avantiдоза ж, грамофонна еж. капсула ж, грамофонна

548 до настройка ж на честотата, ав-томатична

авто подстройка [авторегулировка] частоты

automatic frequency control» réglage automatique de fréquence

automatische Frequenzregelung regolazione automatica di frequenza

549 дросел M дроссель choke coilbobine de choc, self Drosselspule «induttanza d’arresto

550 дросел лд аноден анодный дроссель anode choke cojl self de choc anodique Anodendrosselspule induttanza d’arresto anodica

551 дросел л/, блокиращ носещатачестота

дроссель с ответвлением линии carrier tap choke coil bobine d’étouffement à prises Drossel mit Leitongsabzweigung bobina d’arresto a prese multiple

552 дросел м за потискане на носе-щата честота

дроссельная катушка, блоки-рующая несущую

carrier isolating choke coil bobine d’étouffement de la porteuse trägersperrende Drossel bobina d’arresto della portante

553 дума ж, телеграфна слово в телеграфировании telegraph wordmot télégraphique Tele graphiewort parola telegrafica

554 дупки ж мн дыркиholes lacunes Löcher lacune

555 дупки ж мн на проводимост дырки проводимости conduction holeslacunes conductrices freie Löcher lacune di conduzione

556 дупки ж мн, свободни свободные дырки conduction holes lacunes conductrices freie Löcherlacune di conduzione

Page 56: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

54 Д 567Д 557__________________________

557 дуплекс м с противодействуващинапрежения

дуплекс при противодействующем напряжении

Opposition duplex duplex par opposition Duplex in Gegenspannung duplex per opposizione

558 дълбочина ж на модулация глубина модуляции modulation percentage pourcentage de modulation Modulationsgrad percentuale di modulazione

559 дължина ж, електрическа электрическая длина electrical length longueur électrique elektrische Länge lunghezza elettrica

560 дължина ж на вълна длина волны wavelength longueur d'onde Wellenlänge lunghezza d'onda

561 дължина ж на вълна, критична критическая длина волны treshold wavelengthlongueur d'onde critique kritische Wellenlänge lunghezza d'onda critica

562 дължина ж на вълна на радио-предаване

длина волны радиовещания broadcasting wavelength longueur d’onde de radiodiffusion Rundfunkwellenlänge lunghezza d’onda di radiodiffu-

sione

563 дължина ж на вълната на анте-ната, собствена

собственная длина волны антенны natural wavelength of the aerial

[antenna] longueur d'onde propre de l’antenne Eigenwellenlänge einer Antenne lunghezza d’onda naturale dell’an-

tenna564 държател м на диафрагмата на

обективадержатель диафрагмы объектива holder for the objective diaphragm support de diaphragme d’objectif Objektivblendeneinsatz supporto di diaframma della lente

obiettiva565 държател м на игла

иглодержатель needle armbras portant l’aiguille Nadelarm braccio ago

566 държател м на кристал кварцедержатель crystal holder monture de cristal Quarzfassung supporto di cristallo

567 държател м на кристал с окталенцокъл

кварцедержатель с октальным цок- лем

crystal holder with octal base monture de cristal à socle octal Quarzhalter mit Oktalfassung supporto per cristallo con zoccolo

octalдъска ж, акустична вж. екран м, акустичен

Page 57: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Е568 единици ж лп/, абсолютни елек-

тромагнитниабсолютные электромагнитные единицы в системе СГС

cgs electromagnetic units unités électromagnétiques elektromagnetische cgs-Einheiten unità elettromagnetiche

569 единици ж мн> международниелектрически

международные электрические I единицыinternational electrical units unités électriques internationales internationale elektrische Einheiten unità elettriche intemazionali

570 единици ж мн> обичайни практи-чески

общепринятые практические еди-ницы

usual practical units unités pratiques usuelles gebräuchliche praktische Ein-

heitenunità pratiche usuali

571 единици ж производни производные единицы derived unitsunités dérivées abgeleitete Einheiten unità derivate

572 еднопосоченоднонаправленный unidirectional unidirectionnel eingerichtet unidirezionale

573 еквивалент м, антенен эквивалент антенны artificial antenna [aerial] antenne fictive [artificielle] Ersatzantenne, künstliche Antenne antenna artificiale [fittizia]

574 еквивалент м на относителнатаартикулаиия

эквивалент относительной члено-раздельности

articulation reference equivalent équivalent d’articulation relative Bezugsartikulationsäquivalent equivalente dell’articolazione re-

lativa575 еквивалент м на разбираемост на

говора эквивалент членораздельности articulation equivalent équivalent d’articulation Verstand lieh keitsäquivalent equivalente di articolazione

576 еквилиброметър м измеритель затухания вследствиеотражения

impedance unbalance [return-loss) measuring set

équilibromètre Nach bild prüfer equilibr omento

577 екран мэкранscreening box, protective screen blindage, écran blindage [proteo

teur]Abschirmung, Schutzschirm schermo

Page 58: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Е 578 56 Е 592

578 екран м, акустичен акустический экран acoustic baffleécran acoustique, baffle Schallwand shermo acustico

579 екран м, електростатичен электростатический экран electrostatic screenécran électrostatique elektrostatischer Schirm schermo elettrostatico

580 екран л<, защитен защитный экран shield canboite de blindage Abschirmblech, Abschi rin gehäuse,

Abschi nnhölle cassetta di schermo

581 екран м, магнитен магнитный экран magnetic screen écran magnétique magnetischer Schirm schermo magnetico

582 екран At, телевизионен экран телевизора screenécran Schirm schermo

583 екраниране е, електростатично электростатическое экранирова-ние

electrostatic screening blindage électrostatique elektrostatische Abschirmung schermaggio elettrostatico

584 екраниране с, магнитно магнитное экранирование, маг-нитная экранировка

magnetic screening blindage magnétique magnetische Abschirmung schermaggio magnetico

585 екраниране с на приемник экранирование приёмника receiver screening blindage de récepteur Empfängerabschirmung schematura di ricevitore

586 електрод ,и электрод electrode électrode Elektrode elettrodo

587 електрод м, забавящ замедляющий электрод decelerating [retarding] electrode électrode de freinage Bremselektrodeelettrodo — ritardatore

588 електрод лг, игловиден игольчатый электрод point electrode électrode à pointe Spitzenelektrode elettrodo a punta

589 електрод м, модулиращ модулирующий электрод modulation electrode électrode de modulation Modulationselektrode elettrodo di modulazione

590 електрод м, отражателен отражательный электрод reflection electrode électrode réfiectrice Reflexionselektrode elettrodo a riflessione

591 електрод л/, фокусиращ фокусирующий электрод focusing electrode électrode de concentration Bündel ungselektrode elettrodo di concentrazione

592 електролит м электролит electrolyte électrolyte Elektrolyt elettrolito

Page 59: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Е 593 Е 606

593 електрон м электрон electron électron Elektron elettrone

594 електронволт м электрон-вольт electron-volt électron-volt Elektronvolt elettrone-volt

595 електрони м мн на проводимост электроны проводимости conduction electronsélectrons conducteurs freie Elektronen elettroni di conduzione

електрони м мн, свободни вж. електрони м мн на проводимост

596 електрострикция ж электрострикция electrostriction électrostriction Elektrostriktion elettrostrizione

597 елемент м элемент element élément Element elemento

598 елемент м, антенен излъчващ излучающий элемент антенны radiating elementélément radiant [rayonnantl, brin Strahlungselement elemento di irradiazione

599 елемент м, галваничен гальванический элемент cellélément, pile Element elemento, pila

600 елемент м, кодов элемент кода code element élément de signal Zeichenelement elemento di segnale

601 елемент м, мрежов элемент сети network element élément de réseau Netzwerkelement elemento di rete

602 елемент м на верига элемент [деталь] схемы circuit elementélément de montage Schaltelement elemento di montaggio

603 елемент м на връзка элемент связи coupling element élément de couplage Kopplungselement elemento di accoppiamento

604 елемент м на изображението элемент изображения picture elementélément d’image Bildelement elemento d’immagine

605 елемент м на сигнал элемент сигнала signal element élément de signal Zeichenelement elemento di segnale

606 елемент л/, настройващ элемент настройки tuning element élément d’accord Abstimmelement elemento di sintonizzazione

Page 60: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Е 607 58 Е 617

607 елемент лл носим токозахранващ переносный элемент (гальвани-ческий или аккумуляторный)

portable cell élément portable tragbare Zelle elemento portatile

608 елемент м, регулираш элемент регулировки adjusting element élément de réglage Einstellelement elemento di regolazione

емисия ж, вторична вж. излъч-ване с, вторично

емисия ж, първична вж. излъч-ване с, първично

емисия ж, термоелекзронна вж. излъчване с, термоелектронно

емисия ж, фотоелектронна вж. излъчване с, фотоелектронно

609 енергия ж, модулирана високо-честотна

модулированная высокочастотная энергия

modulated high-frequency energy énergie de haute fréquence modulée modulierte Hochfrequeazenergie energia di alta frequenza modulata

610 енергия ж на излъчването энергия излучения radiant energyénergie radiante [rayonnante] Strahlungsenergie energia radiante

611 енергия ж на микровълни энергия СВЧ microwave energyénergie de micro-ondes Mikrowellenenergie energia di microonde

612 енергия ж, осцилираща энергия колебаний energy of oscillation énergie oscillatoire Oszillationsenergie energia oscillatoriaенергия ж, светлинна вж. коли-чество с светлина

613 еталон м эталон standard étalon Eichmaß, Normal campione

614 еталон .и, честотен эталон частоты frequency standard etalon de fréquence Frequenznormal campione frequenzaеталониране c вж. градуиране е

615 ефект «и, дробен дробовой эффект shot effecteffet de grenaille Schroteffekt effetto granulare

616 ефект л/, Люксембургски Люксембургско — Горьковскийэффект, перекрестная модуляция в ионосфере

ionospheric cross-modulation [Lu-xembourg] effect

effet Luxembourg [Tellegen], trans-modulation ionosphérique

Dämpfungsmodulation, ionosphä-rische Kreuzmodulatuion» Lu-xemburg-Effekt

effetto Lussemburgo [Tellegen]

617 ефект микрофонен микрофонный эффект microphonie effect effet microphonique M ikrophoneffekt effetto locale

Page 61: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Е 618

618 ефект м на близост эффект близости proximity effect effet de proximité Nahwirkung, Stromverdrängungs

effekteffetto di prossimità

619 ефект м на дълга линия эффект длинной линии long-line effecteffet de ligne longue Effekt einer langen Leitung effetto di linea lunga

620 ефект м на Мьогел—Делингер эффект Мэгель—Деллинжера Dellinger effect, radio fade out effet DellingerMögel—Dellinger-Effekt effetto di Dellinger

621 ефект .и на нулевия аноден ток эффект нулевого тока анода magnetron cut-offeffet de courant anodique nul Nullanodenstromeffekt effetto di corrente anodica zero

e фект M на Телегин вж. ефект м, Люксембургски

622 ефект м на Шотки эффект Шотки Schottky effect effet Schottky Schottky-Effekt effetto Schottky

623 ефект м на шум шумовой эффект noise effect effet de bruit Geräuscheffekt effetto di rumore

_____________________ E 629

624 ефект м от наслагване эффект наложения superposition effect effet de superposition Überlagerungseffektfilo di montaggio effetto di superposizionc

625 ефект м, повърхностен поверхностный эффект skin effectefFet de peau [pelliculaire, superfi-

ciel, Kelvin]Hauteffekt, Hautwirkung, Kelvin-

Effekt, Skin-Effekteffetto della pelle [pellicolare, Kelvin]

626 ефект .и, тунелен туннельный эффект tunnel effecteffet tunnel Tunnel-Effekt effetto tunnel

627 ефект л/, фотоелектрически фотоэлектрический эффект, фо-тоэффект

photo-eiectric effect effet photoéléctrique photoelektrischer [lichtelektrischer]

Effekteffetto fotoelettricoефективност ж вж. чувствител-ност ж

628 ехо с эхо echo écho Echo eco

629 ехозаглушител м эхозаградитель echo suppressor correcteur d’écho Echounterdröcker soppressore d’eco

Page 62: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ж630 жица ж

проволока wire fil Draht filo

631 жица ж без желязо, медна медная проволока (не содержащаястали)

non-ferrous copper wire fil de cuivre exempt de fer eisenfreier Kupferdraht filo di rame esente da ferro

632 жица ж9 емайлирана эмалированный провод enamelled wirefil émaillé Lackdraht filo smaltato

633 жица ж9 магнитнамагнитная проволока (алть1 magnetic wire fil magnétiqueMagnetdraht filo magnetico

634 жица ж, монтажна монтажный провод mounting wirefil de montage Montagedraht filo di montaggio

635 жица ж, съпротивителна реостатная [высокоомная] прово-лока

resistance wire fil résistant Widerstandsdraht filo di resistenza

636 жичка ж, нагревателнанить накала filament filament Heizfaden filamento

Page 63: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3637 заглушаване c

заглушение, забывание (станций) jamming brouillage [interférence] arbitraire geplante Störung disturbo arbitrario

638 заглушаване е, умишлено намеренное [организованное] соз-дание помех

jamming brouillage intensionnel vorsätzliche Störung disturbo intenzionale

639 заглушител мпередатчик помех, глушитель interfering transmitter brouilleur störender Sendertrasmettitore interferente [dis-

turbatore]

640 заглъхване c замирание, фединг fadingévanouissement des signaux, fading Fading (un Funkbetrieb), Schwund,

Schwundverscheinung affievolimento dei segnali

641 заглъхване с, абсорбционно абсорбционное замирание fading by absorption évanouissement par absorption Absorptionsschwund affievolimento per assorbimento

642 заглъхване с, интерференционна интерференционное замирание fading by interference évanouissement par interférence Interferenzschw und affievolimento par interferenza

643 заглъхване c, поляризационно поляризационное замирание fading by polarization évanouissement par polarisation Polarisationsscliwund affievolimento per polarizzazione

644 загряване е подогрев, натрев heating échauffement Heizung riscaldamento

645 загуба ж от звукоотнемател потери от звукоснимателя (припроигрывании)

tracing loss perte d’exploitation Abspielverlust perdita di esplorazione

646 загуба ж при записспад частотной характеристики при записи

recording loss perte d’enregistrement Aufzeichnungsverlust perdita di registrazione загуба ж при възпроизвеждане на звукозапис вж. спадане с на честотна характеристика при възп роизвеждане

загуба ж при радиопредаване еле. затихване с при радиопредаване

Page 64: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 647 62 3 660

647 загуби ж мн в антената потери в антенне aerial [antenna] loss pertes d’antenne Antennenverhist perdita di antenna

648 загуби ж мн в преобразувателя потери в трансдукторе transducer lossperte de dissipation Eigen verlust eines Wandlers perdita di dissipazione

649 загуби ж мн, диелектрически диэлектрические потеря, потерив диэлектрике

dielectric losses pertes diélectriques dielektrische Verluste perdite dielettriche

650 загуби ж мн, магнитни магнитные потери magnetic residual loss perte magnétique magnetische Verluste perdita magnetica

651 загуби ж мн на мощност потеря мощностиpower loss perte en ligne Leistungsverluste perdita di energia

652 загуби ж мн на предаване потеря передачи transmission lossperte de transmission Übertragungsverlust perdita di trasmissione

653 загуби ж мн на разклонението потери, производимые ответвле-ниями

tapping loss perte de branchement A bzapfungsverlust perdita di derivazione

654 загуби ж мн, общи полные потериnet [over-all] loss atténuation générale Gesamt vertust equivalente

655 загуби ж мн от вихровите токове потери на вихревые токиeddy current loss pertes par courants parasites [tour-

billonnaires]. pertes de Foucault Wirbelstromverluste perdite per correnti di Foucault [parassiti]

656 загуби ж мн от излъчване потери на излучение radiation lossperte par rayonnement Strahlungsverl ust perdita di radiazione

657 загуби ж мн от несъгласуваност потери вследствие несогласован-ности (в смысле активной мощ-ности)

transition loss pertes de transition Übergangsverluste perdite di transizione

658 загуби ж мн от прислушване потери на перекрестную наводку crosstalk [coupling] lossperte par diaphonie Nebensprech veri ust perdita di diafonia

659 загуби ж мн от шунтиране ослабление при шунтировании bridging lossperte résultante d’un montage en

pontVerlust durch Brücken Verbindung perdita in circuito di ponte

660 загуби ж мн, трансформаторни потери в трансформаторе transformer losspertes de transformateur Transformatorveriuste perdite di trasformatore

Page 65: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 661 63 3 674

661 загуби ж мн чрез оттенка утечкаleakage fuite Streuung fuga, dispersione

662 задвижвам приводить в действие actuateactionner betätigen azionare

663 задвижване с, механично механический привод mechanical drive entrainement mécanique mechanischer Antrieb comando meccanicoзадействувам вж. задвижвам

664 задействуване сприведение в действие; срабаты-вание

operation, triggering actionWirkung azione

665 заземител м> пръчковиден стержневой заземлитель earth [ground] rod piquet de prise de terre Erdungsstangepicchetto interrato

666 заземяване с на антена заземление антенны ground-system of an antenna [aerial] prise de terre d’antenne Antennenerdleitungsistema antenna — terra

667 заземяване c по неизправност замыкание на землю, земля earth faultmise accidentelle à la terre Störung durch Erdschluß messa a terra accidentale

668 закъсняване с по фаза запаздывание фазы space fasingdifférence de phase spatiale Phasendifferenz differenza di fase spaziale

669 зала ж, измервателна помещение для измерений measuring roomsalle des mesures Meßzimmer sala di misure

670 заместител м заменитель (материалов) replacement materials matériel de remplacement Ausîauschwerkstoff, Ersatzwerk-

stoffmateriale di sostituzione

671 запазване с на образ пос пеизображениеburn, image retention, sticking rémanence Bildkonservierung conservazione dell’immagine

672 запис мзапись, регистрация recording enregistrement Aufzeichnung registrazione

673 запис м в дълбочина глубинная записьvertical [hill and dale] recording gravure en profondeur, enregistre-

ment verticalAufzeichnung in Tiefenschrift registrazione verticaleзапис м на звук вж. звукозапис м

674 запис м на постоянна амплитуда запись с постоянной амплитудой constant amplitude recording enregistrement à amplitude cons-

tanteAufzeichnung mit konstanter Ampli-

tuderegistrazione ad ampiezza costante

Page 66: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 675____________________ 64 3 686

675 запис м, надлъжен магнитен продольная магнитная запись longitudinal magnetization enregistrement magnétique longitu-

dinalmagnetische Längeaufzeichnung registrazione magnetica longitudi-

nale

676 запис .u, напречен поперечная запись lateral recording gravure latérale Aufzeichnung in Seitenschrift registrazione laterale

677 запис м, напречен магнитен поперечная магнитная запись transverse magnetization enregistrement magnétique trans-

versalmagnetische T ransversal aufzeich-

nungregistrazione magnetica trasversale

678 запис .и, перпендикулярен маг-нитен

перпендикулярная магнитная за-пись

perpendicular magnetization enregistrement magnétique perpen-

diculairemagnetische Queraufzeichnung registrazione magnetica perpendi-

colare

679 запис M c постоянна скорост запись с постоянной колебатель-ной скоростью

constant velocity recording enregistrement à vitesse constante Aufzeichnung mit konstanter

Schnelleregistrazione a velocità costante

680 запитване c чрез импулси импульсный запрос, запуск транс-пондера

puise interrogation interrogation par impulsions Impulsabfragung, Pulsabfragung interrogazione per impulsi

681 запушване с на канал заглушение канала blanking suppression de canal Kanalunterdrückung soppressione di canale

682 запушване c, решетъчно запирание сеткиgrid blocking blocage de grille Gitterblockierung durch statische

Aufladung bloccaggio di griglia

заряд л/, обемен вж. заряд м, пространствен

683 заряд .1*, пространствен пространственный [объемный] за-ряд

space charge charge d’espace Raumladung carica spaziale

684 засенчване cзатемнение, затенение shading, shadow tacheSchatten ombra

685 заснемане c с камерасъёмка (телевизионной) камерой camera shooting prise de vue K ameraaufnahme ripresa con camera

затвор м вж, обтуратор м

686 затихване сзатуха ние, демпф ирование damping amortissementDämpfung smorzamento

Page 67: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 687 65 3 700

687 затихване с, балансно балансное затухание, затухание не-со гласованности ( отражения )

return loss affaiblissement d’adaptation Fehlerdämpfung attenuazione di adattamento

688 затихване c в антена декремент затухания антенны, за-тухание антенны

aerial damping, antenna decre-ment

amortissement de l’antenne Antennendämpfung smorzamento dell’anteima

689 затихване c, вносимо вносимое затухание insertion attenuation atténuation par insertion Einfügedämpfung attenuazione da inserzione

690 затихване c, входно затухание на входе input damping amortissement d’entrée Eingangsdämpfung attenuazione d’entrata

691 затихване c или усилване вслед-ствие отражение

потери или выигрыш вследствие отражения

reflection loss or gain perte ou gain de réflexion Reflexionsverlust bzw. -gewinn perdita о guadagno di riflessione

692 затихване c на напрежението затухание напряжения voltage attenuation atténuation de la tension Spannungsdätn pfung attenuazione della tensione

693 затихване с на предаващия край,преходно

переходное затухание на передаю-щем конце

near-lug crosstalk attenuation affaiblissement diaphonique Nahnebensprechdämpfung attenuazione paradiafonica

694 затихване с на прислушване затухание на приёмной стороне far-end crosstalk attenuation affaiblissement télédîaphonique Gegennebensprechdämpfung attenuazione telediafonica

695 затихване c на радиовълни ослабление [затухание, рассеяние,уменьшение! волн

attenuation affaiblissement Abschwächung attenuazione

696 затихване c на свободни треп-тения

затухание свободных колебаний free-vibration damping amortissement des vibrations libres Ausschwingensmorzamento di vibrazioni libere

697 затихване c на страничните честоти затухание боковой полосы sideband attenuation atténuation d’amplitude Amplitudenabschwächung attenuazione di ampiezza

698 затихване е, плавно постепенное снижение уровня fade down affaiblissement progressif langsames Absenken und Halten sfumare

699 затихване с, повторяемо повторное затухание iterative attenuation coefficient affaiblissement itératif Kettendämpfungcoefficiente di attenuazione iterativa

700 затихване c при радиопредаване потеря при радиопередаче,. по-теря передачи

transmission loss perte de transmission Übertragungsverlust perdita di trasmissione

5 Радио и телевизия

Page 68: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 701 66 3 714

701 затихване ct токово затухание тока current attenuation atténuation de courant Stromdämpfung attenuazione della corrente

702 затихвател м, антенен антенный аттенюатор aerial [antenna] attenuator atténuateur d’antenne Antennenabschwächer attenuatore di antenna

703 затихвател м, регулируем регулируемый аттенюатор variolosser , atténuateur variable regelbares Dämpfungsglied attenuatore variabile

704 захранване cпитаниеsupply alimentation Speisung alimentazione

705 захранване c, акумулаторно аккумуляторное питание supply by accumulators alimentation par accumulateurs Sammlerspeisung, Speicherbetrieb.

Akkumulatorenspeisung alimentazione per accumulatori

706 захранване с на антена питание антенныaerial feeding, antenna feed alimentation [attaque] de l’antenne Antennenspeisung alimentazione dell’antenna

707 захранване сна антена, директно непосредственное питание антенны direct feed of the aerial [antenna) attaque directe d’antennedirekte Antennenspeisung alimentazione diretta dell’antenna

708 захранване с на микрофон питание микрофона microphone current supply alimentation microphonique Mikrophonspeisung alimentazione del microfono

709 захранване c c ток питание током, подвод тока current supplyalimentation [amenée] de courant Stromversorgung, Stromzuführung alimentazione di corrente

710 захранване c, стабилизирано стабилизованный источник пита-ния

regulated power supply alimentation stabilisée stabilisierte Speisung alimentazione regolata [stabilizzata]

711 защита ж от смущения защита от помех anti-jamming antibrouillageEntstörung. Störungsbeseitigung antidisturbo

712 защита яс срещу връщане на мощ-ност

защита от обратной мощности reverse-power protection protection à retour de puissance Rückleistungsschutz protezione a ritorno d’energia

7113 звено ct коригиращо корректирующая цепь equalizer filtre correcteur Korrektionsfilter equilibratore, filtro di correzione

714 звук мзвук sound son Schah, Laut, Ton, Klang suono

Page 69: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 715 67 3 727

715 звук м в изображението звук в изображении sound on visionson dans rimage Tonstörung im Bild suono sopra immagine

716 звук м на биене тон биенийbeat tone son de battement Schwebungston, Überlagerungston suono di battimento

717 звук м на виене воющий тон warble sound son ululé Wobbelton suono ululato

718 звук л/, сложен сложный звук complex sound son complexe Tongemisch suono complesso

719 ЗВУК Л4, чист чистый тон pure sound son pure reiner Ton suono puro

720 звукозапис извукозапись sound recording enregistrement du son Schallaufzeichnung registrazione del suonoзвуковъзпроизвеждане c вж, въз-произвеждане с, звуково

721 звукозаписване с, непосредствено непосредственная записьdirect recording enregistrement direct unmittelbare Aufzeichnung registrazione diretta

722 звукозаписвач мприбор для звукозаписи, звуко-записывающий аппарат

sound-recorder, sound-recording unit

enregistreur du son, système d’in-scription du son

Tonschreiber registratore di suono

723 звукоизмервател м измеритель силы звука sound-level meter, sound meter sonomètreTonmesser suonometro

724 звукооператор м звукооператорaudio control engineer ingénieur du son Toningenieur, Tonmeister ingegnere del suono, tecnico dell*

audio

звукоотнемател м вж. мембрана ж, електрическа грамофонна

725 звукопоглъщащ звукопоглощающий sound-absorbing absorbant schalldämpfend assorbente

726 земя жземля earth terre terre Erde terra

727 значение c, моментно мгновенное значение instantaneous value valeur instantanée Augenblickswert, Momentanwert valore istantaneo

Page 70: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 728 68 3 740

728 значение с на нивото „бяло“,върхово

пиковое значение уровня белого peak white, white peak crête de blancMaximum an Weiß, Weißspitze cresta del bianco

729 значение с на потенциала значение потенциала potential valuevaleur de potentiel Potentialwert valore del potenziale

730 зона ж9 мъртвазона молчания, „мертвая“ зона

[плошадь] silent [skip] zone zone de silence tote Zone zona di silenzio

731 зона ж на вторично предаване зона неуверенного приёма secondary service areazone de reception secondaire sekundäres Empfangsgebiet zona di ricezione secondaria

732 зона ж на действие (на телеви-зионен предавател)

зона действия service area zone utile Wirkungsgebiet zona utile

733 зона ж на дифракция зона дифракции diffraction region zone de diffraction Diffraktionsgebietzona di diffrazione

734 зона ж на приеманезона обслуживания, область уве-ренного приёма

service area zone utile Empfangsgebiet, Sendebezirk area g ì utilizzazione, zona di ascolto

[di udibilità]

735 зона ж на пряката видимост зона прямой видимости radio-optical range, line of dis-

tanceportée [rayon d’action] radio-optique radiooptische Reichweite portata radioottîca

736 зона ж на самовъзбуждане зона самовозбуждения singing margin marge d’amorçage Abstand vom Pfeifpunkt margine di fischio

737 зона ж на телевизионното прие-мане, гранична

граничная зона телевизионного приема

fringe area zone limiteGrenzzone, Randgebiet zona periferica [marginale]

738 зона ж на устойчивостзона стабильности [устойчивости] stability area zone de stabilitéStabilitätsgebietzona di stabilità

739 зона ж на Фраунхофер зона Фраунгофера Fraunhofer region zone de Fraunhofer Fraunhofersches Gebiet zona del Fraunhofer

740 зона ж на Френел зона Френеля Fresnel zone zone de Fresnel Fresnelsches Gebiet zona di Fresnel

Page 71: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

3 741 69 3 746

741 зона ж, равносигнална равносигнальная зона birignai zonezone d’équisignaux gleichsignalige Zone zona equisegnale

742 зона ж, равнофазна равнофазная зона equiphase zonezone d’équiphase gleichphasige Zone zona di equifase

743 зрител м, телевизионен телевизионный зритель, телезри-тель

televiewer téléspectateur Fernsehzuschauer telespettatore

744 зумер м зуммер omnigraphappareil de lecture au son Omnigraph omnigrafo

745 зърно c зерно, гранула granule granuleKorn granello

746 зърно c, графитно угольное зерно carbon granule granule de charbon Kohlenkorn granulo di carbone

Page 72: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

747 избиране с, директно прямой наборdirect dialling sélection directe par cadrant direkte Wahl selezione diretta con disco com-

binatore748 избиране с на канала, импулсно

селекция каналов видами импуль-сов

pulse-mode multiplex sélection de voies par modes

d’impulsionsKanalwahl durch Impulsschwin-

gungsarten [durch Pulsschwin-gungsarten]

selezione di canali mediante modi d’impulsi

749 избирателност ж избирательность selectivity sélectivité Selektivität, Trennschärfe selettività

750 избирателност ж на приемник избирательность приёмника selectivity of receiversélectivité d’un récepteur Empfängerselektivität selettività di ricevitore

751 избирателност ж на филтър избирательность фильтра filter discriminator sélectivité d’un filtre Selektivität [Trennschärfe] eines

Filtersselettività di un filtro

752 избирателност ж по съседен канал избирательность по смежному ка-налу

adjacent-channel selectivity Sélectivité adjacente Nahselektion, Trennschärfe gegen

benachbarten Kanal selettività di un filtro

753 извод ж, емитеренвывод эмиттера emitter lead borne de l’émetteur Emitterleiter, Emitterklemme terminale d’emîttere

754 извод M на база вывод базы base branch branche de base Basiszweigramo di base

755 извод м, решетъчен сеточный вывод grid connection connexion de grille Gitteranschluß connessione di griglia

756 извод м, централенсредний отвод, ответвление от середины

center-tapped, centre-tapped prise centrale, branchement cen-

tralMittelabzweigung, Mittelanzapfung presa centrale collegamento di punto medio

Page 73: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 757 71 И 770

757 изгаряне с на екрана выгорание экрана screen burning brûlure de l’écran Schirmeinbrennung bruciatura dello schermo

758 изгаряне е на нагревателнатажичка (на лампа)

перегорание нити накали filament break

.rupture de filament Heizfadenbruch rottura di filamento

759 изкривяване cискажение distortion distorsionVerzerrung, Verzeichnung distorsione

760 изкривяване c, амплитудно-че-стотно

амплитудно-частотное искажение amplitude/frequency distortion distorsion d’amplitude/fréquenct Amplituden-Frequenzverzerrung distorsione di ampiezza/frequenza

761 изкривяване с, апертурно апертурное искажение aperture distortion distorsion d’ouverture öffnungsverzerrung distorsione di apertura

762 изкривяване c, геометрично геометрическое искажение geometrie distortion distorsion géométrique geometrische Verzerrung distorsione geometrica

763 изкривяване с, еднолентово искажение в одной боковой полосе single side-band distortion distorsion de bande latérale unique Einseitenbandverzerrung distorsione di nastro laterale unico

764 изкривяване е, максимално максимальное искажение maximum distortion distorsion maximum Höchstverzerrung distorsione massima

765 изкривяване c на изображението искажение изображенияimage aberration défaut de l’image Bildfehler aberrazione dell’immagine

766 изкривяване с на изображениетовъв формата на буква S

S-образное искажение S-distortion distorsion en S S-Verzerrung distorsione in S

767 изкривяване c на изображението,релефно

эффект пластики, рельефное иска-жение изображения

plastic effect effet quasi-relief Plastikeffekt effetto plastico

768 изкривяване c на импулса импульсное искажение pulse distortion distorsion d’impulsion Impulsverzerrung, Pulsverzerrung distorsione d’impulso

769 изкривяване c на кадъра искажение кадраframe distortion distorsion du cadre Teilbildverzerrung distorsione del quadro

770 изкривяване с на n-тата хармо-нична, нелинейно

нелинейное искажение гармоник n-того порядка

«th order harmonic distortion distorsion de l’harmonique d’odre n nichtlineare Verzerrung der Har-

monischen л1ег Ordnung distorsione deH’armonica di ordine n

Page 74: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 771 72 Й 782

771 изкривяване с на редовете искривление изображения вдоль строк

line tilt [bend] distorsion des lignes Zeilenkrümmung distorsione di linea

772 изкривяване с на сигнал искажение сигнала signal distortion distorsion de signal Zeichenverzerrung distorsione di segnale

773 изкривяване с на сигнал, допу-стимо

допустимое искажение сигнала permissible signal distortion distorsion de signal admissible zulässige Zeichenverzerrung distorsione di segnale ammissibile

774 изкривяване e, нелинейно нелинейное искажение non-linear [harmonic] distortion distorsion de non-linéarité [non-

linéaire] nichtlineare Verzerrung distorsione non lineare [armonica]

775 изкривяване c, несиметрично несимметричное искажение bias distortion distortion dissymétrique [biaise] unsymmetrische Verzerrung distorsione assimmetrica [dissimmet-

rica]

776 изкривяване с от обратна връзка искажение от обратной связи distortion due to feedback distorsion par réaction Rückkopplungsverzerrung distorsione di reazione

777 изкривяване c при звукова честота,нелинейно

нелинейное искажение звуковой ча-стоты, гармоническое искаже-ние сигналов звуковой частоты

audio-frequency harmonic distor-tion

distorsion non-linéaire basse fré-quence

nichtlineare Verzerrung bei Ton-frequenz

distorsione di armonica di audio-frequenza

778 изкривяване е, случайно случайное искажение fortuitous distortion distorsion irrégulière unregelmäßige Verzerrung distorsione irregolare

779 изкривяване с, трапецовидно трапецеидальное искажение keystone distortion

. distorsion en clé de voûte [en tra-pèze]

Trapezfehler distorsione trapezoidale

780 изкривяване е, характерно характеристическое искажение characteristic distortion distorsion caractéristique charakteristische Verzerrung distorsione caratteristica изкривяване c, хармонично «ж.изкривяване с, нелинейно

781 изкривявания с мн, фазови фазовые искаженияphase distortion distorsion de phase Phasenverzerrung distorsione di ritardo

782 излъчване c излучение radiation rayonnement Strahlung radiazione

Page 75: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 783 73 И 796

783 излъчване с, вторично вторичная эмиссия secondary emission émission secondaire Sekundäremission emissione secondaria

784 излъчване с, монохроматично монохроматическое излучение homogeneous radiation rayonnement homogène homogene Strahlung irradiazione omogenea

785 излъчване c на вълни излучение волн radiation of waves rayonnement des ondes Wellenstrahlung radiazione di onde

786 излъчване c9 немонохроматично немонохроматическое излучение heterogeneous radiation rayonnement hétérogène heterogene [inhomogene] Strahlung irradiazione eterogenea

787 излъчване c, паразитно паразитное излучение abnormal radiation radiation anormale ungewollte Strahlung radiazione anormale

788 излъчване е, поляризирано поляризованное излучение polarized radiation radiation polarisée polarisierte Strahlung irradiazione polarizzata

789 излъчване е, първично первичная эмиссия primary emission émission primaire Primäremission emissione primaria

790 излъчване c, студено автоэлектронная эмиссия field emissionémission par effet de champ Feldemission emissione di campo

791 излъчване с, термоелектронно термоэлектронная эмиссия thermionic emission émission thernioionique Glühelektrodenemission emissione termoionica

792 излъчване c, флуоресцентно флуоресцентное излучение fluorescence radiation rayonnement de fluorescence Fluoreszenzstrahlung irradiazione di fluorescenza

79 3 излъчване с, фотоелектронно фотоэлектронная эмиссия emission photoelectric émission photoélectrique photoelektrische Emission emissione fotoelettrica

794 излъчвател м> рупорен рупорный излучатель horn [horn-type] radiator antenne en cornet Hornstrahlerantenna a tromba

795 изменение c, амплитудно амплитудная характеристика amplitude variation variation d’amplitude Amplitudenverlauf variazione d’ampiezza

796 изменение с на полето изменение поляfield changing variations de champ Feldverlauf variazioni di campo

Page 76: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 797 74 И 899

797 изменение е на честотата, скоко-образно

скачкообразное изменение ча-стоты

frequency jumping saut de fréquence Frequenzsprung salto di frequenza

798 изменение c на яркостта, скоко-образно

скачкообразное изменение яркости jump in brightness contraste brusqueHelligkej tssprung salti di luminosità

799 измерване c измерение measurement mesure Messung misura

800 измерване с на импеданси измерение полных сопротивлений impedance measurementmesure d’impédances Impedanzmessung misura di impedenze

801 измерване c на нива измерение уровней level measurement mesure de niveaux Pegelmessung misura di livelli

802 измерване с на реверберация измерение реверберации measuring of the reverberation mesure de la réverbération Nachhallmessungmisura di riverberazione

803 измерване е на усилване измерение усиленияgain measurement mesure du gain Verstärkungsmessung misura di guadagno

804 измерване с на шум измерение шумов noise measurement mesure de bruit Rauschmessung misura di rumore

805 измервател м на дълбочината на,амплитудна модулация

измеритель глубины амплитудной модуляции

amplitude-modulation monitor moniteur d’émission en modulation

d’amplitudeModulationsmesser für AM-Sender monitore di emissione con modu-

lazione di ampiezza

806 измервател л< на изходяща мощ-ност

измеритель выходной мощности output meteroutputmètre Leistungsmesser misuratore di uscita

807 измервател м. на коефициент нашум

измеритель коэффициента шумов- noise factor meterappareil de mesure du facteur de

bruitRausch faktormessermisuratore di fattore di rumore

808 измервател м на напрегнатосттана поле

измеритель напряжённости поля field strength metermesureur de l’intensité de champ,

intensimètreFeldstärkemesser misuratore di intensità di campo

809 измервател м на силата на звука измеритель силы звукаsound meter sonomètreTonmessersonometro

Page 77: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 810 75 И 823

810 изместване с на изображението смещение изображенияimage shift déplacement d’image Bildverschiebung spostamento di immagine

811 изместване c, фазово сдвиг фазphase shift déphasage Phasenverschiebung sfasamento

812 изображение с, дифракционно дифракционное изображение diffraction imageimage de diffraction Beugungsbild immagine di diffrazione

813 изображение c, електрическо электрическое изображение, по-тенциальный рельеф

electrical image image électrique Ladungsbild immagine elettrica

814 изображение c, електронно электронное изображение electron imageimage électronique Elektronenbild immagine elettronica

815 изображение с, зарядно зарядное изображение, потен-циальный рельеф

picture charge charge d’image Bildladung carica d’immagine

816 изображение е, звуково звуковое изображение, фоно-грамма

sound image image sonore Schallbild immagine sonora

817 изображение с, меко малоконтрастное изображение soft pictureimage faible verschwommenes Bild immagine debole

818 изображение с, негативно негативное изображение negative [reversed] image image negative [renversée] negatives [umgekehrtes] Bild immagine inversa [negativa]

819 изображение c, петнисто пятнистость изображения spottinessimage tachetée fleckiges Bild immagine macchiata

820 изображение с, повторно двойное изображение, „повторы“ image double, fold-over, ghost,

multipath effectimage double [fantôme]Echobild, Geisterbild, Schattenbild immagine fantasma [riflessa, sdop-

piata, spettrale]821 изображение c, полутоново

полутоновое изображение half-tone imageimage en demi-teintes Halbtonbild immagine a mezze tinte

822 изображение е, проектирано проецируемое изображение, изоб-ражение на экране

screen picture image projetée Projektionsbild immagine proiettataизображение с, раздвоено «ж. изображение с, повторно

823 изображение с, „разцепено“ расщеплённое изображение split imageimage coupée geteiltes Bild immagine divisa

Page 78: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 824 76 И 837

824 изображение с9 растерно растровое изображение half-tone process image image tramée gerastertes Bild immagine reticolata

825 изображение с с висок контраст изображение с высокой контра-стностью

high cotrast image image à grand contraste kontrastreiches Bild immagine ad alto contrasto

826 изображение c, срязано срезанное изображение truncated picture image tronquée abgehacktes Bild immagine troncata

827 изображение c, телевизионно телевизионное изображение television picture, [image] image de télévision Fernsehbildimmagine di televisione

828 изолатор м на антенния извод изолятор антенного вывода aerial [antenna] lead-in insulator isolateur de descente d'antenne Aiitennendurchführungsisolator isolatore di entrata dell'antenna

829 изолатор м9 порцеланов фарфоровый изолятор porcelain insulator isolateur en porcelaine Porzellanisolator isolatore in porcellana

830 изолация ж, лоша плохая [низкая] изоляция low insulation mauvais isolement schlechte Isolation isolamento cattivo

831 изоставане с по фаза отставание [запаздывание] по фазе lagdéphasage en arrière Phasennacheilung sfasamento in ritardo

832 изохронност ж (на колебанията) изохронностьisochronism isochronisme Isochronismus isocronismo

833 изпитване cиспытание, проба, проверка test essaiVersuch, Probe, Prüfung prova, esperimento

834 изпитване c на дълготрайност испытание на продолжительностьработы

life test contrôle de durée Lebensdauerprobe prova di durata di vita

835 изправител мвыпрямитель, демодулятор, де-тектор

rectifier, detector, demodulator redresseur, détecteur Detektor, Gleichrichter rettificatore, rivelatore

836 изправител идеален идеальный выпрямитель ideal rectifier redresseur idéal idealer Gleichrichter raddrizzatore ideale

837 изправител м, кристален кристаллический выпрямитель crystal rectifierredresseur à cristal Kristallgleichrichter raddrizzatore a cristallo

Page 79: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 838 77 И 850

838 изправител м, линеен линейный выпрямитель linear rectifier redresseur linéaire linearer Gleichrichter raddrizzatore lineare

839 изправител м със заварён контакт выпрямитель с приваренным кон-тактом

welded-contact rectifier redresseur à contact par point Punktgleichrichter, Spitzengleich-

richterraddrizzatore a contatto a punto

saldato840 изправител м, точковоконтактен

выпрямитель с точечным кон-тактом, точечно-контактный вы-прямитель

point-contact rectifier redresseur à contact par point Punktgleichrichter, Spitzengleich-

richterraddrizzatore a contatto a puntoизправяне с вж, демодулация ж изправяне с, анодно вж, детекция ж, анодна

841 изпреварване с по фаза опережение по фазе leaddéphasage en avant, avance de

phasePhasenvoreilung anticipo di fase, sfasamento in

anticipo

842 изпъкналост ж пучность (колебаний) anti-nodeventre Antinode, Schwingungsbauch ventre

843 източник л/, звуков источник звука source of sound source sonore Schallquellefonte sonora, sorgente fonica

844 източник м на аноден ток источник анодного тока anode current source source de courant anodique Anodenstromquellefonte di corrente anodica

845 източник м на анодно напрежение источник анодного напряжения anode voltage sourcesource de tension anodique Anodenspannungsquelle . sorgente di tensione anodica

846 източник м на напрежение на шум источник напряжения шумов noise-voltage sourcesource de tension de souffle Rauschspannungsquelle fonte [sorgente] di tensione di ru-

more

847 източник м на постоянно напре-жение

источник постоянного напряжения direct-voltage source source de tension continue Gleichspannungsquelle fonte di tensione continua

848 източник м на смущения (припредаване на информация)

источник помех source of disturbance source perturbatrice Störungsquelle fonte di perturbazioni

849 и зто ч н и к м на токисточник тока source of current source de courant Stromquelle fonte sorgente [di corrente]

850 източник м на ток за зареждане источник зарядного тока charging-current sourcesource de courant de charge Ladestromquelle fonte di corrente di carica

Page 80: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 851 И 863

851 източник м на ток за отопление источник тока накала filament current sourcesource de courant de chauffage Heizstromquelle fonte di corrente di accensione

852 изчезване с иа изображението,плавно

наплыв fade over fondu enchaîné weiche Überblendung mescolazione graduale

853 иконоскоп миконоскоп iconoscope iconoscope Ikonoskop iconoscopio

854 импеданс мимпеданс, полное сопротивление impedance impédanceImpedanz, Wechsel s tromwider-

standimpedenza

855 импеданс м, аноден внутреннее сопротивление элек-тронной . лампы

anode impedance impédance d’anode Anodenimpedanz impedenza di anodo

856 импеданс м, блокиращ подавитель паразитных колебаний parasitic stopperimpédance d’étouffement, élimi-

nateur d’oscillations parasitesStörschwingungsunterdrücker, sper-

re und wilde Schwingungen impedenza di blocco per le oscil-

lazioni parassite857 импеданс входен

входной импеданс input impedance impédance d’entrée Eingangsimpedanz impedenza d’ingresso

858 импеданс м, изходен выходной импеданс output impedance impédance de sortie Ausgangsimpedanz impedenza di uscita

859 импеданс м на антена полное сопротивление антенны aerial [antenna] impedance impédance d’antenne Antennenimpedanzimpedenza dell’antenna [dell’aereo]

860 импеданс м на късо съединение полное сопротивление короткого замыканияshort-circuit impedance impédance en court-circuit Kurzschlußimpedanz impedenza a corto circuito

861 импеданс м, спиращ аноден анодный подавитель паразитныхколебаний

anode stopper impédance d’étouffement Anoden-Störschwingungsunterdrük-

ker, Anodenschutzwiderstand impedenza di blocco per le oscil-

lazioni parassite di anodo

862 импеданс м, спиращ решетъчен сеточный подавитель паразитныхколебаний

grid stopper impédance d’étouffement de grille Gitter-Störschwingungsunterdrük-

ker, Gitterschutzwiderstand impedenza di blocco per le oscilla-

zioni parassite di griglia

863 импеданс м> товарен импеданс нагрузки load impedance impédance de charge Belastungsimpedanz impedenza di carico

Page 81: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М8М 79 И 875

864 импеданс м, характеристичен характеристический импеданс characteristic impedance impédance caractéristique charakteristische Impedanz impedenza caratteristica

865 импеданси м j h h , спретнати сопряженные импедансы conjugate impedance impédances conjugées konjugiertkomplexe Impedanzen impedenze coniugate

866 импулс м в амплитудно-резонанс-ми схеми, блокиращ

блокирующий импульс в ампли-тудных резонансных схемах

dunking pulse impulsion de blocage de circuits

sélectifs en amplitude Sperrimpuls bei amplitudenselek-

tiven Schaltungen impulso di bloccaggio di circuiti

selettivi in ampiezza

867 импулс м9 включващ импульс замыкания ■ make impulse [pulse] impulsion de fermeture S tromschließungsstoß impulso di chiusura

868 импулс м, гасящ гасящий импульс black-out [blanking] pulse impulsion de suppression du fais-

ceauAustastimpuls impulso di cancellazione [di soppres-

sione]

869 импулс .w, еднополярен однополярный [однонаправлен-ный] импульс

single-polarity pulse impulsion unipolaire unipolarer Impuls [Puls] impulso unipolare

870 импулс м, звуков звуковой импульс sound impulse impulsion sonore Schallimpuls impulso sonoro

871 импулс м на яркост импульс яркости brightening pulse impulsion de grande intensité Helligkeitsimpuls impulso intensificatore

872 импулс м от разреждане разрядный импульс discharge pulse impulsion de décharge Entladungsstoß impulso di scarica

873 импулс м9 пусков пусковой [отпирающий] импульо enabling pulse impulsion de déclanchement Sperr- bzw. Freigabeimpuls für

Tonschaltungen, Steuerimpuls für Tonschaltungen

impulso di sblocco

874 импулс м9 селекторея селекторный импульс, стробим- пульс

selector pulse impulsion sélectrice Wählimpuls, WähJpuls impulso selettivo

875 импулс и, синхронизиращ синхронизирующий импульс, син-хроимпульс

synchronizing pulse impulsion de synchronisation Synchronisierimpuls impulso di sincronizzazione

Page 82: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 87« 80 И 887

876 импулс л/, синхронизиращ кадров кадровый синхронизирующий сиг-нал (импульс]

frame [vertical] synchronizing pulse

impulsion de synchronisation ver-ticale

Vertikalsynchronimpuls impulso di sincronizzazione ver-

ticale

877 импулс лг, синхронизиращ редов строчный синхронизирующий им-пульс

horizontal synchronizing pulse top [impulsion] de synchronisation

de ligne Horizontalsynchronisationsimpuls,

Zeilensynchronisationsimpuis, Horizonta Isynchronimpuls

impulso di sincronizzazione oriz-zontale

878 импулс л/, управляващ управляющий импульс biassing [control, directing] pulse impulsion de commande Steuerimpulsimpulso di comando

879 импулси м мн, изравнителни уравнивающие импульсы equalizing pulses impulsions d’égalisationAus gleichsimpulse impulso d’equalizzazione

880 инверсия ж, температурна температурная инверсия temperature inversion inversion de température Temperaturinversion inversione di temperatura

881 инвертор минвертор, преобразователь inverter ondulateurOndulator, Wechselrichter ondulatore

882 индекс м на модулация индекс (частотной) модуляции deviation ratiorapport de déviation Hubverhältnis rapporto di deviazione

883 индикатор м индикатор indicating apparatus appareil indicateur Nachweisgerät, Weiser, Indikator apparecchio indicatore

884 индикатор м на коефициент нашум

индикатор коэффициента шумов noise factor indicatorindicateur du facteur de bruit Rauschfaktorindikatorindicatore del fattore di rumore

индикатор M на настройка вж. лампа ж, електронна индика-торна

885 индикатор м на полярността указатель полярности, прибор дляопределения полярности

polarity indicator indicateur de polarité Polsucher, Polungsweiser indicatore di polarità

886 индуктивност ж, взаимна взаимная индуктивность, взаи-моиндуктивность

mutual inductance inductance mutuelle Gegeninduktivität induttanza mutua

887 индукция ж, взаимна взаимная индукция, взаимоиндук-ция

mutual induction induction mutuelleGegeninduktion, gegenseitige Induk-

tioninduzione mutua

Page 83: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 888 81 И 900

838 индукция ж, електромагнитна электромагнитная индукция electromagnetic induction induction électromagnétique elektromagnetische Induktion induzione elettromagnetica

889 индукция ж, електростатична электростатическая индукция electrostatic induction induction électrostatique elektrostatische Induktion induzione elettrostatica

890 индукция ж, магнитна магнитная индукция magnetic induction induction magnétique magnetische Induktion induzione magnetica

891 индукция ж с желязна сърцевина индуктивность со стальным сер-дечником

iron-core inductance inductance avec noyau de fer Induktanz mit Eisenkern induttanza a nucleo di ferro

892 инсталация ж за озвучаване звукоусилительная [мегафонная] установка

public address system dispositif pour conférences pub-

liquesRundsprache-Anlage, G roölaut-

sprecheranlageimpianto per diffusione al pubblico

893 инсталация ж, радиоприемна радиоприемное устройство, прием-ная установка

receiving equipment installation réceptrice Empfangsanlage impianto ricevitore

894 инсталация ж, стереофонична оз*вучителна

стереофоническая система вос-произведения звука

Stereophonie sound system système acoustique stéréophonique stereophone Übetragungsanlage sistema stereofonico

895 инструкция ж за регулиране инструкция по регулировке adjusting regulations instructions de réglage Einreguliervorschriften istruzione di regolazione

896 интегратор минтегратор, интегрирующееустройство

integrator intégrateur Integrator integratore

897 интензивност ж на вълната интенсивность волныwave intensity intensité d’onde Wellenintensität intensità d’onda

898 интервал м между носещи разнос несуших, расстояние междунесущими

carrier intervalécart entre les courants porteurs Trägerfrequenzabstand intervallo fra correnti portanti

899 интермодулапия ж перекрестная модуляция intermodulation intermodulation Intermodulation intermodulazione

900 шгтерфереяция ж интерференция interference interférence Interferenz interferenza

€ Радио и телевизия

Page 84: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 901 82 Й 906

901 интерференция ж, заглушаваща радиопомехи interference brouillage Störung interferenza, disturbo

902 интерференция ж на странични ленти

интерференция боковых полос side-band interference interférence des bandes latérales Seitenbandinterferenz interferenza di bande laterali

903 интерфон мтелефон внутренней связи, пере-говорное устройство

interphonetéléphonie domestique Haustelephonie impianto interfonico

904 инфразвук м инфразвук infrasound infrason Infraschall infrasuonoискрогасител л/ еж. кръг м, искро-гасителей

905 йонизация ж в слоя Е, спора-дична

спорадическая ионизация слоя Е ( ионосферы)

sporadic ionization ionisation sporadique en couche Е sporadische Ionisation in der

E-Schichtionizzazione sporadica in strato Е

906 ионосфера ж ионосфера ionosphere ionosphère Ionosphäre ionosfera

Page 85: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

к907 кабел м

кабель cable câble Kabel cavo

908 кабел антененантенный соединительный кабель antenna cable conducteur d’aérien [d’antenne] Antennenkabel cavo di antenna

909 кабел м, брониран бронированный кабель armoured cablecâble armé bewehrtes [armiertes] Kabel cavo armato

910 кабел въздушен воздушный кабель aerial cablecâble aérien Luftkabel cavo aereo

911 кабел л/, еталонен стандартный кабель standard cable câble standard Normalkabelcavo campione

912 кабел м, коаксиален коаксиальный кабель coaxial [concentric] cable câble coaxial Koaxialkabelcavo coassiale

913 кабел лц комбиниран комбинированный кабель composite cablecâble mixte, câble à paires de na-

ture différente gemischtpaariges Kabel cavo misto

914 кабел м с усукани двойки провод-ници

кабель парной скрутки non-quadded [paired, twin] cable câble à paires torsadées doppeladriges [paarverseiltes] Kabel cavo a coppie

915 кабел л<, четворен кабель четвёрочной скрутки multiple-twin-cable, multiple-twin-

quad cablequarte DMDM-Vierer, Viererkabel bicoppia DM

916 кабел м, четирижилен четвёрка (жил кабеля) quadétoile, quarte Vierer, Viererseil bicoppia

917 кадриране cкадрирование, центрирование ра-стра по кадру

framing cadrage Bildeinstellung aggiustamento dell’inunagine

Page 86: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 918 84 К 931

918 кадриране с, запълнено „заполненное*4 („тесное“] кад-рирование

tight framing cadrage court enge Umrahmung quadro stretto

919 кадриране е, незапълнено „незаполненное“ [„свободное“]кадрирование

loose framing cadrage large weite Umrahmung quadro largo

920 кадър м, телевизионен кадрfield (US), frame (GB) image Fernsehbild quadro

921 камера ж, въздушна воздушная камера air chamber chambre d’air Luftraumspazio ad aria

922 камера ж, телевизионна телевизионная камера lelevision camera camera de télévision Femsehaufnahmekamera camera televisiva

923 канал м за възпроизвеждане канал воспроизведения reproduction channelcanal d3 reproduction Wiedergabekanal canale di riproduzione

924 канал м на звуковия сытрово канал звукового сопровождения,звуковой канал

sound channel canal [voie] son Tonkanal canale di suono

925 канал м на изображението канал изображения, видеоканал video [vision] channelcanal de vision, voie vision Videokanal, Bildkanal canale visione

926 канал м радио канал радиосвязи radio channel voie radio Funkkanal canale radio

927 канал м, съседен смежный [соседний] канал adjacent channelcanal voisin [adjacent] Nachbarkanal canale adiacente

928 канал м, телевизионен телевизионный канал television channel canal de télévision Fernsehkanalcanale di televisione

929 канал лг, телеграфен телеграфный канал telegraph channelvoie de communication télégraphi-

queTelegraphiekanal canale di telegrafia

930 канали м мн с просто отношение,.съобщителни

каналы простого отношения simple ratio channels voies de communication à rapport

simple de périodeÜbertragungskanäle mit einfachem

Periodenverhältniscanali di trasmissione a rapporto

semplice di periodo

931 кант цветен цветная бахрома colour fringing frange de couleurs Farbsraum frangia dei colori

Page 87: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

932 85 К 944

932 капацитет м, аноден ёмкость анода anode capacitance capacité anodique Anodenka pazitât capacità anodica

933 капацитет м анод-решетка ёмкость анод-сетка anode-grid capacity capacité grille-plaque Anodengitterkapazität capacità griglia-placca

934 капацитет м, входен входная ёмкость input capacitance capacité d’entrée Eingangskapazität capacità d’ingresso

935 капацитет м, междуелектродеа ёмкость между двумя электро-дами, межэлектродная ёмкость

interelectrode capacity capacité entre deux électrodes Zwischenelektrodenkapazität capacità fra due elettrodi

936 капацитет м на запиращия слой ёмкость запирающего слоя barrier layer capacitance capacité d’une couche d’arrêt (na-

turelle)Kapazität einer Sperrschicht capacità di strato di sbarramento

937 капацитет At на микрофон ёмкость микрофона microphone capacitance capacité du microphone Mikrophonkapazität capacità di microfono

933 капацитет м на трептящ кръг конденсатор колебательного гоя* тура

capacity of an oscillating circuit capacité d’un circuit oscillant Kapazität eines Schwingungskreises capacità di un circuito oscillatorio

939 капацитет м на тялото (на опе-ратора)

ёмкость тела (оператора) body capicitancc effet de main Handkapazität effetto di mano

940 капацитет м, настройващ настроечная ёмкость tuning capacitycapacité d’accord Abstimmkapazität capacità d’accordo

941 капацитет м, начален (на пра*менлие кондензатор)

начальная ёмкость initial capacitance capacité résiduelle Anfangskapazität capacità residua

942 капацитет м, паразитен паразитная ёмкость parasitic capacity capacité parasitaire parasitäre Kapazität capacità parassita

капацитет jw, разпределен вж. капацитет м, собствен

943 капацитет м, решетъчен ёмкость сеткиgrid capacitance capacité de grille Gitterkapazität capacità di griglia

944 капацитет л<, собствен собственная ёмкость self-capacitance capacité propre [répartie] Eigenkapazität capacità propria

Page 88: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 945 К 957

945 капсула ж, грамофонна головка звукоснимателя pick-up, playback head tête de lectureAbtaster, Tonabnehmerkopf testila di riproduzione

капсула ж, микрофонна вж. мик-рофон м9 телефонен

капсула ж, телефонна вж. мик-рофон м9 телефонен

946 картина ж, дифракционна дифракционная картина diffraction pattern diagramme de diffraction Beugungsdiagramm diagramma di diffrazione

947 картина ж, интерференционна интерференционная картина image of interferenceimage par interférence Interferenzbild immagine per interferenza

948 катод волфрамов вольфрамовый катод tungsten cathode cathode de tungstène Wolframkathode catodo di tungsteno

949 катод м9 директно загрят накаливаемый катод incandescent cathode cathode incandescente Glühkathodecatodo incandescente

950 катод м9 живачен ртутный катод cathode mercury cathode en mercure Kathodenquecksilber catodo a mercurio

951 катод л/, оксиденоксидный катод, оксидированная нить накала

oxyde cathode, oxyde-coated fila-ment

cathode à oxyde, filament à oxyde rapporté

Oxydkathode, Oxydfaden catodo [filamento] ad ossido

952 катод м с непряко загряване подогревной катод, катод с кос-венным подогревом

indirectly heated cathode cathode à chauffage indirect indirekt geheizte Kathode catodo a riscaldamento diretto

953 катод м9 студен холодный катод cold cathode cathode froide Kaltkathode catodo freddo

954 катод м9 термоелектронен термоэлектронный катод thermionic cathode cathode thermoélectronique Glühkathodecatodo termoelettronico

955 качество c на предаването качество передачиquality of transmission, transmis-

sion qualityqualité de transmission Übertragungsgüte qualità di trasmissione

956 качулка ж вывод колпачка top cap, side contact corne Anschlußkappe cappa

957 квантувапе сквантование quantization decoupage Quantisierung quantificazione

Page 89: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 958 87 К 970

958 кенотрон м кенотронvacuum rectifier valve soupape à vide Vakuumgleichrichter valvola a vuoto

959 кенотрон м, високоволтов высоковольтный кенотрон high-voltage rectifier valve soupape à haute tension Hochspannungsgleichrich ter valvola raddrizzatore ad alta ten-

sione960 кинескоп м

кинескоп kinescopetube à rayons cathodiques pour

télévisionBildröhre, Wiedergaberöhre, Bild-

wiedergaberöhretubo televisivo

961 кинескоп м за цветна телевизия кинескоп для цветного телеви-дения

chromoscope, color [colour] ki-nescope, color [colour] picture tube

tube tricolor à canon unique Chromoskop, FarbfernsehbüdrÖhre cromoscopio

962 кинескоп м, трицветен трёхцветный кинескоп tricolor tubetube trichromc Dreifarbenröhre, Dreikomponen-

tenbildröhrecinescopio per colore [tricoloreкип-реле с вж. мултивибратор м, чакащ

963 клавиатура ж с блокировка клавиатура с блокирующим за-щёлкиванием

shift-lock keyboard clavier avec grand’mversion [avec

verouiDage]Tastatur mit Verriegelung tastiera con tasto di blocco maius-

colo

964 клема жклемма, зажим terminal borne Anschlußklemme presa terminale

965 клема ж, антенназажим для подключения антенны aerial terminal, antenna connection borne d’antenne Antennenklemme serrafilo di antenna

966 клема ж, достъпна доступная клемма accessible terminal borne accessible zugängliche Klemme serrafilo accessibile

967 клема ж, заземяваща зажим для заземления earth terminal, carting clamp borne [collier] de terre Erdeschelle, Érdklemme morsetto di terra

968 клема ж на база на транзистор зажим для подключения базытранзистора

base lead borne de base Basisklemme morsetto di baseклема ж, съединителна вж. съе-динител м

969 клин м (оптичен)клин wedge coin de définition Keil ventaglio di definizione клирфактор M вж. коефициент м на нелинейни изкривявания

970 клистрон м клистрон klystron klystron Klystron clistrone

Page 90: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 971 88 К 984

971 клон мответвление, ветвь branch £ brancheZweig derivazione

972 клон м9 общсовместная ветвь, общее плечо common [mutual] branch branche commune gemeinsamer Zweig derivazione comune

973 ключ м9 електронен электронный переключатель [ком-мутатор]

electron switch commutateur électronique elektronischer Schalter commutatore elettronico

974 ключ м, Морзо» ключ Морзе Morse key manipulateur Morse Morsetaster manipolatore [tasto] Morse

975 код мкод code code Code codice

976 код Л£, бивалентен радиотеле-графен

кабельный код двустороннего тока double current cable code, two-

condition telegraph code code bivalent pour câble bivalenter Code codice bivalente

код м, импулсен импульсный код pulse codecode impulsionnel, impulsions

codéesImpulscode codice d’impulsi

978 код м, кабелен кабельный код cable code code pour câble Kâbelcode codice per cavo

979 код ж, кабелен Морзов кабельный код Морзеcable Morse code, three-condition

cable code, threeondition Morse code

code trivalent pour câble trivalenter Code codice trivalente

80 код Морзов код Морзе, Морзовый код Morse code code de Morse Morse-Code codice Morse

код .M, петозначен пятизначный код five-unit code code à cinq moments Fünferalphabet codice a cinque unità

982 код л/, сигнален сигнальный код signal codecode de signaux Signalcode, Zeichencode codice di segnali '

983 код M, телеграфен телеграфный код telegraph code code télégraphique Telegraphiecode codice telegrafico

984 код м> цифровкодовая цифра, цифровой код answer-back code indicatif Kennziffer prefisso

Page 91: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 985 89 К 995

985 кодиране с кодирование coding codageCodierung, Verschlüsseln codificazione

коефициент Q вж. коефициент м. на свръхнапрежение

986 коефициент м на взаимна индукция коэффициент взаимной индукции mutual inductance factor coefficient d’induction mutuelle Koeffizient der gegenseitigen Induk-

tioncoefficiente di induttanza mutua

987 коефициент м на връзка коэффициент связи coupling factor coefficient de couplage Kopplungsfaktor, Kopplungsko-

effizientcoefficiente di accoppiamento

983 коефициент ai на екраниране коэффициент экранирования shield factor facteur de blindage Abschirmungsfaktor fattore di schermaggio

989 коефициент м на запълване наимпулса

коэффициент заполнения импульса pulse duty factor, pulse rate taux d’impulsionsImpuls-Leistungsverhältnis ritmo di ripetizione degli impulsi,

tassa di successione degli impulsi

990 коефициент л< на използуване коэффициент исп о л ьзо вания coefficient of utilizar ion facteur [coefficient] d’utilisation Ausnutzungsgrad, Nutzungsgrad coefficiente di utilizzazione

991 коефициент м ка контраст, общ общий коэффициент контраст-ности

overall contrast ratio contraste total Gesamtkontrast, Gesamtgradations-

verhältnisrapporto medio di contrasto

992 коефициент м на модулация коэффициент модуляции modulation index taux de modulation ModuJationsindex percentuale di modulazione

993 коефициент м на пасочеиосп жа антената

коэффициент направленности антенны

front-to-back ratio, front-to-rear ratio

rendement directionnel Vorwärts-Rückwär ts-V erhältnis coefficiente di direttività

994 коефициент м на нслинейнн из-кривявания

коэффициент нелинейных иска-жений, коэффициент гармоник

coefficient of harmonic [of non-linear] distortion, non-linear distortion factor

coefficient de distorsion harmo-nique non linéaire

Klirrfaktor coefficiente di distorsione non li-

neare

995 коефициент м на обратна връзка коэффициент обратной связя feedback ratio taux de contre-réaction Rückkopplungsgrad rapporto di controreazione

Page 92: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 996 90 К 1007

996 коефициент м на отражение коэффициент отражения reflection [return current] coef-

ficientcoefficient de courants réfléchis

[de réflexion] Reflexionskoeffizient coefficiente di riflessione

997 коефициент м на поглъщане коэффициент поглощения absorption factorfacteur d’absorption Absorptionsfaktor fattore di assorbimento

998 коефициент м на полезно дей-ствие в анода

коэффициент полезного действия по аноду

anode [plate] efficiency rendement d’anode Anodenwirkungsgrad rendimento di anodo

999 коефициент м на полезно дей-ствие на антената

коэффициент полезного действия антенны

aerial [antenna, radiation] effi-ciency

rendement d’une antenne Strahlungswirkungsgrad rendimento di radiazione

1000 коефициент м на полезно дей-ствие на стъпалото

коэффициент полезного действия каскада

stage efficiency rendement d’étage Stufenausbeute rendimento di stadio

1001 коефициент л? на полезно действиена товарната верига

коэффициент полезного действия цепи нагрузки

load-circuit efficiency rendement du circuit de charge Belastungskreisausbeute rendimento del circuito di carico

1002 коефициент м на полезно действиепри прекъсващ режим

коэффициент полезного действия в прерывистом режиме, преры-вистый номинал

intermittent-duty rating rendement en régime intermittent Ausbeute bei intermittierendem

Betriebrendimento in regime intermittente

1003 коефициент м. на потискане на.амплитудната модулация

степень подавления амплитуды amplitude-suppression ratio taux de suppression d’amplitude Amplitudenunterdrückungsgrad rapporto di soppressione dì

ampiezza

1004 коефициент м на разсейване коэффициент рассеяния dispersion coefficient coefficient de dispersion Streukoeffizient coefficiente di dispersione

1005 коефициент м на самоиндукция коэффициент самоиндукции coefficient of self-induction coefficient d’induction propre Koeffizient der Selbstinduktion.

Selbstinduktionskoeffizient coefficiente di autoinduzione

1006 коефициент м на свръхнапрежение кратность перенапряжения Q-factor (US), magnification fac-

tor (GB)coefficient de surtension Überspannungsfaktor fattore di sovratensione

1007 коефициент м на стояща вълна коэффициент стоячей волны standing wave ratiotaux d’onde stationnaire Welligkeitsfaktor rapporto d’onda stazionaria

Page 93: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

1008 91 К 1020

1008 коефициент м на усилване коэффициент усиления amplification factor facteur d’amplification Verstärkungsfaktor coefficiente di amplificazione

1009 коефициент м на усилване на ре-зонансен усилвател

коэффициент усиления резонанс-ного усилителя

amplification factor of a resonance amplifier

facteur d’amplification à résonance Verstärkungsfaktor auf Resonanz-

verstärkercoefficiente di amplificazione dell’

amplificatore a risonanza1010 коефициент м на усилване на че-

стотен преобразувател коэффициент усиления преобразо-вателя частоты version gain

gain de conversion Mischverstärkung guadagno di conversione

1011 коефициент м на усилване понапрежение

коэффициент усиления напряже-ния

voltage amplification factor coefficient d’amplification de ten-

sionSpannungsverstärkungsfaktor fattore di amplificazione di tensione

1012 коефициент м на усилване по ток коэффициент усиления по току current amplification amplification de courant Stromverstärkung amplificazione di corrente

1013 коефициент м на усилване припреобразуване

коэффициент усиления при пре-образовании

conversion gain ratio taux de gain de conversion Mischverstärkungsgrad rapporto di guadagno di conver-

sione

1014 коефициент м на усилване, резо-нансен

резонансный коэффициент усиления resonance amplification factor facteur d’amplification à résonance Resonanzverstärkungsfaktor coefficiente di amplificazione a ri-

sonanza1015 коефициент м на формата на.

антенатакоэффициент формы антенны form factor of aerial facteur de forme d’antenne Antennenformfaktor fattore di forma dell’aereo

1016 коефициент м на формата на,кривата

коэффициент формы кривой crest factor facteur de crête Spitzenwert fattore di cresta

1017 коефициент м на шума (на прием*ник)

коэффициент шума noise factor [figure] facteur de bruit Rauschfaktor fattore di rumore

1018 колебание с вид колебания mode of vibration mode de vibration Schwingungsart modo di vibrazione

1019 колебание c9 линейно изменящо ce пилообразное колебание saw-tooth waveoscillation en dents de scie Sägezahnschwingung oscillazione a dente di sega

1020 колебание c на амплитудата колебание амплитуды amplitude excursion excursion d’amplitude Amplitudenhub escursione di ampiezza

Page 94: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1021 К 1Ö33

ТШ21 колебания с мн на яркостта изменения [колебания] яркости changes in brightness variations de brillance Leuchtdichtveränderungen variazioni in splendore

1022 колектор м (в кинескоп) коллектор, собирающий электрод collector électrode de captage Sammelelektrode elettrodo collettore

1023 колектор м (в транзистор) коллектор collector collecteur Kollektor collettore

1024 количество с светлинаколичество света quantity of light quantité de lumière Lichtmenge quantità di luce

1025 количка ж, операторска операторская тележка camera dolly, doll buggy chariot pour camera Kamerawagen, Dolly carrello di camera

1025 комбиниране с на импулси (в си-стемите с временно разделение на сигналите)

комбинирование импульсов pulse interleaving entrelacement d’impulsions Impulsverflechtung, Puîsverftech-

tung interlacciatura d’impulsi

•1027 компенсатор м, фазов фазовый корректор, фазожырав- ниватедь

phase equaliser compensateur de phase Phasenentzerrer compensatore di fase, correttore

di sfasamento

102Я компенсация ж выравнивание, исправление compensation compensation, contre-distorsion Kompensation uguaJizzazione, controdistorsione

1029 комплект м, заменяемобменный комплект strip mounted set ensemble interchangeable d’appa-reils auswechselbarer Gerätesatz complesso intercambiabile di appa-

recchi

компонента ж вж. съставяща ж

1030 компонента ж, кабелна кабельная составляющая cable component composante de câble Kabelkomponente componente di cavo

1031 компресор-експандер м компандер, сжиматель-разжима-тель

comandor compresseur-expanseur Kompander, Presser-Dehner compressore-espansore

1032 комутация ж, автоматична автоматическая система переклю-чения

automatic switching system système de commutation automa-

tiqueautomatisches Wählersystem sistema di commutazione automa*

tica

1033 комутация ж на канапи, плавна главная коммутация каналов cross-fadeenchaînement progressif, shuntage Überblenden dissolvenza incrociata

Page 95: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1034 93 К 104S

1034 кондензатор лс, антененантенный конденсатор aerial condenser condensateur d’antenne Antennenkondensator, Antennen -

kopplungskondensator condensatore di antenna

1035 кондензатор м, блокиращ блокировочный [заграждающий]конденсатор

blocking capacitor condensateur d’arrêt Sperrkondensator condensatore di arresto [di blocco]

1036 кондензатор м, въздушен воздушный конденсатор air capacitor condensateur à air Luftkondensator condensatore ad aria

1037 кондензатор л*, донастройващ подстроечный конденсатор adjusting condenser condensateur d’appoint Abgleichercondensatore di regolazione

1038 кондензатор м, допълнителен добавочный конденсатор building-out capacitor condensateur supplémentaire Ergänzungskondensator condensatore supplementare

1039 кондензатор м, електролитен электролитический конденсатор electrolytic condenser condensateur électrolytique Elektrolytkondensator condensatore elettrolitico

1040 кондензатор м, искрогасящ искрогасительный конденсатор spark capacitorcondensateur antiparasite [d’extinc-

tion]FunkenlÖschkondensator condensatore smorzatóre di scin-

tille

1041 кондензатор «м, керамичен керамический конденсатор ceramic capacitor condensateur céramique Keramikkondensator condensatore ceramico

кондензатор м, книжен еж. кон-дензатор JW, хартиен

кондензатор м, компенсиращ вж.. кондензатор м, неутрализираш

1042 кондензатор л/, линеен прямочастотный конденсатор straight-line frequency condenser' condensateur orthométrique Linearfrequenzkondensator condensatore di frequenza lineare

1043 кондензатор м на обратна връзка, конденсатор обратной связи feedback capacitor condensateur de réaction Rückkopplungskondensator condensatore di reazione

1044 кондензатор м, неутрализиращ компенсирующий конденсатор balancing [neutralizing] capacito г condensateur de neutralisation Ncutralisationskondensator condensatore compensatore [di; neutralizzazione]

1045 кондензатор м, последователен- антенен

конденсатор, включённый после-довательно с антенной

aerial series condenser condensateur en série avec l’antenne., mit der Antenne in Reihe geschal-

teter Kondensator condensatore in serie coll’aereo«

Page 96: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

1046 94 К 105t

Л046 кондензатор л/, променлив конденсатор переменной ёмкости, переменный конденсатор

variable capacitor condensateur variable [réglable],

capacité réglable.regelbarer [verändbarer] Konden-

sator, verandbare Kapazität condensatore variabile [regolabile],

capacità regolabileЙ047 кондензатор .и, разделителен

разделительный конденсатор separating capacitor condensateur séparateur Trennkondensator condensatore separatore

1048 кондензатор м, решетъчен сеточный конденсатор grid capacitor condensateur de grilleG itterkondensator condensatore di griglia

1049 кондензатор л/, свързващ конденсатор связи coupling condenser condensateur de couplage Kopplungskondensator condensatore di accoppiamento

1050 кондензатор л<, секционен секционированный конденсатор tapped condenser condensateur à prises multiples Mehrfachkondensator, Abzweig-

kondensatorcondensatore a prese multiple

1051 кондензатор м, слюден слюдяной конденсатор mica capacitor condensateur au mica Glimmerkondensator condensatore a mica

1052 кондензатор хартиен бумажный конденсатор paper capacitor condensateur au papier Papierkondensator condensatore a carta

1053 кондензатор м, шунтиращ шунтирующий [блокировочный]конденсатор

by-pass capacitor condensateur de découplage [de fuite] Ableitkondensator condensatore di fuga [in deriva-

zione]

1054 кондензор мконденсорная линза, конденсор condenser lens lentille condensatrice Kondensorlinselente condensatrice [condensatora]

1055 константа жконстанта, постоянный параметр constantconstante, constante invariable Konstante, Festwert costante

1056 константа ж на затихване постоянная затухания attenuation coefficient [constant]’ constante d’atténuation Dämpfungskonstantecostante dì attenuazione

1057 константа ж на разпространение постоянная распространения propagation coefficient constante de propagation Ausbreitungskonstantecostante di propagazione

1058 константа ж при свързани импе-данси, фазова

сопряженный сдвиг фазы (четы-рехполюсника)

conjugate phase-change coefficient [constant]

déphasage sur impédance conju-guée

konjugierter Phasenänderungsko-effizient

esponente coniugato di sfasamento

Page 97: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1059 95 К 1072

1059 константа ж, фазова фазовая постоянная phase-change coefficient, phase con-

stantconstante de phase Phasenkonstante, Phasenmaß, Win-

kelmaßcostante di fase

1060 контакт мконтактcontactcontactKontakt contatto

.1061 контакт л/, двоен двойные контакты twin contacts contacts jumelés Doppelkontakt, Zwillingskontakt contatti doppi

1062 контакт м на реле, прекъсващ нормально-замкнутый контакт,контакт размыкания

break-contact unit contact de ruptureRuhekontakt, Trennkontakt contatto di rottura

1063 контакт м, превключващ переключающий [перекидной] кон-такт

change-over contact unit contact à permutation Wechselkontakt contatto di cambiamento

1®64 контакт Mt преходен релеен переходный контакт (без разрыва цепи)

make-before-break contact unit contacts échelonnés dans l’ordre

travailo-reposFolgekontaktcontatti ad azionamento successivo

nell*ordine lavoro-riposo1065 контакт лг, работен (включващ)

рабочий (замыкающий) контакт make-contact unit contact de fermeture Arbeitskontakt contatto di lavoro

1066 контраст M контрастность contrast contraste Kontrast contrasto

1067 контраст м на детайли контрастность деталей ( изобра-жения), коэффициент контраст-ности отдельных деталей

detail contrast ratio rapport de contraste des détails Einzelheitenkontrastverhältnis,

Kontrast im Kleinen rapporto di dettaglio

1068 контрол м на приемането контроль приёма feedback circuit contrôle [retour] d’écoute Mit- und Vorhöreinrichtung circuito di modulazione di ritorno

1069 контур m контур ambit, contour contour Kontur contorno

1070 конус м на разсейването конус рассеяния scattering conecône de diffusion Streukegel cono di dispersione

1071 концентрация ж на дупките концентрация дырок concentration of holes concentration des lacunes Löcherkonzentration concentrazione di lacune

1072 координата ж, пространствена пространственная координата space coordinate coordonnée d’espace Raumkoordinatecoordinata nello spazio

Page 98: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1073 96 К 1084

3073 коректор м, импулсен импульсный корректор pulse corrector [stretcher] correcteur d’impulsions Impulskorrektor, Pulskorrektor correttore d’impulsi

1074 коректор м на формата на електро-магнитната вълна

корректор формы волны waveform corrector correcteur de forme d’onde Wellenformkorrektor correttore di forma d’onda

1075 корекция ж, амплитудна амплитудная коррекция correction of amplitude [ampli-

tudes]correction d’amplitude Amplitudenentzerrung controdistorsione di ampiezza

1076 корекция ж, апертурна апертурная коррекция aperture compensation compensation d’ouverture Öffnuogsausglcich compensazione di apertura

1077 корекция ж на геометричнотоизкривяване на кадъра

коррекция геометрического иска-жения кадра

field [frame] keystone correction compensation de la distorsion géo-

métrique de îa trame [du cadrei Aufhebung der geometrischen Teil-

bildverzeichnung compensazione della distorsione del

quadro

1078 корекция ж на паразитния сиг-нал на предавателна тръба

шейдингование shading ombreStörsignalkompensationombra

1079 корекция ж, обратна нискоче-стотна (при система СЕК АМ}

обратная низкочастотная кор-рекция

de-emphasis désaccentuation Video-Deempha sis disaccentuazione

1080 корекция ж, предварителна висо-кочестотна ( при система СЕКАМ)

предварительная высокочастот-ная коррекция

radio-frequency pre-emphasis correction haute fréquence Hochfrequenz-Präemphasis pre-enfasi

1081 корекция ж, предварителна ниско-честотна (при система СЕКАМ}

предварительная низкочастотная коррекция

pre-emphasis expansion des contrastes^ correc-

tion vidéo-fréquence „ Video-Präemphasis

pre-enfasi

1082 корекция ж, синхронна синхронная коррекция synchronous correction correction synchrone Synchronkorrektion correzione sincrona

1083 корекция ж, фазова коррекция фазового искажения transit time compensation compensation du temps de transit Laufzeitausgleich, Laufzeitkompen-

sationcompensazione del tempo di propa-

gazione

1084 корелация ж корреляция correlation corrélation Korrelation correlazione

Page 99: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1085 К 1097

1085 коригиране с на сигнала в прием-ника

коррекция сигналов в приёмнике local correction correction de signal au récepteur Zeichenkorrektur am Empfänger correzione di segnale nel ricevitore

1086 коригиране с на скала поправка шкалыscale correction correction d’échelle Skalenkorrektur correzione di scala

1087 косинусоида ж косинусоида cosine line cosinusoïde Kosinuslinie cosinusoide

1088 кран Л4, операторски операторский кран camera crane, stacker chariot élévateur Rebetisch, Kamerabühne piattaforma elevatore

1089 крарупизация ж крарупизация continuous loading krarupisation Krarupisierung krarupizzazione

1090 крачета с мн на лампа, контаггни штырьки цоколя лампы base-pin contactscontacts de tube Röhrenkontakte contatti di tubo

1091 крива криваяcurve of characteristic courbe de caractéristique Kurve curva di caratteristica

1092 крива ж, амплитудна амплитудная характеристика amplitude curvecourbe d’amplitude Amplitudenkurve curva d’ampiezza

1093 крива ж за разпределение енер-гията на спектъра

кривая распределения энергии по спектру

relative spectral curve courbe spectrale relative Kurve der spektralen Energiever-

teilung curva spettrale relativa

1094 крива лс, затворена замкнутая кривая closed curve courbe fermée geschlossene Kurve curva chiusa

1095 крива ж на оптичната плътност кривая оптической плотности,кривая почернения (фотогра-фического слоя)

density curve со urbe de noircissement Schwärzungskurve curva della densità ottica

1096 крива ж на потенциална енергия кривая потенциальной энергии potential-energy curvecourbe d’énergie potentielle Potentialkurve curva d’energia potenziale

1097 крива ж на селективност кривая избирательности selectivity curvecourbe de sélectivité Selektivitätskurve curva di selettività

крива tue* обвиваща еж. обви-ваща ж

7 Радио и телевизия

Page 100: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1098 98 К 1110

1098 крава ж, фотометричнакривая распределения силы света polar curve of light distribution courbe photométriqueLieh tverteilungskurve superficie fotometrica

1099 кривина ж кривизна, изгиб curvature courbure Krümmung curvatura

1100 кривина ж на полето на изобра-жението

кривизна поля изображения image field curvature courbature de champ d’image Bildfeldwölbung curvatura di campo d’immagine

1101 кристал м, кварцов кварцевый кристалл quartz crystal cristal de quartz Quarzkristall cristallo di quarzo

1 02 кристал пиезоелектрически пьезоэлектрический кристалл, пьезокристалл

piezoelectric crystal cristal piézoélectrique Piezokristall cristallo piezoelettrico

1103 кръг м, антенен антенный контур aerial [antenna] circuit circuit d’antenne Antennenkreis circuito di antenna

1104 кръг м, апериодичен апериодический контур aperiodic circuit circuit apériodique aperiodischer Kreis circuito aperiodico

1105 кръг искрогасителей искрогаситель spark-quenchcircuit anti-étincelles [éliminateur

d’étincelles] Funkenlöscher circuito spegnatore di scintille

1106 кръг м, коригиращ затихването выравниватель затухания attenuation equalizer correcteur d’affaiblissement, équi-

libreur, réseau correcteurDämpfungsentzerrer correttore [uguagliatore] di atte-

nuazione

1107 кръг м, коригиращ остатъчнитеизкривявания

контур, корректирующий остаточ-ных искажений

line residuai equalizer correcteur de distorsion restante Restverzerrungskorrektor correttore di distorsione residua

1108 кръг м, несиметричен несимметричный контур unbalanced wire circuit circuit dissymétrique unsymmetrischer Kreis circuito sbilanciatoкръг м, осцилиращ еж. кръг м трептящ

1109 кръг м9 паралелен параллельный контур parallel circuit circuit en parallèle Parallelkreis circuito in parallelo

1110 кръг м9 разделителен разделительный контур dividing network montage à deux voies Frequenzteilerschaltung rete divisore

Page 101: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

К 1111 99 К 1119

1111 кръг м, резонансен резонансные контур resonant circuit circuit résonnant Resonanzkreis circuito di risonanza

1112 кръг Af, свързващ контур связи coupling circuit circuit de couplage Kopplungskreiscircuito di accoppiamento

1113 кръг а с , симетричен симметричный контур balanced wire-circuitcircuit équilibré [symétrique] symmetrischer Kreis circuito equilibrato [simmetrico]

1114 кръг ле, трептящ колебательный контур oscillating circuit circuit oscillant Schwingungskreis, Schwingkreis circuito oscillatorio

1115 кръг a i, трептящ настроен настроенный контур tuned circuitcircuit accordé abgestimmter Kreis circuito accordato

1116 кръг м, трептящ режекторен режекторrejector réjecteur Stromresonanzkreis eliminatore

1117 кръгове м мн с общо управление,трептящи

сопряжение цепи с общей регули-ровкой ganged circuit circuits à commande unique mechanisch gekoppelte Kreise circuiti a comando unico [di sin-

tonia accoppiati]

1118 кръгове M мн, свързани связанные контуры coupled circuit circuits couplés gekoppelter Kreis circuito accoppiato

1119 Q-метър м Q-метр, ку-метр Q-meter Q-mètre Q-Messermisuratore del fattore di merito,

Q-metro

Page 102: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ллампа ж вж, лампа ж, електронна

1120 лампа ж, вакуумна електронна вакуумная радиолампаvacuum tube lampe électronique Hochvakuumröhretubo elettronico, valvola elettro-

nica1121 лампа ж, вакуумна токоизпра-

вителнавакуумная выпрямительная лампа, кенотрон

vacuum rectifier valve soupape à vide Vakuumgleichrichter valvola a vuotoлампа ж, високовакуумна вж. тръба ж, високовакуумна

1122 лампа ж, високочестотна высокочастотная лампа high-frequency tubetube à haute fréquence Hochfrequenzröhre tubo ad alta frequenza

1123 лампа ж, газоразрядна газоразрядная лампа gaseous-discharge lamp lampe à décharge électrique Gasentladungslampe lampada a gas rarefatto

1124 лампа ж, генераторна генераторная лампа oscillation tube, oscillator tube oscillateur Oszillatorröhrevalvola oscillatrice

1125 лампа ж, двуелектродна двухэлектродная лампа, диод two-electrode vacuum tube, diode,

two-electrode valve diode, tube redresseur Zweielektrodenröhre, Diode diodo, valvola rivelatrice

1126 лампа ж, електронна электронная лампа, радиолампа,лампа

vacuum tube, electron valve lampe [tube] électronique, lampe

[tube] à videHochvakuumröhre, Elektronenröh-

re, Vakuumröhrevalvola elettronica, tubo elettro-

nico ’1127 лампа ж, електронна индикаторна

оптический индикатор настройки,„магический глаз“

tunoscope, tuning eye œil cathodique magisches Auge occhio catodico, indicatore di sin-

tonia1128 лампа ж за високо напрежение

высоковольтный вентиль high-tension valvesoupape à haute tension Hochspannungsröhre valvola ad alta tensione

1129 лампа ж, изходнавыходная лампа, лампа выходного

[оконочного] каскада final-stage valve lampe [tube] de sortie Endröhre tubo di uscita

Page 103: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

л изо 101 Л 1143

ИЗО лампа ж, йонна ионная лампа, ионный вентиль ionie valve (soupape ionique [électronique] Ionenventil valvola ionica

1131 лампа ж, кинопрожекционна кинопроекционная лампа film projector lamplampe de projection cinématogra-

phiqueFilmprojektionslampe lampada di proiezione cinemato-

grafica

1132 лампа ж9 междинно-честотна лампа промежуточной частоты intermediate-frequency tubetube à fréquence intermédiaire Zwischenfrequenzröhre tubo a frequenza intermedia

1133 лампа ж, метална металлическая ( электронная)лампа

metal tube tube métallique Metallröhre tubo metallico

1134 лампа ж, микроскопна микроскопная лампа microscope tubetube de microscope Mikroskopröhre tubo del microscopio

1135 лампа ж, многоелекгродаа многоэлектродная лампа polyode valvetube polyode Mehrpolröhre valvola poliodo

1136 лампа ж, многорешетъчна многосеточная лампа multiple-grid tubetube [lampe] multigrille, tube [lampe]

à grilles multiples Mehrgitterröhrevalvola a più elettrodi [multigriglia]

1137 лампа ж, многорешетъчна сме-сителна

многосеточная смесительная лампа

multigrid mixing valve tube [lampe] changeur de fréquence

multigrille Mehrgittermischröhre tubo convertitore di frequenza mul-

tigriglia1138 лампа ж, модулаторна

модуляторная лампа modulator tube [valve] lampe modulatrice Modulatorröhre valvola modulatrice

1139 лампа ж, мощнамощная лампа power valve lampe de puissance Großleistungsröhre valvola di potenza

1140 лампа ж, неонова неоновая лампа neon tubetube à néon Neonröhrchen tubo a neon

1141 лампа ж, неонова индикатор неоновая индикаторная лампа indicating neon tubetube indicateur à néon Neon-Anzeigeröhre tubo a neon

1142 лампа ж, осцилаторна генераторная лампа oscillator valvelampe oscillatrice, tube oscillateur Oszillatorröhre valvola oscillatrice

1143 лампа ж, преобразувателна преобразовательная лампа ( ча-стоты)

convert tube tube changeur de fréquence Mischröhre tubo convertitore di frequenza,

valvola convertitrice di frequenza

Page 104: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1144 102 Л 1155

1144 лампа ж, приемна приёмная [приёмно-усилительная] лампа

receiving valve lampe réceptrice, tube récepteur Empfängerröhre tubo ricevitore

1145 лампа ж, проекционналампа проектора, проекционная лампа

projector lamp lampe pour projecteurs Bildwerferlampe lampada per proiettori

1146 лампа ж, реактивна реактивная лампа reactance valve [tube] tube à réactance Reaktanzröhretubo a reattanza

1147 лампа ж c бягаща вълна лампа бегучей волны travelling-wave tubetube à ondes progressives Wanderfeldröhre tubo a propagazione di onda

1148 лампа ж c високо налягане, жи-вачна

ртутная лампа высокого давления high-pressure mercury lamp lampe à vapeur de mercure sous

haute pressionHochdruckquecksilberdampflampe,

HP-Lampelampada a vapore di mercurio ad

alta pressione, lampada AP

1149 лампа ж c живачни пари лампа с ртутными парами mercury-vapour tubetube à vapeur de mercure Quecksilberdampfröhre tubo a vapore di mercurio

1150 лампа ж с живачни пари, токо-изправителна

ртутный выпрямитель mercury-vapour rectifier redresseur à vapeur de mercure Quecksilberdampfgleichrichter raddrizzatore a vapore di mer-

curio1151 лампа ж с индиректно отопление

лампа косвенного накала heater-type vacuum tubelampe à chauffage indirect indirekt geheizte Röhre tubo elettronico a riscaldamento

indiretto1152 лампа ж c решетъчно управление,

усилвателна усилительная лампа с сеточным управлением

amplifier valve with grid control tube amplificateur à commande

par la grilleVerstärkerröhre mit Gittersteue-

rungvalvola amplificatrice a comando

per la griglia

1153 лампа ж c тлеещ разряд лампа тлеющего разряда glow-discharge tubetube à décharge luminescente Glimmentladungsröhre tubo a scarica luminosa лампа ж, седемелектродва «ж. хептод м

1154 лампа ж, смесите лна смесительная лампа mixing valve, mixer tube tube mélangeur Mischröhretubo mescolatore, valvola mesco-

latrice

1155 лампа ж, стабилизаторна стабилизирующая лампа stabilizer tubetube stabilisateur Stabilisierröhre tubo stabilizzatore

Page 105: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1156 103 Л 1169

1156 лампа ж, усилвателна високо-честотна

лампа усиления высокой частоты high-frequency amplifying tube tube amplificateur à haute fréquence Hochfrequenzverstärkerröhre tubo amplificatore ad alta frequenza

1157 лампа ж, усилвателна двутактна лампа двухтактного усилителя push-pull amplifier valvetube amplificateur push-pull Gegentaktverstärkerröhre tubo amplificatore controfase

1158 лампи ж мн, студийни освети-телни

группа студийных светильников board, studio light boards banc de lampes à incandescence ou

fluorescentes dans le studioBeleuchtungsbühne, Studiolampen-

bretttabella luminosa

1159 лампи ж мн, студийни сигнални студийные сигнальные лампы tally lightslampes de signalisation Studiosignallampen lampade indicatori

1160 ларингофон м ларингофон throat microphone laryngophone Kehlkopfmikrophon laringofono

1161 лента ж върху екрана на теле-визор, черва

чёрная полоса (на экране теяеви- зора)

bar, flagpole, spikebarre Balken barra

1162 лента ж, горна странична верхняя боковая полоса upper side bandbande latérale supérieure oberes Seitenband banda laterale superiore

1163 лента ж, долна странична нижняя боковая полоса lower side band bande latérale inférieure unteres Seitenband banda laterale inferiore

(1164 лента ж, една странична че-стотна

одна боковая полоса single side band bande latérale unique Einseitband banda laterale unica

1165 лента ж за заграждане на филтър полоса заграждения фильтра filter attenuation bandbande éliminée par un filtre unterdrücktes Band banda di attenuazione filtro

1166 лента ж за звукозапислента с записью ила для записи звука

sound tape ruban sonore Tonstreifen nastro sonoro

1167 лента ж за съобщения, честотна полоса частот связи communication band, frequency

band of emission bande de communication Übertragungsband banda di comunicazione

1168 лента ж, защитна честотна защитная полоса частот guard bandespace libre entre deux canaux Schutzfrequenzband banda di guardia

1169 лента ж, магнетофонна магнитная лента magnetic tapebande [ruban] magnétique Magnetband nastro magnetico лента ж, магнитна еж. лента ж, магнетофонна

Page 106: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1170 104 Л 1183

1170 лента ж на видеосигнала, че-стотна

полоса частот видеосигнала picture-frequency band bande des signaux d'image Bildfrequenzband banda di frequenza d’immagine

1171 лента ж на затихване на филтър»честотна

полоса ослабления [затухания] фильтра

filter attenuation band, filter stop band

bande d’atténuation d’un filtre Filtersperrbereich banda di attenuazione di un filtro

1172 лента ж на пропускане полоса пропускания ( фильтра) filter transmission bandbande passante [utile] d’un filtre Durchlässigkeitsbereich eines Fil-

tersbanda passante di un filtro

1173 лента ж> основна честотна основная полосаbaseband bande de base Basisband banda di base

1174 лента ж, разпределена честотна распределенная полосаservice band bande de fréquence attribuée Betriebsfrequenzbereich banda di frequenze assegnata

1175 лента ж9 честотна полоса частот frequency band bande de fréquence Frequenzband banda di frequenze

1176 лента ж9 честотна главна стра-нична

главная боковая полоса main sideband bande laterale principale Hauptseitenband banda laterale principale

1177 лента ж, честотна служебна диапазон частот, отведенный дляданной службы

service band bande allouée zugeteiltes Frequenzband banda di servizio

1178 лента ж, честотна странична боковая полосаsideband bande latérale Seitenband banda laterale

1179 лента ж, честотна тясна узкая полосаnarrow band bande étroite schmales Band banda stretta

1180 ленти ж мн на модулация, стра-нични

боковые полосы модулирован-ного колебания

side bands of modulation bandes latérales de modulation Modulationsseitenbänder bande laterali di modulazione

1181 ленти ж мн9 честотни запасни полосы ограждения от взаимныхинтерференционных помех

interference guard bands bandes de protection Schutzfrequenzbänder bande di protezione

1182 леща ж, електронна электронная линза electron lenslentille électronique Elektronenlinse lente elettronica

1183 леща ж, електростатична электростатическая линза electrostatic lenslentille électrostatique elektrostatische Linse lente elettrostatica

Page 107: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1184 105 Л 1198

1184 леща ж, кварцова кварцевая линза quartz lens lentille en quartz Quarzlinselente di quarzo

1185 леща ж, кондензорна конденсорная линза, конденсор condenser lenslentille condensatrice Kondensorlinse lente condensatora

1186 леща ж9 магнитнамагнитная линза magnetic lens lentille magnétique magnetische Linse lente magnetica

1187 леща ж, микроскопалинза микроскопа microscope lens lentille de microscope Mikroskoplinse tente microscopica

1188 леща ж на антеналинза антенны antenna lens lentille d’antenne Antennenlinse lente di antenna

1189 леща ж от обектива линза объектива objective lens lentille de l’objectif Objektivlinselente del obiettivo

1190 леща ж, фокусираща фокусирующая линза focusing lenslentille de concentration Fokussierlinse lente di concentrazione [focalizza-

zione]

1191 линейност ж линейность linearity linéarité Geradlinigkeit linearità

1192 линейност ж на развивка линейность развёртки scanning linearity linéarité d’analyse Abtastlinearitätlinearità di analisi

1193 линии ж мн9 еквипотенциални эквипотенциальные линии equipotential lineslignes équipotentielles Äquipotentiallinien linee equipotenziali

1194 линии ж мн, силови силовые линии lines of forces lignes de forces Kraftlinienlinee di forza

1195 линии ж мн, спектрални спектральные линии spectral linesraies spectrales Spektrallinien linee spettrali

1196 линия ж9 абонатна абонентская цепь [линия] station [subscriber’s] line rattachement Teilnehmerleitunglinea di abbonato

1197 линия ж без загуби линия без потерь dissipationless line ligne sans dissipation verlustlose Leitung linea senza dissipazione

1198 линия ж, двупроводна двухпроводная линия parallel-wire lineligne à deux fils parallèles Paralleldrahtleitung linea a due linee paralleli

Page 108: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1199 106 Л 1211

1199 линия ж, еднородна однородная линия uniform lineligne uniforme einheitliche Leitung linea uniforme

1200 линия ж за предаване на радио-програма

цепь передачи радиопрограммы program loop ligne de radiotransmission entre

deux stations d’émission Übertragungsleitung zwischen zwei

Sonderstationen linea di trasmissione tra due sta-

zioni trasmittenti

1201 линия ж за предаване на теле-грами

цепь для передачи телеграмм phonogramm circuit circuit de télégrammes téléphonnés Kreis für zugesprochenes Tele-

grammcircuito di telegramma telefonato

1202 линия ж за управление линия управления control lineligne de contrôle Kontrolleitung linea di controllo

1203 линия ж, закъснителна линия задержкиdelay line ligne à retard Verzögerungsleitung linea di ritardo

1204 линия ж, затихвателна ослабитель, аттенюатор attenuatoratténuateur, ligne d’affaiblisse-

mentAbschwächer,Dämpfer, Dämpfungs-

glied attenuatore

1205 линия ж, изохроннаизохрона isochrone isochrone Isochrone isocrono

1206 линия ж, коаксиална коаксиальная линия coaxial lineligne coaxiale Koaxialleitung coppia coassiale

1207 линия ж на предаване линия передачи, фидер transmission lineligne de transmission Übertragungsleitung linea di trasmissione

1208 линия ж на развивката линия [ход] развёртки scan, traceallerHinlaufandato

1209 линия ж, наета (под наем) цепь сданная в наемleased [private wire] circuit circuit de location Mietleitung circuito in affitto

1210 линия ж, ненастроена ненастроенная линия non-resonant line ligne non-résonantenicht in Resonanz befindliche Lei-

tung linea non risonante

1211 линия ж, предавателна кръсто-сана

линия передачи со скрещиванием проводов

transposed transmission line ligne croiséeLeitung mit Induktionsschutzkreu-

zungen linea incrociata

Page 109: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1212 107 Л 1224

1212 линия ж> предавателна симет-рична

симметричная (двухпроводная) линия передачи, уравновешен-ная линия

balanced transmission line ligne équilibrée de transmission ausgeglichene [symmetrierte] Über-

tragungsleitung linea di trasmissione bilanciata

1213 линия ж с малки загуби линия с малыми потерями low-loss lineligne à faibles pertes verlustarme Leitung linea di basse perdite

1214 линия ж, служебна служебная линия order-wire circuitcircuit de liaison entre opérateurs Dienstleitung circuito di collegamento tra ope-

ratori

1215 линия ж, четвъртвълнова четвертьволновая линия передачи

quarter-wavelength line ligne de quadrature d’onde V ier tel wellenleitung linea a quarto d’onda

1216 линия ж, четирипроводна четырёхпроводная цепь four-wire circuitcircuit à quatre fils Vierdrahtleitung circuito a quattro fili

1217 лист м9 излъчващ излучающий лепесток (диаграммы ) radiation lobelobe [pétale] de rayonnement Strahlungskeule, Strahlungslappen,

Strahlungszipfel lobo di radiazione

1218 литцендрат мгибкий многожильный провод, литцендрат

litz wirefil de litz [divisé] Hochfrequenzlitze filo di litz

1219 логатом мабстрактный слог, логатом logatom logatomeLogatom logatomo

1220 локализиране с на повреда определение места повреждения localization of a fault localisation d’un dérangement Fehlerortsbestimraung localizzazione di un guasto локатор м9 акустичен вж, локатор

л<, звуков1221 локатор м, звуков

акустический локатор sound locatorappareil de repérage acoustique Schallortungsgerät ecogoniometro

1222 лула ж9 входна порцеланова вводная фарфоровая втулка porcelain leading-in tubepipe [tube] d’introduction en por-

celaineEinführungspfeife [Eingangspfeife]

aus Porzellantubo di introduzione in porcellana

1223 луминесценция ж л юминесцен ция luminescence luminescence Lumineszenz luminiscenza

1224 лъч м (геом)лучrayrayon Strahl raggio

Page 110: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Л 1225 108 Л 1231

1225 лъч м (физ) пучок, луч beam, ray faisceau Bündel fascio

1226 лъч м, електронен электронный луч [пучок} electronic beamfaisceau [pinceau] électronique Elektronenbündel, Elektronenstrahl fascio [pannello] di elettroni

1227 лъч m9 йоносферен ионосферный луч ionospheric ray rayon ionosphérique lonosphärenstrahl raggio ionosferico

1228 лъч м, катоден катодный луч [пучок] cathode beam [ray]rayon [faisceau] cathodique Kathodenstrahlenbü ndel raggio [fascio] catodico

1229 лъч м на развивката развёртывающий луч scanning beam faisceau d’analyse Abtastbündelfascio d’espîorazione

1230 лъч wW, пряк прямой луч direct ray trajectoire directe direkter Strahl traiettoria diretta

1231 любител м любитель amateur amateur Liebhaber dilettante

Page 111: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

м1232 магнетизъм м, остатъчен

остаточная намагниченность, остаточный магнетизм

remanence, residual magnetism rémanence remanenter Magnetismus, Re

manenz rimanenza

1233 магнетопровод м магнитопровод, магнитная цепь iron circuit circuit fer Eisenkreis circuito di ferro '

1234 магнетострикция ж магнитострикция magnetostriction magnétostrictionM agnetostriktion magnetostrizione

1235 магнит .и, отклоняващ• отклоняющий магнит

deflection magnet aimant de déviation Ablenkungsmagnet, Ablenkmagnet magnete di deviazione

1236 магнит м, постоянен достоянный магнит permanent magnet aimant permanent Dauermagnet, permanenter Magnet magnete permanente

1237 магнит л<, фокусиращ фокусирующий магнит focusing magnet aimant de concentration Fokussiermagnetmagnete di concentrazione [di fe-

calizzazione]1238 манипулатор м

манипулятор key, keyer manipulateur Taste manipolatore

1239 манипулация ж манипуляция keying manipulation Tasten manipolazione

1240 манипулация ж, анодна анодная манипуляцияanode [plate] keying, high tension

keyingmanipulation anode, manipulation

dans la haute tensionAnodenspannungstastung, Anoden-

tastung, Tastung im Anodenkreis manipolazione anodica [in alta ten-

sione]1241 манипулация ж „включепо-изклю-

чено“манипуляция „включено-выклю- чено“

on-off keying manipulation marche-arrêt Ein-Aus-Tastung manipolazione tutto о niente

Page 112: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1242 110___ ___ М 1225

1242 манипулация лс, електронна электронная манипуляция electronic keying manipulation électronique elektronisches Tasten manipolazione elettronica

1243 манипулация ж, катодна катодная манипуляция cathode keying manipulation dans le retour com-

munKathodentastung manipolazione catodica

1244 манипулация ж между паузите манипуляция с включением приём-ника при отжатом ключе

break-in keying manipulation entre pauses BK-Verkehr, Unterbrechungstas-

tungmanipolazione che permette al ri-

cevitore di operare continua- mente

1245 манипулация ж на сигнали съсзвукова честота

передача путём манипулирования сигналами звуковой частоты

voice frequency key pulsing [send-ing]

envoi par manipulation des signaux à fréquence vocale

Senden von Tastensignalen mit Tonfrequenz

trasmissione per manipolazione a frequenza vocale

1246 манипулация ж по трета решетка манипуляция на защитной сетке suppressor-grid keying manipulation dans la grille suppres-

seuseBremsgittertastung manipolazione della griglia di sop-

pressione

1247 манипулация ж при две носещичестоти

двухтональная манипуляция two-tone keying, two-tone tele-

graph systemmanipulation à deux fréquences

porteusesZweitonenverfahren manipolazione a due frequenze por-

tanti

1248 манипулация ж, решетъчна сеточная манипуляцияgrid keying manipulation par la grille Gittertastung manipolazione per griglia

1249 манипулация ж с две честоти манипуляция с двумя частотами frequency-exchange [two-source fre-

quency] keyingmanipulation par mutation de fré-

quenceTastung durch Frequenzwechsel manipolazione per mutazione di

frequenza

1250 манипулация ж c потискане наносещата вълна

манипуляция с подавлением не-сущей

back shunt keying manipulation à suppression de

Tonde porteuseTastung mit Trägerunterdrückung manipolazione per soppressione dell*

onda portante

1251 маска жтеневая маска shadow mask masque d’ombre [perforé]Maske, Strahlenmaske, Lochmaske maschera

1252 материали м мн, акустични акустические материалы acoustic materials matières acoustiques akustische Materialien [Werkstoffe] materiali acustici

Page 113: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1226 111 М 1266

1253 материали м мн, звукопоглъщащи звукопоглощающие материалы sound-absorbing materials matériaux absorbants schalldämpfende Stoffe materiali assorbenti

1254 мачта ж, антенна антенная мачта antenna tower, radio mast mât, pylôneAntennenmast, Funkturm torre di antenne

1255 мачта ж, антенна разглобяема разборная антенная мачта collapsible [dismountable] mast mât démontable ausfahrbarer Mast, Steckmast sostegno smontabile

1256 мачта ж, антенна решетъчна решётчатая антенная мачта derrick-style antenna mast, lattice

mast pylône à treillis Gittermast torre a gratella

1257 мачта ж с обтяжки, антенна антенная мачта с оттяжками guyed aerial [antenna] mast mât d’antenne haubanné abgespannter Antennenmast torre con tirante

1258 машина ж, далеко пишеща телетайп, стартстопный аппарат teleprinter, teletype, teletypenwriter téléimprimeur, téléscripteur, té-

létypeFerndrucker, Fernschreiber telescrivente, telestampante

1259 машина ж, далекопишеща ру-лонна

буквопечатающий рулонный ап-парат

page printer imprimeur de pages Blattdrucker stampatrice di pagine

1260 междина ж, въздушна воздушный зазор air-gapentrefer Luftspalt interferro

1261 мембрана тс мембрана diaphragm diaphragme, membrane Membran, Sprechplatte diaframma, membrana

1262 мембрана ж, акустична грамофонда

акустический звукосниматель, граммофонная мембрана

acoustic pick-up, sound box lecteur acoustiqueSchalldose, akustischer Tonab

nehmerriproduttore acustico

1263 мембрана ж, електрическа гра-мофонна

звукосниматель, адаптер pick-up lecteurTonabnehmer riproduttore fonografico

1264 мембрана ж, микрофонна мембрана микрофона microphone diaphragm membrane de microphone M ikrophonmembran membrana di microfono

1265 метализация ж металлизация metallization métallisation Metallbelag metallizzazione

1266 метастабилен метастабильный metastable métastable metastabil metastabile

Page 114: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1267 112 М 1279

1267 метод м на измерванеметод измерения measuring method méthode de mesure Meßverfahren metodo di misura

1268 метод м на модулация способ модуляции modulation method méthode de modulation M od ulationsmethode metodo di modulazione

1269 метод м на работа режим работыmethod of operation [of working] méthode d’exploitation Betriebsart metodo di esercizio

1270 метод .w, стартстопен стартстоцный метод start-stop system système arythmique Start-Stop-Verfahren sistema aritmico

1271 метода м мн за многоканалнавръзка

методы многократной связи methods of multiplexing méthodes de multiplexage Multiplex-Methoden metodi di multiplex

1272 мигане смелькание flicker papillotement Flimmern scintillamento, tremolio

1273 микробразда ж микрогапись microgroove, finegroove microsillon, sillon fin Mikrorille microsolco

1274 микровълни ж мн микроволны microwaves micro-ondes Mikrowellen microondeмикроплоча ж вж. плоча ж, дъл- госвиреша

1275 микроскоп л/, електронен электронный микроскоп electron microscope microscope électronique ElektronenmikrosKo p microscopio elettronico

1276 микроскоп .и, електронен електро-статичен

электронный электростатический микроскоп

electrostatic electron microscope microscope électronique électro-

statiqueElektronenmikroskop * mit elek-

trostatischen Linsen microscopio elettrostatico

1277 микроскоп м, електронен магнитен электронный магнитный микро-скоп

magnetic electron microscope microscope électronique magné-

tiqueElektronenmikroskop mit magneti-

schen Linsenmicroscopio magnetico

1278 микроскоп м, протонен протонный микроскоп proton microscope microscope protonique Protonmikroskop microscopio protonico

1279 микротелефон м микротелефон hand setcombiné, micro-téléphone combiné Handapparat, Mikrotelephòn roicrotelëfono ' ’

Page 115: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1280 113 М 1292

1280 микрофон .у микрофон microphone microphone Mikrophon microfono

1281 микрофон ,w, вьгяенов угольный микрофон carbon microphone microphone à charbon Kohlemikrophon microiono a carbone

1282 микрофон м, двустранен въгленов двухсторонний УГОЛЬНЫЙ МЙКтчрофон ’ '

push-pull carbon microphone [trans-mitter]

microphone à charbon à montage équilibré

Doppelkohlen. Ikrophon microfono^ a carbone con schema

controfase

1283 микрофон ’ a i, еднопосочен однонаправленной’ микрофон unidirectional microphone microphone unidirectionnel Richtmikroplion microfono unidirettivo

1284 микрофон .и, едектродина минен электродинамический микрофон electrodynamic microphone microphone électrodynamique elektrodynamisches Mikrophon microfono elettrodinamico

1285 микрофон At, електроди намиченлентов

ленточный микрофон ribbon microphone microphone* -à ruban, Bändchenmikrophon microfono a nastro

1286 микрофон .4,'''електромагнитен электромагнитный микрофон electromagnetic microphone microphone électromagnétique' elektromagnetisches Mikrophon microfono elettromagnetico

8 Радио в телевизия

1287 микрофон м, еталонен измерительный микрофон standard microphone microphone étalon Normalmikrophon microfono campione

1288 микрофон .и за бутониера петличный микрофон lapel microphone microphone de boutonnière

‘Knopflochmikrophon microfono da risvolto

1289 микрофон ni, измервателен измерительный микрофон measuring microphone microphone de mesure Meßmikrophon microfono di misura

1290 микрофон лс, кондензаторен* конденсат орн ый микрофон electrostatic [capacitor, condenserj

microphone.... microphone électrostatique [à con-

densateur]elektrostatisches Mikrophon, Kon-

densatormikrophonmicrofono elettrostatico [a con-

densatore]микрофон м, контактен вж» мик-рофон м, въгленов

1291 микрофон м, кристален кристаллический микрофон crystal microphone microphone à cristal Kristallmikrophon microfono a cristalloмикрофон л, лентов вж, мик-рофон At, електро динамичен лентов

129£ микрофон л-i, магнетострикционеи магнитострикционный микрофон magnetostriction microphone microphone à magnétostriction magnetostriktives Mikrophon microfono magnetostrittivo

Page 116: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1293 114 М 1305

1293 микрофон м на градиент на на-лягане

микрофон-приемник градиента да-вления

pressure-gradient microphone microphone à gradient de pression Druckgradient mikro phon microfono a gradiente di pressione

1294 микрофон м на налягане микрофон давления pressure microphone microphone à pression Druckmikrophon microfono a pressione

1295 микрофон .и, насочен направленный микрофон directional microphone microphone directionnel Mikrophon mit Richtwirkung microfono direttivo

1296 микрофон .и, ненасочен ненаправленный микрофон omnidirectional microphone microphone omnidirectionnel ungerichtetes Mikrophon microfono onnidirettivo

1297 микрофон м, пиезоелектрически пьезоэлектрический микрофон piezoelectric microphone microphone piézoélectrique Kristal lmikrophonmicrofono piezoelettricoмикрофон м, пиезокристален вж, микрофон м9 кристален

микрофон м с подвижен провод-ник вж. микрофон м с подвижек проводник, електродннамичен

1298 микрофон м с подвижен провод-ник, електродннамичен

электродинамический микрофон moving-conductor microphone microphone à conducteur mobile elektrodynamisches Mikrophon microfono a conduttore mobile микрофон м с подвижна бобина вж. микрофон м с подвижна бобина, електродииамичен

1299 микрофон м с подвижна бобина,електродннамичен

микрофон с подвижной катуш-кой

moving-coil microphone microphone à bobine mobile Tauchspulmikrophon microfono a bobina mobile

1300 микрофон M, сферичен микрофон с шаровым амбушюром microphone with spherical mouth-

piecemicrophone à embouchure sphé-

riqueMikrophon mit Kugeleinsprache microfono ad imboccatura sferica

1301 микрофон M, телефонен телефонный микрофон telephon transmitter microphone téléphonique Fernsprechmikrophon, Sprech-

kapselmicrofono telefonico

1302 микшер м смеситель, микшер mixer, mixing unit mélangeur Mischgerät mescolatore

1303 мира жтест-обьект, испытательная таб-лица, мира

image test mire Probebild immagine di prova

1304 мишена жмишень target, signal plate cibleSpeicherplatte, Ziel bersaglio, ostacolo

1305 многократен многократный multiple, multifold multiple vielfach multiplo

Page 117: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1306 115 М 1319

1306 многополюсен МНОГОПОЛЮСНЫЙ multipolar multipolaire mehrpolig multipolare

1307 многофазен многофазный polyphase polyphasé mehrphasig polifase

1308 моар-ефект #муар moiré moiré Moiré moiré

1309 модул мыояуяъ modulus module Modul modulo

1310 модул м на пречупване модуль преломленияexcess modified refractive index,

refractive modulus module de réfraction Brechungsmodul modulo di rifrazione

1311 модулатор имъяухяъоъ modulator étage modulateur, modulateur Modulator modulatore

1312 модулатор .и, амплитуден амплитудный модулятор amplitude modulator modulateur d'amplitude Amplitudenmodulator modulatore di ampiezza

1313 модулатор л/, балансен балансный модулятор balanced modulator modulateur équilibré Gegentaktmodulator modulatore equilibrato

1314 модулатор м, двутактен двухтактный модулятор balanced modulator modulateur push-pull Gegentaktmodulator, Symmetrie-

rungsmodulator modulatore controfase

1315 модулатор а <, диоден диодный модулятор diode modulator modulateur redresseur Diodenmodulator modulatore a diodo

1316 модулатор лс, идеален идеальный модулятор product modulator modulateur idéal idealer Modulator modulatore ideale

1317 модулатор м, импулсен импульсный модулятор pulse modulator modulateur à impulsions Impulsmodulator, Pulsmodulator modulatore d'impulsi

1318 модулатор л<, квадратичен квадратичный модулятор square-law modulator modulateur quadratique quadratischer Modulator modulatore quadratico

1319 модулатор м клас А модулятор класса А class A modulator modulateur classe A A-Modulator modulatore in classe A

Page 118: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1329__________ _____ 116 М 1333

1320 модулатор м клас В модулятор класса В class В modulator modulateur classe В B-Modulator modulatore in classe В

1321 модулатор м, магнитен магнитный модулятор magnetic modulator modulateur magnétique magnetischer Modulator modulatore magnetico

1322 модулатор м на светлина модулятор : светаlight modulator modulateur de lumière Lichtmodulator modulatore di luce

1323 модулатор м, реактивен реактивный модулятор reactance modulator modulateur à réactance Reaktanzmodulator modulatore a reattanza

1324 модулатор jw с реактивна лампа модулятора реактивной лампой reactance tube frequency modu-

lator ' .» modulateur à réactance

Reaktanzmodulator modulatore a reattanza

1325 модулатор честотен частотный модулятор frequency modulator modulateur de fréquence Frequenzmodulator modulatore di frequenza

1326 модулация ж модуляция modulation modulation Modulätion modulazione

1327 модулация ж, абсорбционна модуляция поглощением absorption modulation modulation par absorption Absorptionsmodulation modulazione per assorbimento

1328 модулация ж, автоимпулсна авто-импульсная модуляция self-pulse modulation modulation par impulsions locales Modulation durch selbsterregte

Impulse [Pulse] modulazione mediante impulsi ю*

call1329 модулация ж, амплитудна

амплитудная модуляция amplitude modulation modulation d’amplitude Amplitudenmodulation modulazione di ampiezza

1330 модулация ж, амплитудно-импулсна

амплитудная импульсная моду-ляция

pulse-amplitude modulation modulation d’amplitude d’impul-

sionsImpulsàmplitüdénmodulation, Puls-

ampl itudenmôdula tion modulazione d’ampiezza d’impulsi

1331 модулация ж, анодна анодная модуляция anode modulation . . modulation d’anode Anodenmodulation modulazione anodica

1332 модуляция ж, анодно-импулсна модуляция импульсами на аноде abode [plate] pulse modulation modulation d’anode par impulsions Anodenmodulation durch Impulse

[Pulse]modulazione anodica per impulsi

1333 модулация ж, асиметрична несимметрическая модуляция asymmetrical modulation modulation asymétrique symmetrische Modulation modulazione assimmetrica

Page 119: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 13461 »• 1М 1334 117

1334 модулация ж в крайното стъпало,анодна

модуляция на высоком уровне [на большой мощности]

high-level [high-power] modulation modulation dads l’anode de Fetage

' finalModulation mit hohem Pegel modulazione ad alto livello

1335 модулация ж, двойна двойная модуляция double modulation modulation double Poppelmodulation modulazione doppia

1336 модулация дета ж дельта-модуляция delta modulation modulation en delta Deltamodulation modulazione delta

1337 модулация ж, импулсна импульсная модуляция pulse-time modulation modulation d*impulsions dans le

tempsImpulszeitmodulation, Pulszeitmo-

dulationmodulazione per impulsi di du-

rata variabile

1338 модулация ж> катодна катодная модуляция cathode modulation modulation dans la cathode [catho-

dique]Kathodenmodulation modulazione catodica

1339 модулация ж, катодно-импулсна импульсная модуляция катода cathode pulse modulation modulation de cathode par impul-

sionsKathodenmodulation durch Im-

pulsemodulazione catodica per impulsi

1340 модулация ж клас Амодуляция класса А 1class A modulation

' modulation classe А A-Modulation modulazione classe A

1341 модулация ж клас. В модуляция класса В class В modulation modulation classe В В-Modulation modulazione classe В

1342 модулация ж, кодово-импулсна кодовая импульсная модуляция pulse-code modulation modulation impulsive à code Impulscodemodulation, Pulscode-

modulation modulazione ad impulsi codificati

1343 модулация ж, кръстосана перекрёстная модуляция cross modulation transmodulationKreuz-M odulation modulazione incrocciata, trasmodu-

lazione1344 модулация ж, многократна

многократная модуляция multiple modulation modulation multiple mehrstufige Modulation modulazione molteplice

1345 модулация ж на антидинатронната решетка

модуляция на защитную сетку suppressor-grid modulation modulation par grille suppresseur4 Bremsgittermodulation modulazione di griglia di soppres-

sione

1346 модулация ж на ниско ниво модуляция на низком уровне low-level [low-power] modulation modulation dans un étage inter-

médiaireModulation auf niedrigem Pegel modulazione di basso livello

Page 120: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1347 118 М 1357

1347 модулация ж на подносещата,честотна

частотная модуляция с подне-сущей

subcarrier frequency modulation modulation de fréquence d’une

sous-porteuse Frequenzmodulation des Hilf trig-

gers modulazione di frequenza di sotto-

portante

1348 модулация ж, негативна негативная модуляция negative modulation modulation negative Negativmodulation modulazione negativa

1349 модулация ж по първична за-хранваща намотка

модуляция (ключей) яа первичной обмотке

primary keying manipulation dans le primaire

d’alimentationTastung in der Primärwicklung

der Anodenspeisung manipolazione nel primario di ali«

mentazione

1350 модулация ж по скорост модуляция скорости (электронов) velocity modulation [variation] modulation de vitesse Geschwindigkeitsmodulation modulazione di velocità

1351 модулация ж, позитивна позитивная модуляция positive modulation modulation positive Positivmodulation modulazione positiva

1352 модулация ж, решетъчна модуляция на управляющую сетку control-grid modulation modulation par grille de commande Steuergittermodulation modulazione di griglia di controllo

1353 модулация ж, решетъчно- импулсна

импульсно-сеточная модуляция grid pulse modulation modulation dans la grille par impul«

sionsGittermodulation durch Impulse modulazione di griglia per impulsi

1354 модулация ж c дросел модуляция с дросселем choke modulation modulation à courant constant, mo-

dulation Heising Heising-Modulation modulazione di Heising

1355 модулация ж с постоянна дълбо-чина, амплитудна

модуляция с автоматической ста-билизацией глубины

floating-carrier [controlled-cerrier. variable-carrier] modulation

modulation d’amplitude à taux de modulation constant

HAPUG-Modulation modulazione di ampiezza a rapporto

di modulazione costante

1356 модулация ж с потискане на но-сещата в паузите

модуляция с подавлением несу-щей в паузах

quiescent-carrier modulation modulation à suppression de la

porteuse dans les silences Modulation mit Trägerwellenuo-

terdrückung in den Pausen modulazione a soppressione della

portante nei silenzi

1357 модулация ж с пробив в искрите модуляция пробиванием зазора spark-gap modulation modulation par éclateur Modulation durch Funkenstrecke modulazione per spinerometro

Page 121: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1358 119 М 1367

1358 модулация ж с промяна па интер-вала, импулсна

модуляция по периоду импульсов pulse-interval modulation modulation d’intervalle d’impul-

sionsImpulsabstandsmodulation, Pulsab-

standsmodulationmodulazione d’intervallo d’im-

pulsi

1359 модулация ж с реактивна лампа» фазова

фазовое модулирование посред-ством реактивной лампы

reactance-tube phase modulation modulation à réactance Reaktanzmodulation modulazione a reattanza

1360 модулация ж c частично поти-скане на страничната лента

модуляция с частично подавлен-ной боковой полосой

vestigial-sideband modulation modulation sur bande latérale ré-

siduelle Restseitenbandmodulation modulazione a banda laterale re-

sidua

1361 модулация ж, телеграфна модуляция при телеграфировании, манипуляция

modulation keying, telegraph mo-dulation

modulation en télégraphie Telegraphiemodulation modulazione in telegrafia

1362 модулация ж, фазова фазовая модуляция phase modulation modulation de phase Phasenmodulation modulazione di fase

1363 модулация ж, фазова антифа- дингова

антифединговая фазовая моду-ляция

anti-fading phase modulation modulation de phase antifading schwimmkompensierende Phasen-

modulationmodulazione di fase antievanescente

1364 модулация ж, честотна частотная модуляция frequency modulation modulation de fréquence Frequenzmodulation modulazione di frequenza

1365 модулация ж, честотна антифа-дингова

антифединговая частотная мо-дуляция

anti-fading frequency modulation modulation de fréquence antifading schwimmkompensierende Frequenz-

modulationmodulazione di frequenza antieva-

nescente

1366 модулация ж, честотно-импулсна частотно-импульсная модуляция pulse frequency [rate] modulation modulation d’impulsions en fré-

quenceFrequenzimpulsmodulation modulazione della frequenza dell*

impulso

1367 модулация ж, широчинно-им-пулсна

длительно-импульсная модуляция pulse-duration [pulse-length, pulse-

width] modulation modulation pendant la durée d’une

impulsionImpulslängemodulation, Pulslän-

gemodulationmodulazione per durata dell’im-

pulso

Page 122: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1368 120 М 1380

1368 модулация ж, яркостна модуляция яркости, модуляция Z Z-axis modulation, Z-modulation modulation d’intensitéHell igkeitsmodulat ion, Z-Modulu-

tionmodulazione di luminositàмодулирано c вж. модулация ж

1369 модулометьр л<измеритель глубины модуляции, модулометр

modulation-factor meter moduiomètre M od ulationsmesser modulometro

1370 мозайка ж мозаика mosaic mosaïque Mosaik mosaico

1371 мозаика ж, фотоелектрическа фотоэлектрическая мозаика photoelectric mosaic mosaïque photoélectrique fotoelcktrische Mosaik mosaico fotoelettrico

1372 монитор м видеоконтрольное устройство, мо-нитор

programme [program] monitor moniteur d’émissionProgrammüberwacher, Sendemo-

nitormonitore di emissione

1373 монитор Mt камерен камерный монитор, монитор дляпредварительного контроля про-граммы (в телевизионной сту-дии)

camera [preview] monitor moniteur de camera, précontrôle Kamerakontrollgerät, Kameramo-

nitormonitore di camera previo

1 1

1374 монитор .и, честотен устройство для контроля частоты frequency monitor

•moniteur de fréquence Frequenzmonitor monitóre di frequenza моновибратор м в ж. мултивиб- ратор м

1375 мэнокристал. м. монокристалл

single crystal monocristal Einkristall monocristalloмонтаж л/, каскаден вж. схема ж, каскадна

1376 монтаж м с голи, проводници монтаж голыми Проводами bare wiringcâblage en fil nu Blank Verdrahtung cablaggio con fili nudi

1377 мост M двойно T двойной Т-образный контур parallel-T [turn-T] network réseau en T en dérivation Doppel-T-Neizwerkréte in T [con risonanza in parai

lelo]1378 мост измервателен

измерительный мост measuring bridge pontMeßbrücke ponte

1379 мотор-генератор л агрегат двигатель-генератор motor-gènerator converter groupe moteur-générateurM otorgènerator-Umformer gruppo motóre-generatore

1380 мощност ж мощность power puissance Leistung potenza

Page 123: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1381 121 M 1393

1381 мощност ж, активнаактивная мощность active power puissance active Wirkleistung potenza attiva

1382 мощност ж, анодна мощность в анодной цепи, мощ-ность подводимая к аноду

plate power input (US), anode power input (GB)

énergie d'anode^ puissance ano- dtque

Eingangsleistung der Anode potenza anodica dì alimentazione

1383 мощност ж в антената мощность в антенне aerial capacity [power] énergie d’antenne Antennenleistungenergia d’antenna [d’aereo]

1384 мощност ж в товарната верига»входяща

входная мощность пени нагрузки load-circuit power input puissance d’entrée du circuit de

chargeEingangsleistung des Belastungs-

kreisespotenza di alimentazione del cir-

cuito di carico

1385 мощност ж9 високочестотна высокочастотная мощность high-frequency power puissance à haute sequence Hochfreq uenzleistun g potenza ad alta frequenza

1386 мощност ж, входяща входная мощное !ь grid-driving powerpuissance d’entrée [d’excitation de

grille]Steuerîebtung potenza d'entrata

1387 мощност ж, върхова мощность в импульсе, пиковаямощность 1

overload level puissance limite admissible Belastungsgrenze potenza limite ammissibile

1388 мощност ж, гранична допустима предельно-допустимая мощность peak-envelope powet, peak power puissance de pointe Spitzenleistungpotenza di cresta (massima!

1389 мощност ж, излъчена излучаемая мощность radiated powerpuissance de rayonnement [emise] Strahlungsleistung potenza irradiata

1390 мощност ж, изходяща выходная мощность output power puissance de sortie : Ausgangsleistung potenza di uscita

1391 мощност ж, изходяща върхова максимальная выходная [пиковая!мощность

peak power output puissance de sortie de crête Oberstrichleistung, Oberstriçhwert potenza di uscita di cresta

1392 Мощност ж, модулационна мощность модуляции modulation power puissance dé modulation Modulationsleistung potenza di modulazione

1393 мощност ж, моментна изходяща мгновенная выходная мощность instantaneous output power puissance de sortie instantanée momentane Ausgangsleistung potenza di uscita istantanea

Page 124: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1394 122 М 1406

1394 мощност ле на надеопредавателя,изходяща

выходная мощность передатчика изображения

video transmitter output, visual-transmitter power

pussance de sortie vidéo Bildsenderleistung potenza video

1395 мощност ж на излъчване излучаемая мощность emitting powerpouvoir émetteur Emissionsvermögen potere emettitore

1396 мощност ж на отоплението налампите

мощность накала [нагрева] нити filament power puissance de filament [de chauffage] Heizfadenleistung potenza di filamento [di accensione]

11397 мощност ж на страничната лента, върхова

пиковая мощность боковой по-лосы

peak sideband power puissance de crête de bande la-

téraleSeitenbandspitzenleistung potenza di cresta di banda laterale

1398 Мощност ж на шум, изходяща выходная мощность шумов noise output power puissance de bruit de sortie Ausgangsrauschleistung potenza di rumore d’uscita

1400 мощност ж, постояниотокова мощность постоянного тока direct-current power puissance en courant continu Gleichstromleistungpotenza di corrente continua

1401 мощност ж, привидна кажущаяся мощность apparent power puissance apparente Scheinleistungpotenza apparente

1402 мощност ж, разполагаема мощность в согласованной на*грузке

available power puissance disponible verfügbare Leistung potenza disponibile

1403 мощност ж9 средна средняя мощность mean power puissance moyenne mittlere Leistung potenza media

1404 мощност ж9 средна изходяща средняя выходная мощность average-power output puissance moyenne de sortie mittlere Ausgangsleistung potenza media di uscita

1405 мрежа жсетьnetwork, network of lines réseauNetz, Netzwerk rete

1399 мощност ж, номинална номинальная мощность rated power puissance nominale Nennleistung potenza nominale

1406 мрежа ж, активна електрическа активная электрическая цепь, active electric network réseau électrique actif aktives elektrisches Netzwerk rete elettrica attiva

Page 125: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1407 123 М 1419

1407 мрежа ж, европейска телефонна европейская телефонная сеть European telephone system réseau téléphonique européen europäisches Fernsprechnetzrete telefonica europea

1408 мрежа ж, електрическа линейно-пасивна

линейный пассивный электриче-ский контур

linear passive electric network réseau électrique passif linéaire lineares passives elektrisches

Netzwerkrete elettrica passiva lineare

1409 мрежа ле, електрическа силова электросеть, энергосеть power supply systemréseau d’énergie Starkstromnetzrete di energia elettrica

1410 мрежа ж, звездообразна звездовая схема, звезда star networkréseau en étoile Sternglied rete a stella

1411 мрежа ж, метална металлическая сетка, решётка изметаллической ткани

metal gauzetoile [grillage] métallique Drahtgitter, Metallgaze tela metallica

1412 мрежа ж, нелинейна нелинейный контур non-linear network réseau non-linéaire nichtlineares Netzwerk rete non lineare

1413 мрежа ж, планарна планарный контур planar network réseau planaire ebenes Netzwerk rete planare

1414 мрежа ж, променливотокова сеть переменного тока alternating current network réseau alternatif Wechselspannungsnetzrete a corrente alternata

1415 мрежа ж с линейноизменящ сепараметър

сеть с изменяющимися парамет-рами

linear varying-parameter network réseau à paramètre à variation li-

néaireNetzwerk mit linear veränderlichen

Parameternrete a parametro con variazione li-

neare

1416 мрежа ж с постоянно съпротив-ление

сеть с постоянным сопротивле-нием

constant-resistance network réseau à résistance constante Glied mit konstantem Widerstand rete a resistenza costante

1417 мрежа ж, съобщителнасеть электросвязи telecommunication network réseau de télécommunications Nachrichtennetz, Fernmeldenetz rete di telecomunicazioni

1418 мрежа ле, телеграфна телеграфная сеть telegraph network réseau télégraphique Telegraphienetzrete telegrafica

1419 мултивибратор a i мультивибратор multivibrator multivibrateur Multivibrator multivibratoreмултивибратор м, еднотактен аж. мултивибратор .и, чакащ

Page 126: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

М 1420 124 М 1421

1420 мултивибратор м9 нестабилен нестабильный мультивибратор astable [unstable] multivibrator multivibrateur instable astabiler Multivibrator multivibratore non stabile мултивибратор м9 неустойчив яж. мултивибратор м, нестабилен

1421 мултивибратор м, чакащ мультивибратор с одним устой-

' чивым положением' ждущий мультивибратор

flip-flop generator générateur flip-flop, univìbrateur Flip-Flop-Generator generatore monostabile

Page 127: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

1422 навивка ж яггок (обмотки) turn (of a winding) spire (d'un enroulement) Windungspira (di un avvolgimento)

1423 навивка ж» бобинна веток, петляloop, turn, winding spire, tour Windung spira

1424 накланяне с на камерата наклон камеры (в горизонтальнойплоскости)

rolling décentrement horizontal Transversaldrehung

, inclinazione trasversale1425 наклон с на вълната

наклон вперёд фронта волны wave tiltinclinaison d’onde Wellenfrontwinkel inclinazione d’onda

1426 налягане е, звуково звуковое давление sound pressurepression du son [acoustique] Schalldruck pressione acustica [del suono]

1427 налягане c, моментно звуково мгновенное звуковое давление instantaneous sound pressure pression acoustique instantanée momentaner Schalldruck pressione acustica istantanea

1428 налягане c на иглата давление иглы needle pressure pression de l’aiguille Nadeldruck pressione d’ago

1429 налягане Cj статично статическое давление static pressure pression statique statischer Druck pressione statica

1430 намаляване с на контакта уменьшение контрастности contrast reductionperte de contraste Kontrastminderung 1 riduzione del contrasto

1431 намотка ж обмотка winding enroulement Wicklung avvolgimento

1432 намотка ж, безиндукционна безындуктивная [безындукцион-ная] обмотка

non-inductive winding enroulement inactif [non-inductif] induktionsfreie Wicklung avvolgimento non induttivo !

1433 намотка ж9 бифилярна бифилярная обметка bifilar winding enroulement bifilaire bifilare Wicklung avvolgimento bifilare

Page 128: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1434 126 И 1446

1434 намотка ж, вторична вторичная обмотка secondary winding enroulement sécondaire Sekundärwicklung avvolgimento secondario

1435 намотка ж> индуктивна индуктивная обмотка inductive winding enroulement inductif induktive Wicklung avvolgimento induttivo

1436 намотка ж, неиндуктивна беэындуктивная обмотка non-inductive winding enroulement non-inductif induktionsfreie Wicklung avvolgimento non induttivo

1437 намотка ж, първична первичная обмотка primary winding enroulement primaire Erstwicklung avvolgimento primario

1438 намотка ж c двойна жица двухпроводная обмотка bifilar winding enroulement bifilaire bifilare Wicklung avvolgimento bifilare

1439 намотка ж, шахматна много-слойна

обмотка в перекидку [в шахмат-ном порядке]

banked [bank] winding bobinage à plusieurs couches en-

trelacées verschachtelte Wicklung avvolgimento a banco [a pila, a più

strati]

1440 направление c, погрешно неправильное направление misroutingfausse direction Leitfehler errore di istradamento

1441 направлявам погрешно неправильно направлять misroutemal diriger fehlleiten dirigere erroneo

1442 напрегнатост ж на магнитнотополе

напряжённость магнитного поля magnetic field strength force magnétique, intensité de

champ magnétique magnetische Feldstärke intensità di campo magnetico, fona

magnetica

1443 напрегнатост ж на полето напряжённость поляfield strength intensité de champ Feldstärke intensità di campo

1444 напрегнатост ж на полето в сво-бодно пространство

напряжённость поля в свободном пространстве

free space field intensity intensité de champ en espace libre Freiraumfeldstärke intensità di campo in spazio libero

1445 напрегнатост ж на смущаващотополе

напряжённость поля радиопомех radio noise field intensity intensité du champ perturbateur Störfeldstärke intensità di campo di un radio-

disturbo

1446 напрежение c, анодно анодное напряжение anode voltagetension anodique [de plaque]Anodenspannungtensione anodica [di placca]

Page 129: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1447 127 H 146t

1447 напрежение с, вторично вторичное напряжение, напряже-ние вторичной обмотки

secondary tension tension secondaire Sekundärspannung tensione secondaria

1448 напрежение c, входящовходное напряжение input voltage tension d’entrée Eingangsspannung tensione di entrata

1449 напрежение c, възбудително возбуждающее напряжение excitation drivetension d’excitation Erregerspannung, Steuerspannung tensione di eccitazione

1450 напрежение c, еталонно эталонное напряжение reference voltage tension de comparaison Vergleichsspannung tensione di comparazione

1451 напрежение c, захранващо по-стояннотоково

питающее напряжение постоян-ного тока

direct-current supply voltage tension continue d’alimentation Speisegleichspannungtensione continua di alimentazione

1452 напрежение c, изходно выходное напряжение output voltage tension de sortie Ausgangsspannung tensione di uscita

1453 напрежение c, изходно промен-ливо

выходное переменное напряжение alternating output voltage tension alternative de sortie Ausgangswechselspannung tensione alternata di uscita

1454 напрежение с, линейно изменящ©ce

пилообразное напряжение saw-tooth voltage tension en dents de scie Sägezahnspannung tensione a denti di sega

1455 напрежение c, модулиращо модулирующее напряжение modulating voltage tension modulatrice modulierende Spannung tensione modulante

1456 напрежение c на възникване яаелектрически разряд

напряжение возникновения элек-трического разряда

breakdown voltage tension disruptive Durchschlagspannung tensione disruptiva

1457 напрежение c на екранна решетка напряжение [потенциал] на экра-нирующей сетке

screen-grid voltage tension de grille-écran Schirmgitterspannung tensione di griglia schermo

1458 напрежение е на електрическадъга

напряжение электрической дуги arc voltage tension d’arc Bogenspannung tensione d’arco

1459 напрежение с на загасяване потенциал погасания [деиониза-ции]

extinction voltage tension d’extinction Löschspannung tensione di estinzione

1460 напрежение c на захранване питающее напряжение supply voltagetension d’alimentationSpeisespannungtensione d’alimentazione

Page 130: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1461 128 H 1474

1461 напрежение c на захранващатамрежа

напряжение сети main voltage tension de secteur Netzspannung tensione di rete

1462 напрежение c на колектора напряжение коллектора collector voltagetension de collecteur Kollektorspannung tensione di collettore

1463 напрежение c на кондензатора напряжение на конденсаторе condenser voltagetension de condensateur Kondensatorspannung tensione di condensatore

1464 напрежение c на насищане напряжение насыщения saturation voltage tension de saturationSä ttigungsspannung tensione di saturazione

1465 напрежение с на отоплението напряжение накала filament voltagetension de chauffage» tension aux

bornes du filament Fadenspannung, Heizspannung tensione di accensione, tensione

ai morsetti del filamento

1466 напрежение c на правоъгълнитеимпулси

напряжение сигналов или импуль-сов прямоугольной формы

square-wave voltage tension crénelée Rechteckspannung, Zinnenspannung tensione di onde rettangolari

1467 напрежение c на празно напряжение холостого хода no-load voltagetension à videLeerlaufspannungtensione a vuoto

1468 напрежение c на развивката напряжение развёртки time-base voltagetension de la base de temps, ten-

sion de relaxation Zeitachsenspannung, Kippspan-

nung, Ablénkungsspannung tensione di base di tempo

1469 напрежение с на шума шумовое напряжение noise voltagetension de bruit Rauschspannung tensione psofometrica [di rumore]

1470 напрежение с, обратно обратное напряжение inverse voltage tension inverse Sperrspannung tensione inversa

1471 напрежение с, постоянно анодно постоянное напряжение на аноде anode direct current voltage tension continue de Гanode Anodengleichspannungtensione continua anodica

1472 напрежение е, прагово пороговое напряжение threshold voltage tension de seuil Schwellenspannun g tensione di soglia

1473 напрежение е, пробивно пробивное напряжение disruptive voltagepotentiel explosif, tension disruptive Durchschlagspannung potenziale esplosivo, tensione

disruptiva

1474 напрежение е, променливо анодно переменное напряжение на аноде anode alternating voltage tension alternative de l’anode Anodenwechselspannung tensione alternata anodica

Page 131: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1475 129 H 1488

1475 напрежение е, променливо вхо-дящо

входное переменное напряжение alternating input voltage tension alternative d’entrée Eingangswechselspannung tensione alternata d’entrata

1476 напрежение c, променливо из-ходно

выходное переменное напряжение alternating output voltage tension alternative de sortie Ausgangswechselspannung tensione alternata di uscita

1477 напрежение е, променливо реше-тъчно

переменное напряжение на сетке grid alternating voltage tension alternative de grille Gitterwechselspannung tensione alternata di griglia

1478 напрежение с, псофометрично псофометрическое напряжение psophometric voltage tension psophométrique psophometrische Spannung tensione psofometrica

1479 напрежение c, пулсиращо (на из-хода на изправител)

пульсирующее напряжение, на-пряжение пульсации

ripple voltage tension d’ondulation résiduelle Brummspannung tensione di ondulazione residua

1480 напрежение c, решетъчно по-стоянно

постоянное сеточное напряжение grid direct voltage tension continue de grille Gittergleichspannung tensione continua di griglia

1481 напрежение c, свръхвисоко сверхвысокое напряжение extra-high tensiontrès haute tension Höchstspannung tensione altissima, estra-alta ten-

sione

1482 напрежение с, синусоидно синусоидальное напряжение sinusoidal [sine-wave] voltage tension sinusoïdale sinusförmige Spannung tensione sinusoidale

1483 напрежение е, топлинно шумово напряжение теплового шума thermal-agitation voltage tension de souffle Wärmerauschspannungtensione di disturbo per agitazione

termica1484 напрежение c, управляващо резул-

тантнокомбинированное управляющее напряжение

composite controlling voltage tension de commande composée kombinierte Steuerspannung tensione di comando composta

1485 напрежение с, фотоелектрическо фотоэлектрическое напряжение photoelectric voltagetension photoélectrique Photospannung tensione fotoelettrica

1486 напрежения c мн9 механични механические напряжения mechanical tensions tensions mécaniques mechanische Spannungen tensioni meccaniche

1487 нарастване с на осцилиравитеколебания

нарастание колебаний сигнала resonant rise of a signal, step-up

ratio of a signalaccroissement d’oscillation de signal Aufschankelung des Signals accrescimento di oscillazione del

segnale1488 нарастване с на потенциала

возрастание потенциала increase of potential accroissement du potentiel Potentialzunahme aumento di potenziale

9 Радио и телевизия

Page 132: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1489 130 H 1501

1489 нарушаване c на синхронизацията нарушение синхронизацииjitter instabilité de synchronisation Synchronisierstörung tremolio, instabilità

1490 нарушаване c на синхронизациятапо редове, частично

нарушение синхронизации части изображения

tearing déchiquetage d’image Zeilenreißen laceramento, strappazione

1491 наситеност ж на цвета насыщенность цвета saturation saturation de couleur Farbsättigung saturazione di colore

1492 насищане c на бялото насыщение в области белого white saturation saturation du blanc Weißpegelsättigung saturazione del bianco

1493 насищане c на черното насыщение в области чёрного black saturationsaturation du noir Schw arzsättigung saturazione del nero

1494 наслагване c наложение registration superposition Deckung sovrapposizione

1495 наслагване c (на образи) наложение, совмещение superimposing superimpression Superponierung, Überlagerung sovrapposizione d’immagini

1496 наслагване c на цветове совмещение [наложение] цветов colour registration [superimposi-

tion]superposition des couleurs Farbenü berdeckung sovrapposizione di colori

1497 настройвам настраивать tuneaccorder, syntoniser abstimrnen sintonizzare

1498 настройване c една честота подруга

настройка частоты по другой ча-стоте

synchronizing one frequency to another, syntony

réglage d’une frequence sur une autre

Einstellung einer Frequenz nach einer anderen

accordanza d’una frequenza su un’altra

1499 настройване с, еднобутонно одноручная настройка single-knob tuning syntonisation monobouton Einknopfabstimmung sintonizzazione manomanopola

1500 настройка ж настройка, регулировка tuningaccord, réglage, syntonisation, syn-

tonieAbstimmung accordo, sintonia, sintonizzazione

1501 настройка ж, безшумна бесшумная настройка quiet [silent] tuning réglage silencieuxstille Regelung, Stummabstimmung regolazione silenziosa

Page 133: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1502 131 H 1515

1502 настройка ж, груба грубая настройка flat tuningaccord flou flache Abstimmung sintonia di primo ritocco

1503 настройка ж, индуктивна индуктивная настройка inductive tuningaccord inductif induktive Abstimmung sintonizzazione induttiva

1504 настройка ж, капацитивна ёмкостная настройка capacitive tuningréglage capacitif kapazitive Abstimmung sintonizzazione capacitiva

1505 настройка ж, клавишна кнопочная настройка push-button tuning accord à boutons-poussoirs Druckknopfabstimmung accordo a tasti

1506 настройка ж, магнитна магнитная настройка permeability [reluctance] tuning accord par reluctance Permeabili tätsabstimmung accordo per riluttanzaнастройка ж на слух вж. настрой-ка ж на станция

* 1507 настройка ж на станция настройка на станцию tuning to a station réglage sur une station Einstellung auf eine Station accordanza su una stazione, sinto-

nizzazione

1508 настройка ж, повторна повторная регулировка [настройка] readjust réglage à nouveau neue Einstellung reglaggio di nuovo

1509 настройка ж посредством желязнасърцевина

настройка железным сердечником slug tuning accord par noyau plongeur Eisenkemabstimmung sintonizzazione per nucleo magne-

tico1510 настройка ж9 приблизителна

грубая настройкаcoarse tuning réglage approximatif, accord unscharfe Abstimmung regolazione approssimativa

1511 настройка ж, тиха бесшумная настройка interstation noise suppression, noise

suppression, interstation muting accord [réglage] silencieux StummabstimmuB g sintonia silenziosa

1512 настройка ж, фина точная настройка fine adjustment réglage de précision Feinregulierung regolazione di precisione

1513 наустник ж, микрофонен амбушюр [рупор] микрофона mouthpiece of microphone [of

transmitter] embouchure du microphone Mikrophonbecher, Sprechtrichter,

Mikrophontrichter, Mundstück imboccatura del microfono

1514 начин м на развивка способ развёртки scanning method méthode d’exploitation Abtastmethode metodo di esplorazione

1515 нелинейност ж нелинейность non-linearity non-linéarité Nichtlinearität поп-linearità

Page 134: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1516 132 H 152?

1516 непер м непер neper neper neper Neper

1517 нестабилен нестабильный instable instablelabil instabile

1518 нестабилност MC нестабильност, неустойчивость instabilityinstabilitéUnstabilität, Instabilität, Unbestän-

digkeit instabilità

1519 нестабилност ж на изображе-нието по вертикала

нестабильность изображения по вертикале

bouncing instabilité verticale senkrechte Bilsdchwankung instabilità verticale

1520 несъгласуваност ж (fia товара) несогласованностьmismatch désaccordFehlanpassung disaccordo

1521 неутрализиране c нейтрализация neutralization neutrodynage Neutralisation neutralizzazione

1522 неутродин м нейтрализатор neutrodyne neutrodyne Neutralisationsglied neu trod ina

1523 ниво суровень level niveau Pegel livello

1524 ниво е, бяло уровень белого white level niveau du blanc Weißpegel, Weißwert livello del bianco

1525 ниво-диаграма ж диаграмма уровней hyposogram, level diagram hypsogramme Pegeldiagramm diagramma di livello

1526 ниво с на гасенетоуровень гашения black-out [blanking] level niveau de suppression Austastpegellivello di cancellazione [di soppres-

sione)

1527 ниво с на звукуровень звука sound level niveau sonore Tonpegel livello sonoro

1528 ниво c на звуковото налягане уровень звукового давления sound pressure levelniveau de pression acoustique Schalldruckpegel livello di pressione acustica

1529 ниво c на мощността, абсолютна абсолютный уровень мощности absolute power levelniveau absolu de puissanceabsoluter Leistungspegellivello assoluto di potenza

Page 135: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1530 133 H 1543\

1530 ниво c на напрежението уровень напряжения voltage levelniveau de tension Spannungspegel livello di tensione

1531 ниво е на претоварване перегрузочная способность, иере-гружаемость

overload capacity niveau de surcharge Überlastungsgrenze livello di sovraccarico

1532 ниво с на синхросигналите уровень сигналов синхронизации synchronizing levelniveau de synchronisation Synchronisierungspegel livello di sincronizzazione

1533 Ub o с на шума във веригата уровень шумов контура circuit noise levelniveau de bruit de ligne K reisrauschpegel livello di disturbo di linea

1534 ниво с на шума на носещата че-стота

уровень шума несущей (при от-сутствии модуляции)

carrier noise levelniveau de bruit de la porteuse T rägerrauschpegellivello dì rumore della portante

1535 ниво с на шума при амплитуднамодулация

уровень шума от паразитной ам-плитудной модуляции

amplitude-modulation noise level niveau de bruit de modulation d’am-

plitudeAmplitudenmodulationsrauschpe-

gellivello di rumore di modulazione di

ampiezza

1536 ниво <?, относително относительный уровень relative levelniveau relatif Bezugspegel, relativer Pegel livello relativo

1537 ниво с, черно уровень чёрного black level niveau du noir Schwarzpegel livello del nero

1538 нивомер м измеритель уровня sound level meter sonomètre normalisé Lautstärkemesser sonometro normalizzato

1539 номер абонатен цифры телефонного номера numerical digitssignaux de chiffres Ziffernzeichen cifre numeriche

1540 номерация жнумерация numbering numérotageNummerierung, Benummerung nomerazione

1541 номероизбирач м номеронабиратель dialcadran d’appel Nummernscheibe cadrano d’appello

1542 номограма ж номограмма nomogramabaque, nomo gramme Nomogramm tabella

1543 носеща жнесущая carrier porteuse Träger portante

Page 136: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

H 1544 134 H 1549

1544 носеща ж на видеосигналите видеонесущая, несущая сигналовизображения

picture carrier onde porteuse-vision Bildträger splendore d*immagine

1545 носеща ж на звуковия съпровод несущая звука [звукового сопро-вождения]

sound carrier fréquence porteuse son Tonträger frequenza portante di suono

1546 носеща ж, спомагателна поднесущая частота subcarrier frequency fréquence de sous-porteuse Hilfsträgerfrequenz sottoportante

1547 носител м на заряд, неосновен неосновной носитель заряда minority charge carrierporteur de charge minoritaire Minoritätsladungsträger portatore di carica minoritario

1548 носител м на заряд, основен основной носитель заряда majority charge carrier porteur de charge majoritaire Majoritätsladungsträger portatore di carica maggioritario

1549 п-полюсник м n-полюсиик N-terminal network réseau à л-bornes Netzwerk mit л-Anschlüssen rete a n prese, rete a n terminali

Page 137: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

о1550 обвиваша

огибающая envelope enveloppante, enveloppe Umhüllender inviluppante, inviluppo

1551 обвиваща ж, модулационна модуляционная огибающая modulation envelope enveloppe de modulation Modulationshüllkurve inviluppo di modulazione

1552 обектив м c променлив фокус линза с меняющимся фокусом zoom lenslentille à foyer réglable Gummilinse, Linse mit veränder-

lichem Fokus lente con fuoco aggiustabile

1553 обектив м9 широкоъгълен широкоугольный объектив wide angle lensobjectif à grand angle Weitwinkelobjektiv obiettivo grande angolare

1554 обем м на звука волюм звука, громкость sound volume, volume volume du son, volume Klangvolumenvolume del suono, volume

1555 обертон м обертон overtone son partiel Teilson suono parziale

1556 облает ж на сантиметровите вълни область сантиметровых волн microwave region hyperfréquenceМ ikrowellengebiet gamma di microonde

1557 област ж по-бяла от бялото область белее белого ultrawhite regionrégion de l’ultrablanc Ultraweißgebiet regione delTultrabianco

1558 облает ж по-черна от черното область чернее чёрного blacker-than-black regionzone de Tultranoir Ultraschwarzgebiet zona infrenerà [più nera]

обслужване c, техническо еж, под-държане е, техническо

1559 обтуратор м обтюратор, заслонка shutter obturateur Flügelblende otturatore

1560 обтяжки ж мноттяжкиguy hauban Abspannung tirante, controvento

Page 138: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1561 136 О 1573

1561 обхват JW, динамичен динамический диапазон dynamic range [volume] gamme dynamique Dynamikgamma dinamica

1562 обхват «и, измервателен диапазон измерения measuring range étendue de mesure Meßbereichintervallo di misura

1563 обхват м на антена, честотен диапазон антенны bandwidth of the antenna gamme de fréquences de l’antenne Antennenbandbreite, Frequenzgebiet

der Antenne banda di frequenza dell’antenna

1564 обхват м на измерваните напре-жения

предел измеряемых напряжений peak-to-zero gamme de tensions de mesure Spitze-zu-Null valore di picco

1565 обхват м на носещите честоти(на предавател)

диапазон несущих частот carrier-frequency range gamme de fréquences porteuses T rägerfrequenzbereich gamma di frequenze portanti

1566 обхват м, основеносновная полоса baseband bande de base Basisband banda di base

1567 обхват м, радиолюбителски радиолюбительский диапазон amateur bandbande réservée au trafic amateur Amateurband banda per radioamatori

1568 обхват лг, телевизионен телевизионный диапазон (ча-стот)

television band bande de télévision Fernsehband banda di televisione

1569 обхват м черно-бяло амплитудный диапазон (видеосиг-нала) от уровня белого до уровня чёрного

white-to-black amplitude range taux de modulation Weiß-Schwarz-Amplitudengebiet ampiezza da bianco a nero video

1570 обхват л<, честотендиапазон частот frequency range gamme de fréquences Frequenzintervall, Frequenzbe-

reichgamma di frequenze

1571 огледало с, дихроичьо дихроичное зеркало dichroic mirror miroir dichroïque zweifarbiger Spiegel specchio dicroico

1572 ограничаване с на смущения ограничение помехиnoise suppression limitation des parasites Störbegrenzung limitazione di disturbi impulsivi

1573 ограничаване c на смущенията вприемане на звука

ограничение помех в звуковом приёме

limitation of interference in sound reception

limitation des parasites dans le récepteur de son

Störbergenzung im Tonkanal limitazione di segnali di disturbo

suono

Page 139: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1574 137 О 1586

1574 ограничаване с на смущенията вприемане на изображението

ограничение помех в приёме из-ображения

limitation of interference in the vision receiver

limitation des parasites dans le récepteur d’image

Störbegrenzung im Bildkanal limitazione di segnali di disturbo

video

1575 ограничител м9 амплитуден огра питатель амплитуды amplitude limiter [lopper] limiteur d’amplitude Amplitudenbegrenzer limitatore dell’ampiezza

1576 ограничител -и, двустранен двухсторонний ограничитель double limiterdouble limiteur zweiseitiger Begrenzer limitatore doppio

1577 ограничител м на гръмкостта, вър-хов

ограничитель громкости volume limiter limiteur de volume Lautstärkebegrenzer limitatore di volume

1578 ограничител м на звуковите че-стоти, амплитуден

пико-ограничитель звуковой ча-стоты

audio-frequency peak limiter limiteur de crête basse frequence Tonfrequenzspitzenbegrenzer limitatore di cresta di audiofre-

quenza

1579 ограничител м на изходната мощ-ност

ограничитель вьгходной мощности peak limiterccreteur de sortie, limiteur de

puissanceAusgangsleistungsbegrenzer limitatore di potenza di uscita

1580 ограничител м на смущенията ограничитель помехnoise limiter limiteur de perturbation Störbegrenzer limitatore di perturbazioni

1581 ограничител м на смущенията, ав-томатичен

автоматический ограничитель по-мех

automatic noise limiter limiteur automatique de parasites automatischer Störbegrenzer limitatore automatico di disturbi

impulsivi

1582 ограничител м, токов ограничитель тока current limiter limiteur de courant Strombegrenzer limitatore di correnteоко c, магическо еж. лампа ле, електронна индикаторна

1583 октава жоктава octave octave Oktave ottava

1584 октод мвосьмиэлектродная лампа, октод octode octode Oktode octodo, ottodo

1585 опашка жтянучка streak trainage Fahne trascinamento

1586 оператор и, телевизионен телевизионный оператор camera-man cameraman, opérateur Kameramannoperatore di camera

Page 140: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1587 138 О 1599

1587 оптика ж, електронна электронная оптика electron optics électronoptique, optique électroni-

queElektronenoptik ottica elettronica

1588 оптика ж, отражателна отражательная оптика reflective optics optique de réflexion Reflexionsoptikottica di riflessione

1589 оптика ж, проекпионна проекционная оптика projection optics optique de projection Projektionsoptikottica di proiezione

1590 оптрон м оптрон optron Optron Optron optrono

1591 ореол мореол halo halo Lichthof alone

1592 ореол м, черен тёмный ореол black [dark] halo halo noir schwarzer Lichthof alone nero

1593 ортикон мортикон orthicon orthiconoscope Orthikon orticonoscopioоръдие c, електронно вж. прожек-тор м, електронен

1594 осветление с, индиректно косвенное освещение indirect lighting éclairage indirect indirekte Beleuchtung illuminazione indiretta

1595 осветление е, основно основное освещение (передавае-мой сцены)

hot [key] light éclairage principal Hauptbeleuchtung illuminazione essenziale

1596 осветление е, смесено смешанное освещение (прямым иотражённым светом)

semi-indirect lighting éclairage semi-indirect [mixte] halbdirekte Beleuchtung illuminazione mista [semiindiretta]

1597 осветление с, стайно окръжаващо окружающий свет, внешняя за-светка

ambient light éclairage ambiant, lumière ambi-

anteRaumlicht, Umgebungslicht luce dell'ambiente

1598 осветяване е по краищата на изоб-ражението, странично

засветка по краям изображения edge flare éclat de bord Randfransen bagliori a bordi

1599 остефон мостефон, телефон костной прово-

‘ димостиbone-conduction headphone [recei-

ver]ostéophone, ossivibrateur, récep-

teur à conduction osseuse Knochenleitungshörer osteofono, ricevitore a conduzione

ossea

Page 141: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1600 139 О 1612

1600 осцилатор м осциллятор oscillator oscillateur Oszillator oscillatrice

1601 осцилатор а т , кварцов двукръгов многочастотный кварцевый гене-ратор

tri-tet oscillator oscillateur tri-tet T ri-Tet-Oszillator oscillatore tri-tet

1602 осцилатор м, кохерентен когерентный гетеродин coherent oscillator oscillateur cohérent kohärenter Oszillator oscillatore coerente

1603 осцилатор м, местен локальный осциллятор local oscillator oscillateut local Oszillatorstufe, Überlagerer oscillatore locale

1604 осцилатор м на биене генератор биения beat oscillator oscilateur de battement Schwebungsoszillator oscillatore di battimenti осцилатор м на честотен преобра-зувател вж. осцилатор л<, ме-стен

1605 осцилатор At, незатихващ генератор незатухающих колеба-ний

undamped oscillator oscillateur non amorti ungedämpfter Oszillator oscillatore non smorzato

1606 осцилатор м R-C генератор R-C R-C oscillator oscillateur à R-C R-C-Oszillator oscillatore R-C

1607 осцилатор м c далечно команду-ване

генератор, управляемый из рас-стояния

labile oscillator oscillateur télécommandé ferngesteuerter Oszillator oscillatore telecomandato

1608 осцилатор м с двупроводна линия генератор стабилизованной линией resonant-line oscillator oscillateur à lignes résonnantes Oszillator mit abgestimmten Re-

sonanzleitungenoscillatore a linee rosînanti

1609 осцилатор м ç дефазираща верига генератор с фазовым сдвигом phase-shift oscillator oscillateur à déphasage Phasenschieber-Oszillator oscillatore sfasato

1610 осцилатор м с индуктивна три-точка

генератор по системе Гартлея Hartley oscillator oscillateur Hartley Hartley-Oszillator oscillatore di Hartley

1611 осцилатор м с настроен трептящкръг в анодната верига

осциллятор с настроенным анод-ным контуром

tuned-anode oscillatoroscillateur à circuit anodique ac-

cordéOszillator mit abgestimmtem Ano-

denkreisose illatore anodico sintonizzato

1612 осцилатор м с настроен трептящкръг в решетъчната верига

осциллятор с настроенным сеточ-ным контуром

tuned-grid oscillator oscillateur à circuit de grille ac-

cordéOszillator mit abgestimmtem Git-

terkreisoscillatore a circuito di griglia

sintonizzato

Page 142: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1613 140 О 1624

1613 осцилатор м с настроени кръговев решетъчната и анодната верига

осциллятор с настроенным сеточ-ным и анодным контурами .

tuned-grid tuned-anode oscillator oscillateur à circuits de grille et

anodique accordésOszillator mit abgestimmten Gitter-

und Anodenkreisenoscillatore a circuiti di griglia e di

anodo sintonizzati

1614 осцилатор м9 синхронизиран синхронизированный генератор locked oscillator oscillateurs synchronisés synchronisierte Oszillatoren oscillatori sincronizzati

1615 осцилатор м, стабилизиран с дву-проводна линия

генератор стабилизованной лини-ей передачи

line-stabilized oscillator-drive oscillateur à pilotage par ligne de

transmissiondurch Übertragungsleitung gesteuer-

ter Oszillatoroscillatore pilotato da linea di tras-

missione

1616 осцилатор м, транзигронен транзитронный генератор transitron oscillator oscillateur transitronT ransitronoszillator oscillatore transitron

1617 осцилатор л/, хетеродинен гетеродинный генератор heterodyne oscillator oscillateur hétérodyne Überlagerungsoszillator oscillatore eterodino

1618 осцилации ж мн, свободни свободные колебанияfree oscillations oscillations libres freie Schwingungen oscillazioni libere

1619 осцилограф м9 електронен электронный осциллограф cathode-ray oscillograph oscillographe à rayons cathodiques

[cathodique]Kathodenstrahlenoszillograph oscillografo catodico [a raggi ca-

todici]осцилограф м, катоден вж. осци-лограф м, електронен

1620 отвертка ж отвертка screwdriver tournevis Schraubenzieher cacciavite

1621 отвод м, антенен снижение [отвод] антенны down-lead of aerial descente d’antenne Antennenzuleitung, Antennennie-

derführungdiscesa di coda, entrata d’aereo

1622 отвори M мн, водещи отверстия передвига [ленты] centre [feed] holestrous de transport Transportlöcher fori di trasporto

1623 отговор м, импулсен импульсный ответ pulse reply [response] écho d’impulsion Impulsecho, Pulsecho eco d’impulso

1624 отделяне с на синхроимпулси выделение синхроимпульсов (изполного телевизионного сигнала)

synchronizing-pulse separation séoaration d’impulsions de syn-

chronisationSynchr onisierimpu lsabtrennung separazione d’impulsi di sincroniz-

zazione

Page 143: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1625 141 О 1636

1625 отклонение сотклонение, девиация deflection déviationAbweichung, Ausschlag deviazione

1626 отклонение с9 електростатично электростатическое отклонение electrostatic deflection déviation électrostatique elektrostatische Ablenkung deviazione elettrostatica

1627 отклонение с, магнитйо магнитное отклонение magnetic deflection déviation magnétique magnetische Ablenkung deflessione magnetica

1628 отклонение с на електронния лъч отклонение электронов deflection of the electrons déviation des électrons Ablenkung der Elektronen deviazione di elettroni

1629 отклонение с на честотата частотное отклонение frequency deviation excursion de fréquence F requenzabweichung variazione di frequenza

1630 отклонение с с електростатично поле

отклонение электростатическим полем

electric deflectiondéviation électriqueelektrische [elektrostatische] Ab-

lenkungdeviazione elettrica

1631 отношение с на честотата на редо-вете и честотата на кадрите

отношение частоты строк к частоте кадров

line frequency to frame frequency ratio, number of scanning lines

rapport fréquence de ügnes/fré- quence de trames

Zeilen-Rasterfrequenzverhältnis rapporto frequenza linee/frequenza

quadri

1632 отношение c напрегнатост на по-лето — шум

отношение напряженности поля — помеха

radio field-to-noise ratiotaux intensité du champ HF/bruit HF-Feldstärke/Rauschverhältnis rapporto intensità del campo AF/U

rumore

1633 отношение е носещ сигнал — шум отношение „несущая — помеха“ carriet-to-noise ratiorapport porteuse/bruit Träger-Raüsch-Verhältnis rapporto portante/rumore

1634 отношение c, фазово соотношение фаз phase relationship relation de phase Phasenverhältnis rapporto di faseотпускане с вж. възстановяване er

1635 отражател мрефлектор, отражатель reflectorréflecteur Reflektor riflettore

1636 отражател л/, параболичен параболический отражатель parabolic reflector réflecteur parabolique parabolischer Reflektor riflettore parabolico

Page 144: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

О 1637 142 О 1649

1637 отражение с, дифузно диффузное отражениеdiffuse reflection, diffusion by

reflectiondiffusion par reflexion, réflexion

diffusediffuse [gestreute] Reflexion riflessione diffusa, diffusione per

riflessione

1638 отражение е, избирателно избирательное отражение selective reflecion reflexion sélective selektive Reflexion riflessione selettiva

1639 отражение c, огледално направленное (зеркальное) отра-жение

regular reflection réflexion régulière gerichtete Reflexion riflessione regolare

отражение с, селективно еж. от-ражение с, избирателно

1640 отражение с, тропосферно тропосферное отражение tropospheric reflection réflexion troposphérique troposphärische Reflexion riflessione troposferica

1641 отражения с мн, многократни многократные отражения zig-zag reflectionsréflexions multiples Mehrfachreflexionen riflessioni multipli

1642 отражения с мн, спорадични аномальные [спорадические] отра-жения

abnormal [sporadic] reflections réflexions sporadiques abnormale Reflexionen riflessioni anormali

1643 отскок м выброс overshoot suroscillation, dépassement Über schwin gung sovraelongazione

1644 отстраняване c на двойните изоб-ражения

устранение повторных изображе-ний

echo cancellation suppression des échos Echounterdrückung soppressione di echi

1645 отстраняване с на шума устранение шумов noise elimination élimination du bruit Geräuschbekämpfung eliminazione di rumore

1646 оттегляне е на камерата отъезд камерыdolly [track] out traveilling en dehors Zurückfahren des Kamerawagens arresto della camera, camera indi-

etro1647 оттенка ж решетка—катод

утечка сетки, сопротивление утечкисетки, утечка

grid leakrésistance de fuite de grille Gitterableitung, Gitterwiderstand,

Gitterableit widerstandresistenza di dispersione [di fuga]

di griglia, resistenza di griglia1648 оттичане c

рассеяние, утечка leakage fuiteStreuung fuga, dispersione

1649 очувствяване c (на телевизионнатръба)

очувствление, активация, сенсиби-лизация

sensitization activation Aktivierung attivazione

Page 145: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

п1650 пад м, катоден

катодное падение потенциала cathode potential fall chute cathodiqueKathodenfall caduta catodica

1651 падение c на постоянното напре-жение

падение постоянного напряжения direct-voltage loss chute de tension continue Gleichspannungverlust caduta di tensione continua

1652 падинг м выравнивающий конденсатор padding condenser condensateur d’appoint Abgleichkondensator condensatore di allineamento

пакет м вълни вж. поредица ж вълни

1653 памет ж, честотнапамят частоты frequency memory mémoire de fréquences Frequenzspeicher memoria di frequenze

1654 параметри м мн на линията параметры линииlinear electrical constants [parame-

ters] paramètres de ligne Leitungsparameter parametri di linea

1655 параметър м параметр parameter paramètre Parameter parametro

1656 пентод мпентод, пятиэлектродная лампа five-electrode valve, pentode trigrille, pentode Fünfelektrodenröhre, Fünfpolröhre,

Fünfpolschirmröhre, Pentode, Dreigitterröhre

pentodo

1657 пентод м, високочестотен высокочастотный пентод high-frequency pentode pentode à haute fréquence Hochfrequenzpentode pentodo ad alta frequenza

1658 пентод м за работа по междинначестота

пентод промежуточной частоты intermediate-frequency pentode pentode moyenne fréquence Zwischenfrequenzpentode pentodo di frequenza intermedia

1659 период Mпериод period période Periode periodo

Page 146: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1660 144 П 1673-

1660 период м на кадровата развивка период кадровой развёртки picture periodpériode d’image Bildperiode periodo d’immagine

1661 период м на повторение на импул-сите

период повторения импульсов pulse repetition period période de répétition des impulsions Impulsperiodendauer, Pulsperi-

odendauerperiodo di ripetizione degli im-

pulsi1662 период M на развивката

период развёрткиtime base, time-base period période de balayage Abtastperiode periodo di esplorazione

1663 период собствен собственный период natural period période propre Eigenperiode periodo naturale

1664 пермалой м пермаллой permalloy permalloy Permalloy permalloy

1665 перфоратор м перфоратор perforator perforatrice Locher perforatore

1666 перфоратор м, клавиатурен печа-тащ

клавиатурный печатающий перфо-ратор

printing keyboard perforator davier perforateur à impression,

perforateur-imprimeur à clavier druckender Tastaturlocher perforatore stampante

1667 перфоратор м, приемен печатащ печатающий приёмный перфо-ратор

printing perforator récepteur perforateur-imprimeur,

repérforateur imprimeur Drucker, Empfanglocher riperforatore stampante

1668 перфоратор м с лента клавиатурный перфоратор keyboard perforator perforateur morse à clavier M orsentastenlocher perforatore a tastiera

1669 петна с мнпятнаcloud moirages, plages sombres et plages

clairesSchattenfleck effetto di ombra

1670 петно е, йонноионное пятно ion spot tache ionique Ionenfleck macchia ionica

1671 петно c, катоднокатодное пятно cathode spot tache cathodique Kathodenfleck macchia catodica

1672 петно c, ярко светлинно яркое световое пятно flare spotsurintensité lumineuse brusque,

tache hyperlumineuse intensiver Lichtfleck macchia iperluminosa

1673 пиезоелектричество c пьезоэлектричество piezoelectricity piézoélectricité Piezoelektrizität piezoelettricità

Page 147: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1674 145 П 1686

1674 пиезоэлемент мпьезоэлементpiezoelectric crystal unit élément piézoélectrique Piezokrista lleinheit unità piezoelettricaоиезокристал м вж. кристал л«, пиезоелектрически

пик м на импулс еж. връх л*на импулс

1675 пик м на черния сигналпик чёрного сигнала black peak crête du noir Maximum an Schwarz cresta del neroписта ж, звукова вж. пътечка ж звукова

1676 план далечендальний [общий] планlong shotplan lointain, prise de vue à di-

stanceFemaufhahme, Gesamtaufnahme ripresa distante [generale], ripresa

di scene lontane1677 план л/, едър

крупный план, снимок крупным планом

close-up, close-up view, mug shot, X-ray

gros planNahaufnahmeripresa di dettaglio [di primi pia-

ni]1678 пластика ж

пластикаwhite after blackplastiquePlastik effetto plastico

1679 пластина ж> отклоняваща отклоняющая пластина deflection plateplaque de déviation Ablenk platte piano [piastre] di deviazione

1680 пластини ж мм за вертикално от-клонение

пластины вертикального отклоне-ния

Y-plates plaques de déviation verticale Vertikalablenkplatten piastre deviatrici verticali

1681 пластини ж мн за хоризонталноотклонение

пластины горизонтального откло-нения

A-plates plaques de déviation horizontale Horizontalablenkplatten piastre deviatrici orizzontali

1682 пластинка ж, кварцова кварцевая пластинка quartz platelame de quartz Quartzplâttchen lamina di quarzo

1683 пластинка «w, кварцова осцила-торна

кварцевая генераторная пластинка, пьезоид

quartz oscillator plate lame de quartz pour oscillateurs Quàrz-Oszillatofplâttchen lamina di quarzo per oscillatori

1684 пластинка ж, пиезокристална пьезопластинка piezoelectric crystal plate lame piézoélectrique Piezokristallplattelamina piezoelettrica

1685 пластмаса ж пластмасса plasticrésine synthétique Kunstharz resina sintetica

1686 плоскост ж на-поляризации плоскость поляризации plane of poìaris^ionpian de polarisä&onPolarisationsebetie ; *piano di pofari&aÉfone

10 Радио и телевизия

Page 148: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1687 146 П 1699

1687 плоча ж, грамофонна граммофонная пластинка gramophone record disque phonographique Schallplatte, Tonplatte disco fonografico

1688 плоча ж, дългосвиреща долгоиграющая пластинка long-playing record disque micro-sillon Langspielplattedisco micro-solchi

1689 плоча ж, заземителна заземляющая пластина, заземли-тель

earth plate plaque de mise à la terre Erderplatte, Erdplatte, Erdungsplatte piastra di terra

1690 плоча ж, изолираща изолирующая подставка insulating baseplaque [semelle, sole] isolante isolierende Unterlage, Isolierplatte piastra isolante

1691 плоча ж, обикновена грамофонна обычная [нэдолгоиграющая]грамм-пластинка

normal record disque normal Normalplatte disco da fonografo normale

1692 площ ж на анализиране площадь развертывания scanning fieldchamp d’exploration Abtastflache campò di esplorazione

1693 площадка, ж на гасящия импулс* задна.

задняя -ЙЬОщадка гасящего им- nyâbcii. .

back porakpalier arem, hintere AwtóUchulter f banco [са^ШШопе] posteriore

1694 площадка ж на гасящия импулс*предна

передняя площадка гасящего им-пульса

front porch palier avantvordere Austastschulter banco [cancellazione] anteriore

1695 плумбикон м плюмбикон plumbicon plumbicon Plumbikon plumbicon

1696 плътност ж на лъчистия поток,повърхностна

поверхностная плотность лучисто-го потока

radiant flux density radiance Strahlungsdichte radianza

1697 плътност ж на токаплотность тока current density densité de courant Stromdichte densità di corrente

1698 плътност ж на тока на насищане плотность тока насыщения saturation-current density densité de courant de saturation Sättigungsstromdichtedensità di corrente di saturazione

1699 повишаване с резкостта на гра-ниците

повышение резкости границ (меж* òy деталями изображения)

contour accentuation, crispening accentuation des contours Konturenbetonung, Konturenver-

steilerungaccentuazione del contorno

Page 149: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

It 1700 147 1710

1700 повтаряне с на сигнала, автома-тично

автоматическое повторение сиг-нала

automatic repetition répétition automatique automatische Signal Wiederholung ripetizione automatica

1701 повторится м9 импулсен импульсный повторитель pulse repeater répéteur d’impulsions Impulsübertrager, Pulsübertrager

Stromstoßübertrager ripetitore d’impulsi

1702 повторител м> катоден катодный повторитель, усилитель-ный каскад с заземлённым ано-дом

cathode follower, grounded-anode amplifier

amplificateur à anode mise à la masse, amplificateur cathodyne à triode

Anodenbasisverstärker, Kathoden- folgeschaltung

amplificatore con anodo a terra

1703 поглъщане cобъёмное поглощение, абсорбция absorption absorption Absorption assorbimento

1704 поглъщане c, атмосферно атмосферное [тропосферное] по-глощение

atmospheric [tropospheric] absorp-tion

absorption atmosphérique [tropo- sphérique]

atmosphärische [troposphärische] Absorption

assorbimento atmosferico [troposfe-rico]

1705 поглъщане с, йоносферио ионосферное поглощение ionospheric absorption absorption ionosphérique Ionosphärenabsorption assorbimento ionosferico

1706 поглъщане е от почвата поглощение землей [почвой] ground absorption absorption par le sol Bodenabsorption assorbimento dal suolo

поглъщане c, тропосферно вж. по-глъщане с, атмосферно

1707 поддържане с на постоянна че-стота

поддержание постоянства частоты frequency maintenance maintien de fréquence constante Frequenzkonstanthaltung manutenzione di frequenza costante

1708 поддържане c, техническо техническое обслуживание maintenanceentretienUnterhaltung, Instandhaltung manutenzione

1709 подобряване с на съотношениетосигнал-шум

выигрыш отношения сигнал- помеха

wide-band improvement amélioration du rapport signal/bruft Gewinn an Rausch-Signal-Abstand miglioramento del rapporto segnale/

rumore

1710 показател м на пречупване, отно-сителен

относительный показатель прело-мления

relative refractive index indice relatif de réfraction relativer Brechungsindex indice relativo di rifrazione

Page 150: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1711 148 П 1723

1711 показател м на пречупване, отчи-тащ кривината на земята

показатель преломления, учиты-вающий кривизну земли

modified index of refraction, modi-fied refraction index

indice modifié de réfraction modifizierter Brechungsindex indice modificato di rifrazione поле е, акустично вж. поле с, звуково

1712 поле с, векторно векторное поле vectorial field champ vectoriel Vektorfeld campo vettoriale

1713 поле е, звуково звуковое поле sound field

. champ acoustique Schallfeld campo acustico

1714 поле c, земно магнитно магнитное поле Земли terrestrial magnetic field champ magnétique terrestre erdmagnetisches Feld campo magnetico terrestre

1715 поле с, магнитно магнитное поле magnetic field champ magnétique magnetisches Feld campo magnetico

1716 поле с на изображението поле изображения image fieldchamp d’image, champ image Bildfeld campo d’immagine, campo im-

magine1717 поле c на камерата, зрително

поле зрения камеры camera coverageangle de prise de vue Kamerabereich angolo di ripresa

1718 поле c, отклоняващо отклоняющее поле deflection field champ de déviation Ablenkfeldcampo di deviazione

1719 поле c, променливо переменное поле alternating current field champ alternatif Wechselfeldcampo alternato

поле с, свободно акустично вж. поле с, свободно звуково

1720 поле с, свободно звуково свободное звуковое поле free sound fieldchamp acoustique libre freies Schallfeld campo di suono libero

1721 поле c, смущаващо мешающее поле interference field champ brouilleur Störfeldcampo di disturbo

1722 поле е, фокусиращо фокусирующее поле focussing fieldchamp de concentration [focalisa-

teur]Fokussierungsfeld campo di focalizzazione

1723 полупроводник м полупроводник semiconductor semi-conducteur Halbleiter semiconduttore

полупроводник м, дупчест вж. полупроводник м тип р

полупроводник м> електронен вж. полупроводник м тип п

Page 151: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1724 __________ __ 149 П 173«

1724 полупроводник м> смесен смешанный полупроводник mixed semiconductor semi-conducteur mixte gemischter Halbleiter semiconduttore misto

1725 полупроводник м тип п полупроводник типа п л-type semiconductor semi-conducteur par excès [type л] л-Тур-Halbleiter, Überschußhalb-

leitersemiconduttore tipo n, semicon-

duttore per eccesso

1726 полупроводник м тип p полупроводник типа p p-type semiconductor semi-conducteur par défaut [type p] p-Typ-Halbleiter, Mangelhalbleiter semiconduttore tipo p, semicon-

duttore per difetto

1727 полюси м л/«, земни магнитни магнитные полюса Земли terrestrial magnetic polespôles magnétiques terrestres magnetische Pole der Erde poli magnetici terrestri

1728 поляризация ж поляризация polarization polarisation Polarisation polarizzazione

1729 поляризация ж, диелектрична диэлектрическая поляризация dielectric polarization polarisation diélectrique dielektrische Polarisation polarizzazione dielettrica

1730 поляризация ж, магнитна магнитная поляризация magnetic polarization polarisation magnétique magnetische Polarisation polarizzazione magnetica

1731 помещение с, командно командное помещение, пункт уп-равления

control room salle de réglage Regelraum, Steuerraum sala di regolazione

1732 поправка ж на повреда устранение повреждения clearing, clearing of a fault relevé [levée] d’un dérangement,

dépannageStörungsbeseitigung, Störungsbeh©-

bungriparazione di eliminazione [di tm

guasto]

1733 поредица ж вълнисерия волн, волновой пакет wave train train d’ondes Wellenzug treno d’onde

1734 поредица ж9 импулсна серия импульсов pulse train [group] suite d’impulsicus Impulsreiheserie d’impulsi

1735 последователност ж в комута-цията на цветовете

последовательность коммутации цветов

color [colour] sampling sequence séquence de commutation des cou-

leursFarbenumschal tfolge sequenza di commutazione di co-

lori

1736 последователност ж на буквите последовательность буквletters case série de lettres Buchstabenreihe serie di lettereпослезвучене с вж. ревербера-ция ж

Page 152: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1737 150 П 1750

1737 послесветене спослесвечениеafter-glow, jÄrsistence phenomenon phosphorescence,traînage lumineux,

phénomène de persistance Nachleuchten, Nachleuchterschei-

nungfosforescenza, luminosità sussegu-

ente, fenomeno di fosforescenza1738 посока ж на излъчване, главна

главное направление излучения main radiation direction direction principale de rayonnement Hauptstrahlrichtungdirezione principale d’irradiazione

1739 посока ж на падането направление падения direction of incidence direction d’incidence Einfallsrichtung direzione di incidenza

1740 посока ж на полето направление поля field direction direction de champ Feldrichtung direzione del campo

1741 посока ж на поляризация направление поляризации direction of polarization direction de polarisation Polarisationsrich tung senso di polarizzazione

1742 посока ж на разпространение направление распространения волн direction of propagation direction de propagation Ausbreitungsrichtungdirezione di propagazione

1743 потенциал м, земенпотенциал земли earth potential potentiel de la terre Erdpotential potentiale di terraпотенциал jw , изходен вж. потен-циал м на изхода

1744 потенциал л<, катоденкатодное падение потенциала cathode potential fall chute cathodiqueKathodenfall caduta catodica

1745 потенциал м, контактен контактный потенциал, контакт-ная разность потенциалов

contact potential potentiel de contact Kontaktpotential potenziale di contatto

1746 потенциал м на гасенето потенциал гашения extinction voltage tension d’extinction Löschspannung tensione di estinzione

1747 потенциал м на земята потенциал земли earth potential potentiel de la terre Erdpotential potenziale di terra

1748 потенциал м на изхода выходной потенциал exit potential potentiel de sortie Austrittspotential potenziale di uscita

1749 потенциал м на колектора потенциал коллектора collector potential potentiel du collecteurK ollektorpo tential potenziale di collettore

1750 потенциал м на решетката, за-пушващ

запирающее напряжение сетки grid cut-off voltage tension de coupure (d'un tube

électronique)<3 ittereinsatzspannung bloccaggio di griglia

Page 153: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

И 1751 151 П 1764

1751 потенциал м, стабилизиращ стабилизирующий потенциал stabilizing potential potentiel de stabilisation Stabilisierungspotential potenziale di stabilizzazione

1752 потенциометър м потенциометр, делитель напря-жения

potential divider, potentiometer réducteur [diviseur] de tension, po-

tentiomètre, réducteur Spannungsteiler, Spannungsreduk-

tor, Potentiometerriduttore [divisore] di tensione,

potenziometro1753 потенциометър л<, измервателен

измерительный потенциометр measuring potentiometer potentiomètre de mesure Meßpotentiometer potenziometro di misura

1754 потенциометър м, изравняващ компенсационный потенциометр balancing potentiometer potentiomètre de compensation Ausgleichspotentiometer potenziometro di compensazione

1755 потискане c на носещата на звука подавление звуковой несущей sound rejectionrejection de la porteuse son Tonunterdrückung soppressióne del suono

1756 потискане c на носещата на изоб-ражението

подавление несущей изображения image rejection rejection de fréquence d’image Bildfrequenzunterdrückung

^reiezione della frequenza d’immagine

1757 потискане c на носещата честота подавление несущей частоты carrier suppression suppression de Fonde porteuse Trägerunterdrückung soppressione della portante

1758 поток магнитен магнитный поток magnetic fluxПих magnétique magnetischer Fluß flusso magnetico

1759 потушавам гасить, тушить quench étouffer löschen estinguere

1760 появяване c на изображението,плавно

плавное появление изображения fade in apparition graduelle weiche Ü berblend ung apparizione graduale

1761 праг м, болезненпорог болевого ощущения threshold of feeling seuil de sensation douloureuse Schmerzgrenze soglia di sensazione dolorosa

1762 праг м на контраста порог контрастности contrast threshold seuil de contraste Kontrastschwelle soglia di contrasto

1763 праг м на чу ване, горен верхний порог слышимости upper threshold of hearing [of

audibility]seuil d’audibilité supérieur obere Hörschwelle soglia superiore di udibilità

1764 праг м на чуване, долен нижний порог слышимости lowest threshold of hearing [of

audibility]seuil d’auaibilité inférieuruntere Hörschwellesoglia inferiore di udibilità

Page 154: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1765 152 П 1777

1765 превключвател м, антенен антенный переключатель aerial earthing switch (GB) inverseur antenne — terre Antennenerdungsschalter commutatore antenna—terra

1766 превключвател лг, вълнов переключатель диапазонов wave-change switch commutateur d’ondes Wellenbereichschalter commutatore per cambio d’onda

1767 превключвател м> електронен электронно-лучевой переклю-чатель

selector tubo tube sélecteur Wählröhre tubo selettore

1768 превключвател л<, импулсен импульсный переключатель pulse switchcommutateur de durée d’impulsion Impulsschalter commutatore di impulsi

1769 превключвател ле, канален переключатель каналов channel selector sélecteur de canal Kanalwählerselettore di canale, cambio canale

1770 предаване c, дуплексно дуплексная работа duplex operation fonctionnement en duplex Gegensprechbetrieb funzionamento in duplex

1771 предаване ct едновременно параллельная передача parallel transmission transmission parallèle Parallelübertragung trasmissione parallela

1772 предаване с, еднолентово передача одной боковой полосой single-sideband transmission émission sur bande latérale unique Einseitenbandübertragung trasmissione a singola banda late-

rale

1773 предаване с, извънстудийно внестудийная передачаfield pick-up, outside broadcast prise de vue à l’extérieur, reportage

extérieurAußenaufnahme, Außenreportage ripresa di veduta dall’esterno

1774 предаване ct многоканалноI многократная передача по частоте

frequency-division multiplex multiplexage par répartition en

fréquenceFrequenz-Multiplexsystem sistema multiplex dì ripartizione

per frequenza

1775 предаване е на постоянната съста-вяща

передача видеосигнала постоянной составляющей

direct current transmission transmission en courant continu Gleichstromübertragung trasmissione in corrente continua

1776 предаване c на филм, телевизионно телевизионная передача кино-фильма

film pick-up film télévisé Fernseh wieder gäbe von Filmaufnah-

mentelefilm

.1777 предаване c на черно-бяло изоб-ражение

передача чёрно-белого изображе-ния

monochrome transmission transmission monochrome Monochromübertragung trasmissione monocroma

Page 155: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1778 153 И 1788

1778 предаване с, насочено направленная передача beam emission émission dirigée Richtsendung emissione direttiva

1779 предаване c от студиото студийная передача studio broadcast transmission de studio Studiosendung, Studioubertrangung trasmissione dallo studio предаване c, паралелно еж. пре-даване е, едновременно

1780 предаване с при наклонено отра-жение на вълната

косоотражённая передача oblique-incidence transmission transmission sous incidence obliqua Übertragung unter schrägem Ein-

falltrasmissione con incidenza obliqua

1781 предаване с c две странични ленти передача с двумя боковыми по-лосами

double-sideband transmission émission sur deux bandes latérales Zweiseitenbandübertragung trasmi ssione a doppia banda laterale

1782 предаване c c негативна модула.ция на носещата честота

передача с негативной модуляцией несущей

negative transmission transmission négative negative Übertragung trasmissione negativa

1783 предаване c c независима стра-нична лента

передача с независимой боковой полосой

independent sideband transmission transmission sur bande latérale

indépendanteÜbetragung mit unabhängigem Sei-

tenbandtrasmissione a banda laterale indi-

pendente

1784 предаване c c непотисната носещачестота

передача на неподавленной несу-щей частоте

transmitted-carrier operation transmission à porteuse transmise Betrieb mit Trägerübertragung trasmissione a portante trasmessa

1785 предаване c c позитивна модула-ция на носещата честота

передача с позитивной модуляцией несущей

positive transmission transmission positive positive Übertragung trasmissione positiva

1786 предаване c c потисната носещачестота

передача на подавленной несущей частоте

suppressed-carrier operation transmission à porteuse supprimée Betrieb mit Trägerunterdrückung trasmissione a soppressione della

portante

1787 предаване c c частично потиснатастранична лента

передача с частично подавленной боковой полосой

asymmetric [vestigial] sideband transmssion

transmission sur bande latérale résiduelle

Restseitenbandverfahren , trasmissione a banda laterale re-

sidua

1788 предаване с факсимиле передача штриховых изображений,бильдтелеграфия

facsimile transmission bélinographie, transmission fac-si-

miléBildtelegraphie, Faksimile-Übertra-

gungtrasmissione per facsimile

Page 156: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1789 154 П 1802

1789 предаване е, цветно цветная передача colour transmission transmission en couleurs Farbübertragung trasmissione a colori

1790 предаване c, четирикратно четырёхкратная система передачи quadruple systemsystème quadruplex Quadruplexverfahren sistema a quadruplex

1791 предаване c чрез носеща честота передача на несущей частоте carrier transmission transmission par modulation de

la porteuseTrägerfrequenzübertragung trasmissione per modulazione della

portante1792 предавател м

передатчик transmitter émetteur Sender trasmettitore

1793 предавател м, автоматичен автоматический передатчик automatic transmitter transmetteur automatique automatischer Sender, Schnellsender trasmettitore automatico

1794 предавател м9 еднолентов передатчик с одной боковой по-лосой

single-sideband transmitter émetteur sur bande latérale unique Einseitenbandsender trasmettitore a singola banda la-

terale

1795 предавател м за звуков съпровод передатчик звукового сопровож-дения

aural transmitter émetteur son Tonsender trasmettitore di segnali udibili

1796 предавател м> импулсен импульсный передатчик pulse transmitter émetteur à impulsions Impulssender, Pulssender trasmettitore ad impulsi

1797 предавател м, многоканален передатчик одновременно рабо-тающий на разных частотах

channelized transmitter émetteur à canaux simultanés Sender mit Simultankanälen trasmettitore a canali simultanei

1798 предавател м на Догерти передатчик с модуляцией по схемеДогерти

Doherty transmitter émetteur Doherty Doherty-Sender trasmettitore Doherty

1799 предавател м на телевизионноизображение

передатчик телевизионного изоб-ражения

television-vision transmitter émetteur image [vidéo] Bildsender trasmettitore video

1800 предавател м на Ширекс передатчик Ширекса Chireix transmitter émetteur Chireix Chireix-Sender trasmettitore Chireix

1801 предавател м, подвижен передвижной передатчик mobile transmitter émetteur mobile fahrbarer Sender trasmettitore mobile

1802 предавател м> портативен переносный передатчик portable transmitter émetteur portatif tragbarer Sender trasmettitore portatile

Page 157: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1803 155 П 1814

1803 предавател л<, портативен телеви-зионен

портативный телевизионный пере-датчик

portable television transmitter émetteur portatif de télévision tragbarer Fernsehsender trasmettitore portatile di televi-

sione1804 предавател м, преносим

передвижной передатчик transportable transmitter émetteur transportable transportabler Sender trasmettitore trasportabile

1805 предавател м, радиолокационен радиолокационный передатчик radar transmitterémetteur radar Radarsender trasmettitore radarпредавател лг, радиорелеен еж. предавател м, транслационен

1806 предавател м с амплитудна моду-лация

передатчик с амплитудной моду-ляцией

amplitude-modulated transmitter émetteur modulé en amplitude amplitudenmodulierter Sender trasmettitore modulato in ampiezza

1807 предавател м c две странични лен-ти

передатчик с двумя боковыми по-лосами

double-sideband transmitter émetteur sur deux bandes latérales Zweiseitenbandsender trasmettitore a doppia banda late-

rale1808 предавател м с кварцова стабили-

зация на честотата передатчик с кварцевой стабили-зацией частоты

crystal-controlled transmitter émetteur piloté par cristal kristallgesteuerter Sender trasmettitore regolato per cristallo

1809 предавател м с клавиатура передатчик с клавиатурой keyboard transmitter transmetteur à clavier Tastatursender trasmettitore a tastiera

1810 предавател м с непосредственавръзка с антената

передатчик, непосредственно свя-занный с антенной

plain-serial sender [transmitter] émetteur à couplage direct d’an-

tennedirekt gekoppelter Sender, Sender

mit direkter Antennenkopplung trasmettitore ad accoppiamento di-

retto di antenna

1811 предавател м с фиксирана честота передатчик с фиксированной ча-стотой

fixed-frequency transmitter émetteur à fréquence constante Sender mît konstanter Frequenz trasmettitore a frequenza costante

1812 предавател м с частично поти-скане на страничната лента

передатчик с частично подавлен-ной боковой

vestigial-sideband transmitter émetteur sur bande latérale résiduelle Restseitenbandsender trasmettitore a banda laterale re-

sidua

1813 предавател м, стационарен стационарный передатчик fixed transmitter émetteur fixeortsfester Sender trasmettitore fisso

1814 предавател м9 телевизионен телевизионный передатчик picture [television, video] transmit-

terémetteur de télévisionBildsender, Fernsehsendertrasmettitore di televisione [te-

levisivo]

Page 158: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1815 156 П 1828

1815 предавател м, телеграфен телеграфный передатчик telegraph transmitter transmetteur télégraphique Telegraphiesender trasmettitore telegrafico

1816 предавател л«, транслационен релейная станцияrelay [repeater] station émetteur relais Relaissender stazione radioripetitrice

1817 предавател м, фазово-модулиран фазомодулированный передатчик phase-modulated transmitter émetteur à modulation de phase phasenmodulierter Sender trasmettitore a modulazione di fase

1818 предавател м, честотно-модулиран передатчик с частотной модуля-цией

frequency-modulated transmitter émetteur à modulation de fréquence frequenzmodulierter Sender, FM-

Sendertrasmettitore a modulazione di

frequenza1819 предвиждане ct йоносферно

ионосферный прогноз, ионосфер-ное предсказывание

ionospheric forecast [prediction] prévision ionosphérique Funkvorhersage previsione ionosferica

1820 преднамагнитване c магнитное смещение magnetic biasingpolarisation [déplacement] magné-

tiqueVormagnetisierung premagnetizzazione

1821 преднапрежение с, запушващо ре-шетъчно

сеточное запирающее напряжение cut-off [grid] biaspolarisation de coupure [de cut-off] Gittersperrspannung polarizzazione di taglio

1822 преднапрежение c, решетъчно сеточное смещениеgrid bias, grid-bias voltage tension de polarisation de grille Gittervorspannung tensione di polarizzazione di gri-

glia1823 предпазител лг, стопяващ ce

плавкий предохранитель wire fusefusible protecteur Sicherungseinsatz fusibile protettore

1824 предусилвател мкаскад предварительного усиления preamplifier préamplificateur Vorverstärker preamplificatore

1825 предусилвател м, антенен антенный [добавочный] усилитель

(между антенной и приёмником) aerial booster préamplificateur d’antenne Antennenverstärker preamplificatore di antenna

1826 предусилвател м, микрофонен микрофонный предусилитель microphone preamplifier préamplificateur microphonique Mikrophon-Vorverstärker preamplificatore microfonico

1827 предусилвател м, настроен високо-честотен

предварительный усилитель, под-строенный высокой частоты

pre-selectorpréamplificateur HF accordé, pré-

sélecteurabgestimmter HF-Vorverstärker preamplificatore AF sintonizzato,

preselettore1828 презаписване c

перезапись re-recording réenregistrement Umschnitt, Kopie riversamento

Page 159: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1829 157 П 1841

1829 прекъсване с на отопление перегорание нити накала filament breakrupture de filament Heizfadenbruch interruzione di filamento

1830 прекъсвач л/, антенен защитен защитный выключатель, отклю-чающий антенну при перегрузках

aerial [antenna] circuit breaker parafoudre Überspannungsableiter interruttore di antenna

1831 преместване c на изображението перемещение изображения image driftdérive d’image Bildschaukeln deriva dell’immagine

1832 преместване c на камерата, бързо быстрое перемещение камеры camera shiftingchangement rapide de plan Schnellschwankung der Kamera cambio rapido di orientamento della

camera

1833 преобразуване c броя на редовете преобразование числа строк line translation transformation du nombre des lignes Zeilentraasformation, Zeilenumset-

zungtrasformazione del numero di

linee

1834 преобразуване е, кодово перекодированиеcode conversion conversion de code Umcodierung conversione di codice

1835 преобразуване c на енергия преобразование энергии mutation of energy mutation de l’énergie Energietransformation, Energieum-

setzungtrasformazione dell’energia

1836 преобразуване c на честота преобразование частоты frequency conversion conversion de fréquence Frequenzumsetzung conversione [cambio] di frequenza

1837 преобразуване е на честота, двойно двойное преобразование частоты double super effectdouble action hétérodyne Doppelüberlagerungseffekt doppia azione eterodina

1838 преобразувател м9 двупосочен двусторонний действующий транс-дуктор

bidirectional [bilateral] transducer transducteur bidirectionnel Zweirichtungstransd uktor trasduttore bidirezionale

1839 преобразувател л/, електроакусти-чен

электроакустический преобразова-тель

electro-acustic transducer transducteur électroacustique elektroakustischer Wandler trasduttore elettroacustico

1840 преобразувател м, електромеха-ничен

электромеханический преобразова-тель

electromechanical transducer transducteur électromécanique elektromechanischer Wandler trasduttore elettromeccanico

1841 преобразувател м. на честота, из-мервателен

измерительный преобразователь частоты

frequency transfer units dispositif de transposition de fré-

quenceFrequenzmeßwandler traspositorì di frequenza per misure

Page 160: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1842 158 П 1854

1842 преобразувател м на честота, кри-стален

кристаллический преобразователь частоты

frequency-changer crystal cristal changeur de fréquence Kristallmodulatorconvertitore di frequenza a cri-

stalloпреобразувател м, обратим вж, преобразувател jw , двупосочен

1843 преобразувател м, пасивен пассивный преобразователь passive transducer transducteur passif passiver Wandlertrasduttore passivo

1844 преобразувател м, симетричен симметричный трансдуктор symmetrical transducer transducteur symétrique symmetrischer Wandler trasduttore simmetrico

1845 преобразувател м, стъпален каскадный преобразователь cascade converterconvertisseurs en cascade Kaskadenumformer convertitore in cascata

1846 препредаване е, автоматично автоматическая трансляция automatic retransmission retransmission automatique automatische Weitergabe ritrasmissione automatica

1847 преход м, емитеренэмиттерный переход emitter junction barrière de rémetteur Emitterübergang barriera d’emettitore

1848 преход м, колекторен коллекторный переход collector junction barrière du collecteur Kollektorübergang barriera di collettore

1849 преход м, скокообразен скачкообразный переход cuttingchangement brusque de séquences scharfe Überblendung dissolvenza istantanea

1850 пречупване c рефракция, преломление refractionréfractionBrechung, Refraktion rifrazione

1851 пречупване с, нормално стандартное преломление, нор-мальная рефракция

standard refraction réfraction normale Normalbrechung, Normalrefrak-

tion rifrazione normale

1852 пречупване с, понижено пониженное преломление, субре-фракция

subrefraction infra-réfractionInfrabrechung, Infrarefraktion infrarifrazione

1853 пречупване с, тропосферно тропосферное преломление tropospheric bending refraction troposphériquc troposphärische Brechung rifrazione troposferica привеждам в движение вж. за-движвам

приемане еж. радиоприемане

1854 приемане с, двойно суперхетеро-динно

приём с двойным преобразованием частоты

double superheterodyne reception réception à double changement de

fréquenceDoppelsuperempfang ricezione a doppia conversione di

frequenza

Page 161: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

159 П 1866nj855 ______________

1855 приемане с, линейно приём прямого усиления straight [tuned г. fj reception réception à amplification directe Geradeausempfang ricezione con amplificazione diretta

1856 приемане с на слух приём на слух aural receptionlecture [réception] au son Höraufnahme, Aufnahme nach dem

Gehör, Hörempfang, Lautlesen ricezione a udito

1857 приемане с, насочено направленный приём beam reception réception dirigée Richtempfang ricezione direttiva

1858 приемане с, регенеративно регенеративный приём regenerative reception réception à réaction Empfang mit Rückkopplung ricezione a reazione

1859 приемане с, свръхрегенератняно сверхрегенеративный приём superregenerative reception réception à superréaction superregenerativer Empfang, Pen-

delrückkopplungricezione per superregenerazione

1860 приемане с, суперхетеродинно супергетеродинный приём superheterodyne reception réception superhétérodyne Superheterodynempfang, Überiage-

rungsempfang ricezione supereterodina

1861 приемник мприёмник, приёмный аппарат receiver récepteur Empfänger, Empfangsapparat ricevitore

1862 приемник jw , автомобилен автомобильный радиоприёмник car radio auto-radio, poste-voiture Autoradio autoradio

приемник детекторен вж. при-емник л*, кристален

1863 приемник м, еталонен эталонный приёмник, приёмниксравнения

comparison receiver récepteur de comparaison Vergleichsempfänger ricevitore di confronto [di para-

gone]

1864 приемник м за насочено приемане приёмник для направленного при-ёма

directional receiver récepteur directionnel Richtempfänger ricevitore direzionaleприемник захранван с постоя-нен и променлив ток вж. приемник м с универсално за-хранване

приемник м, контролен вж. при-емник м, еталонен

1865 приемник м, кристален детекторный приёмник crystal receiver récepteur à cristal Kristallempfänger ricevitore a cristallo

1866 приемник м, линеен приёмник прямого усиления tuned radio-frequency receiver,

straigth receiverrécepteur à amplification directe Geradeausempfänger ricevitore ad amplificazione diretta

Page 162: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1867 160 П 1878

1867 приемник м, мрежов приёмник с питанием от освети*тельной сети, сетевой приемник

mains receiver poste [récepteur] secteur Netzempfänger ricevitore con alimentazione della

rete1868 приемник лг, н о с и м

переносный приёмник portable setposte portatif Tornisterempfanger, tragbarer Emp-

fänger apparecchio portatileприемник м, портативен емс. при-емник л/, носим

1869 приемник л/, радиотелеграфен радиотелеграфный приёмник radiotelegraph receiver récepteur radiotélégraphiqueF unktelegraphie-Empfänger ricevitore radiotelegrafico

1870 приемник м9 регенеративен регенеративный приёмник, радио-приёмник с обратной связью

regenerative receiver récepteur à régénération Empfänger mit Rückkopplung ricevitore a reazione [a regenera-

zione]1871 приемник м с висока селективност

высокоизбирательный приёмник single-signal receiverrécepteur à haute sélectivité hochselektiver Empfänger ricevitore di alta selettività приемник M c директно усилване еж. приемник м, линеен

1872 приемник м с универсално захран*ване

приемник с универсальным пита-нием

universal [all-mains] receiver poste récepteur tous courants, ré-

cepteur universelAllstromempfänger, GWS-Emp-

fângerricevitore per tutte le correnti

1873 приемник м9 суперхетеродинен супергетеродинный приёмник, су-пер, супергетеродин

superheterodyne receiver, super, su-perhet

récepteur superhétérodyne, super-hétérodyne

Zwischenfrequenzempfanger, Super, Superheterodyne-Empfänger

ricevitore supereterodine, superete- rodino

1874 приемник м, телевизионен телевизор, телевизионный приём-ник

television receiver téléviseur, récepteur de télévision Fernsehempfänger, Fernsehgerät ricevitore televisivo

1875 приемник м9 трилампов трёхламповый приёмник three-tube receiver, three-valve set appareil récepteur à trois lampes,

récepteur trilampes Dreiröhrenempfänger apparecchio radio a tre valvole

приемник л/, универсален вж. при-емник м с универсално захран-ване

1876 приемник м, четмрилампов четырёхламповый приёмник four-valve apparatusappareil récepteur à quatre lampes V ierröhrengerät apparecchio ricevitore a quattro

valvole1877 прислушване c, неразбираемо

невнятный переходный разговор inverted [imtelligible] crosstalk diaphonie inintelligible unverständliches Nebensprechen diafonia inintelligibile

1878 пробив м в изолацията пробой изоляции disruption of insulation percement de l’isolement Isolationsdurchschlagscarica disruptiva degli isolanti

Page 163: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1879 161 П 1892

1879 пробив м на диелектрик пробой диэлектрика dielectric breakdown rupture diélectrique dielektrischer Durchschlag perforazione del dielettrico

1880 проводимост жактивная проводимость, проводи-мость

conductance conductance Leitwert, Konduktanz, Wirkleitwert conduttanza

1881 проводимост ж, йонна ионная проводимость ionic conduction conduction ionique lonenleitung conduzione ionica

1882 проводимост д/, магнитна магнитная проводимость permeanceperméance magnetische Leitfähigkeit permeanza

1883 проводимост ж на късо съеди-нение, пълна

полная проводимость короткого замыкания

short-circuit admittance admittance de court-circuit Kurzschlußadmittanz, Kurzschluß-

scheinlcitwert ammettenza di corto circuito

1884 проводимост ж, повърхностна поверхностная проводимость leakanceperditance Nebenschluß, Abteilung disperdenza

1885 проводимост л л пълна полная проводимость admittance admittance Admittanz ammettenza

1886 проводимост ж, пълна входнаефективна

входная полная эффективная про-водимость

effective input admittance admittance d’entrée (d'un tube élec-

tronique) wirksame Eingangsadmittanz ammettenza d’ingresso

1887 проводимост ж, пълна комплексна комплексная полная проводимость complex admittance admittance complexe komplexer Scheinleitwert ammettenza complessa

1888 проводимост ж, пълна проходна полная проходная проводимость transfer admittance admittance de transfert Übertragungsleitwert ammettenza di trasferimento

1889 проводимост ж, реактивна реактивная проводимость susceptancesusceptanceBlindieitwert suscettanza

1890 проводник м проводник conductor conducteurLeiter, Leitung, Stromleiter conduttore

1891 проводник м> биметален биметаллический провод bimetallic wirefil bi-métallique Doppelmetalldraht, Bimetalldraht filo bimetallico

1892 проводник м, голголый [неизолированный] провод bare conductor conducteur [fil] nu blanker Leiter conduttore [filo] nudo

11 Радио и телевизия

Page 164: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1893 П 1904

1893 проводник л<, двужилен гплрмован экранированная параscreened pair paire blindée abgeschirmte Doppélader coppia schermata

1894 проводник м, екраниращ экранирующий провод shield wirefil de blindage Schirmdraht filo di schermaggio

1895 проводник jh , заземителен провод заземленияearth lead, ground-wire (US),

earth-wire (GB) fil de terre, fil de mise à la terre Erduugsleitung, Erdleitung, Erd-

draht, Erdseil filo [conduttore] di terra проводник лг, неизолиран еж. про-водник л/, гол

1896 проводник л<, ширмовая экранированный провод shielded wirefil [conducteur] blindé abgeschirmter Draht filo [conduttore] schermato прогноза ж, йоносферна вж. пред-виждане с, йоносферно

1897 програма ж программаProgramm (US), programme (GB) programme Programm programma

1898 програма ж, записана върху лентателевизионна. .

телевизионная программа, запи-санная на пленку

kinescope recording programme de télévision enregistré

sur film.gefilmtes Fernsehprogramm, Film-

aufnahme Дез Fernsehpro-gramms

ripresa di emissipne. televisiva

1899 продукти м мн на кръстосанатамодулация

составляющие перекрестной моду-ляции

intermodulation products produits d’intermodulation Interniodulationsprodukte prodo tti d’intermodulazione

1900 продължение c, бялобелое продолжение, „белая тя-нучка“

pulling on whitesfilage horizontalNachziehen, Weiß hinter Schwarz trascinamento

1901 продължение с, черночёрное продолжение, „черная тя-нучка“, чёрное после белого

black after white noir après blancSchwarz hinter Weißnero dopo il bianco

1902 продължителност ж на зареждане время (продолжительность] за-ряда

charging interval intervalle de temps pour charger Ladeintervallintervallo di carcica

1903 продължителност ж на импулса длительность [ширина] импульса pulse duration [length, width] largeur [durée] d’impulsion Impulsbreite, Impulsdauer durata [larghezza, lunghezza] dell’

impulso

1904 продължителност ж на кадъра длительность кадраpicture duration, frame ratedurée d’imageBilddauerdurata d’immagine

Page 165: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1905 163 П 1917

1905 проектиране е, насрещно проекция (телевизионного изоб-ражения) на непрозрачный экран

front projection projection frontale Aufprojektion proiezione frontale

1906 проектор м, телевизионен телевизионный проектор на боль-шой экран

large-screen television projector projecteur de télévision à grande

imageFernsehgroßbildprojektor proiettore a grande schermo

1907 прожектор лс, електронен электронный прожектор, электрон-ная пушка

electron gun canon électronique Strahlerzeuger proiettore elettronico

1908 прожекция ж на задния фон проекция заднего фона, рир-про-екция

background projection projection par transparence Hintergrundprojektion proiezione del fondo

1909 промяна ж на яркостта изменения яркости changes in brightness variations de brillance Leuchtdichtveränderungen variazioni in splendore

1910 проницаемост ж, диелектрична диэлектрическая проницаемость

[постоянная] permittivity constante diélectrique, permittivité dielektrische Konstante, Dielektri-

zitätskonstante, elektrische Durchlässigkeit, Permittivität

permittività, costante dielettrica

1911 проницаемост ж, магнитна магнитная проницаемость magnetic permeability perméabilité magnétique magnetische Leitfähigkeit [Durch-

lässigkeit]permeabilità magnetica

1912 проницаемост ж, решетъчна (налампа)

проницаемость сетки, коэффициент проницаемости

grid transparency, penetration fac-tor

transparence de grille Durchgriff inverso del fattore di amplificazione

1913 процеп м, въздушен воздушный зазор [промежуток] air gapentrefer Luftspalt interferro

1914 процеп Mt светлиненсветовая шель luminous slit fente lumineuse Lichtspalt fenditura luminosa

1915 процес м na дегектиране процесс детектирования process of detection processus de détection Detektionsprozeß processo di rivelazione

1916 процес м на детекция процесс детектирования process of detection processus de détection Detektionsprozeß processo di rivelazione

1917 процес M на износване процесс износа [истирания] phenomena of wear phénomènes d’usure Abnutzungserscheinungen fenomeni di logoro

Page 166: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

П 1918 164 П 1926

1918 пръстен м, дифракционен дифракционное кольцо diffraction ringanneau de diffraction Beugungsring anello di diffrazione

1919 псофометър м псофометр psophometer psophomètre Psophometer psofometro

1920 пулт м на управлението, централен центральный пульт управления central control deskrégie centrale, pupitre de commande

centralezentrales Mischpult banco [pulpito] centrale di con-

trollo

1921 пункт м за прослушване, главен главный пункт контрольного про-слушивания

centrai monitoring position position centrale de contrôle Kontrollzentrale, Überwachungs-

zentraleposto centrale di controllo

1922 пункт м за управлениепункт дистанционного управления centrai control position position centrale de réglage Regelzentrale, zentrale Regelstelle posto centrale di comando

1923 пупинизация ж пупинизация coil loading pupinisation Bespulung, Pupinisation pupinizzazione

1924 път м на отражениетопуть отражения hop trajet de réflexion Sprung traiettoria di riflessione

1925 път M на светлинните лъча путь световых лучейlight path trajet des rayons Strahlenweg tragito dei raggi

1926 пътечка ж, звукова звуковая дорожка sound trackpiste sonore Tonspur pista sonora

Page 167: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P1927 работа ж, дяплексна

диплексная работа diplex operation opération diplex Doppelsprechbetrieb operazione diplex

1928 работа ж, допускаща прекъсване работа, допускающая перебивание break-in operation fonctionnement en break-in „break-in“-Betriebsblocco forzato

1929 работа ж за излизане, външна внешняя работа выходаouter work function travail externe travail exteme äußere Austrittsarbeitlavoro esterno

1930 работа ж за излизане, вътрешна внутренняя работа выхода inner work functiontravail interne innere Austrittsarbeitlavoro interno

1931 работа ж, полудуплексна полудуплексная работа half-duplex operation semi-duplexHalb-Duplexsystem semi-duplex

1932 работа ж с ток в режим на покой режим тока покоя closed-circuit operation opération à courant constant Ruhestrombet riebesercizio a corrente costante

1933 равнина ж на изображението плоскость изображения image plane [surface] surface d’image, plan image Bildebenesuperficie d’immagine

1934 равнина ж на обектива, фокална фокальная плоскость объектива focal plane of the objectiveplan focal de 1’objectif Brennebene des Objektivs, Brenn-

ebene der Objektivlinse piano focale del obiettivo

1935 равнина ж на симетрия плоскость симметрии plane of symmetryplan de symétrie Symmetrie-Ebene piano di simmetria

1936 радар лг, Доплеров радар Допплер radar Dopplerradiorepérage par effet Doppler —

FizeauDoppler-Funkortung radar per effetto Doppler

1937 радиан м радиан radian radiant Radiant radiante

Page 168: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 1938 166 P 1950

1938 радио cрадио radio radio Funk radio

1939 радиоапарат м радиоприёмник radioreceiver radiorécepteur Radioempfänger radioricevitore

1940 радиовръзка ж, любителска радиолюбительская радиосвязь amateur radio linkcâble hertzien d’amateurs, liaison

radioélectrique d’amateurs Amateurfunkverbindung collegamento radiofonico di radio-

amatori, radiocollegamento di radioamatori

1941 радиовръзка ж, подвижна подвижная радиосвязь mobile radio service liaison mobile radiofahrbare [ortsveränderliche] Funk-

verbindung radiocollegamento mobile

1942 радиовълни ж мн радиоволны radio wavesondes radioélectriques Funkwellen radioonde, onde radio [radioelet-

triche]

1943 радиоканал м радиоканал radio channel canal radio Funkkanal, Radiokanal radiocanale

радиолампа ж вж, лампа, ж, електронна

1944 радиолиния ж, двупроводна двухпроводная линияtwo-wire [double] line ligne à deux conducteurs [bifilaire] Doppelleitung linea a doppio filo

1945 радиолокация ж, изохронна изохронная радиолокация isochrone determination détermination isochrone isochrone Ortbestimmung determinazione isocrona

1946 радиолъч м радиолуч radio beam faisceau Funkstrahl fascio radio

1947 радиолюбител м радиолюбитель amateur wireless operator sans-fiJiste Bastler-Rundfunkteilnehmer, Funk*

amateur, Rundfunkbastier, Funk- hastier

dilettante di radio•A R*

1948 радиомонитор м контрольное устройство радиопе-редачи

radio monitor moniteur d’émission radio Funksendemonitor, Kontrollemp-

fänger monitore di trasmissione radio

1949 радиомонтаж м звуковое объединение montageliaison sonore musikalische Überbrückung, montaggio

1950 радионавигация ж радионавигация radio navigation radionavigation Funknavigation radionavigazione

Page 169: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 1951 167 P 1964

1951 радиообмен м (между два пункта) радиообмен (между двумя опре-делёнными пунктами)

point-to-point radio communication radiocommunication entre deux

points fixesFunkverkehr zwischen festen Punk-

tenradiocommunicazione tra punti

fissi1952 радиопауза ж

сигнал паузы [покоя] interval signal signal de repos Pausenzeichen segnale d’intervallo

1953 радиопеленгатор м радиопеленгатор, радиокомпас direction finder radiocompas, radiogoniomètre Peilempfänger, Richtungsfinder,

Zeilfluggerät, Funkpeiler radiobussola, radiogoniometro

1954 радиопеленгация ж радиопеленгация, радио пелевт radio-direction finding radiolocalisation Funkpeilung radiolocalizzazione

1955 радиопредаване е радиопередача radio broadcastingdiffusion par voie radioélectrique Rundfunk radiodiffusione sonora

1956 радиопредаване c, външно внестудийное радиовещание outside broadcastг; diodiffusion en extérieur Außenübertragung, Reportage trasmissione esterna

1957 радиопредаване с, даплексно диплексная радиопередача diplex radio transmission radiotransmission diplex Diplexfunkübertragung radiotrasmissione diplex

1958 радиопредаване с, многократно многократная радиопередача multiplex radio transmission émission radio multiplex Mehrfachübertragung radiotrasmissione multiplex

1959 радиопредавател м радиопередатчик radio transmitter émetteur, transmetteur Funksender emettitore, trasmettitore

1960 радиопредавател м, искров искровый передатчик spark transmitterémetteur à éclateur [à étincelles] Funksender trasmettitore a scintilla

1961 радиопредавател м9 машинен машинный радиопередатчик alternator transmitter émetteur à alternateurM asch inerisender trasmettitore ad alternatore

1962 радиопредавател м, многоканален радиопередатчик многоканальнойсвязи

multiplex radio transmitter radioémetteur multiplex Multiplexsender radiotrasmettitore multiplex

1963 радиопредавател м, многообхва-тен

многочастотный передатчик multi-frequency transmitter émetteur à plusieurs fréquences Mehrfrequenzsendcr trasmettitore a più frequenze

1964 радиопредавател м, нерегистриран незарегистрированный радиопере-датчик

blacktransmitterposte [émetteur] clandestinSchwarzsenderemettitore clandestino

Page 170: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 1965 168 P 1977

1965 радиопредавател м c външно въз-буждане

передатчик с внешним возбужде-нием

driven sender [transmitter] émetteur piloté fremdgesteuerter Sender trasmettitore pilotato

1966 радиопредавател м c няколко но-сещи честоти

радиопередатчик со многими не-сущими

multi-carrier radio transmitter radioémetteur à plusieurs porteuses Funksender mit mehreren Trägern radiotrasmettitore a più portanti

1967 радиопредавател м с потиснатаносеща честота

передатчик с подавленной несущей частотой

suppressed-carrier transmitter émetteur à suppression de la por-

teuseSender mit Trägerunterdrückung trasmettitore a soppressione della

portante

1968 радиоприемане c радиоприём radioreceiving radioréception Radioempfang radioricazione

1969 радиоприемник м радиоприёмник radioreceiver radiorécepteur Radioempfänger radioricevitore

1970 радиоразпръскване c радиовещание radio broadcasting radiodiffusion Rundfunk radiodiffusione

радиослуталка ж вж. слушалка ж

1971 радиослушател м радиослушатель, слушатель listenerauditeur Hörer ascoltatore

1972 радиосонда ж радиозонд radiosonde radiosonde Funksonde radiosonda

1973 радиостанция ж радиостанция radio station station radio Funkstation stazione radio

1974 радиостанция брегова береговая радиостанция coast stationstation côtière Küstenfunkstelle stazione costiera

1975 радиостанция ж за обслужванена летища

аэродромная радиостанция airfield station station aéronautique Flughafen-F unkstelle stazione aeronautica [di aeroporto]

1976 радиостанция ж, самолетна самолётная радиостанция aircraft stationstation d’aéronef Luftfunkstelle stazione di aeronave

1977 радиотелеграма ж радиограмма wireless message radiotélégramme Funktelegramm radiogramma

Page 171: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 1978 169 P 1991

1978 радиотелеграфия ж радиотелеграфия radiotelegraphy radiotélégraphie Funkentelegraphie radiotelegrafia

1979 радиотелеграфия ж, буквена азбучная телеграфия alphabetic telegraphy télégraphie alphabétique Alphabet-Telegraphie telegrafia alfabetica

1980 радиотелеметрия ж радиотелеметрия radiotelemetrîng radiotélémesure Funkfernmessung radiotelemetria

1981 радиотелеуправление с радиотелеуправление radio-telecontrol radiotélécommande Funkfernsteuerung radiotelecomando

1982 радиотелефон м. портативен переносный радиотелефон walkie-talkie émetteur-récepteur portatif tragbarer Sprech-Sender-Empfänger stazione radio campale, trasmet-

titore-ricevitore portatile

1983 радиотелефония ж радиотелефония radio telephony radiotéléphonieF u nk fernsprechen radiotelefonia

1984 радиофициране с, жично проводное радиовещание wire broadcasting radiodistribution Drahtr und funkradiod istribuzione

1985 радиохоризонт м, радиогоризонт radio horizon radiohorizon Radiohorizont radioorizzonte

1986 радиочаст ж радиодетальradio materials [components! accessoires de radio Radiobedarf radiomateriali

1987 радиочестота ж радиочастота radio frequencyfréquence radioélectrique, radiofré-

quenceFunkfrequenz, Radiofrequenz radiofrequenza

1988 радист мрадист, радиооператор radio [wireless] operator sans-fil istFunker operatore radio

1989 разбираемост ж разборчивость intelligibility intelligibilité Verständlichkeit intelligibilità

1990 развивка ж развёртка scanninganalyse, exploration Abtastung analisi

1991 развивка ж, електронна электронная развёртка electronic scanninganalyse [balayage, exploration] élec-

troniqueelektronische Abtastung analisi [esplorazione] elettronica

Page 172: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 1992 170 P 2004

1992 развивка ж, кадрова кадровая развёрткаfield sweep, frame time base, frame

scanbase de temps de la trame [du

cadre]Bildabtastung base dei tempi del quadro

1993 развивка ж, механична механическая развёртка mechanical scanning analyse mécanique mechanische Abtastung analisi meccanica

1994 развивка ж, многоредова многострочная развёртка fine scanning balayage à haute définition Feinabtastung analisi ad alta definizione

1995 развивка ж, нелинейна нелинейная развёртка non-linear time basebase de temps non linéaire nichtlineare Abtastung base dei tempi non lineare

1996 развивка ж, презредна чересстрочная развёртка interlaced scanning, interlacing analyse entrelacée, entrelacement, in-

terlignageZwischenzeilenverfahren analisi interfacciata

1997 развивка ж, прогресивна прогрессивная развёртка progressive [sequental] scanning analyse continue unmittelbar aufeinanderfolgende Ab-

tastung, fortlaufende Abtastung, Zeile-für-Zeile-Abtastung

analisi continua [progressiva, se-quenziale]

1998 развивка ж с променлива скорост развёртка с переменной скоростью variable-speed scanning balayage à vitesse variable Abtastung mit veränderlicher Ge-

schwindigkeitanalisi a velocità variabile

1999 развивка ж, синхронна синхронная развёртка synchronous scanning balayage synchrone Synchronab tast img analisi sincrona

2000 развивка ж, спирална спиральная развёртка helical scanning balayage hélicoïdal Schrau benlinienabtastung ricerca elicoidale

20Û1 раздвоение c, магшггно-Йонно (на лъч, вълна)

магнитоионное двойное прелом-ление

magneto-ionic double refraction dédoublement magnéto-ionique magnetoionische Doppelbrechung doppia rifrazione magneto-ionica

2002 разкъсване c на цветовете разрыв цветовcolour break-up décomposition des couleurs Fa rbenlosbrechen scomposizione di colori

2003 разлагане c разложение dispersion décomposition Zerlegung decomposizione

2004 размагшггване c размагничивание demagnetization désaimantation Entma gnetisierung d ismagnetizzê zione

Page 173: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2005 171 P 2017

2005 размах мразмах peak-to-peak value valeur de crête à crête Spitzen-Spitzenwert valore da cresta a cresta

2006 размах на пълния видеосигнал амплитуда полного видеосигнала total amplitudeamplitude ou signal d’image com-

pletGésamtamplitu de ampiezza vera del segnale video

completto2007 размах м на сигнала

размах сигнала double-amplitude-peak, peak-to-peak

amplitude [value]amplitude crête-à-crête Spit2e-zu-Spitze-Àmplitude, SS-Am-

plitudeampiezza da cresta a cresta

2008 размах м на сигнала на изобра-жението

амплитуда сигнала изображения picture-signal amplitude amplitude du signal vision Bildamplitude ampiezza vera del segnale video

2009 размах м на синхросигнал размах синхронизующего сигнала synchronizing signal [sync-pulse] am-

plitudeamplitude de synchronisation [de

la synchro]Synchronisiersignalamplitude, Syn-

chroamplitudeampiezza del segnale di sincronizza-

zione2010 размах м от бяло до черно, ам-

плитуденамплитудный размах от белого до чёрного

white-to-black amplitude range taux de modulation Frequenzänderung zwischen Weiß

und Schwarzampiezza da cresta a cresta da bianco

a nero

2011 разпределение c на групите распределение групп group allocation répartition de groupes Gruppenverteilung ripartizione di gruppi

2012 разпределение c на полето распределение поляfield distribution répartition du champ Feldverteilung ripartizione di campo

2013 разпределение c на яркостите распределение яркости distribution of brightness répartition de brillance Leuchtdichtverteilen ripartizione di splendore

2014 разпределител мраспределитель distributor distributeur, répartiteur Verteiler distributore, ripartitore

2015Уразпространение сf распространение propagation propagation Ausbreitung propagazione

2016 разпространение c на вълните,насочено

направленное распространение волн

traped mode mode de propagation guidée geleitete Schwingungsart modo di propagazione guidata

2017 разреждане c на кондензатор разряд конденсатораdiscarge of a condenser [capacitor} décharge d’un condensateur Entladung eines Kondensators scarica di condensatore

Page 174: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2018 172 P 2030

2018 разряд м, атмосферен атмосферный разряд atmospheric discharge décharge atmosphérique atmosphärische Entladung scarica atmosferica

2019 разряд м, пробивен пробивной разряд, пробой disruptive discharge décharge disruptive Durchschlag, Durchbruchsentla-

dungscarica disruptiva

2020 разсейване c на енергия рассеяние энергии dissipation of energy dissipation d’énergie Energiedissipation dissipazione di energia

2021 разсейване с, тропосферно тропосферное рассеяние tropospheric scattering diffusion troposphérique troposphärische Streuung diffusione troposferica

2022 разстояние c расстояние distance espacement, distance Abstand spaziatura, spazio

2023 разстояние с между редовете расстояние между строками scanning séparationpas d’exploration Zeilenabstand passo di esplorazione

2024 разстояние c по въздушна линия расстояние по прямойair-line distance distance à vol d’oiseau Lu f tlinienentfernung distanza in linea d’aria

2025 разстройвам расстраивать detune désaccorder verstimmen disaccordare

2026 разстройване c расстраивание, расстройка detuningdésaccord Verstimmung disaccordo, dissintonia

2027 разтягане с на част от изображе-нието

растягивание части изображения pulling expansion partielle d’image Bilddehnung trascinamento

2028 разфокусиране с дефокусировка, расфокусировка defocussingdéfocalisation Defokussierung defocalizzazione

2029 разхождане c дивергенция, расхождение divergencedivergence Divergenz divergenza

район м на действие (на радиопре-давател) вж, далечина ж на действие (на радиопредавател)

2030 район м на действие на телевизио-нен предавател

дальность действия телевизион-ного передатчика, дальность приёма телевизионной станции

television range portée de l’émetteur de télévision Fernsehreichweite portata di televisioncfdell'emettitore]

Page 175: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2031 173 P 204®

2031 район м на смущения зона помех interference area zone de brouillage Störungsgebietzona di disturbo

2032 рамо c на грамофонна мембрана тонармpick-up arm bras de lectureTonarm braccio del riproduttore

2033 растер л/, телевизионен телевизионный растер television raster trame de télévision Femsehbildraster, Fernsehraster trama di televisione

реактанс л< аж. сопротивление е, реактивно

2034 реверберация ж реверберация, послезвучание reverberation réverbérationRückprall, Nachhall riverberazione

2035 регенерациярегенерация, положительная об-ратная связь

regeneration, positive feedback réaction positive Rückkopplung reazione positiva

2036 регенерация ж на импулси регенерация импульсов pulse regeneration régénération des impulsions Impulsverbesserung rigenerazione di impulsi

2037 регулатор м на контраста регулятор контрастности contrast control régulateur de contraste Kontrastregler regolatore del contrasto

2038 регулатор м на напрежението, ав-томатичен

автоматический регулятор напря-жения

automatic voltage regulator régulateur automatique de tension selbsttätiger Spannungsregler regolatore automatico di tensione

2039 регулатор м на настройка, авто-матичен

автоматический регулятор на-стройки

automatic tuning control dispositif d’accord automatique automatische Scharfabstimmung regolatore automatico di sintonia,

[di accordo]

2040 регулатор At на нивото на звука регулятор усиления [громкости] volume controlrégulateur d’amplification Lautstärkeregler, Verstarkungsreg-

1er"regolatore di amplificazione [di-

volume]

2041 регулатор м на предаването регулятор передачи transmission regulator régulateur de transmission Übertragungsregler regolatore della trasmissione

2042 регулатор м на размера по вер-тикала

регулятор размера по кадрам frame ampi it г de [vertical size] con-

trol régulateur de la hauteur de la trame•

[du cadre]Teilbild höhenregier, Vertikalregler regolatore dell’altezza del quadro

2043 регулатор м на синхронизацията регулятор синхронизации synchronization control régulateur de synchronisation Kippfrequenzregler, Synchronisa-

tionsreglerregolatore di sincronizzazione

Page 176: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2044 _______ 174 P 2054

2044 регулатор м на усилванерегулятор усиленияgain controldispositif de réglage de l’amplifi-

cationVerstärkungsregler dispositivo di regolazione d’ampli-

ficazione

2045 регулатор м на усилване, автома-тичен

автоматический регулятор усиле-ния

automatic gain [volume] control régulateur automatique de sensibi-

lité, commande automatique de gain, correcteur d’évanouissement

automatischer Lautstärkeregler regolatore automatico di guadagno

2046 регулатор м на центровката регулятор центрирования centring control régulateur de centrageZen trierungsregler regolatore di centraggio

2047 регулатор м на яркостта регулятор яркости background [brightness, brillance]

controlrégulateur de la brillance [de la

luminance]Helligkeitsregîer regolatore di brillantezza [di lumi-

nosità]

2048 регулатор м c реакция регулятор, действующий по реак-ции

backward-acting regulator régulateur à réaction Rückwärtsregelung regolatore a reazione

2049 регулатор м, хоризонтален регулятор ширины изображения width controlrégulateur de la largeur d’image Bildbreiteregler regolatore della larghezza d’imma-

gine

2050 регулиране cрегулировка, установка adjustment réglage Regelung regolazione

2051 регулиране с на ниските тонове регулировка басовbase control réglage des basses fréquenoes Baßregelung regolazione dei bassi

2052 регулиране c на усилванерегулировка усиления gain adjustment réglage de l’amplification [du gain] Verstärkungsregelung, Regulierung,

(Einstellung] der Verstärkung regolazione d*amplifica2ione [del

guadagno]

2053 регулиране c на усилване, авто-матично

автоматическая регулировка уси-ления

automatic gain control réglage automatique de gain automatische Verstärkungsregelung regolazione automatica di amplifi-

cazione

2054 регулиране c на усилване, автома-тично безшумно

бесшумная автоматическая регули-ровка усиления

quiet automatic gain control réglage automatique silencieux de

gaingeräuschfreie automatische Verstär-

kungsregelungregolazione automatica silenziosa

di guadagno

Page 177: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2055 175 P 2065

2055 ретулиране c на усилването със за-къснение, автоматично

автоматическая регулировка уси-ления с задержкой, задержанная автоматическая регулировка

biased [delayed] automatic gain control

réglage automatique de gain retardé verzögerte automatische Verstär-

kungsregelungregolazione automatica di guadagno

(ritardata) a soglia

2056 регулиране c на честотата, авто-матично

автоматическая подстройка ча-стоты

automatic frequency control réglage automatique de fréquence automatische Frequenzregulierung controllo automatico di frequenza

2057 регулиране с на яркостта, авто-матично

автоматическая регулировка ярко-сти [фона]

automatic background [brightness] control

commande automatique de la lumi-nance

selbsttätige Helligkeitsregelung controllo automatico della lumino-

sità

2058 регулировка ж на линейността регулировка линейности linearity control contrôle de la linéarité Linearitâtsregelung controllo della linearità

2059 регулировка ж на фокуса регулировка фокуса focus control commande de la netteté, réglage du

foyerBrennpunktregel ung controllo del fuoco

2060 регулировка ж на честотата покадри

регулировка частоты кадровой раз-вёртки

field frequency control réglage de cadre [de trame] Bildwechselfrequenzregelung aggiustamento del quadro

2061 регулировка ж на честотата поредове

регулировка частоты строк horizontal bold control commande horizontale Frequenzregelung des Zeilenkippge-

nerators, Zeilenfrequenzregelung controllo orizzontale

2062 регулируемост ж регулируемость adjustabilitycondition (possibilité] de réglage Einsteilbarkeit condizione [possibilità] di regola-

zione

2063 режим лг, импулсен импульсный режим pulse operation technique des impulsions Impulsbetrieb, Pulsbetrieb funzionamento ad impulsi

2064 режим м клас А работа лампы класса А class A valve operation fonctionnement d’un tube à vide

en classe AA-Schaltung, Klasse-A-Betrieb esercizio di una valvola in classe A

2065 режим м клас AB работа лампы класса AB class AB valve operation fonctionnement d’un tube en classe

ABAB-Schaltung, Klasse-AB-Betrieb esercizio di una valvola in classe AB

Page 178: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2066 176 P 2079

2066 режим м клас В работа лампы класса В class В tube [valve] operation fonctionnement d’un tube à vide

en classe ВB-Schaltung, Klasse-B-Betrieb esercizio di una valvola in classe В

2067 режим м клас С работа лампы класса С class С tube [valve] operation fonctionnement d’une tube à vide

en classe CC-Schaltung, Klasse-C-Betrieb esercizio di una valvola in classe C

2068 режим м на насищане режим насыщения saturation state régime de saturation Sättigungsgebiet regime di saturazione

2069 резистор jf, високоомен высокоомное сопротивление high-ohmig resistance résistance fort-ohmique Hochohmwiderstand resistenza forte omica

2070 ред Mстрока line ligne Zeile linea, riga

2071 ред м, активен активная строка active line ligne utile wirksame Linie linea utile

2072 ред м на развивката строка развёртки scanning lineligne d’analyse [de balayage, d’ex-

ploration] Abtâstzeile linea di analisi

2073 резонанс м резонанс resonance résonance Resonanz risonanza

2074 резонатор м, кварцов кварцевый резонатор quartz resonator résonateur à quartz Quarzresonatorunità piezoelettrica

2075 резонатор л<, обемен объёмный резонатор cavity resonator cavité résonante Hohlraumresonator risonatore a cavità

2076 рекордер мрекордер cutter, mechanical recording head graveur, tête d’enregistrement mé-

canique Schneiddoseregistratore meccanico

2077 реле с реле relay relais Relais relè

2078 реле с без неутрално положение,поляризирано

поляризованное реле без среднего стабильного положения

side-stable relay relais polarisé à deux positions

stablespolarisiertes Relais oline stabile

Mittelstellungrelè polarizzato a due posìzion

stabili2079 реле е, бързодействуващо

быстродействующее реле high-speed relayrelais à action rapide Schnellrelais relè ad azione rapida

Page 179: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2080 177 P 2092

2080 реле c, вибрационно вибрационное реле vibrating relay relais vibrant Schwingankerrelais, Vibrations-

relaisrelè a vibrazione

2081 реле е, включващо включающее реле connecting relay relais de connection Durchschaltrelais, Anschluflrelais,

Anschallrelaisrelè di collegamento

2082 реле c, двустепенно двухступенчатое реле two-step relayrelais à action échelonnée [à double effet] Stufenrelaisrelè a doppio effetto (a due passi]

2083 реле c, електромагнитно электромагнитное реле electromagnetic relay relais électromagnétique elektromagnetisches Relais relè elettromagnetico

2084 реле с, електронно электронное реле termionic relay relais électronique Elektronenrelais, elektronisches Re-

laisrelè [soccorritore] elettronico

2085 реле с, електротермично электротермическое реле, термо-реле

electrothermal [thermal] relay relais électrothermique Thermorelais relè elettrotermico

2086 реле c, живачнортутное реле mercury relay relais à mercure. Quecksil berrela is relè a mercurio

12 Радио и телевизия

2087 реле е за променлив токреле переменного тогаА. С. relay relais à courant alternatif Wechselstromrelais relè a corrente alternata

2088 реле с, импедансно реле-дроссель, реле с большойин ду кти вностью

high-impedance relay relais à grande impédance Drosselrelais, Relais mit hoher

Impedanz relè ad alta impedenza

2089 реле е, коерцитивно коэрцитивное реле remanent relay relais à rémanence Remanenzrelaisrelè a rimanenza

2090 реле c, контролно контрольное [управляющее] реле pilot relayrelais pilote Pilotrelais, Steuerrelais relè pilota

2091 реле с на задействуване, закьсни-телно

медленно-срабатываюшее реле slow-operating relay relais à action lente [à attraction

retardée]Relais mit Anzugverzögerung, Ver-

zögerungsrelais relè ad azione lenta [ritardata]

2092 реле c на отпускане, закьснително медленно-отпускающее реле slow-release relayrelais à relâchement retardé [à re-

tardement] abfallverzögertes [langsam abfallen-

des] Relais relè ritardato alla caduta

Page 180: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2093 178 P 2104

2093 реле c, неполяризирано неполяризованное реле non-polarized relay relais non-polarisé stromrichtungsurabhängiges Relais relè non polarizzato

2094 реле с, поляризирано поляризованное реле polarized relay relais polarisépolarisiertes [stromrichtungsabhän-

giges] Relais relè polarizzato

2095 реле с, постояннотоково реле постоянного токаD. С. relay, direct-current relay relais à courant continu Gleichstromrelais /relè a corrente continua

2096 реле c c блокировка реле c самоблокировкой latching relayrelais à verrouillage selbsthaltendes Relais mit mechani-

scher Sperre relè a chiavistello

реле с c двоен ефект вж. реле с, двустепенно

2097 реле с с неутрално положение,поляризирано

поляризованное реле с нейтраль-ным положением

neutral relay relais neutre neutral eingestelltes polarisiertes

Relais relè neutro

2098 реле с с подвижна бобинка магнитоэлектрическое реле, релес подвижной катушкой

moving-coil relay relais à cadre mobile Drehspulrelais relè a bobina [spirale] mobile

2099 реле c c шунтирано поле реле c магнитным шунтом shunt-field relayrelais à champ en shunt Relais mit magnetischem Neben-

schlußrelè a campo in derivazione

2100 ретрансляция ж, телевизионна телевизионная ретрансляция ball reception, relay television télévision retransmise, réception ев

balle, relais de télévision Ballempfang, Relaisfemsehen ritrasmissione, rimbalzo

2101 рефлектор м рефлектор, отражатель reflector, mirror réflecteurReflektor riflettore

2102 рефлектор ж, параболичен параболический отражатель parabolic reflector réflecteur parabolique parabolischer Reflektor riflettore parabolico

2103 рефракция ж рефракция, переломление refractionréfraction Brechung rifrazioneрефракция ж, нормална вж. пре-чупване е, нормално

2104 решетка ж, антидинатронна защитная сетка suppressor gridgrille d’arrêt, électrode [grille] de

freinageFanggitter, Bremsgitter griglia di arresto [soppressore, di

soppressione]

Page 181: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

P 2105 179 P 2107

2105 решетка ж, екранираща экранирующая сетка screen grid grille-écran Schirmgittergriglia schermoрешетка ж, катодна решетка ж, пространственозащитна

2106 решетка ж, кристална кристаллическая решётка crystal latticeréseau cristallin Kristallgitter rete cristallina

2107 решетка ж, пространственоза-щитна

катодная сетка (для нейтрализа-ции пространственного заряда)

space-charge gridgrille de champ [de charge d’espace] Raumladegitter, Raumladungsgitter griglia a carica spaziale

Page 182: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

2108 самовъзбуден самовозбужденный self-excited auto-excité selbsterregt autoeccitato

2109 самовъзбуждане c самовозбуждение singing amorçage, sifflement Pfeifenfischio

2110 самовъзбуждане с на ниски че-стоти

возбуждение на низких частотах motorboating amorçage basse fréquence, crépite-

ment motor-boating Blubbern, Tröpfeln crepitio, oscillazioni interminenti

di amplificatore

2111 самоиндукция ж самоиндукция, собственная ин-дуктивность

self-induction induction propre, auto-induction,

self-inductionSelbstinduktion induzione propria, autoinduzione

2112 самоиндукция ж, донастройваща выравнивающая [сглаживающая]самоиндукция

equalizing self-inductance self-induction d’égalisation Glättungsselbstinduktion induttanza di livellamento

2113 самоиндукция ж, плавно проме-няща ce

плавно регулируемая самоиндук-ция

continuously variable self-induction self-induction variable de façon

continue kontinuierlich veränderliche Selbst-

induktion autoinduzione variabile di forma

continuaсветване c вж, блясък .и, светлинне

2114 светене с, катодно катодное свечение negative glow lueur négative negatives Glimmlicht luminosità negativa

2115 светлоотдаване ссветовая отдача, отдача источника света

efficiency of a luminous source rendement d’une source lumineuse,

coefficient d’efficacité lumineuse Lichtausbeute efficienza luminosa

2116 светлофилтър м (за намаляванена отразената светлина)

оптический светофильтр, защит-ный фильтр для уменьшения внешней засветки

optical light filter filtre optique antiréflexion Reflexschutzfilter filtro ottico antiriflessione

Page 183: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2117_____________ 181 C 2130

2117 светлофилтър л/, неутрален нейтральный светофильтр neutral filterfiltre neutre Neutralfilter filtro neutro

2118 светлофилтър w, цветен цветной фильтр [светофильтр] coloured filterfiltre coloré Farbfilter filtro coloralo

2119 светлочувствителен светочувствительный, фотонув-ствительный

photosensitive photosensitive lichtempfindlich fotosensibile

2120 свиване ссжатие compression compression Kompression compressione

2121 свиване с на бялотосжатие (видеосигналов в области) белого

white compression compression du blanc Weißpegelkompression compressione del bianco

2122 свиване c на чернотосжатие (видеосигналов в области) чёрного

black compression compression du noir Schwarzkompression compressione del nero свистене с вж. самовъзбуждане с

2123 свръхмодулация ж перемодуляция overmodulation surmodulation Übermodulation sovramodulazione

2124 свръхпречупване c сверхпреломление, супер-рефрак-ция

superrefraction superréfraction Superbrechung, Superrefraktion soprarifrazione

2125 свръхпроводимост ж сверхпроводимость hyperconductivity supra-conductivitéÜ ber kon dukti vitä t superconduttività

2126 свързване е связывание, связь coupling couplage Kopplung accoppiamento

2127 свързване c в първична група связь в первичной группе group linkliaison en groupe primaire Gruppenverbindung collegamento in gruppo primario

2128 свързване c, капацитивно ёмкостная связь capacitive coupling couplage capacitif kapazitive Kopplung accoppiamento capacitivo

2129 свързване c, каскадно каскадное включение, включениеступенями

cascade connection couplage en cascade Hintereinanderschaltung, Kaskaden-

schaltungcollegamento in cascata

2130 свързване c, критично критическая связь critical coupling couplage critique kritische Kopplung accoppiamento critico

Page 184: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2131 182 C 2141

2131 свързване c, трансформаторно трансформаторная связь transformer coupling couplage par transformateur Transformatorkopplung accoppiamento per trasformatore

2132 свързване с чрез резистор гальваническая связьresistive coupling (US), resistance

coupling (GB) couplage par résistance Widerstandskopplung accoppiamento resistivo

2133 сектор м сектор sector secteur Sektor settore

2134 сектор м9 мъртъв (при фототе-леграфия)

мёртвый сектор clip [dead] sector secteur mort Befestigungsstreifen settore morto

2135 секция ж на вторичната трупа секция сверхгруппы supergroup sectionsection de groupe sécondaîre Übergruppenabschnitt sezione gruppo secondario

2136 секция ж със симетрични чифтове,линейна

участок цепи многократной связи посредством симметричных nap жил

carrier line section section de ligne à paires symétri-

ques Doppeladerleitungsabschnitt sezione di linea a coppie simme-

triche

2137 секция ж, триодна (на комбини-рана радиолампа)

триодная секция triode section section triode Triodenteil sezione triodoселективност ж вж. избирател-ност ж

селективност ж на радиоприем-ник вж. избирателност ж на приемник

2138 селектор м> временен временной селектор time gateporte à intervalle de temps sélec-

tionnéTor mit spezifischem Zeitintervall circuito ad ammissione controllata,

circuito porta di tipo temporale

2139 селектор м9 синхронен временен синхронный временной селектор synchronous gatecréneau synchronisé, porte syn-

chroniséeSynchrontor porta sincronizzata

2140 сенник мзащитный светофильтр (на труб* ке — для уменьшения внешней засветки)

ambient light filter filtre optique Raumlichtfilter filtro ottico

2141 сенсибилизатор м сенсибилизатор sensitizer activateur, activant Aktivator attivatoreсенсибилизиране с вж. очувствя- ване с (на телевизионна тръба)

серия ж вълни вж. поредица ж вълни

Page 185: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2142 183 C 2155

2142 серия ж кодови знаци серия кодовых знаков figures casesérie de chiffres Zahlen gruppe serie di cifre

2143 серия ж, периодична импулсна периодическая импульсная по-сылка, периодическая серия им-пульсов

periodic pulse-train série d’impulsions périodique periodische Impulsgruppe [Puls-

gruppe]serie d’impulsi periodici

2J44 серия ж променливи сигнали серия элементов (дискретного) сигнала

reversals roulement Stromwechsel rullo

2145 сечение с на електронния сноп,напречно

поперечное сечение пучка aperture of the beam, beam width section transversale du faisceau Bündeldurchschnitt sezione trasversale del fascio

2146 сечение с на жипа сечение проволоки cross section section droite du fil gerader Drahtquerschnitt sezione trasversale di filo

2147 сечение c, напречно поперечное сечение cross sectioncoupe en travers [transversale] Querschnitt sezione trasversale

2148 сигнал мсигнал signal signal Signal segnale

2149 сигнал л/, блокиращ сигнал блокировки [занятия] blocking signalsignal de blocage Besetzsignal, Blockierungssignal segnale di bloccaggio

2150 сигнал м9 водещ ведущий сигнал driving signal signal d’excitation Treibersignal segnale di eccitazione

2151 сигнал м, входящ входной сигнал input signal signal d’entrée Eingangssignal segnale di entrata

2152 сигнал м, гасящ гасяший сигнал black-out [blanking] signal impulsion de suppression du fai-

sceau, signal de suppressionAustastimpuls, Austastsignal impulso di cancellazione [soppres-

sione]

2153 сигнал-генератор м сигнал-генератор, генератор стандартных сигналов

signal generator générateur de signaux, hétérodyne Signalgenerator, Prüfsender generatore di segnali

2154 сигнал .и» електрически электрический сигнал electrical signalsignal électrique elektrisches Signal segnale elettrico

2155 сигнал м за бедствие сигнал бедствия distress signalsignal de détresse Notzeichen, Notruf segnale di pericolo

Page 186: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2156 184 C 2168

2156 сигнал м за намесванесигнал для вмешательства forward transfer signal signal d’intervention Zwischenkunftsignal segnale di assistenza

2157 сигнал и за особен вид отметка об особом виде иликатегории

prefix signal de déclanchement Vorbereitungszeichen. Vorimpuls segnale di avviamento

2158 сигнал м за отговор ответный сигнал answer signal signal de réponse Antwortzeichen, Beginnzeichen segnale di risposta

2159 сигнал м за повикванесигнал посылки вызова, вызывной сигнал

audible ringing signal, ringing tone totalité de retour d’appel Freizeichensegnale di libero

2160 сигнал м за помощ сигнал бедствия, SOS distress signal, SOSsignal de détresse [de secours],

SOSNotsignal, Notzeichen, SOS segnale di soccorso, SOS

2161 сигнал .и за потвърждаване на приемэнето

сигнал подтверждения приёма acknowledgment signal signal d’accusé de réception Empfangsbestätigungssignal segnale di riconoscimento

2162 сигнал .и ,,заето“, светлинен мигающий сигнал занятости engaged [busy-fla$h[ signal signal lumineux d’occupation Besetzflackerzeichensegnale luminoso di occupato

2163 сигнал л/, закъснял синхронизиращ задержанный синхронизм рующийсигнал

delayed synchronization signal signal de synchronisation différé verzögertes Synchronisa ttonssignal segnale di sincronizzazione ritardata

2164 сигнал .и, звуков звуковой сигнал sound signal signal de son Tonsignal segnale di suono

2165 сигнал л<, изходен выходной сигнал output signal signal de sortie Ausgangssignal segnale d’uscita

2166 сигнал ,w „кой сте вие?“ сигнал „кто там?“ „who are you“ signal signal „qui êtes vous?“ Wer-da-Zeichen segnale ,.chi è“

2167 сигнал a i, компенсиращ трапецо-видните изкривявания по редове

коррекция трапецеидального ис-кажения строк

line keystone correction compensation de la distorsion tra-

pezoidale des lignesAufhebung der trapezförmigen Zei-

lenverzeichnungcompensazione della distorsione

trapezoidale di linea

2168 сигнал л/, компенсиращ чернотопетно

сигнал компенсации чёрного пятна shading-compensation signal signal compensateur de taches, si-

gnal de correctionSchatten kompensationssignal segnale di compensazione di ombra

Page 187: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

€ 2169 185 C 2181

2169 сигнал и, комплексен синхрони-зиращ

сложный сигнал синхронизации composite synchronization signal signal de synchronisation zusammengesetztes Synchronisier-

signalsegnali complessivi di sincronizza-

zione

2170 сигнал л/, коригиращ корректирующий сигнал correcting [error] signal signal de correction Kor rek t ionssignal segnale di correzione

2171 сигнал м, линейно изменят cenoредове

строчный пилообразный сигнал, пилообразный сигнал строчной развёртки

line saw-toothdent de scie du balayage hori-

zontalZeilensägezahnsignal dente di sega di linea

2172 сигнал м, модулиращ модулирующий сигнал modulation [programme] signal signal de modulation [modulant] M od ulationssignalsegnale di modulazione

2173 сигнал м на изображението сигнал изображения picture signalsignal d’image Bildsignal segnale di immagine

2174 сигнал м на изображението, пълен полный сигнал изображения, пол-ный телевизионный сигнал

composite video signal signal vidéo total zusammengesetztes Bildsignal segnale video complessivo

2175 сигнал .и, непрекъснат беспрерывный сигнал sequence signal signal complexe pausenfreies Signal segnale complesso

2176 сигнал от камерата, изходящ сигнал на выходе телевизионнойкамеры

camera signal signal de camera Kamerasignal segnale di camera

2177 сигнал л/, ответен сигнал обратного вызова backward recall signal signal de rappel en arrière Rückwärtsrückr и fsegnale dì richiamata al Г indietro

2178 сигнал м, повтарян повторяемый сигнал repeated signal signal répété wiederholtes Signal segnale ripetuto

2179 сигнал м, прислушващ ce переливающийся сигнал overflow, spill-over débordement Überlaufen extracorrente

2180 сигнал л/, простсигнал, состоящий из одной ком-поненты

single-component signal sign?I à composante unique Einfachsignal, Eini’achzeichen segnale a componente unica

2181 сигнал м, пълен телевизионен полный телевизионный сигнал composite signalsignal compose Bildsignalgemisch segnale composto

сигнал м SOS вж, сигнал м за помощ

Page 188: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2182 186______ C 2194

2182 сигнал м със закъснение, гасящ задержанный гасящий сигнал delayed blanking signalsignal de suppression différé verzögertes Austastsignal segnale di soppressione ritardato

2183 сигнал M, синхронизиращ синхронизирующий сигнал, син-хросигнал

synchronizing signal signal [top] de synchronisation Synchronisiersignal, Synchronsignal segnale di sincronizzazione

2184 сигнал м, сложен составной сигнал multi-component signal signal à plusieurs éléments zusammengesetztes Signal segnale a più componenti

2185 сигнал м, служебен условный знаксие signal d’avertissement [d’ordre] Regiesignal, Signal, Stichwort,

Zeichen segnale di azione

2186 сигнал м, спиращ сигнал остановки stop signalémission [signal] d’arrêt Sperrschrittsignal segnale di arresto

2187 сигнал м, телеграфен телеграфный сигнал code character signal télégraphique Telegraphierzeichen segnale telegrafico

2188 сигнал м9 цветен цветовой сигнал chrominance signal signal de chrominance Farbsignalsegnale colorato

2189 сигнализатор м за пожар устройство пожарной сигнализа^ции

fire alarm device avertisseur d’incendie Feuermelder segnalatore d’incendio

2190 сигнализация жпередача сигналов, сигнализация signalling signalisationSignalgebung, Zeichengabe, Zeichen-

gebung segnalazione

2191 сигнализация ж, автоматична автоматическая сигнализация automatic signalling signalisation automatique, transmis-

sion automatique des signauxselbsttätiger Ruf, selbsttätiges Zei-

chengebungtrasmissione automatica dei segnali

2192 сигнализиране c, диференциална дифференциальное сигнализиро-вание

differential signalling signalisation différentielle Differentialsignalisierung segnalazione differenziale

2193 сигнализиране с в обратна по-сока

обратная передача сигналов backward signalling signalisation vers l’arrière Rückwärtszeichengebung, segnalazione all’indietro

2194 сигнализиране c в права посока передача в прямом направлении forward signalling signalisation vers l’avant Vorwärtssignalisierung segnalazione in avanti

Page 189: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2195 187 C 2207

2195 сигнализиране c c диференцираниимпулси

сигнализация c дифференцирован-ными импульсами

differentiated-impulse signalling signalisation à impulsions diffé-

rentiéesSignalisierung segnalazione ad impulsi differen-

ziati2196 сигнализиране с c обща честота на

кодовите сигнали сигнализирование при общей ча-стоте кодовых сигналов

single-frequency signalling signalisation à fréquence commune Signalisierung mit gemeinsamer Co-

designalfrequenz segnalazione a frequenza comune

2197 сигнализиране c c постоянен ток сигнализация постоянным током direct-current signalling, DC-sig-

nalling signalisation à courant continu Gleichstromsignalisierung segnalazione a corrente continua

2198 сигнализиране c c работен ток сигнализация рабочим током open-circuit signallingsystème à fermeture de circuit Arbeitsstromverfahren sistema a circuito aperto

2199 сила ж, електродвижеща контакт-на

контактная электродвижущая сила contact electromotive force force électromotrice de contact Kontakt-E.M»K.forza elettromotrice di contatto

2200 сила ж на звука сила звука sound intensityforce [intensité] du son» intensité

acoustique [sonore]Klangintensität, Schallintensität,Ton-

intensität, Lautstärkeeindruck, Lautstärke, Schallstärke, Ton-stärke

intensità [forza] del suono, intensità acustica [sonora]

2201 сила лс, противоелектродвижеща противоэлектродвижущая сила counter electromotive force force contre-électromotrice gegenelektromotorische Kraft, Ge-

gen-E.M.K.forza controelettromotrice

2202 синтез м на схемасинтез контура network synthesis synthèse de réseau Synthese des Netzwerkes sintesi di rete

2203 синтезиране c на изображението» синтез изображенияpicture synthesis synthèse de l’image Bildzusammensetzung sintesi dell’immagine

2204 синусоида ж синусоида sine line sinusoïde Sinuslinie sinusoide

2205 синхрогенератор м синхрогенератор synchronizing pulse generator générateur de synchronisation Synchronisierungsgenerator, Takt-

geber, Impulsgebergeneratore di sincronizzazione

2206 синхронизация ж синхронизация synchronization synchronisation Synchronisation messa in fase

2207 синхронизация ж по редове синхронизация строчной [горизон-тальной] развёртки

horizontal synchronization synchronisation horizontale Horizontalsynohronisierung sincronizzazione orizzontale

Page 190: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2208 188 C 2220

2208 синхронизиране c по кадри регулировка синхронизации по вер-тикали (по кадрам]

vertical hold control commande verticale de synchroni-

sationVertikalsynchronisationsregelung controllo verticale di sincronizza-

zione2209 синхронност ж

синхронность synchronism synchronisme Synchronismus sincronismo

2210 синхротрон м синхротрон synchrotron

• synchrotron Synchrotron sincrotrone

2211 синхроциклотрон синхроциклотрон frequency-modulated cyclotron cyclotron à modulation de fré-

quencefrequenzmoduliertes Zyklotron sincro-ciclotrone

2212 система ж, акустична акустическая система acoustical system système acoustique akustisches System sistema acustico

2213 система ж, дуплексна дуплексная система duplex system système duplex Duplexverfahren sistema duplex

2214 система ж, дуплексна диферен-циална

дуплексная система с дифферен-циальной схемой

differential duplex system duplex différentiel Gegensprecheinrichtung in Differen-

tialschaltung duplex differenziale

2215 система ж единици СГС, абсо-лютна

абсолютная система единиц СГС cgs-system système cgs cgs-Systein sistema cgs

2216 система ж, еднофазна однофазная система single-phase system système monophasé Einphasensystem sistema monofase

2217 система ж за едноканално прие-мане на звуковия съпровод

система одноканального приёма звукового сопровождения

intercarrier system système à battement de porteuse Differenzträgerverfahren, Different

trägersystem sistema cosidetto intercarrier

2218 система ж за кодирано предаван© система секретной связи privaty systemsystème de transmission codée verschlüsseltes Senderverfahren sistema di trasmissione codificate

2219 система ж за многократно пре-даване

система многократной передачи multiplex operation fonctionnement en multiplex Mehrfachsystem sistema multiple

2220 система ж за цветна телевизия спостоянна яркост

система цветного телевидения с постоянной яркостью

constant luminance system système à luminance constante Farbfemsehverfahren mit konstan-

ter Helligkeit sistema a luminosità costante

Page 191: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2221 189 C 2232

2221 система ж, защитна система защиты protective system système de protection Schutzsystem sistema di protezione

система ж, звукова вж. система ж, акустична

2222 система ж> Лехерова двухпроводная линия, Лехеровасистема

Lecher wires fils de Lecher Lecherleitung fili di Lecher

2223 система ж, линейна линейная система linear system système linéaire lineares System sistema lineare

2224 система ж, многофазна многофазная система polyphase system système polyphasé Mehr phasensystem sistema polifase

2225 система ж, модулаторна схема модулятора modulator system système modulateur Modulatorsystem sistema modulatore

2226 система ж, мостова дуплексна мостовая система дуплекса, мо стовой дуплекс

bridge duplex system duplex a pont Gegensprecheinrichtung für Brük

kenschaltung duplex a ponte

2227 система ж на повикване чрез из-чакване

заказная система эксплуатации delay working exploitation avec attente Betrieb mit Vorbereitung, Rückruf-

betrieb, Wartezeitbetrieb servizio con attesa

2228 система ж насочени антени система направленных антенн * aerial [antenna] arrayréseau d’antennes Richtantennenanordnung, Richtan-

tennennetz sistema di antenne

2229 система ж, недесетична недесятичная система non-decimal basebase non-décimale Nichtzehnersystem, Nichtdezimal-

system base non decimale

2230 система ж, нелинейна нелинейная система non-linear system système non-linéaire nichtlineares System sistema non lineare

2231 система ж, осветителна студийна система освещения телестудии set [studio] lightséclairage de prise de vues Studiobeleuchtung, Aufnahmelam-

pen illuminazione dello studio

2232 система ж, отклоняваща отклоняющая система deflection [sweeping] system système de deviation Ablenksystemsistema di deviazione

система ж. приложна телевизион- ’ на еж. система ж, промишлена телевизионна

Page 192: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2233 190 C 2244

2233 система ж, промишлена телеви-зионна

телевидение по ограниченной сети, замкнутая телевизионная си-стема, телевизионная система, работающая по замкнутому ка-налу (дез выхода в ъфир), про-мышленное телевидение

closed-circuit television télévision professionelle Betriebsfernsehen, Fernsehverfah-

ren für Industrieüberwachung televisione industriale

2234 система ж, радиорелейна радиорелейная линия связи radio-relay system système station-relais drahtlose Relaisstrecke, Richtfunk-

Relais-Kettesistema di radiostazione ripetitrice

2235 система ж с неизменна константана предаване

контур постоянной К constant K-network réseau à К-constant Konstant-K-Netzwerk rete a К costante

2236 система ж със заземена нула система с заземлённой нейтралью earthed neutral systemsystème avec neutre à la terre System mit geerdetem Sternpunkt

(Mittelpunkt] sistema con neutro a terra

2237 система ж, симплексна симплексная система simplex system simplexSimplexverfahren simplex

223® система ж9 синхронна синхронная система synchronous system système synchrone Synchronsystem sistema sincrono система ж, стереофонична аку-стична вж. инсталация ж, сте-реофонична озвучителна <

2239 система ж, телевизионна ада-тивна

аддитивная телевизионная система additive colour system système de couleurs additif additives Farben system sistema additivo di colori

2240 система ж, телевизионна кабелна система телевизионной трансля-ции (видеосигнала) по проводам

community [piped] television télévision télédiffusée Femsehvermittlung televisione collettiva

2241 система ж, телевизионна монетна телевизионная система с автома-том для платы

coin-freed [fee, pay as you see, sub-scription] television

télévision à prépaiement Fernsehsystem mit Gebührenauto-

mat televisione a gettone [a moneta]

2242 система ж, фокусираща фо кус иру ю t «ла я система focusing system système de focalisation Fokussierungssystem sistema di fecalizzazione

2243 сисзема ж, цветна съвместима совместимая система цветного те-левидения

compatible color [colour] television système compatible de télévision kompatibles F arbfernsehver fahren sistema compatibile di televisione

a colori

2244 скала ж (на радиоприемник, уреди т. н)

шкала scale, dial cadran Skala quadrante

Page 193: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2245 191 C 2258

2245 скала ж на яркости!ешкала яркостей luminance scale échelle de luminance Leuchtdichtskala scala di splendore

2246 скорост лс, акустична колебательная скорость sound particle velocityvitesse d’une particule [acoustique] Teilchengeschwindigkeit velocità di una particella [acustica]

2247 скорост ж на акомодацията быстрота аккомодацииspeed of accomodation vitesse d’accomodation Anpassungsgeschwindigkeit velocità di accomodazione

2248 скорост ж на барабана скорость барзбана drum speedvitesse du tambour Trommelgeschwindigkeit velocità di tamburo

2249 скорост ж нг електроните скорость электронов electron velocityvitesse d’électrons Elektronengeschwindigkeit velocità degli elettroni

2250 скорост ж на развивката скорость развёртки [разложенияизображения]

scanning speed vitesse d’exploration Abtastgeschwindigkeit velocità di esplorazione

2251 скорост ж на разпространение скорость распространения propagation velocityvitesse de propagation Ausbreitiingsgeschw indigkeit velocità di propagazione

2252 скорост ж на телеграфиране скорость телеграфирования telegraph speedrapidité de modulation, vitesse télé-

graphiqueTelegraphiergeschwindigkeit velocità telegrafica

2253 скорост ж на телеграфното пре-даване

скорость телеграфной передачи telegraph transmission speed vitesse de transmission télégraphi-

queT elegraphieô bertragungsgeschwin-

digkeitvelocità di trasmissione telegrafica

2254 скорост ж, фазова фазовая скорость phase velocity vìgesse de phase Pbasengesch wi ndigkeit velocità di fase

2255 скорост ж, ъглова угловая скорость angular velocity vitesse angulaire Winkelgeschwindigkeit velocità angolare

2256 следа ж, двустранна (при фюно-графски запис)

удвоенная фонограмма bilateral area track trace bilatérale Doppelzackenschrift traccia bilaterale

2257 следа ж клас А, противофазна противофазная фонограмма кла--са А

class A push-pull sound track trace acoustique symétrique classe A Gegentakt-A-Tonspur traccia acustica simmettrica classe A

2258 следа ж клас В, противофазна противофазная фонограмма клас-са В

class В push-pull sound track trace acoustique symétrique classe B Gegentakt-B-Tonspur traccia acustica simmetrica classe В

Page 194: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2259 192 C 2272

2259 следа ж, многопътечна многодорожечная фонограмма multiple sound tracktrace multiple Vielfachtonspur traccia multipla

2260 следа ж, управляваща управляющая фонограмма control tracktrace pilote Steuerspurtraccia pilota [di controllo]

2261 следа ж, фонография фотографическая фонограмма sound tracktrace acoustique Tonspur traccia acustica

2262 слой мслой, пласт layer couche Schichtstrato

2263 слой .и, блокиращ запирающий слой blocking layer couche d’arrêt Sperrschicht strato di blocco

2264 слой м D на Ионосфера та слой D ионосферыD layer couche D D-Schicht strato D

2265 слой м Е на йоносферата слой Е ионосферы [Эппльтона] Е region, Е layer, Appleton layer couche d’Appleton, zone Е E-Schicht, Appleton-Schicht strato Е

2266 слой и Е на йоносферата, спора-дичен

спорадический слой Е ионосферы Es-Iayer, sporated E-Jayer couche E sporadique sporadische E-Schicht strato E sporadico

2267 слой а /, запиращ запирающий слой barrier layercouche d’arrêt [de barrage] Sperrschicht strato di sbarramento

2268 слой a i, катоден катодный слой cathode layer couche cathodique Kathodenschicht strato catodico

2269 слой м на Йонизацията слой ионизацииledge banc d’ionisation ï onisierungsbank banco di ionizzazioneслой м на йонизацията, аплето-нов вж. слой м Е на йоносфе-рата

2270 слой а /, повърхностен излъчващ эмиттирующий поверхностныйслой

emitting layer [surface] couche émettrice Emissionsschicht strato emettitore

2271 слой м, проводящ проводящий слой conducting layer couche conductrice leitende Schicht strato conduttivo

2272 слой м F на йоносферата слой F ионосферыF layer couche F F-Schicht strato F

Page 195: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2273 193 C 2285

2273 слой м F J на Йоносферата слой Fj ионосферыFj layer couche Fi Fi-Schicht strato Fi

2274 слой м F 2 на йоносферата слой F2 ионосферыFг layer couche F2 Fa-Schicht strato F2

2275 слой м F2 на йоносферата, спора-дичен

спорадический слой F2 ионосферы ïùs-teyer, sporadic F2-layer couche F2 sporadique sporadische F2-Schicht strato Fa sporadico

2276 слой л/, Хевисайдовслой ХэвисаидаHeaviside layer couche de Heaviside H eavis id e-Sch icht strato di Heaviside

2277 слой м, чувствителен чувствительный слой sensitive layer couche sensible empfindliche Schicht strato sensibile

2278 служба ж, телексна абонентское телеграфирование telex serviceservice télexTeilnehmerfernschreibdienst auf

Ferns p rech lei tungen servizio telex

2279 слушаемост жслышимость audibility audibilité Hörbarkeit udibilità

2280 слушалка ж головной телефон earphone écouteur Kopfhörer cuffia

2281 слушалка ж, електродинамична электродинамический телефон moving-conductor receiver récepteur à conducteur mobile elektrodynamischer Fernhörer cuffia a conduttore mobile

2282 слушалка ж, конденчаторна электростатический [конденсатор-ный] телефон

condenser receiver récepteur électrostatique Kondensatorfernhörer, Kondensa-

tortelephon, elektrostatischer Fernhörer

cuffia elettrostaticaслушалка ж, костна вж. остефоп мслушалка ж, костна телефонна вж. остефон м

2283 слушалка ж, телефонна телефонная трубка telephone earphone [receiver] récepteur téléphonique Fernhörercuffia telefonica

2284 слушалка ж, телефонна електро-статична

электростатическая [конденсатор-ная] телефонная трубка

condenser receiver récepteur [écouteur] électrostatique Kondensatorfernhörer, Konden-

satortelephon, elektrostatischer Fernhörer ,

cuffia elettrostatica

2285 слушалка ж, ушна вставной телефон insert earphone écouteur interne Einsteck hörer otofono

13 Радио и телевизия

Page 196: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2286 194 C 2299

2286 слушане c, моноурално моноуральный приём monaural receptioncaptation monoauriculaire (du son) monouraler Empfang (von Schall) ricezione monoauricolare (del

suono)

2287 смекчаване е, въздушно пневматическая амортизация, воз-душное демпфирование

air damping amortissement à air Luftdämpfung smorzamento ad aria

2288 смесване c на импулси смешение импульсов pulse mixing mélange d’impulsions Impu] smischung mescolanza di impulsi

2289 CMee??we с на сигналите на двеизображения

микширование наплывом cross fade, fade over faire un fonde enchaîné Überblenden mescolazione graduale

2290 смесване c на цветовете, адитивно аддитивное смешение цветов additive colour mixture mélange additif de couleur additive Farbmischung mescolanza additi va di colori

2291 смесване е, събирателно аддитивное смешивание additive mixing mélange additif additive Mischung mescolanza additiva

2292 смесител мсмеситель mixer mélangeur Mischer miscellatore, mescolatore

2293 смесител л«, синхронен синхронный смеситель synchronous mixer mélangeur synchrone Synchronmischstufe mescolatore sincrono

2294 смесител м, преднамерен мешающая радиостанция jammerbrouilleur intentionnel Störsender trasmettitore per disturbo inten-

zionale2295 смущение с, внезапно йоносферно

внезапное возмущение ионосферы sudden ionospheric disturbance perturbation ionosphérique à début

brusqueplötzliche Ionosphärenstörung perturbazione ionosferica repentina

2296 смущение с, индуктирано индукционная помеха induction interference perturbation induite Induktionsstörung perturbazione indotta

2297 смущение c, индустриално индустриальные помехи man-made noiseperturbation industrielle, parasites

industriaux industrielle Störungen radiodisturbo industriale, parassita

industriale

2298 смущение с, интермодулационно шум вследствие взаимной моду-ляции

intermodulation noise bruit d’intermodulation Intermodulationsrauschen rumore d’intermodulazione

2299 смущение с, интерференпионно помехи (от других систем) interferencebrouillage, trouble, interférenceStörung, Interferenzdisturbo, interferenza

Page 197: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2300 195 C 2312

2300 смущение ж, Йоносферно ионосферная помеха ionospheric disturb псе perturbation ionosphérique Einbruch, f onosphärenstörung perturbazione ionosferica смущение с, нарочно вж. смуще-ние с, преднамерено

2301 смущение с от предавател, рабо-тещ на същия канал

интерференпионные помехи от пе-редатчика, работающего в од-ном канале

co-channel interference interférence propre d’un canal Störung aus demselben Kanal interferenza del proprio canale

2302 смущение с от приемник (неиз-правен)

помеха от приёмника receiver radiation rayonnement d’un récepteur radio-

électriqueEmpfängerstrahlung irradiazione di ricevitore

2303 смущение с по съседен канал помеха от соседнего канала adjacent-channel interference interférence adjacente Nachbarkanalstöru ng interferenza del canale adiacente

2304 смущение c, преднамерено намеренные помехи jammingbrouillage intensionnel vorsätzliche Storung disturbo intenzionale

2305 смущения с мн, атмосферни атмосферные помехи atmospherics, atmospheric distur-

banceperturbation parasite [atmosphéri-

que], parasites atmosphériques atmosphärische Störungen, Luft-

störungendisturbi atmosferici [parassiti], at-

mosferici

2306 смущения с мн върху изображе-нието, звукови

звуковые помехи на изображении sound on vision son dans l’image Ton im Bild suono sopra immagine

2307 смущения с мн по съседни канали помехи от соседнего капала inter-channel interference brouillage entre les canaux, inter-

férence adjacenteStörung zwischen den Kanälen disturbo tra canali

2308 смущения с мн, телевизионни телевизионные помехи image interference interférence par la fréquence

d’imageBildfrequenzstörung interferenza d’immagine

2309 „снежинки“ ж мн „снег“„snow“ effet „neige“ „Schnee“ „neve“

2310 снимка ж в движениесъёмка с движения, панорамиро-вание камерой

follow [tracking, travel] shot plan pris en mouvement, travelling Folgeaufnahme ripresa in movimento

2311 снимка ж, окончателна заключительная съёмка final shotprise définitive letzte Probeaufnahme ripresa definitiva

2312 снимка ж под наклон съёмка под углом canted shotbascule verkantete Aufnahme ripresa obliqua

Page 198: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2313 196 C 2326

2313 снимка ж, пробна пробная съёмка test shotprise provisoire kalte Probe, Probeaufnahme ripresa di prova

2314 СНОП Atпучок beam faisceau Strahl fascio

2315 сноп jw , електронен электронный луч [лучок] electronic beamfaisceau [pinceau] électronique, pin-

ceau cathodiqueElektronenbündel, Elektronenstrahl,

Kathodenstrahlbundel fascio [pannello] di elettroni

2316 сноп м ОТ ЛЪЧИ пучок лучей ray beam faisceau de rayons Strahlenbündel fascio di raggiсол ж, Po шелона еж. сол ж, Сегнетова

2317 сол ж, Сегнетова Сегнетовая соль Rochelle saltsel de Rochelle [de Seignette] Rochelle-Salz sale di Seignette

2318 сонда ж, йоносферна ионосферный зонд ionosondesonde ionosphérique Ionosphärensonde sonda ionosferica

2319 сонда ж, микрофонна акустический зонд probe microphone microphone sonde, sonde micro-

phoniqueSondemikrophon microfono sonda

2320 сондиране е, ултразвуково ультразвуковое зондирование soupersonic soundingsondage sous-marin par ondes ultra-

sonores ultra-akustisches Sondieren sondaggio con onde ultrasuono

2321 спадане c на честотна характери-стика при възпроизвеждане

спад частотной характеристики при воспроизведении

play-back loss perte de lecture W iedergabeverluste perdita di riproduzione

2322 спектроанализатор м спектроанализатор, спектрометр spectrum analyseranalyseur de spectre Spektrumanalysator analizzatore di spettro

2323 спектроанализатор At, вълнов анализатор формы колебаний wave spectrum analyser analyseur de spectre d’onde Wellenspektrumanalysator analizzatore di spettro d’onda

2324 спектрограф м, магнитен магнитный спектрограф magnetic spectrograph spectrographe magnétique magnetischer Spektrograph spettrografo magneticoспектьр л«, акустичен вж. спектър

а /, звуков

2325 спектър м, видим видимый спектр luminous spectrum spectre lumineux sichtbares Spektrum spettro visibile

2326 спектър м> дифракционен дифракционный спектр diffraction spectrum spectre de diffraction Beugungsspektrum spettro di diffrazione

Page 199: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2327 197 C 2339

2327 спектър звуков спектр звука sound spectrum spectre acoustique SchalJspektrum spettro acustico

2328 спектър м на импулс спектр импульса pulse spectrum spectre d’impulsions Impulsspektrum, Pulsspektrum spettro d’impulsi

2329 спектър м на шума спектр шумов или помех noise spectrespectre de bruit Rauschspektrum spettro di rumore

2330 спектър ,и, радиочестотен спектр радиочастот radio spectrumspectre de radiofréquences Funkwellenspektrum spettro di frequenze radio

2331 спирала ж спираль spiral boudin Spirale spirale

2332 способност ж, модулаштонна модуляционная способность modulation capabilitÿtaux de maximum de modulation Höchstmodulationsgrad percentuale massima di modulazione

2333 способност ж на катода, емисион-на

эмиссионная способность катода specific emission pouvoir émissif spécifique d’une

surface spezifische Emission emissione specifica

2334 способност ж по редове, разде-лителна

чёткость [разрешающая способ-ность] по горизонтали [по стро-кам]

line definition définition de ligne Liniendefinition definizione di linea

2335 способност ж, разделителна разрешающая способность resolution, resolving power, defi-

nitionpouvoir analyseur [séparateur, de

résolution], definition finesse Auflösungsvermögen, Auflösung potere risolvente [separatore]

способност ж, разрешаваща еж. способност ж, разделителна

2336 стабилизиране е на честотата (наавтогенератора )

стабилизация частоты frequency stabilization stabilisation de fréquence Frequenzstabilisierung stabilizzazione di frequenza

2337 стабилност ж стабильность stability stabilite Stabilität stabilità

2338 стабилност ж на носещата че-стота

стабильность несущей частоты carrier-frequency stability stabilite de la fréquence porteuse Trägerfrequenzkonstanz stabilità della frequenza portante

2339 стабилност ж на честотата стабильность частоты frequency stability stabilite de fréquence Frequenzkonstanz stabilità di frequenza

Page 200: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2340 198 C 2353

2340 станок мстойка, стенд, стеллаж bay, rack baie, rack Gestell telaio

2341 станция ж, подвижна телевизион-на

передвижная телевизионная стан-ция

television reporting van voiture de prise en vues Fernsehaufnahmewagen vettura di televisione

2342 станция ж, приемно-предавателна приёмо-передатчик transceiver, transmitter-receiver émetteur-récepteu гSen der-Empfänger radiotrasmettitore e ricevente, tras-

mettitore-ricevitore

2343 станция ж, радиотранслационна трансляционная [радиорелейная}станция вещания

relay [repeater! station émetteur relais Relaissender stazione radioripetitrice

2344 степен ж на затихванестепень затухания, декремент damping ratio taux d’amortissement Dämpfungsgrad rapporto di smorzamento

2345 степен ж на използуване на кабела степень загрузки кабеляcable fill remplissage de cable Kabelauslastung riempimento di cavo

2346 стесняване c на изображението сжатие изображенияimage contraction contraction d’image Bildkontraktion contrazione d’immagine

2347 стойност гранична предельное значение limiting valuevaleur limite Grenzwert valore limite

2348 стойност ж, номинална номинальное значение nominal valuevaleur nominale Nennwert valore nominale

2349 страна ж на звукова бразда стенка звуковой бороздки groove wallparoi de sillon Rillenwand parete di solco

2350 стробимпулс м стробирующий импульс, стробим-пульс

gating [strobing] pulse impulsion de fixation [d’encadre-

ment, sélectrice] Auswerteimpuls impulso di selezione

2351 стръмност жкрутизна mutuai conductance pente Steilheit pendenza

2352 студио с без реверберация студия, свободная от реверберации dead studiostudio sourd nacbhallfreies [schalltotes] Studio studio senza echi [senza riverbero]

2353 студио c c изкуствено повишенареверберация

студия с искусственно повышенной реверберацией

live studio studio à grande réverbération nachhallreiches Studio studio di ripresa dal vero

Page 201: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2354 199 C 236«

2354 студио c, телевизионно телевизионная студия, телестудия television studiostudio de télévision Fernsehstudio studio di televisione

2355 стъкло е, защитно защитное стекло protecting [safety glass] plate plaque protectrice Schutzplatteplacca di protezione

2356 стъпало cкаскад, ступень stage étageStufe stadio

2357 стъпало с в телевизора, входящо входной каскад в телевизоре television receiver input stage étage d’entrée du téléviseur Eingangsstufe im Fernsehempfänger stadio di entrata di televisore

2358 стъпало c, високочестотно высокочастотный каскад high-frequency stageétage à haute fréquence Hochfrequenzstufe stadio ad alta frequenza

стъпало е, двутактно вж. стъпало с, противотактно

2359 стъпало с, демодулационно каскад демодуляции demodulation stageétage démodulateur Demodulationsstufe stadio di demodulazione

2360 стъпало е, драйверно возбудитель, драйвер driverétage de commande [excitateur] Treiberstufe stadio di comando

2361 стъпало с, инверторно инверторный каскад reversal stageétage inverseur Umkehrstufe stadio di inversione

2362 стъпало с, модулационно модуляторный каскад modulation stageétage modulateur Modulationsstufe stadio di modulazione

2363 стъпало c на мощност, изходящо выходной [оконечный] каскад output stageétage final [de puissance] Endstufe, Leistungsstufe stadio finale [di potenza]стъпало c на мощност, крайно вж. стъпало с на мощност, из-ходящо

2364 стъпало е на развивката каскад развёртки scannings stage amplificateur de balayage vertical Ablenkstufecircuito di analisi

2365 стъпало с, нискочестотно низкочастотный каскад low-frequency stage étage à basse fréquence Niederfrequenzstufe stadio a bassa frequenza

2366 стъпало с, полупроводниково пре-образувателяо

полупроводниковый каскад пре-образования частоты

crystal mixing stage étage changeur de fréquence à cri-

stalKristallmischstufestadio convertitore di frequenza

cristallo

Page 202: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2367 200 C 2378

2367 стъпало c, предселекционно ступени предысканияstage of preselection étage de présélection Vorwahlstufe stadio di preselezione стъпало с, преобразувателно вж. стъпало с, смесително (на че-стоти)

2368 стъпало с, противотактно двухтактный каскад push-pull stageétage push-pull Gegentaktstufe stadio equilibrato [bilanciato, in

controfase]стъпало c, пуш-пуляо еж, стъпало

c, противотактностъпало с, симетрично еж. стъпало с, противотактно

2369 стъпало с, смесително (на че-стоти)

смесительный каскад, каскад пре-образования частоты

mixing stage étage changeur de fréquence Mischstufestadio convertitore di frequenza

2370 стъпало c9 усилвателно усилительный каскад amplifier stageétage d’amplification Verstärkerstufestadio d’amplificazione

2371 стъпка ж на пупинизация шаг пупинизации loading coil spacing écart des bobines Pupin Spulenabstanddistanza tra bobine Pupin

2372 стъпка ж на развивката расстояние между строками, шагразвёртки

scanning separation pas d’exploration Zeilenabstand passo di esplorazioneсупер M вж, приемник м, супер- хетеродинен

2373 супериконоскоп м супериконоскоп, иконоскоп с пере-носом изображения

image iconoscopeiconoscope à image électronique,

image-iconoscopeSuperikonoskop, Zwischenbildiko-

noskopiconoscopio di immagine

2374 суперортикон м суперортикон, ортикон с перено-сом изображения

image orthicon image-orthicon, orthicon image,

orthiconoscope à image électro-nique

Zwischenbildorthikon, Superor-thikon

orticonoscopio di immagine

2375 суперрегенерация ж сверхрегенерация superregeneration superréaction Überrückkopplung superreazioneсупер фракция ж еж, свръхпре- чупване с

суперхетеродин м вж, приемник м, суперхетеродинен

2J76 схема жсхемаdiagramschémaSchakung, Schema schema

2377 схема ж, блокова блок-схема, скелетная [функцио-нальная! схема

block-diagram schéma d’ensembleSchaltbild schema a blocchi

2378 схема ж, двутактна двухтактная [пуш-пулъная] схема push-pull circuitmontage push-pull Gegentaktschal tung circuito in controfase

Page 203: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

€ 2379 201 C 2391

2379 схема ж, демонстрационна демонстрационная [функциональ-ная] схема, макет

dynamic demonstrator diagramme synoptique Demonstrationsdiagramm diagramma sinottico

2380 схема ж, еквивалентна эквивалентный контур equivalent system (US), equivalent

network (GB)réseau équivalent äquivalentes Netzwerk rete equivalente

2381 схема ж за обратна корекция схема обратной коррекции de-emphasis networkréseau de désaccentuation Vorentzerrungsnetzwerk rete di desaccentuazione

2382 схема ж, каскаднакаскадная схема cascade circuit montage en cascade Kaskadenschal tung collegamento in cascata

I2383 схема ж, монтажна

монтажная схема connection diagram plan de cablage Bauschema schema di montaggio

2384 схема ж на връзка схема связи coupling circuit montage de couplage Kopplungsschaltung collegamento di accoppiamento

2385 схема ж на детектор детекторная схема detector circuit circuit détecteur Detektorschaltung circuito di rivelatore

2386 схема ж на детекция детекторная схема, схема детекти-рования

detection circuit circuit détecteur Detektionsschaltung circuito di rivelazione

2387 схема ж на обратна връзка схема включения обратной связи back-coupling connection montage de réaction Rückkopplungsleitung collegamento di reazione

2388 схема ж на отрицателна обратнавръзка

схема отрицательной обратной связи

feedback circuit montage à contre-reaction Rückkopplungsschal tung disposizione a controreazione

2389 схема ж на съединенията схема соединений [токопрохожде-ния]

circuit diagram diagramme [schéma] de connexions,

schéma de circuitsSchaltbild, Schaltplan, Schema,

Schaltungszeichnung, Stromlauf- zekhnung, Verbindungsschema

schema di connessioni

2390 схема ж, печатна печатная схема printed circuit circuit imprimé gedruckte Schaltung circuito stampato

2391 схема ж, принципна основная схема соединений, прин-ципиальная схема

basic circuit diagramschéma de circuits de baseSchaltbild, Stromaufzeichnungdiagramma di circuito di base

Page 204: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

С 2392 202 С 2404

2392 схема ж, противофазна двухтактная схема push-pull arrangement montage push-pull Gegentaktschaltu ng schema [collegamento] controfase

2393 схема ж, пуш-пулна двухтактная схема push-pull circuit circuit push-pull Push-Pull-Schaltung circuito push-pull

2394 схема ж регенеративна регенеративная схема, схема об-ратной связи

regenerative coupling montage de régénération Rückkopplungsschaltung collegamento reattivo [di reazione]

2395 схема ж със заземена решеткадвутактна

двухтактная схема с заземлённой сеткой

push-pull grounded grid circuit montage push-pull à base de grille Gitterbasis-Gegentaktschaltung circuito controfase a base di griglia

2396 схема ж9 усилвателна схема усиления amplifying circuit circuit amplificateurV erstärkerschaltung circuito di amplificazione

2397 съвместимост ж совместимость compatibility compatibilité Kompatibilität compatibilità

2398 съгласуване с согласование matching adaptation Anpassung adattamento

2399 съгласуване с на импеданси согласование импедансов impedance matching adaptation [équilibrage] des impé-

dancesImpedanzanpassung Scheinwider-

standanpassungadattamento d’impedenza

2400 съединение ссоединение, связь clutch, coupling accouplement, couplage, débrayage,

embrayage, enclenchementKopplung, Verschlußeinrichtung,

Kupplung accoppiamento

2401 съединител м соединительный зажим connecting terminal borne de jonction Anschlußklemmemorsetto di connessione, terminale

di raccordo

2402 съединяване cсоединение, присоединение, связь connection, joint, joining connexion, communication, raccor-

dement, jonctionAnschluß, Verbindung connessione, comunicazione, raccor-

do, collegamento

2403 съоръжение c за многоканалнопредаване

канал многокргшой передачи multiplex chanr J voie multiplex Multiplexkanal canale multiplex

2404 съпровождане c на обекта c ка-мерата

съёмка c движения, панорамиро-вание камерой, сопровождение объекта съёмочной камерой

follow [tracking, travel] shot plan pris en mouvement, travelling Folgeaufnahme ripresa in movimento

Page 205: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

с 2405 203 С 24 18

2405 съпротивление ссопротивление resistance résistance Widerstand resistenza

2406 съпротивление c9 анодно ограни-чително

защитное сопротивление на аноде anode stopper impédance d’étouffement anodique Anodenschutzwiderstand impedenza protettiva di anodo

2407 съпротивление c, анодно фил-търно

анодное развязывающее сопро-тивление

anode [plate] decoupling resistor résistance de découplage dans le

circuit anodiqueAnodenkopplungswiderstand resistanza di disaccoppiamento nel

circuito anodico2408 съпротивление с, безиндукционно

безындуктивное сопротивление non-inductive resistance résistance non-selfique Bifilarwiderstandresistenza anti-induttiva

2409 съпротивление е в отоплителнаверига

сопротивление в цепи накала filament resistance résistance de chauffage Heizwiderstand resistenza di accensione

2410 съпротивление с, високоомно высокоомное сопротивление high-ohmic resistance résistance fort-ohmique Hochohmwiderstand resistenza forte omica

2411 съпротивление c, входно входное сопротивление input resistor résistance d’entrée Eingangswiderstand resistenza d’entrata

2412 съпротивление ct вълново характеристическое [волновое) со-противление; волновой импе-данс

wave resistance impédance caractéristique Wellenwiderstand impedenza caratteristica

2413 съпротивление c, вътрешно внутреннее сопротивление internal resistance résistance interne [intérieure] innerer Widerstand resistenza interna

2414 съпротивление е, ефективно действующее сопротивление effective resistance résistance effectiveeffektiver Widerstand, Wirk wider-

standresistenza efficace [equivalente]

2415 съпротивление с за потискане напаразитни трептения, решетъчно

сеточный подавитель паразитных колебаний

grid stopper impédance d’étouffement de grille Gitterschutzwiderstand impedenza protettiva di griglia

2416 съпротивление с, заземително сопротивление заземления earth [earthing] resistance résistance de terre [à la terre] Erdungswiderstand resistenza di [a] terra

2417 съпротивление с, изходно оконечное сопротивление termina] resistance résistance aux bornes Abschluß widerstand resistenza terminale

2418 съпротивление с, индуктивно индуктивное сопротивление inductive resistance résistance inductive inductiver Widerstand resistenza [reattanza] induttiva, in-

duttanza

Page 206: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

С 2419 204 С 2432

2419 съпротивление с, капацитивно ёмкостное сопротивление capacity reactancecaptance, reactance de capacité Kaptanz, kapazitiver Blind wider-

standresistenza [reattanza] di capacità

2420 съпротивление с, контактно контактное сопротивление contact resistance résistance de contactKon takt widerstand, Übergangwider-

stand resistenza di contatto

2421 съпротивление с, магнитно магнитное сопротивление magnetic resistance, reluctance reluctancemagnetischer Widerstand riluttanza

2422 съпротивление с на антенат?, пъл-но

полное сопротивление антенны aerial [antenna] impedance impédance d’antenne Antennenscheinwiderstand impedenza di antenna

2423 съпротивление c на антената, ре-активно

реактивное сопротивление ан-тенны

aerial [antenn. ] reactance réactance d’antenne Antennenbl indwiderstand reattanza di antenna

2424 съпротивление с на батерия сопротивление батареи battery resistance résistance de batterie Batteriewiderstand resistenza di batteria

2425 съпротивление c на заземяването сопротивление заземления ground resistance (US), earth resi-

stance (GB)résistance de mise à la terre Erdungswiderstand resistenza di messa alla terra

2425 съпротивление c на излъчване сопротивление излучения radiation resistance résistance de rayonnement Strahlungswiderstand resistenza di radiazione

2427 съпротивление с на метал металлическое сопротивление metallic resistance résistance métalliqueMetal {widerstand resistenza metallica

2428 съпротивление с на обратна връзка сопротивление обратной связи feedback resistancerésistance de contre-réaction Gegenko pplungswiderstand resistenza di controreazione

2429 съпротивление е на отоплението сопротивление цепи накала filament resistancerésistance de chauffage Heizwiderstand resistenza di accensione

2430 съпротивление c на решетъчнатаверига

сопротивление сеточной цепи control-grid resistance résistance de grille de commande Steuergitterwiderstand resistenza di griglia di comando

2431 съпротивление с, неиндуктивно безындуктивное [безындукцион-ное] сопротивление

non-inductive resistance résistance pure induktionsfreier Widerstand resistenza non induttiva [pura]

2432 съпротивление с, нереактивно активное сопротивление non-reactive resistance résistance purereiner [induktionsfreier] Wider-

standresistenza pura

Page 207: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2433 205 К 2 45

2433 съпротивление с, поглъщащо сопротивление поглощения absoprption resistance résistance d’absorption Absorptionwiderstand resistenza di assorbimento

2434 съпротивление c, променливо переменное сопротивление variable resistorrésistance variableRegel widerstand resistenza variable

2435 съпротивление c, разрядно разрядное сопротивление, сопро-тивление цепи разряда

discharging resistance résistance de décharge Entladewiderstand resistenza di scarica

2436 съпротивление c, реактивно реактивное сопротивление, реак-тивность, реактанс

reactanceréactance Blindwiderstand, Reaktanz reattanza

2437 съпротивление е, решетъчно сопротивление утечки сетки, грид-лик

grid leak, grid-leak resistance résistance de fuite de grille Gitterwiderstand resistenza di fuga di griglia

2438 съпротивление c c междинни из-води

сопротивление с отводами, сек-ционированное сопротивление

tapped resistorrésistance à prises multiples Anzapfwiderstandresistenza a prese multiple

2439 съпротивление е, товарно нагрузочное сопротивление, со-противление нагрузки

load resistance résistance de fermeture Abschlußwiderstand resistenza di chiusura

2440 сърцевина жсердечникcoreâme, noyauKern nucleoсърцевина ж, желязна вж. сър-цевина ж, феромагнитна

2441 сърцевина с от пресован железенпрах

прессованный сердечник dust core noyau à fer pulverulent [à poudre

de fer comprimée]Pulverkern nucleo a polvere di ferro

2442 сърцевина с от феромагяитни пла-стинки

слоистый стальной сердечник divided iron core noyau de fer divisé unterteiltes Eisenkern nucleo suddivisoсърцевина ж, пресована еж. сър-цевина ж от пресован железен прах

2443 сърцевина ж, феромагнитна стальной сердечникiron core noyau de fer Eisenkern nucleo di ferro

2444 съставяща ж составляющая, компонента, сла-гающая, составная часть

component composante Komponente componente

2445 съставяща ж9 магнитно-йонна (навълна)

магнитно-ионная составляющая magneto-ionic component composante d’onde magnéto-ioni-

quemagneto-ionische Komponente componente d’onda magneto-ionica

Page 208: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

C 2446 206 C 2455

2446 съставяща ж на катодния ток,постоянна

постоянная составляющая катод-ного тока

cathode direct current courant continu de cathode Kathodengleichstrom corrente continua di catodo

2447 съставяща ж на катодния ток,променлива

переменная составляющая катод-ного тока

cathode alternating current courant alternatif de cathode Kathodenwechselstrom corrente alternata di catodo

2448 съставяща ж на полето составляющая поля field component composante de champ Feldkomponente componente di campo

2449 съставяща ж на сигнал составляющая сигнала signal component composante de signal Signalkomponente componente di segnale

2450 съставяща ж на странична лента составляющая боковой полосы side-band component composante de bande latérale Seitenbandkomponente componente di banda laterale

2451 съставяща ж на шум шумовая составляющая noise component composante de ronflement Rauschkomponente componente di rumore

2452 съставяща ж, постоянна постоянная составляющая D. С. component composante de courant continu Gleichstromkomponente, Nullkom-

ponentecomponente c.c.

2453 съставящи ж мн, модулационни продукты модуляции modulation productsmodulate, produits de modulation Modulationsprodukte prodotti di modulazione

2454 състояние ct възбудено колебательное состояние oscillation stateétat oscillatoire Schwingungszustand stato oscillatorio

2455 състояние с, квазистабилно квазистабильное состояние quasi-stable stateétat métastable quasistazionärer Zustand stato metastabileсъстояние с, осцилаторно вж. съ-стояние е, възбудено

Page 209: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T2456 таблица ж шахматно поле, из-

питателнаиспытательная таблица в виде шахматной доски

checker board pattern mire en forme d’échiquier Schachbrettmuster prova a scacchiera

2457 табло спанель, щит, распределительный щит, щит переключения

framepanneau Verteiler panello, telaio

2458 тарифа ж, двустранна двухсторонний тариф для теле-граммы

terminal rate taxe terminale Endgebühr tariffa terminale

2459 тарифа ж, пълнаполный тариф, полная оплата through rate taxe totale Gesamtgebühr tariffa totale

2460 тарифа ж, транзитна транзитный тариф transit ratetaux de transit Durchgangsgebühr tariffa di transito

2461 твърдост ж на звукоотнемател жёсткость адаптераstiffness rigidité du phonocapteur Steifigkeit des Tonabnehmers rigidità del riproduttore

2462 твърдост ж на страната на бразда жёсткость стенки звуковой бороз-дки

groove-wall stiffness rigidité de la paroi de sillon Rillenwandsteifigkeit rigidità della parete di solco

2463 телеавтограф м телеавтограф teleautograph, telewriter appareil téléautographique, téléau-

tographeHandschriftschreiber, Teleautogra-

phengerätapparecchio teleautografico

2464 телевизия ж телевидение television télévision Fernsehen televisione

2465 телевизия ж, висококачествена высококачественное телевидение high-definition television télévision à haute définition hochzeiliges Femsehverfahren televisione ad alta definizione

Page 210: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2466 208 T 2477

2466 телевизия ж, промишлена телевидение по ограниченнойсети, телевизионная систе-ма, работающая по замкнуто-му каналу (без выхода в эфир), промышленное телевидение

closed-circuit television télévision professionelle Betriebsfernsehen, Fernsehverfah-

ren für Industrie Überwachung televisione industriale

2467 телевизия ж, рекламна рекламное телевидение commercial [sponsored] television télévision commerciale Werbefernsehentelevisione commerciale

2468 телевизия ж c висока детайлност телевидение с высокой чёткостьюизображения

high-definition television télévision à haute définition [à haute

fréquence de lignes] hochzeiliges Fernsehverfahren televisione ad alta definizione

2469 телевизия ж c малка детайлност телевидение с малой чёткостьюизображения

low definition television télévision à Ksse définition Fernsehsystem mit niedriger Zei-

lenfrequenz [mit geringer Auflö-sung]

televisione con bassa definizione

2470 телевизия ж стерео стереоскопическое телевидение stereoscopic television télévision en relief dreidimensionales [stereoskopi-

sches] Fernsehentelevisione stereoscopica

2471 телевизия ж, цветна цветное телевидение colour television télévision en couleurs Farbfernsehen televisione a colori

2472 телевизор м, настолен настольный телевизор table set téléviseur de table Tischempfanger televisore da tavola

2473 телевизор м със сив филтър телевизор * серым фильтром

(перед экраном) black screen television set téléviseur avec filtre optique Fernseher mit Grauscheibe televisore con filtro ottico

2474 телеграма ж телеграмма telegram télégramme Telegramm telegramma

2475 телеграфирам телеграфировать telegraph câbler, télégraphier telegraphieren telegrafare

2476 телеграфиране с, двуполюсно двуполюсная сигнализация double-current signalling système bicourant Doppelstromsystem sistema con doppia corrente

2477 телеграфиране с по мозаичен ме-тод

телеграфирование по мозаичному методу

mosaic telegraphysystème à mosaïque, télégraphie par

décomposition des signesM osaikverfahrensistema mosaico

Page 211: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2478 209 T 2488

2478 телеграфиране c c времеделене,многократно

система многократного телеграфи-рования с временным уплотне-нием

time-division telegraph system système télégraphique par partage

dans le tempsZeitmultiplex-Telegraphie sistema telegrafico per divisione nel

tempo

2479 телеграфиране с с постоянен ток телеграфирование по схеме по-стоянного тока

closed-circuit signalling système à courant constant [par

ouverture de circuit] Ruhestrombetrieb trasmissione a variazione di cor-

rente

2480 телеграфиране с с работен ток телеграфирование рабочим током open-circuit operation exploitation par envoi de courant

[par fermeture de circuit], système de circuit ouvert

Arbeitsstrombetrieb funzionamento a chiusura di cir-

cuitoтелеграфиране с чрез растер вж. телеграфиране с по мозаичен ме-тод

2481 телеграфия ж9 високочестотна телеграфия на несущей частоте,высокочастотная телеграфия

carrier wave telegraphy télégraphie par courant porteur T rägerfrequenztelegraphie telegrafia a corrente portante

2482 телеграфия ж9 многоканална многоканальная телеграфия multi-channel telegraph system télégraphie à plusieurs voies Mehrkanaltelegraphie telegrafia a più canali

2483 телеграфия ж, надтонална надтональная телеграфия superaudio [supertelephonic] tele-

graphytélégraphie ultra-téléphonique ultratelephonische Telegraphie telegrafia ultratelefonica

2484 телеграфия ж, подтонална подтональная [инфрателефонная]телеграфия

subaudio [subtelephonic] telegraphy télégraphie infra-téléphonique infratelephonische Telegraphie telegrafia infratelefonica

2485 телеграфия ж, тонална тональное телеграфирование, те-леграфирование переменным то-ком

voice-frequency multichannel te-legraphy

telegraphy à fréquence téléphonique, télégraphie harmonique

Tonfrequenztelegraphie, We^hsel- stromtelegraphie

telegrafia armonica [per frequenze telefoniche]

2486 телеграфия ж9 ултразвукова надтональное телеграфирование souperacoustic telegraphy télégraphie supra-acoustiqueÜ berlagerungs télégraphié telegrafia superacustica

2487 телеграфия ж9 факсимиле бильдтелеграфия, передача штри-ховых изображений

facsimile telegraphy télégraphie fac-similé Bildtelegraphie telegrafia facsimile

2488 телескоп м9 електронен электронный телескоп electron telescope téléscope électronique Elektronenteleskop telescopio elettronico

14 Радио ■ телевизия

Page 212: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2489 210 T 2502

2489 телесъобщение едальняя связь telecommunication télécommunication Fernmeldewesen telecomunicazione

2490 телефония ж, безжична радиотелефонная связь wireless telephony téléphonie sans fildrahtlose Telephonie, Funkentele-

phonie, Wellentelephonie telefonia senza fili

2491 телефонограма фонограмма, телефонограмма phonogrammtélégramme téléphonné zugesprochenes Telegramm telegramma telefonato

2492 температура ж, анодна температура анода anode temperature température d’anode Anodentemperatur temperatura di anodo

2493 температура ж на околната среда температура окружающей среды ambient temperature température ambiante Umgebungstemperatur temperatura ambiente

2494 температура ж на отоплителнатажичка

температура нити накала heater temperature temperature de filament Heizfadentemperatur temperatura di filamento

2495 температура ж, шумова температура шумов, шумовая тем-пература

noise temperature temperature de souffle Rauschtemperatur temperatura di rumore

2496 термистор м термистор thermistor thermistance Heißleiter termistoreтермистор зърнообразен еж. термистор л*, перловиден

2497 термистор м9 перловиден бусинковый термистор bead thermistor thermistor à perle Perlthermistor termistore a perla

2498 термокатод м термокатод, горячий катод thermionic emitting cathode cathode à émission thermoionique termisch emittierende Kathode catodo di emissione termica

2499 тестфилм мтест-фильм, испытательный фильм test film film d’essai Probefilm, Testfilm film di prova

2500 тетрод мтетрод, четырёхэлектродная лампа tetrode, double-grid [four electrode}

valvetube [lampe] bigrille, tétraode, tétro-

de, bigrilleDoppelgitterröhre, Zweigitterröhre,

Vierpolröhre, Tetrodetubo [valvola] bigriglia, tetrodo

2501 техника ж на свръхвисоки честоти техника сверхвысоких частот microwave techniquetechnique des micro-ondes Mikrowellentechnik tecnica di microonde

2502 техника ж, съобщителна техника электросвязи telecommunication technics technique des télécommunications Fernmeldetechniktecnica di telecomunicazione

Page 213: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2503 211 T 2517

2503 техника ж, телевизионна техника телевидения, телевизион-ная техника

television technique technique de télévision Fernsehtechnik tecnica della televisione

2504 техника ж, усилвателна усилительная техника amplifying technique technique d’amplification Verstärkertechnik tecnica di amplificazione

2505 тинол мтрубчатое олово с канифолью resin-cored soldersoudure en tube avec décapant in-

térieurRöhrenlötzinn, Lötdraht mit Ko-

lophoniumsaldatura preparata in filo

2506 товар M нагрузка load charge Belastung carico

2507 товар .и, аноден .анодная нагрузка anode [plate] load charge d’anode [anodique] Anodenbelastung carico anodico [di placca]товар M, еквивалентен еж. товар л/, изкуствен

2508 товар м9 изкуствен искусственная нагрузка artificial loadcharge artificielle künstliche Last carico artificiale

2509 товар м на крайно предавателностъпало

резонансный контур мощности tank circuit circuit bouchon Leistungsschwingkreis circuito volano

2510 товар м9 работен рабочая нагрузка normal load charge normale Regelbelastung, Normalbelastung,

Nennlast carica normale

2511 ток м9 активен активный ток marking current courant actif [de travail] Arbeitsstrom, Wirkstrom corrente di lavoro

2512 ток м9 аноден анодный токanode current .courant anodique [de plaque] Anodenstrom corrente anodica [di placca]

2513 ток м9 антенен антенный токaerial [antenna] current courant d’antenne Antennenstrom corrente di antenna

2514 ток м, високочестотен высокочастотный ток high-frequency current courant à haute fréquence H ochfrequenzstrom corrente ad alta frequenza

2515 ток м, входящ входной ток input current courant d’entrée Eingangsstrom corrente di entrata

2516 ток м, еднопосочен однонаправленный ток unidirectional current courant unidirectionnel Gleichstrom corrente unidirezionale

2517 ток м9 електрически электрический ток electric current courant électrique elektrischer Strom corrente elettrica

Page 214: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2518 212 T 2530

2518 ток Mt електронен электронный токelectronic [emission, emitter, emitter

electron, space] current courant d’émission [spatial, élec-

tronique]Emissionsstrom, Elektronenstrom corrente elettronica [di emissione]

2519 ток a«, електронен колекторен электронный ток коллектора collector electron current courant électronique du collecteur Kollektorelektronenstrom corrente elettronica di collettore

2520 ток емисионенток эмиссии emission current courant d’émission Emissionsstrom corrente di emissione

2521 ток м9 земен земной ток earth current courant tellurique natürlicher Erdstrom corrente tellurica

2522 ток «и, изходящ выходной ток output current courant de sortie Ausgangsstrom corrente di uscita

2523 ток At, катоденкатодный ток (в цепи катода) cathode current courant de cathode Kathodenstrom corrente catodica

2524 ток л/, колекторенток коллектора collector current courant de collecteur Kollektorstrom corrente di collettore

2525 ток At, линейно изменящ ce пилообразный ток saw-tooth currentcourant en dents de scie Sägezahnstrom corrente in denti di sega

2526 ток At, микрофонен микрофонный ток microphonie current courant microphonique M ikrophonstrom corrente microfonica

2527 ток At на задържане (на реле) удерживающий токhold current courant de maintien Haltestrom corrente di tenuta

2528 ток м на зареждане зарядный ток charging current courant de charge Ladestromcorrente di caricaток m на катода, постоянен еж, съставяща ж на катодния ток, постоянна

ток м на катода, променлив еж. съставяща ж на катодния ток, променлива

2529 ток м на късо съединение ток короткого замыкания short-circuit current courant de court.-circuit Kurzschlußstrom corrente di corto circuito

2530 ток m на късо съединение къмземя

ток короткого замыкания к земле short-circuit current to earth [to

ground]courant de court-circuit à la terre,

courant [perte] à la terre Erdschlußstrom corrente di corto circuito verso

terra, perdita a terra

Page 215: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2531 213 T 2544

2531 ток м на насищанеток насыщения saturation current courant de saturation Sättigungsstrom corrente di saturazione

2532 ток м на основен носител ток основных носителей majority current courant majoritaire Majoritätsstrom corrente maggioritaria

2533 ток м на празен ходток холостого хода no-load current courant à vide Leerlaufstrom corrente a vuoto

ток м на пълнене вж. ток м на зареждане

2534 ток л/, носещ несущий ток carrier current courant porteur Trägerstrom corrente portante

2535 ток м9 обратенток обратного направления, об-ратный ток

return current courant de retour Rückstrom corrente di ritorno

2536 ток м, отоплителен (на лампите) т oic накалаheater current courant de chauffage Heizstrom corrente di accensione

2537 ток постоянен постоянный ток direct current courant continu Gleichstrom corrente continua

2538 ток м, пробен испытательный ток test current courant d’essai Prüfstrom corrente di prova

2539 ток м, променлив переменный ток alternating current courant current courant alternatif Wechselstrom corrente alternata

2540 ток Му променлив аноден переменная составляющая анод-ного тока

anode alternating current courant alternatif d’anode Anodenwechselstrom corrente alternata anodica

2541 ток Му първиченпервичный ток, ток первичной цепи

primary current courant primaire Primärstrom corrente primaria

2542 ток Му разряден разрядный ток discharging current courant de décharge Entladungstrom corrente di scarica

2543 ток Му реактивен реактивный ток reactive current courant réactif Blindstrom corrente reattiva

2544 ток Му решетъчен сеточный ток, ток сетки grid currentcourant de grille Gitterstrom corrente di griglia

Page 216: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2545 214 T 2558

2545 ток м, синусоиден синусоидальный ток sinusoidal current courant sinusoïdal sinusförmiger Strom corrente sinusoidale

2546 ток м, смущаващток помех interference current courant perturbateur Störstrom corrente perturbatrice

2547 ток м, фотоелектрически фототок photoelectric current courant photoélectrique Photostromcorrente fotoelettrica

2548 токове м мн, вихрови вихревые токиeddy currents courants de Foucault Irrströme, Wirbelströme, Streu-

ströme correnti di Foucaultтокове м мн на Фуко вж. токове м ] мн, вихрови

2549 токове м мн, уравновесени уравновешенные токи balanced currents courants simétriques symmetrische Ströme correnti equilibrate

2550 токоизправител м ъяпрямкхъпь rectifier redresseur Gleichrichter raddrizzatoreтокоизправител м, високоволтов вж. кенотрон м

2551 токоизправител м, двупътен двухполупериодный выпрямитель full-wave rectifierredresseur à deux alternances Zweiweggleich richter raddrizzatore a due alternanze

2552 токоизправител м еднопътен однополупериодный выпрямитель half-wave rectifierredresseur à une alternance Einweggleichrichter raddrizzatore ad una alternanza

2553 токоизправител м, еднофазен выпрямитель переменного тока alternating current rectifier redresseur de courant alternatif W echselstromgleichrichter raddrizzatore di corrente alternata

2554 токоизправител м, живачен ртутный выпрямитель mercury-arc rectifier redresseur à arc de mercure Quecksilbergleichrichter raddrizzatore ad arco di mercurio

2555 токоизправител м за акумулатори выпрямитель для заряда аккуму-ляторов

accumulator rectifier redresseur de courant pour accu-

mulateursAkkumulatorengleichrichter raddrizzatore di corrente per accu-

mulatori2556 токоизправител м за захранване

выпрямитель питанияpower [supply] rectifier redresseur d’alimentation [de cou-

rant]Speisegleichrichter raddrizzatore d’alimentazione

2557 токоизправител м, контактен контактный выпрямитель contact rectifierredresseur par contact Kontaktgleichrichter raddrizzatore a contatto

2558 токоизправител м, лампов ламповый [кенотронный] выпря-митель

vacuum-tube [valve] rectifier redresseur à lampe [à soupape] Röhrengleichrichter, Vakuumgleich-

richterraddrizzatore a valvola

Page 217: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2559 215 T 2572

2559 токоизправител м> медноокисен меднозакисный выпрямитель соррег-oxide rectifier redresseur à oxyde de cuivre Kupferoxydgleichrichter raddrizzatore ad ossido di rame

2560 токоизправител м, полупровод-ников

полупроводниковый выпрямитель semi-conductor rectifier redresseur semi-conducteur Halbleitergleichrichter raddrizzatore semiconduttore

2561 токоизправител м с живачен катод выпрямитель с ртутным катодом mercury-cathode rectifier redresseur à cathode de mercure Quecksilberkathodengleichrichter raddrizzatore con catodo di mer-

curio2562 токоизправител м c живачни пари

ртутный выпрямитель mercury-vapour rectifier redresseur à vapeur de mercure Quecksilberdampfgleichrichter raddrizzatore a vapore di mercurio

2563 токоизправител м9 селенов селеновый выпрямитель selenium rectifier redresseur au sélénium Selengleichrichter raddrizzatore di selenio

2564 токоизправител м, стъпален каскадный выпрямитель cascade rectifier redresseur en cascade Kaskadengleichrichter raddrizzatore in cascata токоизточник м вмс. източник мна ток

2565 толеранс м, честотен допуск по частоте frequency tolerance tolérance de fréquence Frequenztoleranz, zulässige Fre-

quenzabweichungtolleranza di frequenza

2566 толеранси м мн при регулировка допуски на регулировку adjustment tolerances tolérance de réglage Einstellungstoleranzen tolleranza di regolazioneTOH M, чист емс. звук м, чист

2567 точка ж, критична критический пункт breaking point point critique kritischer Punkt punto critico

2568 точка мс на поглъщане точка поглощения absorption point point d’absorption Absorptionspunkt punto di assorbimento

2569 точка мс на ток, нулева нулевая точка тока current zero pointzéro de courant Stromnullpunkt punto zero di corrente

2570 точка мсу съединителнаузел, узловая точка, точка раз-ветвления

branch point, node point de branchement, prise Abzweigstelle punto di derivazione

2571 точност мс на възпроизвеждането точность воспроизведения fidelityfidélitéW iedergabetreue fedeltà

2572 точност мс на измерването точность измерения measurement accuracy précision de mesure Meßgenauigkeit precisione di misura

Page 218: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2573 216 T 2586

2573 траектория ж на вълна траектория волны wave raytrajectoire d’une onde Wellenbahn traiettoria d’onda

2574 траектория ж на електроните траектория электронов trajectory of the electrons trajectoire des électrons Elektronenbahntraiettoria di elettroniтраектория ж на отражението вж. път м на отражението

2575 траектория ж, тангенциална (навълна)

тангенциальный путь (волны) tangential wavepath trajectoire directe Ausbreitüngsrichtung der Boden-

welle traiettoria diretta

2576 транслация ж, честотна частотная трансляция frequency translation transposition en frequence Frequenztransportierung trasposizione di frequenza

2577 трансмитер м трансмиттер transmitter transmetteur Sender trasmettitore

2578 трансмитер »w, лентов ленточный трансмиттер moving tape transmitter transmetteur de bande coulissante Gleitbandsendertrasmettitore a nastro scorrevole

2579 трансформатор м трансформатор transformer transformateur Transformator trasformatore

2580 трансформатор високочестотен трансформатор высокой частоты radio-frequency transformer, R.F.

transformer transformateur HF Hochfrequenztransformator trasformatore AF

2581 трансформатор м, входящ входной трансформатор input transformer transformateur d’entrée Eingangstransformator trasformatore di entrata

2582 трансформатор м, диференциален дифференциальный трансформа-тор

differential transformer transformateur differential Differential über träger trasformatore differenziale

2583 трансформатор идеален идеальный трансформатор ideal transformer transformateur idéal idealer Transformator trasformatore ideale

2584 трансформатор м, измервателен измерительный трансформатор measurement transformer transformateur de mesure Meßwandlertrasformatore di misura

2585 трансформатор м, изходен выходной трансформатор output transformer transformateur de sortie Ausgangsübertrager,Ausgangstrans-

formatortrasformatore di uscita

2586 трансформатор м, линеен линейный трансформатор repeating coil translateurLeitungsübertrager traslatore

Page 219: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2587 217 T 2598

2587 трансформатор .и, междинен промежуточный [межкаскадный]трансформатор

intermediary transformer transformateur intermédiaire Zwischentransformator trasformatore intermedio

2588 трансформатор л«, междулампов междуламповый [межкаскадный]трансформатор

intervalve transformer transformateur intermédiaire Zwischenübertrager trasformatore intermedioтрансформатор л<, междустъпален вж. трансформатор м, между-лампов

2589 трансформатор м, нискочестотен трансформатор низкой частоты audio-frequency transformer transformateur basse fréquence Niederfrequenztransformator trasformatore a bassa frequenza

трансформатор м, пасващ вж.трансформатор съгласуващ

трансформатор радиочестотен вж. трансформатор високо-честотен

2590 трансформатор м с въздушнамеждина

трансформатор с разомкнутым стальным сердечником

airgap transformer transformateur à fer divisé Luftspalttransformator trasformatore con nucleo di ferro

diviso

2591 трансформатор м с изводи трансформатор с отводами, сек-ционированный трансформатор

tapped transformer transformateur à prises A bzweigtransformator trasformatore a prese

2592 трансформатор м9 свързващ трансформатор связи coupling transformer transformateur de couplage [de

liaison, d’intervalle]Kopplungsübertrager, Kopplungs-

transformatortrasformatore di accoppiamento [di

collegamento]

2593 трансформатор спомагателен вспомогательный трансформатор auxiliary transformer transformateur auxiliaire Hilfstransformator trasformatore ausiliario

2594 трансформатор м, съгласуващ согласующий трансформатор matching transformer transformateur d’adaptation Anpassungsübertrager trasformatore di adattamento

2595 трепкане с мелькание, мерцание flickering papillotement, scintillement Flimmern scintillamento, tremolio

2596 трепкане c на редовете дрожание строкline flicker papillotement des lignes Zeilenflimmem scintillamento di linea

2597 трепкане с на яркостта мелькание яркости luminance flicker papillotement de luminosité Helligkeitsflimmern scintillamento, tremolio

2598 трептене c, акустично акустическое колебание acoustic oscillation [vibration] vibration [oscillation] acoustique Schallschwingungvibrazione acustica

Page 220: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2599 218 T 2612

2599 трептене c, амплитудно модули-рано

амплитудно-модулированное ко-лебание

amplitude-modulated oscillation oscillation en amplitude amplitudenmodulierte Schwingung oscillazione modulata in ampiezza

2600 трептене c, затихващо затухающее колебание damped oscillation oscillation amortie gedämpfte Schwingung oscillazione smorzata^

2601 трептене c, затихващо хармонично затухающее гармоническое коле-бание

damped harmonic oscillation onde harmonique amortie gedämpfte harmonische Welle onda armonica smorzata трептене c, звуково вж. трепте-не с, акустично

2602 трептене с на импулса подёргивание [дрожание] импульса pulse jittervacillement d’impulsion Impulsinstabilität, Pulsinstabilität instabilità d’impulso

2603 трептене с, незатихващо незатухающее колебание sustained oscillation oscillation entretenue ungedämpfte Schwingung oscillazione non smorzata

2604 трептене c, основно основное колебание fundamental oscillation oscillation fondamentale Grundschwingung oscillazione fondamentale

2605 трептене c, синусоидно синусоидальное колебание sinusoidal oscillation oscillation sinusoïdale Sinusschwingung oscillazione sinusoidale

2606 трептене c, фазово модулиращо фазомодулированное колебание phase-modulated oscillation oscillation modulée en fase phasenmodulierte Schwingung oscillazione modulata in fase

2607 трептене е, хармонично гармоническое колебание harmonie oscillation oscillation harmonique harmonische Schwingung oscillazione armonica

2608 трептене е, честотно модулирано частотно-модулированное коле-бание

frequency-modulated oscillation oscillation modulée en fréquence frequenzmodulierte Schwingung oscillazione mudulata in frequenza

2ó09 трептения с мн9 динатронни динатронные колебания dynatron oscillation oscillation dynatron Dynatronschwingung oscillazione dinatrone

2610 трептения c мн, затихващи затухающие колебания damped oscillation oscillations amorties gedämpfe Schwingungen oscillazioni smorzate

2611 трептения с мн на Баркхаузен—Курц

колебания Баркгаузена—Курца Barkhausen—Kurz oscillations oscillations de Barkhausen et Kurz Barkhausen—Kurz-Schwingungen oscillazioni di Barkhausen e Kurz

2612 трептения с мн, паразитни паразитные колебания parasitic oscillations oscillations parasites wilde Schwingungen oscillazioni parassite

Page 221: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2613 219 T 2626

2613 трептения c мн, принудителни вынужденные колебания forced oscillations oscillations forcées erzwungene Schwingungen oscillazioni forzate

2614 трептения c мн, релаксадионни релаксационные колебания relaxation oscillations oscillations de relaxation Relaxationsschwingungen oscillazioni di rilassamento

2615 трептения с мн, свободни свободные колебания free [natural] oscillations oscillations libresfreie Schwingungen oscillazioni libere

2616 тригатрон м тригатрон trigatron trigatrongesteuerte Funkenschaltröhre trigatrono

2617 тригер м триггер trigger basculeur Trigger trigger

2618 тример мтриммер, подстроечный конденса-тор

correcting capacitor, trimmer condensateur de correction, trim-

merAbgleichkondensator, Trimmer condensatore di correzione, trim-

mer2619 тринескоп м

тринескопset of colour image tubes ensemble de tubes-image pour les

trois couleurs fondamentales Bildröhrensatz für drei Basisfarben gruppo di tre iconoscopi per tre

colori fóndamentali

2620 триод мтриод single-grid valve, triode lampe monogrille Eingitterröhre, Triode valvola monogriglia

2621 тропосфера ж тропосфера troposphere troposphère Troposphäre troposfera

2622 тръба ж, акустична акустический рупор acoustic horn pavillon acoustique Schalltrichter tromba acustica

2623 тръба ж, високовакуумна высоковакуумная трубка high-vacuum tubetube électronique H ochvakuumr öhr e tubo elettronico

2624 тръба ж, електроннолъчева электронно-лучевая трубка cathode-ray tubetube à rayons cathodiques Kathodenstrahlenrohre tubo a raggi catodici

2625 тръба ж за непосредствено наблю-даване

трубка прямого видения direct vision [view] tube tube à vision directe Direktröhre, Direktsichtbildröhre tubo a visione direttaтръба ж, звукова вж. тръба ж, акустична

2626 тръба ж, контроппа. електронно*лъчева

контрольная электронно-лучевая трубка

monitoring tube tube moniteur Kontrollkathodenstrahlenröhre tubo monitore

Page 222: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

T 2627 220 T 2634

2627 тръба ж, приемна телевизионна приёмная телевизионная трубка television picture tubetube cathodique, cinéscope Bildröhre, Kineskop tubo a raggi catodici

2628 тръба ж, проекционна проекционная трубка projection tubetube à rayons cathodiques à pro-jectionProjektionsröhretubo a visione proiettata

2629 тръба ж с голям контраст трубка с большой контраст-ностью

high gamma tube tube à gamma élevéRöhre mit hochwertiger Gradation tubo a gamma elevato

2630 тръба ж с натрупване на заряди трубка с накоплением зарядов image storing tube tube-réservoir électrostatique Bildspeicherröhretubo di immagazzinamento di im-

magini

2631 тръба ж9 телевизионна предава-телна

передающая телевизионная трубка camera [pick-up] tubetube analyseur de télévision, tube

de prise de vuesAbtaströhre, Aufnahmeröhre tubo di ripresa

2632 тръба ж, трицветна приемна трёхцветный кинескоп, трёхцвет-ная приёмная трубка

tricolor tube tube trichrome Dreifarbenröhre, Dreikomponen-

tenbildröhre cinescopio per colore

2633 търсене c9 далечнодальний набор, дальнее искание dialling out sélection interurbaine automatique Fernwahl teleselezione verso l’operatrice lon-

tana2634 тяло с, оцветено

окрашенное тело coloured body corps coloré farbiger Körper corpo colorato

Page 223: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У2635 увеличаване c на контраста

увеличение контрастности contrast expansion expansion des contrastes Kontrastexpansion espansione del contrasto

2636 увеличаване c, плавно (на ниво) постепенное повышение уровня fade upaugmentation progressivePegel langsam anheben und halten aumentare gradualmente

2637 увеличение c, електронно электронное увеличение electronic magnification agrandissement [grossissement]

électronique elektronische Vergrößerung ingrandimento elettronico

2638 удвоител м на напрежението удвоитель напряжения voltage doublerdoubleur de tension Spannungsverdoppler duplicatore di tensione

2639 удвоител м на честотата удвоитель частоты frequency doubler doubleur de fréquence Frequenzverdoppler duplicatore di frequenza

2640 уловител м> Йонен ионная ловушка ion trappiège à ions Ionenfalle trappola ionica

2641 ултразвук м ультразвук ultrasound ultrason Ultraschall ultrasuono

2642 умножител .и, електронен электронный умножитель electron multiplier multiplicateur électronique elektronischer Vervielfacher moltiplicatore elettronico

2643 умножител м на напрежението* умножитель напряжения voltage multiplier multiplicateur de tension Spannungsvervielfacher moltiplicatore di tensione

2644 умножител м на честотата умножитель частоты frequency multiplier multiplicateur de fréquence Frequenzvervielfacher moltiplicatore di frequenza

2645 умножител м, фотоелектронен фотоэлектронный умножитель photomultipliertube multiplicateur Fotovervielfacher tubo di moltiplicazione

2646 уплътняване c, асинхронно асинхронное уплотнение asynchronous multiplex multiplex asynchrone Asynchronmultiplex multiplex assincron о

Page 224: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2647 222 У 2659

2647 управление с управление control guidence commande Steuerung comando

2648 управление с, дистанционно дистанционное управление, теле-управление

remote control commande à distance, télécommande Fernsteuerung comando a distanza, telecomando

2649 управление с, решетъчно сеточное управление grid control commande par la grille Gittersteuerung comando per griglia

2650 уравнение е, вълново волновое уравнение wave equation équation d’onde Wellengleichung equazione d’onda

2651 уравнение с на движение уравнение движения equation of motion équation de mouvement Bewegungsgleichung equazione di movimento

2652 уред л/, измервателен измерительный прибор measuring apparatus appareil de mesure Meßgerätapparato di misura

2653 уред м, измервателен постоянно-токов

измерительный прибор постоян-ного тока

direct-current measuring set appareil de mesure à courant

continuGleichstrommeßgerät istrumento di misura a corrente

continua, misuratore di corrente continua

2654 уред м, измервателен стрелкови стрелочный измерительный при-бор

pointer instrument appareil à aiguille Zeigerinstrument apparecchio ad agoуред м9 индукционен вж. апарат

м> индукционен2655 уред м, носим

переносный прибор portable apparatus appareil portatif tragbarer Apparat apparecchio portatile

2656 уред м c директно отчитане измерительный прибор с непо-средственным отсчётом

direct-reading instrument appareil à lecture directe Instrument mit unmittelbarer Able-

sung apparecchio a lettura diretta

2657 уред м c подвижна бобинка, из-мервателен

магнитоэлектрический [рамочный] измерительный прибор

moving-coil measuring instrument appareil de mesure à cadre mobile Drehspulmeßinstrument apparecchio di misura a bobina

mobile

2658 уредба ж, записваща телеви-зионна

записывающая телевизионная ус-тановка

recording television unit enregistreur d’images Bildaufzeichnungsgerät registratore di immagine

2659 уредба ж, интерфоина переговорное устройство intercommunication system interphone, système de transmission

d’ordresWechselverkehr interfono

Page 225: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2660 223 У 2673

2660 уредба ж, озвучителна звукоусилительное устройство,мегафонная установка

public address system sonorisation extérieure Beschallunsanglage, Lautsprecher-

übertragungsanlage, Verstärker-anlage

sistema di diffusione sonora

2661 усилване c усиление amplification, gain amplification, gain Verstärkung amplificazione

2662 усилване е, амплитудно усиление по амплитуде amplitude gain amplification d’amplitude Amplitudenverstärker amplificazione d’ampiezza

2663 усилване е, високочестотно усиление высокой частоты high-frequency amplification amplification à haute fréquen e Hochfrequenzverstärkung amplificazione ad alta tensione

2664 усилване ct диференциално ( в те-левизията)

дифференциальное усиление differential gain gain différentiel differentielle Verstärkung amplificazione differenziale

2665 усилване c на антената усиление антенны directive [power] gain gain d’une antenne dirigée Richtvers tärkungsfaktor guadagno di antenna direttiva

2666 усилване с на звук усиление звука sound amplification amplification du son Schallverstärkung amplificazione di suono

2667 усилване c на мощност усиление мощности power amplification [gain] amplification de puissance Leistungsverstärkung amplificazione di potenza

2668 усилване c на напрежение усиление напряжения voltage amplification amplification de tension Spannungsverstärkung amplificazione di tensione

2669 усилване c на носеща вълна усиление несущей частоты carrier-wave amplification amplification de l’onde porteuse Trägerwellenverstärkung amplificazione di onda portante

2670 усилване с, общо полное [общее] усилениеnet gain (US), over-all gain (GB) equivalent d’un circuit, gain total Gesammtverstärkung equivalente

2671 усилване с по ток усиление тока current amplification amplification de courant Stromverstärkung amplificazione di correnteусилване c, радиочестотно вж. усилване с, високочестотно

2672 усилване с, регенеративно регенеративное усиление, усилениеза счёт обратной связи

regenerative amplification amplification par réaction Rückkopplungsverstärker amplificazione per reazione

2673 усилвател м усилитель amplifier amplificateur Verstärker amplificatore

Page 226: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2674 224 У 2687

2674 усилвател лг, грамофонен усилитель к адаптеру pick-up amplifier amplificateur phonographique Schallplattenverstärker amplificatore fonografico

2675 усилвател м9 двулампов двухламповый усилитель two-valve amplifier amplificateur à deux tubes Zweiröhrenverstärker amplificatore a due valvole

2676 усилвател м, двустьпален двухкаскадный усилитель two-stage amplifier amplificateur à deux étages zweistufiger Verstärker amplificatore a due stadi

2677 усилвател м, диелектричен диэлектрический усилитель dielectric amplifier amplificateur diélectrique dielektrischer Verstärker amplificatore dielettrico

2678 усилвател м9 диференциален дифференциальный усилитель differential amplifier amplificateur différentiel Differential verst ärker amplificatore differenziale

2679 усилвател лг, едностъпален однокаскадный [одноступенчатый]усилитель

one-stage amplifier amplificateur à un étage einstufiger Verstärker amplificatore ad uno stadio

2680 усилвател м9 звуков усилитель звуковой частоты audio-frequency amplifier amplificateur à basse fréquence Tonfrequenzverstärker amplificatore a bassa frequenza

2681 усилвател измервателен измерительный усилитель measuring amplifier amplificateur de mesure Meßverstärker amplificatore di misura

2682 усилвател м9 катоденусилитель с нагрузкой в цепи катода, катодный повторитель, каскад с катодным выходом

cathode follower, grounded-plate amplifier (US), grounded-anode amplifier (GB)

amplificateur à anode mise à la masse [à charge cathodique]

Anodenbasisverstärker, Kathoden-folger, Kathodenverstärker

amplificatore con anodo a terra

2683 усилвател м клас A усилитель класса А class A amplifier amplificateur classe A A-Vers tärker amplificatore in classe A

2684 усилвател м клас ABусилитель класса АВ class АВ amplifier amplificateur classe AB AB-Verstärker amplificatore in classe AB

2685 усилвател м клас Вусилитель класса В class В amplifier amplificateur classe В B-Verstärker amplificatore in classe В

2686 усилвател м клас С усилитель класса С class С amplifier amplificateur classe С C-Verstärker amplificatore in classe C

2687 усилвател м9 краеноконечный каскад, выходная сту-пень

final amplifier amplficateur de sortie Endverstärker amplificatore finale

Page 227: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2688 225 У 2700

2688 усилвател м към фотоелемент усилитель фотоэлемента, фотоуси-литель

photocell amplifier amplificateur pour cellule photoélec-

triqueVerstärker für lichtelektrische, Zelle amplificatore per cellula fotoelet-

trica

2689 усилвател л/, лампов ламповый усилитель valve amplifier amplificateur à lampes R Öhrenverstärker amplificatore a valvole elettroniche

усилвател м, лентов еж. усилва-тел Ai, междинночестотен

2690 усилвател л/, междинночестотен усилитель промежуточной ча-стоты

intermediate-frequency amplifier amplificateur à fréquence intermé-

diaireZwischenfrequenzverstärker, ZF-

Verstärkeramplificatore a frequenza intermedia

2691 усилвател лг, микрофоне и микрофонный усилитель microphone amplifier amplificateur microphonique M ikrophonverstärker amplificatore microfonico

2692 усилвател .и, модулаторен усилитель модулятора modulation amplifier amplificateur de modulation M odulations Verstärker amplificatore di modulazione

2693 усилвател м на видеосигналите видеоусилитель, усилитель сигна-лов изображения

picture [video] amplifier amplificateur d’image [vision] Bildverstärker amplificatore d’immagine

13 Радио и телевизия

2694 усилвател м на Доерти усилитель Догерти Doherty amplifier amplificateur Doherty Doherty-Verstärker amplificatore di Doherty

2695 усилвател м на мощност, лииееа линейный усилитель мощности linear power amplifier amplificateur linéaire de puissance linearer LeistungsVerstärker amplificatore lineare di potenza

2696 усилвател м на напрежение усилитель напряжения voltage amplifier amplificateur de tension Spannungsverstärker amplificatore di tensione

2697 усилвател м на осцилограф усилитель осциллографа oscillograph amplifier amplificateur de l’oscillographe Oszillographenverstärker amplificatore d’oscillografo

2698 усилвател м на предавания сигнал, усилитель передачи transmitter amplifier amplificateur d’émission Senderverstärker amplificatore di trasmissione-

2699 усилвател л/, нелинеен нелинейный усилитель non-linear amplifier amplificateur non-linéaire nichtlinearer Verstärker amplificatore non lineare

2700 усилвател м, нискочестотен усилитель низкой частоты low-frequency amplifier amplificateur à basse fréquence Niederfrequenzverstt rker amplificatore a bassa frequenza

Page 228: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2701 226 У 2712

2701 усилвател м, противотактен двухтактный [пуш-пульный] усили-тель

push-pull, push-pull amplifier amplificateur push-pull [équilibré] Gegentaktverstärker amplificatore equilibrato [bilan-

ciato, in controfase]

2702 усилвател .и, регенеративен регенеративный усилитель, уси-литель с положительной обрат-ной связью

regenerative amplifier amplificateur à régénération rückgekoppelter Verstärker amplificatore a reazione

2703 усилвател л/, резонансен резонансный усилитель resonance amplifier amplificateur à résonance Resonanzverstärker, abgestimmter

Verstärkeramplificatore a risonanza

2704 усилвател м с два резонанснакръга

двух резонаторный усилитель double-tuned amplifier amplificateur à résonance double Zweikreisvers tärker amplificatore a doppia sintonia

2705 усилвател м с дроселно-капаци-тивна връзка

дроссельный ус илитель ind urtance-capacitanc е [choke]

coupling, L-C-coupling couplage par bobine d’arrêt Drosselkopplung accoppiamento per impedenza

2706 усилвател м c обратна връзк<. усилитель с обратной связью reaction amplifier amplificateur à réaction Rückkopplungsverstärker amplificatore a reazione

2707 усилвател м с отрицателна обрат-на връзка

усилитель с отрицательной обрат-ной «вязью

negative-feed-back amplifier amplificateur à contre-réaction gegengekoppelter Verstärker amplificatore a contro reazione

2708 усилвател м с полупроводници кристаллический [ полупроводнико-вый] усилитель

crystal amplifier amplificateur à cristal K r istallverstärker amplificatore a cristallo

2709 усилвател м c разстроени кръ-гове

усилитель на расстроенных конту-рах

stagger-tuned amplifier amplificateur décaléVerstärker mit versetzter Abstim-

mungamplificatore a sintonia sfasata

2710 усилвател м със заземен катод усилитель с заземлённым катодом grounded-c? ihode amplifier amplificateur à cathode à la masse Kathodenbasisverstarker amplificatore con catodo a massa

2711 усилвател м със заземенарешетка

усилитель с заземлённой сеткой grounded-grid amplifier amplificateur à grille à la massa Gitterbasisverstärker amplificatore con griglia a massa

2712 усилвател м със скоростна моду-лация

усилитель со скоростной моду-ляцией

velocity-modulated [velocity-varia-tion] amplifier

amplificateur à modulation de vi-tesse

Verstärker mit Geschwindingkeits- modulation

amplificatore a modulazione di ve-locità

Page 229: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2713 227 У 2724

2713 усилвател м със съпротивително-капацитивна връзка

Р-С-усилитель resistance-capacitance coupled am-

plifieramplificateur à couplage par ré-

sistance-capacitéRC-gekoppelter Verstärker amplificatore ad accoppiamento re-

sistenza-capacità

2714 усилвател м, стабилизиран стабилизированный усилитель stabilized amplifier amplificateur à amplification con-

stanteVerstärker mit konstanter Ver-

stärkungamplificatore con amplificazione co-

stante

2715 усилвател м, съпротивителен усилитель на сопротивлениях resistance amplifier amplificateur à résistance Widerstand sverstärker amplificatore a resistenza

•2716 усилвател л/, телеграфен телеграфный усилитель telegraph repeater répéteur télégraphique Telegraphenübertra ger ripetitore telegrafico

2717 усилвател м, трансформаторен трансформаторный усилитель,усилитель с трансформаторной связью

transformer-coupled amplifier amplificateur à transformateur T ransform atorverstärker amplificatore a trasformatore

2718 усилвател л/, широколентов широкополосный усилитель wide-band [broadband] amplifier amplificateur à large bande Breitbandverstärker amplificatore a larga banda

2719 ускорител м> електронен линеен электронный линейный ускоритель linear electron accelerator accélérateur linéaire d’électrons linearer Elektronenbeschleuniger acceleratore lineare di elettroni

2720 условие c за възбуждане на треп-тения

условие возбуждения колебаний oscillation condition condition d’oscillation Oszillationsbedingungen condizione d’oscillazione

2721 условие с за обратна връзка условие создания обратной связи back-coupling condition condition de réaction Rückkopplungsbedingung condizione di reazione

2722 условие с за самовъзбуждане, ам-плитудно

амплитудное условие самовозбуж-дения

gain marginplage de sécurité dans l’amplifi-

cationSicherheitsabstand der Verstärkung

gegen Selbsterregungmargine di sicurezza neU’amplifl-

cazione

2723 устойчивост OiC устойчивость constancy constance Konstanz costanza

2724 устойчивост ж на честотата устойчивость частоты constancy of frequency constance de fréquence Frequenzkonstanz costanza di frequenza

Page 230: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2725 228 У 2736

2725 устройство с, автоматично срав-няващо

автоматический контроллер радио-передачи, сравнитель сигналов

automatic radio monitor, signal comparator

comparateur de signaux, moniteur automatique d'émetteur

automatischer Sendermonitor comparatore di segnali, monitore

automatico di trasmettitore

2726 устройство c, антенно антенное устройство aerial [antenna] system système d’antennes Antennenanordnung sistema di antenne

2727 устройство c, блокиращо блокирующее устройство blocking device, blocker dispositif de blocage [d’immobili-

sation], bloqueurSperrvorrichtung, Sperrer dispositivo di blocco

2728 устройство с, видеоконтролнокрайно

оконечное видеоконтрольное уст-ройство

master-[on-the-aìr] monitor moniteur final EndkontroUvorrichtung, Hauptmo-

nitor monitore di trasmissione

2729 устройство c9 възпроизвеждащо проигрывающее устройство, про-игрыватель

play-back unit dispositif de reproduction Abspieleinrichtung dispositivo di riproduzione

2730 устройство е, декодиращо декодирующее устройство decoderdécodeurDekoder decodificatore

2731 устройство c за изключване нацветния канал

схема выключения канала цвет-ности

colour killer suppresseur de couleur Farbsperre soppressore di colore

2732 устройство c за магнитен запис аппарат магнитной записи magnetic recorder enrégistreur magnétiqueGerät zur magnetischen Aufzeich-

nung registratore magnetico

2733 устройство с за механичен запис аппарат для механической записи mechanical recorder enrégistreur mécaniqueGerät zur mechanischen Aufzeich-

nungregistratore meccanicoустройство с за оптичен звукоза-пис еж. устройство с за фото-графен запис

2734 устройство с за оптично възпро-извеждане

оптическая воспроизводящая си-стема

optical sound reproducer lecteur optique de son Gerät zur optischen Schallwieder-

gaberiproduttore ottico di suono

2735 устройство c за телевизия, видео-контролно

видеоконтрольное устройство чёр-но-белого телевидения

picture [waveform] monitor moniteur de signal d’image Bildsignalkontrollgerät monitore di immagine

2736 устройство с за формиране наимпулси

формирователь импульсов pulse shaper conformateur d’impulsions Impulsformer, Pulsformer formatore d’impulsi

Page 231: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2737 229

2737 устройство c за формиране на сиг-нали с правоъгълна форма

контур, преобразующий синусои-дальную волну в квадратичную

squaring circuit circuit de quadrature d’onde Begrenzerschaltung zur Erzeugung

von Rechteck well en circuito squadratore d’onda

2738 устройство с за фотографен зву-козапис

аппарат для фотографической зву-козаписи

photographic [optical] sound recor-der

enregistreur photographique de son Gerät zur photographischen [zur

optischen] Schallaufzeichnung registratore fotografico del suono устройство c, захранващо вж. апарат л<, захранващ

2739 устройство с, измервателно измерительное устройство mesuring device dispositif dé mesure Meßvorrichtung» Meßanordnung dispositivo di misura

2740 устройство с, искрогасително искрогасительный разрядник quenched spark-gap éclateur à étincelles amorties Löschfunkenstrecke spintometro a scintilla frazionata

2741 устройство c, кодиращо кодирующее устройство codercodeur Coder codificatore

2742 устройство c, микшерно микшерное устройство lap dissolve shutter obturateur à rideau pour fondu Überblendeinrichtung tendina

__________У 2747

2743 устройство c, модулиращо и де-модулиращо (при вч телегра-фия)

модулирующая и демодулирую-щая аппаратура

channel translating equipment installation modulatrice-démodula-

tnceKanahnod ulator-Demodulator apparecchiatura di modulazione e

demodulazione di canale2744 устройство c на вторичната група,

модулзционно модуляторное устройство сверх-группы

supergroup translating equipment installation de modulation de groupe

secondaireÜbergruppenmodulationseinrich-

tungapparecchiatura di modulazione e

demodulazione di gruppo secon-dario

2745 устройство е на изхода на теле-студиото, контролно

контрольное устройство на выходе телестудии

output monitor moniteur de sortie Ausgangsmonitor monitore di uscita

2746 устройство c, настройващо орган настройкиtuner dispositif d’accord Abstimmvorrichtung sintonizzatore

2747 устройство с със звукова честота,повикващо

вызывной аппарат звуковой ча-стоты

V. F. signalling relay set signaleur à fréquence vocale, signa-

leur F. V.Tonfrequenzrufgerät apparechiatura di chiamata a fre-

quenza vocaleустройство c, синхронизиращо вж. апаратура ж, синхронизираща

Page 232: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

У 2748 230 У 2750

2748 устройство с» токозахранващо питающие устройства, блоки пита-ния

power supply equipment appareillage d’alimentation Speiseapparatur apparecchiatura d’alimentazione

2749 устройство c9 фокусиращо фокусирующее устройство beaming device dispositif concentreur Bûndelimgsanlage dispositivo di concentrazione

2750 устройство с, цветно видеокон- тролно

видеоконтрольное устройство цветного изображения

colour picture monitor moniteur de couleur Farbbildsignalkontrollgerät monitore di colore

Page 233: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ф2751 фаза ж, диференциална (е теле-

визията) дифференциальная фаза differential phase phase différentielle differentielle Phase fase differenziale

2752 фазоизравнител м фазовыравниватель delay equalizer équilibreur de retard Lau fzeitentzer rer equilibratore di ritardo

2753 фазоинвертор м фазоинвертор phase inverter inverseur de phase Phasenumkehrer invertitore di fase

2754 фазоинвертор м с товар в катода фазоинверсная схема с катоднойсвязью

long-tailed pour cir. uit pseudosymétrique à résis-

tance cathodique communePseudo-Gegentaktschaltung mit ge-

meinsamem Kathodenwiderstand circuito pseudosimmetrico resis-

tenza catodica comune

2755^фазометър м фазометр phase meter phasomètre Phasenmesser fasometro

2756 фазорегулятор м фазорегулятор phase regulator régulateur de phase Phasenregler regolatore di fase фадинг м вж, затихване с

2757 факсимиле с фототелеграмма facsimile telegram fac-similé, télégramme fac-similé Bildtelegrammtelegramma facsimile

2758 фактор -w, качествен добротность Q-factor (US)facteur de mérite [de qualité] Gütefaktor fattore di merito

2759 фактор м на мощност коэффициент мощности, косинус power factorfacteur de puissance Leistungsfaktor fattore di potenza

2760 фактор м на празен ход, качествен коэффициент добротности холо-стого хода

basic Q, и on-loaded Q Q à vide Leerlaufgütefak tor Q a vuotoфактор м на свръхнапрежение еж. коефициент м на свръхнапреже-ние

Page 234: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ф 2761 232 ф 2774

2761 фер о магнетизъм м ферромагнетизм ferrimagnetism ferrimagnétisme Ferrimagnetismus ferrimagnetismo

2762 фидер мфидер, питающий провод feeder feederSpeiseleitung alimentatore di antenna

2763 фидер лг, антенен антенный фидер antenna feeder alimentateur d’antenne Antennenspeiseleitung alimentatore di antenna

2764 фидер м, съгласуван согласованный фидер, согласован-ная линия передачи

matched transmission line ligne de transmission équilibrée angepaßte Übertragungsleitung linea di trasmissione bilanciata

2765 фиксиране c на нивото фиксация уровня clamp, clamping nivellement d’amplitude Klemmschaltung livellamento

2766 филтър мфильтр filter filtre Filter filtro

2767 филтър л/, писокопропускателен фильтр верхних частот high-pass filterfiltre passe-haut Hochpaßfilter, Hochpaß filtro passo-alto

2768 филтър лх, високочестотен фильтр пропускания верхних ча-стот

high-pass filter filtre passe-haut Hochpaß, Hochpaßfilter filtro passo-alto

2769 филтър лг, високочестотен лентов высокочастотный полосовойфильтр

high-frequency band filter fi lì re de bande à haute fréquence Hochfrequenzbandfilter filtro passa-banda ad alta frequenza

2770 филтър M, входен лентов входной полосовой фильтр receiving band-pass filter filtre passe-bande de réception Empfangsbandfilterfiltro di banda di ricezione

2771 филтър .и, вълнов волновой фильтр wave filterfiltre d’onde Wellenfilter filtro d’onde

2772 филтър Mt двукрьгов лентов двухконтурный полосовой фильтр two-circuit band-pass filterfiltre passe-bande à deux circuits Zweikreisbandfilter, Zweikreisband-

siebschaltung filtro passa-banda a due circuiti

2773 филтър м за намаление на външ-ното осветяване, защитен свет-линен

защитный светофильтр для умень-шения внешней засветки

optic light filter filtre optique Raumlichtfilter filtro ottico

2774 филтьр лг, изглаждащ сглаживающий фильтр ripple filterfiltre d'ondulation [uniformisateuf] Brummfilterfiltro di spianamento

Page 235: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ф 2775 233 Ф 2787

2775 филтър л/, изходен выходной фильтр output filterfiltre de sortie Ausgangs fi Iter filtro di uscita

2776 филтър м, лентов полосовой фильтр band-pass filter filtre passe-bandeBandpaß, Bandpaß fil ter, Band filter filtro passa-banda [di banda]

2777 филтър м, лентов заграждащ долосно-эаграждаюший фильтр band-stop filterfiltre éliminateur de bande Bandsperrfilter filtro di banda d’arresto [di

blocco]2778 филтър м на хармоничните

фильтр для подавления гармоник,заграждающий фильтр

filterfiltre éliminateur, réseau filtrant,

étouffeur d’harmoniquesSiebschaltung, harmonischer Löser filtro, soppressore, quadripolo

[struttura] filtrante, eliminatore2779 филтър M на яркостния канал,

режекторенрежекторный фильтр яркостного канала

luminance notch trappe sur le signal de luminance Farbträgerfalle trappola sul segnale di luminosità

2780 филтър м, нископропускателен фильтр нижних частот low-pass filterfiltre passe-bas Tiefpaß, Tiefpaßfilter filtro passo-basso

2781 филтър м против отразяване светофильтр для уменьшения от-ражения

luminous edge filtre optique encadrant mt gischer Rahmen, Nebenlichtfilter quadro filtrante di luce

2782 филтър м, противосму тите лен фильтр против помех, шумовойфильтр

noiSsz filter filtre anti-parasites Rauschsperre, Störfilter filtro antidisturbi

2783 филтър л/, развързваш развязывающий фильтр decoupling filterfiltre de découplage Trennfilter filtro di disaccoppiamento

2784 филтър M c внесено затихване, за-висещо от честотата

фильтр с вносимым затуханием, зависимым от частоты

insertion parameter filter filtre à perte a’insertion en fonc-

tion déterminée de la fréquence Filter mit frequenzabhängigem Ein-

fügeverlust filtro a perdita d’inserzione in

funzione determinata della fre-quenza

2785 филтър m c индуктивен вход, из-глаждащ

фильтр с дроссельным [индуктив-ным] входом

choke-input filter filtre à entrée inductive Filter mit induktivem Eingang filtro ad ingresso induttivo

2786 филтър m c капацитивен вход фильтр с ёмкостным входом capacitor-input filterfiltre à entrée capacitive Filter mit kapazitivem Eingang filtro ad ingresso capacitivo

2787 филтър m c резонаторна връзка фильтр с резонаторной связью cavity-coupled filterfiltre à cavités résonantes couplées hohlraumgekoppeltes Filter filtro a cavità risonanti accoppiate

Page 236: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ф 2788 234 Ф 2801

2788 филтър м, сложенсложный [многополосный, ком-бинированный] фильтр

composite wave filter filtre composé zusammengesetztes Filter filtro composto

2789 филтър м9 спиращ заграждающий [запирающий]фильтр

blocking filter filtre d’arrêt Sperrfilter filtro di blocco [di arresto]

2790 филтър л/, телеграфен телеграфный фильтр anti-induction network réseau anti-inductif Nebensprechdämpfungsnetzwerk rete antünduttiva

2791 фокус лг фокус focus foyerFokus, Brennpunkt fuoco

2792 фокусиране с фокусировка, фокусирование focussingfocalisation Fokussierung fecalizzazione, messa a fuoco фокусировка ж еж. фокусиране с.

2793 фон м фон background fond Hintergrund fondo

2794 формат м на кадъра формат изображения [кадра] aspect ratiorapport de la largeur à la hauteur

de l’image, format d’image Betrachtungsverhältnis, Bildformat,

Bild Seitenverhältnis rapporto di proporzione delPim-

magine, formato dell'immagine

2795 формиране c на импулси формирование импульсов pulse shaping conformation d’impulsions Impulsformung, Pulsformung formazione d’impulsi

2796 фотоелектричество с фотоэлектричество photoelectricity photoélectricité Lichtelektrizität, Photoelektrizität fotoelettricità

2797 фотоелектрони м мн фотоэлектроны photoelectrons photoélectrons Photoelektronen fotoelettroni

2798 фотоелемент м9 вентилен вентильный фотоэлемент photovoltaic cellcellule photovoltaîque, cellule à

couche d’arrêt, couple photo-électrique, photopile

Sperrschicht-Photozelle, Photo- element

cellula fotovoltaica2799 фотоелемент м9 електровакуумен

электровакуумный фотоэлемент phototubetube photoélectronique Photozelle tubo fotoelettronico

2800 фотоелемент м9 полупроводников полупроводниковый фотоэлемент photocell, photoelectric cell cellule photoélectrique Photozelle, lichtelektriscbe Zelle tubo fotoelettricoфотоелемент м9 селенов еж. фото-клетка ж9 селенова

2801 фотоефект м, вътрешен внутренний фотоэффект, фото-проводимость

photoconductive effect effet photoélectrique interne,

photoconductioninnerer lichtelektrischer Effekt effetto fotoelettrico interno

Page 237: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ф 2802 235 Ф 2815

2802 фотокатод м фотокатод photocathode photocathode Photokathode fotocatodo

2803 фотокатод м, мозаечен мозаика, мозаичный фотокатод mosaic, mosaik electrode mosaïqueM osaikelektrode mosaico

2804 фотоклетка ж, селенова селеновый фотоэлемент selenium photocellcellule photoélectrique au sélénium Selen-Photozelle cellula fotoelettrica di selenio

2805 фотометър м фотометр photometer photomètre Photometer fotometro

2806 фотон м фотон photon photonPhoton, Lichtquant fotone a

, 2807 фотоплака ж светочувствительная [ пластинка, фотопластинка

sensitized plate plaque sensible lichtempfindliche Platte lastra sensibileфотопроводимост ж, еж, фото-ефект м> вътрешен

2808 фотопроводник м фотопроводник photoconductor photoconducteur Lichtleiter conduttore fotosensibile

2809 фотосъпротивление c фотосопротивление photoconductive cell cellule photoconductive Photowiderstand, Widerstandszelle cellula fotoconduttiva

2810 фототелеграма ж фототелеграмма phototelegram phototélégramme BìldtelegFamm fototelegramma

2811 фототелеграфия ж, фототелеграфная передача, пере-

дача неподвижных изображений picture transmission bélinographie, téléphotographie Bildfunk, Bildübertrang telefotografia

2812 фототок м фототок photoelectric current courant photoélectrique lichtelektrischer Strom, Photo-

stromfotocorrenteфреквенция ж еж. честота ж

2813 фронт м, вълновфронт волны, волновой фронт wave front front d’onde Wellenfront fronte d’onda

2814 фронт м на импулса, заден задний фронт импульса trailing edgeflanc arrière Rückflanke fronte posteriore

2815 фронт м на импулса, преден передний фронт импульса leading edgeflanc avant Vorderflanke fronte anteriore

Page 238: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ф 2816 236 Ф 2817

2816 фронт м на сферичната вълна фронт сферической волны spherical wave front front d’onde sphérique sphärische Wellenfront fronte d’onda sferica

фуния ж, звукова вж. тръба ж, акустична

2817 функция ж, вълнова волновая функция wave function fonction d’onde Wellenfunktion funzione d’onda

Page 239: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

2818 характеристика ж характеристика characteristic caractéristique Kennlinie, Charakteristik curva caratteristica

2819 характеристика ж, анодна анодная характеристика plate characteristicc ractéristrique de plaque Anodenspannungskennlinie caratteristica di placca

2820 характеристика лс, анодно-реше-тъчна

сеточная характеристика transfer [mutual] characteristic caractéristique grille-anode Anodens trom-Gitterspannungskenn-

liniecaratteristica di griglia/placcafmutua]

2821 характеристика ж, динамична динамическая характеристика dynamic characteristic caractéristique dynamique dynamische Kennlinie caratteristica dinamica

2822 характеристика ж „изходящамощност — настройка в резо-нанс“

зависимост ь „выходная мощность — настройка в резонанс“

output power/tinung characteristic caractéristique puissance de sortie/

syntonisationAusgangsleistung/ Abstimmungs-

Charakteristikcaratteristica potenza di uscita/

sintonizzazione

X2823 характеристика ж на възпроизвеж-

дане, честотначастотная характеристика воспро-изведения

playback [reproducing] characteri-stic

caractéristique de lecture W iedergabecharakteristik caratteristica di riproduzione

2824 характеристика ж иа грамофонна мембрана

характеристика адаптера pick-up characteristic сага; téristique du phonocapteur Abtastkennliniecaratteristica di riproduttore fono-

grafico

характеристика ж на електрическа грамофонна мембрана вж. ха-рактеристика ж на грамофонна мембрана

2825 характеристика ж на запис, че-стотна

частотная характеристика записи recording characteristic caractéristique d’enregistrement Aufzeichnungscharakteristik. Fre-

quenzkurve caratteristica di registrazione

характеристика ж на решетъчния ток вж, характеристика ж ре-шетъчна

Page 240: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

X 2826 238 X 2838

2826 характеристика ж, решетъчна сеточная характеристика, характе-ристика сеточного тока

grid-current characteristic caractéristique de courant de grille Gitterstromkeimlmie caratteristica di corrente di griglia

2827 характеристика ж9 статична статическая характеристика static characteristic caractéristique statique statische Kennlinie caratteristica statica

2828 характеристика ж9 фазово-че-стотна

фазово-частотная характеристика phase versus frequency response

characteristicenvellope group frequency characte-

risticcaractéristique phase/fréquence Phasen-Frequenz-Charakteristik caratteristica fase/frequenza

2829 хармонична жгармоника harmonic harmonique Harmonische armonica

2830 хармонична ж на основния тон гармоника основного тона harmonic of fundamental sound harmonique du son fondamental Oberton des Grundtones, harmoni-

sche Oberschwingungarmonica del suono fondamentale

2831 хармонични ж мн на честотата назахранващата мрежа

гармоники сетевой частоты harmonics of the main frequency harmonique de la fréquence du

secteurHarmonischen der Netzfrequenz armoniche della frequenza di rete

2832 хенри мгенри Henri henri Henri henri

2833 хептод мсемиэлектродная лампа, пента-грид, гептод -

pentagrid tube, pentagrid pentagrille, tube pentagrille Siebenpolröhre, Heptode pentagriglia, tubo pentagriglia

2834 Херц мгерц hertz hertz Hertz hertz

2835 хетеродин мгетеродин heterodyne hétérodyne Überlagerer eterodina

2836 ход м на развивката ход развёртки scanning motionmouvement d’exploration [de ba-

layage]Abtastbewegung movimento d’esplorazione

2837 ход м, обратен обратный ход (луча)fly-back, kickback, retrace, return

traceretourRücklaufweg ritorno

2838 хроматрон м9 еднолъчев однолучевая трубка single-gun tubetube à un canon Einstrahlröhre tubo ad un fascio

Page 241: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

2839 цветност жцветность chromaticity chromaticité Farbton cromatici t à

2840 цветове м мн, допълнителнидополнительные цвета complementary colours coleurs complementaires Korn piemen tärfarbcn colori supplementari

2841 цветове м мн, основни основные цвета reference stimuli couulecrs primaires Primärvalenzcolori fondamentali [primari]

2842 цветоусешане сцветовое восприятие colour sensation impression [sensation] de couleur Farbempfindung impressione di colore

2843 цветочувствителност ж цветовая чувствительность colour sensibility sensibilité aux couleurs Farbenempfindlichkeit sensibilità ai colori

2844 цвят м, еталонен бял эталонный белый цвет reference whiteblanc de référence Bezugsweiß bianco di riferenza

ц2845 цвят и, спектрален

спектральный цвет Spectrum colour couleur spectrale Spektralfarbe colore spettrale

2846 центрираве с, вертикално центрирование по вертикали [покадрам]

vertical centring centrage vertical Vertikalregelung centraggio verticale

2847 центриране c, електростатично центрирование электростатичес-ким способом

electrical centring centrage électrique elektrische Zentrierung centraggio elettrico

2848 центриране c на лъча центрирование луча beam alignmentalignement d’un faisceau électro-

niqueBündelzentrierung, Strahleinrich-

tungallineamento di fascio elettronico

2849 центриране c c постоянен ток центрирование постоянным током D. С. centringcentrage par courant continu G leichstromzentrierung centraggio per corrente continua

Page 242: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ц 2850 240 Ц 2857

2850 центриране с9 хоризонтално центрирование по горизонтали horizontal centringcentrage horizontal Horizon talregelung centraggio orizzontale

2851 център л/, ефективен акустичен эффективный акустический центр effective acoustic centrecentre acoustique effectif effektives akustisches Zentrum centro acustico effettivoцентър м9 привиден акустичен вж. център м9 ефективен акустичен

център м9 привиден звуков вж. център м9 ефективен акустичен

2852 център м, телевизионен телевизионный центр, телецентр television broadcast station station de télévision Fernsehsenderstazione di televisione

2853 циклотрон м циклотрон cyclotron cyclotron-résonateur magnétique Zyklotronciclotrone

2854 цикъл м цикл cycle cycle Zyklus ciclo

2855 цикъл м на сигнализиране цикл элементарного сигнала dot cycle cycle de signalisation Signalisierungszyklus ciclo di segnalazione

2856 цокъл лI на лампа цоколь лампы lamp socket culot de lampe Lampensockel, Sockel base [zoccolo] di valvola

2857 цокъл м9 октален октальный цоколь octal base socle octal Oktalfassung zoccolo octal

Page 243: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ч2858 чанта ж, монтьорска

монтёрская сумка (с набором ин-струментов и приборов)

mechanic’s [lineman’s] tool bag sac de monteur complet vollständige Gerätetasche für Mon-

teure borsa completa per montatore

2859 част ж, монтажна элемент (деталь] схемы circuit element élément de montage Schaltelement elemento di montaggio

2860 част ж на спектър, видима видимая часть спектра visual spectrumpartie visible du spectre sichtbares Spektrum spettro visibile

2861 част ж, резервна запасная часть spare partpièce de rechange Ersatzteil pezzo di ricambio

2862 черно с, я-рушено нарушение чёрного noisy blacks noir perturbé gestörtes Schwarz nero perturbatoчерно с след бялото вж продъл-жение <?, черно

2863 честота жчастота frequency fréquence Frequenz frequenza

2864 честота ж, входящачастота на входе, частота прини-маемых колебаний

input frequency fréquence d’entrée E ingangsfrequenz frequenza d’entrata

2865 честота ж, ефективна гранична эффективная граничная частота effective cut-off frequency fréquence de coupure efficace effektive Grenzfrequenz frequenza di taglio effettiva

2866 честота ж за помощ, междуна-родна

международная частота сигнала бедствия

international distress frequency fréquence internationale de dé-

tresseinternationale Seenotfrequenz frequenza di soccorso internazionale

2867 честота ж» звукова звуковая частота audio frequency fréquence acoustique Tonfrequenz audiofrequenza

16 Радио и телевизия

Page 244: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2868 242 Ч 2880

2868 честота ж, измервателна измерительная частота measuring frequency fréquence de mesure Meßfrequenz frequenza di misura

2869 честота ж, импулсна носеща импульсная несущаяpulse carrier porteuse d'impulsions Impuls träger, Pul s träger portante d’impulsi

2870 честота ж, инфразвуков^ подгональная [инфрателефонная]частота

subaudio [subtelephone] frequency fréquence infra-téléphonique Infratelephonfrcquenz frequenza infratelefonica

2871 честота ж, кадровачастота кадров, кадровая частота frame repetition rate, picture

[frame] frequency fréquence d’image Vollbildfrequenz, Bildfolgefrequenz frequenza d’immagine

2372 честота ж, комутационна управ-ляваща

коммутационная контрольная ча-стота

switching control pilot onde pilote de commutation Schaltpilolfrequcnz onda pilota di commutazione

2873 честота ж, критична критическая [предельная] частота critical frequencyfréquence critique kritische Frequenz frequenza critica

2874 честота ж, кръгова угловая [круговая] частота angular frequency pulsation Kreisfrequenzpulsazione, frequenza [velocità] an-

golare

2875 честота ж, максимална използу-васма

наивысшая применимая частота ( для радиосвя зи ионосферной вол-ной)

maximum usable frequency fréquence maximale utilisable maximal zulässige Frequenz massima frequenza utilizzabile

2876 честота ж, междинна промежуточная частота intermediate frequency in super-

heterodyne receptionfréquence intermédiaire, moyenne

fréquenceZw ìschenfrequenz frequenza intermedia

2877 честота ж, минимална използу-ваема

наинизшая применимая частота (для радиосвязи ионосферной вол- ной)

lowest useful high frequency fréquence minimum d’utilisation niedrigste brauchbare Frequenz minima frequenza utile

2878 честота ж, много нискаочень низкая частота very low frequency très basse fréquence niedriger Langwellenbereich frequenza bassissima

2879 честота ж, модулираща модулирующая частота modulating [modulation] frequency fréquence de modulation Modulationsfrequenz frequenza dì modulazione

честота ж, музикална вж, честота ж, звукова

2880 честота ж на антената, собствена собственная частота антенны natural frequency of an aerial fréquence naturelle d’une antenne Eigenfrequenz einer Antenne frequenza naturale di antenna

Page 245: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2881 243 Ч 2892

2881 честота ж на биене частота биений beat frequency fréquence de battement Sch webu ngsfrequenz frequenza di battimento

2882 честота ж на вторичната група,управляема

управляющая частота сверхгруппы supergroup reference pilot onde pilote de groupe sécondaire 0 bergruppensteuerwelle onda pilota di gruppo secondario честота ж на кадрите вж. честота ж, кадрова

2883 честота ж на мрежатачастота сети mains frequency fréquence du réseau Netzfrequenz frequenza della rete

2884 честота ж на настройка частота настройки tuning frequency fréquence de syntonisation Abstimm ungsfrequenz frequenza di sintonizzazione

2885 честота ж на пяезокристал, резо-нансна

частота пьезокристалла crystal frequency fréquence du cristal K rista 11 frequenz frequenza di cristallo

2886 честота ж на повторение на им-пулсите

частота повторения импульсов impulse [pulse, pulse repetition] fre-

quencyfréquence d’impulsion [de répétition

des impulsions]Impulsfrequenz, Pulsfrequenz 4'requenza d’impulsi di (ripetizione

d’impulsi]

2887 честота ж на поглъщане, гранична предельная [критическая] частотапоглощения

absorption limiting frequency fréquence limite d’absorption durch Absorption begrenzte Fre-

quenz frequenza limite di assorbimento

2888 честота ж на развивката частота развёртки time-base frequency fréquence de base de temps Kippspannungsfrequenz, Zeitach-

senfrequenzfrequenza di base di tempo честота ж на редовете вж. че-стота жу редова

2889 честота ж на сблъскване частота соударений collision frequency fréquence de chocs Stoßfrequenz frequenza delle collisioni

2890 честота ж на сигналите на изоб-ражението

частота сигналов изображения, ви-деочастота

video [vision] frequency fréquence porteuse d’image Bild trägerfrequenz frequenza portante in televisione

2891 честота ж на смущенията частота помехи interfering frequency fréquence perturbatrice Störfrequenzfrequenza perturbante

2892 честота ж* носеща несущая частота carrier-wave frequency frequence porteuse Trägerfrequenz frequenza di onda portante

Page 246: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2893 244 Ч 2906

2893 честота ж> носеща пилотна управляющая [контрольная] не-сущая

pilot carrier porteuse pilote Pilotträger portante pilota

2894 честота ж, огледална зеркальная частота image frequency fréquence d’image [conjuguée] Spiegelfrequenzfrequenza immagine [coniugata]

2895 честота ж, основна основная частота колебаний fundamental frequency fréquence fondamentale Grundfrequenzfrequenza fondamentale

2896 честота ж, работна оптимална оптимальная рабочая частота optimum working frequency fréquence optimum d’utilisation günstigste Verkehrsfrequenz frequenza ottima di lavoro

2897 честота ж, редова строчная частотаline [horizontal] frequency fréquence de linge Zeilenfrequenz, Horizontalfrequenz frequenza di linea

2898 честота ж, резонансна резонансная частота resonant frequency fréquence de résonance R esonanzfreq uenz frequenza di risonanza

2899 честота ж, свръхвисока сверхвысокая частота super-high frequency hyperfréquence Zentimeterbereich iperfrequenza

2900 честота ж, собствена собственная частота, частота соб-ственных колебаний

natural frequency of an aerial fréquence propre Eigenfrequenz frequenza propria

2901 честота ж, средна (при ЧМ> средняя частотаcentral frequency fréquence centrale Zentralfrequenz frequenza centrale

2902 честота ж, странична боковая частотаside [side-band] frequency fréquence latérale Seitenbandfrequenz frequenza laterale

2903 честота ж, телефонна телефонная частота telephone frequency fréquence téléphonique Fernsprechfrequenz frequenza telefonica

2904 честота ж, ултрависока ультравысокая частота ultra-high [very-high] frequency hyperfréquenceM eterwel len bereich, Dezibereich frequenza ultraelevata [altissima]

2905 честота ж, ултразвукова ультразвуковая частота superaudio [supersonic] frequency frequence ultra-sonique Ultraschallfrequenzfrequenza ultrasonora

2906 честота ж, цветна носеща цветовая поднесущая частота colour subcarrier sous-porteuse de chrominance Farbträgersottoportante di coloreчестота ж, централна еж. честота ж, средна

Page 247: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2907 245 Ч 2919

2907 честота ъглова угловая частотаradian frequency (US), angular fre-

quency [velocity] (GB) fréquence angulaire Kreisfrequenz frequenza angolare

2908 честоти ж мч за повикване частоты вызоваcalling frequency fréquences d’appel A nruffrequenzen frequenze di chiamata

2909 честотомер мчастотомер frequency meter, wavemeter fréquencemètre Frequenzmesser frcquenziometro

2910 честотомер м, интегриращ интегрирующий частотомер integrating frequency meter fréquencemètre intégrateur integrierender Frequenzmesser frequenziometro integratore

2911 честотомер м, хетеродинен гетеродинный волномер heterodyne frequency meter [wa-

vemeter]fréquencemètre [ondemètre] hété-

rodyneÜberlagerungsfreq uenzmesser frequenziometro eterodino

2912 четириполюсник м четырехполюсник four-pole terminal, quadripole quadripôleVierpol quadripolo

2913 четириполюсник w, Г-эбразен Г-образный четырёхполюсник L-networkréseau en L L-Glied rete in L

2914 четириполюсник м, лйнеен линейный четырёхполюсник linear system (US), linear network

(GB) réseau linéaire lineares Netzwerk rete lineare

2915 четириполюсник мостов четырёхполюсник скрещенного ти-па, мостиковый [мостовой] че-тырёхполюсник

bridge [lattice] network réseau mailléKettenglied dritter Art, Kreuzglied,

Vierpolkreuzglied rete traliccio

2916 четириполюсник ти, Н-образен Н-образный четырёхполюсник,Н-образная схема

H-network réseau en H H-Glied rete in H

2917 четириполюсник .и, непланарен непланарный четырёхполюсник

[контур]non-planar network réseau non-planaire nicht ebenes Netzwerk rete non planare

2918 четириполюсник ти, несиметричен несимметричный четырёхполюс-ник

asymmetrical [dyssymmetrical] net-work

réseau asymétrique unsymmetrisches Netzwerk rete asimmetrica

2919 четириполюсник му О-образен О-образный четырёхполюсник O-networkréseau en О O-Netzwerk rete in О

Page 248: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2920 246 Ч 2932

2920 четириполюсник м> л-образен я-образный четырехполюсник,л-об разная цепь

л-network réseau en я я-Netzwerk rete in n

2921 четириполюсник лг, последовател-но включен

последовательно-включенный че-тырехполюсник

series two-terminal pair network quadripole série Serienvierpol quadripolo serie

2922 четириполюсник ле, С-образен С-образный четырехполюсник, С-образная цепь

C-network réseau en С C-Glied rete in C

2923 четириполюсник м, симетричен симметричный четырехполюсник symmetrical two-terminal pair net-

workquad ri pôle symétrique symmetrischer Vierpol quadripolo simmetrico

2924 четириполюсник л?, Т-образен Т-образный четырёхполюсник, че-тырёхполюсник типа Т

T-network réseau en T T-Netzwerk rete in T

2925 четириполюсник уравновесен симметричный четырёхполюсник balanced quadripole, balanced two-

terminal pair network quadripôle équilibré symmetrischer [ausgeglichener]

Vierpol quadripolo equilibrato

2926 чистота ж на цветачистота цвета colour purity pureté de couleur Farbreinheit purezza di colore

2927 чифт м клеми пара зажимов terminal pair paire de bornes Abschlußklemmenpaar coppia di prese [di terminali]

2928 чувствителност ж чувствительность sensitivity sensibilité Empfindlichkeit sensibilità

2929 чувствителност ж, максимална максимальная чувствительность maximum sensitivity sensibilité maximum maximale Empfindlichkeit sensibilità massima

2930 чувствителност ж на налягане чувствительность по давлению pressure sensitivity efficacité [réponse] en pression Druckempfindlichkeit, Druck über

tragungsfaktor sensibilità di pressione

2931 чувствителност ж на преобразу-вател

чувствительность преобразователя' sensitivity, response efficacité, réponse Empfindlichkeitsübertragungs-

faktor sensibilità, rispcsta

2932 чувствителност ж на преобразува-тел, относителна

относительная чувствительность relative sensitivity [response] efficacité [réponsel relative Relativempfindlichkeit, relativer

Übertragungsfaktor sensibilità [risposta], relativa

Page 249: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ч 2933 247 Ч 2937

2933 чувствителност ж, осова осевая чувствительность axial sensitivity [response] efficacité [réponse] axiale axialer Übertragungsfaktor, axiale

Empfindlichkeit sensibilità [risposta] assiale

2934 чувствителност ж по напрежение чувствительность по напряжению response to voltageréponse à la tension Spannungsübertragungsfaktor risposta di tensione

2935 чувствителност ж по напрежениев свободно поле

чувствительность по напряжению в свободном поле

free-field voltage sensitivity [res-ponse]

efficacité [réponse] en tension en champ libre

Feldempf ind 1 ichkeit, Feldübertra-gungsfaktor

sensibilità [risposta] in campo li-bero

2936 чувствителност ж по ток чувствительность по току response to current réponse au courant Strom Übertragungsfaktor risposta di corrente

2937 чувствителност ж по ток в сво-бодно поле

чувствительность по току в сво-бодном поле

free-field current sensitivity efficacité en courant en champ

libreFeldstromempfindlichkeit sensibilità di corrente in campo

libero

Page 250: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ш2938 шапчица ж на фокусиращия анод

колпачок [вывод] фокусирующегоанода

focusing cap capsule de focalisation Fokussierungskappe cappellotto di focalizzazione

2939 шаси cшасси chassis châssis Chassis telaio, chassis

2940 ширина ж на екрана ширина экрана screen width largeur de l’écran Schirmbreite larghezza di schermo

2941 ширина ж на леитата на видеоим-пулсите

ширина полосы частот сигналов изображения

vision bandwidth largeur de la bande vidéo Bildbandbreite larghezza di banda video

2942 ширина ж на лентата на звуковиясъпровод

ширина полосы пропускания зву-кового сопровождения

sound bandwidth largeur de la bande de son Tonbandbreite, NF-Bandbreite larghezza di banda suono

2943 ширина ж на пропусканата лента»ефективна

эффективная ширина полосы про-пускания

effective bandwidth bande passante efficace wirksame Bandbreite larghezza di banda effettiva

2944 ширина ж на редаширина строкиthickness [width] of line largeur d’une ligne Zeilenbreite larghezza di una linea

2945 ширина ж на тропосферния въл-новод

ширина тропосферного волновода duct width [thickness] épaisseur de conduit Wellenleiterdicke spessore del condotto ширмоване с на приемник вж. екраниране с на приемник

ширмовка ж вж, екран м2946 шлаух м, ширмован

экранированный шланг screening tubing gaine isolante blindée Abschirmschlauch tubo isolante di schermaggio

2947 шнур м, съединителен соединительный шнур connecting cord cordon de raccordement Verbindungsschnurcordone di connessione [di rac-

cordo]

Page 251: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Ш 2948 249 Ш 2960

2948 шум мшум noise bruit Geräusch, Lärm rumore

2949 шум м, импулсен импульсный шум impulse [pulsej noise parasites de courte durée Impulsrauschen, Pulsrauschen rumore d’impulso

2950 шум м, комутационен шум коммутации commutator noise bruit de commutation Kollektorgeräusch disturbo di commutazione

2951 шум м, контактен контактный шум, треск от плохихконтактов

contact noise brifit de fritture Kontaktgeräusch disturbo di frittura

2952 шум м, космнчен космический шум cosmic noise bruit cosmique kosmisches Rauschen rumore cosmico

2953 шум Mt модулационем модуляционный шум modulation noise bruit de modulation Modulationsrauschen rumore di modulazione

2954 шум л/, основен основной шум background [random] noise bruit de fond, mouvement propre Grundrauschenrumore di fondo

2955 шум м от вторична емисия шум от вторичной эмиссии secondary-emission noisebruit d’émission secondaire [dû à

l’émission secondaire] Sekundäremissioa-Rauschen rumore d’emissione secondaria

2956 шум м от носещата честота шум от несущейcarrier noise bruit de la porteuse T ragerrausch en rumore della portante

2957 шум м от повърхността поверхностный шум surface noisebruit de surface Nadelgeräusch rumore di superficie

2958 шум м от преходни процеси шум от переходных процессов noise due to transientsbruit transitoire Geräusch durch Einschwingvor-

gänge rumore di fenomeni transitori

2959 шум м пря амплитудна модулация шум от амплитудной модуляции amplitude-modulation noisebruit de modulation d’amplitude Amplitudenmodulationsrauschen ronzio di modulazione di am-

piezza

2960 шум топлинен тепловой шум thermal agitation noise bruit d’agitation thermique Wärmegeräuschrumore di fondo termico, rumore

Johnson, fruscio

Page 252: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

2961 ъгъл м на браздаугол разкрития канавки groove angle angle d’ouverture d’un sillon Rillenwinkel angolo del solco

2962 ъгъл m на падане угол падения (волны) angle of incidence angle d’incidence Einfallswinkelangolo di incidenza

2963 ъгъл м па фазово изместване фазный [фазовый] угол, уголсдвига фаз

phase angle décalage, argument (d'une impé-

dance) > angle de déphasage Phasenwinkel, Winkel (eines Wech-

selstrom Widerstandes ) differenza di fase, argomento (di

una impedenza), sfasamento, an-golo di sfasamento

2964 ъгъл m, фазовфазовый угол phase angle décalage, argument (d'une impédan-

ce), angle de déphasagePhasenwinkel, Winkel (eines Wech-

sels tromwiders lande*) differenza di fase, argomento (di

una impedenza), sfasamento, an-golo di sfasamento

Ю2965 юстировка ж на камерата

настройка [юстировка] камеры camera alignment [line-up], lining-

up of camera

réglage général de camera Kamerajustierung aggiustamento di camera

Page 253: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

я2966 явление с, апериодично

апериодический процесс aperiodic phenomenon phénomène apériodique schwingungsfreier [aperiodischer]

Vorgang fenomeno aperiodico

2967 явления с мн9 инерционни инерционные явления phenomena of inerzia phénomènes d’inertie Trägheitserscheinungen fenomeni d‘inerzia

2968 явления с мн9 интерференционна явления интерференции phenomena of interference phénomènes d’interférence Interferenzerscheinungen fenomeni dell’interferenza

2969 явления с мн на проводимост явления проводимости conductivity phenomena phénomènes de conductivité Leitungserscheinungen fenomeni di conduttività

2970 якост ж9 диелектрична диэлектрическая прочность dielectric strength rigidité diélectrique dielektrische Festigkeit rigidità dielettrica

2971 яма ж, потенциална потенциальная яма potential troughcuvette [puits] de potentiel Potcntialsenke, Potentialnapf pozzo di potenziale

2972 яркост ж яркостьbrightness, brillance, luminance brillance, luminance Helligkeit, Leuchtdichte chiarezza, luminosità, brillantezza

2973 яркост ж на екрана яркость экрана screen brightness brillance de l’écran Schirmleuchtdichte splendore di schermo

2974 яркост ж на фона яркость фона background brightness luminosité du fond Grundhelligkeit luminosità di fondo

2975 яркост ж, средна средняя яркость average brightness brillance [lumirance] moyenne mittlere Helligkeit (Leuchtdichtek luminosità media

Page 254: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник
Page 255: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА РУСКИ ЕЗИК

Page 256: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Aаберрация ж 1

сферическая 2 хроматическая 3

абсорбция ж 1703 автодин м 4 автоподстройка ж, частоты 548 авторегулировка лс, частоты 548 авто1рансформатор м 5 агрегат м двигатель генератор 1379 адаптер м 1263 азбука ж Морзе 6 аккомодация ж 8 активация ж 1649 ~ катода 9 акцептор м 10 алфавит м. телеграфный 7 амортизация ж, пневматичесжая 2287 амбушюр м микрофона 1513 амплитуда ж 11~ волны 12 ~ колебаний 15

иодного видеосигнала 2006 сигнала 13 сигнала изображения 14; 2008

анализ м, гармонический 17 формы волны, гармонический 16

анализатор м формы колебаний 2329 анастигмат м 19анод м 20

последний 21 '■**', фокусирующий 22 ангел на ж 23

апериодическая 24 '•w бегущей волны 70 '*■*■', бикопическая 25

веерная 27 вибраторная 36 внутренняя 30 вращающаяся рамочная 29 всенаправленная 64 встроенная 26 гибкая 31 двухконусная 25 двухэлементная 32

***, диапазонная 34 '■**■', дипольная 36 ***, дисковая 37

диэлектрическая 35 рданп&я проволочная 59

~ для передачи н приёма, общая 66 зигзагообразная 40 зонтичная 93

*■*', излучающая 33, изотропная 42 искусственная 41 коллективная 43 комнатная 86

•—коническая 45 контрольная 44 коротковолновая 39 крестообразная 47

r-»t линзовая 48 лучевая 49 многовибраторная 50 много вибраторная линзовая 51

rw, многодипольная 52 многолучевая 54 многополосная 55

<*•', многоярусная 53 направленная 56 наружная 28 настроенная 57

'■*-', ненаправленная 58 о дно лучевая 38 одяопроводная 38 пассивная 60 передающая 64 передвижная 61

<*-', подводная 62 полуволновая 63 приёмная 65 рамочная 68 рамочная вращающаяся 77 ромбическая 69с горизонтальной поляризацией 78

~ с ёмкостной нагрузкой 71* с концевым питанием, вертикальная 81 с минимальным горизонтальным излуче-нием 72

~ с многократной настройкой 34 ~ с настроенным шлейфом 79

с непосредстпеяным питанием 73 с параллельным питанием, вертикальная 74 с плоским отражателем 75

о/ с плоским рефлектором, синфазная много-* дипольная 76 с согласующим шлейфом 82 с трёмя щелями и тремя излучателям», цилиндрическая ультракоротковолновая 91

*** с уголковым отражателем 80~ с узким коническим лучом 77«*w, секционированная вертикальная 83*-**, сложная 84

Page 257: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

255

*■**, спиральная 85 судовая 46

***/, телевизионная 87'**■' типа „Т!епнеяин‘ 88

Т-образиая 89**■'„ трёхэлементная 90

угловая 80■**>*, ферритовая 92

четвертьволновая 94 широкополосная 24

/-**, штыревая 31 щелевая 67

апертура ж 109 апланат м 110 аппарат м, бронированный 96

буквопечатающий рулонный 1259*•** для механической записи 2733

для фотографической звукозаписи 2738

звуковой частоты, вызывной 2747/*->, звукозаписывающий 99; 722 ~ магнитной записи 2732

приёмный 1861 слуховой 103 стартстопный 104; 1258 экранированный 97

аппаратная ж, телеграфная 105 модулирующая и демодулмрующм 2743 фототелеграфная 108

артикуляция ж 111 асимметрия ж 112 астигматизм м 113 атмосфера м, стандартная 114аттенюатор м 1204

антенный 702 регулируемый 703

ахромат м 116

Ббаллон м 117 бар м 118барабан м, зеркальный 120

линзовый 119береттер м, железоводородпый 121 барьер Д4, потенциальный 122 батарея жг анодная 123

микрофонная 125~ нашла 124 бахрома ж» цветная 931 без искажений 127 без помех 128 без потерь 126 бел м 129белый xi, равиосигнальный цвет 175 бетатрон м 130биение с 131

бильдтелеграфия ж 1788, 2487 бит м 132блок м микширования сигналов 135

настройки 134<г~ питания 133 блок схема ж 2377 блокинг-генератор м 136 /^.одноразовый 137 блокирование с, автоматическое 139 блокировка ж 138бод м 168бомбардировка ж, ионная 170

электронная 169буря яс, ионосферная 173

магнитная 174быстрота ж аккомодации 2247

вакуум м, высокий 176 вариометр м 177 варистор м 178 варметр м 179 ввод м 95 векгор-потенпцал м 180 величина ж, векторная 181

выброса, относительная 184 колебательная 187 комплексная 182 насыщения 183

**/, периодическая 185 **-, скалярная 186 вентиль лг, высоковольтный 1128 -*■/, ионный ИЗОверёвка ж для подъёма и спуска верность ж воспроизведения 402 ~ воспроизведения цвета 403 ветвь* яс 971

совместная 972

Ввзаимоиндуктивностъ ж 886 взаимоиндукция ж 887 вибратор м 236 вибрация ж 237вид м колебания 1018 видеогеничный 239 видеодетектор м 240 <*>*, кристаллический 241 видеоканал м 925 видеомикшер м 244 видеонесущая ж 1544 видеопередатчик м 242 видеосигнал м 243 видеоусилитель м 245, 2693 видеочастота ж 246, 2890

317 видикон м 247видоискатель м 249

оптический 251 /—, электронный 250 визир м 249

Page 258: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

256 ВЫЛ

винт Mt регулировочный 252 виток м 1422, 1423 включение с, каскадное 2129— ступенями 2129 вобуляция ж 270 возбудитель м 2360 возбуждать 662 возбуждение с, импульсное 31 ft— на низких частотах 2110—, ударное 319 возможность ж вылета фотоэлектронов 321— регулировки 323возмущение с ионосферы, внезапное 2295 возрастание с потенциала 1488 вокодер м 271волна ж 336—, бегущая 337

вертикально поляризованная 333—, влево поляризованная 336—, горизонтально поляризованная 378—, затухающая 341

земная 342—, земная отражённая 358—, ионосферная 343—, круглополяризованнаи 344—, круговая магнитная 346—» круговая электрическая 345

модулированная 348—, модулированная незатухающая 349—, модулирующая 350

настройки 351—, незатухающая 353

несущая 354—, однородная плоская 362—, основная 356, 367—, отражённая 357—, падающая 359—, периодическая 360—, пилообразная 347—, плоская 361—, плоскополяризованная 363—, поверхностная 342—, поляризованная 364—, поперечная электрическая 352—, право поляризованная 365—, преломлённая 368—, преобладающая 367—, пространственная 369, 343—, прямая 339—, прямоугольная 372—, рабочая 370—, распространяющаяся в тропосфере 376—, расходящаяся пространственная 371

сбегающаяся 375—, свободно бегущая 373—, синусоидальная несущая 355—, сферическая 374—, сходящая 375—, тропосферная 376—, ультразвуковая 377—, цилиндрическая 379—, шаровая 374—, эллиптически поляризованная 34Ó волновод м 399волномер м 401—, гетеродинный 2911 волны ж мн, акустические 380—. декаметровые 381

—, дециметровые 382 длинные 383 звуковые 385

—, километровые 387 короткие 388

—, метровые 389—, модулированные звуковой частотыЙ 39й—, модулированные импульсами 386—, модулированные незатухающие 393—, незатухающие манипулированные 392 —, продольные 391

сантиметровые и миллиметровые 394—, средние 395—телевизионные 396— типа А-1 392— типа А-Э 390— типа А-4 398— типа А-5 396—, ультракороткие 397—, фототелеграфные 398—, электромагнитные 384 вольтметр м переменного тока 273— постоянного напряжения 272 волюм м звука 1554восприятие с насыщенности цвета 325—, цветовое 326, 2842 воспроизведение с 327— звука 328— звука, стереофоническое 332— изображения 329—' музыки 330— сигнала 331 восстановитель м импульсов 333 впадина ж волны 274— импульса 275 время с блокировки 276— гашения обратного хода кадровой раз-

вёртки 277— гашения обратного хода жрочной раэ-

вёртки 278— заряда 1902— запирания 276— импульсного генератора, пусковое 285— нарастания импульсов 279, 284—- переключения 186— пробега (сигналов) 281— пробега электронов 287— пролёта 286— развёртки строки 288— распространения 281— спадания импульса 282— срабатывания 289— установления импульса 284— установления (колебаний) 283 вспышка ж света 140втулка ж, вводная фарфоровая 1222 вход сигнала изображения 316 выброс м 1643вывод м базы 754— колпачка 956—, сеточный 755— фокусирующего анода 2938— эмиттера 753 выгорание с экрана 757выитриш м отношение сигнал-помеха 1709 выделение с синхроимпульсов (из полного я*,

левизионного сигнала) 1624— частоты 542

Page 259: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

257 гро

выключатель м, отключающий антенну вря по* регрузках, защитный 1830

выпрямитель м 835; 2550 двухполупериодный 2551

*■*' для заряда аккумуляторов 2555 идеальный 836 каскадный 2564

*•*', кенотронный 2558 контактный 2557

***, кристаллический 837 ламповый 2558 линейный 838 меднозакисный 2559 однополупериодный 2552 переменного тока 2553

*•-> питания 2556 полупроводниковый 2560 ртутный 1150; 2554; 2562

г* с приваренным контактом 839 с ртутным катодом 2561 с точечным контактом 840 селеновый 2563

***, точечно-контактный 846 выравнивание с 1028 выравниватель м затухания 1106 высота ж антенны, средняя 266

действующая 265~ слоя 267<■** тона 268

Ггазотрон м 404 гальванометр м, дифференциальный 405 гамма лс (коэффициент контристности) 406 гамма-коррекция ж 407 гармоника ж 2829

* основного тона 2830 гармоники ж мн сетевой частоты 2831 гасить 1759 гашение с 408

обратного хода луча по кадру 410 Z-W обратного хода луча по строкам 411 генератор м (колебаний) 412

Армстронга 423 балансный 413 Баркгаузена—Курна 424 биения 1604

/—' Вина, мостовой 425 высокой частоты 422 гетеродинный 1617 двухтактный 434 ди натронный 414

г—,, дуговой 415 —-, задающий 419

звуковой частоты 433 импульсов 427, 430 кварцевый 440 колебаний прямоугольной формы 431 магнетронный 420 магнитострикционный 421 много частотный кварцевый 1601 незатухающих колебаний 1605 переменного тока 417 пилообразного напряжения 428 пилообразных колебаний, пусковой 441

г—« Пирса 429по системе Гартлея 1610 постоянного тока 416 прямоугольных импульсов 430 прямоугольных сигналов 431 пуш-пульный 434 развёртки 418R—С 435; 1606 релаксационный 436 с ёмкостной обратной связью 439 с индуктивной обратной связью 438 с кварцевой стабилизацией 440 со скоростной модуляцией 442

с положи гельчой сеткой 424 с фазовым сдвигом 1609 с электронной связью 437 синхронизированный 1614

~ синхронизующих импульсов 432 стабилизованной линией ! 608 стабилизованной линией передачи 1615

~ стандартных сигналов 2153 ~ ступенчатой формы напряжения 443 —'» транзитронный 444; 1616

ультразвуковой 445 управляемый из расстояния 1607

~ электронной испила гель, пой таблицы 42 ь гепри м 2832 гептод м 2833 герц м 2834 гетеродин м 2835~ когерентный 1602 глаз л«, „магический" 1127 глубина ж модуляции 558 глушитель м 639 гнездо с включения антенны 172 головка ж звукоснимателя 945

магнитная 446градиент м потенциала 449 градуирование с 450 градуировка ж 450 граммпластинка л/, недолгоиграющая 1691

обычная 1691гранула ж 745 гребень м волны 451 гридлик м 2437 громкоговоритель м 253

диффузорный 263 добавочный 254 контрольный 258 конусный 259 кристаллический 260 магнитострикционный 261 многополосный 257 пьезоэлектрический 260 рупорный 262 с коническим диффузором 263 с секционированным рупором 264 электродинамический 255 электростатический 256

громкость ж 1554

17 Радио и телевизия

Page 260: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

гру 258 дне

группа ж каналов 455 —, основная вторичная 456 ***, основная первичная 457

первичная 458

— передатчиков 459~ проводов для фантомной цени 460— студийных светильников 1158

ддавление с, звуковое 1426~ иглы 1428—, мгновенное звуковое 1427—, статическое 1429 дальность ж действия 462

действия телевизионного передатчика 2030 ~ приёма телевизионной стаашш 2030

прямой видимости 463данные с мн намерения 464 двухполюсник м 466 двухполюсники м MHt обрягвмь 467 деблокировка ж 334 девиация ж 1625 —, частотная 469 действие с гетеродина, двойное 471 —, инерционное 470 —, смешивающее 472 декодирование с 473декорации ж мн передвижные 474 —, рисованные 475 —. студийные 476 декорация ж 477 дежремепт At 2344

затухания антенны 479; 688—, логарифмический 478 декреметр м 480 делитель м напряжения 1752 ~ частоты 482— частоты, интегрирующий 483

частоты, регенерагинпый 484дельта-модуляция ж 1336 дельта-согласовапие с 485 демодулятор м 486; 835 демодуляция ж 487 —, фазовая 488 демпфиролаиив с 686

воздушное 2287держатель м диафрагмы объектива 564 деталь м схемы 602; 2859 детектирование с 501 ~ амплитудно-модулировшшыж жмюбаний 505 —, амплитудное 505—, анодное 502—, квадратичное 503—, линейно о 504

параболическое 506 детектор м 835— видеосигналов 240—, таленовый 490— звуковых сигналов 492—, квадратичный 493 —-, кристаллический 494 —, ламповый 495 —, линейный 496

—, регенеративный 497—, ртутный 491—, сеточный 498— сигналов изображения 240

фазовый 499'•*, частотный 500 детонация ж, низкочастотная 507 дефект м монтажа 510~ изображения 511 дефокусировка ж 2028 децибел м 512 деиибелметр м 513 диаграмма ж 514

излучения 516•*-' излучения в вертикальной плоскости 517

направленности, кардиоидная 518—, полярная 520—, приёмная 519—, пространственная 521— уровней 1525 диапазон м антенны 1563 —, динамический 1561

измерения 1562~ несуших частот 1565— от уровня белого до уровня чёрного, ам-

плитудный 1569—, радиолюбительский 1567—, телевизионный (частот) 1568'** частот 1570— «астот, отведенный для данной службы 1177 диафрагма ж 522дивергенция ж 2029диктор м 448дина ж (абсолютная единица сиды) диод м 525, 1125 —, шумовой 526диод-триод м, полупроводниковый 527 диполь м 528—, коаксиальный 531 *—, магнитный 532—, питаемый однопроводным фидером, гори

зонтальный 530 полуволновой 533

—, цилиндрический 534—, широкополосный 535—, электрический 529 директор м 536 дисектор м 537 диск м Нипкова 538— с цветными фильтрами 539 дискриминатор м 540—, частотный 541 дискриминация ж, частотная 489 диссонанс м 543 дистанция ж 2022дисторсия ж 544—, бочкообразная 545—, подушкообразная 546

Page 261: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ля» 25* w

диэлектрик м 523 яизаяа ж волны 560

волны антенны, собственная 563 водны, яфетическая 561воины радиовещания 562 электрическая 559

длительность ж импульса 1903кадра 1904фронта импульса 279

даюротность ж 2758 допуск м во частоте 2565 допуски м мп на регулировку 2566

дорожка ж, звуковая 1926 драйвер м 2360дрожание с импульса 2602**** строк 2596дроссель м 144; 14S; 164; 549<*•*. анодный 550***, аятедный 143

высокочастотный 146 в ответвлением линяв 551 фильтра 165

дуплекс л«, мостовой 2226ори противодействующем напряжении 557

дырки чя 554проводимости 555 свободные 556

Еединица ж, бинарная 132 начальная 941единицы ж мн в системе СГС» абсолютные •**, паразитная 942

электромагнитные 568 международные электрические 569 общепринятые практические 570 производные 571

ёмкость ж анода 932~ апод—сетка 933

входная 934*** запирающего слоя 936 ' '**■' мееду двумя электродами 935<—<г мехэлежтронная 935 ~ микрофона 937

настроечная 940

сетки 943 . собственная 944

*** тела (оператора) 939

ЖжСсткость ж адаптера 2461~ стоики звуковой бороздки 2442

3забывание с (станций ) 637 зависимость ж „выходная мощность—■настройка

в резонанс* 2822заглушение с 637

канала 681 лажим м 964

для заземления 967<■** для подключения антенны 965

для подключения базы транзистора 968 соединительный 2401

заземление с антенны 666 грозозащитное 461

заземлитель м 1689 стержневой 665

зазор м, воздушный 1260: 1913 зал м, телеграфный аппаратный 105 заменитель м (материален) 670 замирание е 640

абсорбционное 641 интерференционное 642

***, поляризационное 643 замыкание с на землю 667 'запаздывание с по фазе 831

фазы 668запирание с 138

сетки 682

запись ж 672 глубинная 673 непосредственная 721 перпендикулярная магнитная 678 поперечная 676 поперечная магнитная 677 продольная магнитная 675 с постоянной амплитудой 674 с постоянной колебательной скоростью 679

запрос м, импульсный 680 запуск м транспондера 680 заряд м, объёмный 683

пространственный 683 засветка ж, внешняя 1597

по краям изображения 1598засленка ж 1559 затемнение с 684. затенение с 684 аатуханне с 686 *■— антенны 688

балансное 687*** боковой полосы 697*w, вносимое 689 *** воля 695 ~ на входе 690 *** на передающем вонм, переходное 693 *** ва приемной стороне 694

Page 262: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

защ 269 ими

~ напряжения 692*** несогласованности (отражения) 687

повторное 699свободных колебаний 696 тока 701

защита ж от обратной мощности 712 **** от помех 711 звезда ж 1410 звук м 714 *** в изображении 715 "ч, сложный 718 звукозапись ж 720 звукооператор м 724 звукопоглощающий 725 звукосниматель м 1263

акустический 1262 земля ж 667; 726 зеркало с, дихроичное 1571 зерно с 745

угольное 746 знак м, условный 2185 значение с, мгновенное 727 -S номинальное 2348

потенциала 729

предельное 2347~ уровня белого, пиковое 728 зона ж, действия 732

дифракции 733—•>, »мертвая** 730

молчания 730/■*■>» неуверенного приёме 731

обслухсизания 734 помех 2031

~ прямой видимости 735 равносигнальная 741 равяофазная 742 самовозбуждения 736 стабильности 738

~ телевизионного приёма, граничная 737 устойчивости 738 Фраунгофера 739Френеля 740

зонд м, акустический 2319 ионосферный 2318

зондирование с, ультразвуковое 2320 зритель м, телевизионный 743 зуммер м ТАДзуммирование с 2108

Ииглодержатель м 565 избирательность ж 749 ~ по смежному каналу 752 ~ приёмника 750 '-** фильтра 751 изгиб м 1099 излучатель .м, рупорный 794 излучение с 782

волн 785 -‘■'»монохроматическое 784

немонохроматическое 786 паразитное 787 поляризованное 788 флуоресцентное 792

изменение с поля 796частоты, скачкообразное 797

— яркости, скачкообразное 798 изменения с мн яркости 1021, 1909 измерение с 799— полных сопротивлений 800

реверберации 802 уровней 801усиления 803

~ шумов 804 измеритель м выходной мощности 806

глубины амплитудной модуляции 805 глубины модуляции 1369 затухания 480затухания вследствие отражения 576 коэффициента шумов 807

—» напряжённости поля 808 ~ силы звука 723, 809

уровня 1538 изображение с, двойное 820 —-, дифракционное 812

зарядное 815—звуковое 816 ***, маложонтрастное 817

на экране 822 негативнное 818

—, полутоновое 821 —проецируемое 822 —>, растровое 824

расщепленное 823 ~ с высокой контрастностью 825 **•>, срезанное 826 —телевизионное 827

электрическое 813 электронное 814

изолятор м антенного вывода 828—фарфоровый 829 изолявия ж, низкая 830

плохая 830изохрона ж 1205 изохронность ж 832 иконоскоп м 853

с переносом изображения 2373импеданс м 854

волновой 2412 входной 857 выходной 858 нагрузки 863 характеристический 864

ямпедансы м мн, сопряженные 865 импульс м в амплитудных резонансных схема х,

блокирующий 866 гасящий 868 замыкания 867 звуковой 870

—, кадровый синхронизирующий 876 однонаправленный 869 однополярный 869

—отпирающий 873 пусковой 873 разрядный 872 селекторный 874

Page 263: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

261 кае

сянхронизирующий 875, стробирующий 2350 строчный сиякронизарующаб 877 управляющий 878 яркости 871

импульсы м мя. уравнивающие 879 инверсия ж, температурная 880 инвертор д< 881индекс м (частотной) модуляции 882 индикатор м 883

коэффициента шумов 884' настройки* оптический 1127

индуктивность ж, взаимная 886 — со стальным сердечником 891

собственная 2111индукция лс* взаимная 887■—ч магнитная 890<*-, электромагнитная 888

электростатическая 889 инструкция ж но регулировке 895 интегратор м 896 интенсивность ж волны 897 интерференция ж 900

боковых полос 902инфразвук м 904 монизаиия ж слоя Е (ионосферы), споради-

ческая 905ионосфера ж 906 искажение с 759

амплитудно’частотпое 760 апертурное 761

, бочкообразное (растра) 545~ в одной боковой полосе 763

гармоник л-того порядка, нелинейное 770 геометрическое 762

■ звуковой частоты, нелинейное 777

~ изображения 510; 765 изображения* рельефное 767 импульсное 768

~ кадра 769'—>* максимальное 764

нелинейное 774 несимметричное 775 от обратной связи 776 подушкообразное 546 сигнала 772 сигнала* допустимое 773

~ сигналов звуковой частоты* гармониче-ское 777 случайное 778 s »образное 766 трапецеидальное 779 характеристическое 780

искажения с мн, фазовые 781 искание с, дальнее 2633 искривление с изображения вдоль строк 771 искрогаситель м 1105исправление с 1028испытание с 833~ на продолжительность работы 834 источник м анодного напряжения 845

анодного тока 844 зарядного тока 850

' звука 843<-** напряжения шумов 846~ питания, стабилизованный 710

помех 848 постоянного напряжения 847 тока 849 тока накала 851

исчезновапис с изображения* плавное 409

кабель м 907—, антенный соединительный 908

бронированный 909 воздушный 910

-, коаксиальный 912 комбинированный 913

' парной скрутки 914 стандартный 911 четвёрочной скрутки 915

кадр м 920 кадрирование с 917

„заполненное** 918 „незаполненное4* 919 „свободное* 919 „тесное"4 918

калибрование с 450 камера ж, воздушная 921 ^* телевизионная 922 канал м воспроизведения 923

звукового сопровождения 924 звуковой 924 изображения 925

~ многократной передачи 2403 ~ радиосвязи 926

смежал й 927 .соседний 927

К, телевизионный 928 телеграфный 929

каналы м мн простого отношения 930 картина ж, дифракционная 946

интерференционная 947каскад м 2356 г-* в телевизоре, входной 2357

высокочастотный 2358 выходной 2363 двухтактный 2368 демодуляции 2359 детекторный 2358

'*-'* инверторный 2361<—•* модуляторный 2362/^* пизкочастогный 2365^* оконечный 2363; 2687~ предварительного усиления 1824~ преобразования частоты 2369

преобразования частоты* полупроводни-ковый 2366

» развёртки 2364/—'С заземленным анодом, усилительный 1702.

с катодным выходом 2682^* смесительный 2369

усилительный 2370

Page 264: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

262 Keas

катод м, вольфрамовый 948«-*% горячий 2498

накаливаемый 949*"*, оксидный 951**•*, подогревной 952

ртутный 950 € косвенным подогревом 952 термоэлектронный 954 холодный 953

катушка ж 141<*- анодною контура 142

блокирующая несущую, дроссельная 552 вращающаяся 147

*** для центрирования изображения 166 дроссельная 148

***, индикаторная 167<** индуктивности на вводе морского кабеля 145

индукционная 151 кольцевая 163корректирующая 152 нагрузочная 162

*-*» настроечная 154 **-* настройки антенны 149 **-- обратной связи 150

отклоняющая 155 первичная 156 подвижная 147 пробная 167 с отводами 159

«—* с прессованным сердечником 160 самоиндукции 151

**-* связи с антенной 161~ сеточной цели 157

сотовая 158**»* Тесла 153

тороидальная 163 ***• фокусирующая 165 качество с передачи 955 квантование с 957 жварцедержатель м 566

с октальным цоколем 567 кенотрон м 958; 1121

высоковольтный 959кинескоп м 960

для цветного телевидения 961-**, трёхцветный 962; 2632клавиатура ж с блокирующим защёлкива-

нием 963клемма ж 964

доступная 966клин м 969 клистрон м 970 ключ м Морзе 974Q-метр м Ш9код м 975

двухстороннего тока, кабельный 976 импульсный 977 кабельный 978Морзе 980 Морзе, кабельный 979 Морзовый 980 пятизначный 981

***, сигнальный 982 телеграфный 983

****, цифровой 984 кодирование с 985 колебание с, акустическое 2598

амплвтудно-модулированное 1599

^амплитуды 1020<***, гармоническое 2607

затухающее 2600*•*', затухающее гармоническое 2601

незатухающее 2603 основное 2604 пилообразное 1019

***, синусоидальное 2605<**', частотно-модулированиое 2608

фазо-модулированное 2606колебания с мн Баркгаузена—Курин 261Î

вынужденные 2613«-*, динатронные 2609 **■', затухающие 2610

паразитные 2612 релаксационные 2614 свободные 1618; 2615

~ яркости 1021 количество с света 1024 коллектор м 1022; 1023.колпачок м фокусирующего анода 2938. кольцо с, дифракционное 1918 комбинирование с импульсов 1026 коммутатор м, электронный 973 коммутация ж каналов, плавная 1033 компандер м 1031 комплект м, обменный 1029 компонента ж 2444конденсатор м, антенный 1034

блокировочный 1035; 1053 бумажный 1052включённый последовательно с антенной 1043

»•’■S воздушный 1036 ***, выравнивающий 1652

добавочный 1038 заграждающий 1035 искрогасительный 1040

'-S керамический 1041 ~ колебательного контура 938

компенсирующий 1044 **■', настроечный 938 ~ обратной связи 1043 '*-> переменной ёмкости 1046

переменный 1046 подстроечный 1037; 2618

прямочастотный 1042разделительный, 1047

~ связи 1049***, секшзонированпый 1050

сеточный 1048 слюдяной 1051 шунтирующий 1053 электролитический 1039

конденсор м 1054; 1185 константа ж 1055контакт м 1060

нормально-замкнутый 1062 ***, перекидной 1063

переключающий 1063'***, переходный (без разрыва цепи} 1064

рабочий (замыкающий) 1065 размыкания 1062

контакты м мн, двойные 1061 контрастность ж 1066 ♦*** деталей (изображения) 1067

Page 265: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ков M

контроллер м радиопередачи, автоматам»* сжий 2725

контроль м приема 1068 контур м 188 1069 /*/, антенный 189; 1103 /~, апериодический 1104

балансный 235г-, возбуждающий 215

выходной 206/*% двойно Т-образный 1377

задержки 204 колебательный 1114 корректирующий остаточных искажений 1107 линейный пассивный электрический 1408

г*- мощности, резонансный 2509 настроенный 219; 1115 настроенный анодный 220

rw, нелинейный 1412 /х/, непланарный 2917

несимметричный 1108/~, параллельный 1109

пассивный 223г*-,, первичный 224

планарный 1413 ~ постоянной К 2235/’*'♦ преобразующий синусоидальную волну в

квадратичную 2737 разделительный 1110 резонансный 1111

~ связи 1112/х, сеточный 228

симметричный 1113 формирующий импульсов 207

***>, эквивалентый 2380 контуры m мн, связанные 1118 конус м рассеяния 1070 концентрация ж дырок 1071 координата лс, пространственная 1072 корректор м, импульсный 1073 корректор Mt фазовый 1027

фермы волны 1074 коррекция ж, амплитудная 1075 /хи, апертурная 1076~ геометрическою искажения хадра 1077

градации яркости 407 обратная низкочастотная 1079 предварительная высокочастотная 1080

/**/, предварительная низкочастотная 1081 сигналов в приёмнике 1085 синхронная 1082

*хи трапецеидального искажения строк 2167 /х фазового искажения 1083 корреляция ж 1084 косинус м 2759

косинусоида ж 1087 коэффициент м взаимной индукции 986 ли гармоник 994~ добротности холостого хода 2760rv заполнения импульса 989/хи использования 990~ контрастности, обший 991

контрастности отдельных деталей 1067 модуляции 992

/х/ мощности 2759/хи направленности антенны 993 rw нелинейных искажений 994

обратной связи 995~ отражения 996~ поглощения 997/х полезного действия явленны 999~ полезною действия в прерывистом «ж

жиме 1002лх/ полезного действия каскада 1000

полезного действия по аиоду 998/х/ полезного действия цепи нагрузки 1001 /х проницаемости 1912 /х/ рассеяния 1004/хи самоиндукции 1005гх. связи 987/х стоячей волны 1007<*-' усиления 1008/х усиления напряжения 1011 а / усиления по току 1012 /х усиления преобразователя частоты 1010 /** усиления при преобразовании 1013

усиления резонансного усилителя 1009/х* усиления, резонансный 1014/хи формы антенны 1015 /хи, формы кривой 1016 /хи шума 1017

экранирования 988 жран Mt операторский 1088 краругшзадия ас 1089 кратность ж перенапряжения 1006 кривая ж 513 1091 /хи, замкнутая 1094

избирательности 1097/хи оптической плотности 1095 х/ потенциальной энергии 1096 /хи почернения (фотографического слоя) 1095 /х/ распределения силы света 1098/хи распределения энергии по спектру 1093 кривизна ж 1099 /х/ поля изображения 1100 кристалл м, кварцевый 1101 /хив пьезоэлектрический 1102 крутизна ж 2351 ку-метр м 1119

лампа ж 1126/*х бегущей волны 1147/хи, вакуумная выпрямительная 1121 /хи, восьмиэлектродная 1584/хи высокого давления, ртутная 1148 /хи, высокочастотная 1122/хи, выходная 1129/хи выходного каскада 1129

Л/хи, газоразрядная 1123/хи, генераторная 1124, 1142/х/, детекторная 115/хи двухтактного усилителя 1157 /хи, двухэлежтродная 525, 1125 /хи, ионная ИЗО*w, кинопроекционная 1131

Page 266: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

Лам 264 МИК

косвенного накала 1151 металлическая (электронная) 1133 микроскопная И 34многосеточная 1136 многосеточная смесительная 1137 многоэлектродная 1135 модуляторная 1138

г-/, мощная 1139■—■, неоновая 1140~-'г неоновая индикаторная 1141

оконечного каскада 1129 преобразовательная (частоты) 1143

.~, приёмная 1144 приёмно-усилительная 1144

~ проектора 1145проекционная 1145

~ промежуточной частоты 1132 пятиэлектродная 1656 реактивная 1146с ртутными парами 1149с сеточным управлением, усилительная 1152 семиэлектродная 2833 смесительная 1154

•—s стабилизирующая 1155 тлеющего разряда 1153 усиления высокой частоты 1156 четырёхэлектродная 2500

—•, электронная 1126 лампы ж мн, сигнальные студийные 1159 ларингофон м 1160 лента ж, магнитная 1169

с записью или для записи звука 1166 лепесток м, излучающий (диаграммы) 1217 линейность ж 1191 ~ развёртки 1292 линза ж антенны 1188

кварцевая 1184конденсаторная 1054; 1185магнитная 1186микроскопа 1187объектива 1189

с меняющимся фокусом 1552 фокусирующая 1190 электронная 1182 электростатическая 1183

линии ж мн, силовые 1194спектральные 1195 эквипотенциальные 1193

линия ж, абонентская 1196 ~ без потерь 1197

двухпроводная 1198; 1944; 2222*■** задержки 1203

коаксиальная 1206 ненастроенная 1210 однородная 1199 передаточная 213

— передачи 1207*** передачи, согласованная 2764

передачи со скрещиванием проводов 1211 ~ передачи, симметричная (двухпроедд*

ная^ 1212~ передачи, четвертьволновая 1215

развёртки 1208с малыми потерями 1213

z*-' связи, радиорелейная 2234служебная 1214 управления 1202 уравновешенная 1212

литцендрат м 1218 ловушка ж, ионная 2640 логатом м 1219локатор м, акустический 1221 луч м 1224; 1225

ионосферный 1227катодный 1228

•—прямой 1230развёртывающий 1229

*-*■', электронный 1226; 2315 любитель м 1231 люминесценция ж 1223

ммагнетизм м, остаточный 1232 магнит л«, отклоняющий 1235

постоянный 1236 фокусирующий 1237

магнитопровод м 1233 магнитострикция ж 1234 макет м 2379 манипулятор м 1238 манипуляция ж 1239; 1361

анодная 1240<-w „включено-выключено“ 1241

двухтональная 1247 катодная 1243

~ на защитной сетке 1246~ с включением приёмника при

ключе 1244■ с двумя частотами 1249 с подавлением несущей 1250 сеточная 1248 электронная 1242

маска ж, теневая 1251

материалы м мн, акустические 1252***, звукопоглощающие 1253 мачта ж, антенная 1254 *•»*, разборная антенная 1255

решётчатая антенная 1256 с оттяжками, антенная 1251

мелькание с 1272; 2595 яркости 2597

мембрана ж 1261 граммофонная 1262 микрофона 1264

мерцание с 2595 металлизация ж 1265 метастабильяый 1266 отжатом метод m измерения 1267

стартстопный 1270 методы м мн многократной связи 1271 микроволны ж мн 1274 микрозапись ж 1273

Page 267: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

МИК мощ

микроскоп м, протонный 1278 электронный 1275

—, электронный магнитный 1277 электронный электростатический 1276

микротелефон м 1279 микрофон м 1280•— давления 1294—, двухсторонний угольный 1282—, измерительный 1287; 1289—, конденсаторный 1290—, кристаллический 1291

ленточный 1285—. магнитострикционный 1292—, направленный 1295—, ненаправленный 1296

, однонаправленный 1283—, петличный 1288

, приёмник градиента дапления 1293—, пьезоэлектрический 1297■— с подвижной катушкой 1299

с шаровым амбушюром 1300 , телефонный 13С1

—, угольный 1281, электродинамический 1284; 1298

—, электромагнитный 1286 ■микшер м 1302 микширование с наплывом 2239 ■мира ж 1303 -мишень ж 1304 многократный 1305 многополюсный 1306 многофазный 1307модулирование с посредством реактивной лам-

пы, фазовое 1359модулометр м 1369 модуль м 1309 —' преломления 1310 модулятор И 1311 —, амплитудный 1312 ■—» балансный 1313

двухтактный 1314•—, диодный 1315 —, идеальный 1316 —, импульсный 1317

квадратичный 1318— класса А 1319— класса В 1320—, магнитный 1321—, реактивный 1323— с реактивной лампой 1324— света 1322—, частотный 1325 модуляция ж 1326 —, автоимпульсная 1328—, амплитудная 1329—> амплитудная импульсная 1330*■**. анодная 1331—, антифединговая фазовая 1363

антифединговая частотная 1365— в ионосфере, перекрестная 616—, двойная 1335—. длительно-импульсная 1367— импульсами ка аноде 1332 —, импульсная 1337—, импульсо-сеточная 1353— катода, импульсная 133®—, катодная 1338

— класса А 1340— класса В 1341— (ключе м) на первичной обмотке 1349— кодовая импульсная 1342—, многократная 1344— на большой мощности 1334— на высоком уровне 1334— на защитную сетку 1345— на низком уровне 1346— на управляющую сетку 1352—, негативная 1348—, несимметрическая 1333—» перекрестная 899, 1343— по периоду импульсов 1358— поглощением 1327—, позитивная 1351— при телеграфировании 1361

пробиванием зазора 1357— с автоматической стабилизацией глу-

бины 1355— с дросселем 1354— с подавлением несущей в паузах 1356— с поднесущей, частотная 1347— с частично подавленной боковой поло-

сой 1360— скорости (электронов) 1350—, фазовая 1362—, частотная 1364—, частотно-импульсная 1366— яркости 1368— Z 1368мозаика ж 1370; 2803—, фотоэлектрическая 1371монитор м 1372— для предварительного контроля программы

(в телевизионной студии) 1373—, камерный 1373 мопо кристалл м 1375 монтаж м голыми проводами 1376 мост м, измерительный 1378 мощность ж 1380—, активная 1381— боковой полосы, пиковая 1397— в анодной цепи 1382— в антенне 1383— в импульсе 1387— в согласованной нагрузке 1402—, входная 1386—, высокочастотная 1385—, выходная 1390—, излучаемая 1389; 1395—, кажущаяся 1401—, максимальная выходная 1391—, мгновенная выходная 1393— модуляции 1392— накала нити 1396— нагрева нити 1396—, номинальная 1399— передатчика изображения, выходная 1394 —, пиковая 1387; 1391—, подводимая к аноду 1382— постоянного тока 1400—, предельно-допустимая 1388—, средняя 1403—, средняя выходная 1404— шумов, выходная 1398

Page 268: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

лаб 266 вую

*•*-4 цепи нагрузки, входная 1384 муар м 1308мультивибратор м 1419

ждущий 1421 нестабильный 1420

~ с одвим устойчивым положением 1423

ннабор м, дальний 2633

прямой 747 нагрев м 644 нагрузка ле 2506

анодная 2507 искусственная 2508 рабочая 2510

наезд м камерой 547 наклон м вперёд фронта волны 1425

камеры (в горизонтальной плоскости) 1424 наложение с 1494; 1495

цветов 1496 намагниченность э/е, остаточная 1232 наплыв At 852 направление с излучения, главное 1738

неправильное 1440 падения 1739

~ поля 1740 поляризации 1741

~ распространения волн 1742 направлять неправильно 1441 напряжение с анодное 1446

возбуждающее 1449 возникновения электрического разряда 1456 вторичное 1447 вторичной обмотки 1447 входное 1448’ входное переменное 1475 выходное 1452 выходное переменное 1453; 1476

•*-> коллектора 1462 z~, комбинированное управляющее 1484

модулирующее 1455 на аноде, переменное 1474

*-w на аноде, постоянное 1471 па конденсаторе 1463

**-» на сетке, переменное 1477 ~ на экранирующей сетке 1457

накала 1465 насыщения 1464

z*z, обратное 1470 пилообразное 1454

***, питающее 1460 пороговое 1472 постоянною тока, питающее 1451

z-~, постоянное сеточное 1480 пробивное 1473 псофометрическое 1478

г** пульсаиии 1479 пульсирующее 1479

<-w развёртки 1468 , сверхвысокое 1481 сети 1461

~ сетки, запирающее 1750 сеточное запирающее 1821

Z-W сигналов или импульсов прямоугольной формы 1466 синусоидальное 1482 теплового шума 1483

фотоэлектрическое 1485 ~ холостого хода 1467

шумовое 1469~ электрической дуги 1458

эталонное 1450 напряжения с мн, механические I486 напряжённость ле магнитного поля 1442

поля 1443 поля в свободном пространстве 1444

~ поля радиопомех 1445 нарастание с колебаний сигнала 1487 нарушение с синхронизации 1489ZW синхронизации части изображения 1490

чёрного 2862 настраивать 1497 настройка ж 1500

бесшумная 1501; 1511 грубая 1502; 1510 ёмкостная 1504

Z*- железным сердечником 1509 z*z, индуктивная 1503

камеры 2965 кнопочная 1505 магнитная 1506

z*z на станцию 1507 одноручная 1499 повторная 1508

Z-*-', точная 1512 ZW частоты по другой частоте 1498 насыщение с в области белого 1492 z*z в области чёрпого 149^ насыщенность ж цвета 1491 нейтрализатор м 1522 нейтрализация ж 1521 нелинейность ж 1515 непер At 1516 несогласованность ж 1520 нестабильность ж 1518~ изображения по вертикале 1519 нестабильный 1517 несущая ж 354, 1543~ звука 1545~ звукового сопровождения 1545 z>z, импульсная 2869 z*z, контрольная 2893z*z сигналов изображения 1544 *■**, управляющая 2893 неустойчивость 1518 нить ж, магнитная 633 ***> накала 636**-< накала, оксидированная 951 номеронабиратель м 154] поминал м, прерывистый 1002 номограмма ж 1542носитель м заряда, неосвовный 1547 z*z заряда, основной 1548 л-полюсник м 1549 нумерация ж 1540

Page 269: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

обе 267 net»

обертон м 1S55 область ж белее белого 1557

сантиметровых воли 1556 ~ уверенного приёма 734

чернее чёрного 1558 обмотка ж 141; 1431

безындуктивная 1432; 1436 безындукционная 1442 бифилярная 1433

*** в перекидку 1439 ~ в шахматном порядке 1439

вторичная 1434 двухпроводная 1438

<*•>, индуктивная 1435 **•••, первичная 1437 обслуживание с» техническое 1708 обтюратор м 1559 объединение с, звуковое 1949 объектив л/, широкоугольный 1553 огибающая ж 1550 '-s модуляционная 1551 ограничение с помех в звуковом приёме 1573

помех в приёме изображения 1574~ помехи 1572 ограничитель м амплитуды 1575 -*•' выходной мощности 1579 ~ громкости 1577 *7«•*->, двухсторонний 1576~ помех 1580—' помех, автоматический 1581

тока 1582 однонаправленный 572 октава ж 1583 октод м 1584 олово с с канифолью, трубчатое 2505 опаздывание с 280 оператор м, телевизионный 1586 опережение с по фазе 841 оплата ж, полная 2459 определение с места повреждения 1220 оптика ж, отражательная 1588

проекционная 15S9 электронная 1587

оптрон Ai 1590орган м настройки 134; 2746 ореол м 1591

тёмный 1592ортикон м 1593

с переносом изображения 2374 освещение г, косвенное 1594

основное (передаваемой сцены) 1595

смешанное (прямым и отражённым оее- том) 1596

ослабитель м 1204 ослабление с волн 695 ~ при шунтировании 659 остефон м 1599 осциллограф м, электронный 1619 осциллятор м 412; 1600

локальный 1603**w с настроенным анодным контуром 1611 ~ с настооенным сеточным контуром 1612 ~ с настроенным сеточным и анодным кон-

турами 1613отверстие с 109 отверстия с мн ленты 1622

передвига 1622 отвёртка ж 1620 ответ м, импульсный 1623 ответвление с 971 ~ от середины 756 отвод м антенны 1621

средний 756 отдача ж источника света 2115

световая 2115 отклонение с 1625

магнитное 1627 частотное 1629 электронов 1628

~ электростатическим полем 1630 электростатическое 1626

отметка ж об особом виде или категории 215Т отношение с напряжённости поля—помеха 163В

„несущая—помеха** 1633частоты строк к частоте кадров 1631

отражатель м 1635; 2101параболический 1636; 2102

отражение с, диффузное 1637зеркальное 1639

—избирательное 1638направленное 1639 тропосферное 1640

отражения с мн, аномальные 1642многократные 1641 спорадические 1642

отставание с 280**-» оо фазе 831 оттяжки ж мн 1560 отъезд м камеры 1646 очувствление с 1649 ошибка ж, поляризационная 452

падение с постоянного напряжения 1651 *•* потенциала» катодное 1650, 1744 пакет м, волновой 1733 намять ж частоты 1653панель ж 2457 оаяорямироваяие с камерой 23 Ю; 2404 пара ж (жил) 465

пзажимов 2927 экранированная 1893

параметр м 1655постоянный 1055

параметры м мн линии 1654 певтагрид м 2833

Page 270: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

иен 268 «•г

пентод м 1656 высокочастотный 1657 промежуточной частоты 1658

перегорание с нити накала 758; 1829 перегружаемость ж 1531 передатчик м 1792

автоматический 1793-W звукового сопровождения 1795

импульсный 1796 искровой 1960

'-»и непосредственно связанный с антенной 1810 одновременно работающий на разных ча-стотах 1797 передвижной 1801; 1804 переносный 1802 помех 639портативный телевизионный 1803 радиолокационный 1805

~ с амплитудной модуляцией 1806 —> с внешним возбуждением 1965~ с двумя боковыми полосами 1807

с кварцевой стабилизацией частоты 1808~ с клавиатурой 1809~ с модуляцией. по схеме Догерти 1798

с одной боковой полосой 1794' с подавленной несущей частотой 1967 с частично подавленной боковой 1812

~ с частотной модуляцией 1818С фиксированной частотой 1811 стационарный 1813

-W телевизионного изображения 1799 телевизионный 1814 телеграфный 1815 фазомодулпрованный 1817

~ Ширекса 1800передача ж в прямом направлении 2194~ видеосигнала постоянной составляющей 1775

внестудийная 1773— кинофильма, телевизионная 1776—*» косоотражённая 1780•*-' на неподавленной несущей частоте 1784

на несущей частоте 1791~ на подавленной несущей частоте 1786

% направленная 1778неподвижных изображений 2811

- одной боковой полосой 1772 параллельная 1771 по частоте, многократная 1774 путём манипулирования сигналами звуко-вой частоты 1245

■ ~ с двумя боковыми полосами 1781 с негативной модуляцией несущей 1782

~ с независимой боковой полосой 1783 с позитивной модуляцией несущей 1785

~ с частично подавленной боковой полосой 1787

~ сигналов 2190~ сигналов, обратная 2193

студийная 1779 л-г, фототелеграфная 2811

цветная 1789 чёрно-белого изображения 1777

~ штриховых изображений 1788; 2487 перезапись ж 1828•переключатель м, .антенный 1765 ~ диапазонов 1766

импульсный 1768 каналов 1769

электронно-лучевой 1767 электронный 973

перекодирование с 1834 переломление с 2103 перемещение с камеры» быстрое 1832 ~ изображения 1831 перемодуляция ж 2123 переход м, коллекторный 1848

скачкообразный 1849 эмиттерный 1847

период м 1659развёртки 1662 кадровой развертки 1660 повторения импульсов 1661 собственный 1663

пермаллой м 1664 перфоратор м 1665

клавиатурный 1668 клавиатурный печатающий 1666 печатающий приёмный 1667

петля ж 1423 пик м 315 *-** чёрного сигнала 1675 пико-ограничитель м звуковой частоты 1578 питание с 704

аккумуляторное 705 rw антенны 706

антенны, непосредственное 707 микрофона 708 током 709

план л<, дальний 1676крупный 1677 общий 1676

пласт м 2262 пластика ж 1678 пластина ж, заземляющая 1689

отклоняющая 1679 пластинка ж, граммофонная 1687

долгоиграющая 1688 кварцевая 1682кварцевая генераторная 1683 светочувствительная 2807

пластины ж мн вертикального отклонения 1680 горизонтального отклонения 1681

пластмасса ж 1685 плечо с, общее 972 плоскость ж изображения 1933 ~ объектива, фокальная 1934

почяризации 1686~ симметрии 1935 плотность ж лучистого потока, поверхностная

1696 тока 1697 тока насыщения 1698

площадка ж гасящего импульса, задняя 1693 гасящего импульса, передняя 1694

площадь зя?, „мертвая'* 730 '•*' развёртывания 1692 плюмбикон м 1695повторение с сигнала, автоматическое 1700 повторитель лг, импульсный 1701

катодный 1702; 2682 „повторы** 820

повышение с резкости границ (между дета-лями изображения) 1699

~ уровня, постепенное 2636 поглощение с, атмосферное 1704

Page 271: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

■or 269 пре

землей 1706 ионосферное 1705 объёмное 1703 почвой 1706 тропосферное 1704

подавитель м паразитных колебаний 856 паразитных колебаний, анодный 861 паразитных колебаний, сеточный 862; 2415 шумов 190

подавление с звуковой несущей 1755несущей изображении 1756 несущей частоты 1757

подвод м тока 709 поддержание с постоянства частоты 1707 подёргивание с импульса 2602 подогрев м 644 подставка ж, изолирующая 1690 подстройка ж частоты, автоматическая 2056 показатель м преломлений, относительный 1710

преломления, учитывающий криви? лу земли 1711

поле с, векторное 1712 звуковое 1713

~ Земли, магнитное 1714 зрения камеры 1717 изображения 1716 магнитное 1715 мешающее 1721

—s отклоняющее 1718 переменное 1719 свободное звуковое 172t фокусирующее 1722

полоса ж, боковая 1178 верхняя боковая 1162

***, главная боковая 1176 заграждения фильтра 1165 затухания фильтра 1171 нижняя боковая 1163 одна боковая 1164

~ ослабления фильтра 1171 основная 1173, 1566

~ пропускания (фильтра) 1172 распределённая 1174 узкая 1179 частот 1175 частот видеосигналов 117ъ частот, защитная 1168 частот связи 1=167 чёрная (на экране телевизора) 1161

полосы ж мн модулированного колебания, бо-ковые 1180отра?клсния от взаимных интерференцион-ных помех 1181

полупроводник м 1723смешанный 1724 типа л 1725

' типа р 1726 полюеа м мн Земли, магнитные 1727 поляризация ж 1728

диэлектрическая 1729 магнитная 1730

помеха ж, индукционная 2296 —ионосферная 2300

- от приёмника 2302 ~• от соседнего канала 2303 помехи ж мн (от других систем) 2299

атмосферные 2305л-* на изображении, звуковые 2306 *-**, индустриальное 2297

**-», намеренные 2304<-** от передатчика, работающего в одном ка-

нале, интерференционные 2301~ от соседнего канала 2307

телевизионные 2308 помещение с для измерений 669

командное 1731 поправка ж шкалы 1086 порог м болевого ощущения 1761 ~ контрастности 1762

слышимости, верхний 1763 слышимости, нижний 1764

последовательность ж букв 1736 —• коммутации цветов 1735 послезвучание с 2034 послеизображение с 671 послесвечение с 1737 постоянная ж времени 290

диэлектрическая 1910 затухания 1056 распространения 1057 фазовая 1059

посылка ж, периодическая импульсная 2143- потенциал лг, выходной 1748*-** гашения 1746

деионизации 1459 земли 1743; 1747 коллектора 1749 контактный 1745 на экранирующей сетке 1457

<-* погасания 1459*•*', стабилизирующий 1751 потенциометр м 1752

измерительный 1753 компенсационный 1754

потери ж мн в антенне 647 ~ в диэлектрике 649

в трапсдукторе 648~ в трансформаторе 660-*■' (вследствие) несогласованности (в смыс-

ле активной мощности) 657 диэлектрические 649 или выигрыш м вследствие отражения 691 магнитные 650 на вихревые токн 655 на излучение 656 >•

~ на перекрестную наводку 658~ от звукоснимателя (при проигрывании) 645 •> «■*»*, полные 654

производимые ответвлениями 653 потеря ж мощности 651

передачи 652; 700~ при радиопередаче 700 поток м, магнитный 1758 появление с изображения, плавное 1760 предел м измеряемых напряжений 1564 предохранитель лг, плавкий 1823 предсказывание с, ионосферное 1819 предусилитель л/, микрофонный 1826 преломление с 1850—магнито-ионное двойное 2001 •

пониженное 1852 стандартпое 1851 тропосферное 1853

преобразование с частоты, 1836> частоты, двойное 1837

*** числа строк 1833 числа строк частоты 1836

'*-* энергии 1835

Page 272: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

ape 270

'Ореобразокателъ м 881 каскадный 1845 пассивный 1843

— частоты, мзмерительный 1841 частоты, кристаллический 1842 электроакустический 1839

, электромеханический 1840«•прерыватель м 236«трибор м для звукозаписи 99; 722— для определения полярности 885

измерительный 2652 индукционный 100 магнитоэлектрический измерительный 2657 переносный 101; 2655постоянного тока, измерительный измери-тельный 2653 )

•*w, рамочный измерительный 2657с непосредственным отсчётом, измеритель-

ный 2656самопишущий 102

•**«*♦ стрелочный измерительный 2654 ^приведение с в действие 664 «привод л<, механический 663 ■приводить в действие 662 •приём л#, мояауральный 2286

па слух 1356 направленный 1857

~ прямого усиления 1855 регеперативный 1858 с двойным преобразованием частоты 1854 своркрсгенератианый 1859 супергетеродинный 1860

-приёмник м 1861 высокоязбирательный 1871

-V, детекторный 1865 для направленного приёма 1864

<-*■, переносный 1868—' прямого усиления 1866

радиотелеграфный 1869 регенеративный 1870

• с питанием от осветительной сети 1867 с универсальным питанием 1872

•—', сетевой 1867■ <—•' сравнения 1863

супергетеродинный 1873 телсяизяонный 1874

, трёхламновый 1875 четырёхлаЛдовый 1876 эталонный 1863

приёмо-аередатчик м 2342 .присоединение с 2402 проба же 833 пробой м 2019

диэлектрика 1879' изоляция 1878

провал м импульса 275.проверка ж 833►кровод л«, биметаллический 1891

вводный 95 гибкий многожильный 1218 голый 1892

~ заземления 1895 монтажный 634 неизолированный 1892 питающий 2762 экранированный 1896 экранирующий 1894 эмалированный 632

.проводимость ж 1380

активная 1880входная полная эффективная 1884 ионная 1881комплексная полная 1887

~ короткого замыкания, полная 188) *■**, магнитная 1882

поверхностная 1884полная 1885полная проходная Н«8 реактивная 1889

проводник м 1890 проволока ж 630

высокоомная 635магнитная 633медная (не содержащая стали) 631 реостатная 635

прогноз л<, ионосферный 1819 программа ж 1897

записанная на плёнку, телевизионная 1*9* продолжение с, белое 1900

чёрное 1901 продолжительность ж заряда 1902 продукты м мн модужяжии 2453проектор м на большой экран, телеяншаон

ный 1906проекция ж заднего фона 1908

(телевизионного изображения) на нецроэ» рачяый экран 1905

прожектор j w , электронный 1907 проигрыватель м 2729 промежуток л<» воздушный 1913 проницаемость ж, диэлектрическая 1910

магнитная 1911~ сетки 1912процесс ат , апериодический 2966 ~ детектирования 1915; 1916

износа 19J7'■**' истирания 1917 прочность ж, диэлектрическая 2970 псофометр л< 1919пульт м управления, центральный 1920 пункт м дистанционного управления 1922 ~ контрольного прослушивания, главный 1921

критический 2567~ управления 1731луппнизаиия ж 1923 путь м отражения 1924

световых лучей 1925/-V тангециальный (волны) 2575 •пучность-же (колебаний) 842 сучок м 1225; 2314

катодный 1228~ лучей 2316

электронный 1226; 2315 пушка же, электронная 1907 ,

.пьезоид м 1683 пьезокристалл м 1102 'пьезопластинка ж 1684пьезоэлектричество с 1673

'•пьезоэлемент м 1674пятна с мн 1669 пятнистость ж изображения 819

«пятно с, ионное 1670катодное 1671яркое световое 1672

Page 273: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

работа ж выхода, внешняя 1929 выхода, внутренняя 1930 дидлексаая 1927 допускающая перебивание 1928

***, дуплексная 1770— лампы класса А 2064

лампы класса АВ 2065~ лампы класса В 2066

лампы класса С 2067 полудуплексная 1931

радар-Допплер м 1936 радиан м 1937 радио м 1938 радиовещание с 1970

внестудийное 1956 проводное 1984

радиоволны ж мн 1942 радиогоризонт лг 1985 радиограмма ж 1977 радиодеталь ж 1986 радиозонд м 1972 радиоканал м 1943 радиокомпас м 1953 радиолампа ж 1126

вакуумная 1120 радиолокация ж, изохронная 1945 радиолуч лс 1946 радиолюбитель м 1947 радионавигация ж 1950 радиообмен м (между двумя определенными

пунктами) 1951 радиооператор м 1988 радиоопеленг м 1954 радиопеленгатор м 1953 радиопеленгация ж 1954 радиопередатчик м 1959

машинный 1961 многоканальной связи 1962 много частотный 1963 незарегистрированный 1964 со многими несущими 1966

радиопередача ж 1955, дидяексяая 1957 многократная 1958

радиопомехи ж мн 901 радиоприём м 1968 радиоприёмник м 1939; 1969

автомобильный t862/*■' с обратной связью 1870 радиосвязь ж, подвижная 1941

радиолюбительская 1940 радиослушатель м 1971 радиостанция ж 1973 ; *■*•*, аэродромная 1975 ♦«-W, береговая 1974

мешающая 2294 самолётная 1976

радиотелеграфия ж 1978 радиотелеметрия ж 1980 радиотелеуправление с 1981 радиотелефон м, переносный 1982 радиотелефония ж 1983 радиоцепь ж 201 радиочастота ж 1987 разблокирование с 334

разборчивость ж 111; 1989 развёртка ж 1990

кадровая 1992 механическая 1993 многострочная 1994 нелинейная 1995 прогрессивная 1997

~ с переменной скоростью 1998 синхронная 1999 спиральная 2000 чересстрочная 199j6 электронная 1991г

развое м несущих 898 радист м 198«разговор м, къькятшлй переходный 1877 разделение с временное 308 разложение с 2003~ изображения 18 размагничивание с 2004 размах м 2005 <-■' от белого до чёрного, амплитудный 2010 ~ сигнала 2007~ синхроиизующего сигнала 2009 разнос м несущих 898 разность ж потенциалов, контактная 1745 разрыв м плотов 2002 разряд л#, атмосферный 2018 конденсатора 2017

пробивной 2019 разрядник м, искрогасительный 2740 распределение с групп 2011

поля 2012<—» яркости 2013 распределитель м 2014 распространение с 2015

волн, направленное 2016 рассеяние с 1648

волн 695 тропосферное 2021 энергии 2020

расстояние с 2022 ~ между несущими 898

между строками 2023; 2372 по прямой 2024

расстраивание с 2026 расстраивать 2025 расстройка ж 2026 растр м, телевизионный 2033 растягивание с части изображения 2027 расфокусировка ж 2028 расхождение с 2029 Я-С-усилитель м 2713 реактанс и 2436 реактивность ж 2436 реверберация ж 2034 регенерация ж 2035

импульсов 2036 регистрация ж 672 регулировка ж 1500: 2050 — басов 2051 ~ линейности 2058

задержанная автоматическая 2055 повторная 1508 синхронизации по вертикали 2208

~ синхронизации по кадрам 2208

Page 274: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

per 272

усиления 2052—* усиления, автоматическая 2053— усиления, бесшумная автоматическая 2054— усиления с задержкой, автоматическая 2055— фокуса 2059—’ фона, автоматическая 2057~ частоты кадровой развёртки 2060~ частоты строк 2061~ яркости, автоматическая 2057 регулируемости ж 2062 регулятор м громкости 2040

действующий по реакции 2048—* контрастности 2037~ напряжения, автоматический 2038~ настройки, автоматический 2039—' передачи 2041~ размера по кадрам 2042

синхронизации 2043—• усиления 2040; 2044—’ усиления, автоматический 2045— центрирования 2046— ширины изображения 2049—• яркости 2047 режектор м 1116 режим л/, импульсный 2063— насыщения 2068—' работы 1269— тока покоя 1932 резонанс м 2073 резонатор л*, кварцевый 2074—, об7>ёмный 2075 рекордер л* 2076 реле с 2077

без среднего стабильного положения, по-ляризованное 2078

—, быстродействующее 2079—, вибрационное 2080

Ссамовозбуждение с 2109 само возбужденный 2108 самоиндукция ж 2111—выравнивающая 2112—', плавно регулируемая 2113—, сглаживающая 2112 самописец м 102 сверхтрудна ж 453— каналов 454 сверхпреломление с 2124 сверхпроводимость эк? 2125 сверхрегенерадия ж 2375 свет х?, окружающий 1597сретофильтр м, для уменьшения внешней за-светки, защитны 2773— для уменьшения отражения 2781— (на трубке — для уменьшения внешней за-

светки), защитный 2140—, нейтральный 2117—, оптический 2116 цветной 2118 светочувствительный 2119 свечение с, катодное 2114 связывание с 2126 свя3ь ж 291; 2126; 2400; 2402— в первичной группе 2127 —, гальваническая 292; 2132

—, включающее 2081—, двухступенчатое 2082—, контрольное 2090—, коэрцитивное 2089—, магнитоэлектрическое 2098—, медленно-отпускающее 2092

медленно-срабатывающее 2091—, неполяризованное 2093— переменного тока 2087—», поляризованное 2094

постоянного тока 2095—, ртутное 2086<-*■> с большой индуктивностью 2088

с магнитным шунтом 2099 с нейтральным положением, полярмэовая*- ное 2097

— с подвижной катушкой 2098—> с самоблокировкой 2026—, управляющее 2090—, электромагнитное 2085—, электронное 2084—, электротермическое 2083 реле-дроссель м 2088 рельеф м, потенциальный 813, 815 ретрансляция ж, телевизионная 2100 рефлектор м 1635; 2101 рефракция ж 1850; 2103—, нормальная 1801речь ж, видимая 248—, зашифрованная 447решётка ж, кристаллическая 2106— из металлической ткани 1411 рир-проекция ж 1908R-C — усилитель м 2713рупор м, акустический 2622— микрофона 1513

—, дальняя 2489— двух колебательных коптуров 300—, двухсторонняя групповая 298—, ёмкостная 297; 2128—, ёмкостно-омическая 313—, ёмкостно-резистивная 313—, индуктивная 294—, индуктивная обратная 295—, индуктивно-ёмкостная 296—, критическая 2130— L—С 296; 299—, обратная 301—, обратная мостовая 302—, омическая 312—, отрицательная обратная 303—, паразитная 304— по напряжению, отрицательная обратна»•

305—, положительная обратная 306, 2035—, прямая 292—, радиотелефонная 2490— К—С 313—, резистивная 312—, сильная 309—, симплексная 310—*, слабая 311

Page 275: Радио и телевизия: българско-руско-английско-френско-немско-италиански кратък технически речник

сдв 273 СНС

—, трансформаторна я 314; 2131 циркулярная 298 электронная 293

сдвиг м фаз 508; 811 фаз на 90° 509 фазы, сопряженный (четырехполюсника) 1058

сектор м 2133.—, мёртвый 2134 секция ж сверхгруппы 2135

триодная 2137селектор аг , временной 2138

импульсов, основанный на иитегрироьа- нии 481 синхронный временной 2139

селекция ж каналов видами импульсов 748 сенсибилизатор м 2141 сенсибилизация ж 1649сердечник м 2440

прессованный 2441 слоистый стальной 2442 стальной 2443

серия ж воли 1733 импульсов 1734 импульсов, периодическая 2143

~ кодовых знаков 2142~ элементов (дискретного) сигнала 2144 сетка ж, защитная 2104

, катодная (для н< йтрализаиции простран-ств'него заряде} 2107 металлическая 1411

—•, экранирующая 2105 сеть ж 1405 '

Европейская телефонная 1407~ переменного тока 1414

с изменяющимися параметрами 1415— с постоянным сопротивлением 1416

телеграфная 1418 электросвязи 1417

сечение с, поперечное 2147 проволоки 2146

~ пучка, поперечное 2145 сжатие с 2120

(видеосигналов в области) белого 2121 ~ (видеосигналов в области) чёрного 2122

изображения 2346 сжиматель-разжиматель .м 1031 сигнал м 2148

бедствия 2155; 2160 беспрерывный 2175 блокировки 2149

***, ведущий 2150***-•» входной 2151

вызывной 2159 выходной 2165

<— гасящий 2152 ~ для вмешательства 2156

задержанный гасящий 2182 задержанный синхронизирующий 2163 занятия 2149

~ занятости, мигающий 2162 ***» звуковой 2164

изображения 2173 изображения, полный 2174 кадровый синхронизующий 876

~ компенсации чёрного пятна 2168 корректирующий 2470

~ „кто там"? 2166 модулирующий 2172

—- на выходе телевизионной камеры 2176 ~ обратного вызова 2177

остановки 2186ответный 2158 отражённый 357

~ паузы 1952 г—', переливающийся 2179

строчный пилообразный 2171■—, повторяемый 2178

> подтверждения приёма 2161покоя 1952полный телевизионный 2174; 2181

~ посылки вызова 2159синхронизации, сложный 2169

, синхронизирующий 2183~ SOS 2160

, составной 2184—состоящий из одной компоненты 2180

строч