RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN I-THINK

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN I-THINK

 • 1

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 2015 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

  MINGGU/

  TARIKH

  TAJUK

  HASIL PEMBELAJARAN

  BBM/PEDAGOGI/

  i- THINK

  UNSUR PATRIOTISME/

  NILAI

  PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (PPPM)

  M1 12 - 16 Jan

  PENGENALAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN I-THINK

  M1 12 - 16 Jan

  1.0 KEDUDUKAN

   Rujukan Grid

  Aras 1

   Mengenal pasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi.

   Menyatakan RG 4 angka dan RG 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi.

  Aras 2

   Menunjukkan cara penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi.

  BBM

   Peta Topografi PEDAGOGI

   KBKK (Menghubungkait)

   KONSTEKSTUAL I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Pokok

  U/PATRIOTISME Mencintai negara

  NILAI Ketepatan

  Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:  Rujukan Grid

  Band 2 Menjelaskan asas kemahiran

  geografi yang berkaitan dengan

  rujukan grid dengan betul.

  M2 19 - 23 Jan

   Rujukan Grid

  Aras 1

   Menamakan ciri-ciri geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka.

  Aras 2

   Membandingkan dan membezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka.

  BBM

   Peta Topografi PEDAGOGI

   KBKK (Menghubungkait)

   KONSTEKSTUAL

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Ketepatan

  Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:  Rujukan Grid

 • 2

  I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Pokok

  Band 2 Menjelaskan asas kemahiran

  geografi yang berkaitan dengan

  rujukan grid dengan betul.

  M2 19 - 23 Jan

  Ketinggian

   Kontur dan Keratan Rentas

  Aras 1

   Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.

  Aras 2

   Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.

  Aras 1

   Menamakan kepelbagaian cerun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

  Aras 2

   Menjelaskan ciri-ciri cerun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

  BBM

   Peta Topografi PEDAGOGI

   KBKK (Menghubungkait)

   KONSTEKSTUAL

  I-THINK

   Peta Bulatan

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Bersyukur

   Ketepatan.

  M3 26 - 30 Jan

  2.0 ARAH

   Bearing Sudutan

   Bearing Sukuan

  Aras 1

   Mengukur kedua-dua jenis bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi.

  BBM

   Peta Topografi

   Jangka Sudut

   Pembaris PEDAGOGI

   KONSTEKSTUAL

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Ketepatan

  Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:  Bearing

  Band 2 Menjelaskan asas kemahiran

  geografi yang berkaitan dengan

  bearing dengan betul.

 • 3

  I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Buih Berganda

  Band3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk menentukan bearing dengan tepat.

  M 4 04 - 06 Feb M 5 09 - 13 Feb

  3.0 SKALA

   Jarak

   Keluasan

  Aras 1

   Menyatakan jenis-jenis skala.

   Mengukur jarak dengan menggunakan skala.

   Mengira keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta.

  Aras 2

   Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta.

  BBM

   Peta Topografi

   Kertas Graf

   Pembaris PEDAGOGI

   KONSTEKSTUAL I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Alir

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Ketepatan

  Band 2 Menjelaskan asas kemahiran

  geografi yang berkaitan dengan

  jarak dengan betul.

  Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengukur jarak, dengan tepat.

  Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengira keluasan dengan tepat.

  M 6 16 - 17 Feb M 7 24 - 27 Feb

  4.0 GRAF, CARTA

  DAN RAJAH

  Aras 1

   Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

  Aras 2

   Membaca graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah aliran.

  BBM

   Kertas Graf

   Pembaris PEDAGOGI

   KONSTEKSTUAL

   KBKK (Menganalisis)

  I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Alir

   Peta Buih

  U/PATRIOTISME

   Berusaha membangunk an negara

   Bersatu padu

  NILAI

   Ketepatan

   kekemasan

  Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina graf serta carta dengan tepat.

 • 4

  M 7 24 - 27 Feb M 8 02 - 06 Mac

   Graf, Carta, dan Rajah

  Aras 1

   Melukis dan melengkapkan graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah aliran.

  Aras 3

   Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah.

  BBM

   Kertas Graf

   Pembaris PEDAGOGI

   KONSTEKSTUAL

   KBKK (Menganalisis)

  I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Alir

   Peta Buih

  U/PATRIOTISME

   Berusaha membangu nkan negara

   Bersatu padu

  NILAI

   Ketepatan

  Band 4 Mentafsir peta lakar yang berasaskan bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari data, graf, carta pai dan rajah. Band 5 Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang releven dan dapat membuat interpretasi berdasarkan maklumat tersebut melalui kajian geografi tempatan. Band 6 Mengemukakan dan

  mempersembahkan idea /

  pendapat / cadangan yang

  bernas untuk kesejahteraan

  persekitaran dengan

  menggunakan kemahiran

  geografi yang sesuai.

  M 9 09 - 13 Mac

  UJIAN SELARAS

  M10 14 -22 Mac

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 • 5

  MINGGU

  TAJUK

  HASIL PEMBELAJARAN

  BBM/PEDAGOGI

  UNSUR PATRIOTISME/

  NILAI

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  M11 23 - 27 Mac M12 30 Mac - 02 April

  5.0 PETA

   Pandang Darat Fizikal

   Pandang Darat Budaya

  Aras 1

   Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol- simbol dalam peta lakar berasaskan peta topografi.

  Aras 2

   Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar berasaskan peta topografi.

  Aras 3

   Mentafsir peta lakar berasaskan peta topografi.

  BBM

   Peta Lakar

   Peta Topografi PEDAGOGI

   KONSTEKSTUAL

   KBKK (Menganalisis, Membeza dan membanding)

  I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Titi

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Ketepatan

   Bersyukur

  Band4 Mentafsir peta lakar yang berasaskan peta topografi,

  M13 30 Mac - 02 April M 14 13 - 16 April

  7.1 SUMBER-

  SUMBER UTAMA

   Sumber

  Aras 1

   Mentafsir sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.

   Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama seperti mineral, hutan, air, tanih dan cahaya matahari (solar).

  BBM

   Carta

   Gambarajah PEDAGOGI

   Menciri I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Pokok

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Bersyukur

  Band 1 Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama dengan betul.

   Boleh diperbaharui

   Tidak boleh diperbaharui

 • 6

  MINGGU/

  TARIKH

  TAJUK

  HASIL PEMBELAJARAN

  BBM/PEDAGOGI

  UNSUR PATRIOTISME/

  NILAI

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  M 15 20 - 23 April M 16 28 - 30 April

  7.2 TABURAN

  PELBAGAI SUMBER

  7.2.1 Sumber Mineral

  Aras 1

   Menyenaraikan jenis-jenis mineral logam dan bukan logam

   Menamakan jenis dan taburan mineral di Malaysia.

  Aras 2

   Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia.

  BBM

   Peta Malaysia

   Atlas PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubungkait) KONSTEKSTUAL I-THINK

   Peta Bulatan

   Peta Dakap

  U/PATRIOTISME

   Mencintai negara

  NILAI

   Ketepatan

   Bersyukur