Click here to load reader

Raport consolidat - · PDF fileSTRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI 2016-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI 2050 Raport consolidat al sesiunilor de lucru din cadrul procesului consultativ

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport consolidat - · PDF fileSTRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI 2016-2030, CU...

 • STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI

  2016-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI 2050

  Raport consolidat

  al sesiunilor de lucru

  din cadrul procesului consultativ

  al etapei de analiză calitativă

  a sectorului energetic românesc

  15 iulie 2016

 • Pagina 1

  Cuprins

  CUPRINS............................................................................................................................. 1

  LISTA ABREVIERILOR ȘI PRESCURTĂRILOR ....................................................... 5

  DEFINIȚII ........................................................................................................................... 8

  SUMAR .............................................................................................................................. 18

  CONSIDERAȚII METODOLOGICE ...................................................................................... 18

  CONȚINUTUL DEZBATERILOR ......................................................................................... 19

  Guvernanța sectorului energetic ................................................................................. 19

  Securitate și diplomație energetică .............................................................................. 20

  Priorități de investiții .................................................................................................. 21

  Mix energetic ............................................................................................................... 22

  Alte aspecte importante discutate în sesiunile de lucru .............................................. 23

  PRECIZĂRI METODOLOGICE ................................................................................... 24

  ENERGIE ELECTRICĂ ................................................................................................... 28

  ELEMENTE DE CONTEXT .................................................................................................. 28

  ROLUL STATULUI ÎN SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE ..................................................... 29

  Statul ca reglementator și statul ca proprietar de active ............................................. 29

  Rolul de reglementare al statului în sectorul energiei electrice .................................. 30

  Politici fiscale și scheme de sprijin pentru producția de electricitate .......................... 30

  Proprietatea rețelelor de transport și distribuție ......................................................... 32

  Proprietatea capacităților de producție ........................................................................ 32

  CONSUMUL ȘI MIXUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ................................................................ 33

  Elemente de diagnoză – stadiul actual ........................................................................ 33

  Aspecte legate de capacitățile instalate și disponibile în SEN ..................................... 34

  Tendințe ale structurii consumului de energie electrică ............................................. 36

  Energia nucleară în România ...................................................................................... 37

  Tendințe ale mixului de generare: combustibili fosili ................................................. 39

  Tendințe ale mixului de generare: surse regenerabile de energie ................................ 41

  TRANSPORTUL ȘI PIAȚA ENERGIEI ELECTRICE ................................................................. 43

  Stadiul actual și planul de dezvoltare al rețelei electrice de transport ........................ 43

  Codurile tehnice de rețea și codul comercial de echilibrare ......................................... 44

  Capacităţi şi mecanisme de echilibrare a pieței de energie electrică ............................ 46

  Tehnologii de stocare a energiei electrice ..................................................................... 47

  Necesitatea unei piețe de capacități pentru asigurarea adecvanței ............................. 48

 • Pagina 2

  Integrarea pieței de energie electrică cu piața gazului natural ................................... 48

  Riscul de infrastructură critică la nivelul RET .......................................................... 49

  PIAȚA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL ....................................... 50

  Interconectarea SEN cu sistemele electroenergetice ale statelor vecine ...................... 50

  Cuplarea piețelor de energie electrică din regiune ....................................................... 51

  Competitivitatea energiei electrice produse în România la nivel regional .................. 52

  Competititvitatea serviciilor de sistem ........................................................................ 53

  Balanţa import-export de energie electrică .................................................................. 53

  DISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ......................................................... 54

  Stadiul actual și planuri de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție ................... 54

  Evoluţia producţiei descentralizate de energie electrică .............................................. 56

  Impactul electrificării transporturilor asupra RED .................................................... 57

  Impactul încălzirii și al răcirii electrice asupra RED .................................................. 59

  Despre monopolul natural al rețelelor de distribuție .................................................. 60

  Infrastructura critică la nivelul RED ......................................................................... 61

  Furnizarea energiei electrice ........................................................................................ 62

  ȚIȚEI, PRODUSE PETROLIERE ȘI GAZ NATURAL ............................................. 63

  ELEMENTE DE CONTEXT INTERNAȚIONAL ...................................................................... 63

  Prețul țițeiului – mecanism de formare și nivel .......................................................... 63

  Prețul gazului natural – mecanisme de formare și nivel ............................................ 65

  Impactul noilor tehnologii în segmentul upstream ..................................................... 68

  Impactul noilor tehnologii în segmentul downstream: petrolul .................................. 68

  Impactul noilor tehnologii în segmentul downstream: gazele naturale ...................... 70

  Politicile de combatere a schimbărilor climatice .......................................................... 71

  INDUSTRIA DE ȚIȚEI ȘI GAZ NATURAL ÎN ROMÂNIA: SCURT ISTORIC ............................. 73

  STRUCTURA PRODUCȚIEI ȘI TENDINȚE ALE CONSUMULUI DE ȚIȚEI ȘI GAZ NATURAL .... 75

  Producția, consumul și comerțul extern cu țiței și produse petroliere ....................... 75

  Producția, consumul și comerțul internațional cu gaz natural .................................. 77

  Tendințe de consum al produselor petroliere și gazului natural ................................. 78

  GESTIONAREA RESURSELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZ NATURAL DIN ROMÂNIA .......................... 80

  Resursele și rezervele de țiței și gaz natural ................................................................ 80

  Aspecte ale activității de explorare .............................................................................. 81

  Tendințe ale producției țițeiului și gazului natural în România ................................ 82

  POLITICI FISCALE CU IMPACT ASUPRA CERERII ȘI A OFERTEI .......................................... 84

  Principii și obiective de definire a cadrului fiscal ........................................................ 84

  Cadrul fiscal al segmentului upstream: abordarea statului român ............................. 85

 • Pagina 3

  Accizarea carburanților ............................................................................................... 86

  Accizarea gazului natural ........................................................................................... 87

  TRANSPORTUL ȚIȚEIULUI, PRELUCRAREA ȘI DISTRIBUȚIA PRODUSELOR PETROLIERE .... 88

  Sistemul Național de Transport al Țițeiului ............................................................... 88

  Prelucrarea țițeiului și transportul produselor petroliere ........................................... 89

  Aspecte legate de stocurile strategice de carburanți .................................................... 90

  Distribuția și comercializarea carburanților ............................................................... 91

  TRANSPORTUL INTERN, STOCAREA ȘI DISTRIBUȚIA GAZULUI NATURAL ........................ 92

  Sistemul Național de Transport al Gazului Natural .................................................. 92

  Stocarea și distribuția gazului natural ........................................................................ 94

  LIBERALIZAREA PIEȚEI GAZULUI NATURAL .................................................................... 95

  Liberalizarea prețului gaz

Search related