RAKVERE MUUSIKAKOOLI KLARNETI ÕPPEKAVA ?· Põhipill - klarnet 2 2 2 2 2 2 2 1 5.2. Solfedžo 2 2 2…

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Koosklastatud

Rakvere Muusikakooli hoolekogu

Protokoll nr. 02-/07-08 - 28. 04.2008.

Koosklastatud Rakvere Muusikakooli ppenukogu

Protokoll nr. 05-/07-08 - 28.04.2008

1

RAKVERE MUUSIKAKOOLI KLARNETI PPEKAVA

LDSTTED 1. Rakvere Muusikakooli klarneti ppekava on dokument, mille alusel toimub ppet

Rakvere Muusikakooli klarnetiklassis. 2. Rakvere Muusikakooli klarneti ppekavale lisatud ainekavad tagavad muusikalise

ettevalmistuse leminekuks kutseharidusele. 3. Rakvere Muusikakooli klarneti ppekava mrab kindlaks ppe-eesmrgid, ppeaja,

ppeainete loendi koos ajalise kestuse ja ainekavadega, ppeainete valikuvimalused ja tingimused ning nuded ppe-etappide ja kooli lpetamise kohta.

1. LDOSA Rakvere Muusikakooli lesandeks ja eesmrgiks on laste ja noorte loomevimete avastamine ja kavakindel arendamine, ettevalmistuse tagamine leminekuks muusikalisele kutseharidusele ja kohaliku kultuurielu edendamine. ppe- ja kasvatust koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes: 1. mtleb loovalt; 2. oskab oma tegevust eesmrgistada ja hinnata; 3. suudab valida, otsustada ja vastutust kanda; 4. oskab teha td ja on valmis kodutks; 5. mistab teadmiste ja pidevppe thtsust, oskab ppida; 6. aktiivse muusikalise tegevuse kaudu arendab muusikataju ja loovust. 2. PPEKAVA PHIMTTED 1. Klarneti ppekava ei dikteeri muusikaainetes heliteoste valikut, vaid annab oskuste

arendamiseks suunad ja tasemenuded. 2. Annab ppurile vimaluse muusikalise hariduse omandamiseks ja kutseppeks

valmistumiseks. 3. ppekorralduses ja ppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid

iserasusi. 4. Koolielu reeglid kujundavad petajad, ppurid ja lapsevanemad heskoos. ppet

kavandamisel peetakse silmas igahe vimekust, kus kooli lesanne on suunata ppureid oma tegevust jlgima ja ppimist kavandama, analsima ja kujundama oma isikupra.

3. PPEPROTSESS 1. ppimise kigus analsib ja hindab ppur pitavat ning edukus sltub ppuri

oskusest ppida. petaja on pitegevuse kavandaja ja looja ning ppimistahtmise innustaja. petaja ttab ametijuhendi alusel.

2. Hindamine on osa kooli ppeprotsessist. ppur peab teadma, mida hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamiskriteeriumid. Rakvere Muusikakoolil on oma hindamisjuhend

Koosklastatud

Rakvere Muusikakooli hoolekogu

Protokoll nr. 02-/07-08 - 28. 04.2008.

Koosklastatud Rakvere Muusikakooli ppenukogu

Protokoll nr. 05-/07-08 - 28.04.2008

2

3. Hindamise phieesmrgid on: Motiveerida ppurit sihikindlalt ppima; Anda teavet ppimise kigust ppurile, petajale, kooli juhtkonnale,

lapsevanemale; Mratleda ppuri individuaalsed pitulemused;

4. Hindamine vib olla snaline (anals/hinnang) ja numbriline (hinne). Rakvere Muusikakoolis rakendatakse 5- pallilist numbrilist hindamist.

5. Hindamisssteem sisaldab nii positiivseid (kolm, neli, viis) kui negatiivseid (ks, kaks) hindeid, kuid ppuri leviimine jrgmisesse klassi toimub positiivsete hinnete alusel:

6. Koolivlise arvestusliku hindamise ks vorme on regionaalsed ja leriigilised ning rahvusvahelised konkursid ja festivalid.

4. PPEKORRALDUS 4.1. ppeprotsessi kirjeldatakse astmeti:

noorem aste 1. 4. ppeaastani, vanem aste 5.- 7. ppeaastani; lisa-aastad

4.2. ppet kestab 35 ppendalat ja koolivaheajad on ldhariduskooliga samadel aegadel. 4.3. Toimub loomevimete kavakindel arendamine muusikahariduse omandamiseks ja kutseppeks ettevalmistamine. 4.4. Lisa-aastad on meldud ppuritele, kes on lpetanud muusikakooli ja omavad eeldusi ning on orienteeritud muusikalise kutseppe omandamisele ja vajavad vanuse tttu jrjepidevat pet kuni leminekuni kutseharidusele. 5. KLARNETI PPEKAVA PPEAINETE LOETELU

Phikool Lisa -aastad

I

/a.

II

/a.

III

/a.

IV

/a.

V

/a.

VI

/a.

VII

/a.

ppeained

noorem aste vanem aste

5.1. Phipill - klarnet 2 2 2 2 2 2 2 1

5.2. Solfedo 2 2 2 2 2 2 2

5.3. Muusikalugu 1 1 1 1 1

5.4.Ansambel 0,5 0,5 1 1 1

5.5. ldklaver 0,5 0,5 1 1 1

KOKKU 4 4 6 6 7 7 7

Koosklastatud

Rakvere Muusikakooli hoolekogu

Protokoll nr. 02-/07-08 - 28. 04.2008.

Koosklastatud Rakvere Muusikakooli ppenukogu

Protokoll nr. 05-/07-08 - 28.04.2008

3

1. Numbrid tabelis thistavad maksimaalset ndalatundide arvu. 2. Individuaalse lisaainena rakendatakse ldklaverit 3. ppetunni pikkus Rakvere Muusikakoolis on 45 minutit. Kontsertmeistri ndalatunde on ppurile ette nhtud I III klassis 0,5 akadeemilist tundi ja IV VII klassis 1,0 akadeemilist tundi. Tehniline arvestus toimub 2 korda ppeaastas, hindelised esinemised on ks kord I poolaastal ja kaks korda II poolaastal. I klassi ppurid hindelisi esinemisi ega arvestusi kohustuslikus korras ei soorita. Lisaaine ks hindeline esinemine toimub kord poolaastal. leminekueksamid on noorema astme lpetamisel klarnetis ja solfedos, lpueksamid vanema astme lpetamisel klarnetis, solfedos ja muusikaloos. 5.1. KLARNETI AINEKAVA ppeprotsess on jagatud astmeteks: algastmeks (1. 4. klass) vanemaks astmeks (5. 7. klass) Klarnetimngu ppimist soovitatakse alustada 7 10 aastaselt. Tingimuseks on, et soovijal on vljaarenenud hambumus ning ta jaksab pilli hoidma. Kui muusikahuviline laps vi noor, kes soovib astuda eelklassi vi I klassi, ei ole fsiliselt valmis klarnetimnguks, vib ta pinguid alustada mnel muul pillil, niteks klaveril vi plokkfldil ning 2. 3. klassis soovitud pillile le minna. Samuti vib alustada klarnetiga in C, mille srmeulatus on kitsam ja sobib pisemale kele. Algul vib kasutada pilli toestust. 5.1.1. PPET EESMRK: 1. Omandada musitseerimiseks vajalikud tehnilised vtted ja muusikalised oskused; 2. Arendada ppija isiklikku musitseerimiskogemust; 3. Andekamad ja tvimelisemad ppurid peaksid peale kooli lpetamist (ainekava lbimist) olema vimelised jtkama muusikapinguid krgema astme muusikakoolides. 5.1.2. PPET SISU: ppeprotsess on jagatud astmeteks: algastmeks (1. 4. klass) ja vanemaks astmeks (5. 7. klass). Nii alg- kui vanemas astmes toimub 2 pillitundi ndalas, 70 individuaaltundi ppeaasta. ppet sisaldab nii tehniliste oskuste omandamist kui ka td repertuaariga. ppur tutvub erinevate stiilide ja ajastutega, omandab oskuse mtestada nooditekstis peituvaid muusikalisi kujundeid ja karaktereid. Ta peab omandama vaba ja ratsionaalse pillihoiu ning pingevaba hingamise. Oluline koht ppuri arengus on avalikel esinemistel, mis peaksid olema eelneva tunni- ja kodut kulminatsiooniks. Esinemised algavad reeglina juba 1. ppeaasta III veerandil ning edaspidi toimuvad hindelistena vhemalt 3 korda ppeaasta jooksul koolis, lisaks esinevad edukamad ppurid kooli avalikel kontsertidel ja vtavad osa konkurssidest. leminekueksam toimub 4. klassi kevadel, lpueksam 7. klassi lpus. Teistel aastatel esinetakse hindelistel leminekukontsertidel. Kui ppur on omandanud algsed pillimnguvtted, algab t heliredelite ja etdidega, mis kestab kooli lpetamiseni. Igal poolaastal alates 2. klassist toimub hindeline tehniline arvestus.

Koosklastatud

Rakvere Muusikakooli hoolekogu

Protokoll nr. 02-/07-08 - 28. 04.2008.

Koosklastatud Rakvere Muusikakooli ppenukogu

Protokoll nr. 05-/07-08 - 28.04.2008

4

petaja kohustus on ppurile selgitada koduse harjutamise thtsust ning anda selleks tks juhendeid. Olulist osa mngib siin koost lastevanematega. Kui ppur on juba vimeline mngima lihtsamaid palu, vib ta alustada ansamblimnguga, algul koos petajaga, seejrel ka omavanuste ja samal tasemel kaasppuritega. Ansamblitunnis on thtis osa noodistlugemisel, hiljem ka transponeerimisel. Teatud arenguastmel suunatakse ppur orkestrisse, mille ts kaasalmine on pillimngija jaoks olulise thtsusega petab kuulama teisi ja arvestama nendega, kuulama hlestust, treenima noodistlugemist jne.. Pillipe toimub koosklas teiste ainetega solfedo ja muusikalooga. ppet juurde kuulub ka klassikalise muusika kontsertide klastamine. Mrkus: Ainekava koostamisel on arvestatud, et ppur alustab pillipet 1. klassist. Kui ta alustab pinguid mnel teisel pillil ja lheb le klarnetile 2. vi 3. klassis, kohandab petaja ainekava selliselt, et kooli lpetamiseks oleks ainekava tidetud ning ppur vimeline kooli lpetama. 5.1.3. NOOREM ASTE (I IV KLASS)