Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  1/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  GEOGRAFITINGKATAN

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  2/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  112/01/15 -16/01/15

  PengenalanSukatanPelajaranGeografitingkatan 2

  Murid memahami: Skop sukatan pelajaran Geografi

  Tingkatan 2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  (PBS)

  Guru menerangkan: Skop sukatan pelajaran

  Geografi Tingkatan 1 Pentaksiran sekolah dan

  pentaksiran pusat

  HSPDSP

  -

  219/01/15 -23/01/15

  Kedudukan Garisantarikhantarabangsa(GTA)

  Melabel garisan latitud dan longitud.

  Menyatakan kedudukan sesuatu tempatberasaskan garisan latitud dan longitud.

  Menentukan kedudukan garisanlatitud dan longitud di atasglob.

  Menentukan garisan latitud danlongitud di atas peta.

  Menentukan kedudukan sesuatutempat berdasarkan titikpersilangan.

  GlobPeta topoGambarrajah

  B1D1E1B2D1E1B3D1E1

  326/01/15 -30/01/15

  Kedudukan GarisanMeridianPangkal(GMP)

  Mengenal zon waktu di atas peta dunia.

  Mentakrif waktu piawai dan waktutempatan.

  Menentukan garisan MeridianPangkal.

  Menunjuk cara menentukanwaktu piawai.

  Menunjukkan caramendapatkan waktu tempatan.

  Lembarankerja

  B3D1E2

  402/02/15 -07/02/15

  Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakanbearing sudutan.

  Menyatakan bearing sudutan.

  Mengukur bearing sudutan.

  Menunjuk cara mengukurbearing sudutan denganmenggunakan jangka sudut .

  Kompas B3D1E3

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  3/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  509/02/15 -13/02/15

  Skala danjarak

  JarakSkala Lurus

  Menentukan jenis skala lurus mudahdengan skala lurus penuh.

  Mengukur jarak antara dua tempat diatas peta dengan menggunakan skalalurus.

  Menukar jarak di atas peta kepada jaraksebenar dengan menggunakan skalalurus.

  Menukar jarak di lapangan kepada jarakdi atas peta dengan menggunakan skalalurus.

  Menunjuk cara mengukur jarak.

  Menukar jarak pada petakepada jarak sebenar mengikutskala peta.

  Aktiviti berkumpulan mengukurjarak dan melukis pelansekolah.

  PetaBenangPitapengukurBuku teks

  B3D1E4

  616/02/15 -20/02/15

  Graf Pola taburan Mengenal pasti graf bar berganda dan

  graf garisan berganda.

  Melukis graf bar berganda dan grafgarisan berganda .

  Menunjuk cara mengumpulkan

  data.

  Menunjuk cara melukis graf.

  Kertas graf

  PembarisBuku teks

  B1D1E2

  B3D1E5

  723/02/15 -27/02/15

  Graf Mentafsir jadual, graf bar berganda dangraf garisan berganda.

  Menunjuk cara mentafsir graf. Kertas grafBuku teks

  802/03/15 -06/03/15

  Rajah Mengaplikasikan maklumat dalambentuk rajah.

  Mengumpulkan maklumat.

  Melukis dan melabel rajah berdasarkanmaklumat.

  Mentafsir rajah.

  Membincangkan teknik-teknikmelukis rajah seperti petaminda, kitaran.

  Menunjuk cara mentafsir rajah.

  Buku teksrajah

  B3D1E6B4D1E2

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  4/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  9

  09/03/15 -13/03/15

  Peta Pola salingkaitan

  Mengenal ciri-ciri fizikal dan budayadalam peta bergambar seperti tempat

  bersejarah, tempat rekreasi, pusat belibelah, kemudahan pengangkutan,kemudahan penginapan.

  Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri.

  Menunjuk cara menentukankedudukan dan taburan ciri-ciri

  fizikal dan budaya dalamgambar.

  PetaBuku teks

  B1D1E3B4D1E1

  1023/03/15 -27/03/15

  Taburanpenduduk

  Kepadatanpenduduk

  Menerangkan definisi taburan iaitupadat, sederhana, jarang.

  Mengenal pasti taburan pendudukMalaysia dan faktor-faktor yangmempengaruhinya.

  Membincangkan taburanpenduduk Malaysia.

  Menghasilkan peta mindafaktor-faktor yangmempengaruhi taburan

  penduduk Malaysia.

  Buku teksPeta kosongLembarankerja.

  B1D2E1B2D2E1B3D2E1

  1130/03/15 -03/04/15

  Taburanpenduduk

  Menghuraikan faktor-faktor yangmempengaruhi taburan penduduk.

  Mengadakan aktiviti kumpulanuntuk mengumpul maklumattaburan penduduk negaraMalaysia daripada pelbagaisumber.

  Buku Teks B3D2E2

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  5/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  1206/04/15 -10/04/15

  Perubahanpenduduk

  Kadarkelahirankadarkematianmigrasi

  Mengenal pasti pengiraan kadarkelahiran dan kadar kematian.

  Memahami perubahan pendudukMalaysia dan faktor yangmempengaruhinya.

  Mendefinisikan perubahan penduduk.

  Menyenaraikan dan menghuraikan faktoryang mempengaruhi kadar kelahiran,kadar kematian dan migrasi.

  Merumus perubahan penduduk Malaysia

  berdasarkan kadar kelahiran, kadarkematian dan migrasi.

  Simulasi tentang perubahanpenduduk .

  Menghasilkan peta minda faktorperubahan penduduk.

  Meramalkan perubahanpenduduk Malaysia pada masadepan.

  Buku teksPeta minda

  B2D3E1B3D3E1

  Cuti pertengahan penggal 1

  1313/04/15 -17/04/15

  MigrasiPenduduksebagai tindakbalas terhadapfaktorekonomi,politik(governan),sosial danfizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk.

  Menyenaraikan dan menghuraikan faktormigrasi penduduk luar bandar ke bandardan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda polamigrasi penduduk dan faktormigrasi.

  Mengumpul maklumat daripadapelbagai media.

  Buku teksLembarankerja

  B1D2E2B2D3E2B3D3E2*B5D2E1

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  6/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  1420/04/15 -24/04/15

  MigrasiPenduduksebagai tindakbalas terhadapfaktorekonomi,politik(governan),sosial danfizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk.

  Menyenaraikan dan menghuraikan faktormigrasi penduduk luar bandar ke bandardan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda polamigrasi penduduk dan faktormigrasi.

  Mengumpul maklumat daripadapelbagai media.

  Buku teksLembarankerja

  B1D2E2B2D3E2B3D3E2*B5D2E1

  1527/04/15 -01/05/15

  Kesanperubahanpendudukterhadap alam

  sekitar

  Mengenal pasti kesan-kesan perubahanpenduduk terhadap alam sekitar.

  Menyenaraikan kesan penduduk

  terhadap penerokaan tanih, hutan danair.

  Menghuraikan kesan perubahanpenduduk terhadap penerokaan sumber.

  Mencadangkan langkah-langkahpenerokaan sumber terancang.

  Melukis rajah kesan perubahanterhadap alam sekitar.

  Carta aliranpeta mindalembarankerja

  B4D2E1*B5D1E2*B5D4E1*B6D1E1

  1604/05/15 -08/05/15

  Hubunganpendudukdengan sumber

  Pendudukberlebihan

  kurangpenduduk

  pendudukoptimum

  Memahami hubungan penduduk dengansumber dan implikasinya.

  Mentakrif konsep penduduk berlebihan ,kurang penduduk dan pendudukoptimum.

  Menyatakan kesan penduduk berlebihandan kurang penduduk terhadap sumber.

  Menghasilkan peta minda.

  Membincangkan ciri-ciripenduduk berlebihan, kurangpenduduk dan pendudukoptimum.

  Buku teksPeta minda

  B2D3E3

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  7/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  1711/05/15 -15/05/15

  Hubunganpendudukdengan sumber

  Menghuraikan ciri dan contoh pendudukberlebihan (bangladesh) kurangpenduduk (Kanada).

  Menjelaskan kesan penduduk berlebihandan kurang penduduk terhadap sumberuntuk memenuhi keperluan makanan,tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan,perubatan dan kemudahan asas.

  Membina peta minda.

  Berbincang dalam kumpulantentang perbandingan negaralain dengan Malaysia.

  Buku teks B3D4E1*B5D1E1*B5D1E2

  1818/05/15 -22/05/15

  Petempatanawal

  Kedudukan Menyatakan lokasi petempatan awaliaitu pinggir pantai, delta dan muarasungai, pinggir sungai, bukit/gua, tanahpamah.

  Menyenaraikan faktor-faktor yangmempengaruhi petempatan awal.

  Menghuraikan faktor yangmempengaruhi petempatan awal sepertifizikal dan keperluan asas.

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Mengumpulkan maklumattantang lokasi petempatan awal

  daripada pelbagai media.

  Melengkapkan lembaran kerja.

  Petapetempatanawal

  Carta

  Buku teks

  B1D3E1B2D4E1*B5D1E1*B6D1E2

  1925/05/15 -29/05/15

  Faktor yangmempengaruhipetempatan

  Menyenaraikan faktor-faktor yangmempengaruhi petempatan Malaysiaiaitu sejarah , fizikal, ekonomi, sosialdan governan.

  Menjelaskan faktor yang mempengaruhipetempatan Malaysia iaitu sejarah,fizikal, ekonomi, sosial dan governan.

  Perbincangan faktor yangmempengaruhi petempatan diMalaysia.

  Menghasilkan peta minda.

  Sumbang saran peranankerajaan.

  Buku teks

  Lembarankerja

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  8/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  2015/06/15 -19/06/15

  Pola-polapetempatan

  Pola Menyenaraikan pelbagai polapetempatan di Malaysia sepertiberselerak, berjajar, berpusat danberkelompok.

  Menyatakan ciri-ciri pola petempatanMalaysia.

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Melukis gambar rajah.

  Buku teksLembarankerja

  B2D4E2

  Cuti pertengahan tahun

  2122/06/15 -26/06/15

  Pola-polapetempatan

  Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri polapetempatan di Malaysia iaitu berselerak,berjajar, berpusat dan berkelompok.

  Membandingkan dan membezakan polapetempatan Malaysia- berselerak,

  berjajar, berpusat dan berkelompok.

  Menjelaskan ciri-ciri polapetempatan Malaysia.

  Melengkapkan pengurusangrafik pola petempatanMalaysia.

  Buku teksKertas sebakgambarPeta minda

  2229/06/15 -03/07/15

  Fungsipetempatanluar bandardan bandar

  Menghuraikan fungsi petempatanMalaysia dari aspek ekonomi, sosial danpolitik.

  Menjelaskan dengan contoh fungsipetempatan luar bandar danpetempatan bandar.

  Membandingkan dan membezakanfungsi-fungsi petempatan luar bandardan petempatan bandar.

  Membina peta minda.

  Perbincangan dan sumbangsaran fungsi dan contoh.

  Buku tekspeta minda

  B3D5E1*B5D1E1*B6D1E2

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  9/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  2306/07/15 -10/07/15

  Pembandaran Pembadarannegaramembangundan negaramaju

  Menerangkan proses pembandaran.

  Menyenaraikan faktor-faktor yangmempengaruhi pembandaran Malaysiaiaitu dasar kerajaan, peluang pekerjaandan migrasi.

  Menyatakan kesan pembandaranMalaysia.

  Menyenaraikan langkah-langkah untukmengurangkan masalah pembandaranMalaysia.

  Menghuraikan ciri-ciri pembandaranMalaysia iaitu saiz penduduk , kegiatanekonomi dan kemudahan asas.

  Perbincangan faktor.

  Menghasilkan peta minda.

  Perbincangan kesan sepertikesesakan lalu lintas ,kekurangan tempat tinggal danpencemaran udara.

  Sumbang saran langkahmengurangkan masalahpembandaran.

  Buku teksPeta mindaLembarangrafik

  B3D5E2

  2413/07/15 -17/07/15

  Pembandaran Menjelaskan faktor-faktor yangmempengaruhi pembandaran Malaysiaiaitu dasar Malaysia, peluang pekerjaandan migrasi.

  Menghuraikan kesan-kesan pembandaranMalaysia iaitu positif dan negatif.

  Mengumpulkan maklumattentang proses pembandarandaripada pelbagai media.

  Perbincangan kesanpembandaran Kuala lumpurberbanding Bangkok dan Tokyo.

  Buku teksLembarangrafik

  *B5D2E1

  2520/07/15 -24/07/15

  Pembandaran Menghuraikan langkah-langkah untukmengatasi masalah pembandaranMalaysia.

  Menghuraikan kesan pembandaranNegara lain iaitu Bangkok(Thailand) danTokyo(Jepun)

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Membina peta minda.

  Buku teksLembarankerjaPeta minda

  B4D2E2*B6D1E2*B6D2E1*B6D3E1

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  10/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  2627/07/15 -31/07/15

  Keperluanpengangkutandanperhubunganawal

  Interaksiketersampaian

  Menyenaraikan jenis-jenispengangkutan.

  Menyatakan cara pengangkutan danperhubungan awal Malaysia.

  Menyenaraikan keperluanpengangkutan dan perhubungan awalMalaysia.

  Menghuraikan keperluan pengangkutandan perhubungan awal Malaysia.

  Sumbang saran carapengangkutan dan perhubunganawal.

  Perbincangan keperluanpengangkutan dan perhubunganawal.

  Mengumpul pelbagai gambardan maklumat daripadapelbagai media.

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Membina peta minda.

  Buku teksAtlas

  B2D5E1

  2703/08/15 -07/08/15

  Perkembanganpengangkutandanperhubungan

  Menyatakan perkembanganpengangkutan dan perhubungan Malaysiaiaitu darat, air, udara dantelekomunikasi.

  Mengelaskan jenispengangkutan dan perhubunganMalaysia.

  Mengkaji peta untuk melihatjaringan pengangkutanMalaysia.

  Perbincangan perkembanganjaringan pengangkutanMalaysia.

  Buku teksAtlas

  B2D5E2B2D5E3

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  11/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  2810/08/15 -14/08/15

  Perkembanganpengangkutandanperhubungan

  Menghuraikan perkembangan sistempengangkutan Malaysia.

  Membincangkan perkembangansistem pengangkutan Malaysiaiaitu kereta api, komuter, LRT,monorel dll.

  Membincangkan perkembangansistem perhubungan sertateknologi maklumat dankomunikasi seperti pos,telegraf, telepon, faksimili,teleks dan internet.

  Buku teksInternetAkhbarmajalah

  *B6D1E2*B6D2E1

  2917/08/15 -21/08/15

  Faktor yangmempengaruhi

  jaringanpengangkutandanperhubungan

  Jaringan Menyenaraikan faktor yangmempengaruhi jaringan pengangkutan

  dan perhubungan Malaysia.

  Menjelaskan faktor-faktor yangmempengaruhi jaringan pengangkutandan perhubungan Malaysia sepertibentuk muka bumi, ekonomi, dasarkerajaan dan kemajuan teknologi.

  Sumbang saran faktor yangmempengaruhi jaringan

  pengangkutan danperhubungan.

  Membina peta minda.

  Buku teksLembaran

  grafik

  B3D6E1

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  12/15

  MINGGU/TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGANBBM

  KODEVIDENS

  3024/08/15 -28/08/15

  Kepentinganjaringanpengangkutandanperhubungan

  IntegrasiLingkunganPengaruh

  Menyatakan kepentingan jaringanpengangkutan dan perhubunganterhadap pembangunan negara iaituekonomi- perdagangan, sosial integrasikawasan dan politik keselamatan

  Menghuraikan kepentingan jaringanpengangkutan dan perhubunganterhadap pembangunan negara iaituekonomi- perdagangan, sosial- integrasikawasan dan politik- keselamatan.

  Membuat rumusan tentang kepentinganpengangkutan dan perhubungan negara

  Malaysia dan Kanada.

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Mengumpul maklumat.

  Membanding beza antaraMalaysia dan Kanada.

  Lembarankerjapeta minda

  B4D2E3

  3131/08/15 -04/09/15

  Kesanperkembanganpengangkutandanperhubunganterhadapalam sekitar.

  Menyenaraikan kesan perkembanganpengangkutan dan perhubunganterhadap alam sekitar.

  Menyatakan langkah-langkahmengurangkan kesan negatifperkembangan pengangkutan danperhubungan atas alam sekitar Malaysia.

  Mengumpul maklumat daripadapelbagai sumber.

  Membincangkan langkahmengurangkan kesan negatif.

  Buku teksRisalah

  B3D6E2

  3207/09/15 -11/09/15

  Kesanperkembanganpengangkutandanperhubunganterhadapalam sekitar

  Menjelaskan dengan contoh kesanperkembangan pengangkutan danperhubungan terhadap alam sekitarMalaysia.

  Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah mengurangkan kesanperkembangan pengangkutan danperhubungan atas alam sekitar Malaysia.

  Membina peta minda.

  Perbincangan dan sumbangsaran.

  Buku teksLembarankerja

  B4D2E4B5D3E1

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  13/15

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  14/15

  13/11/15

  4116/11/15 -20/11/15

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  Cuti Akhir Tahun

  EVIDENS Pernyataan Evidens CatatanB5D1E1 Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada

  pelbagai sumber yang diperolehi

  Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topikdan kebolehan pelajar

  B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yangdiperolehi

  B5D4E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadappenjagaan alam sekitar.

  B6D1E1 Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraanpersekitaran.

  B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutanlestari.

  B6D2E1 Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistempengangkutan di Malaysia.

  B6D3E1 Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar

 • 8/10/2019 Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 2 Tahun 2015

  15/15

  RANCANGAN PELAJ Catatan: