Raport CSR 2015 - og CSR/CSR Rapport 2015 PL.pdf  CSR to skr³t od pochodz…cego z j™zyka angielskiego

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport CSR 2015 - og CSR/CSR Rapport 2015 PL.pdf  CSR to skr³t od pochodz…cego z...

Raport CSR 2015

Big enough to matter Small enough to care

CSR to skrt od pochodzcego z jzyka angielskiego wyraenia corporate social responsibility (spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw) i czsto jest stosowany przez midzynarodowe organizacje zajmujce si wyznaczaniem standardw raportowania spoecznego przez przedsibiorstwa. Odpowiedzialno ta obejmuje kwestie ekonomiczne, rodowiskowe i spoeczne. Ekonomia: Opracowujemy i prowadzimy poprawn i zdrow dziaalno gospodarcz, zapewniajc naszym klientom optymalne procesy, produkty oraz najnowsz wiedz. rodowisko naturalne: Do produkcji naszych wyrobw staramy si tworzy najlepsze i najbardziej ekologiczne rozwizania, a take szerzy dobre praktyki. Spoeczestwo: Zapewniamy naszym pracownikom najlepsze moliwoci pracy i rozwoju, a take staramy si tworzy lepsze warunki dla podmiotw trzecich, zarwno w perspektywie lokalnej, jak i midzynarodowej. W razie pyta lub uwag prosimy o kontakt z Pi Byrial (pb@eltwin.dk)

CSR

Raport CSR 2015

Raport CSR 2015

Eltwin to przedsibiorstwo midzynarodowe, prowadzce swoj dziaalno w trzech dziedzinach: falownikw, softstarterw i sensorw. Naszym celem jest zapewnianie wysokiej jakoci, innowacyjnych produktw i rozwiza dla infrastruktury energetycznej. Podstaw dziaalnoci Eltwin Group jest dogbna wiedza w zakresie rozwoju produktw, procesw produkcyjnych i marketingu.

Wizj firmy Eltwin jest tworzenie wiatowej klasy zrwnowaonych

rozwiza energetycznych.

CSR

Zakresy dziaalnoci

Zrwnowaone rozwizania

Gwnym celem firmy Eltwin jest tworzenie wartoci dla klientw i wacicieli, co oczywicie rwnie wie si z zaangaowaniem w kwestie spoeczne. Wyroby firmy s produkowane z myl o ochronie rodowiska naturalnego. Opracowujemy produkty o jak najwikszej skutecznoci i wydajnoci energetycznej, dbajc rwnie o to, aby ich poszczeglne czci byy przeznaczone do wtrnego wykorzystania. Firma Eltwin prowadzi otwart i obiektywn dokumentacj swoich dziaa na rzecz zrwnowaonego rozwoju. Chcemy przejmowa odpowiedzialno spoeczn, w ramach ktrej zobowizujemy si wspiera naszych klientw w kwestiach zrwnowaonego rozwoju. Dlatego te zdecydowalimy si na certyfikacj zgodnie z duskim standardem odpowiedzialnoci spoecznej ISO49001. 7 gwnych zasad ISO49001 znajduje odzwierciedlenie w wartociach wyznawanych przez nasz firm.

CSR

Raport CSR 2015

Komunikacja Dlaczego cele Co jakie dziaania na rzecz CSR Kto zainteresowane podmioty Kiedy okazje Jak styl i ton Gdzie media

Kierownictwo, wizja i wartoci Dobre zwyczaje kierownicze Tworzenie polityki, procedur i wytycznych dla CSR Zaangaowanie spoeczne w praktyce

Innowacje CSR Nowe procesy Nowe produkty/usugi i modele biznesowe z profilem CSR

Dziaania na rzecz rodowiska Zapobieganie zanieczyszczeniu Minimalizacja odpadw Redukcja zuycia materiaw i energii Kierownictwo w zakresie rodowiska naturalnego

Dziaania spoeczne Partnerstwa Wsppraca z uczelniami Wsparcie spoeczne Dotacje i sponsoring

Dziaania w ramach acucha dostaw Ocena ryzyka Wytyczne Wymogi dla dostawcw Wsppraca

Dziaania na rzecz klientw Wymagania ze strony klientw Dialog z klientami Oznakowanie produktw

Dialog z zainteresowanymi podmiotami Identyfikacja i kontrola Dialog i wdroenie Komunikacja

Dziaania na rzecz pracownikw Zapobieganie Utrzymywanie Integracja

Dziaania Raport CSR 2015

Firma Eltwin przejmuje odpowiedzialno za wpyw swojej dziaalnoci na spoeczestwo i rodowisko naturalne. Za porednictwem naszych wartoci: wspieramy zrwnowaony rozwj, w tym zdrowie i dobrobyt spoeczestwa, uwzgldniamy oczekiwania naszych kontrahentw, przestrzegamy obowizujcych przepisw i midzynarodowych kodeksw, odpowiedzialno spoeczna jest integraln czci koncernu i stanowi podstaw naszych relacji z pracownikami, klientami, dostawcami i innymi kontrahentami.

Nasze wpywy Paliwa kopalne: - olej napdowy - benzyna Energia elektryczna: - prd Energia cieplna Woda Gaz Odpady: - palne - papier i tektura - niebezpieczne dla rodowiska - metale - elektronika - plastik twardy i mikki - substancje chemiczne

Raport CSR 2015 Dobre kierownictwo

Wybr i rozwj dostawcw

Przestrzeganie Kodeksu Postpowania jest odpowiedzialnoci zbiorow. Wsppracujemy z dostawcami z caego wiata, a niektrzy z nich produkuj w innych warunkach ni obowizujce w Danii i innych pastwach zachodnich. Dlatego te w ramach kooperacji, dialogu i kontroli staramy si zagwarantowa, aby w przedsibiorstwach, od ktrych nabywamy nasze towary, na bieco wprowadzane byy ulepszenia. Dziaania te realizujemy midzy innymi za pomoc szeregu wymogw stawianych naszym dostawcom odnonie praw czowieka oraz midzynarodowych praw pracowniczych.

Dobre kierownictwo

Raport CSR 2015

Nasz gwn zasad jest szacunek dla naszych pracownikw i ich praw czowieka. Opiera si ona na: Unikaniu nierwnego traktowania pracownikw w zwizku z ich zatrudnieniem i wykonywan prac ze wzgldu na ich pe, ras, religi, wiek, upoledzenie, orientacj seksualn, narodowo, pogldy polityczne, pochodzenie spoeczne lub etniczne. Nasi pracownicy w adnym wypadku nie mog szykanowa ani dyskryminowa swoich wsppracownikw ani kontrahentw. Szanujemy prawo pracownikw do reprezentacji przez zwizki zawodowe i inne przedstawicielstwa pracownicze oraz prawo do ukadw zbiorowych. Wynagrodzenia i kompensaty s wypacane zgodnie z umow i w terminie. Nagradzamy dobr prac i wyjtkowe zaangaowanie. Minimalny wiek pracownikw zatrudnionych w naszych przedsibiorstwach wynosi 15 lat. Nigdy nie zatrudniamy osb objtych obowizkiem uczszczania do szkoy. Te same wymogi stawiamy naszym dostawcom i innym kontrahentom. Nie zezwalamy na nielegaln prac ani prac przymusow. Zasada ta obowizuje zarwno nasze przedsibiorstwo, jak i wszystkich dostawcw i kontrahentw, z ktrymi wsppracujemy.

Prawa czowieka

Raport CSR 2015

Mineray pochodzce z regionw konfliktowych

Pragniemy umacnia uczciwe praktyki poprzez wiksze skupienie na prawach czowieka, w tym rwnie na przeciwdziaaniu korupcji, szantau i zatrudnianiu dzieci w ramach wszystkich naszych przedsiwzi, a ponadto ka nacisk na przestrzeganie praw czowieka w acuchu dostaw. Naszym gwnym celem zwizanym z CSR na rok 2015 jest otrzyma od 5 naszych najwikszych dostawcw owiadczenia o krajach pochodzenia komponentw, aby w perspektywie dugoterminowej adne wyroby produkowane i dostarczane przez firm Eltwin nie zawieray mineraw pochodzcych z regionw konfliktowych (Conflict Minerals), czyli cyny, tantalu, wolframu i zota z Demokratycznej Republiki Kongo (DRC) oraz okolicznych krajw i regionw.

Nasze osignicia: Owiadczenia od 6 najwikszych dostawcw

Prawa czowieka

Raport CSR 2015

Nasz gwn zasad jest utrzymywanie wysokich standardw w zakresie warunkw pracy we wszystkich zakadach przedsibiorstwa oraz zapewnianie pracownikom moliwoci rozwoju . Nasze dziaania w tym zakresie: Przedsiwzicia zapobiegawcze majce na celu zmniejszenie ryzyka wypadkw i dolegliwoci zwizanych z prac. Uwaamy, e dziaania na rzecz rozwoju kompetencji stanowi doskona podstaw do speniania aktualnych i przyszociowych wymogw. Zapewniamy naszym pracownikom moliwoci rozwoju swoich kompetencji celem poszerzenia moliwoci spoecznych i ekonomicznych.

Warunki pracy

Raport CSR 2015

Nieobecnoci i wypadki

Naszym celem CSR jest 0 wypadkw oraz maks. 2,0% nieobecnoci w pracy z powodu choroby. Chcemy pomaga naszym pracownikom w dbaniu o swoje zdrowie (fizyczne i psychiczne) i dobre samopoczucie. Pragniemy obniy liczb wypadkw i dolegliwoci spowodowanych prac m.in. poprzez przeprowadzanie w Eltwin Group oceny miejsca pracy (APV).

Nasze osignicia: Wypadki: 0 Nieobecnoci z powodu choroby: 1,06%

Warunki pracy

Raport CSR 2015

Uwaamy, e holistyczne podejcie do rodowiska naturalnego musi by nadrzdne zarwno w ramach rozwoju produktw, jak i procesw produkcyjnych, wyboru materiaw, transportu, funkcjonalnoci produktw oraz ich wtrnego wykorzystania. Podejmujemy nastpujce dziaania w tym zakresie: Naszym gwnym celem jest wyeliminowanie negatywnego wpywu naszej dziaalnoci na rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Gospodarujemy zasobami naturalnymi. Okrelamy ryzyko dla ludzi i rodowiska i dostosowujemy przepisy BHP. Opracowujemy efektywne energetycznie produkty i pracujemy nad wewntrznymi przedsiwziciami na rzecz ograniczenia wpywu klimatycznego.

rodowisko naturalne

Raport CSR 2015

Nasze osignicia: Produkcja bez wykorzystania papieru

Odpady

Celem firmy Eltwin na rok 2015 jest odnotowanie zyskw na koncie odpadw. Pragniemy go zrealizowa poprzez ograniczenie iloci odpadw z zakadw produkcyjnych i innych segmentw dziaalnoci oraz wtrne wykorzystanie jak najwikszych iloci odpadw dziki ich odpowiedniej segregacji. Celem firmy Eltwin na rok 2015 jest wtrne wykorzystanie przynajmniej 80% wszystkich odpadw poprzez szkolenia i informowanie pracownikw oraz nieprzerwane poszukiwanie moliwoci wtrnego wykorzystania odpadw.

rodowisko naturalne

Raport CSR 2015

Nasze osignicia: Plus na koncie odpadw Wtrne wykorzystanie 80,5%

Substancje chemiczne

Firma Eltwin na bieco wprowadza ulepszenia oraz zapobiegawcze oraz systematyczne przedsiwzicia w zakresie rodowiska pracy, ustanawiajc przy tym wysokie, ale osigalne cele. Celem firmy Eltwin na rok 2015 jest znale zamienniki dla przynajmniej dwch substancji chemicznych.

rodowisko naturalne

Raport CSR 2015

Nasze osignicia: Zamienniki dla 3 substancji chemicznych: Pasta do lutowania KOKI No Clean Flux N-Propanol Jet Melt Adhesive Delo Gum Redukcja: Loctite

Relacje biznesowe midzy Eltwin Group a kontrahentami opieraj si na nastpujcych wartociach: Wymagamy szczeroci i etyk