41
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA Agent Guvernamental Ministerul Justiției | nr. 82, str. 31 August 1989 | MD-2012 | Chișinău, Republica Moldova http://justice.gov.md | Tel.: (+ 373 22) 201442 | Fax: (+ 373 22) 201442 | 05 februarie 2014 | Chișinău | RAPORT ANUAL 2013

RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA Agent Guvernamental

Ministerul Justiției | nr 82 str 31 August 1989 | MD-2012 | Chișinău Republica Moldova httpjusticegovmd | Tel (+ 373 22) 201442 | Fax (+ 373 22) 201442

| 05 februarie 2014 | Chișinău |

RAPORT ANUAL 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 2 |

INTRODUCERE 3

Mecanismul Convenției 4

Legislația și practica națională relevantă 5

REPREZENTARE 5

DATE STATISTICE 6

Considerațiuni preliminare 6

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012) 7

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012 7

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012 7

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

7

Date statistice pentru anul 2013 8

Date generale raportate la statisticile Curții Europene 8

Cauze interstatale 10

Cauze de intervenție 10

Cauze individuale 10

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință) 21

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern 25

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate) 26

Alte decizii de radiere pe motive procedurale 27

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de

remediere (amicus curae) 27

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR 27

Hotăricircri 27

Decizii 28

Cauze comunicate 29

EXECUTARE 30

Considerațiuni preliminare 30

DATE STATISTICE 31

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012) 31

Anul 2013 31

ANALIZA 32

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri 32

Violări icircn materia penală 32

Violăricirc icircn materia civilă 34

Violări relative liberaților fundamentale 36

Reglementări amiabile 36

IMPLEMENTAREA 37

REGRES 37

SUMAR ȘI CONCLUZII 38

RECOMANDĂRI 40

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 3 |

INTRODUCERE

1 Prezentul Raport constituie o evaluare a datelor statistice principalelor evenimente și analiza

lor icircn sfera de reprezentare a intereselor Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de implementareexecutare a hotăricircrilor

și a deciziilor Curții Europene la nivel național

2 De asemenea Raportul va reflecta evenimentele și evoluții icircn sfera reprezentării intereselor

Republicii Moldova icircn alte domenii tangențiale Drept exemplu pot fi aduse rezultatele

reprezentării intereselor Republicii Moldova la comitetele inter-guvernamentale ale Consiliului

Europei formate pentru asigurarea reformei Curții Europene și a Convenției Europene cu privire

la drepturile omului și libertățile fundamentale (icircn continuare rdquoConvențiardquo) cum sunt Comitetul

Director pentru Drepturile Omului (icircn continuare rdquoCDDHrdquo) sau sub-comitetul acestuia pentru

reforma Convenției și a Curții Europene (icircn continuare DH-GDR) la reuniunile Comitetului de

Miniștri a Consiliului Europei pentru drepturile omului (rdquoCM-DHrdquo)

3 Perioada de evaluare constituie anul 2013 (ianuarie ndash decembrie) Perioadele anterioare

picircnă la icircnceputul anului 2013 vor fi reflectate doar icircn măsura icircn care va fi necesară evaluarea

dinamicii icircn domeniu și o comparație a datelor statistice sau evaluarea impactului or a efectelor

evenimentelor relevante anterioare

4 Raportul este completat icircn temeiul prevederilor Legii Nr 353 din 28102004 cu privire la

Agentul guvernamental (articolele 6 9 10 etc) și a instrucțiunilor din Hotăricircrea Parlamentului Nr

72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile Curții Europene a Drepturilor

Omului cu privire la Republica Moldova executarea acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor

omului și a libertăților fundamentale (articolul 13) Icircn acest sens se menționează că prezentarea

Raportului icircn termenul indicat nu este posibilă datorită unor elemente de procedură independente

de voința Agentului guvernamental Astfel orice analiză anuală și evaluare a datelor statistice cel

puțin icircn sfera de reprezentare icircn fața Curții Europene implică o comparație cu datele statistice și

evaluarea efectuată de icircnsăși Curtea Europeană Raportul anual al Curții Europene relevant pentru

prezentul Raport este de obicei prezentat la finele lunii ianuarie a fiecărui an și vizează perioada

anului precedent Respectiv icircn mod normal evaluarea informațiilor și a datelor statistice exclusiv

din partea Agentului guvernamental icircn posesia cărora se află acesta la finele fiecărui an va avea

un caracter parțial și nu va reflecta situația reală O comparație cu abordarea Curții Europene icircn

cazurile Republicii Moldova este strict necesară pentru a face anumite concluzii ori pentru a

observa tendința și evoluția jurisprudenței pentru perioada de raportare Un alt aspect icircl reprezintă

și lipsa evaluării efectuate de CM-DH icircnsărcinat să supravegheze executarea hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene de către statele-respondente Raporturile anuale ale CM-DH sunt

publicate de obicei după prima icircntrunire a Comitetului de Miniștri imediat după prima ședință

anuală a CM-DH (de obicei icircn martie fiecărui an) Picircnă atunci există doar un proiect de Raport

anual cu privire la executare la care nu poate fi făcută referință decicirct icircn termeni confidențiali Deși

și Raportul anual CM-DH este relevant analiza domeniului de executare va fi făcută cu referință

la rezultatele icircntrunirilor anuale ale CM-DH pentru perioada raportată (patru icircntruniri anuale)

5 Raportul este icircn principiu public și este destinat icircn principal executivului Guvernului

Republicii Moldova ca ordonator și gestionar principal al domeniului de reprezentare a intereselor

Republicii Moldova icircn fața instituțiilor internaționale icircn cazul de față Consiliul Europei Nu icircn

ultima instanță prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare

publică centrală și locală sistemului judecătoresc și cel de urmărire penală autorităților legislative

etc (Parlamentul Republicii Moldova Curtea Supremă de Justiție instanțele judecătorești

naționale Consiliul Superior al Magistraturii Procuratura Generală a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Procurorilor Ministere de resort și instituții subordonate etc)

6 Raportul conține icircn mare parte date și informații accesibile publicului larg și poate fi

distribuit neicircngrădit Totuși unele din elemente ale analizei anuale și concluzii trebuie să fie

calificate ca avicircnd un caracter confidențial inevitabil existent icircn procedurile de reprezentare a

intereselor statului icircn fața unei jurisdicții internaționale (a se vedea articolul 10 alin (2) din Legea

cu privire la Agentul guvernamental) Aceste date limitate accesului unui public larg sunt aduse la

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 4 |

cunoștință Guvernului separat fiind parafate cu sintagma rdquoicircn interes de serviciurdquo Versiunea

publică a Raportului nu include aceste concluzii sau evaluări Divulgarea pe larg a acestor date

poate să prejudicieze icircn eventualitate poziția Guvernului icircn fața Curții Europene sau conține unele

elemente cu caracter diplomatic care nu pot face parte din informația accesibilă publicului larg

De asemenea unele elemente cu caracter individual de care s-a luat cunoștință icircn procedurile icircn

fața Curții Europene nu pot face parte din Raport fiind acoperite de anumite concesiuni cu caracter

confidențial Ori de cicircte ori anumite informații nu pot fi divulgate pe larg Raportul stipulează

clauza respectivă făcicircnd referință doar icircn versiunea nerestricționată propusă spre atenția

Guvernului ori autorităților pentru care asemenea informații reprezintă un interes de serviciu

Mecanismul Convenției

7 O introducere icircn mecanismul de funcționare a sistemului instituit de Convenție este necesară

pentru o mai bună icircnțelegere a terminologiei utilizate icircn prezentul Raport

8 Curtea Europeană funcționează ca unic garant al respectării și unica autoritate de interpretare

a Convenției de către Icircnaltele părți semnatare a Convenției Ea funcționează numai icircn temeiul

Convenției și a propriului Regulament al Curții care descrie procedura

9 Temei de sesizare a Curții Europene constituie o cerere adresată de un individ sau a un grup

de persoane fizice persoană ori un grup de persoane juridice organizații non-guvernamentale

organizații obștești și partide etc (indiferent de naționalitate etnie apartenență juridică politică

ori cetățenie) adresată icircn temeiul articolului 34 (cereri individuale) din Convenție

10 Organizații sau entități internaționale precum și instituțiile de stat sau cele afiliate exercitării

actului de guvernare ori de exercitare a funcțiilor puterii publice (a se vedea spre ex Radio France

și alții c Franței (dec)) autoritățile locale (Ayuntamiento de Mula c Spaniei (dec)) nu pot să se

adreseze icircn temeiul Convenției

11 O altă modalitate de sesizare a Curții Europene constituie o cerere inter-statală adresată icircn

temeiul articolului 33 din Convenție (cauze interstatale) (ex Cipru c Turciei)

12 Reclamanții cu plicircngeri individuale pot să adreseze direct plicircngerile sau prin reprezentanți

care nu neapărat să aibă calitatea de avocat autorizat sau să fie instruiți juridic Guvernele icircn fața

Curții Europene sunt reprezentați de Agenții guvernamentali (Articolul 35 din Regulamentul Curții

Europene) numiți icircn fiecare stat potrivit propriei sale proceduri Funcționalitatea instituției

Agentului guvernamental respectiv este strict necesară pentru a garanta continuitatea reprezentării

și a procedurilor icircn fața Curții Europene (inclusiv și icircn situații de aplicare a unor măsuri interimare

potrivit Articolului 39 din Regulamentul Curții)

13 Icircn activitatea sa Curtea Europeană adoptă

- DECIZII

o cu privire la inadmisibilitateadmisibilitate totalăparțială și

o de radiere de pe rol pe diferite temeiuri icircn special atunci cicircnd părțile au ajuns la

o reglementare amiabilă sau Curtea Europeană a acceptat o declarație unilaterală

de recunoaștere a icircncălcării din partea Guvernului cu oferirea unei remedieri

juste Drept temeiuri speciale de radiere constituie atunci cicircnd reclamantul nu icircși

mai menține cererea sa (nu mai comunică cu Curtea Europeană) sau atunci cicircnd

situația reclamantului s-a schimbat icircn așa fel icircncicirct icircncălcarea a fost redresată la

nivel național și nu este necesară examinarea din partea Curții Europene

- HOTĂRIcircRI

o cu privire la constatarealipsa icircncălcării drepturilor din Convenție prin care de

asemenea poate să se expună simultan cu privire la inadmisibilitatea parțială sau

totală a cererii adresate icircn temeiul Articolului 34 din Convenție

o cu privire la problema aplicării articolului 41 din Convenție (cu privire la

satisfacție echitabilă) care icircntotdeauna sunt niște hotăricircri secundare unei hotăricircri

principale prin care Curtea Europeană s-a expus asupra fondului și admisibilității

și a rezervat soluționarea chestiunii cu privire la satisfacții echitabilă datorită

complexității acestora și care necesită o abordare judiciară separată

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 5 |

14 Deciziile și hotăricircrile Curții Europene se adoptă de o serie de formațiuni judiciare (Articolul

26 din Convenție) și anume

- de un judecător-unic icircn situațiile icircn care cererile sunt vădit inadmisibile și nu impun

necesitatea de a comunica cererea guvernului respondent La această etapă Agentul

guvernamental ca parte icircn proces nu este implicat

- de un Comitet din trei judecătorii icircn situațiile icircn care cererile nu necesită o abordare

judiciară minuțioasă și reprezintă niște cauze cu icircncălcări repetitive sau sunt obiectul

unei jurisprudențe deja bine-definite ale Curții Europene (icircn această categorie intră și

hotăricircri și decizii) Hotăricircrile comitetului sunt definitive din momentul adoptării

(Articolul 28 (2) din Convenție) De obicei icircn astfel de cauze Agentul guvernamental

este invitat să-și prezinte poziția respectiv cauzele sunt comunicate Guvernului

- de o Cameră din șapte judecători icircn cauze complexe și icircn situațiile icircn care cererile nu

sunt incluse icircn nici una din categoriile de mai sus La fel cum și icircn cazul comitetelor

aceste proceduri prevăd o comunicare prealabilă și implicarea Agentului guvernamental

la etapa litigioasă cu prezentarea comentariilor pe fond și admisibilitate

- de Marea Cameră a Curții Europene formată din 17 judecători icircn cauzele de retrimitere

(contestare a hotăricircrilor de cameră) sau icircn cauze de o importanță primordială pentru

icircntreaga jurisprudență a Curții Europene

15 Inițierea unei proceduri icircn fața Curții Europene icircmpotriva statului-respondent este precedată

de obicei de o comunicare cu rezumatul circumstanțelor de fapt și icircntrebări care fac obiectul

analizei judiciare din partea Curții Europene Cauzele și cererile care nu se comunică Guvernului

nu nasc nici un efect juridic și nu angajează nici o responsabilitate internațională a statului Aceste

cereri reflectate icircn date statistice relevă doar tendința adresării reclamanților și sunt necesare

pentru evaluare a capacităților Curții Europene de a procesa cererile Guvernul ca parte la un

litigiu internațional nu are nici o obligație sau o responsabilitate față de o persoană care are o cerere

adresată icircn fața Curții Europene și care nu a fost comunicată Agentului guvernamental (cu excepția

situației cicircnd Guvernul și autoritățile naționale au o singură obligație de a se abține de a la acțiuni

care să icircmpiedice icircntr-un fel sau să zadărnicească adresarea la Curtea Europeană)

Legislația și practica națională relevantă

16 Cadrul normativ care reglementează activitatea Agentului guvernamental și care este relevat

domeniului de reprezentareexecutare este următor

- Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental

- Legea Nr 199 Din 16072010 Cu Privire La Statutul Persoanelor Cu Funcții De

Demnitate Publică

- COD Nr 225 din 30052003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (articolele

447 lit c) 449 lit g) și h) 450 lit e) și f))

- COD Nr 122 din 14032003 Cod de procedură penală a Republicii Moldova (articolele

6 p 44) 7 alin (8) 22 alin (2) și (3) 39 p 33) 287 alin (4) 453 454 4641 4651)

- COD Nr 218 din 24102008 Codul contravențional al Republicii Moldova (articolele

374 alin(3) 466 lit l) 475 alin(2) lit a) și d))

- COD Nr 443 din 24122004 Codul de executare al Republicii Moldova (articolul 11 lit

l))

- Hotăricircrea Parlamentului Nr 72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile

Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova executarea

acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Hotăricircrea Guvernului Nr 736 din 03102012 cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Justiției (Regulament articolele 5 p 5) 7 alin (1) p j) Anexa nr 2)

REPREZENTARE

17 Domeniul reprezentării intereselor Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană icircn

cauzele pe rolul acestei instanțe constituie unul din elementele-cheie ale activității Agentului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 2: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 2 |

INTRODUCERE 3

Mecanismul Convenției 4

Legislația și practica națională relevantă 5

REPREZENTARE 5

DATE STATISTICE 6

Considerațiuni preliminare 6

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012) 7

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012 7

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012 7

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

7

Date statistice pentru anul 2013 8

Date generale raportate la statisticile Curții Europene 8

Cauze interstatale 10

Cauze de intervenție 10

Cauze individuale 10

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință) 21

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern 25

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate) 26

Alte decizii de radiere pe motive procedurale 27

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de

remediere (amicus curae) 27

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR 27

Hotăricircri 27

Decizii 28

Cauze comunicate 29

EXECUTARE 30

Considerațiuni preliminare 30

DATE STATISTICE 31

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012) 31

Anul 2013 31

ANALIZA 32

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri 32

Violări icircn materia penală 32

Violăricirc icircn materia civilă 34

Violări relative liberaților fundamentale 36

Reglementări amiabile 36

IMPLEMENTAREA 37

REGRES 37

SUMAR ȘI CONCLUZII 38

RECOMANDĂRI 40

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 3 |

INTRODUCERE

1 Prezentul Raport constituie o evaluare a datelor statistice principalelor evenimente și analiza

lor icircn sfera de reprezentare a intereselor Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de implementareexecutare a hotăricircrilor

și a deciziilor Curții Europene la nivel național

2 De asemenea Raportul va reflecta evenimentele și evoluții icircn sfera reprezentării intereselor

Republicii Moldova icircn alte domenii tangențiale Drept exemplu pot fi aduse rezultatele

reprezentării intereselor Republicii Moldova la comitetele inter-guvernamentale ale Consiliului

Europei formate pentru asigurarea reformei Curții Europene și a Convenției Europene cu privire

la drepturile omului și libertățile fundamentale (icircn continuare rdquoConvențiardquo) cum sunt Comitetul

Director pentru Drepturile Omului (icircn continuare rdquoCDDHrdquo) sau sub-comitetul acestuia pentru

reforma Convenției și a Curții Europene (icircn continuare DH-GDR) la reuniunile Comitetului de

Miniștri a Consiliului Europei pentru drepturile omului (rdquoCM-DHrdquo)

3 Perioada de evaluare constituie anul 2013 (ianuarie ndash decembrie) Perioadele anterioare

picircnă la icircnceputul anului 2013 vor fi reflectate doar icircn măsura icircn care va fi necesară evaluarea

dinamicii icircn domeniu și o comparație a datelor statistice sau evaluarea impactului or a efectelor

evenimentelor relevante anterioare

4 Raportul este completat icircn temeiul prevederilor Legii Nr 353 din 28102004 cu privire la

Agentul guvernamental (articolele 6 9 10 etc) și a instrucțiunilor din Hotăricircrea Parlamentului Nr

72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile Curții Europene a Drepturilor

Omului cu privire la Republica Moldova executarea acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor

omului și a libertăților fundamentale (articolul 13) Icircn acest sens se menționează că prezentarea

Raportului icircn termenul indicat nu este posibilă datorită unor elemente de procedură independente

de voința Agentului guvernamental Astfel orice analiză anuală și evaluare a datelor statistice cel

puțin icircn sfera de reprezentare icircn fața Curții Europene implică o comparație cu datele statistice și

evaluarea efectuată de icircnsăși Curtea Europeană Raportul anual al Curții Europene relevant pentru

prezentul Raport este de obicei prezentat la finele lunii ianuarie a fiecărui an și vizează perioada

anului precedent Respectiv icircn mod normal evaluarea informațiilor și a datelor statistice exclusiv

din partea Agentului guvernamental icircn posesia cărora se află acesta la finele fiecărui an va avea

un caracter parțial și nu va reflecta situația reală O comparație cu abordarea Curții Europene icircn

cazurile Republicii Moldova este strict necesară pentru a face anumite concluzii ori pentru a

observa tendința și evoluția jurisprudenței pentru perioada de raportare Un alt aspect icircl reprezintă

și lipsa evaluării efectuate de CM-DH icircnsărcinat să supravegheze executarea hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene de către statele-respondente Raporturile anuale ale CM-DH sunt

publicate de obicei după prima icircntrunire a Comitetului de Miniștri imediat după prima ședință

anuală a CM-DH (de obicei icircn martie fiecărui an) Picircnă atunci există doar un proiect de Raport

anual cu privire la executare la care nu poate fi făcută referință decicirct icircn termeni confidențiali Deși

și Raportul anual CM-DH este relevant analiza domeniului de executare va fi făcută cu referință

la rezultatele icircntrunirilor anuale ale CM-DH pentru perioada raportată (patru icircntruniri anuale)

5 Raportul este icircn principiu public și este destinat icircn principal executivului Guvernului

Republicii Moldova ca ordonator și gestionar principal al domeniului de reprezentare a intereselor

Republicii Moldova icircn fața instituțiilor internaționale icircn cazul de față Consiliul Europei Nu icircn

ultima instanță prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare

publică centrală și locală sistemului judecătoresc și cel de urmărire penală autorităților legislative

etc (Parlamentul Republicii Moldova Curtea Supremă de Justiție instanțele judecătorești

naționale Consiliul Superior al Magistraturii Procuratura Generală a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Procurorilor Ministere de resort și instituții subordonate etc)

6 Raportul conține icircn mare parte date și informații accesibile publicului larg și poate fi

distribuit neicircngrădit Totuși unele din elemente ale analizei anuale și concluzii trebuie să fie

calificate ca avicircnd un caracter confidențial inevitabil existent icircn procedurile de reprezentare a

intereselor statului icircn fața unei jurisdicții internaționale (a se vedea articolul 10 alin (2) din Legea

cu privire la Agentul guvernamental) Aceste date limitate accesului unui public larg sunt aduse la

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 4 |

cunoștință Guvernului separat fiind parafate cu sintagma rdquoicircn interes de serviciurdquo Versiunea

publică a Raportului nu include aceste concluzii sau evaluări Divulgarea pe larg a acestor date

poate să prejudicieze icircn eventualitate poziția Guvernului icircn fața Curții Europene sau conține unele

elemente cu caracter diplomatic care nu pot face parte din informația accesibilă publicului larg

De asemenea unele elemente cu caracter individual de care s-a luat cunoștință icircn procedurile icircn

fața Curții Europene nu pot face parte din Raport fiind acoperite de anumite concesiuni cu caracter

confidențial Ori de cicircte ori anumite informații nu pot fi divulgate pe larg Raportul stipulează

clauza respectivă făcicircnd referință doar icircn versiunea nerestricționată propusă spre atenția

Guvernului ori autorităților pentru care asemenea informații reprezintă un interes de serviciu

Mecanismul Convenției

7 O introducere icircn mecanismul de funcționare a sistemului instituit de Convenție este necesară

pentru o mai bună icircnțelegere a terminologiei utilizate icircn prezentul Raport

8 Curtea Europeană funcționează ca unic garant al respectării și unica autoritate de interpretare

a Convenției de către Icircnaltele părți semnatare a Convenției Ea funcționează numai icircn temeiul

Convenției și a propriului Regulament al Curții care descrie procedura

9 Temei de sesizare a Curții Europene constituie o cerere adresată de un individ sau a un grup

de persoane fizice persoană ori un grup de persoane juridice organizații non-guvernamentale

organizații obștești și partide etc (indiferent de naționalitate etnie apartenență juridică politică

ori cetățenie) adresată icircn temeiul articolului 34 (cereri individuale) din Convenție

10 Organizații sau entități internaționale precum și instituțiile de stat sau cele afiliate exercitării

actului de guvernare ori de exercitare a funcțiilor puterii publice (a se vedea spre ex Radio France

și alții c Franței (dec)) autoritățile locale (Ayuntamiento de Mula c Spaniei (dec)) nu pot să se

adreseze icircn temeiul Convenției

11 O altă modalitate de sesizare a Curții Europene constituie o cerere inter-statală adresată icircn

temeiul articolului 33 din Convenție (cauze interstatale) (ex Cipru c Turciei)

12 Reclamanții cu plicircngeri individuale pot să adreseze direct plicircngerile sau prin reprezentanți

care nu neapărat să aibă calitatea de avocat autorizat sau să fie instruiți juridic Guvernele icircn fața

Curții Europene sunt reprezentați de Agenții guvernamentali (Articolul 35 din Regulamentul Curții

Europene) numiți icircn fiecare stat potrivit propriei sale proceduri Funcționalitatea instituției

Agentului guvernamental respectiv este strict necesară pentru a garanta continuitatea reprezentării

și a procedurilor icircn fața Curții Europene (inclusiv și icircn situații de aplicare a unor măsuri interimare

potrivit Articolului 39 din Regulamentul Curții)

13 Icircn activitatea sa Curtea Europeană adoptă

- DECIZII

o cu privire la inadmisibilitateadmisibilitate totalăparțială și

o de radiere de pe rol pe diferite temeiuri icircn special atunci cicircnd părțile au ajuns la

o reglementare amiabilă sau Curtea Europeană a acceptat o declarație unilaterală

de recunoaștere a icircncălcării din partea Guvernului cu oferirea unei remedieri

juste Drept temeiuri speciale de radiere constituie atunci cicircnd reclamantul nu icircși

mai menține cererea sa (nu mai comunică cu Curtea Europeană) sau atunci cicircnd

situația reclamantului s-a schimbat icircn așa fel icircncicirct icircncălcarea a fost redresată la

nivel național și nu este necesară examinarea din partea Curții Europene

- HOTĂRIcircRI

o cu privire la constatarealipsa icircncălcării drepturilor din Convenție prin care de

asemenea poate să se expună simultan cu privire la inadmisibilitatea parțială sau

totală a cererii adresate icircn temeiul Articolului 34 din Convenție

o cu privire la problema aplicării articolului 41 din Convenție (cu privire la

satisfacție echitabilă) care icircntotdeauna sunt niște hotăricircri secundare unei hotăricircri

principale prin care Curtea Europeană s-a expus asupra fondului și admisibilității

și a rezervat soluționarea chestiunii cu privire la satisfacții echitabilă datorită

complexității acestora și care necesită o abordare judiciară separată

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 5 |

14 Deciziile și hotăricircrile Curții Europene se adoptă de o serie de formațiuni judiciare (Articolul

26 din Convenție) și anume

- de un judecător-unic icircn situațiile icircn care cererile sunt vădit inadmisibile și nu impun

necesitatea de a comunica cererea guvernului respondent La această etapă Agentul

guvernamental ca parte icircn proces nu este implicat

- de un Comitet din trei judecătorii icircn situațiile icircn care cererile nu necesită o abordare

judiciară minuțioasă și reprezintă niște cauze cu icircncălcări repetitive sau sunt obiectul

unei jurisprudențe deja bine-definite ale Curții Europene (icircn această categorie intră și

hotăricircri și decizii) Hotăricircrile comitetului sunt definitive din momentul adoptării

(Articolul 28 (2) din Convenție) De obicei icircn astfel de cauze Agentul guvernamental

este invitat să-și prezinte poziția respectiv cauzele sunt comunicate Guvernului

- de o Cameră din șapte judecători icircn cauze complexe și icircn situațiile icircn care cererile nu

sunt incluse icircn nici una din categoriile de mai sus La fel cum și icircn cazul comitetelor

aceste proceduri prevăd o comunicare prealabilă și implicarea Agentului guvernamental

la etapa litigioasă cu prezentarea comentariilor pe fond și admisibilitate

- de Marea Cameră a Curții Europene formată din 17 judecători icircn cauzele de retrimitere

(contestare a hotăricircrilor de cameră) sau icircn cauze de o importanță primordială pentru

icircntreaga jurisprudență a Curții Europene

15 Inițierea unei proceduri icircn fața Curții Europene icircmpotriva statului-respondent este precedată

de obicei de o comunicare cu rezumatul circumstanțelor de fapt și icircntrebări care fac obiectul

analizei judiciare din partea Curții Europene Cauzele și cererile care nu se comunică Guvernului

nu nasc nici un efect juridic și nu angajează nici o responsabilitate internațională a statului Aceste

cereri reflectate icircn date statistice relevă doar tendința adresării reclamanților și sunt necesare

pentru evaluare a capacităților Curții Europene de a procesa cererile Guvernul ca parte la un

litigiu internațional nu are nici o obligație sau o responsabilitate față de o persoană care are o cerere

adresată icircn fața Curții Europene și care nu a fost comunicată Agentului guvernamental (cu excepția

situației cicircnd Guvernul și autoritățile naționale au o singură obligație de a se abține de a la acțiuni

care să icircmpiedice icircntr-un fel sau să zadărnicească adresarea la Curtea Europeană)

Legislația și practica națională relevantă

16 Cadrul normativ care reglementează activitatea Agentului guvernamental și care este relevat

domeniului de reprezentareexecutare este următor

- Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental

- Legea Nr 199 Din 16072010 Cu Privire La Statutul Persoanelor Cu Funcții De

Demnitate Publică

- COD Nr 225 din 30052003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (articolele

447 lit c) 449 lit g) și h) 450 lit e) și f))

- COD Nr 122 din 14032003 Cod de procedură penală a Republicii Moldova (articolele

6 p 44) 7 alin (8) 22 alin (2) și (3) 39 p 33) 287 alin (4) 453 454 4641 4651)

- COD Nr 218 din 24102008 Codul contravențional al Republicii Moldova (articolele

374 alin(3) 466 lit l) 475 alin(2) lit a) și d))

- COD Nr 443 din 24122004 Codul de executare al Republicii Moldova (articolul 11 lit

l))

- Hotăricircrea Parlamentului Nr 72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile

Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova executarea

acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Hotăricircrea Guvernului Nr 736 din 03102012 cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Justiției (Regulament articolele 5 p 5) 7 alin (1) p j) Anexa nr 2)

REPREZENTARE

17 Domeniul reprezentării intereselor Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană icircn

cauzele pe rolul acestei instanțe constituie unul din elementele-cheie ale activității Agentului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 3: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 3 |

INTRODUCERE

1 Prezentul Raport constituie o evaluare a datelor statistice principalelor evenimente și analiza

lor icircn sfera de reprezentare a intereselor Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de implementareexecutare a hotăricircrilor

și a deciziilor Curții Europene la nivel național

2 De asemenea Raportul va reflecta evenimentele și evoluții icircn sfera reprezentării intereselor

Republicii Moldova icircn alte domenii tangențiale Drept exemplu pot fi aduse rezultatele

reprezentării intereselor Republicii Moldova la comitetele inter-guvernamentale ale Consiliului

Europei formate pentru asigurarea reformei Curții Europene și a Convenției Europene cu privire

la drepturile omului și libertățile fundamentale (icircn continuare rdquoConvențiardquo) cum sunt Comitetul

Director pentru Drepturile Omului (icircn continuare rdquoCDDHrdquo) sau sub-comitetul acestuia pentru

reforma Convenției și a Curții Europene (icircn continuare DH-GDR) la reuniunile Comitetului de

Miniștri a Consiliului Europei pentru drepturile omului (rdquoCM-DHrdquo)

3 Perioada de evaluare constituie anul 2013 (ianuarie ndash decembrie) Perioadele anterioare

picircnă la icircnceputul anului 2013 vor fi reflectate doar icircn măsura icircn care va fi necesară evaluarea

dinamicii icircn domeniu și o comparație a datelor statistice sau evaluarea impactului or a efectelor

evenimentelor relevante anterioare

4 Raportul este completat icircn temeiul prevederilor Legii Nr 353 din 28102004 cu privire la

Agentul guvernamental (articolele 6 9 10 etc) și a instrucțiunilor din Hotăricircrea Parlamentului Nr

72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile Curții Europene a Drepturilor

Omului cu privire la Republica Moldova executarea acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor

omului și a libertăților fundamentale (articolul 13) Icircn acest sens se menționează că prezentarea

Raportului icircn termenul indicat nu este posibilă datorită unor elemente de procedură independente

de voința Agentului guvernamental Astfel orice analiză anuală și evaluare a datelor statistice cel

puțin icircn sfera de reprezentare icircn fața Curții Europene implică o comparație cu datele statistice și

evaluarea efectuată de icircnsăși Curtea Europeană Raportul anual al Curții Europene relevant pentru

prezentul Raport este de obicei prezentat la finele lunii ianuarie a fiecărui an și vizează perioada

anului precedent Respectiv icircn mod normal evaluarea informațiilor și a datelor statistice exclusiv

din partea Agentului guvernamental icircn posesia cărora se află acesta la finele fiecărui an va avea

un caracter parțial și nu va reflecta situația reală O comparație cu abordarea Curții Europene icircn

cazurile Republicii Moldova este strict necesară pentru a face anumite concluzii ori pentru a

observa tendința și evoluția jurisprudenței pentru perioada de raportare Un alt aspect icircl reprezintă

și lipsa evaluării efectuate de CM-DH icircnsărcinat să supravegheze executarea hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene de către statele-respondente Raporturile anuale ale CM-DH sunt

publicate de obicei după prima icircntrunire a Comitetului de Miniștri imediat după prima ședință

anuală a CM-DH (de obicei icircn martie fiecărui an) Picircnă atunci există doar un proiect de Raport

anual cu privire la executare la care nu poate fi făcută referință decicirct icircn termeni confidențiali Deși

și Raportul anual CM-DH este relevant analiza domeniului de executare va fi făcută cu referință

la rezultatele icircntrunirilor anuale ale CM-DH pentru perioada raportată (patru icircntruniri anuale)

5 Raportul este icircn principiu public și este destinat icircn principal executivului Guvernului

Republicii Moldova ca ordonator și gestionar principal al domeniului de reprezentare a intereselor

Republicii Moldova icircn fața instituțiilor internaționale icircn cazul de față Consiliul Europei Nu icircn

ultima instanță prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare

publică centrală și locală sistemului judecătoresc și cel de urmărire penală autorităților legislative

etc (Parlamentul Republicii Moldova Curtea Supremă de Justiție instanțele judecătorești

naționale Consiliul Superior al Magistraturii Procuratura Generală a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Procurorilor Ministere de resort și instituții subordonate etc)

6 Raportul conține icircn mare parte date și informații accesibile publicului larg și poate fi

distribuit neicircngrădit Totuși unele din elemente ale analizei anuale și concluzii trebuie să fie

calificate ca avicircnd un caracter confidențial inevitabil existent icircn procedurile de reprezentare a

intereselor statului icircn fața unei jurisdicții internaționale (a se vedea articolul 10 alin (2) din Legea

cu privire la Agentul guvernamental) Aceste date limitate accesului unui public larg sunt aduse la

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 4 |

cunoștință Guvernului separat fiind parafate cu sintagma rdquoicircn interes de serviciurdquo Versiunea

publică a Raportului nu include aceste concluzii sau evaluări Divulgarea pe larg a acestor date

poate să prejudicieze icircn eventualitate poziția Guvernului icircn fața Curții Europene sau conține unele

elemente cu caracter diplomatic care nu pot face parte din informația accesibilă publicului larg

De asemenea unele elemente cu caracter individual de care s-a luat cunoștință icircn procedurile icircn

fața Curții Europene nu pot face parte din Raport fiind acoperite de anumite concesiuni cu caracter

confidențial Ori de cicircte ori anumite informații nu pot fi divulgate pe larg Raportul stipulează

clauza respectivă făcicircnd referință doar icircn versiunea nerestricționată propusă spre atenția

Guvernului ori autorităților pentru care asemenea informații reprezintă un interes de serviciu

Mecanismul Convenției

7 O introducere icircn mecanismul de funcționare a sistemului instituit de Convenție este necesară

pentru o mai bună icircnțelegere a terminologiei utilizate icircn prezentul Raport

8 Curtea Europeană funcționează ca unic garant al respectării și unica autoritate de interpretare

a Convenției de către Icircnaltele părți semnatare a Convenției Ea funcționează numai icircn temeiul

Convenției și a propriului Regulament al Curții care descrie procedura

9 Temei de sesizare a Curții Europene constituie o cerere adresată de un individ sau a un grup

de persoane fizice persoană ori un grup de persoane juridice organizații non-guvernamentale

organizații obștești și partide etc (indiferent de naționalitate etnie apartenență juridică politică

ori cetățenie) adresată icircn temeiul articolului 34 (cereri individuale) din Convenție

10 Organizații sau entități internaționale precum și instituțiile de stat sau cele afiliate exercitării

actului de guvernare ori de exercitare a funcțiilor puterii publice (a se vedea spre ex Radio France

și alții c Franței (dec)) autoritățile locale (Ayuntamiento de Mula c Spaniei (dec)) nu pot să se

adreseze icircn temeiul Convenției

11 O altă modalitate de sesizare a Curții Europene constituie o cerere inter-statală adresată icircn

temeiul articolului 33 din Convenție (cauze interstatale) (ex Cipru c Turciei)

12 Reclamanții cu plicircngeri individuale pot să adreseze direct plicircngerile sau prin reprezentanți

care nu neapărat să aibă calitatea de avocat autorizat sau să fie instruiți juridic Guvernele icircn fața

Curții Europene sunt reprezentați de Agenții guvernamentali (Articolul 35 din Regulamentul Curții

Europene) numiți icircn fiecare stat potrivit propriei sale proceduri Funcționalitatea instituției

Agentului guvernamental respectiv este strict necesară pentru a garanta continuitatea reprezentării

și a procedurilor icircn fața Curții Europene (inclusiv și icircn situații de aplicare a unor măsuri interimare

potrivit Articolului 39 din Regulamentul Curții)

13 Icircn activitatea sa Curtea Europeană adoptă

- DECIZII

o cu privire la inadmisibilitateadmisibilitate totalăparțială și

o de radiere de pe rol pe diferite temeiuri icircn special atunci cicircnd părțile au ajuns la

o reglementare amiabilă sau Curtea Europeană a acceptat o declarație unilaterală

de recunoaștere a icircncălcării din partea Guvernului cu oferirea unei remedieri

juste Drept temeiuri speciale de radiere constituie atunci cicircnd reclamantul nu icircși

mai menține cererea sa (nu mai comunică cu Curtea Europeană) sau atunci cicircnd

situația reclamantului s-a schimbat icircn așa fel icircncicirct icircncălcarea a fost redresată la

nivel național și nu este necesară examinarea din partea Curții Europene

- HOTĂRIcircRI

o cu privire la constatarealipsa icircncălcării drepturilor din Convenție prin care de

asemenea poate să se expună simultan cu privire la inadmisibilitatea parțială sau

totală a cererii adresate icircn temeiul Articolului 34 din Convenție

o cu privire la problema aplicării articolului 41 din Convenție (cu privire la

satisfacție echitabilă) care icircntotdeauna sunt niște hotăricircri secundare unei hotăricircri

principale prin care Curtea Europeană s-a expus asupra fondului și admisibilității

și a rezervat soluționarea chestiunii cu privire la satisfacții echitabilă datorită

complexității acestora și care necesită o abordare judiciară separată

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 5 |

14 Deciziile și hotăricircrile Curții Europene se adoptă de o serie de formațiuni judiciare (Articolul

26 din Convenție) și anume

- de un judecător-unic icircn situațiile icircn care cererile sunt vădit inadmisibile și nu impun

necesitatea de a comunica cererea guvernului respondent La această etapă Agentul

guvernamental ca parte icircn proces nu este implicat

- de un Comitet din trei judecătorii icircn situațiile icircn care cererile nu necesită o abordare

judiciară minuțioasă și reprezintă niște cauze cu icircncălcări repetitive sau sunt obiectul

unei jurisprudențe deja bine-definite ale Curții Europene (icircn această categorie intră și

hotăricircri și decizii) Hotăricircrile comitetului sunt definitive din momentul adoptării

(Articolul 28 (2) din Convenție) De obicei icircn astfel de cauze Agentul guvernamental

este invitat să-și prezinte poziția respectiv cauzele sunt comunicate Guvernului

- de o Cameră din șapte judecători icircn cauze complexe și icircn situațiile icircn care cererile nu

sunt incluse icircn nici una din categoriile de mai sus La fel cum și icircn cazul comitetelor

aceste proceduri prevăd o comunicare prealabilă și implicarea Agentului guvernamental

la etapa litigioasă cu prezentarea comentariilor pe fond și admisibilitate

- de Marea Cameră a Curții Europene formată din 17 judecători icircn cauzele de retrimitere

(contestare a hotăricircrilor de cameră) sau icircn cauze de o importanță primordială pentru

icircntreaga jurisprudență a Curții Europene

15 Inițierea unei proceduri icircn fața Curții Europene icircmpotriva statului-respondent este precedată

de obicei de o comunicare cu rezumatul circumstanțelor de fapt și icircntrebări care fac obiectul

analizei judiciare din partea Curții Europene Cauzele și cererile care nu se comunică Guvernului

nu nasc nici un efect juridic și nu angajează nici o responsabilitate internațională a statului Aceste

cereri reflectate icircn date statistice relevă doar tendința adresării reclamanților și sunt necesare

pentru evaluare a capacităților Curții Europene de a procesa cererile Guvernul ca parte la un

litigiu internațional nu are nici o obligație sau o responsabilitate față de o persoană care are o cerere

adresată icircn fața Curții Europene și care nu a fost comunicată Agentului guvernamental (cu excepția

situației cicircnd Guvernul și autoritățile naționale au o singură obligație de a se abține de a la acțiuni

care să icircmpiedice icircntr-un fel sau să zadărnicească adresarea la Curtea Europeană)

Legislația și practica națională relevantă

16 Cadrul normativ care reglementează activitatea Agentului guvernamental și care este relevat

domeniului de reprezentareexecutare este următor

- Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental

- Legea Nr 199 Din 16072010 Cu Privire La Statutul Persoanelor Cu Funcții De

Demnitate Publică

- COD Nr 225 din 30052003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (articolele

447 lit c) 449 lit g) și h) 450 lit e) și f))

- COD Nr 122 din 14032003 Cod de procedură penală a Republicii Moldova (articolele

6 p 44) 7 alin (8) 22 alin (2) și (3) 39 p 33) 287 alin (4) 453 454 4641 4651)

- COD Nr 218 din 24102008 Codul contravențional al Republicii Moldova (articolele

374 alin(3) 466 lit l) 475 alin(2) lit a) și d))

- COD Nr 443 din 24122004 Codul de executare al Republicii Moldova (articolul 11 lit

l))

- Hotăricircrea Parlamentului Nr 72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile

Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova executarea

acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Hotăricircrea Guvernului Nr 736 din 03102012 cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Justiției (Regulament articolele 5 p 5) 7 alin (1) p j) Anexa nr 2)

REPREZENTARE

17 Domeniul reprezentării intereselor Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană icircn

cauzele pe rolul acestei instanțe constituie unul din elementele-cheie ale activității Agentului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 4: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 4 |

cunoștință Guvernului separat fiind parafate cu sintagma rdquoicircn interes de serviciurdquo Versiunea

publică a Raportului nu include aceste concluzii sau evaluări Divulgarea pe larg a acestor date

poate să prejudicieze icircn eventualitate poziția Guvernului icircn fața Curții Europene sau conține unele

elemente cu caracter diplomatic care nu pot face parte din informația accesibilă publicului larg

De asemenea unele elemente cu caracter individual de care s-a luat cunoștință icircn procedurile icircn

fața Curții Europene nu pot face parte din Raport fiind acoperite de anumite concesiuni cu caracter

confidențial Ori de cicircte ori anumite informații nu pot fi divulgate pe larg Raportul stipulează

clauza respectivă făcicircnd referință doar icircn versiunea nerestricționată propusă spre atenția

Guvernului ori autorităților pentru care asemenea informații reprezintă un interes de serviciu

Mecanismul Convenției

7 O introducere icircn mecanismul de funcționare a sistemului instituit de Convenție este necesară

pentru o mai bună icircnțelegere a terminologiei utilizate icircn prezentul Raport

8 Curtea Europeană funcționează ca unic garant al respectării și unica autoritate de interpretare

a Convenției de către Icircnaltele părți semnatare a Convenției Ea funcționează numai icircn temeiul

Convenției și a propriului Regulament al Curții care descrie procedura

9 Temei de sesizare a Curții Europene constituie o cerere adresată de un individ sau a un grup

de persoane fizice persoană ori un grup de persoane juridice organizații non-guvernamentale

organizații obștești și partide etc (indiferent de naționalitate etnie apartenență juridică politică

ori cetățenie) adresată icircn temeiul articolului 34 (cereri individuale) din Convenție

10 Organizații sau entități internaționale precum și instituțiile de stat sau cele afiliate exercitării

actului de guvernare ori de exercitare a funcțiilor puterii publice (a se vedea spre ex Radio France

și alții c Franței (dec)) autoritățile locale (Ayuntamiento de Mula c Spaniei (dec)) nu pot să se

adreseze icircn temeiul Convenției

11 O altă modalitate de sesizare a Curții Europene constituie o cerere inter-statală adresată icircn

temeiul articolului 33 din Convenție (cauze interstatale) (ex Cipru c Turciei)

12 Reclamanții cu plicircngeri individuale pot să adreseze direct plicircngerile sau prin reprezentanți

care nu neapărat să aibă calitatea de avocat autorizat sau să fie instruiți juridic Guvernele icircn fața

Curții Europene sunt reprezentați de Agenții guvernamentali (Articolul 35 din Regulamentul Curții

Europene) numiți icircn fiecare stat potrivit propriei sale proceduri Funcționalitatea instituției

Agentului guvernamental respectiv este strict necesară pentru a garanta continuitatea reprezentării

și a procedurilor icircn fața Curții Europene (inclusiv și icircn situații de aplicare a unor măsuri interimare

potrivit Articolului 39 din Regulamentul Curții)

13 Icircn activitatea sa Curtea Europeană adoptă

- DECIZII

o cu privire la inadmisibilitateadmisibilitate totalăparțială și

o de radiere de pe rol pe diferite temeiuri icircn special atunci cicircnd părțile au ajuns la

o reglementare amiabilă sau Curtea Europeană a acceptat o declarație unilaterală

de recunoaștere a icircncălcării din partea Guvernului cu oferirea unei remedieri

juste Drept temeiuri speciale de radiere constituie atunci cicircnd reclamantul nu icircși

mai menține cererea sa (nu mai comunică cu Curtea Europeană) sau atunci cicircnd

situația reclamantului s-a schimbat icircn așa fel icircncicirct icircncălcarea a fost redresată la

nivel național și nu este necesară examinarea din partea Curții Europene

- HOTĂRIcircRI

o cu privire la constatarealipsa icircncălcării drepturilor din Convenție prin care de

asemenea poate să se expună simultan cu privire la inadmisibilitatea parțială sau

totală a cererii adresate icircn temeiul Articolului 34 din Convenție

o cu privire la problema aplicării articolului 41 din Convenție (cu privire la

satisfacție echitabilă) care icircntotdeauna sunt niște hotăricircri secundare unei hotăricircri

principale prin care Curtea Europeană s-a expus asupra fondului și admisibilității

și a rezervat soluționarea chestiunii cu privire la satisfacții echitabilă datorită

complexității acestora și care necesită o abordare judiciară separată

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 5 |

14 Deciziile și hotăricircrile Curții Europene se adoptă de o serie de formațiuni judiciare (Articolul

26 din Convenție) și anume

- de un judecător-unic icircn situațiile icircn care cererile sunt vădit inadmisibile și nu impun

necesitatea de a comunica cererea guvernului respondent La această etapă Agentul

guvernamental ca parte icircn proces nu este implicat

- de un Comitet din trei judecătorii icircn situațiile icircn care cererile nu necesită o abordare

judiciară minuțioasă și reprezintă niște cauze cu icircncălcări repetitive sau sunt obiectul

unei jurisprudențe deja bine-definite ale Curții Europene (icircn această categorie intră și

hotăricircri și decizii) Hotăricircrile comitetului sunt definitive din momentul adoptării

(Articolul 28 (2) din Convenție) De obicei icircn astfel de cauze Agentul guvernamental

este invitat să-și prezinte poziția respectiv cauzele sunt comunicate Guvernului

- de o Cameră din șapte judecători icircn cauze complexe și icircn situațiile icircn care cererile nu

sunt incluse icircn nici una din categoriile de mai sus La fel cum și icircn cazul comitetelor

aceste proceduri prevăd o comunicare prealabilă și implicarea Agentului guvernamental

la etapa litigioasă cu prezentarea comentariilor pe fond și admisibilitate

- de Marea Cameră a Curții Europene formată din 17 judecători icircn cauzele de retrimitere

(contestare a hotăricircrilor de cameră) sau icircn cauze de o importanță primordială pentru

icircntreaga jurisprudență a Curții Europene

15 Inițierea unei proceduri icircn fața Curții Europene icircmpotriva statului-respondent este precedată

de obicei de o comunicare cu rezumatul circumstanțelor de fapt și icircntrebări care fac obiectul

analizei judiciare din partea Curții Europene Cauzele și cererile care nu se comunică Guvernului

nu nasc nici un efect juridic și nu angajează nici o responsabilitate internațională a statului Aceste

cereri reflectate icircn date statistice relevă doar tendința adresării reclamanților și sunt necesare

pentru evaluare a capacităților Curții Europene de a procesa cererile Guvernul ca parte la un

litigiu internațional nu are nici o obligație sau o responsabilitate față de o persoană care are o cerere

adresată icircn fața Curții Europene și care nu a fost comunicată Agentului guvernamental (cu excepția

situației cicircnd Guvernul și autoritățile naționale au o singură obligație de a se abține de a la acțiuni

care să icircmpiedice icircntr-un fel sau să zadărnicească adresarea la Curtea Europeană)

Legislația și practica națională relevantă

16 Cadrul normativ care reglementează activitatea Agentului guvernamental și care este relevat

domeniului de reprezentareexecutare este următor

- Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental

- Legea Nr 199 Din 16072010 Cu Privire La Statutul Persoanelor Cu Funcții De

Demnitate Publică

- COD Nr 225 din 30052003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (articolele

447 lit c) 449 lit g) și h) 450 lit e) și f))

- COD Nr 122 din 14032003 Cod de procedură penală a Republicii Moldova (articolele

6 p 44) 7 alin (8) 22 alin (2) și (3) 39 p 33) 287 alin (4) 453 454 4641 4651)

- COD Nr 218 din 24102008 Codul contravențional al Republicii Moldova (articolele

374 alin(3) 466 lit l) 475 alin(2) lit a) și d))

- COD Nr 443 din 24122004 Codul de executare al Republicii Moldova (articolul 11 lit

l))

- Hotăricircrea Parlamentului Nr 72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile

Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova executarea

acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Hotăricircrea Guvernului Nr 736 din 03102012 cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Justiției (Regulament articolele 5 p 5) 7 alin (1) p j) Anexa nr 2)

REPREZENTARE

17 Domeniul reprezentării intereselor Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană icircn

cauzele pe rolul acestei instanțe constituie unul din elementele-cheie ale activității Agentului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 5: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 5 |

14 Deciziile și hotăricircrile Curții Europene se adoptă de o serie de formațiuni judiciare (Articolul

26 din Convenție) și anume

- de un judecător-unic icircn situațiile icircn care cererile sunt vădit inadmisibile și nu impun

necesitatea de a comunica cererea guvernului respondent La această etapă Agentul

guvernamental ca parte icircn proces nu este implicat

- de un Comitet din trei judecătorii icircn situațiile icircn care cererile nu necesită o abordare

judiciară minuțioasă și reprezintă niște cauze cu icircncălcări repetitive sau sunt obiectul

unei jurisprudențe deja bine-definite ale Curții Europene (icircn această categorie intră și

hotăricircri și decizii) Hotăricircrile comitetului sunt definitive din momentul adoptării

(Articolul 28 (2) din Convenție) De obicei icircn astfel de cauze Agentul guvernamental

este invitat să-și prezinte poziția respectiv cauzele sunt comunicate Guvernului

- de o Cameră din șapte judecători icircn cauze complexe și icircn situațiile icircn care cererile nu

sunt incluse icircn nici una din categoriile de mai sus La fel cum și icircn cazul comitetelor

aceste proceduri prevăd o comunicare prealabilă și implicarea Agentului guvernamental

la etapa litigioasă cu prezentarea comentariilor pe fond și admisibilitate

- de Marea Cameră a Curții Europene formată din 17 judecători icircn cauzele de retrimitere

(contestare a hotăricircrilor de cameră) sau icircn cauze de o importanță primordială pentru

icircntreaga jurisprudență a Curții Europene

15 Inițierea unei proceduri icircn fața Curții Europene icircmpotriva statului-respondent este precedată

de obicei de o comunicare cu rezumatul circumstanțelor de fapt și icircntrebări care fac obiectul

analizei judiciare din partea Curții Europene Cauzele și cererile care nu se comunică Guvernului

nu nasc nici un efect juridic și nu angajează nici o responsabilitate internațională a statului Aceste

cereri reflectate icircn date statistice relevă doar tendința adresării reclamanților și sunt necesare

pentru evaluare a capacităților Curții Europene de a procesa cererile Guvernul ca parte la un

litigiu internațional nu are nici o obligație sau o responsabilitate față de o persoană care are o cerere

adresată icircn fața Curții Europene și care nu a fost comunicată Agentului guvernamental (cu excepția

situației cicircnd Guvernul și autoritățile naționale au o singură obligație de a se abține de a la acțiuni

care să icircmpiedice icircntr-un fel sau să zadărnicească adresarea la Curtea Europeană)

Legislația și practica națională relevantă

16 Cadrul normativ care reglementează activitatea Agentului guvernamental și care este relevat

domeniului de reprezentareexecutare este următor

- Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental

- Legea Nr 199 Din 16072010 Cu Privire La Statutul Persoanelor Cu Funcții De

Demnitate Publică

- COD Nr 225 din 30052003 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (articolele

447 lit c) 449 lit g) și h) 450 lit e) și f))

- COD Nr 122 din 14032003 Cod de procedură penală a Republicii Moldova (articolele

6 p 44) 7 alin (8) 22 alin (2) și (3) 39 p 33) 287 alin (4) 453 454 4641 4651)

- COD Nr 218 din 24102008 Codul contravențional al Republicii Moldova (articolele

374 alin(3) 466 lit l) 475 alin(2) lit a) și d))

- COD Nr 443 din 24122004 Codul de executare al Republicii Moldova (articolul 11 lit

l))

- Hotăricircrea Parlamentului Nr 72 din 28032008 pe marginea audierilor privind hotăricircrile

Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova executarea

acestora și prevenirea icircncălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Hotăricircrea Guvernului Nr 736 din 03102012 cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Justiției (Regulament articolele 5 p 5) 7 alin (1) p j) Anexa nr 2)

REPREZENTARE

17 Domeniul reprezentării intereselor Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană icircn

cauzele pe rolul acestei instanțe constituie unul din elementele-cheie ale activității Agentului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 6: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 6 |

guvernamental Acesta nu icircnseamnă că domeniul de monitorizare a executării hotăricircrilor și a

deciziilor Curții Europene trebuie subestimat după importanță Deopotrivă ambele domenii de

activitate sunt stricircns legate și o evaluare exclusivă a reprezentării va fi incompletă fără o evaluare

a situației la capitolul executării și viceversa Totuși icircnainte de a proceda la o analiză a chestiunilor

legate de executarea hotăricircrilor și a deciziilor Curții Europene icircn mod clasic se abordează icircn primul

ricircnd dinamica situației legate de reprezentare icircn fața Curții Europene

18 Evaluarea domeniului de reprezentare se face icircn stricircnsă legătură cu datele statistice analiza

acestora oferită de Curtea Europeană plus reieșind din criteriile de evaluare utilizate icircn

exclusivitate de oficiul Agentului guvernamental Raportul cu privire la domeniul de reprezentare

include descrierea datelor statistice și analiza icircn substanță a cazurilor pe rolul Curții Europene

icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova naturii și tipului icircncălcărilor constatate precum și a

elementelor pozitive reflectate icircn deciziile de inadmisibilitate ori deciziilor de radiere

DATE STATISTICE

Considerațiuni preliminare

19 Pentru a icircnțelege datele statistice prezentate icircn prezentul raport sunt necesare explicații cu

privire la terminologia utilizată cicirct de oficiul de reprezentare a Agentului guvernamental așa și de

Curtea Europeană la analiza datelor statistice

20 Astfel o explicare a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina

web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice) Glosarul explică că

următoarea terminologie este aplicată la analiza datelor statistice

a Cereri și cazuri - Atunci cicircnd statisticile Curții se referă la o cerere ele icircnseamnă o

plicircngere icircnregistrată icircn Baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat Un

caz poate cuprinde numai o cerere examinată separat sau un număr de cereri a

examinate icircn comun de către Curte De exemplu o hotăricircre pronunțată de Curte poate

referi la mai multe cereri care au fost conexate icircntr-un singur caz

b Formațiuni judiciare -Formațiuni judiciare icircn cadrul Curții sunt entități judiciare formate

din judecător-unic comitete Camere și al Marii Camere

c Cererea la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate

la o formațiune judiciară (de exemplu formularul de cerere complet nu a fost primit) și

nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ ( a se vedea mai jos )

d Cereri eliminate administrativ - acestea sunt cereri care nu au fost alocate unei formațiuni

judiciare deoarece reclamanții nu a reușit să prezinte un formular de cerere complet icircn

modul corespunzător și icircn timpul alocat Plicircngerile lor nu sunt examinate de către Curtea

Europeană și dosarul este distrus

e Cereri alocate unei formațiuni judiciare - icircn cazul icircn care Grefa Curții primește

formularul cererii complet o cerere este alocată la una din formațiuni judiciare care

deschide calea spre o abordare judiciară a acesteia După alocare se face o evaluare

preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi luată icircn considerare de către

o entitate judiciară formată fie din un judecător-unic un comitet sau de o cameră (cereri

sunt alocate unui judecător-unic Comitetului sau icircn procedura Camerei)

f Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare - acest termen indică cereri care au fost

alocate la o formațiune judiciară și nu au fost soluționate printr-o hotăricircre judecătorească

definitivă sau vreo decizie

g Cereri soluționate (prin decizie sau hotăricircre pronunțată) ndash cereri alocate pentru o

formațiune judiciară sunt rdquosoluționate atunci cicircnd o soluție a fost pronunțată cu privire

la inadmisibilitate fie cu privire la scoaterea cererii de pe rol fie o hotăricircre a fost adoptată

pe marginea cererii

21 Icircn acest sens este necesar de a face o precizare că termenii utilizați de Curtea Europeană la

statisticile sale cum este Cereri alocate unei formațiuni judiciare icircnglobează din punct de vedere

statistic date marcate sub Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciare și Cereri soluționate

(alocate = aflate pe rol + soluționate)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anumite cauze excepționale că simpla

recunoaștere a icircncălcării prin sine constituie satisfacție (de ex Amihalachioaie sau Timpul de

Dimineata)

57 La fel este necesar de a preciza că la aprecierea impactului financiar pentru anul de referință

se utilizează următoarea terminologie

a Sumele dispuse de Curtea Europeană ndash sunt compensații cu titlu de prejudiciu material

moral costuri și cheltuieli după caz calculate icircn EURO la care Curtea Europeană a obligat

Guvernul icircn perioada de referință

b Sumele efectiv achitate de Guvern ndash reprezintă valoarea indicată icircn LEI care au fost efectiv

puse la dispoziția reclamanților icircn perioada de referință A nu se icircncurca cu valoarea

5 hellip hotăricircre icircn care Curtea constată o violare impune statului respondent o obligație legală de a pune capăt violării și

a repara consecințele acesteia icircn așa mod icircncicirct să restabilească pe cicirct e posibil situația existentă icircnainte de violare

(Former King of Greece și alții c Greciei sect 72) Icircn această cauză reparația trebuie să aibă scopul de a repune

reclamantul icircn situația icircn care el s-ar fi aflat dacă violarea nu ar fi avut loc (Prodan sect 70) Dacă natura icircncălcării

permite restitutio in integrum atunci este de obligația Statului de a o asigura Dacă pe de o altă parte legea națională

nu permite ndash sau permite parțial ndash o reparație a consecințelor icircncălcării atunci Articolul 41 din Convenție permite

Curții să acorde părții vătămate o asemenea satisfacție care este cea mai apropiată icircn speță (Papamichalopoulos and

Others Brumărescu) 6 ibidem

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 22 |

sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn perioada de referință indicii care nu sunt egali (a

se vedea explicații de rigoare mai jos la sect 62 dedesubt)

c Compensații cu titlu de prejudiciu material ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință cu titlu de compensare a prejudiciului material De obicei include

două sub-categorii ndash compensații a prejudiciului material de bază și penalități calculate

din imposibilitatea folosirii sumelor de bază

d Compensații cu titlu de prejudiciu moral ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn perioada

de referință pentru compensarea suferințelor morale cauzate de icircncălcările Convenției

e Compensații cu titlu de costuri și cheltuieli ndash sumele dispuse de Curtea Europeană icircn

perioada de referință pentru compensarea cheltuielilor și costurilor judiciare suportate de

reclamanți icircn procedurile icircn fața Curții Europene și icircn anumite situații cheltuieli judiciare

suportate la nivel național după caz

f Sumele dispuse icircn temeiul hotăricircrilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții date de Curtea Europeană icircntr-o

procedură litigioasă

g Sumele dispuse icircn temeiul deciziilor Curții Europene ndash reprezintă o categorie distinctă

deoarece se dispun de obicei urmare a unei soluții amiabile icircntre părți ori a unui

angajament financiar unilateral (declarație unilaterală) parafate de Curtea Europeană icircntr-

o procedură necontencioasă

58 De precizat că potrivit Convenției doar o hotăricircrie a Curții Europene adoptată de o Cameră

devine definitivă icircn termen de 3 luni de zile dacă nu a fost solicitată retrimiterea acestea icircn fața

Marei Camere ori la ziua icircn care părțile s-au manifestat opțiunea de a nu solicita o atare retrimitere

(Articolul 46 din Convenție) Restul hotăricircrilor (adoptate de Comitet sau de Marea Cameră) și

deciziilor (adoptate de toate formațiunile judiciare) devin definitive la data pronunțării Există și

situații excepționale icircn situațiile icircn care o hotăricircre a Camerei fiind solicitată să fie retrimisă la

Marea Cameră devine definitivă din ziua icircn care panelul din cinci judecători respinge cererea de

retrimitere Termenul icircn care un panel din cinci judecători se pronunță asupra cererii de retrimitere

nu este prevăzut de Convenție dar de obicei nu depășește două sau trei luni Icircn aceste situații

termenul de executare se calculează de la acea zi icircn care cererea de retrimitere a fost respinsă

59 Icircn toate cazurile de obicei termenul de executare a oricărei hotăricircriri sau decizii se calculează

icircn trei luni de la data rămicircnerii definitive dacă hotăricircrea sau decizia nu dispune altfel

60 Cu alte cuvinte există două termene icircn care plata banilor ipotetic devine scadentă Primul

termen de 6 luni icircn situația unei hotăricircri a Camerei (3 luni pentru devenire definitivă plus 3 luni

de executare) ne-retrimise la Marea Cameră și al doilea termen de 3 luni icircn situația celorlalte

hotăricircri și decizii (de Comitet și de Marea Cameră)

61 Icircn ce privește executarea plăților dispuse prin DECIZII mai sunt necesare două precizări

importante Primul element se referă la momentul din care se calculează termenul de 3 luni de

plată a acestora Astfel potrivit practicii instituite termenul de plată icircncepe să curgă din momentul

notificării unei decizii icircn adresa Guvernului care nu este neapărat echivalent cu data adoptării și

devenirii definitive Data notificării se apreciază icircn fiecare caz individual și constituie ziua

recepționării originalului deciziei de oficiul Agentului guvernamental Al doilea element se referă

la practica acordării sumelor prin decizii care de obicei include o sumă globală care să acopere

toate prejudiciile (materiale morale costuri și cheltuieli) Icircn anumite cazuri icircn dependență de

natură concesiunilor făcute icircntr-o decizie sumele pot fi acordate separat

62 Respectiv chiar dacă o hotăricircre sau o decizie a fost adoptată icircn anul de referință (spre

exemplu anul 2013) dar executarea acesteia devine scadentă icircn anul viitor peste 6 sau 3 luni de

zile după caz sumele de bani achitate efectiv pentru astfel de hotăricircri și decizii nu se includ icircn

evaluarea pentru perioada de referință cicircnd acestea au fost adoptate Din aceste considerente a

apărut necesitatea de a distinge icircntre Sumele dispuse de Curtea Europeană și Sumele efectiv

achitate de Guvern Distincția este importantă și din alt punct de vedere deoarece Curtea

Europeană calculează sumele icircn unitatea valutară EURO iar echivalentul acestora se achită icircn

valuta națională la rata de schimb valutar la ziua ordonării plăților Respectiv și fluctuațiile ratelor

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 23 |

de schimb valutar pot influența cuantumul sumelor achitate efectiv și pot justifica diferența de

icircntre sumele calculate icircn Euro și acele icircn lei

63 Reieșind din termenii utilizați mai sus și odată explicate elementele cu privire la calcularea

corectă se prezintă mai jos următoarele date statistici cu privire la plata satisfacțiilor echitabile

Sumele DISPUSE prin HOTĂRIcircRI icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Definitivă

la Prejudiciu Material Prejudiciu moral Costuri și

cheltuieli

MITROFAN 15042013 - 500000 EUR 150000 EUR

IPATI 05052013 - 900000 EUR 150000 EUR

EDUARD POPA 12052013 Respins 2000000 EUR 400000 EUR

IURCU 09072013 - 1200000 EUR 150000 EUR

EREMIA AND

OTHERS

28082013 - 1500000 EUR 250000 EUR

BESLIU 09072013 - 200000 EUR 178750 EUR

B 16102013 - 1500000 EUR 300000 EUR

MUDRIC 16102013 - 1500000 EUR 215000 EUR

MIHAIL GOREA 23102013 - 1000000 EUR 80000 EUR

DANALACHI 17122013 - 500000 EUR -

NA 24122013 - 1000000 EUR 150000 EUR

SEGHETI 15012014 - 500000 EUR 150000 EUR

TIMUS AND TARUS 15012014 - 5000000 EUR 300000 EUR

STRUGARU 22102013 9496900 EUR 150000 EUR 50000 EUR

AGURDINO SRL 29012014 440000 EUR Inclus icircn suma prejudiciului

material

170000 EUR

FEODOROV 29012014 - 500000 EUR 65000 EUR

PIETRIS SA 03122013 - - 263100 EUR

CEACHIR TAMARA 10032014 - 800000 EUR -

LIPCAN 17122013 3261300 EUR (supusă

rectificării)7

150000 EUR 10000 EUR

64 Astfel sumele dispuse de Curtea Europeană icircn baza hotăricircrilor din anul 2013 constituie

a 9936900 EUR cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 18900000 EUR cu titlu de prejudiciu MORAL

c 3031850 EUR cu titlu de COSTURI ȘI CHELTUIELI

65 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Curtea Europeană prin Hotăricircri a dispus Guvernului achitarea a

31868750 EUR

Sumele DISPUSE prin DECIZII icircn anul 2013 TITLU CAUZEI Data

adoptării

Temei Prejudiciu

material

Prejudiciu

moral

Costuri și

cheltuieli

Prejudiciu

global

GOSPODINOV 12022013 Reglementare - 550000

EUR

50000 EUR -

USENCO 12032013 Reglementare - - - 2000000

EUR

BOGDAN ET CIORAP 14052013 Declarație

unilaterală

- - - 560000

EUR

URSU 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 150000

EUR

FLOREAN 04062013 Declarație

unilaterală

- - - 250000

EUR

7 Icircn cauza Lipcan va fi rectificată partea icircn ce privește suma dispusă cu titlu de prejudiciu material reieșind din faptul

că reclamantul a ridicat suma icircn temeiul unei hotăricircri a Curții Supreme de Justiție Se vor recalcula doar penalitățile

reieșind din imposibilitatea folosirii prejudiciului material de bază icircn perioada icircntre data icircncălcării și data adoptării

hotăricircrii Curții Europene Respectiv pentru a evita dublă incasare și avicircnd icircn vedere faptul că suma dispusă cu titlu de

prejudiciu material de bază nu a fost icircncă executată suma dispusă de Curtea Europeană pe această cauză nu se va

include icircn calculul total pentru anul 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 24 |

MODRANGA AND OTHERS 04062013 Declarație unilaterală

- - - 3520000 EUR

BOGDANOVICI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SPERCIUC 17092013 Reglementare - - - 1170000 EUR

BANARI 17092013 Reglementare - - - 1200000

EUR

LIVADARI 17092013 Reglementare - - - 2800000 EUR

ANTOCI 17092013 Declarație

unilaterală

- - - 400000

EUR

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

15102013 Reglementare - - - -

CHIRIACOV ET FURCULIȚĂ 12112013 Declarație

unilaterală

- - - 810000

EUR

UNCU AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- 2880000

EUR

100000 EUR -

SCHERLET AND OTHERS 26112013 Declarație

unilaterală

- - - 1080000

EUR

POPOVSCHI 03122013 Reglementare - - - 1500000 EUR

66 Astfel calculele sumelor dispuse de Curtea Europeană icircn baza deciziilor relevă că icircn anul

2013 s-a ordonat plata

a 0 ndash cu titlu de prejudiciu MATERIAL

b 34 30000 EUR ndash cu titlu de prejudiciu MORAL

c 1 50000 EUR ndash cu titlu de COSTURI și CHELTUIELI

d 158 40000 EUR ndash cu titlu de compensații GLOBALE (material

moral costuri și cheltuieli)

67 Icircn TOTAL sumele dispuse prin DECIZII se ridică la 194 20000 EUR

68 Deci icircn anul 2013 Curtea Europeană a DISPUS achitarea icircn total 512 88750 EUR

69 Icircnainte de a reflecta sumele efectiv achitate pe perioada anului 2013 se reamintește că

calculele includ doar hotăricircrile și deciziile termenele de executare a cărora expiră icircn perioada de

referință (a se vedea pentru explicații icircn detaliu sect 62 deasupra) Deci o bună parte din sume icircn

perioada de referință se achită icircn baza hotăricircrilordeciziilor din anul precedent (2012) iar din anul

2013 rămicircn achitate doar acele hotăricircridecizii adoptate picircnă luna octombrie Restul

hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn luna octombrie și după devin executorii de regulă icircn anul viitor

(2014)

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza HOTĂRIcircRILOR icircn anul 2013 TITLUL CAUZEI Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de

plată )

Hotăricircr

ea din

FUSU ARCADIE AND OTHERS MDL 95 21333 14012013 2012

SFINX-IMPEX SA MDL 1 767 24900 18032013 2012

BANCA INTERNAȚIONALǍ DE INVESTIȚII ȘI

DEZVOLTARE MB SA

MDL 3 143 21850 25032013 2012

GHIMP AND OTHERS MDL 1 841 82193 25032013 2012

GB AND RB MDL 231 24360 14062013 2012

MITROFAN MDL 105 88175 11072013 2013

IPATI MDL 171 48390 21062013 2013

EDUARD POPA MDL 391 96320 21062013 2013

IURCU MDL 235 07145 25092013 2013

EREMIA AND OTHERS MDL 301 24661 22112013 2013

BESLIU MDL 65 95050 25092013 2013

70 Astfel total icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat pe contul

reclamanților icircn temeiul HOTĂRIcircRILOR o sumă de 8 582 82694 Lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 25 |

Sumele EFECTIV ACHITATE icircn baza DECIZIILOR icircn anul 2013 Titlul cauzei Suma globală icircn lei Data achitării (potrivit ordinului de plată) Decizia din

BAGRIN MDL 49 17623 04012013 2012

STEPULEAC MDL 222 08620 04012013 2012

CARPALA MDL 69 38953 22012013 2012

CRACIUNEAC MDL 241 78650 12022013 2012

GOSPODINOV MDL 95 34901 18052013 2013

USENCO MDL 330 34800 14062013 2013

BOGDAN ET CIORAP MDL 93 69920 19072013 2013

MODRANGA AND OTHERS MDL 594 02216 31072013 2013

URSU MDL 25 18395 09092013 2013

FLOREAN MDL 41 97325 09092013 2013

71 Icircn temeiul DECIZIILOR icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a transferat din bugetul de stat

pe contul reclamanților o sumă de 1 763 01403 Lei

72 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul finanțelor a achitat 10 345 84097 Lei (și decizii și

hotăricircri)

73 Pentru anul 2014 urmează a fi executate icircn partea achitării sumelor de bani dispuse de

Curtea Europeană icircn anul 2013 suma de 431 100 EUR (debit) (compusă din 242 90000 EUR din

hotăricircrile B Mudric Mihail Gorea Danalachi NA Segheti Timus și Tarus Strugaru Agurdino

SRL Feodorov Pietris SA Ceachir Tamara Lipcan (cu precizare făcută la nota de subsol 7

deasupra) și din 188 20000 EUR din deciziile Bogdanovici Sperciuc Banari Livadari Antoci

Chiriacov și Furculiță Uncu și alții Scherlet și alții Popovschi)

Alte forme de remediere dispuse de Curtea Europeană șisau oferite de Guvern

74 Icircn dependența de natura violărilor constatate Curtea Europeană poate dispune și alte măsuri

speciale de remediere a icircncălcărilor ale Convenției ca o realizare a principiului restitutio in

integrum (a se vedea pentru detalii sect 56 deasupra) altele decicirct plata satisfacțiilor echitabile Aceste

măsuri speciale de remediere pot fi redeschiderea de proceduri naționale (Popovici Levința

Vetrenco) eliberarea reclamantului deținut (Assanidze v Georgia Ilascu si altii Ivanțoc și alții)

reexaminarea cazului penal de un alt tribunal (Genccedilel c Turciei) restituirea titlului de proprietate

(Gladysheva c Rusiei) re-numirea icircn funcție publică a reclamantului (Volkov c Ukrainei) etc

75 Pe parcursul anului 2013 Curtea Europeană icircn hotăricircrile sale nu a dispus Guvernului alte

măsuri speciale de remediere 76 Icircn acest sens a nu se icircncurca măsurile speciale dispuse direct de Curtea Europeană cu

obligația de redeschidere a procedurilor sau oferirea altor forme de remediere fie (i) ca un

angajament al Guvernului asumat printr-o reglementare amiabilă parafată printr-o decizie a Curții

Europene fie măsuri (ii) care decurg indirect din obligația Guvernului potrivit Articolului 46 din

Convenție chiar dacă Curtea Europeană expres nu obligă la acest lucru Icircn acest din urmă sens se

notează că modalitatea de executare icircn special a hotăricircrilor Curții Europene dacă instanța

europeană nu obligă direct reprezintă o chestiune de marjă de apreciere și nu de oportunitate Cu

alte cuvinte Guvernul are posibilitatea să-și aleagă căile proprii de executare a unor măsuri care

izvorăsc din hotăricircrile Curții Europene icircnsă executarea lor nu poate să fie o chestiune de

oportunitate Icircn anumite situații standardele interpretării articolului 46 din Convenție impun

Guvernelor-respondente obligații de diligență sau obligații de rezultat icircn dependență de natura

icircncălcărilor și a constărilor Curții Europene8 Aceste obligații ale Guvernului izvoricircte indirect sau

8 A se vedea pentru detalii Recomandarea Nr R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele

membre cu privire la re-examinarea sau redeschiderea unor anumite cazuri la nivel național ca urmare a hotăricircrilor

Curții Europene a Drepturilor omului (adoptată la cea de a 694-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din 19 ianuarie

2000)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 26 |

la care Guvernul s-a angajat reprezintă chestiuni ce țin de domeniu de executare și se vor aborda

mai jos la capitolul respectiv al prezentului Raport

77 Icircn anul 2013 printre alte măsuri speciale de remediere icircn afara plăților bănești pe care

Guvernul le-a oferit cu titlu de reparație se menționează o serie de decizii ale Curții Europene

prin care cauzele s-au radiat de pe rol fie potrivit unor angajamente speciale asumate prin acorduri

de reglementare fie prin oferirea altor forme de remediere (de obicei pe cale judiciară) și repararea

situației reclamanților fără necesitatea adoptării unei soluții din partea Curții Europene Se notează

următoarele decizii

Lista deciziilor prin care situația a fost REPARATĂ prin intervenția Guvernului

(3 decizii 3 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

APOSTOLACHI 3248109 17092013

DIONYSOS MERENI AND OTHERS 1342006 03122013

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE 1342006 15102013

78 Icircn legătură cu aceste trei cazuri se notează că remedierea icircncălcărilor icircn primele două a avut

loc prin intervenția Curții Supreme de Justiție iar icircn a treia cauză a avut loc o restaurare situației

printr-o soluție amiabilă O realizare a Guvernului icircn acest sens se menționează cauza Societatea

Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor negocieri și o performanță a

diplomației moldo-romacircne alături de autorități de resort (icircn special Consiliului Coordonator al

Audiovizualului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Ministerului Tehnologiei

Informatiei și Comunicațiilor și IcircSrdquoRadiocomunicațiirdquo) icircn găsirea unei soluții agreabile Cauza

nu a implicat compensații financiare

Inadmisibilități icircn spețele comunicate Guvernului (cauze cicircștigate)

79 O decizie de inadmisibilitate poate fi adoptată de orice formațiune judiciară la Curtea

Europeană Totuși din numărul total de decizii de inadmisibilitate (3143 de cereri a se vedea

pentru detalii sect 38 deasupra) adoptate icircn anul 2013 cele mai relevante sunt acele decizii icircn cauzele

comunicate Guvernului și procesate de Comitete sau Camere exepticircnd judecătorul-unic cicircnd

cererea se declară vădit inadmisibilă și nu ajunge la cunoștința Guvernului

80 Aceste decizii de inadmisibilitate icircn spețele unde Guvernul a prezentat comentarii

reprezintă o valoare pentru jurisprudența Curții Europene dar și se consideră o formă de

performanță procedurală a oficiului Agentului guvernamental Cu alte cuvinte aceste decizii

reprezintă o formă de cicircștig a procesului la Curtea Europeană de către Guvern

81 Lista acestor decizii este următoarea

Lista deciziilor de INADMISIBILITATE

(9 decizii - 10 cereri) Titlu cauzei Nr De icircnregistrare Data adoptării Temei de inadmisibilitate

AG 1311908 19032013 Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Neepuizare și vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Tardivă

SARUPICI GANEA AND GHERSCOVICI 3718703 1857708 11062013 Neepuizare

ARABADJI 2562006 17092013 Neepuizare

ZIMINOV 5097710 01102013 Vădit nefondată

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Lipsa statutului de victimă

DRUJCO 1597407 12112013 Vădit nefondată

BLIC 873807 03122013 Lipsa statutului de victimă

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 27 |

Alte decizii de radiere pe motive procedurale

82 O categorie specială constituie decizii de radiere a cererilor urmare a redresării situației

reclamantului (fără intervenția Guvernului) și radierea atunci cicircnd reclamantul nu mai susține

cererea sa la Curtea Europeană (cu alte cuvinte nu mai participă icircn proces) Aceste decizii tot pot

fi calificate ca o formă de cicircștig deși unul pe motive de procedură

83 Astfel icircn anul 2013 nu au fost decizii de radiere pe temeiul de redresare fără intervenția

Guvernului

84 Totuși icircn anul 2013 au fost adoptate următoarele decizii de radiere pe motive procedurale

Lista deciziilor de RADIERE din LIPSA INTERESULUI reclamantului

(11 decizii - 12 cereri) Titlul cauzei Nr de icircnregistrare Data adoptării

CRISTEA 3075908 12032013

LEONOVA 5253609 04062013

IPATI AND TIUVILDINA 5141109 6467710 04062013

SALCIENI SRL 2585012 18062013

CODRUL SRL 155610 18062013

RED NORD-VEST SA 294607 18062013

COROTCHI 5016606 17092013

BARANOV 2093505 17092013

CUCOS 6016809 17092013

COLESNIC 331211 01102013

ZMUNCILA

819709 22102013

Intervenții icircn procese judiciare naționale cu solicitare de adoptare a măsurilor de remediere

(amicus curae)

85 La acest capitol se menționează posibilitatea intervenției Agentului guvernamental cu

solicitare de redeschidere de proceduri icircn special acele civile și casarea hotăricircrilor instanțelor

judecătorești cu remedierea pretinselor icircncălcări Icircn special se face referință la mecanismul oferit

de Codul de procedură civilă și remedierea oferită de Curtea Supremă de Justiție icircn locul Curții

Europene Pentru o astfel de procedură este necesară o inițiere a reglementării amiabile și

aprecierea posibilității de redeschidere dacă o reparație poate fi acordată prin această cale Curtea

Supremă de Justiție icircn aceste situații este icircnvitată să ia locul Curții Europene și să se pronunțe

asupra fondului icircncălcărilor pretinse de reclamanți la Curtea Europeană și să acorde satisfacție

echitabilă sau o altă formă de remediere specială după caz Dacă se icircnticircmplă așa Curtea

Europeană după terminarea procedurilor redeschise parafează această remediere și radiază

cererea de pe rol considericircnd situația reclamantului ca redresată

86 Avicircnd icircn vedere natura astfel de proceduri care se fac doar icircn contextul unor reglementări

amiabile și care conțin prin definiție elemente de confidențialitate picircnă la soluționarea lor finală

lista acestora nu poate fi făcută publică

87 Se raportează doar numărul procedurilor inițiate de Agentul guvernamental pe parcursul

anului 2013 menite să remedieze situații de pretinse icircncălcări care constituie 5 cereri

88 Icircn circa 20 de cauze Agentul guvernamental a inițiat proceduri de reglementare amiabilă

oferind alte forme de remediere Clauzele reglementărilor se negociază

ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR

Hotăricircri

89 Cu privire la analiza naturii icircncălcărilor constatate icircn anul 2013 se menționează că icircntr-

adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat existența problemelor

de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei cauze Eremia B și

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 28 |

Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada anilor icircncepicircnd cu

2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal Curtea Europeană a

notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor domestice icircn Republica

Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este deficientă Această se datorează

cicirct a factorilor de natură administrativă icircn special lipsei de cooperare icircntre autorități și lipsa unei

abordări icircn ansamblu a problemelor așa și datorită persistenței unei mentalități de tolerare a acestor

tratamente violente din partea societății și parțial din partea unor reprezentanți a autorităților

Cazurile de violență domestică icircmpotriva republicii Moldova reprezintă unele din cazuri-cheie

care au intrat icircn vizorul Consiliului Europei și vor fi tratate pe parcursul anului 2014 prin adoptarea

de măsuri menite să prevină astfel de icircncălcări

90 Printre alte icircncălcări marcante constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa deși au avut loc anumite pretenții din partea

reclamantului cu privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie icircn rezultat

reclamantul rămicircnicircnd invalid Curtea Europeană nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste

suspiciuni de maltratare Icircn schimb Curtea Europeană a notat că durata și unele din omisiuni ale

autorităților de investigare (procuratura icircn speță) nu au permis instanței să se convingă au avut ori

nu loc evenimentele așa cum le descrie reclamantul icircn plicircngerea sa Respectiv această omisiune

de natură exclusiv procedurală este o icircncălcare a Convenției ceea ce nu icircnseamnă neapărat că

versiunea reclamantului este una adevărată (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu

noiembrie anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

91 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și cauza Ceachir

Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005) Icircn

ambele situații statul nu a fost direct implicat icircn cauzarea de prejudiciu reclamantelor dar nu a

reușit să investigheze incidentele la modul cuvenit

92 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior prin hotăricircrile sale icircmpotriva Moldovei Acestea sunt detenția icircn

condiții inumane (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei

(Danalachi) erori judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive

(Beșliu Strugaru Pietriș SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din

aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele tratamente rezultate din abuz de forță din partea poliției (Fiodorov

Mihail Gorea) toate icircnsoțite de o investigație ineficientă

93 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anii 1997-2007)

Decizii

94 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți

și a oferit după caz o remediere sau compensații bănești Natura icircncălcărilor recunoscute icircn

aceste cauze vizează

- compensații insuficiente pentru detenție ilegală (Gospodinov)

- rele-tratamente icircn custodia poliției (Usenco Sperciuc) inclusiv

- rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Banari Popovschi)

- impunitatea (Livadari)

- deținerea icircn condiții inumane (Bogdanovici)

- necitarea icircn proces contravențional (Ursu)

- icircncălcarea principiului securității raporturilor juridice (Florean)

- neexecutarea hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordarea de spații locative de autoritățile

locale (Bogdan et Ciorap Modranga and others Antoci Chiriacov et Furculiță Uncu and

others Scherlet and others) adoptate icircn procedura post-pilot

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 29 |

- restricționarea difuzării unui post de televiziune (Societatea Romacircnă de Televiziune)

95 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn deciziile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2005-2009 și cazuri izolate din 2010 (Banari Popovschi)

Cauze comunicate

96 Din momentul icircn care cauzele comunicate Guvernului pe parcursul perioadei de referință

permit o apreciere a problemelor ridicate prin cererile adresate la Curtea Europeană icircmpotriva

Republicii Moldova este oportună și o analiză succintă a icircncălcărilor pretinse de reclamanți

Totodată este necesar de menționat că icircncălcările pretinse icircn cauzele comunicate Guvernului nu

trebuie echivalate cu icircncălcările Convenției Deopotrivă o cauză comunicată poate să se finalizeze

icircn cele din urmă cu o soluție de respingere a cererii declararea acestea ca inadmisibilă ori

constatarea icircncălcării fie neicircncălcării a Convenției Din această cauză la analiza cauzelor

comunicate oficiul Agentului guvernamental utilizează termenul de icircncălcări pretinse

97 Respectiv o singură concluzie poate deriva din analiza cauzelor comunicate și anume

tendința și natura icircncălcărilor care se pretind de reclamanți la Curtea Europeană

98 Astfel din punct de vedere statistic problemele comunicate Guvernului icircn anul 2013 cu care

s-au adresat reclamanții și care au intrat icircn atenția Curții Europene relevă existența unor cazuri

izolate sau relativ noi pentru jurisprudența icircn spețele Republicii Moldova și care nu relevă o

tendință crescicircndă ori anumite probleme structurale Printre acestea se notează

- problemele accesului la justiție din cauza imunității prezidențiale (Urecheanu 2 și 3)

- compensarea insuficientă pentru ilegalitatea detenției (Tudorachi) - caz repetitiv dar izolat

- refuzul judiciar de autorizare a scoaterii copilului din țară de un părinte (Barbant)

- investigarea cazului de deces icircn instituția psihiatrică (Nicolschi)

- investigarea accidentului rutier rezultat icircn decesul victimei (Ciobanu)

- privare de proprietate impusă printr-o sarcină excesivă probatorie (Lisnic Nicolae amp Co)

- non bis in idem icircn materia fiscală (Stadnitchi)

- provocare icircn materia penală (Morari)

- exproprieri pentru utilitate publică și insuficiența compensațiilor (Mocanu și alții)

- pretinsă omisiune judiciară de interpretare a termenelor de prescripție icircn acțiunea de partaj

(Coroi)

- echitatea și pretinsul caracter arbitrar al procedurilor judiciare de partaj inclusiv

inconsistența interpretării coerente a termenelor de proprietate icircn devălmășie (Cornei)

- pretinsa restricție de prelungire a pașaportului străin (Clipa)

- bună administrare a justiției (Gurițanu)

- rele tratamente aplicate de un co-deținut și investigația acestora (Chirica)

- refuzul judiciar de acordare a compensațiilor icircn materia proprietății intelectuale (AsDAC)

- lipsa asistenței medicale la cerere icircn condițiile detenției penale (Veretco Iaschinina)

- problemele interpretării ultra-active a normelor legale de acordare a plăților sociale

(Furtună)

- interpretarea și aplicarea partajului la proprietatea icircn devălmășie a soților (Reselian)

- neexaminarea probelor icircn apel (Lari)

- investigarea incidentului de icircnec a unui copil icircn străinătate (Ciobanu)

- comutarea termenului de cercetare la fața locului icircn termenul de reținere (Malancea)

- motivarea sentințelor penale (Belcencov)

99 Icircn aceiași ordine de idei se notează următoarele probleme ridicate prin cazuri comunicate

care relevă probleme repetitive și reflectă o anumită tendință icircn ansamblu

- condiții inumane de detenție (9 cauze)

- arest penal nemotivat sau motivat icircn modul corespunzător (3 cauze)

- investigația ineficientă a maltratărilor din partea unor persoane necunoscute (1 cauză)

- rele tratamente icircn locuri de detenție (1 cauză)

- rele tratamente icircn custodia poliției și investigația ineficientă (13 cauze)

- impunitatea (1 cauză)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 30 |

- insuficiența compensațiilor pentru condiții inumane de detenție (1 cauză)

- investigații durabile a suicidelor (2 cauze)

- securitatea raporturilor juridice icircn materia civilă (4 cauze)

- neexecutare hotăricircrilor judecătorești cu privire la acordare a spațiilor locative icircn procedura

post-pilot (3 cauze)

- investigații violurilor (2 cazuri)

- problemele respectării drepturilor omului icircn regiunea transnistreană (19 cauze)

- aresturi penale nejustificate sau icircn lipsa unor suspiciuni rezonabile (3 cazuri)

EXECUTARE

Considerațiuni preliminare

100 Odată adoptată hotăricircrirea Curții Europene prin care se constată cel puțin o icircncălcare a

Convenției fie la acceptarea printr-o decizie a unei reglementări amiabile la care a ajuns Guvernul

cu reclamantul după devenirea acestora definitive Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei

devine competent icircn temeiul articolului 46 din Convenție să supravegheze executarea acestora

101 Executarea hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene presupune obligația incontestabilă a

Guvernului de adoptare a măsurilor cu caracter individual de remediere a icircncălcărilor și

implementare a măsurilor cu caracter general menite să prevină icircncălcări similare

102 Măsuri cu caracter individual presupun după caz fie achitarea compensațiilor ori

redeschiderea de proceduri și repararea erorilor judiciare ori de investigații icircnlăturarea impunității

sau executarea unor măsuri și instrucțiuni speciale dispuse de Curtea Europeană icircn cazuri izolate

(eliberarea persoanelor deținute ilegal restituirea titlurilor de proprietate reexaminarea cazurilor

penale chiar și recalcularea sentințelor penale (spre ex Del Rio Prada c Spaniei) a se vedea pentru

detalii sect 74 deasupra) Cu alte cuvinte executarea măsurilor cu caracter individual include măsuri

de remediere șisau plata compensațiilor bănești care rezultă din hotăricircrea Curții Europene sau

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori prin declarație unilaterală acceptate prin

decizia Curții Europene Măsurile cu caracter individual pot include redeschiderea ori inițierea de

proceduri adoptarea casarea sau anularea hotăricircrilor judecătorești sau a ordonanțelor

procurorului sau a actelor administrative cu caracter individual plata compensațiilor și alte

măsuri

103 Executarea măsurilor cu caracter general are scopul preicircnticircmpinării viitoarelor icircncălcări ale

Convenției icircnlăturarea problemelor sistemice identificate prin hotăricircrile Curții Europene a și care

impun necesitatea adoptării sau modificării actelor normative documentelor de politici instituirea

sau schimbarea de practici instruire și alte măsuri relevante

104 Odată icircnregistrate icircn procedura Comitetului de Miniștri cauzele se clasifică icircn grupuri sau

după caz se examinează separat dacă sunt considerate izolate Comitetul de Miniștri la ricircndul său

aplică două forme de supraveghere (i) icircntr-o procedură avansată care implică o mai mare atenție

din partea Comitetului de Miniștri sau (ii) icircntr-o procedură standard unde se notează progresele

și statele-respondente au o largă marjă de apreciere icircn modul de implementare

105 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale de icircncetare a supravegherii dacă consideră că

statul s-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție sau decizii preliminare cu

recomandări și notarea progreselor icircn executare Icircn situații excepționale cicircnd lipsește un progres

icircn executare sau există o tendință vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții Europene

Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții interimare (aplicicircnd principiul shame amp blame) Sancțiuni

pentru neconformarea cu hotăricircrile Curții Europene ipotetic s-ar putea aplica doar icircn cazuri extrem

de excepționale și pot evolua icircn proceduri punitive9 care pot conduce și la suspendarea calității de

membru a Consiliului Europei sau excluderea10

9 Articolul 11 din Regulile Comitetului de Miniștri cu privire la supraveghere executării hotăricircrilor Curții Europene și

a termenelor acordurilor de reglementare adoptate la 10 Mai 2006 la a acea de 964-a Reuniune a Comitetului de

Miniștri 10 Articolele 3 8 din Statutul Consiliului Europei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 31 |

DATE STATISTICE

Dinamica icircn anii precedenți (2011 și 2012)

106 Comitetul de Miniștri a adoptat 3 decizii icircn 2011 icircn speța Olaru și alții clasificată icircn

procedura avansată de monitorizare icircncurajicircnd autoritățile naționale să intensifice eforturile icircn

vederea soluționării problemelor semnalate de Curtea Europeană (epicentrul discuțiilor la CM-

DH) La sficircrșitul anului 2011 pe agenda CM-DH au fost icircnregistrate 56 de cauzegrupuri de cauze

aflate la monitorizare Icircn lista Rezoluțiilor finale adoptate icircn 2011 se menționează Episcopia de

Edineț și Briceni Leagun Munteanu Străisteanu Bordeianu

107 Pe parcursul anului 2012 CM-DH a decis clasificarea icircn procedură avansată a următoarelor

cauze Levinta Nr2 Feraru Arseniev Hadji Buzilo Brega și alții Taraburca Pascari

Haritonov Cristina Boicenco Burea și alții Mistreanu Norma SRL Stog și alții Vartic și alții

Culev și Genderdoc-M Icircn procedură standard au fost clasificate cauzele Jomiru și Crețu din

grupul de cauze Popov Nr 2 Asito Nr 2 Gorobeț Fomin Rassohin Bercut SRL Picircrnău și alții

Agurdino SRL Cojocaru Dragostea copiilor-Petrovschi-Nagornicirci Ojog și alții Avram și alții

Dan IG Plotnicova Ghirea și Sochichiu Au fost adoptate 9 Rezoluții finale icircn cauzele Popa

Jestcov Tănase Dimitrov Fusu Gabura Laguta Mereuță Tisar Invest SRL

Anul 2013

108 Icircn 2013 s-a luat decizia de a clasifica icircn procedură standard cauzele Fusu Arcadie si altii

GB și RB Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB SA Sfinx-Impex SA Bogdan

și Ciorap Beșliu Icircn procedură avansată Ghimp și alții Ciorap nr 3 Constantin Modarca

Gasanov Struc Eduard Popa Ipati Mitrofan Eremia B Mudric Iurcu

109 Lista celor 21 de Rezoluții finale include

Lista cauzelor radiate de pe rol CM-DH

(21 de cauze) Reuniunea CM DH 5-7 martie 2013

Titlul și nr Data adoptării

DEMCENCO Nr 2127405 13032012

PADURET Nr 2300305 04012012

GRINTEVICI Nr 1083006 22112011

GHEORGHITA Nr 4183606 25012011

DONCIU Nr 48807 11102011

GHETAN Nr 717007 06092011

PECIUL Nr 1527907 07092010

COJOCARU Nr 1612807 07092010

SAVCENCO Nr 1699907 06092011

NACU Nr 4237407 02112010

TRICOLICI Nr 2681008 06092011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 32 |

JUBIRCA Nr 5425508 21022012

CUSNIR Nr 5215710 29052012

POVESTCA Nr 1276504 04092012

Reuniunea CM DH 4-6 iunie 2013

CALANCEA Nr 5042511 10072012

LEVINTA Nr 511608 10072012

LAZAR Nr 215608 11092012

Reuniunea CM din 06 noiembrie 2013

CARPALA Nr 2325806 16102012

CRACIUNEAC Nr 7740711 06112012

GOSPODINOV Nr 1793408 12022013

UȘENCO Nr 2435912 12032013

ANALIZA

110 Rezultate bune icircn 2013 sunt remarcate icircn partea ce vizează radierea cauzelor Republicii

Moldova de pe agenda Comitetului de Miniștri Dacă icircn 2011 s-a reușit adoptarea rezoluțiilor finale

de icircncetare a supravegherii executării pe 5 cauze icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova și

majorată cu 45 icircn 2012 (9 Rezoluții finale de icircncetare) situația s-a icircmbunătățit considerabil icircn

2013 cu adoptarea a 21 rezoluții finale Acest progres se datorează consolidării dialogului cu toți

actorii naționali implicați icircn procesul de executare și Secretariatul CM-EXEC armonizării

legislației naționale responsabilizării oficialilor Republicii Moldova dar și aprobării icircn martie

2013 a deciziei de a include rezoluțiile finale pe agendele reuniunilor ordinare ale Comitetului de

Miniștri (prin comparație cu ședințele plenare cu privire la drepturile omului a Comitetului de

Miniștri (CM-DH))

111 Cicirct privesc subiectele prioritare pe agenda CM-DH icircn 2013 se menționează clasificarea

cauzelor Ilașcu și alții și Ivanțoc și alții icircn procedura standard de monitorizare icircn spirit de

compromis și promovarea amendamentelor pe proiectul Rezoluției finale de icircncetare a

supravegherii acestor 2 spețe elaborate și propuse de Secretariat clasificarea cauzei Catan și alții

(se precizează că Republica Moldova a fost găsită icircn neviolare de Curtea Europeană) icircn procedura

avansată de supraveghere și propunerile de lansare a dezbaterilor pe ambele subiecte la reuniunea

CM-DH din martie 2014 examinarea preliminară a cauzelor Taraburca și a Grupului de cauze

Becciev Ciorap și Paladi privind condițiile de detenție Cu referire la ultimul grup de cauze se

accentuează contribuția valoroasă a Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului icircn materia

detenției preventive și a căilor de atac vizicircnd ameliorarea condițiilor de detenție Republica

Moldova fiind icircn lista statelor beneficiare

Lista cauzelorgrupuri de cauze pendinte pe rolul Comitetului de Miniștri

Violări icircn materia penală

Grupuri Nr cererii Titlul cauzei (marcate sunt cazuri cheie care

formează Grupul)

Data Definitivă

AVANSATĂ 3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

AVANSATĂ 1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 33 |

STANDARTĂ 2403407 Anuşca 18052010 18082010

1221905 Iorga 23032010 23062010

STANDARTĂ 2340104 Railean 05012010 28062010

AVANSATĂ 1894402 Corsacov 04042006 04072006

688803 Pruneanu 16012007 23052007

2908906 Colibaba 23102007 23012008

1254408 Breabin 07042009 07072009

704508 Gurgurov 16062009 16092009 rectificată la 17062009

2865305 Buzilov 23062009 23092009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

3313403 Pădureţ 05012010 05042010

3520806 Parnov 13072010 13102010

2977205 Popa 21092010 21122010

3828108 Mătăsaru and Saviţchi 02112010 02022011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

5371009 Pascari 20122011 20032012

5264307 Buzilo 21022012 21052012

3252009 Ghimp and others 30102012 30012013

4013109 Struc 04122012 04032013

3944109 Gasanov 18122012 18032013

5540807 Ipati 05022013 05052013

1700807 Eduard Popa 12022013 12052013

Clone 4108805 Boicenco 11072006 +

10062008

11102006 +

10092008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

1733203 Levinta 16122008 16032009

4720306 ID 30112010 30042011

3375910 Iurcu 09042013 09072013

AVANSATĂ 1891910 Taraburca 06122011 06032012

3375910 Iurcu 09042013 09072013

STANDARTĂ 263805 Roşca Petru 06102009 06012010

8104 Victor Savitchi 17062008 17092008

2869809 Sochichiu 15052012 15082012

634311 Gorea 23072013 23102013

AVANSATĂ 1733203 Levinta 16122008 16032009

STANDARTĂ 5351907 IG 15052012 15082012

AVANSATĂ 356411 Eremia and others 28052013 28082013

6138209 B 16072013 16102013

7483910 Mudric 16072013 16102013

STANDARTĂ 3095110 Gorobet 11112011 11022012

Clone 4157805 David 27112007 27022008

AVANSATĂ 919003 Becciev 04102005 04012006

710106 Malai 13112008 13022009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

Clone 820706 Stepuleac 06112007 06022008

28904+ Popovici 27112007 02062008

1733203 Levinta 16122008 16032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

4170402 Roşca Valeriu and Roşca Nicolae 20102009 20012010

2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

5210008 Brega 20042010 20072010

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5579208 Feraru 24012012 24042012

AVANSATĂ 1206602 Ciorap 19062007 19092007

5348799 Meriakri 01032005 06072005

3520703 Ostrovar 13092005 15022006

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

4720306 ID 30112010 30042011

5121606 Rotaru 15022011 15052011

1586807 Haritonov 05072011 05102011

3284407 Hadji 14022012 14052012

1061406+ Arseniev 20032012 20062012

6017909 Culev 17042012 17072012

3782908 Constantin Modarca 13112012 13022013

3289607 Ciorap (no 3) 04122012 04032013

5005407 Mitrofan 15012013 15042013

Clone 345605 Şarban 04102005 04012006

1443705 Modarca 10052007 10082007

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

748106 Ciorap (no 2) 20072010 20102010

3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 34 |

5540807 Ipati 05022013 05052013

AVANSATĂ 3980605 Paladi 10032009 (GC)

3805506 Oprea 21122010 21032011

Clone 4108805 Boicenco 11072006 + of

10062008

11102006 + on

10092008

AVANSATĂ 345605 Şarban 04102005 04012006

2339305 Castraveţ 13032007 13062007

1443705 Modacircrcă 10052007 10082007

2198405 Gorea 17072007 17102007

3983505 Ţurcan and Ţurcan 23102007 23012008

3532404 Stici 23102007 23012008

381705 Ursu 27112007 27022008

1080906 Ţurcan 27112007 27022008

3698807 Ignatenko 08022011 08052011

5579208 Feraru 24012012 24042012

2566409 Danalachi 17092013 17122013

Clone 919003 Becciev 04102005 04012006

4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 + 10092008

3064905 Holomiov 07112006 07022007

872105+ Istratii and others 27032007 27062007

28904+ Popovici 27112007 02062008

710106 Malai 13112008 13022009

3980605 Paladi 10032009

483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

3805506 Oprea 21122010 21032011

2776305 Lipencov 25012011 25042011

5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

AVANSATĂ 4244006 Muşuc 06112007 06022008

820706 Stepuleac 06112007 06022008

3561506 Cebotari 13112007 13022008

247406 Ganea 17052011 17082011

2568809 Cristina Boicenco 27092011 27122011

Clone 1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 2028902 Gutu 07062007 07092007

Clone 4297305 Bisir and Tulus 17052011 17082011

AVANSATĂ 5210008 Brega 20042010 20072010

6148508 Brega and others 24012011 24042012

STANDARTĂ 4157805 David 27112007 27022008

Clone 3095110 Gorobet 11112011 11022012

AVANSATĂ 1244405 Leva 15122009 15032010

AVANSATĂ 5071709 Levinta (no 2) 17012012 17042012

STANDARTĂ 6182100 Ziliberberg 01022005 01052005

741305 Russu 13112008 13022009

Clone 2028902 Gutu 07062007 07092007

630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 3649202 Bujnita 16012007 16042007

2817810 Besliu 09072013

STANDARTĂ 28904 Popovici 27112007 02062008

STANDARTĂ 2523602 Navoloaca 16122008 16032009

STANDARTĂ 3655202 Vetrenko 18052010 04102010

717002 Grădinar 08042008 08072008

Clone 5005407 Mitrofan 15012013 15042013

STANDARTĂ 3675506 Fomin 11102011 11012012

STANDARTĂ 899907 Dan 05072011 05102011

STANDARTĂ 1577805 Ghirea 26122012 26092012

STANDARTĂ 3862305 Plotnicova 15052012 15082012

Violăricirc icircn materia civilă

AVANSATĂ 291602+ Luntre and others 15062004 15092004

989802+ Pasteli and others 15062004 15092004

1887202+ Bocancea and others 06072004 06102004

1888202 Croitoru 20072004 20102004

1491403 Moisei 19122006 19032007

2753304 Buianovschi 16102007 16012008

1735904 Marcu 16102007 16012008

1889304 Tiberneac 16102007 31032008

2610304 Tiberneac Vasile 16102007 16012008

347904 Rusu 15012008 15042008

3153003 Baibarac 15112005 15022006

4980699 Prodan 18052004 +25042006 10112004 + 25072006 (radiere)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 35 |

7415301 Popov Popov (no1)

18012005 +17012006

18042005 +17042006

2086403 Scutari 26072005 26102005

1054302 Vacarencu 27032008 27062008

291402 Prepelita 23092008 23122008

3432202 Curararu 09102007 09012008

1998102 Botnari 19062007 19092007

1267407 Vartic and others 20092011 20122011

3104304 Cogut 04122007 04032008

1270805 Mocanu 17052011

5534907 Burea and others 13122011

2756802 Ungureanu 06092007 06122007

681108 Stog and others 03112011

690103 Vitan 16102007 16012008

2094003 Dumbraveanu 24052005 24082005

7597501 Draguta 31102006 31012007

2726104 Mistreanu 15112011

3776304+ Cebotari and others 27012009 27042009

111502 Mazepa 10052007 10082007

3599403 Grivneac 09102007 09012008

736505 Decev 24022009 24052009

2980802 Avramenko 06022007 +

26012010

06052007 +26012010

7356201+ Sicircrbu and others 15062004 10112004

2297002 Ţimbal 14092004 14122004

4658199 Daniliuc 18102005 18012006

341702 Lupacescu and others 21032006 21062006

302102 Lungu 09052006 09082006

2523802+ Biţa and others 25092007 25122007

1492503 Deliuchin 23102007 23012008

1872604 Nadulişneac Ion 16102007 16012008

3276004 Banca Vias 06112007 06022008

3234704 Becciu 13112007 13022008

1924503 Unistar Ventures Gmbh 09122008 09032009

648405 Fedotov 15122009 15032010

288605 Avram 09122008 05062009

2056702 Lozan and others 10102006 10012007

3327603 Deordiev and Deordiev 16102007 16012008

4054104 Lipatnikova and Rudic 23102007 23012008

3634403+ Tudor-Auto SRL and Triplu-Tudor SRL 09122008 09032009

2788304 Bulava 08012008 08042008

3974502 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei 03042007 03072007

3179003 Mizernaia 25092007 25122007

3850308 Norma SRL 03112011 -

STANDARTĂ 47607+ Olaru and others 28072009 28102009

Cu privire la satisfacție echitabilă 12102010 12012011

Lungu (1791108) 06042010 20072010

Racu (1313607) 20042010 28122010

Gusan (2253905) 28092010

3781104 Panov 13072010 13102010

3059905 Muhin 25012011

STANDARTĂ 1996004 Popov (no 2) 06122005 06032006

5377300 Istrate 13062006 13092006

692303 Melnic 14112006 14022007

3047503 Moldovahidromas 27022007 +

13052008

27052007

1171204 Ceachir 15012008 15042008

7507 Duca 03032009 14092009

3536708 Ipteh SA and others 24112009 +29062010 24022010 +29102010

2557508 Dragostea copiilor - petrovschi - nagornii 19092011

3525104 Cojocaru 15112011

735906 Agurdino SRl 27112011

198806 Ojog and others 13122011

2843006 Jomiru and Cretu 17042012

2843905 Sfinx-Impex SA 25092012 25122012

2864805 Banca Internationala de Investitii si Dezvoltare MB

SA

16102012 16012013

2282009 Lipcan 17092013 17122013

4472108 Strugaru 22102013 22012014

6757610 Pietris SA 03122013 03032014

Clone 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +

12022008

23052007 +

07072008

STANDARTĂ 4066398 Asito 08112005 +24042007 (just satisfaction - FS)

08022006

STANDARTĂ 3981806 Asito (no 2) 13032012 13062012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 36 |

STANDARTĂ 1301202 Cravcenco 15012008 15042008

3596703 Gusovschi 13112007 31032008

2758104 Boboc 04112008 04022009

2751604 Panzari 29092009 01032010

1732804 Deservire SRL 06102009 06012010

1924603 Matei and Tutunaru 27102009 27012010

4496405 Oculist 28062011 28092011

Clone 111502 Mazepa 10052007 10082007

STANDARTĂ 1322904 Clionov 09102007 09012008

2879003 Istrate (no 2) 10062008 10092008

2788804 Tudor-Comert 04112008 04022009

Clone 1206602 Ciorap 19062007 19092007

STANDARTĂ 3939104 Business Si Investitii Pentru Toti 13102009 13012010

STANDARTĂ 1702305 Godorozea 06102009 06012010

1075805 Bucuria 05012010 05042010

1137305 Rassohin 18102011 18012012

STANDARTĂ 305204 Dacia SRL 18032008 +24022009 18062008 +14092009

3981507 Baroul-Partner-A 16072009 +19102010

(FS)

16102009

Clone 483406 Straisteanu and others 07042009 07072009

STANDARTĂ 3226303 Tocono and Profesorii Prometeişti 26062007 26092007

Violări relative liberaților fundamentale

STANDARTĂ 2519802 Iordachi and others 10022009 14092009 rectificat la

14092009

STANDARTĂ 3306604 Mancevschi 07102008 07012009

STANDARTĂ 2713804 Ciubotaru 27042010 27072010

STANDARTĂ 4986808 Bordeianu 11012011 11042011

STANDARTĂ 4158805 Avram and others 05072011 05102011

STANDARTĂ 2092805 Petrenco 30032010 04102010

STANDARTĂ 1676109 GB and RB 18122012 18032013

STANDARTĂ 630305 Masaev 12052009 12082009

STANDARTĂ 2221806 Fusu Arcadie and others 17072012 17102012

STANDARTĂ 3100103 Flux (no 2) 03072007 03102007

3255803 Flux (no 3) 12062007 12092007

3630503 Tara and Poiata 16102007 16012008

2870003 Flux and Samson 23102007 23012008

2870203 Flux 20112007 20022008

4286405 Timpul Info-Magazin and

Anghel

27112007 02062008

1729404 Flux (no 4) 12022008 12052008

1734304 Flux (no 5) 01072008 01102008

2536705 Flux (no 7) 24112009 24022010

STANDARTĂ 1393602 Manole and others 17092009 +13072010 17122009 +13102010

STANDARTĂ 4182702 Kommersant Moldovy 09012007 09042007

STANDARTĂ 1427704 Guja 12022008 (GC)

STANDARTĂ 2546405 Gavrilovici 15122009 15032010

3469005 Sofranschi 21122010 21032011

STANDARTĂ 3348206 Hyde Park and others 31032009 30062009

4509406 Hyde Park and others (no 2) 31032009 30062009

4509506 Hyde Park and others (no 3) 31032009 30062009

1849107 Hyde Park and others (no 4) 07042009 07072009

2519604 Christian Democratic Peoples Party (no 2)

02022010 02052010

STANDARTĂ 2879302 Christian Democratic

Peoples Party (CDPP)

14022006 14052006

2523002+ Roşca Secăreanu and others 27032008 27062008

699108 + 1508408 Hyde Park and others (no 5 + 6)

14092010 14122010

Clone 5210008 Brega 20042010 20072010

AVANSATĂ 910606 Genderdoc-M 12062012 12092012

STANDARTĂ 1438504 Oferta Plus SRL 19122006 +12022008 23052007 +07072008

AVANSATĂ 4108805 Boicenco 11072006 +10062008 11102006 +10092008

AVANSATĂ 2908906 Colibaba 23102007 23012008

STANDARTĂ 1924703 Balan 29012008 29042008

STANDARTĂ 1721103 Dolneanu 13112007 13022008

STANDARTĂ 4011702 Cazacu 23102007 23012008

STANDARTĂ 2115104 Megadatcom SRL 08042008 +17052011 08072008

3224707 Bercut SRL 06122011 06032012

STANDARTĂ 1508403 Bimer SA 10072007 10102007

Reglementări amiabile

5348799 06072005 Meriakri

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 37 |

2901206 11102011 Protap

1398008 11102011 Iordachescu

4204908 18102011 Popovici

2186709 24012012 Bigea

5660808 13032012 Plate

4577805 27032012 Cicala

3726207 19062012 Birca

4441705 (+ 3231806) 14052013 Bogdan ( + Ciorap)

7445011 17092013 Banari

4761910 17092013 Livadari

1693806 17092013 Sperciuc

3639808 15102014 Societatea Romana de Televiziune

IMPLEMENTAREA

112 La capitolul alte acțiuni tangente pe parcursul anului 2013 se notează icircn special lucrările

Agentului guvernamental la comitetele interguvernamentale (Comitetul Director pentru Drepturile

Omului (CDDH) și subcomitetele acestuia pentru reforma Curții Europene (DH-GDR)) Rezultat

remarcabil al lucrărilor acestor comitete pe licircngă o serie de recomandări și documente interne de

politici pregătite pentru adoptare la Comitetul de Miniștri (cum ar fi Ghid de practici bune cu

privire la remedii și Ghid de informare a funcționarilor publici despre obligațiile Statelor icircn materia

Convenției) este elaborarea Proiectelor de Protocoale Adiționale la Convenție nr 15

(modificarea anumitor prevederi ale Convenției) și nr 16 (cu privire la Opinii Consultative ale

Curții Europene la solicitările icircnaltelor jurisdicții din statele-membre la Convenție) Protocolul

adițional nr 15 a fost semnat de Republica Moldova la 18 noiembrie 2013 și parcurge etapa

de ratificare Protocolul nr 16 la Convenție se află icircn procedura de avizare

113 Unul din aspectele ale implementării constituie traducerea și diseminarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene un element important care totodată face parte și din procesul

de executare a hotăricircrilordeciziilor Icircn anul 2013 oficiul Agentului Guvernamental a procesat

toate hotăricircrile și deciziile Curții Europene adoptate icircn anul de referință traducicircndu-le icircn limba

romacircnă și rusă Toate cu excepția celor de după octombrie 2013 și a deciziilor de inadmisibilitate

au fost publicate icircn Monitorul Oficial

114 La fel oficiul Agentului guvernamental a aderat la sistemul de plasare și publicare a

traducerilor icircn baza de date electronică de hotăricircridecizii a Curții Europene (HUDOC) accesibilă

icircn internet Icircn anul 2013 au fost plasate deja 162 de traduceri de hotăricircri și circa 154 de traduceri

de decizii 115 Oficiul Agentului guvernamental a efectuat 4 studii tematice pe probleme de

compatibilitate a legislației și practicilor cu standardele instituite de Curtea Europeană

Documentele sunt la etapa rectificării și vor fi publicate icircn anul 2014

REGRES

116 Nici Curtea Europeană și nici instituțiile Consiliului Europei nu impun statelor-părți la

Convenție ca un standard să inițieze proceduri de regres icircmpotriva funcționarilor săi după o

hotăricircredecizie Responsabilitatea Statului angajată icircn temeiul hotăricircrilordeciziilor Curții

Europene este o responsabilitate internațională și angajarea unei responsabilități individuale a

funcționarilor statului se lasă la discreția statului-respondent constituind o chestiune exclusiv

internă și suverană

117 Legea Nr 353 din 28102004 cu privire la Agentul guvernamental prevede un mecanism de

regres (articolul 17) natura acestuia este una discreționară (potrivit textului rdquo Statul are drept de

regres icircmpotriva persoanelor helliprdquo și nu obligație) Mai mult exercitarea dreptului de regres nu

cade icircn sfera de activitate și nu este supravegheată de Agentului guvernamental Din aceste motive

inclusiv din considerentele de evitare a unor speculații chestiunea de regres nu este abordată icircn

prezentul Raport

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 38 |

SUMAR ȘI CONCLUZII

118 Raportul Agentului guvernamental vizează evaluarea activității icircn special al Guvernului

Republicii Moldova icircn sfera de reprezentare a intereselor statului icircn faza Curții Europene a

Drepturilor Omului (icircn continuare bdquoCurtea Europeanărdquo) și icircn sfera de executare a hotăricircrilor și

deciziilor Curții Europene icircnsoțită de raportarea progreselor față de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei autorizat să supravegheze aceste măsuri de implementare Perioada de

evaluare constituie un an (ianuarie ndash decembrie 2013) Restul domeniilor tangente acestor două

sfere de activitate a Agentului guvernamental sunt reflectate icircn Raport icircn măsura icircn care ele sunt

relevante (se are icircn vedere evaluarea situației icircn sfera de regres implementare generală a

standardelor respectării Convenției reprezentarea Guvernului la comitetele inter-guvernamentale

ale Consiliului Europei interacțiunea cu autoritățile naționale și icircn special cu sistemul

judecătoresc)

119 Raportul urmărește analiza situației cu reprezentare prin evaluarea icircn principal a datelor

statistice (publicate de Curtea Europeană icircn ianuarie 2014 icircn relația cu acele date aflate icircn posesia

Agentului guvernamental) și analiza icircn substanță (natura icircncălcărilor Convenției constatate de

Curtea Europeană) Plus se prezintă și date statistice plus evaluarea situației cu executarea

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene procesul supravegheat de Comitetul de Miniștri a

Consiliului Europei

120 Cu privire la DATE STATISTICE se notează progrese semnificative icircn partea situației cu

cererile examinate de Curtea Europeană icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova Astfel datele

statistice coroborate reflectă că icircn perioada de referință (2013) a crescut numărul cererilor

declarate inadmisibile +6499 comparativ cu anul 201211 și +47145 comparativ cu anul

201112 Cu alte cuvinte dinamica respingerii cererilor icircndreptate icircmpotriva Republicii Moldova

și declarate inadmisibile este icircn creștere semnificativă cu + 53644 pe parcursul celor trei

ani de referință (2011 2012 și 2013)

121 Rezumicircnd se constată că numărul de RESPINGERI a cererilor de Curtea Europeană

icircndreptate icircmpotriva Moldovei este icircn CREȘTERE

122 De asemenea a crescut numărul cererilor alocate unei formațiuni judiciare (cu alte cuvinte

cereri pe care judecătorii de la Curtea Europeană le-au examinat și le examinează) Important A

ne se icircncurca terminologia cereri alocate nu este egal cu numărul de cereri depuse Curtea

Europeană nu operează cu termenul depuse și acest număr deja nu constituie un criteriu de

evaluare nici icircn statistica Curții Europene și nici icircn statistica Agentului guvernamental Astfel

cererile depuse la Curtea Europeană nu relevă nici pe de aproape situația reală deoarece o

bună parte din acestea nu trec etapa administrativă (secțiunea de filtrare) sau icircn mod evident nu

merită atenția judecătorilor de la Curtea Europeană Pe de altă parte cereri alocate sunt acele

cereri care intră icircn atenția Curții Europene după o etapa pur administrativă și asupra cărora se

adoptă una din soluții judiciare (fie (i) respingere ca inadmisibilă fie (ii) admisă spre examinare

pe fond cu una rezoluții icircncălcareneicircncălcare ori radiere pe alte motive)

123 Astfel cereri alocate icircn anul 2013 au crescut cu + 4518 comparativ cu anul 201213 iar

comparativ cu anul 201114 au crescut cu + 3333 Deci dinamica pe parcursul celor trei ani

(2011 2012 2013) arată că icircn atenția judecătorilor de la Curtea Europeană au intrat cu + 1185

de cereri mai mult

124 La icircnceputul anului 2014 pe rol la Curtea Europeană rămicircn actual 1 414 de cereri pendinte

(care așteaptă una din soluții judiciare) Datele statistice din anii anteriori15 comparativ cu

icircnceputul anului 2014 arată că numărul cererilor pe rol a scăzut semnificativ cu - 5657 și

- 6682 respectiv Această scădere relevă doar că performanța Curții Europene a crescut iar

pentru Republica Moldova dovedește scăderea numărului cauzelor pe rol cu pentru toți trei ani

11 1 905 (anul 2012) și 3 143(anul 2013) 12 550 (anul 2011) și 3 143 (anul 2013) 13 934 (anul 2012) și 1356 (anul 2013) 14 1 017 (anul 2011) și 1 356 (anul 2013) 15 icircnceputul anului 2012 - 4 261 de cereri pe rol și icircnceputul anului 2013 - 3 256 de cereri pe rol

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 39 |

125 Concluzionicircnd se constată că numărul de CERERI PE ROL rămase neexaminate este icircn

DESCREȘTERE semnificativă

126 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice pe același model de mai sus Astfel

o precizare este necesară O hotăricircre a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se

echivalează cu o icircncălcare iar numărul hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn

anul 2013 Curtea Europeană a adoptat 19 icircn care a constatat 18 icircncălcări

127 Numărul de IcircNCĂLCĂRI este icircn DESCREȘTERE comparativ cu anii precedenți cu

ndash 623316

128 Ultimul dar nu și mai puțin important indice de activitate reprezintă numărul de decizii de

inadmisibilitate adoptate de Curtea Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un

judecător-unic Astfel decizii de inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele

cicircnd Guvernului se comunică cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele

decizii adoptate de judecător-unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit

inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul

nu este implicat) Cauzele din prima categorie unde Guvernul a comunicat cu Curtea Europeană și

care icircn cele din urmă au fost respinse ca inadmisibile după explicații prezentate de Guvern

reprezintă icircn principiu o performanță icircn favoarea Guvernului și se califică drept cauze de CIcircȘTIG

sau pot fi calificate la capitolul NEIcircNCĂLCĂRI

129 Icircn anul 2013 au fost adoptate 9 astfel de decizii asupra a 10 cereri ceea ce reprezintă de

asemenea o dinamică constantă icircn creștere icircn raport cu anii precedenți (2011 și 2013) Astfel icircn

anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 - 18 de decizii asupra a 95

de cereri (o bună parte din care au fost retrimise de Curtea Europeană pentru epuizarea remediilor

instituite de Guvern Legea 87) Astfel aceste cereri se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de

cicircștig pe alte motive și arată că icircn anul 2013 se atestă o dinamica constantă egală cu acea din

anul 201117

130 Cu privire la ANALIZA NATURII IcircNCĂLCĂRILOR constatate icircn anul 2013 se

menționează că icircntr-adevăr icircn premieră pentru Republica Moldova Curtea Europeană a marcat

existența problemelor de implementare a legislației icircn partea combaterii violenței domestice (trei

cauze Eremia B și Mudric) Evenimentele icircn această categorie de cauze s-au petrecut icircn perioada

anilor icircncepicircnd cu 2008 (cauza B) 2009 (cauza Mudric) și 2010 (cauza Eremia) și icircn principal

Curtea Europeană a notat că deși cadrul normativ oferit pentru protecția victimelor violențelor

domestice icircn Republica Moldova este compatibil implementarea acestuia icircn practică este

deficientă

131 Printre alte icircncălcări marcate constatate icircn anul 2013 se menționează problema utilizării

abuzive a forței din partea colaboratorilor de poliție care a condus la moartea unei persoane

(Timuș și Țăruș) icircnsoțită de o investigație deficientă (evenimente icircncepicircnd cu aprilie anului 2009

și terminicircndu-se icircn anul 2010) Icircn cauza Eduard Popa pretențiile din partea reclamantului cu

privire la maltratarea din partea poliției și lăsarea acestuia icircn primejdie nu au fost confirmate de

Curtea Europeană datorită deficiențelor procedurale ale investigației la nivel național Icircn orice caz

această omisiune de natură exclusiv procedurală deși este o icircncălcare a Convenției nu confirmă

veridicitatea versiunii reclamantului (timpul vizat al evenimentelor este icircncepicircnd cu noiembrie

anului 2005 și terminicircndu-se cu anul 2007)

132 Alte două cauze notabile sunt speța NA cu privire la investigația unui viol icircn grup a minorei

(evenimente din 1997 cu durata investigării și judecării cauzei picircnă icircn anul 2006) și icircn cauza

Ceachir Tamara care vizează o problemă similară de investigare ineficientă a unui conflict icircntre

reclamanta și o persoană din piață (evenimente icircntre 2000 cu durata investigației picircnă la 2005)

Cauzele au vizat doar obligații pozitive a autorităților

16 cu - 3793 mai puțin decicirct icircn anul 2011 (29 icircncălcări) și cu - 2500 mai puțin decicirct icircn anul 2012 24 icircncălcări 17 Anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii Moldova la Curtea Europeană

(95 de neicircncălcări)

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 40 |

133 Restul cauzelor reprezintă niște icircncălcări cu un caracter repetat asupra cărora Curtea

Europeană s-a expus anterior icircn cauze similare Acestea sunt deținerea icircn condiții inumane de

detenție (Mitrofan Ipate Segheti) omisiunea de a legaliza detenția persoanei (Danalachi) erori

judecătorești exprimate prin revizuirea unor hotăricircri judiciare definitive (Beșliu Strugaru Pietriș

SA și Lipcan) rele tratamente după așa-numite rdquoevenimente din aprilie 2009rdquo (Iurcu) rele

tratamente aplicate prin abuz de forță din partea poliției (Fiodorov Mihail Gorea) toate icircnsoțite

de o investigație ineficientă

134 Icircn mediu toate evenimentele vizate icircn hotăricircrile Curții Europene din anul 2013 au vizat

perioada de timp icircntre 2007-2010 cu excepția cazului NA (anul 1997)

135 Icircn 16 cazuri (decizii de radiere) Guvernul a recunoscut icircncălcările pretinse de reclamanți și

a oferit după caz o remediere sau compensații bănești O reușită a Guvernului icircn acest sens se

menționează cauza Societatea Romacircnă de Televiziune reglementarea căreia a fost rezultatul unor

negocieri și o performanță a diplomației moldo-romacircne și a autorităților de resort icircn găsirea unei

soluții agreabile Cauza nu a implicat compensații financiare

136 IMPACTUL FINANCIAR A se nota că se prezintă date financiare reale sumele care real

au fost achitate de Guvern pe parcursul anului 2013 urmare a deciziilorhotăricircrilor Curții Europene

inclusiv acelora executarea cărora s-a transferat din anul 2012 (adoptate după octombrie 2012 și

executarea cărora a devenit scadentă icircn anul 2013)

137 Icircn TOTAL icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 10 345 84097 lei18 Doar icircn baza

hotăricircrilor Curții Europene icircn anul 2013 Ministerul Finanțelor a achitat 8 582 82694 Lei19

138 Pentru anul 2014 RĂMIcircN să fie achitate 431 100 EUR dispuse de Curtea Europeană prin

hotăricircri și decizii adoptate după octombrie 2013

139 Icircn partea procesului de EXECUTARE a hotăricircrilordeciziilor Curții Europene supravegheat

de Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei se notează următoarele evoluții icircn anul 2013 Astfel

icircn 21 de cauze procedura de supraveghere s-a icircncetat iar deciziahotăricircrea s-a considerat

executată Pe un grup din cauze compus din circa 32 de cauze vizicircnd problema icircnlăturării

condițiilor inumane de detenție (grupurile Ciorap Becciev și Paladi) Comitetul de Miniștri a

marcat pozitiv progresele și planurile urmărite de Republicii Moldova Icircn 8 cazuri cheie luate

izolat Guvernul a prezentat planuri de acțiuni sau rapoarte de acțiuni după caz considericircndu-le fie

total fie parțial executate La moment icircn procedura de supraveghere a Comitetului de Miniștri

figurează circa mai mult de 63 de grupuri (inclusiv cu 7 sub-grupuri) de cauze compuse din circa

300 de cauze (decizii și hotăricircri)

RECOMANDĂRI

140 Să atestă necesitatea reformării instituției Agentului guvernamental și a mecanismului de

executare Aceasta impune adaptarea funcționalității acestuia la realitățile actuale

141 Astfel printre primele semne recent apărute care au marcat necesitatea reformării instituției

apare desigur reformele Curții Europene și a mecanismului de protecție a drepturilor omului

garantată de Convenție inițiate prin declarații de la Interlaken Izmir și icircn final Brighton Toate

declarațiile au notat cu precădere necesitatea consolidării capacităților Curții Europene icircn partea

administrării plicircngerilor pe rol și a Comitetului de Miniștri icircn partea de supraveghere a executării

de către State-părți a hotăricircrilor și deciziilor Curții Europene

142 Totuși deși icircnlăuntrul discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților mecanismului de

protecție oferit de Convenție se discută despre un rol anume al Agenților guvernamentali

subiectul practic niciodată nu a fost exploatat de comunitatea internațională icircn substanță cu

excepția icircnsuși a Agenților guvernamentali Ultimii la ricircndul său mereu accentuează rolul său

primordial icircn acest mecanism chiar din punct de vedere că aceștia au un rol dublu icircn speță deseori

opozabil și contradictoriu Astfel icircnsăși locul dublu al Agentului guvernamental pe care icirc-l ocupă

acesta icircn dreptul internațional merită o atenție icircn ce privește consolidarea capacităților sale La

ricircndul său comunitatea internațională instituțiile internaționale inclusiv și o bună parte din

18 circa 10 mil 340 mii și 8 sute lei echivalent cu 570 85541 EUR (circa 580 mii Euro) la cursul valutar din 31122013 19 Circa 8 mil 580 mii 8 sute lei

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 41 |

instituțiile naționale suverane deși nu neagă rolul primordial al Agenților guvernamentali preferă

totuși să lase la discreția statelor definirea rolului și locului al Agenților fără a le atrage o atenție

particulară subiectului

143 Dovada este că nici o referință relevantă și nici un cadru de recomandare Statelor-Membri

la Convenție nu a fost oferită de Comitetul de Miniștri iar unica mențiune directă despre rolul

Agentului este făcută doar icircn Regulamentul Curții Europene la Regula 35 care stipulează icircn

termeni generali că rdquoStatele contractante urmează a fi prezentate de Agenții săi care pot fi asistați

de avocați sau consultanțirdquo Cadrul regulatoriu de supraveghere a hotăricircrilor și a deciziilor

aplicabil icircn procedurile icircn fața Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei icircn general nu

nominalizează direct conceptul de rdquoAgentrdquo și direct nu prevede dar nici nu interzice un astfel de

actor Nici chiar la anumite structuri interne interguvernamentale ale Consiliului Europei formate

din reprezentanții statelor participarea Agenților este un rezultat al practicilor și tradițiilor

instituite deși nici un cadru regulatoriu expres icircn acest sens nu a fost prevăzut (spre exemplu

Comitetul Director cu privire la Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele sale organ

tradițional perceput ca acel al Agenților Guvernamentali totuși nu prevede icircn regulile sale vreun

concept definit al rdquoAgentuluirdquo)

144 Astfel Agentul Guvernamental apare mai degrabă ca un actor rolul căruia poate fi definit și

este instituit de regulă printr-o legislație națională a statului pe care icircl reprezintă iar la nivel

internațional (și icircn special icircn relația cu Consiliul Europei) rolul său este reglementat mai degrabă

printr-o cutumă internațională și practici fără un cadru normativ sau cel puțin vre-o recomandare

Agentul apare ca un unic subiect de legătură icircntre o guvernare suverană și o entitate de justiție

internațională (și icircn special icircn prezentul sistem oferit de Convenție icircntre un Guvern și Curtea

Europeană) cu rolul de a elabora o poziție de apărare a statului Icircn această postură Agentul

Guvernamental deseori este perceput ca fiind un acel contraatacator al drepturilor omului ca un

acel rău indispensabil care vine să asigure caracterul contradictoriu al procedurilor litigioase icircn

fața Curții Europene Pe de altă parte Agentul Guvernamental de obicei rămicircne a fi și o entitate de

raportare a măsurilor de executare a hotăricircrilor și deciziilor măsurile de executare a cărora deseori

impunicircnd anumite elemente de prevenire a viitoarelor icircncălcări Icircn această din urmă postură

Agentul Guvernamental apare icircntr-o ipostază total opusă ca un adevărat apărător al drepturilor

omului recunoscute a fi icircncălcate icircncălcarea cărora el cu un mare zel le nega icircn apărarea statului

145 Rezumicircnd locul și rolul Agentului Guvernamental icircn special icircn sistemul de protecție oferit

de Convenție susțin că Agentul Guvernamental este un purtător de cuvicircnt icircn materia drepturilor

omului care vorbește cu Curtea Europeană icircn limbajul autorităților pe care le reprezintă iar icircn

relația cu aceleași autorități el devine purtătorul de cuvicircnt al Curții Europene care le vorbește icircn

limbajul Curții Europene

146 Desigur Agentul guvernamental nu acționează singur El trebuie asistat de un oficiu instruit

și finanțat icircn modul corespunzător Inclusiv nu icircn ultima instanță suportul autorităților naționale

este un element primordial unei activități eficiente de reprezentare și asigurare executării

hotăricircrilordeciziilor Curții Europene

Lilian APOSTOL

Agent Guvernamental

Page 7: RAPORT ANUAL 2013 - justice.gov.md · ultima instanță, prezentul Raport servește și intereselor altor autorități relevante din administrare publică centrală și locală, sistemului

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 7 |

22 Suplimentar Oficiul Agentului Guvernamental mai include icircn criteriu de alocate unei

formațiuni judiciare un sub-criteriu separat ca cererile comunicate Guvernului care reprezintă o

unitate separată icircn interiorul primei Astfel termenul alocate așa cum este tratat de Agentul

guvernamental icircnglobează icircn sine cereri comunicate Guvernului care fac parte din termenul aflate

pe rol (alocate = aflate pe rol (necomunicate + comunicate) + soluționate) Cereri comunicate

Guvernului sunt acele cereri icircn care o formațiune judiciară a Curții Europeana (Camera sau un

Comitet excepticircnd judecătorul-unic) consideră că cererea merită examinare și informează despre

aceasta Guvernul

23 A nu se icircncurca cu cererile depuse sau icircndreptate icircmpotriva Guvernului termen care

incorporează icircn general numărul de cereri icircnregistrate la Grefa Curții Europene cu cereri

comunicate Guvernului (depuse sau icircndreptate icircnglobează cicirct cereri comunicate + alocate + total

icircnregistrate + cereri pre-judiciare etc) Icircn principiu acest termen de cereri depuse șisau

icircndreptate icircmpotriva Guvernului este utilizat doar icircn descriere analitică dar nu este utilizat ca un

criteriu statistic distinct

Date statistice generale pentru anii precedenți (anul 2011 și 2012)

Restanța cauzelor pe rol la Curtea Europeană la finele anilor 2011 și 2012

24 Icircn ce privește Republica Moldova potrivit statisticilor oficiale ale Curții Europene la finele

anului 2011 (31 decembrie 2011) au fost 4 261 de cereri pendinte icircn fața unor formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2011 pag 152) La finele anului 2012

(31 decembrie 2012) erau icircnregistrate icircn total 3256 de cereri pendinte icircn fața unei formațiuni

judiciare (a se vedea Raportul Curții Europene pentru anul 2012 pag 150) Cu alte cuvinte Curtea

Europeană a intrat icircn anul 2013 cu aceste 3256 de cereri icircn restanță icircndreptate icircmpotriva Moldovei

Numărul hotăricircrilordeciziilor adoptate icircn anilor 2011 și 2012

25 O evaluare distinctă a datelor statistice cu privire la icircncălcări și neicircncălcări ale Convenției

se face prin prisma aprecierii comparative a datelor statistice cu o precizare necesară O hotăricircre

a Curții Europene din punct de vedere statistic nu se echivalează cu o icircncălcare iar numărul

hotăricircrilor și numărul icircncălcărilor sunt termeni distincți Icircn anul 2011 s-au icircnregistrat 29 de

icircncălcări și 31 de hotăricircri Icircn anul 2012 - 24 de icircncălcări și 27 de hotăricircri

26 Un alt indice reprezintă numărul de decizii de inadmisibilitate adoptate de Curtea

Europeană asupra cererilor alte decicirct acele examinate de un judecător-unic Astfel decizii de

inadmisibilitate pot fi divizate icircn 2 categorii de bază (i) icircn cauzele cicircnd Guvernului se comunică

cazul și se prezintă o poziție icircn ordinea contencioasă și (ii) acele decizii adoptate de judecător-

unic care nu ajung icircn atenția Guvernului și care sunt vădit inadmisibile (icircn aceste cauze Curtea

Europeană comunică soluția doar reclamantului și Guvernul nu este implicat)

27 Cauzele din prima categorie unde Guvernul a fost comunicat de Curtea Europeană și urmare

a comentariilor Guvernului icircn cele din urmă cererile au fost respinse ca inadmisibile reprezintă

icircn principiu un criteriu de performanță icircn favoarea Guvernului Aceste cauze se califică drept cauze

de cicircștig sau pot fi calificate la capitolul neicircncălcări

28 Astfel icircn anul 2011 au fost adoptate 9 decizii asupra a 9 cereri iar icircn anul 2012 18 de decizii

asupra a 95 de cereri (o bună parte din care au fost returnate de Curtea Europeană pentru epuizarea

remediilor instituite de Guvern ie Legea nr 87 decizia Balan și Manascurta) Astfel calculicircnd

aceste cereri care se califică ca neicircncălcări ori sunt cauze de cicircștig pe alte motive remediere și

inclusiv obligarea de a se adresa icircn instanțele naționale se constată că anul 2013 este egal cu anul

2011 iar anul 2012 a fost un an cu cele mai multe cicircștiguri icircn istoria reprezentării Republicii

Moldova la Curtea Europeană (95 de neicircncălcări)

Date statistice generale cu privire la cauzele comunicate și dinamica icircn anii 2011 și 2012

29 Cauzele comunicate Guvernului reprezintă un indice relativ care relevă două lucruri

(i) capacitatea Curții Europene de a procesa cererile care necesită o poziție a Guvernului-

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 8 |

respondent și (ii) numărul de cereri care ridică anumite probleme cu privire la fond și

admisibilitate Acel din urmă element nu neapărat relevă că dacă o cerere a fost comunicată

Guvernului prin urmare aceasta ar fi una justificată ori că există o icircncălcare deși icircn mare parte

cererile comunicate Guvernului rezultă icircntr-o icircncălcare ori neicircncălcare după caz Cererile

comunicate pot fi și declarate ulterior inadmisibile printr-o decizie a Comitetului sau Camerei ( icircn

cazuri excepționale și de Marea Cameră) Volumul de cereri comunicare icircn fapt reprezintă acel

indicele principal de activitate judiciară caracteristic unei instanțe judiciare cum este Curtea

Europeană deoarece implică o examinare contencioasă ori necontencioasă după caz

30 Icircn acel din urmă sens ca o comparație se aduce natura activității judecătorului-unic care

poate doar să decidă asupra admisibilității sau inadmisibilității cererilor fără a le examina icircntr-o

procedură contencioasă Judecătorul-unic nu examinează cererile cu aplicarea regulilor

procedurale ale unui proces contradictoriu cu invitația ambelor părți (reclamant și Guvernul-

respondent) El soluționează chestiuni icircn mod unilateral icircn cazuri vădit inadmisibile iar dacă

cererea nu relevă elemente de inadmisibilitate vădită această se transferă altei formațiuni judiciare

(Comitet ori Cameră după caz Marea Cameră) care inițiază procedura contradictorie prin

comunicarea cererii Guvernului

31 Deci icircn cele din urmă numărul de cereri comunicate devine un indice statistic prin care este

posibilă aprecierea situației din perspectiva unor potențiale icircncălcări și neicircncălcări eventual

admisibilități ori inadmisibilități a cererilor dacă icircntrebările de drept și de fapt sunt aticirct de

complexe icircncicirct cererea nu poate fi soluționată unilateral fără invitarea respondentului

32 Icircn anul 2011 au fost comunicate 118 de cereri (icircn special datorită implementării pe larg a

procedurilor icircn cazuri cu o jurisprudență bine definită cauze-clon sau repetitive)

33 Icircn anul 2012 numărul cererilor comunicate a scăzut semnificativ și a constituit 56 de cereri

Date statistice pentru anul 2013

Date generale raportate la statisticile Curții Europene

34 Conform statisticilor publicate de Curtea Europeană pe parcursul anului 2013 (a se vedea

Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013) icircn cazul Republicii Moldova au fost

alocate unei formațiuni judiciare 1356 de cereri (pag 201) Oficiul Agentului guvernamental nu

duce evidența acestor date ele fiind un rezultat al evaluării interne a Grefei Curții Europene

35 Cereri comunicate Guvernului (a se vedea tabela mai jos) Icircn anul 2013 Guvernului au fost

comunicate icircn total 86 de cereri1 Acest număr reprezintă evidența internă a oficiului Agentului

Guvernamental Comparativ cu Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41 potrivit

datelor statistice ale Curții Europene 85 de cereri figurează ca fiind comunicate Guvernului (cu o

unitate icircn minus) Aceasta se explică că Curtea Europeană consideră comunicat cazul din

momentul adoptării deciziei cu privire la comunicare icircn una din formațiuni judiciare iar Guvernul

tratează data comunicării la ziua recepționării scrisorii de comunicare ( diferența icircntre ambele date

care se uneori poate fi de două sau trei zile lucrări de secretariat icircn interiorul Grefei) Respectiv

dacă una și aceiași cerere este decisă să fie comunicată picircnă la 1 ianuarie a anului de referință iar

scrisoarea de comunicare este formulată după 1 ianuarie a anului de referință Grefa Curții

Europene și oficiul Agentului guvernamental o tratează icircn modul diferit Icircn prezentul raport se vor

opera cu date statistice icircn posesia oficiului Agentului guvernamental cu explicații de rigoare

asupra diferenței icircntre tratamentul Grefei Curții Europene a acelorași date Respectiv se va

considera că 86 de cereri au fost comunicate icircn anul 2013

1 Din care 2 icircn spețele Popovschi și Banari au fost comunicate și soluționate icircn același an 2013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 9 |

36 Cereri soluționate Pe parcursul anului 2013 prin hotăricircri s-au soluționat icircn total 18 de

cereri2 Prin decizii de radiere șisau inadmisibilitate s-au soluționat icircn total 45 de cereri3 Icircn total

63 de cereri soluționate pentru anul 2013 Acest număr iarăși poate să se deosebească

nesemnificativ (cu o marjă de eroare icircntre 1 sau 2 cereri) cu datele statistice ale Curții Europene

Acest lucru se explică iarăși prin situația similară că o cerere icircn viziunea Curții Europene se

consideră soluționată odată cu adoptarea deciziei sau hotăricircrii unei formațiuni judiciare picircnă la 1

ianuarie a anului de referință iar pronunțarea hotăricircriideciziei poate fi ulterior acestei date Iarăși

icircn această situație oficiul Agentului guvernamental tratează datele diferit La fel oficiul Agentului

guvernamental nu consideră tratarea repetată a unei și aceiași cereri icircn procedură rezervată potrivit

articolului 41 din Convenție ca o cerere soluționată icircn sensul clasic adică pe fond și admisibilitate

(a se vedea nota de subsol nr 2 deasupra) Aceste cereri constituie o continuare a procedurilor

anterioare inclusiv din anii precedenți și nu pot fi incluse dublu icircn date statistice (a se vedea

exemple cazurilor Dacia SRL Oferta Plus SRL și recent Agurdino SRL unde una și aceiași

cerere a fost soluționată prin 2 hotăricircri distincte icircn diferiți ani de referință statistică) Respectiv icircn

prezentul Raport se vor opera și analiza datele statistice icircn posesia oficiului Agentului

guvernamental

37 Potrivit statisticilor Curții Europene la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

icircmpotriva Republicii Moldova și alocate unei formațiuni judiciare mai rămicircn a fi pe rol icircn total

1414 de cereri pendinte (pag 194 din Raportul preliminar al Curții Europene pentru anul 2013)

Din aceste cereri pe rolul formațiunilor judiciare la finele anului 2013 (către 31 decembrie 2013)

au fost icircnregistrate 274 de cereri comunicate Guvernului (potrivit datelor ale oficiului Agentului

guvernamental și care rămicircn icircn procedura acestuia) Toate aceste cereri (1414 (inclusiv 274

comunicate) au trecut icircn anul 2014

38 Icircn concluzie coroboricircnd datele statistice de mai sus putem concluziona că un număr de 3135

de cereri au fost declarate inadmisibile (fără a fi comunicate Guvernului) de un judecător-

unic ceea ce reprezintă o evoluție foarte pozitivă și o performanță a Curții Europene icircn procesarea

cererilor icircmpotriva Republicii Moldova pentru anul 2013 Numărul acestora se calculează după

următoarea formulă Cereri alocate icircn restanță la icircnceputul anului 2013 (indicele A1) plus cereri

alocate pe parcursul anului 2013 (indicele A2) minus cereri soluționate prin hotăricircri (indicele A3)

minus cereri soluționate prin decizii (indicele A4) și minus cereri alocate rămase icircn restanță pentru

anul 2014 (indicele A7) este egal cu cereri declarate inadmisibile pe parcursul anului 2013

(indicele A8) ndash A1+A2-A3-A4-A7=A8) Potrivit datelor statistice preliminare ale Curții Europene

(a se vedea Analiza datelor statistice a Curții Europene pag 41) numărul de cereri inadmisibile

declarate constituie 3143 de cereri Diferența se explică prin faptul că icircn numărul de cereri

declarate inadmisibile Curtea Europeană include și cererile inadmisibile declarate de o altă

formațiune judiciară decicirct judecător-unic cum ar fi un Comitet sau o Cameră Icircn anul 2013 icircn

privința Republicii Moldova s-au icircnregistrat 10 cereri declarate inadmisibile de o altă formațiune

judiciară decicirct judecătorul-unic4 Icircn calculul său Agentul guvernamental include aceste decizii la

indicele A4 ca decizii soluționate Respectiv cu o mică marjă de eroare variind icircntre 1 sau 2 cereri

2 Numărul de hotăricircri nu obligatoriu se echivalează cu numărul cererilor examinate Printr-o hotăricircre pot fi

soluționate una sau mai multe cereri conexe sau o hotăricircre poate să se refere la una și aceiași cerere examinată anterior

icircn fond și repetat examinată icircntr-o procedură rezervată sau după retrimitere la Marea cameră Spre exemplu icircn anul

2013 au fost adoptate icircn total 19 hotăricircri cu privire la 19 cereri Totuși o hotăricircre pe una din cereri a fost adoptată icircntr-

o procedură rezervată potrivit articolului 41 din Convenție (satisfacție echitabilă) fiind tratată repetat Este vorba

despre Agurdino SRL hotăricircrea din 29102013 hotăricircrea principală cu privire la aceiași cerere fiind adoptată anterior

la 27 Septembrie 2011 Respectiv această cerere fiind tratată repetat nu se include icircn numărul total de cereri examinate

prin hotăricircri icircn anul 2013 Deci numărul total de cereri soluționate icircn anul 2013 este de 18 de cereri 3 A se lua icircn vedere că numărul de decizii pentru un an nu este egal cu numărul de cereri soluționate Printr-o

singură decizie Curtea Europeană poate să soluționeze una sau mai multe cereri conexe și respectiv numărul de cereri

soluționate prin decizii este mai mare (a se vedea ca exemplu pentru anul 2013 deciziile scherlet Și Alții unde s-au

soluționat 3 cereri printr-o singură decizie sau Modranga Și Alții unde s-au soluționat 11 cereri printr-o singură

decizie) 4 Prin 9 decizii de inadmisibilitate AG Cuprianov Gusar Sarupici Ganea și Gherscovici (2 cereri printr-o decizie)

Arabadji Ziminov Trifautan Drujco Blic

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 10 |

datele statistice preliminare ale Agentului guvernamental și a Grefei Curții Europene cu privire la

numărul cererilor declarate inadmisibile se conciliază

39 Tabela datelor statistice și analiza acestora icircn versiunea Agentului guvernamental este

prezentată mai jos Cereri alocate unei formațiuni judiciare

rămase icircn restanță

(din anul 2012) pentru icircnceputul

anului 2013

Cereri alocate unei

formațiuni

judiciare icircn anul 2013

Cereri soluțio

nate

prin hotăricircr

i

Cereri soluțio

nate

prin decizii

Cereri comunica

te

Guvernului icircn anul

2013

Cereri comunicate

și rămase

pe rol pentru anul

2014

(toate icircn procedura

Agentului

guvernamental)

Cereri alocate unei formațiuni

judiciare rămase

icircn restanță pentru anul 2014

Cereri declarate

inadmisibile și

care nu au fost comunicate

Guvernului

(soluționate de judecător-

unic)

Cereri inadmisibil

e potrivit

calculelor Grefei

Curții

Europene

A1 A2 A3 A4 A5 (A6)

include A5)

(A7 include A5

și A6)

A8 A9

3256 1356 18 45 86 274 1414 3135 3143

Cauze interstatale

40 Pe parcursul anului 2013 nu s-au icircnregistrat astfel de cauze

Cauze de intervenție

41 Pe parcursul anului 2013 Guvernul a fost informat despre 5 cauze icircn care cetățenii au

formulat cereri individuale icircmpotriva altor state-părți la Convenție Guvernul nu a s-a folosit de

dreptul său de intervenție din raționamentele de ordin diplomatic (principiul reciprocității și

raționamentele de menținere a relațiilor bilaterale)

42 Icircn anul 2013 Marea Cameră a adoptat hotăricircrea icircn cauza Sindicatul Păstorul Cel Bun c

Romacircniei (cererea nr 233009 hotăricircrea din 09 iulie 2013) Guvernul Republicii Moldova la 07

septembrie 2012 a intervenit icircn procedurile icircn fața Marii Camere pe licircngă Guvernele Poloniei

Georgiei și Greciei Intervenția a urmărit scopul clarificării jurisprudenței și dovada existenței unui

consens cel puțin icircntre Guverne-intervenienți Guvernul Republicii Moldova alături de alte

Guverne-intervenienți a sprijinit poziția Romacircniei Marea Cameră a constatat neviolarea

Convenției icircn acest caz

Cauze individuale

43 Raportul la acest capitol include situația cu privire la lista cauzelor comunicate Guvernului

lista hotăricircrilor și lista deciziilor adoptate pe parcursul anului 2013 Plus este reflectată lista

cauzelor rămase pe rol pendinte icircn procedura Agentului guvernamental la icircnceputul anului 2014

44 Lista cauzelor comunicate pe parcursul anului 2013 include (ordinea cronologică după data

comunicării Guvernului potrivit scrisorii de comunicare a Grefei Curții Europene)

86 de cauze COMUNICATE Nr de icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data depunerii cererii la Curtea Europeană

Data comunicării Guvernului (scrisoarea de comunicare)

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

148711 POPOVSCHI 27122010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 11 |

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

7445011 BANARI 25112011 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 OLEG SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 12 |

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

45 Lista hotăricircrilor pentru anul 2013 (ordinea cronologică)

19 de HOTĂRIcircRI

(18 cereri soluționate plus 1 icircn procedura rezervată) TITLUL CAUZEI Nr de

icircnregistrare

Data

adoptării

Formațiune

judiciară

Tipul hotăricircrii Definitivă

la

MITROFAN 5005407 15012013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15042013

IPATI 5540807 05022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

05052013

EDUARD POPA 1700807 12022013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

12052013

IURCU 3375910 09042013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

EREMIA ȘI ALȚII 356411 28052013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

28082013

BESLIU 2817810 09072013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

09072013

B 6138209 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

16102013

MUDRIC 7483910 16072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

16102013

MIHAIL GOREA 634311 23072013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

23102013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 13 |

DANALACHI 2566409 17092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

17122013

NA 1342406 24092013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

24122013

SEGHETI 3958407 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

15012014

TIMUS ȘI TARUS 7007711 15102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

15012014

STRUGARU 4472108 22102013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție echitabilă

22102013

AGURDINO SRL 735906 29102013 Cameră Satisfacție echitabilă 29012014

FEODOROV 4243406 29102013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

29012014

PIETRIS SA 6757610 03122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

03122013

CEACHIR

TAMARA

5011506 10122013 Cameră Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

10032014

LIPCAN 2282009 17122013 Comitet Admisibilitate fond și satisfacție

echitabilă

17122013

46 Lista deciziilor adoptate icircn anul 2013 (de asemenea icircn ordinea cronologică)

38 de DECIZII

(45 cereri soluționate) TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data

adoptării

finală la

Tipul deciziei Temei

GOSPODINOV 1793408 12022013 Radiere Reglementare amiabilă

CRISTEA 3075908 12032013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

USENCO 2435912 12032013 Radiere Reglementare amiabilă

AG 1311908 19032013 Inadmisibilă Vădit nefondată

CUPRIANOV 3411509 26032013 Inadmisibilă Neepuizare Vădit nefondată

GUSAR 3720402 30042013 Inadmisibilă Tardivă

BOGDAN ȘI CIORAP 4441705 3231806

14052013 Radiere Declarație unilaterală

URSU 2844705 04062013 Radiere Declarație unilaterală

FLOREAN 2817610 04062013 Radiere Declarație unilaterală

LEONOVA 5253609 04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

MODRANGA ȘI ALȚII 3332806 3345506 7907

1327907

1615107 2423507

3609507

5653307 250409

2393009

04062013 Radiere Declarație unilaterală

IPATI ȘI TIUVILDINA 5141109 6467710

04062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SARUPICI GANEA ȘI

GHERSCOVICI

3718703

1857708

11062013 Inadmisibilă Neepuizare

SALCIENI SRL 2585012 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

CODRUL SRL 155610 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

RED NORD-VEST SA 294607 18062013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BOGDANOVICI

3543608 17092013 Radiere Declarație unilaterală

SPERCIUC 1693806 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

BANARI 7445011 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

APOSTOLACHI 3248109 17092013 Radiere Redresare

LIVADARI 4761910 17092013 Radiere Reglementare amiabilă

COROTCHI 5016606 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

BARANOV 2093505 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 14 |

ARABADJI 2562006 17092013 Inadmisibilă Neepuizare

CUCOS 6016809 17092013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

ANTOCI 920908 17092013 Radiere Declarație unilaterală

ZIMINOV 5097710 01102013 Inadmisibilă Vădit nefondată

COLESNIC 331211 01102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

SOCIETATEA ROMAcircNĂ DE TELEVIZIUNE

3639808 15102013 Radiere Reglementare amiabilă

ZMUNCILA

819709 22102013 Radiere Nu mai este susținută de reclamant

TRIFAUTAN 5142709 12112013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

CHIRIACOV ȘI

FURCULIȚĂ

3068308

1011109

12112013 Radiere Declarație unilaterală

DRUJCO 1597407 12112013 Inadmisibilă Vădit nefondată

UNCU ȘI ALȚII 2674008 26112013 Radiere Declarație unilaterală

SCHERLET ȘI ALȚII 1343106

1275507

3725907

26112013 Radiere Declarație unilaterală

DIONYSOS MERENI ȘI

ALȚII

1342006 03122013 Radiere Redresare

POPOVSCHI 148711 03122013 Radiere Reglementare amiabilă

BLIC 873807 03122013 Inadmisibilă Pierderea statutului de victimă

47 Lista cauzelor rămase pe rol (pendinte icircn procedura Agentului guvernamental) la icircnceputul

anului 2014 (ordinea cronologică după data comunicării)

274 de cereri PENDINTE icircn procedura Agentului guvernamental

(inclusiv comunicate picircnă la icircnceputul anului și pe parcursul anului 2013) Nr de

icircnregistrare

TITLUL CAUZEI Data

depunerii

cererii

Data

comunicării

571103 PAVLOVICI 13122002 28092004

3189303 PROCON SRL 07072003 01022007

3657006 VRABIE 24082006 14112007

1806805 MARIANOV 07042005 16112007

3674305 PLATON 29092005 19122007

2865005 DRONIC 27072005 11022008

4730607 NINESCU 26102007 12022008

3438207 TRIPADUS 07082007 29022008

531406 ZELINSCHI 26012006 14052008

1789108 FUNDATIA PENTRU COPII SPERANTA 06042008 27062008

1082306 BONDARENCO 03032006 05092008

691408 CAZACU 24012008 10102008

2777305 CONSOCIVIL SA 15072005 17112008

1985406 MUNCITORUL GROSUL 21042006 17112008

1242905 CTSP ARICIUL ȘI ALȚII 23032005 04122008

5085708 TOPOROVSCHI 09042008 15122008

4201006 DELI 26082006 16122008

1660206 NEGURA ȘI ALȚII 15042006 20012009

1904206 CHISTOL 29042006 23012009

4474308 MATASARU (II) 22082008 15042009

2025309 MATASARU (IV) 20042009 23042009

1287504 GRUSCA 26112003 15052009

2539709 D ȘI N 15052009 26062009

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 15 |

920408 STRAISTEANU ȘI AGACHI 14022008 27082009

108909 POCASOVSCHI ȘI MIHAILA 19122009 20102009

2104006 PROHOROV 06052006 12112009

1325807 MUNTEAN ANATOLIE 04032007 12112009

1531007 GUȚULEAC 17032007 12112009

920908 ANTOCI 31012008 12112009

1789908 BOTEZATU 21032008 12112009

1960708 VASILASCO 04042008 12112009

1960408 DUCA ȘI HAREA 07042008 12112009

2226708 MALAI 08042008 12112009

2835508 PADURARU 29052008 12112009

4334608 BOTNARU 06082008 12112009

1798609 PARASCA 18032009 12112009

5090508 CHIRICA - 12112009

1328107 DĂNILĂ - 12112009

2780707 DOBROVOLSCHI - 12112009

2740406 GINCU - 12112009

1333307 GLOBA - 12112009

4601107 GRIGOREȚ - 12112009

2775905 IRIZAN ȘI REZAN - 12112009

1332207 NACU - 12112009

4082106 MURZACOV ȘI ALȚII 02102006 20012014

785106 STIHARI - 12112009

784706 TIcircRNOVEȚCHI - 12112009

2274307 JOMIR ȘI OTGON 20042007 07122009

5088608 ICHIM 07102008 09122009

6145808 TITAN-TOTAL GROUP SRL 07102008 09122009

4241606 ZIAUNYS 13112006 05012010

3224207 POSTOLIUC 08062007 05012010

4121907 PAVLICENCO 10092007 13012010

2403208 IONEL 14042008 14012010

3643808 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR 1 25072008 14012010

2375507 BUZADJI 27052007 18012010

3105204 VOLTMAN 10072004 08032010

3887503 BUROV 20112003 15032010

3608407 BURGHELEA 08082007 17032010

1009410 MATCENCO 18022010 17032010

1195507 UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAȚIONALIZATORILOR lsquoINOVATORULrsquo

ȘI UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

23042007 30032010

1113810 MOZER 24022010 01042010

533406 GHEORGHITA 16012006 30042010

1923408 GUTUL 28032008 30042010

5481308 FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI SA 12112008 30042010

115310 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

115810 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

31510 ANTONOV BALUTA ȘI BEZRODNII 23122009 03052010

2775605 URECHEAN 26072005 02062010

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 16 |

7695701 BRAGA 14112001 01072010

4810807 BESLEAGA 01112007 15072010

1796308 SAVCA 07042008 15072010

3281308 RAIA 18062008 21072010

818909 STETCO 06022009 21072010

1799209 RUSU LINTAX SRL 18032009 21072010

2291709 JOVMIR 13042009 21072010

2444609 IURII 23042009 21072010

4082709 BUZURIN 20072009 21072010

4471910 GILANOV 30072010 30072010

2091905 COCU ȘI CALANTIEV 16052005 27082010

4073810 RED UNION FENOSA SA 08062010 31082010

3750905 TOPAL 15102005 20102010

4478705 PETRO-M SRL ȘI RINAX-TVR SRL 25112005 20102010

4204405 EUROPA-TRUST SRL 24112005 21102010

379205 SOBIESKI-CAMERZAN 08122004 28102010

2322505 CALANCEA ȘI ALȚII 10062005 04112010

3307404 SAVOCICO 20072004 18112010

1225706 TOPAL 14032006 18112010

4287805 SOLARI 09112005 01122010

2897306 TERENTIEV 13052006 01122010

3584009 BULGARU 18062009 01122010

3676306 BIROUL NOTARIAL PRIVAT lsquoTROFIM PRIGALĂrsquo 17082006 07122010

2273507 CORNEA 07052007 21122010

1883508 SOITU 31012008 11012011

5985009 STEPULEAC (GHEORGHE) 02092009 11012011

5007307 RADU 27102007 12012011

4408508 STRATAN 02092008 14012011

4340408 GRACIOVA 03092008 14012011

5253309 INDRICEAN 16092009 14012011

1793508 ROBULET 26022008 18012011

2404209 CEREALE FLOR SA 22042009 21012011

4257209 BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 OTHERS 27072009 21012011

6016809 CUCOS 06112009 21012011

315910 ROSCA 22122009 21012011

6563710 MITROPOLIA BASARABIEI ȘI PAROHIA lsquoNASTEREA MAICII DOMNULUIrsquo TELENESTI

19112010 21012011

1798909 ZAHARIA 00002009 21012011

34209 MUHIN 27112008 01022011

1409206 CIORAP 14022006 04022011

2909606 NORD-UNIVERSAL SRL 24062006 31032011

3980406 LADY SRL 03102006 31032011

4568207 BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ȘI IAMPOLSCHI 18102007 01042011

4802710 LE BRIDGE CORPORATION LTD SRL 17082010 01042011

4780407 GUTU 29102007 20042011

1594411 VASILICIUC 28022011 12052011

84409 AVTUDOV ȘI ALȚII - 13052011

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 17 |

3829208 VOLOC ȘI ALȚII - 13052011

1135306 SISANOV 31012005 16052011

506708 VIRPROD-LUX SRL 14122007 16052011

2671008 TONCU 07052008 16052011

3247609 VIERU 03072009 24052011

4635108 MELNIC 06092008 27052011

4275709 PROMO LEX ȘI ALȚII 03082009 27052011

4550409 DONTRUT SRL 12082009 27052011

5479110 POVESTCA (II) 13092010 27052011

4256509 GROSUL 24072009 24062011

3515310 TV-ZAVTONI II 11062010 24062011

1066108 KOMMERSANT MOLDOVY (II) 23012008 11072011

5411509 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5570709 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

5577009 COMPANII AERIENE 02102009 12072011

2834708 DMITRIEVA 00002008 13072011

4429809 THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE 17082009 02092011

883009 GLUSENCO - 13092011

5220510 NICHIFOR 30082010 19092011

4486211 PLESCA 07072011 19092011

1858911 SPINU 24122009 20092011

2555510 PASCARI 26042010 20092011

4222411 ERIOMENCO 01072011 24102011

3817808 POPOVICI (NO 2) 11082008 07122011

316810 MATASARU 07012010 07122011

4197111 LEBEDINSCHI 23062011 09122011

7544811 JUGANARU 24112011 12122011

2325806 CARPALA 15052006 14122011

347306 TCACI 04012006 16122011

1646308 SANDU 19032008 16122011

6407511 ELITOV 10072011 16122011

3416811 MUNTEANU 01062011 05012012

4142107 COPOSCIU 04092007 25012012

2274106 GAVRILITA 19052006 30012012

2412911 RADU 15042011 27022012

1327407 ROMAN 15032007 21032012

5015706 MANGIR ȘI ALȚII 01122006 20042012

331211 COLESNIC 24122010 20042012

5687511 MANOLI 17082011 20042012

5947411 BALAKIN ȘI RIMSCHI 16092011 20042012

164912 BALAKIN ȘI RIMSCHI - 20042012

6952710 VASILCA 11112010 25042012

2561406 CEBOTAR ȘI TANASOGLO 31052006 01062012

28707 KENZIE GLOBAL LIMITED LTD 27122006 04062012

1795308 PARENIUC 11032008 04062012

1603110 CARACET 03032010 14062012

3615708 GRAFESCOLO SRL 11072008 05072012

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 18 |

1291812 ELECTRONSERVICE-NORD SA 23122011 05072012

1808107 COLESNIC 18042007 12102012

1220308 INVESTPRIVATBANK SA 06032008 12102012

2962609 TABACARU 18052009 12102012

4257409 GUTU 25072009 12102012

5638610 ROTARU 10092010 12102012

4550609 PECOTOX-AIR SRL 10082009 24102012

4474508 NEAMTU 29082008 31102012

3820210 LUNCASU 22062010 19112012

4292110 MOSCALCIUC 15072010 19112012

6758110 CHIRIAC (1) 16112010 22112012

324611 ERHAN 29122010 22112012

1079011 GRAJDIANU 04022011 22112012

3540111 CHIRIAC (2) 06062011 22112012

6478511 REPESCU ȘI REPESCO 30052011 28112012

3418111 ZAGREBELNII 31052011 28112012

6956410 VEH 15112010 03122012

4367709 STEPULEAC SERGIU 12082009 04122012

3671610 VARTIC 09062010 05122012

4729407 NACAI 29102007 07122012

3282908 GRECU 25032008 07122012

2843108 CONEV 07052008 07122012

5580908 KARALAR 14112008 07122012

1792311 PISLARI 02032011 07122012

4474408 GORGAN 29082008 10122012

4517508 SARA 29082008 10122012

4884111 FILIN 25072011 13122012

2973207 GALAIDA 03072007 07012013

3672410 COLOBISCO 12102010 07012013

4738407 ASDAC 19092007 24012013

4637210 MALANCEA 02082010 24012013

3864906 SANDU ȘI ALȚII 06092006 24012013

971306 SANDU ȘI ALȚII 08022006 24012013

1832706 SANDU ȘI ALȚII 14042006 24012013

710506 SANDU ȘI ALȚII 20012006 24012013

4157404 SANDU ȘI ALȚII 25102004 24012013

4157304 SANDU ȘI ALȚII 26102004 24012013

4156904 SANDU ȘI ALȚII 28102004 24012013

5661808 BERZAN 22112008 25012013

5746808 PANTELEICIUC 27112008 25012013

3937409 DUB 08072009 25012013

883310 TOTCHI ȘI ALȚII 29012010 25012013

2817110 TRETIACOV ȘI ALȚII 30042010 25012013

5391811 VELESCO 15082011 25012013

6238011 EFROS 05102011 25012013

6595311 NAVROTKI 08102011 25012013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 19 |

2103405 SANDU ȘI ALȚII 24052005 25012013

6952810 STOMATII 13112010 05022013

3369412 REZANOV 16052013 05022013

76913 TOCARENCO 12122012 14022013

2857307 TUDORACHI 24042007 28022013

4618208 LAZU 10092008 01032013

445709 BELCENCOV 06012009 01032013

4165408 URECHEAN 01072008 04032013

6142808 URECHEAN 12112008 04032013

1166613 AGHENIE ȘI ALȚII 19012013 21032013

67913 VERETCO 10122012 25032013

1173509 CORNEI 12022009 12042013

3514910 NEDELCU 14062010 17052013

3174703 RAVLO 02072003 21052013

1870610 NIHOLAT 24032010 21052013

3251009 CAZANBAEV 12062009 22052013

6105011 MESCEREACOV 19092011 22052013

1346307 APCOV 26032007 23052013

6257809 CIOBANU 14112009 23052013

2416311 CRISTIOGLO 01042011 23052013

3320011 OKOLISAN 15042011 23052013

800608 IOVANOVSKI 23012008 24052013

62913 LUPACESCU 10122012 24052013

120305 SOYMA 28122004 28052013

3252810 BERBER 05052010 31052013

5360310 MITU ȘI ALȚII 03092010 31052013

2676412 ROTARU VICTOR 24042012 10012014

5047311 PASA 01082011 31052013

6982911 CIOBANU 25102011 31052013

3370812 IP 21052012 31052013

3955312 DOROSEVA 12062012 31052013

477109 MORARI 12112008 10062013

717009 SPRIDONOV 10012009 10062013

4776409 STADNITCHI 18062009 21062013

4636710 CEBOTAR 02082010 21062013

7634511 FIODOROV amp CO SRL 24112011 21062013

485312 POPOVICI (GILCA) 13012012 21062013

2292709 CODREANU 28042009 26062013

1701507 LISNIC 04042007 02072013

814107 MOCANU ȘI ALȚII 26012007 18072013

2693109 COROI 11052009 18072013

4874709 LISNIC NICOLAE amp CO 04062009 18072013

3327612 FLOREA 22052012 18072013

3076213 IASCININA 14042013 18072013

723207 CIORAP 15112008 22072013

205007 BARBANT 29122006 06092013

4900808 IPATE (2) 10092008 06092013

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 20 |

7573212 GURITANU 16112012 09092013

4324213 CLIPA 27052013 09092013

1807207 ZLATIN 26042007 11092013

2277507 SNEGUR 26042007 11092013

5410407 FURTUNA 07122007 20092013

3784713 LARI 26042013 20092013

7702912 DUMINICA 22112012 24092013

2296613 STEFOGLO 12032003 15102013

3839705 DOROGAN 17102005 15102013

2817310 SILVESTRU 14052010 15102013

6306712 MUNTEANU 18092012 17102013

6531109 MORARI 01122009 23102013

4213912 PISARI 01072012 25102013

1342106 MORGOCI 23032006 29102013

1489607 RESELIAN 30032007 29102013

3437407 SVARCIUC 01082007 30102013

3634808 CHIRICA 18072008 30102013

1172609 NICOLSCHI 09022009 31102013

2106111 PISAROGLU 15032011 20112013

48 O categorie distinctă de cauze pe rol constituie spețele icircn care Curtea Europeană a rezervat

chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenție Icircn astfel de cauze după o hotăricircre dată icircn ordine

contencioasă prin care s-a soluționat fondul și admisibilitate (hotăricircre principală) Curtea

Europeană consideră că nu poate să se pronunțe asupra icircntrebării satisfacțiilor echitabile și rezervă

icircn icircntregime sau parțial această chestiune Părțile (Guvernul și reclamantul) ulterior sunt icircnvitați

să-și prezinte poziția vizavi de o soluție amiabilă ori să se expună icircn ordinea litigioasă asupra

pretențiilor de satisfacție echitabilă (a se vedea pentru detalii sect 36 deasupra) Aceste proceduri

rezervate deși atipice Agentul guvernamental la fel le tratează ca proceduri pe rol (pendinte) și

le include icircn Raportul de dare de seamă De menționat că odată expirate termenii de prezentare a

comentariilor (de obicei trei luni după devenirea definită a hotăricircrii principale) și după o rundă de

contra-comentarii și replici icircntre părți cazul icircntră reportat icircn atenția aceleiași formațiuni

judiciare care a pronunțat hotăricircrea principală Din aceste considerente aceste proceduri sunt

expuse separat

49 Icircn anul 2013 mai sunt pendinte 5 astfel de cauze Icircn toate cauzele părțile au prezentat poziția

inclusiv icircn runda de schimb de comentarii și replici

5 cauze pendinte icircn PROCEDURA REZERVATĂ TITLUL CAUZEI Nr de icircnregistrare Data hotăricircrii principale Data rămicircnerii definitive

TUDOR-AUTO SRL ȘI TRIPLU-TUDOR SRL 2788804 09122008 09032009

EUGENIA ȘI DOINA DUCA 7507 03032009 03062009

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII 2557508 13092011 13122011

NORMA SRL 3850308 03112011 03112011

OJOG ȘI ALȚII 198806 13122011 13122011

50 Deci din punct de vedere statistic la numărul de 274 de cauze comunicate Guvernului și

pendinte icircn procedura Agentului guvernamental se adaugă aceste 5 cauze Astfel numărul total de

cauze pendinte și comunicate Guvernului constituie 279 de cereri

51 Icircn mare parte la cererile indicate mai sus și Guvernul și reclamanții și-au expus poziție (fie

icircn ordinea contencioasă fie icircn ordinea amiabilă) Cauzele fiind alocate formațiunilor judiciare sunt

Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

| 21 |

plasate pe listele de examinare a Curții Europene Data și timpul adoptării soluțiilor nu sunt

previzibile și se apreciază icircn fiecare caz icircn mod individual icircn dependență de categoria cauzei

caracterul icircncălcărilor pretinse caracterul prioritar acordat de Curtea Europeană etapa procesuală

evoluția la nivel național etc

52 Icircn următoarele 36 de cauze din acele comunicate Guvernului picircnă la finele anului 2013 se

așteaptă comentarii pentru lunile ianuarie februarie martie și mai anul 2014 Luncasu Furtuna

Matasaru Tretiacov Și Alții Nedelcu Zlatin Snegur Ipate (2) Lari Duminica Doroseva

Panteleiciuc Ciobanu Cebotar Și Tanasoglo Guritanu Clipa Barbant Stefoglo Silvestru

Dorogan Munteanu Furtuna Duminica Morgoci Reselian Morari Svarciuc Nicolschi

Chirica Pisari Marianov Guritanu Sandu Și Alții Pisaroglu Rotaru Victor Numărul acestora

va crește odată cu comunicarea altor cauze pe parcursul anului 2014

53 Icircn linii generale pe parcursul anului 2013 oficiul Agentului Guvernamental icircn sfera de

reprezentare a procesat prin prezentarea de comentarii observații declarații traduceri descrierea

de evoluții circa 223 de cauze Restul comentariilor au fost prezentate icircn anii precedenți

Impactul financiar (suma satisfacțiilor echitabile achitate icircn anul de referință)

54 Din momentul icircn care unul din criterii de evaluare a situației cu domeniul de reprezentare a

intereselor Guvernului constituie suma satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană icircn spețele

icircmpotriva Republicii Moldova Agentul guvernamental prezintă următoarele date statistice la acest

capitol

55 A se nota de la icircnceput că acordarea de satisfacții echitabile prin obligarea Guvernului la

plata compensațiilor bănești reprezintă una din mai multe soluții ale Curții Europene icircn vederea

reparării de prejudicii cauzate reclamanților prin icircncălcarea Convenției Deși este unul din

elemente totuși sumele financiare la care a fost obligat Guvernul pe parcursul perioadei de

referință nu constituie un criteriu principal de evaluare a situației Icircn acest sens este necesar de

reamintit că obligarea Guvernului la plata banilor cu titlu de satisfacție echitabilă potrivit

Articolului 41 din Convenție ca o modalitate de sancționare cu caracter internațional se aplică de

Curtea Europeană doar atunci cicircnd o altă modalitate de remediere a icircncălcărilor nu este posibilă

56 Astfel potrivit dreptului internațional de care se conduce Curtea Europeană ca principiu de

bază a reparației constituie restitutio in integrum care se aplică ca regulă5 (a se vedea exemple de

reparație prin restitutio in integrum icircn cauzele Gurov Dacia SRL (cu privire la satisfacție

echitabilă) Doar icircn ipoteza icircn care o altă formă de reparație nu este posibilă instanța de la

Strasbourg acordă despăgubiri bănești6 Icircn cele din urmă ca o altă modalitate de reparație Curtea

Europeană aplică principiul shame amp blame considericircnd icircn anum