of 74 /74
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Echipa managerială

RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

RAPORT DE ACTIVITATE

PE

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Echipa managerială

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

1

ȚINTE STRATEGICE. OBIECTIVE SPECIFICE

Activitatea managerială derulată în semestrul I anul școlar 2016-2017a fost orientată

spre asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, pregătirii

lor temeinice pentru viaţă şi integrării cu succes în societate, prin atingerea

obiectivelor/țintelor strategice și de referință propuse în planul managerial:

OBIECTIVUL 1: Realizarea unui sistem educațional performant, echitabil și eficient

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate

2. Instituirea unei culturi a calităţii şi a eficienţei educaţionale furnizate de şcoală bazată pe

performanţă, racordată la nevoile comunităţii și la cerinţele europene

3. Crearea în şcoală a unui climat democratic, de siguranţă fizică şi psihică, disciplină,

responsabilitate; definirea cadrului pentru elevi, părinţi şi profesori;

4. Reducerea numărului de absențe, a riscului de abandon școlar; prevenirea violenței și

creșterea siguranței elevilor

OBIECTIVUL 2: Eficientizarea procesului instructiv-educativ

1. Dezvoltarea unui Curriculum la Decizia Şcolii şi a unui program de educaţie formală şi

informală în funcţie de nevoile integrării comunitare şi sociale generale, pornind de la

diagnosticul nevoilor individuale de educaţie; conceperea unui Centru de documentare şi

informare care să ofere cadrul adecvat pentru munca individuală și cea coordonată de

profesor;

2. Folosirea oportunităţilor finanţării pe bază de proiecte; formarea unor echipe de proiecte;

dezvoltarea competenţelor în managementul de proiect şi managementul financiar pentru

conducerea şcolii şi echipele de proiect.

OBIECTIVUL 3: Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii Liceului, prin

comunicarea activităților de impact; comunicarea și colaborarea cu comunitatea și mass-media

1. Intensificarea colaborării cu părinţii, bazată pe intervenţie comună în educaţie, cu

organizații nonguvernamentale, cu asociații culturale și sportive;

2. Asigurarea vizibilității activităților Liceului prin utilizarea site-ului și a platformei Moodle,

precum și prin ședințele cu părinții;

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

2

3. Colaborarea deschisă cu mass-media;

Asigurarea accesului la învățământ, prin crearea de șanse egale la educație.

OBIECTIVUL 4: Eficientizarea activității comisiilor metodice pe domenii funcționale

1. Încheierea de parteneriate locale sau străine benefice dezvoltării școlii și centrarea

resurselor financiare pe dotări cu mijloace moderne de învățământ

2. Îmbunătățirea activității comisiilor metodice; gestionarea eficientă a informațiilor și a

situațiilor interne și externe în comunicarea cu ISJ Cluj.

În alcătuirea prezentului raport am considerat că e utilă şi relevantă o abordare a

realizărilor şcolii grupate pe cele 3 domenii care constituie pilonii activității manageriale ai

unității de învățământ:Capacitatea organizaţională, Eficienţa educaţională (procesul

instructiv-educativ și activitatea comisiilor metodice), Managementul calităţii.

DOMENIUL I: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

I.1. Management strategic

Planul de dezvoltare instituţională al şcolii a fost revizuit şi adaptat astfel încât

scopurile, obiectivele şi programele rezultate din politicile şi strategiile europene, naţionale și

regionale să se regăsescă în strategia pe termen lung a instituţiei.

În elaborarea planului managerial al şcolii şi proiectarea activităţilor pe anul şcolar

2016-2017 s-a ţinut cont de prioritățile cuprinse în documentele strategice elaborate la nivel

național, local şi regional (PLAI, PRAI), prevederile actelor normative emise de MEN şi ISJ

Cluj şi s-a urmărit atingerea ţintelor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională.

Organigrama şcoliioglindește modul în care sunt organizate şi comunică sectoarele și

comisiile din școală.În proiectarea acesteias-a urmărit constituirea de comisii şi

compartimente care să respecte normativele în vigoare şi să asigure funcţionalitatea şcolii în

toate aspectele, precum şi relaţionarea eficientă a compartimentelor instituţiei.

Prin consultarea democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în școală şi

prin implicarea activă a întregului personal în viaţa şcolii s-a urmărit cunoaşterea, asumarea şi

respectarea de către toți angajații a reglementărilor interne, a modului de organizare şi de

luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare.

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017au continuat demersurile pentru a asigura o

comunicare şcoală-părinte eficientă, capabilă să furnizeze un feed-back real şi servicii

educaţionale adaptate nevoilor elevilor, părinţilor şi comunităţii. Acestea s-au concretizat

prin:

desfăşurarea sistematică a şedinţelor cu părinţii;

încurajarea şi sprijinirea constituirii şi funcţionării Asocaţiei Liceului „Nicolae

Bălcescu”, prin punerea la dispoziţia asociației a unui spaţiu de lucru, a sălii festive

pentru întâlnirile cu reprezentanţii părinţilor din toate clasele și a unei săli de servire a

mesei în regim de catering pentru elevii de la semiinternat;

programarea orelor pentru întâlnirile săptămânale dintre cadrele didactice şi părinţi;

disponibilitatea şi deschiderea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice de a răspunde

cerinţelor, observaţiilor şi sugestiilor părinţilor;

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

3

catalogul electronic pentru părinții care au dorit o informare sistematică în legătură

cu situația școlară a propriilor copii-elevi ai școlii noastre

transparență și comunicarea deschisă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu

reprezentantul părinţilor în CA și cu toți părinții care au avut sugestii și inițiative, sau

au solicitat audiențe și discuții pentru expunerea unor puncte de vedere privitoare la

derularea unor proiecte și la organizarea școlii;

Toate acestea au permis implicarea activă a părinţilor în luarea deciziilor privind întreaga

viaţă a şcolii.

I.2. Management operaţional

Documentele proiective pe termen scurt şi mediu la nivelul şcolii au fost elaborate ca

rezultat al propunerilor, discuţiilor, şi consultărilor care au avut loc în cadrul şedinţelor

Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, în şedinţe de catedră, comisia CEAC,

comisia diriginţilor, Consiliul Consultativ al părinţilor, sectorul financiar-contabil şi

administrativ, astfel încât planurile manageriale și proiectele școlii reflectă implicarea

majorității personalului şcolii în proiectarea strategiilor şi obiectivelor semestrului I al anului

şcolar 2016-2017.

Echipele de lucru şi comisiile din şcoală, sarcinile şi responsabilităţile acestora au fost

reactualizate și stabilite conform organigramei şcolii, și în concordanță cu interesul, calitățile

și capacităţile membrilor instituției. Dezbaterea și reactualizareaRegulamentului intern şi a

unor instrumente şi grafice de lucru au urmărit optimizarea activităţii din întreaga şcoală.

În vederea eficientizării activităţii din întreaga instituţie au fost revizuite sau elaborate

instrumente interne de lucru: decizii interne, fişe de atribuţii, planuri de măsuri, proceduri șia

fost actualizatăbaza de date electronică a şcolii.

Beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de şcoală au acces la informaţii ce privesc

curriculum-ul naţional, procesul de învăţământ, viaţa şcolii, fie prin comunicare directă, fie

prin intermediul paginii web a şcolii: www.balcescucj.ro.

Activităţile corespunzătoare managementului operaţional desfăşurate la începutul anului

şcolar 2016-2017 au vizat:

Pregătirea și organizarea spaţiilor de şcolarizare;

Procurarea, utilizarea şi completarea corectă a documentelor şcolare şi a actelor de

studii;

Păstrarea evidenţei şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;

Încadrarea cu personal didactic calificat conform metodologiilor în vigoare;

Organizarea colectivelor de elevi la clasele începătoare(pregătitoare, a V-a și a IX-a);

Numirea profesorilor diriginţi și a învățătoarelor la clasele pregătitoare;

Constituirea catedrelor de specialitate.

S-a urmărit o bună funcționare a cabinetului de consiliere psihopedagogică din şcoală,

care împreună cu diriginţii a asigurat servicii de consiliere şi de orientare şcolară şi

profesională pentru elevii şcolii.

Serviciile de consiliere oferite de consilierul școlarpe parcursul primului semestru s-au

desfăşurat la nivel individual şi de grup, numărul persoanelor care au beneficiat de acestea

fiind redate mai jos:

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

4

I. Număr persoane consiliate

a. Consiliere individuală

CATEGORIE

PERSOANE

CONSILIATE

INDIVIDUAL

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL

ELEVI 33 35 31

CADRE

DIDACTICE

9 8 8

PĂRINŢI 24 22 2

Din totalul elevilor / copiilor consiliaţi individual, număr de cazuri:

Rezolvate

Ameliorate 99

Nerezolvate

b. Consiliere de grup în cabinet

CATEGORIE

PERSOANE

CONSILIATE

ÎN GRUP

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL

ELEVI 14 20

CADRE

DIDACTICE

4 7

PĂRINŢI 3

II. Problematica cea mai frecventă (menţionaţi primele 3 cele mai frecvente probleme

cu care v-aţi confruntat în activitatea de consiliere individuală în acest an şcolar – la

categoriile cu care lucraţi):

a. Elevi/preşcolari:

1. Comunicare/relaționare

2. Violența verbală

3. Stima de sine

b. Părinţi:

1. Adaptarea la mediul școlar

2. Managementul comportamentului

3. Comunicarea cu cadrele didactice

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

5

c. Cadre didactice:

1. Managementul comportamentului

2. Hiperactivitate/impulsivitate

3. Elevi cu CES

III. Număr de examinări / evaluări psihologice (individual): 11

Număr de examinări / evaluări OŞP (individual)

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Din totalul de persoane consiliate, se încadrează în problematica OŞP

a. Individual

Persoane consiliate pe

problematici legate de

OŞP

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI 4 12

CADRE DIDACTICE

PĂRINŢI 4

b. De grup

Persoane consiliate pe

problematici legate de

OŞP

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI 120 100 100 CADRE DIDACTICE 4 4 4 PĂRINŢI (lectorate,

cursuri etc.)

120 100

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe teme de OŞP

Activități la toate clasele a VIII-a in cadrul proiectului „Pași în carieră”

Activități la toate clasele a IV-a in cadrul proiectului „Trec la gimnaziu”

Activități la toate clasele a XI-a și a XII-a în cadrul proiectului „O carieră de succes”

Tabel cu mediile de admitere in ultimii 3 ani, pt cls VIII

IV. PROBLEMATICA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei

care se încadrează în problematica violenţei în şcoală

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

6

a. Individual

Persoane consiliate pe

problematici legate de

violenţă / comportament

agresiv

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI 14 9 3 CADRE DIDACTICE 5 2 1 PĂRINŢI

b. De grup

Persoane consiliate pe

problematici legate de

violenţă/comportament

agresiv

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI 8 9 CADRE DIDACTICE PĂRINŢI (lectorate,

cursuri)

3

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe tematica violenţei/agresivităţii

V. PROBLEMATICĂ CES

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei

care se încadrează în problematica CES

a. Individual

Persoane consiliate pe

problematici legate de

CES

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI 1

CADRE DIDACTICE

PĂRINŢI 1

b. De grup

Persoane consiliate pe

problematici legate de

CES

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

ELEVI

CADRE DIDACTICE 12

PĂRINŢI (lectorate,

cursuri etc.)

Domnul consilier școlarAbrudan Ciprian a activat ca membru în comisia pentru

prevenirea si combaterea absenteismului/ violenței, pentru prevenția comportamentelor de

risc, desfășurând activități la toate clasele a V-a, siguranța pe internet,Membru in comisia

pentru prevenirea și combaterea absenteismului/violenței, colaborare cu DAS din cadrul

primăriei, în vederea prevenirii abandonului școlar a 2 elevi, activități la toate clasele a V-a,

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

7

Siguranța pe internet, activități la toate clasele a VII-a, elemente de educație sexuala, activități

la toate clasele a X-a, Consumul de droguri, activitati la toate clasele pregatitoare, Jocuri de

intercunoastere/ exersarea atentiei, activități la toate clasele a IX-a, comunicarea asertiva,

activități la toate clasele I, a II-a și a III-a, autocunoaștere și dezvoltare personală privind

managementul comportamentului, comunicarea asertivă. Alte activități au inclus: proiectul

OSP - clasele a XI-a, INTALNIRILE de JOI, colaborare cu UBB, Centrul militar zonal,

promovarea ofertei de școlarizare, colaborarea cu EDUCATIVA, studii in străinătate,

colaborarea cu UBB/UIO, proiectul ELIRA, Proiectul Poliției Române, „Cunoaște și

protejează patrimoniul cultural național”, participare cu clasele a IX-a si a X-a F, consiliere şi

alte activităţi realizate cu 1 persoană de etnie romă.

Activitatea comisiei de întocmire a orarului a fost sprijinită, îndrumată şi monitorizată

cu multă atenţie urmărindu-se:

păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;

respectarea normelor şi recomandărilor de igienă şcolară în distribuirea numărului de

ore şi a disciplinelor pe zile şi ore la toate clasele;

respectarea opţiunii părinţilor şi elevilor de a asigura programul de învăţare de

dimineaţa pentru toate clasele, cu excepția claselor a III-a;

continuarea programului de semiinternat pentru elevii de la învăţământul primar;

derularea programului Școala după școalăpentru elevii de la gimnaziu, în parteneriat

cu asociația SITAS;

asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii care învaţă în şcoala noastră;

S-a asigurat sistemul de protecţie şi securitate al elevilor, personalului și instituției prin:

colaborarea cu Corpul Gardienilor Publici pentru asigurarea protecţiei şi securităţii

elevilor şi personalului şi bunurilor şcolii;

prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi

elevii şi personalul didactic şi nedidactic.

organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă. Simulările și

exercițiile efectuate pe parcursul anului școlar pentru evacuarea elevilor și

personalului școlii în caz de incendiu i-au ajutat pe aceștia să înțeleagă și să rețină

procedurile care trebuie puse în aplicare în astfel de situații.

A fost monitorizată permanenţa şi responsabilitatea cu care s-a programat şi efectuat

serviciul pe şcoală în toate clădirile şi sectoarele şcolii pentru a asigura păstrarea disciplinei

şi siguranţei elevilor.

Preocupările şcolii pentru sănătatea elevilorşi angajaţilor precum şi prevenirea

îmbolnăvirii acestora s-a concretizat prin sprijinul acordatcabinetului medical şcolar

înasigurarea de materiale, consumabile, igienizări pentru desfăşurarea în bune condiţii şi

conform programului, aserviciilor de medicină generală şi a celor stomatologicedestinate

elevilor instituţiei.

O componentă importantă a managementului operaţional a fost asigurarea condiţiilor

pentru optimizarea calităţii învăţării prin eforturi susţinute orientate spre creşterea nivelului

de dotare și de securitate al şcolii. În primul semestru al anului şcolar 2016-2017mediul

şcolar a fost funcţional, iar îmbunătăţirile au constat în:

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

8

lucrări de igienizare și reabilitare a unor spații școlare: săli de clasă, cabinete și

laboratoare;

amenajarea, dotarea cu mobilier nou a unor săli de clasă, cabinete şi laboratoare;

dotarea cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare necesare unui demers

didactic modern și eficient;

instalarea camerelor de înregistrare audio-video în unitate;

dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii prin achiziţionarea de cărţi și publicații cu

fonduri provenite din sponsorizări.

Biblioteca Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” organizează și pune la dispoziția

elevilor și cadrelor didactice servicii de informare și documentare prin îmbunătățirea continuă

a dotării cu materiale și volume. Pentru achiziționarea de volume au fost consultate cadrele

didactice în vederea gestionării eficiente a resursele materiale, financiare și informaționale.

De asemenea, au fost realizate comenzile de manuale digitale și clasice necesare unui demers

didactic modern și eficient.

În biblioteca şcolii elevii de la clasele primare, gimnaziale și de liceu pot găsi

materialepentru referate, sinteze, auxiliare, grupe de performanţă, etc. Aceştia pot beneficia de

enciclopedii valoroase pe care le pot consulta în sala de lectură. De mare ajutor în pregătirea

examenului de limbă engleză Cambridgeau fost materialele existente în bibliotecă, specifice

acestui examen.

Biblioteca este dotată cu 3 calculatoare, 2 imprimante, 1 copiator, ceea ce asigură

funcționarea acesteia ca un important centru unde elevii și cadrele didactice se pot documenta,

pot pregăti lecții, proiecte, activități educative.

La bibliotecă există:

cărți noi, enciclopedii, dicționare pentru realizarea unor proiecte în orice domeniu

existența unor materiale la spațiul de consiliere și orientare

abonament TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

abonament GAZETA MATEMATICĂ

existența raftului cu expunerea materialelor ale căror autori sunt profesori în școală

CD-uri si DVD-uri

soft de bibliotecă cu coduri de bare.

D-na bibliotecară Nicoleta Năsăudean a realizat pe parcursul semestrului I al anului

școlar în curs următoarele activități: preluarea manualelor de la depozit şi distriburea acestora

la către profesorii responsabili cu manualele pentru fiecare catedră; comanda pentru

manualele digitale; întocmirea notelor de recepţie şi bonuri de consum pentru fiecare catedră;

trecerea pe lista de casare a cărţilor uzate; operarea în Registrul Inventar casarea aprobată în

2016, un număr de 1479 volume; continuarea introducerii de volume de bibliotecă în sistem

electronic cu găzduirea acestora pe serverele BiblioPhil; împrumutul cărților se face în format

electronic, elevii având legitimații de împrumut, a realizat permise de bibliotecă pentru noii

cititori, a oferit sprijin în căutarea materialelor pentru alcătuirea de referate, studii, pregătierea

pentru olimpiada, evaluare naționlă, bacalaureat; a supravegheat și îndrumat activitățile

elevilor care nu participă la orele de religie.

De asemenea, a participat la activitățile desfășurate de CCD Cluj, cu ocazia Zilei

Bibliotecilor Școlare, în data de 25.10.2016 la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”; 30

septembrie 2016 – membru în echipa de organizare a Zilei Seniorilor în școală; participare la

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

9

activitățile metodice organizate la nivel județean.

În ceea ce priveşte formarea continuă, a promovat materiale didactice existente şi folosirea

lor la clase pentru orele de consiliere si orientare, a completat materialele din spaţiul cu

noutăţi şi spaţiul de afişaj, a primit donație de cărți de la persoane fizice și a întocmit actele de

intrare.

Parteneriate:

1. în 04.10.2016 s-a desfășurat Dessant-ul Scriitoricesc, în cadrul Protocolului de

Colaborare semnat între Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” și Uniunea

Scriitorilor, Filiala Cluj

2. în decembrie 2016 a derulat Proiectul Educațional CUM SĂRBĂTORIM

CRĂCIUNUL? în parteneriat cu doamnele învățătoare Adina Micu, Mureșan

Maria și Valea Maria

3. în 21.12.2016 împreună cu prof. Cristina Popescu Proiectul Educațional –concurs

de recitare- IARNA PE ULIȚĂ, cu participarea clasei a VI-a D

4. în cadrul altui proiect de lectură a fost invitată d-na Prof. dr.Ruxandra Cesereanu

care a făcut o prezentarea unui atelier numit 1001 DE ZILE ȘI DE NOPȚI, un

model de bune practici.

I.3. Managementul personalului

Activitățile privind managementul personalului au vizat:

încheierea de contracte individuale cu personalul angajat;

stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu

capacităţile şi interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a

instituţiei noastre. Aceste sarcini au fost elaborate şi sunt cuprinse în fişa postului

fiecărui angajat;

realizarea proiectului de încadrare cu personalul necesar pentru desfăşurarea unei

activităţi de calitate, statul de funcţii, alte situaţii cerute de MEN, ISJ.

Situaţia încadrării cu cadre didactice evidențiază preocuparea permanentă de a pune la

dispoziţia elevilor un corp profesoral stabil, cu un înalt nivel de pregătire şi de implicare în

viaţa şcolii.

Încadrarea 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Titulari 68 74 86 76 82 73

Suplinitori 17 15 4 9 5 11

Detasati 3 8 3 4 8 8

Plata cu ora 1 1 1 0 0 1

Cumul 1 1 0 0 0 0

Total 88 99 94 89 95 93

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

10

Situaţia privind calificarea cadrelor didacticedovedește interesul conducerii școlii

de-a lungul anilor pentru constituirea unui corp profesoral de calitate, o garanţie a rezultatelor

bune obţinute de şcoală în activitatea educativă.

Gradul An

şcolar

2011-

2012

An

şcolar

2012-

2013

An

şcolar

2013-

2014

An

şcolar

2014-

2015

An

şcolar

2015-

2016

An

şcolar

2016-

2017

Doctor 5 5 5 8 9 11

Gradul I 60 59 63 63 69 75

Gradul II 13 11 10 6 6 4

Definitivat 16 12 8 8 8 13

Debutanţi 5 1 3 3 3 1

Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice

O precupare permanentă ce se înscrie în sfera managementului personalului este legată de

sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea profesională şi personală.

Au fost identificate ca priorități ale instituției noastre de învățământ privind dezvoltarea

profesională a personalului didactic:

Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi

metodică;

Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ;

Încurajarea inovării didactice;

Participarea la programe de formare continuă în managementul financiar și

educaţional;

Promovarea unui management educațional eficient;

Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de pregătire și perfecționare;

Recomandările privind formele de dezvoltare profesională au cuprins:

Activități metodico-științifice și psihopedagogice realizate la nivelul comisiilor

metodice;

Activități metodico-științifice și psihopedagogice la cercurile pedagogice;

Elaborarea și prezentarea de referate pe teme de specialitate și/sau psihopedagogice;

Cursuri de formare acreditate sau avizate;

Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere;

Cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar;

Simpozioane sau conferințe la nivel județean, național și internațional;

Stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice sau alte

organizații profesionale ale personalului didactic;

Mese rotunde, dezbateri;

Parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/ sau psihopedagogice;

Vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee;

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

11

Ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, fotografie, graffiti, teatru, IT, jocuri

interculturale, jocuri de cooperare);

Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ;

Discuții în cadrul catedrelor, a comisiilor metodice, a comisiilor de lucru, a grupurilor

de lucru, despre probleme de actualitate ;

Astfel, în cursul anului școlar 2016-2017, un număr de cadre didactice au urmat programe

de dezvoltare profesională şi personală:

grade didactice: 3 cadre didactice, dintre care unul și-a susținut lucrarea de gradul I în

19.12.2016, unul va susține examenul ptr. obținerea gradului didactic II în sesiunea

2017, respectiv unul își va susține gradul I în sesiunea 2018;

cursuri de formare continuă.

Dintre cursurile și seminariile de formare la care au participat cadrele didactice din

instituţia noastră, amintim:

Nr.

crt. Denumirea cursului

Nr cadrelor

didactice

participante

1. Curs de metodiști „Evaluarea de calitate prin inspecţia şcolară” 15-20

Decembrie

prof. Coțop

Carmen

2. Curs organizat de NASE (Network for Astronomy School Education),

Cluj Napoca, 5-8 Septembrie 2016. Este un program postuniversitar al

UAI (Uniunea Astronomică Internaţională. Obiectivul principal al NASE

este de a educa noi generaţii de profesori şi de a reeduca pe cele actuale

prof. Coțop

Carmen

3. Curs de formare organizat de Agenția Spațială Europeană, 14 iulie 2017,

Olanda

prof. Coțop

Carmen

4. Participare la atelierul de formare Creative Approaches to Teaching

English, organizat deChurchill House School of English Language, prin

intermediul International Summer Schools Education, Iași, la Colegiul

Naţional Emil Racoviţă, Cluj

prof. Iancu,

Rarinca, Rus A.,

Berindeie D

5. Participare la Conferinţa „Noile programe şcolare pentru clasa a V-a”(17

mai 2017), organizată de ISJ Cluj în parteneriat cu CCD Cluj

prof. Berindeie,

Iancu

6. Participare la atelierele de lucru organizate la sedintele CETA – Asociaţia

Profesorilor de Limba Engleză Cluj

prof. Berindeie,

Buşcă, Iancu,

Pop, Rarinca,

Rus

7. Utilizarea platformei Moodle – CCD Cluj 21-29 martie 2017 prof. Berindeie

8. Curs de formare Autoevaluarea sistemului de control

intern/managerial.Managementul riscului – Martie 2017

prof. Berindeie

9. Program de formare a directorilor mai 2017 prof. Berindeie

10. Utilizarea platformei Moodle – CCD Cluj 21-29 martie 2017 prof. Berindeie

11. Curs de formare pentru metodiști – Decembrie 2016 prof. Berindeie

12. Cambridge Days Cluj-Napoca, 24.02.2017 prof. Berindeie

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

12

13. Participare la seminarul Introducing TKT and Working Towards TKT

organizat de British Council Cluj (27.11.2016)

prof. Pop

14. Participare la seminarul Preparing Students for IELTS - Improving

Listening and Speaking Skillsorganizat de British Council Cluj

(11.12.2016)

prof. Pop

15. Participare la seminarul Assessment of Reading and Writing Across the

CEFRorganizat de British Council Cluj (15.01.2017)

prof. Pop

16. Participare la seminarul Preparing Students for YLEorganizat de British

Council Cluj (28.01.2017)

prof. Pop

17. Seminarul IELTS: Improving Reading and Writing Skills (19.02.2017)

organizat de British Council Cluj

prof. Pop

18. Seminar Preparing Students for FCE (26.02.2017) organizat de British

Council Cluj

prof. Pop

19. Seminarul Welcome to the Wider World of English Teaching (6.05.2017),

organizat de OKIAN-Pearson ELT Romania, IȘJ Cluj, CCD Cluj

prof. Pop

20. Workshop-urile Getting Children Talking și Children and Grammar

(10.05.2017), organizate de Librăria Cărturești, IȘJ Cluj, CCD Cluj

prof. Pop

21. Programul de formare Aplicații Google (mai - iunie 2017) organizat de

CCD Cluj

prof. Pop

22. Programul de formare continuă „Trepte spre performanță în cariera

didactică” organizat de CCD Cluj (decembrie 2016 – ianuarie 2017)

prof. Pop

23. Participarela Cambridge Day 2017, 24 februarie, aprilie, 2017 prof.Rarinca,

Rus, Moraru

24. Participare la consfǎtuirile locale ale profesorilor de limba franceză prof. Giloan

25. Participare la activitatea metodicǎ la limba francezǎorganizată la Colegiul

Naţional” E.Racovițǎ” și la activitatea metodicǎ organizată de CCD/ISJ

Cluj: «Evaluation des compétences des apprenants: de la définition des

objectifs aux activités de remédiation». (25-26.01.2017)

Participare la activitatea metodicǎ intitulatǎProiecte europene (decembrie

2016)

prof. Giloan,

Oneț

26. Participare la Simpozionul Preuniversitaria organizat de CCD Cluj cu

lucrarea “Ora inversatǎ pune școala la locul ei?”

prof. Giloan

27. Participare la Simpozionul regional 5o de personalitǎți clujene prin ochi

de copil-în șase limbi europene

prof. Oneț

28. Participare la Colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I

(6 februarie 2016)

prof. Oneț

29. Susținere inspecții pentru gradul didactic II prof. Pop,

Moraru

30. Participare ca membru al echipei de proiect Erasmus+ la programul de

formare din Opole – Polonia, septembrie 2016

prof.Constanţa

Stăncescu

31. Participare la work- shop pe problematica literaţiei în cadrul programului

Erasmus+, Colegiul Tehnic Energetic, 8 februarie 2017

prof.Constanţa

Stăncescu

32. Participare la cursul de formare în cadrul proiectului naţional „ Şcoli

conectate la comunitate “- Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, 9-11

februarie

prof.Constanţa

Stăncescu

33. Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul concursului

tehnico-ştiinţific „Fii o săptămână professor de ştiinţe” cu lucrarea “ Fiinţa

umană-individ, persoană, personalitate“, 23 noiembrie 2016

prof.Alexandra

Giurgiu

34. Participare la cursul de formare “Robia romilor şi Holocaust“, 10-12

februarie 2017

prof.Ofelia

Hossu

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

13

35. Participare la expoziția profesorilor de Ed. Plastică (Liceu de Artă ,,

Romulus Ladea” Cluj-Napoca)

Prof. Cicios Dan

36. Crearea unor materiale interactive pentru ora de religie utlizând

instrumente TIC – feb. 2017

Prof. Lazăr

Vasile

37. Sesiunea de comunicări din cadrul proiectului județean "Cuvântul –

Bucuria sufletului, Lumina minții"

Prof. Lazăr

Vasile

38. Curs de formare - „Literatura clasică și religioasă – suport didactic

interdisciplinar în procesul de predare-învățare-evaluare” CCD CLUJ (20

ore)

Prof. Tămaș

Ionela

39. Participare laSimpozionul Județean: “Credință, Cunoaștere, Educație” -

Bacău– 16 decembrie 2016

Prof.Nica

Henorel

40. Simpozion județean “Credinta, cunoastere, educație” – 16 decembrie2017

Bacău, Jud. Bacău

Prof. Nica

Henorel

41. Curs de formare pentru metodiști – Decembrie 2016 Prof.I.

Teodorescu

42. Conferința județeană “Noile programe școlare pentru clasa a V-a – 17 mai

2017

Prof.I.

Teodorescu

43. Utilizarea platformei Moodle – CCD Cluj 21-29 martie 2017 Prof.I.

Teodorescu

44. Curs de formare SCIM – Martie 2017 Prof.I.

Teodorescu

45. Program de formare a directorilor 25-27 mai 2017 Prof.I.

Teodorescu

46. Programul de formare continuă : „Evaluare de calitate prin inspectia

școlară” organizat Casa Corpului Didactic Cluj 15-19 decembrie 2016

prof. Monica

Bota, Felicia

Boar

47. Programul de formare pentru metodiștii ISJ: “Evaluare de calitate prin

inspecția școlară”

Prof.Coțop

Carmen

48. Susținerea gradului didactic I . prof.Felecan

Oana

49. Cursuri Master Educațional –anul II la Universitatea Lucian Blaga din

Sibiu.

prof.Grăban

Andreea

50. Cursuri pentru doctorat –anul III prof.Fetean

Gheorghe

51. Cursuri facultății de psihologie- anul II prof. Pop Rareș

52. Participare la Conferința cu participare internațională cu tema

Provocările lumii contemporane pentru cetățeanul European”, unde am

prezentat lucrarea Provocările și oportunitățile utilizării instrumentelor

ICT în educație

Prof.M. Budișan

53. Formator activitate metodică „Cum predăm informatica din perspectiva

evaluării finale”

Prof.M.

Budișan, A.

Chereș, I.Oprea

54. Participarea la activitatea metodică cu tema „Microsoft Office- Fișe de

lucru”, 28.09.2016

Prof.M.

Muntean

55. Inițiere curs de utilizarea platformei Moodle prin CCD Prof.C. Bocăneț

56. susținera lucrării pentru obținerea gradului didactic I . prof.Felecan

Oana

57. cursuri la Master Educațional –anul II la Universitatea Lucian Blaga din

Sibiu.

prof.Grăban

Andreea

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

14

58. cursurile pentru doctorat –anul III Prof. Fetean

Gheorghe

59. cursurile modulului pedagogic nivel II precum si un curs de comunicare si

leadership la CCD

Prof. Pop Rareș

60. Programul de formare referitor la scrierea, managementul și evaluarea

proiectelor cu finanțare ERASMUS, organizat de prof.metodist CCD-CJ

Alina Boca, program care va fi finalizat în sem. al II-lea

Prof. Muncaciu

Diana

61. Curs de formare Managementul calităţii şi performanţa educaţionala în

sistemul de învăţământ preuniversitar

Prof. Siloși

Angela, Ploscar

Simona, Șandor

Liliana

62. Participare la cursul 87 Curso Internacional de Astronomia y Astrofisica

NASE-IAU, 5-8 septembrie, 2016-2017

Prof. Achim

Adina

63. Participare la cursul: Managementul activităţilor educative Prof. Achim

Adina, Camelia

Crișan, Șandor

Liliana;

64. Participare la cursul: Evaluarea competenţelor la elevii din din ciclul

primar şi gimnazial

Prof. Achim

Adina

65. Participare la cursul: MEDPRO – Management educaţional dezvoltare

profesională

Prof. Achim

Adina,

66. Participare la cursul: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din

învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, organizat de CCD Cluj

Prof. Chira

Emoke, Coman

Andreea,

Nicolaescu

Norina

67. Programul de studii doctorale „Educație, dezvoltare, cogniție” al Facultății

de Psihologie și Științe ale Educației, UBB Cluj

Prof. Câmpean

Ioana

68. Participarea la Atelierul de pregătire a îndrumătorilor- Asociația De-a

Arhitectura

Prof. Micu

Adina, Mureșan

Eugenia

69. Curs de filosofie pentru copii Înv. Ducai Liana

70. Participare la cursul:,,Autoevaluarea sistemului de control

intern/managerial. Managementul riscului”

Prof. Achim

Adina

71. Master “Management curricular” Prof. Crișan

Camelia

De asemenea s-a încurajat participarea cadrelor didactice și a elevilor la conferinţe,

simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, ateliere de lucru:

Bibliotecar Năsăudean Nicoleta:

- participare la activitățile desfășurate de CCD Cluj, cu ocazia Zilei Bibliotecilor

Școlare, în data de 25.10.2016 la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”;

- 30 septembrie 2016 – membru în echipa de organizare a Zilei Seniorilor în școală;

participare la activitățile metodice organizate la nivel județean;

- participarea la cursul de formare Autoevaluarea sistemului de control intern /

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

15

managerial. Managementul riscului, Univ. D. Cantemir, Tg. Mureş;

- participarea la cursul de formare Managementul calităţii şi performanţa educaţională

în sistemul de învăţământ preuniversitar, CCD Cluj;

- participarea la Simpozionul Fereastră către stele, premiul I cu lucrarea “Strategii de

stimulare a lecturii în bibliotecile şcolare”;

prof. Tomoiagă Mirela:

- promovarea concursului de selecţie pentru Corpul Naţional de Experţi în Management

Educaţional;

- participare la proiectul Clujunimea Literară, în parteneriat cu Asociaţia Simbol – 28

nov. 2016 (diplomă de participare + 3 elevi premiaţi);

prof. Avram Stela:

- participarea în calitate de co-traducător la tarducerea volumului Thoma din Aquino:

Summa Theologica III, apărut la ed. Polirom, 2016;

- participarea la conferința Friedrich Dürrenmatt. Rezeption im Lichte der

Interdisziplinarität cu un articol publicat în volumul conferinței, apărut la ed.

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași+Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016.

(articolul: Rezensionen und Berichte: U.Weber, P.Schnyder, P.Gasser, P. Rusterholz

(Hg): Dramaturgien der Phantasie. Dürrenmatt intertextuell und intermedial)

prof. Constanţa Stăncescu şi prof. Alexandra Giurgiu: Conferinţa „Structura logică a

manipulării” – sediul Fac. de Filosofie din cadrul UBB (25.05.2017)

participare ca membru al echipei de proiect Erasmus+ la programul de formare din Opole

– Polonia (septembrie 2016) -prof. Constanţa Stăncescu

participare la work- shop pe problematica literaţiei în cadrul programului Erasmus+,

Colegiul Tehnic Energetic (februarie 2017)- prof. Constanţa Stăncescu

participare la cursul de formare în cadrul proiectului naţional „Şcoli conectate la

comunitate“- Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” (9-11 februarie 2017)-prof.

Constanţa Stăncescu

participarea la Conferinţa judeţeană „Noile programe şcolare pentru clasa a V-a” – 17 mai

2017 -prof. Constanţa Stăncescu şi prof. Alexandra Giurgiu

participare la activitatea de formare continuă pe problematica școlilor comunitare-

septembrie 2016 și 9-11februarie 2017- prof. Constanţa Stăncescu

participarea la activitatea de formare continuă „Educaţia financiară” – 19-21 mai 2017;

prof. Constanţa Stăncescu şi prof. Alexandra Giurgiu

participarea la activitatea metodică „Managementul formării continue” (13.12.2016)-

prof. Alexandra Giurgiu

participare la cursul de formare “Robia romilor şi Holocaust “ (10-12 februarie 2017)-

prof. Ofelia Hossu

Prof Mureșan DianaTCA contact seminar “Erasmus+ fostering the mobility of

apprentices and staff across Europe” (ISFOL Erasmus+ National Agency Rome, 19-20

December 2016, Italy)

Participare la Sesiunea de comunicări științifice al elevilor din clasele de liceu la

geografie, în cadrul Comisiei de organizare și evaluare a lucrărilor elevilor (13 mai 2017)

– prof Pălăcian Felicia

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

16

prof. Diana Beldean a participat la Simpozionul Internațional „Fereastra către stele”

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Ploscar

Simona, Horoba Luminița, Siloși Angela, Lup NicoletaSimpozion Naţional EDU,

Tg.Mureş cu tema „Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc” (17

dec. 2016);

prof. Micu Adina: Simpozion Național „Tradiții și obiceiuri de iarnă la Români”

(decembrie 2016);

prof. Achim Adina: Simpozionul ,,Proiectare didactică şi management european în

spaţiul românesc”;

prof. Crișan Camelia:

- Simpozion internațional “Cartea, condiție a demersului educațional de calitate”;

- Simpozion național “Inițiative didactice”;

- Simpozion “Evaluarea inițială: Observarea și cunoașterea preșcolarului/școlarului”;

- Simpozion național ”Didactica specialităţii-de la teorie la practică”;

prof. Coman Andreea:Conferința Internațională Contemporany Trends in Teaching and

Learning Geography cu tema „Cu Mocănița pe Valea Vaserului. Exemplificări de

activități de învățare”( 5-6 noi. 2016 );

prof. Brie Simona, Horoba Luminița, Ducai Liana, Rostogol Floarea: Proiectul

„Formidabilii”;

prof. Șandor Liliana: ”Trepte spre performanță în cariera didactică”;

Toate învăţătoarele: Proiectul „Edu școala”, derulat in colaborare cu MEN;

prof. Ploscar Simona, Muncaciu Diana, Siloși Angela: Simpozion Național „Mama, cel

dintâi cuvânt”;

prof. Muncaciu Diana:Simpozion Județean- „Istoria Magistra Vitae”;

Evaluator concurs “Fii inteligent”- prof. Abrudan Monica, Micu Adina, Ploscar

Simona;

prof. Șandor Liliana: Simpozionul Naţional „Problemele secolului XXI: delincvența

juvenilă, consumul de droguri și violența în școală” ediția a IX -a, activitate integrantă a

Proiectului Educaţional Național "Nouă ne pasă", cuprins în Anexa nr. 6 la Ordinul

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3248 /14.02.2017, poziţia 332, cu lucrarea „Modalități

de prevenire si combatere a violenței in familie”, publicată în cartea cu ISSN: 2247-4692,

iunie 2017;

prof. Horoba Luminița: Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei

şi practicii economico-sociale”;

prof. Achim Adina:

- Simpozion şi Proiect Naţional “Promovarea Imaginii Şcolii” cu lucrarea “Imaginea

şcolii prin proiecte”, publicată în cartea în format electronic cu ISSN 2458-0511 şi

ISSN-L 2067-2675;

- Simpozion Regional “Tradiţie, creativitate şi inovaţie ” cu lucrarea “Şcoala şi

proiectele”, ediţia martie, 2017;

- Simpozionul Internaţional „Educaţie fără frontiere!” cu lucrarea ” Evaluările

naţionale”, publicată pe platforma educaţională www.esential-edu.ro, ediţia iunie

2017;

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

17

prof. Mărincaș Olga: Conferința Internaţională „Tulburările de învățare: evidențe

științifice și abordări pragmatice”, 26 mai 2017, Cluj-Napoca;

prof. Mărincaș Olga: Congresul International al Asociației Internaționale de Cercetare

Dentară (IADR), San Francisco, California, SUA, 22-25 martie 2017, cu poster “Studiul

cunoștințelor părinților asupra sănătății dentare ale copiilor” în colaborare cu Dr.

Petronela Buiga;

prof.Liscan Reghina, Roșca Otilia: Proiectul “Micii sanitari”.

Articole, Publicaţii

O parte din cadrele didactice au împărtășit experiența lor didactică publicând articole și

auxiliare curriculare:

prof.Avram Stela: participarea la conferința Friedrich Dürrenmatt. Rezeption im Lichte

der Interdisziplinarität cu un articol publicat în volumul conferinței, apărut la ed.

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași+Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016.

(articolul: Rezensionen und Berichte: U.Weber, P.Schnyder, P.Gasser, P. Rusterholz (Hg):

Dramaturgien der Phantasie. Dürrenmatt intertextuell und intermedial);

prof. Boar Felicia cu lucrarea: „Cercetări privind impactul depozitării deşeurilor asupra

apelor de suprafaţă”, la Concursul Naţional „Să păstrăm un mediu sănătos”, cod CAEN

nr. 46761/21.11.2016. lucrare publicată în volumul cu ISSN 2501-4935

prof.Borza Emilia: publicarea în Consilierul de lectură, a articoluluiZece tipuri de cititori;

prof.Gelu Fodor: publicarea în revista Schaessburg a articolului “Sistemul legislative al

Transilvaniei reflectat în articolele de lege ale Dietei din 1790-1791” în Alt Schaessburg -

Nr. 9-2016, decembrie 2016;

prof. Teodorescu IulianPrezentarea în cadrul Conferinței “Contemporary World

Challenges for the European Citizen” a lucrării: „Diversificarea lecției de muzică cu

ajutorul mijloacelor TIC”ISBN 978-973-53-1877-2

Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul concursului tehnico-ştiinţific

„Fii o săptămână profesor de ştiinţe” cu lucrarea “Fiinţa umană-individ, persoană,

personalitate“ (23 noiembrie 2016)- prof. Alexandra Giurgiu

participarea la lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice din cadrul concursului tehnico-

ştiinţific „Fii o săptămână profesor de ştiinţe” cu lucrarea: „Instrument pentru cunoașterea

de sine a adolescenților-pagină web” (23 nov. 2016)- prof. Constanţa Stăncescu

prof.Câmpean Ioana, Todea Anicuța:“Caiet de limba și literatura română“pentru

clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a, Editura Carminis;

prof.Câmpean Ioana:”Caiet de Științe” pentru clasa a IV-a, Editura Sinapsis, Cluj-

Napoca 2017;

prof. Abrudan Monica: publicarea articolului „Dezvoltarea limbajului la copiii cu

Sindrom Down”- revista „Logoterapia”- nr. 3, aprilie 2017, Ed. CCD Bacău;

prof.Horoba Luminița, Siloși Angela: publicarea unor articole în reviste de specialitate;

prof.Brie Simona, Micu Adina: ”Caiet de Geografie” pentru clasa a IV-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca 2017;

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

18

”Caiet de Educație civică” pentru clasa a IV-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca

2017;

”Culegere de matematică” pentru clasa a III-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca

2017.

Dintre activităţile derulate cu scopul încurajării și susținerii eforturilor cadrelor didactice

pentru dezvoltarea profesională şi personală amintim și activităţile metodice organizate la

nivel judeţean, cu teme susţinute de cadre didactice din şcoala noastră la diverse discipline:

Limba română;

Matematică;

Biologie;

Socio-umane;

Educaţie fizică;

Informatică;

Limba engleză;

Limba franceză;

Educație muzicală.

La acestea au participat inspectori de specialitate, profesori metodiști şi cadre didactice de

la alte școli din municipiu

În sfera acelorași preocupări privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, se

înscriu și alte activități precum:

organizarea de dezbateri și activități metodice la nivelul catedrelor din şcoală. În această

sferă se înscriu dezbaterile privind noile planuri-cadru propuse pentru gimnaziu.

punerea la dispoziția instituțiilor organizatoare a spațiului și logisticii necesare

desfășurării unor cursuri, ateliere de lucru, informări organizate de CCD, ISJ.

Dintre activităţile derulate cu scopul încurajării și susținerii eforturilor cadrelor

didactice pentru dezvoltarea profesională şi personală amintim:

organizarea în şcoală a unor activităţi la nivelul cercurilor metodice zonale sau judeţene

(limba engleză, limba franceză, informatică)

organizarea de activităţi metodice la nivelul catedrelor din şcoală

sprijinul acordat unor profesori pentru a deveni sau activa ca:

- formatori în cadrul unor cursuri de formare;

- îndrumători ai practicii pedagogice efectuate de studenți de la USAMV, UBB,

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” și UTCN;

membri în comisii județene și naționale

Consiliul consultativ al disciplinelor: Limba română, biologie, limba engleză, informatică,

chimie;

elaborarea de subiecte pentru concursuri, olimpiade.

Dintre profesorii care au participat la activități metodice îi amintim pe:

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

19

prof.Tomoiagă Mirela, Haitonic Ioana, Sim Ramona: Îndrumarea practicii pedagogice

a studenţilor de la Facultatea de Litere (oct. 2016 – ian. 2017); profesori-mentori;

prof.Avram Stela: Întâlnire metodică a profesorilor de limba latină din județ; ședințele de

catedră în scopuri metodice (limba română și limba engleză);

prof.Tomoiagă Mirela: Organizarea şedinţelor de catedră la nivel de şcoală; întocmirea

proceselor-verbale (acestea se regăsesc în portofoliul Catedrei)

prof.Ionescu Ancuţa – cursuri de excelenţă la clasa a X-a;

prof.Popescu Cristina, Ionescu Ancuţa, Tomoiagă Mirela, Borza Emilia:Elaborare de

subiecte pentru tezele cu subiect unic (simulări) la clasele a VIII-a;

prof.Berindeiu Nicolae, prof.Tomoiagă Mirela: Elaborare de subiecte pentru tezele cu

subiect unic (simulări) la clasele a XII-a;

prof.Tomoiagă Mirela: Elaborare de subiecte pentru faza locală a Olimpiadei de limba şi

literatura română (clasa a XI-a);

prof.Sim Ramona: Parteneriat cu Ed. Arthur (clubul de lectură);

Toţi membrii catedrei de Limba și literatura română + Năsăudean Nicoleta:

Parteneriat cu Facultatea de Litere din Cluj-Napoca; participare la intâlnirile periodice cu

profesori şi scriitori;

prof.Haitonic Ioana: Participare la Consiliul consultativ al disciplinei; Evaluator OLAV,

faza judeteana, pregatire elevi olimpiadă;

Toţi membrii catedrei de Limba și literatura română:Pregătirea elevilor pentru

olimpiadă;

prof.Diana Beldean:Activitate metodică zonală organizată în cadrul catedrei cu tema

”Probleme neelementare tratate elementar”;

Membrii catedrei de limba engleză: participare la ședințele CETA;

prof.Giloan S. șiprof.Oneț I.: Participare la întâlnirile profesorilor de limba franceză;

prof.Alexandra Giurgiu:Participarea la activitatea metodică desfăşurată la grupul şcolar

Alexandru Borza – Lecţie deschisă la disciplina Logică, argumentare şi comunicare –

susţinută de prof. Diana Silaghi;

prof.Alexandra Giurgiu: Participarea la activitatea metodică „Managementul formării

continue” 13 februarie 2016;

prof.Alexandra Giurgiu:Echivalarea activităţilor de formare continuă cu credite

profesionale transferabile, în calitate de responsabilă a comisiei de formare continuă. 3

noiembrie 2016;

prof.Alexandra Giurgiu: Conceperea unui subiect pentru Olimpiada de Logică,

argumentare şi comunicare, etapa locală - ianuarie 2017;

prof.Ofelia Hossu: Elaborarea unui subiect pentru Olimpiada de Istorie, etapa locală-

ianuarie 2017;

prof.Ofelia Hossu: Coordonarea practicii pedagogice a unei grupe de studenţi de la

Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB;

sept. 2016participarea la activitatea metodică a profesorilor de geografie din Cluj –

membrii catedrei;

prof.Teodorescu I.:

- Implicare în grupul de lucru inițiat de Ministerul Educației pentru

întocmireaprogramelor de Educație Muzicală – Noiembrie-Decembrie 2016;

- Implicare în procesul de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru

clasa a V-a în calitate de expert –19-30.06.2017

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

20

- Organizarea și conducerea întâlnirilor metodice pentru disciplina Educație Muzicală la

nivel județean;

- Organizarea activităților metodice pentru Educație Muzicală - nivel județean (în

fiecare lună la Liceul de Muzică S. Toduță și Liceul Teoretic “N. Bălcescu”),

- Evaluarea profesorilor pentru definitivat, gradul II și gradul I,

- Membru în comisia de susținere a probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a

IX-a la Colegiul Național Pedagogic din Cluj-Napoca,

- Membru în comisia de organizare și evaluare pentru etapele județeană și interjudețană

a OLIMPIADEI NAȚIONALE CORALE – martie, aprilie 2017

- Îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor de la Academia de Muzică “Gh.

Dima”din Cluj-Napoca;

prof.Nica Henorel Membru în comisia de evaluare a icoanelor prezentate la expoziția

organizată în cadrul proiectului „Fericirea între mit și realitate”din 8 iunie 2017 – Lic. T.

„N.Bălcescu”

prof.Tămaș Ionela Evaluator Olimpiada de Religie – 21.01.2017

prof.Claudia Vlaica, prof. Boar Felicia și prof. Monica Bota:

- Participare la ședințele metodice în cadrul disciplinei,

- Membre în Comisia pentru propunerea subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, faza

locală și profesor corector;

prof.Boar Felicia, Monica Bota: Membre aleConsiliului Consultativ al disciplinei și

metodist ISJ Cluj, realizarea inspecțiilor în vederea obținerii gradelor didactice;

prof.Monica Bota:Activitate metodică organizată cu metodiștii;

prof.Matyas Karoly:

- Membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de ocupare a

posturilor vacante/suplinire, in invatamant, disciplina chimie, sesiunea septembrie,

2016.

- Profesor evaluator la OLIMPIADA DE CHIMIE, etapa locala, ianuarie, 2017.

- Mentor pentru studentii anului III, sectia MEDICINA VETERINARA, de la USAMV,

an scolar 2016-2017;

- vicepresedinte al Asociatiei profesorilor de chimie ,,PROCHIMIA”,

prof.Fălcușan Simona:

- Profesor la cursurile de excelenţă chimie clasa a IX-a, elaborator de subiecte pentru

etapa locală a olimpiadei de chimie la clasa a IX-a,

- profesor evaluator la olimpiada de chimie, etapa locală, ianuarie, 2017

- elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade (prof. Falcusan

Simona si prof. Matyas Karoly);

prof.Coțop Carmenmembru în consililul consultativ de fizică, a elaborat subiecte pentru

OLF;

prof.Chifor Dorumembru în consililu consultativ de fizică, a elaborat subiecte pentru

OLF;

prof.Bocăneț Corneliu:Membru în comisia de manuale, membru în comisia de control

documente, membru în comisia SIIIR, formator CCD (curs Moodle);

prof.Chețianu Radu:Comisia de examen pentru transferul elevilor, propunător și

corector;

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

21

prof.Chețianu Radu: Seminar al Catedrei ( 21.10.2016) cu tema: ”Problematizarea

situațiilor concrete, soluții creative și modalități de evaluare”;

prof.Fălcușan Simona:Participare la Cercul metodic al profesorilor de chimie cu

tema:”Abordarea transdisciplinară a ştiinţelor naturii în curricula şcolară. Curricula

românescă vis-a-vis de cea din Anglia”organizat la Royal School Transylvania;

prof.Budișan Mirela, Muntean Mihaela, Oprea Ioana, Bocăneț Corneliu, Chereş

Adriana:Membru în Consiliul consultativ al disciplinei;

prof.Budișan Mirela, Oprea Ioana, Chereş Adriana:Mentori şi îndrumători ai practicii

pedagogice a studenților de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

prof.Budișan Mirela, Muntean Mihaela, Oprea Ioana, Chereş Adriana:Activitate

metodică la nivel județean cu tema "Cum predăm informatica din perspectiva evaluării

finale?”, care a avut loc în 21 noiembrie 2016;

La nivelul catedrei de educație fizică au avut loc lecții demonstrative susținute de către

prof. Felecan Oana, Curticiu Adrian.

Domnul profesor Pop Rares a realizat un referat pe tema :Caracteristici ale dezvoltării în

perioada adolescenţei si implicaţiile lor pentru profesorul de educație fizică.

Profesor metodist - depus dosar evaluare pentru metodiști, selectat, efectuare de

inspecții(prof. Berindeie, Bușcǎ, Iancu)

Profesor evaluator în juriu la concursul Public Speaking, etapa localǎ (prof. Bușcǎ).

Profesor evaluator în juriu la concursul Speak Out!, etapa judeţeanǎ (prof. Berindeie).

Elaborare subiecte olimpiada de limba englezǎ etapa pe școalǎ: clasa a VII-a (prof. Ivan,

Rus), a VIII-a (prof. Rarinca, Pop, Opriș), a IX-a (prof. Ivan), a X-a (prof. Rarinca,

Rus), a XI-a (prof. Iancu, Rarinca), a XII-a (prof. Bușcǎ).

Elaborare subiecte pentru examenul de diferențǎ la limba englezǎ (prof. Iancu), evaluarea

elevilor pentru transfer (prof. Berindeie, Iancu).

Elaborare subiecte olimpiada de limba englezǎ etapa localǎ (prof. Berindeie, Iancu,

Rarinca).

Elaborare subiecte olimpiada de limba englezǎ etapa județeanǎ (prof. Berindeie, Bușcǎ,

Iancu, Rarinca).

Organizarea etapei pe școalǎ a olimpiadei de limba englezǎ (prof. Bușcǎ, Iancu, Ivan,

Pop, Rarinca, Opriș, Rus) și a concursului Public Speaking (prof. Iancu, Ivan,

Rarinca); evaluare la etapa pe școalǎ a concursului Public Speaking (prof. Iancu, Ivan,

Rarinca), organizarea etapei pe școalǎ a concursului Speak Out! (prof. Berindeie, Iancu,

Ivan). Evaluarea elevilor la etapa pe școalǎ a concursului Speak Out! (prof. Avram,

Berindeie, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Pop, Rus).

Evaluare la olimpiada de limba englezǎ etapa localǎ (18 februarie 2017)(prof. Bușcǎ,

Iancu, Ivan, Pop, Rarinca, Rus), județeanǎ (18 martie 2017) (prof. Berindeie, Bușcǎ,

Iancu, Ivan, Pop, Rarinca) și la etapa de baraj (25 martie 2017) (prof. Rarinca).

Evaluator în cadrul Comisiei de examinare și evaluare a cunoștințelor de limba engleză

pentru admiterea la liceu în clase cu program bilingv/intensiv engleză (prof. Bușcǎ, Ivan,

Pop, Rus).

Corectarea lucrǎrilor elevilor de clasa a VI-a la proba de Limbǎ și comunicare din cadrul

examenului de Evaluare naționalǎ. (prof. Bușcǎ, Iancu, Ivan, Moraru, Rus).

Evaluarea elevilor de clasa a XII-a în cadrul probelor de competențǎ lingvisticǎ la limba

englezǎ de la examenul de Bacalaureat (prof. Bușcǎ, Iancu, Ivan, Moraru).

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

22

Evaluarea elevilor la examenul pentru obţinerea atestatului de competenţǎ lingvisticǎ la

limba englezǎ (prof. Bușcǎ, Rarinca).

Participare la ședințele Consiliului Consultativ (prof.Berindeie, Rarinca, Iancu).

Membru în Consiliul consultativ- limba germanǎ (prof. Nedelcu).

prof.Micu Adina: Membru CA, Membru Comisia de curriculum, Responsabil catedra

învățătoarelor;

prof.Mureșan Eugenia: Membru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței,

Membru Comisia pentru activitatea de formare continuă;

prof.Siloși Angela: Comisia de mobilitate, Comisia de concurs pentru organizarea

funcţiei de director; Responsabil cerc zonal;

prof.Achim Adina: Membru în Consiliu Consultativ al Învăţătorilor la nivelul ISJ Cluj,

Cursuri de pregătire a elevilor la Grupele de excelenţă, clasa a IV-a, Limba şi literatura

română;

prof.Brie Simona: Organizator concursuri şcolare;

prof.Câmpean Ioana:

- Metodist ISJ și inspecții pentru debutanți și pentru obținerea gradelor didactice;

responsabilul cercului pedagogic a claselor a IV-a, zona A;

- evaluator la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor rămase

vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar , 5 septembrie 2016;

- membră în comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de titularizare la Școala

Gimnazială Internațională SPECTRUM și evaluarea lucrările candidaților;

- membră în comisia CEAC;

prof. Abrudan Monica, Micu Adina, Mureșan Eugenia, Siloși Angela, Ploscar

Simona, Câmpean Ioana, Brie Simona, Achim Adina- Mentor practică pedagogică;

Învățătoarelor de la clasele pregătitoare:Participare la activitatea metodică cu tema

„Integrarea copilului cu CES în şcoala de masă” – decembrie 2016;

Toate învățătoarele: Participarea la activităţile cercului pedagogic, Participarea la

activităţile comisiei metodice, Comisia de evaluare - Concursul „Gazeta matematica”,

Comisia de evaluare si organizare Concurs”Amintiri din copilărie”, Comisia de evaluare

concurs „Comper”, Comisia de organizare concurs „Formidabilii”, Comisia de organizare

pt. concursul „Cangurul matematic”;

prof. Mureșan Eugenia: Activitate în cadrul Comisiei Metodice a Claselor Pregătitoare –

referat –„ Jocul la vârsta școlară mică”;

prof. Chira Emoke: Prezentare de referat „Metode de predare integrată la clasa

pregătitoare”;

prof. Achim Adina: Activitate metodică la nivelul Comisiei Metodice a claselor a II-a, cu

titlul ,,Raport al activităţii metodice pe anul şcolar 2015-2016 a Comisiei metodice a

claselor I”;

prof. Crișan Camelia: Activitate metodică la nivelul Comisiei Metodice a claselor a II-

Prezentare PP- Lectura, lumina sufletului;

prof. Cristina Chifor: Activitate de diseminare de bune practici în implementarea CDS-

ului "De-a Arhitectura";

prof. Pop Ioana: Prezentarea referatului „Valențele formative ale valorificării soft-urilor

educaționale în activitățile de predare-învățare.” în cadrul comisiei metodice (octombrie

2016);

prof. Câmpean I.: ”Amintiri din copilărie”- lecție demonstrativă;

prof. Câmpean Ioana, Maghiar Claudia, Sandor Liliana, Valea Maria:Tendințe în

managementul curriculumului- ”Demersuri integrate în învățământul primar”- interasistențe;

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

23

prof. Maghiar C. :”Comunitatea”- lecție demonstrativă;

prof. Câmpean Ioana, Maghiar Claudia, Șandor Liliana, Valea Maria:ABC-ul

organizatorilor grafici - dezbatere;

prof. Valea M.: ”Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor”- lecție

demonstrativă;

prof. Șandor L.: ”Țara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân”- lecție

demonstrativă.

prof. Câmpean Ioana, Maghiar Claudia, Sandor Liliana, Valea Maria:participare la

activitatea metodică ”Tradiții de iarnă” ( Lic. de Muzică ”Sigismund Toduță”)

prof. Mureșan Eugenia : referat „ Importanța educației rutiere la vârsta școlară mică”;

prof. Chira Emoke: referat „Metode de predare integrată la clasa pregătitoare”;

prof. Abrudan Monica: prezentare PPT- “Lectura în dezvoltarea gândirii critice”;

prof. Micu Adina: prezentare PPT- “Proiectarea didactică”;

prof. Muncaciu Diana : referat “Valențele metodelor complementare de evaluare”;

La nivel județean: referat “Metode alternative de învățare“-prof. Muncaciu Diana;

prof. Coman Andreea: referat “Experiențe educaționale europene- resurse în abordarea

procesului instructive-educativ în perspectiva activității integrate”;

” Tendințe în managementul curriculumului”-referat -prof. Șandor Liliana;

” Evaluarea în învățământul primar- de la teorie la practică”- dezbatere;

Lecții în parteneriat cu profesorii de la gimnaziu ( matematică, limba și literatura română,

limba franceză, geografie)-prof.Câmpean Ioana, Maghiar Claudia, Șandor Liliana,

Valea Maria;

”Trec la gimnaziu”-activități în colaborare cu consilierul LTNB-prof.Câmpean Ioana,

Maghiar Claudia, Sandor Liliana, Valea Maria;

prof. Cristina Chifor: prezentarea opționalului „De-a Arhitectura în orașul meu”-la nivel

județean;

prof. Liscan Reghina: prezentare activități extrașcolare de vizitare a expoziției Dor;

prof.Roșca Otilia: referat- „Sărbătorile de iarnă la români”.

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

24

DOMENIUL II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

II. 1. Oferta educaţională

Am urmărit ca oferta educaţională a şcolii să fie adecvată contextului socio-economic şi

cultural în care îşi desfăşoară activitatea instituţia noastră, iar elaborarea acesteia s-a făcut

pe baza discuţiilor şi a chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor, precum și a

discuţiilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale astfel încât oferta curriculară a şcolii să

răspundă nevoilor de educaţie ale elevilor şi cererii şi ofertei de pe piaţa muncii.

De asemenea a constituit o prioritate asigurarea resurselor umane şi materiale potrivite

susţinerii ofertei educaţionale a şcolii noastre.

Oferta educaţională a şcolii cuprinde la capitolul Curriculum la decizia şcolii un

numărmare decursuri opţionale, destinate claselor de la învăţământul primar, gimnazial şi

liceal, acoperind toate ariile curriculare, așacum se poate vedea în tabelul de mai jos:

A. CICLUL PRIMAR

Clasa DENUMIREA OPŢIONALULUI ALES

I A (Abrudan M.) Pe aripile cuvintelor

I B (Chira Emoke) La pas în orașul comoară

I C (Coman Andreea) Matematică distractivă!

I D (Micu Adina) De-a arhitectura mini

I E (Muncaciu Diana) Managementul conflictelor

I F (Mureșan Eugenia) De-a arhitectura mini

I G (Nicolaescu Norina) Experimente distractive

I H (Ploscar Simona) Matematică distractivă!

II A ( Brie S.) Educație pentru sănătate

II B ( Ducai L.) Matematică distractivă!

II C ( Horoba L.) Matematică distractivă!

II D ( Rostogol F.) Matematică distractivă!

II E ( Siloși A.) Matematică distractivă!

III A ( Achim A.) De-a arhitectura prin orașul meu

III B (Crişan C.) Să descoperim România!

III C (Mărincaș O.) De-a arhitectura prin orașul meu

III D (Petean A.) Vrei să scrii corect?

III E( Lup S.) Matematică distractivă!

III F (Tăuțan A.) Bunele maniere

IV A (Chifor C.) Stories and games

IV B (Liscan R.) Ortografie și creație

IV C (Pop Ioana Stories and games

IV D( Roșca Otilia) Ortografie și creație

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

25

B. GIMNAZIU

ARIA

CURRI-

CULARĂ

DISCI-

PLINA

DENUMIRE

OPŢIONAL

CLASA

a V-a

CLASA

a VI-a

CLASA

a VII-a

CLASA

a VIII-a

A B C D A B C D E A B C D E A B C D

Limba şi

comunicare

Limba

engleză

Stories in

English- integrat X X X X X X X X X X

Limba

română

Literatura

copilăriei-

integrat

X

Scrierea creativă

în arte X X

Matematică

şi ştiinţe

Matematică

Universul

numerelor

Construcții

geometrice

aplicate în viața

cotidiană

X X X

Mate-

Practică X X X

Matematici

aplicate în

biologie

X X

Biologie Educație pentru

sănătate

Om și

societate

Geografie

Extindere

Capitalele lumii

Economie Educație

economica X

Arte

Educație

plastică

Farmecul naturii

statice

Educație

muzicală

Ansamblu coral

și

acompaniament

instrumental

X

Tehnolo-

gii

TIC Să învățăm cu

calculatorul X X X X X X X X X X X X

Număr de opţionale alese/clasă 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

26

C. LICEU

ARIA

CURRICU-

LARĂ

DISCIPLINA DENUMIRE OPŢIONAL

CLASA A XI-A CLASA A XII-A

MI

1

MI

2 ȘT U MI ȘT1 ȘT2 U

Limba şi

comunicare

Limba şi

literatura

română

Film şi literatură X

Noțiuni de gramatică și de

stilistică X

Noțiuni de critică și teorie

literară X

Elemente de naratologie X

Artă și literatură X

Curente literare X X

Limba

modernă

engleză

Successful Writing

Se aplică la clasele

cu studiul intensiv

al limbii engleze

Se aplică la clasele cu

studiul intensiv al limbii

engleze

Communicative Grammar

Teenage Fiction

Ready for CAE

Drama in English

Limba

modernă

franceza

La France culturelle X

Conversations X

Matematică şi

Ştiinţe ale

naturii

Matematică Funcții reale X

Clase de funcții X X X

Chimie Aplicaţii de chimie X

Biologie Educație pentru sănătate X X X

Om și societate

Geografie Regionarea geografică a

României X

Istorie

Istoria recentă a României X

O istorie a comunismului din

România X

Socio-umane Etica relațiilor umane

Tehnologii TIC

Design de interfaţă X X X X X X X X

Competenţe în era cunoaşterii X X

Administrarea calculatoarelor

şi reţelelor X

Număr de opţionale alese/clasă 2 2 4 5 2 5 5 6

În dorinţa asigurării unei educaţii moderne, plurivalente pentru elevii noştri, școala a

încheiat o serie de parteneriate cu diverse instituţii pentru susţinerea şi derularea unor

proiecte.Acestea au dus la formare unei imagini favorabile a instituţiei noastre şi au

demonstrat deschiderea şcolii spre comunitate. Au fost încheiate un număr de 65 de

parteneriate și proiecte educative cu:

asociații culturale și fundații(Asociația Pleiadis, Iași, Fundația LEADERS, București,

Asociația Ask Yourself, București, ASIESEC, Cluj-Napoca, The Duke of Edinburgh’s

International Award Romania, Asociația Alumnus Club UNESCO, Asociația Music

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

27

Camp, Asociația ATHIS, Asociația Lions Club 360 Cluj, ARDOR, EDUBIZ, Oradea,

Asociația Misionarii lui Padre Pio, Asociația Tineretul ONU, Fundația Collegium

XXI, ASCOR, Asociația Școala de Valori, București, Asociația Fun Club Majorete,

Asociația Europeană pentru siguranță și antidrog, Fundația Humanitas Aqua Forte,

Fundația de Caritate Herald, Academia de șah SITAS )

muzee(Muzeul de Artă Contemporană, București)

organizații(Organizația Tinerilor Medici Cluj, Organizația Studenților Mediciniști Cluj

Organizația Studenților din Universitatea “Babeș-Bolyai”, Uniunea Studenților din

România, Learn House, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj, Organizația

Creștină Something New), companii (SC Arome&Fresh SRL,

școli și grădinițe(Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Buzău, Școala Gimnazială Nr.

4, Bistrița, Școala Viișoara, Școala Gimnazială Traian Dârjan, Școala Gimnazială

Horea, ala Gimnazială Specială CRDEII, Grădinița cu Program Prelungit Degețica,

Grădinița Albă ca Zăpada etc.)

universități și instituții( CCD Cluj, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

(Laboratorul de Psihologia Sănătății), Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir,

București, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Cluj, Facultatea

de Teatru și Televiziune, UBB, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Compania de

Apă Someș SA)

Amintim în acest sens implicarea instituţiei noastre în parteneriate care au permis

derularea unor proiecte educaționale:

Programul internațional Discover (limba engleză-clasele VA,C)– prof.Avram Stela

Toţi membrii Catedrei + Năsăudean Nicoleta – proiectul Mari personalităţi

culturale româneşti – expunere lunară la panoul din colţul bibliotecii;

Tomoiagă Mirela, Năsăudean Nicoleta, Popescu Cristina, Ionescu Ancuţa,

Mureşan Aurora, Berindeiu Nicolae, Borza Emilia, Sim Ramona, Avram Stela -

participarea la proiectul Scriitorul școlii: Desant scriitoricesc (nov. 2016) –

partenerieat cu Uniunea Sciitorilor – protocol de colaborare cu U.S.R.; participarea la

proiectul interșcolar Fericirea între mit și realitate; (aprilie-iunie 2017)

Borza Emilia - Fram, ursul polar, proiect caritabil; O porție de sănătate, proiect

realizat în colaborare cu Asociația Părinte din Florești

Ionescu Ancuţa - Protocol de colaborare cu Facultatea de Teatru și Televiziune, UBB

Mureşan Aurora – proiect Iarna pe uliţă (Bucuriile iernii)

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

28

Popescu Cristina – Bucuriile iernii – concurs de recitări, clasa a VI-a D, în parteneriat

cu Biblioteca şcolii; Mari personalităţi ale culturii universale – proiect interdisciplinar

- clasa a VI-a D

Întâlnirile de joi, proiect coordonat de prof. Dănuţ Buzdugan;

Parteneriatul cu Facultatea de Teatru şi Televiziune– prof.Ionescu Ancuţa;

Proiect educațional: Paradigmele (post)moderintății, Colegiul Național „Alexandru

Ioan Cuza”, Galați.; Proiect educațional: Humanitas în licee– prof.Berindeiu Nicolae;

Implicare în implementarea la clasǎ a proiectului Discover Schools organizat de

AIESEC, prin care studenți internaționali au prezentat la clase aspecte legate de

cultura țǎrii din care provin, globalizare, poluare și alte teme de interes general (prof.

Rarinca, Rus, Opriș, Moraru, Pop, Ivan, Iancu).

Proiect educaţional Flat Stanley – clasa a V-a B, Lic. T. N. Bǎlcescu cu Sea Gate

Elementary School, Naples, Florida, USA, prof. Coord. Denise Varboncoeur (prof.

Rarinca).

Express Yourself (Exprimă-te), proiect de artă vizualǎ în colaborare cu Muzeul de

Artǎ Contemporanǎ, București (prof. Rarinca).

Siguranța pe Internet - proiect realizat cu Poliția Română la inițiativa ISJ (prof.

Rarinca)

Picioare sănătoase, viitor sănătos, proiectrealizat în colaborare cu Asociația de

Pediatrie și Organizația Tinerilor Medici (OTM) (prof. Rarinca).

Program de voluntariat la Biblioteca Județeana Octavian Goga, Susținereaunui curs de

limbă engleză, în perioada 10-14 iunie 2017 (prof. Rarinca).

Participare la activitățile proiectului Erasmus+ intitulat „Within the Family Literacy

Works!” (prof. Bindean, Iancu, Ivan, Rarinca, Rus)

Proiect de păstrare a patrimoniului desfășurat în Școala Altfel la Muzeul Etnografic –

clasa a V-a E (prof. Bușcă).

Proiect interjudețean „Literatura pentru copii, imaginație și culturǎ”, în parteneriat cu

Şcoala gimnazialǎ nr. 4 din Bistrița, pentru dezvoltarea apetitului pentru lecturǎ în

limba englezǎ. (prof. Iancu)

Proiect „De-a arhitectura”, în parteneriat cu Asociația de Arhitecți Cluj, la clasa a VI-a

E (prof. Iancu).

Participarea cu elevii clasei a VII-a A la activitǎți educative pentru prevenirea

comportamentelor nesǎnǎtoase – Dentocalm și Sǎ ne hrǎnim sǎnǎtos(prof. Giloan).

Participarea împreunǎ cu colectivul de pǎrinți la activitatea de informare a Poliției

române în legǎturǎ cu efectele negative asupra copiilor a jocului Balena albastrǎ.

(prof. Giloan, Iancu)

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

29

Încheierea unui parteneriat cu Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică

(ARDOR) septembrie 2016– prof.Giurgiu Alexandra;

Activitate în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale

Comunicării, UBB- “Analiza alegerilor din SUA”11 noiembrie 2016– prof.Hossu

Ofelia;

continuarea parteneriatului cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei în vederea

participării la concursul „Cultură şi civilizaţie în România” ( realizarea de către elevi a

unui proiect şi a unui film de promovare a Muzeului de Istorie a Farmaciei- aprilie

2017)- prof. Ofelia Hossu

Continuarea Parteneriatului cu Editura Humanitas şi pregătirea elevilor în vederea

participării la Concursul Humanitas în licee – prof. Ofelia Hossu

activități în parteneriat cu Facultatea de Filosofie din cadrul UBB-Cluj (22-

23.05.2017); au participat 60 elevi din clasele a XI-a. Conferința ”Provocările eticii

contemporane. Transplantul de organe și implicațiile sale etice”- prof. Constanţa

Stăncescu

Vizită la Statia de epurare a apei Cluj Napoca -Someșeni (20 dec. 2016), cu 30 de

elevi din clasele X MI2, XI Șt1 și XI Șt2 în cadrul Proiectului ”Apa este viață -

impactul poluării asupra apelor de suprafață”– prof.Pălăcian Felicia

Parteneriate cu U.B.B.-practica cu studenții Facultății de Matematicăși Informatică

Parteneriat cu Asociația „Parinte in Floresti” și parteneriat cu agenția de turism „Cora

Travel”-prof. C. Sitaru

Parteneriat cu Asociația „Pleiadis”Iasi-prof. D. Beldean

Proiect educațional: „Ce știu și ce aș vrea săștiu”-cl.a VIII-a-prof. D.Beldean

Participare la Congresul Elevilor „Matematica în blugi”-prof. D. Beldean

Parteneriat cu Centrul Județeanpentru Conservarea și Promovarea CulturiiTradiționale

Cluj –prof.Nica Henorel;

Parteneriat cu Clubul Copiilor Huedin – prof.Nica Henorel;

Parteneriat cu Școala Gimnaziala „Gheorghe Sincai”, Floresti– prof.Nica Henorel;

Parteneriat cu Opera Română din Cluj-Napoca, – prof.Teodorescu Iulian;

Proiect: Educație pentru sănătate – prof.Teodorescu Iulian;

Proiectul și concursul: Și eu știu muzică! – prof.Teodorescu Iulian;

ParteneriatulLTNB cu Asociația Studenților Creștini-Ortodocși "Vreau să aflu"–

prof.Buzdugan Dănuț;

Parteneriate cu Fundațiile de caritate "Herald" și "Misionarii lui Padre Pio"–

prof.Buzdugan Dănuț;

Contribuție cu produse în cadrul proiectului "Petra"– prof.Buzdugan Dănuț;

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

30

Proiectul județean „Icoana Sf. Andrei prilej de întâlnire”, parteneriat cu

LiceulTehnologic Special „Samus” – Tămaș Ionela;

Parteneriat cu Școala „Horea”, Liceul Tehnologic „Al. Borza”, Liceul Tehnologic

„Samus” și Colegiul „Gheorghe Lazăr”– Tămaș Ionela;

Proiectul județean „Cuvântul - Bucuria sufletului, Lumina minții”, parteneriat cu

LiceulTehnologic „Alexandru Borza” și Școala Gimnazială „Horea” – Tămaș Ionela;

Parteneriat cu Opera Română din Cluj-Napoca - Prof. Teodorescu Iulian

Proiect: Educație pentru sănătate Prof. Teodorescu Iulian

Proiectul și concursul: Și eu știu muzică! - Prof. Teodorescu Iulian

Parteneriat cu Asociația ASK Yourself– Prof. Buzdugan Dănuț, Prof. Teodorescu

Iulian

Participarea la proiectul muzical CHILDREN OF MUSIC -Prof. Teodorescu Iulian

Proiectul educativ – POLITEȚEA ȘI BUNELE MANIERE STRĂBAT SECOLELE -

Prof. Buzdugan Dănuț, Prof. Teodorescu Iulian

Proiectul educativ – MARI MOMENTE ȘI PERSONALITĂȚI CULTURALE

ROMÂNEȘTI - Prof. Buzdugan Dănuț, Prof. Teodorescu Iulian

Implicare înCADRUL PROIECTULUI „FERICIREA INTRE MIT SI REALITATE”

DIN 8 IUNIE 2017 – LIC. T. „N. Bălcescu” - Prof. Teodorescu Iulian

Activitatea de la ,,Atelierul de ceramică” – prof. Cicios Dan Augustin

Vizitarea unei oferte educaționale ale liceelor din Cluj găzduită de Colegiul Tehnic ,,

Napoca” prof. Cicios Dan Augustin

Activitatea în proiectul Together we are more, în cadrul cărui am derulat o campanie

anti-discriminare alături de fundația non guvernamentală Creștină,,Diakonia’’ prof.

Cicios Dan Augustin

Concursul Internaţional„Alături de Hristos în Europa secolului XXI", ediția I.–

membrii catedrei de religie;

Activitate de voluntariat in cadrul proiectului Crucii Roșii –„Ajuta-ne sa construim!

Baza Națională de pregătire a voluntarilor pentru prim ajutor”– membrii catedrei de

biologie;

participarea cu elevii la Concursul European „Tineri în pădurile Europei” – prof.

Felicia Boar

activitate în colaborare cu Asociația Educațional Ecologică EcoTransilvania–

membrii catedrei de biologie;

Implicarea în parteneriate, proiecte educaționale - implementarea proiectului ”Apa

este viața” – impactul poluării asupra apelor de suprafață, proiect în parteneriat cu

Fundația Comunitară Cluj– membrii catedrei de biologie;

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

31

Colaborare cu Fundația Comunitară Cluj. Scrierea proiectul: “Micii astronomi” trimis

Fundației Comunitare Cluj spre finanțare – prof.Coțop Carmen;

Proiect etwinning, "Beautiful destinations", alături de școli din Italia, Franța și Turcia

prof. Chifor Doru;

Hour of code - o introducere in programare creata special pentru a arăta că oricine,

indiferent de vârstă și de cunoștințe poate învăța măcar bazele programarii, 5 – 11

Decembrie 2016

cel mai mare eveniment de educaţie din istorie;

implicarea toturor membrilor din catedră;

implicarea a peste 900 de elevi din şcoala noatră.

Adoptabot – Concurs de programare roboţi - 2 echipe calificate în finală. Profesori

implicaţi: Adriana Chereş şi Muntean Mihaela;

Proiect FIRST-ROBOŢI HyPE cu implicarea MEC, BRD, Vodafone - participarea a

10 elevi şi 2 mentori –Ruxandra Coţop-studentă şi prof. Adriana Chereş;

Proiect școlar “Cetăți medievale în județul Alba ”, excursie, 15-16 octombrie 2016,

40 de elevi – prof. Muntean Mihaela;

“Început de iarnă în Malopolska – Polonia Mică și Slovacia ”, excursie, 29 noiembrie

– 3 decembrie 2016, 45 de elevi, – prof. Muntean Mihaela;

Proiect “Întâlnirile de joi ”, activități de orientare școlară și profesională, octombrie-

decembrie, prof. Muntean Mihaela;

Proiect educațional ”Cum sărbătorim Crăciunul” în parteneriat cu Biblioteca LTNB-

prof. Vale Maria, Micu Adina, Mureșan Eugenia;

Proiect-Parteneriat cu editura „Copilăria”- toate învăţătoarele;

Proiectul ,,Tehnici moderne de predare! Utilizarea de softuri educaţionale la clasele

preşcolare şi primare”, în parteneriat cu Editura Esenţial, septembrie, 2016 – prof.

Achim Adina;

Proiect de parteneriat ,,Şcoala de caligrafie”, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială

,,Mihai Eminescu”, Zalău, anul şcolar 2016-2017 – prof. Achim Adina;

Parteneriat cu Editura Edu şi Asociaţia Educrates, an şcolar 2016-2017 – toate

învățătoarele;

Proiectul ,,Micii Sanitari”, din cadrul Organizaţiei Studenţilor Medicinişti din Cluj-

Napoca, decembrie 2016 – prof. Crișan Camelia, Marincaș Olga, Achim

Adina,Brie Simona, Horoba Luminița, Ducai Liana, Siloși Angela, Rostogol

Floarea;

Page 33: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

32

Proiectul ,,Ajută-ne să construim!”, proiect derulat de Crucea Roşie, Filiala Cluj,

decembrie, 2016 – prof. Achim Adina;

Parteneriat cu Asociația Folclorică "Izvorașul" Cluj-Napoca – prof. Marincaș Olga;

Parteneriat cu Asociația „Autism Transilvania” din Cluj-Napoca – prof. Marincaș

Olga;

Parteneriat cu Catedra de religie a școlii noastre – prof.Marincaș Olga;

Voluntariat în Proiectul Educaţional “Baza Naţională de pregătire a voluntarilor pentru

prim ajutor şi intervenţie în situaţii de urgenţă” a Crucii Roşii – prof. Tăuțan Ana,

Crișan Camelia, Chifor Cristina;

Parteneriatul și proiectul cu Radio Romania “Ascultă 5 minute de muzică clasică” –

prof. Crișan Camelia, prof. Teodorescu Iulian

Parteneriat cu Biblioteca Județeană în proiectul “O lume magică la ludotecă” – prof.

Crișan Camelia;

Proiect Educaţional „Aproape de Eminescu” organizat de Fundaţia „Preţuieşte clipa”,

Bucureşti – prof. Abrudan Monica;

Parteneriat Grădiniță - Școală „Și eu voi fi școlar” cu Grădinița Mămăruța, Cluj-

Napoca – prof. Mureșan Eugenia;

Parteneriat Grădiniță - Școală cu Grădinița Degețica, Cluj-Napoca– prof. Mureșan

Eugenia;

Parteneriat cu grădinița "Albă ca Zăpada" – prof. Chifor Cristina, Pop Ioana;

Parteneriat cu Editura Limes – prof. Petean Ana;

Voluntariat în proiectul Tehnici moderne de predare – prof. Mureșan Eugenia;

Participare la concursul spectacol "Prieteni de Nota 10" (strângere de fonduri pentru

copiii autiști) – prof. Marincaș Olga;

Participare la un spectacol umanitar "Povestea mea, povestea ta, povestea noastră" –

prof. Marincaș Olga;

Parteneriatul între Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 şi Liceul Teoretic „Nicolae

Bălcescu”- toate învățătoarele;

Parteneriatul între Junior Achievement Romania și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”- prof.

Micu Adina, Ploscar Simona;

Proiectul “Împreună pentru educație”- Organizația “Salvați copiii!”- toate învățătoarele;

Proiect educațional ”Cum sărbătorim Crăciunul” în parteneriat cu Biblioteca LTNB- prof.

Micu Adina, Mureșan Eugenia ;

Proiectul ,,Ajută-ne să construim!”, proiect derulat de Crucea Roşie, Filiala Cluj,

decembrie, 2016- toate învățătoarele;

Proiect Educaţional „Aproape de Eminescu” – org. de Fundaţia „Preţuieşte clipa”,

Bucureşti- prof. Monica Abrudan;

Page 34: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

33

Proiectul „Edu școala”,derulat in colaborare cu MENCS-toate învăţătoarele;

Parteneriat Grădiniță - Școală „Și eu voi fi școlar” cu Grădinița Mămăruța, Cluj-

Napoca – prof. Mureșan Eugenia;

Parteneriat Grădiniță - Școală cu Grădinița Degețica, Cluj-Napoca- prof. Mureșan

Eugenia;

Voluntariat în proiectul Tehnici moderne de predare- prof. Mureșan Eugenia;

Proiect Educațional Altfel de sucuri – Sucuri sănătoase, în colaborare cu SC. Arome

& Fresh SRL;

Parteneriat educaţional cu Şcoala Generală Viișoara Gherla-prof. Siloși Angela;

Proiect educativ „Astăzi e ziua mea”-prof.Siloși Angela;

Proiect de finanţare extrabugetară ” Împreună pentru educaţie”-prof. Siloși Angela;

Parteneriat educaţional cu Şcoala „Şerban-Vodă”, Slănic, Prahova- prof. Horoba

Luminița;

Parteneriat cu Şcoala cu deficienţi de vedere, Cluj-prof. Rostogol Floarea;

Proiectul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul;

Parteneriatul între Asociaţia Prais – Mișcarea “Și eu trăiesc sănătos”;

Parteneriatul cu Asociatia Folclorica “Izvorașul” Cluj-Napoca ;

Parteneriatul între Asociația Autiștilor din Romania – Filiala Cluj;

Parteneriatul cu Biblioteca Județeană “Octavian Goga”;

Parteneriatul cu Liceul Tehnologic “Spiru Haret” – Târgoviște;

Parteneriatul cu Grădinița nr. 8 –Buzău;

Parteneriatul cu Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”- Vaslui;

Parteneriatul și proiectul cu Radio România “Ascultă 5 minute de muzică clasică”;

Participare la activitate caritabilă de colectare de haine, jucării pentru copiii nevoiași

(parteneriat cu catedra de religie) – toate învățătoarele;

Educarea elevilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru evitarea consumului de droguri şi a

violenţei, pentru o implicare mai activă a elevilor în viaţa comunităţii, pentru cultivarea

voluntariatului, generozităţii, compasiunii, etc. s-a făcut într-o serie de parteneriate cu

instituţii, asociaţii, ONG-uri.

II. 2. Curriculum

Activitatea didactică la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” este centrată pe eficienţă,

calitate şi formarea de competenţe, iar în acest scop cadrele didactice au fost încurajate să

aplice în demersul didactic metode moderne de predare şi evaluare, softuri educaţionale,

auxiliare curriculare.

Se poate afirma că au avut un impact pozitiv asupra asupra calităţii activităţilor de

predare-învăţare şi educative:

participarea la cursurile de formare continuă;

activitatea în cadrul cercurilor metodico-ştiinţifice;

Page 35: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

34

mentoratul cadrelor didactice debutante sau nou venite în şcoală.

S-au asigurat condiţiile necesare pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de particularităţile

lor individuale prin organizarea în școală a unor activități destinate acestui scop:

grupe de excelenţă la matematică, informatică, biologie, chimie, istorie;

pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și la olimpiade şcolare (toate

catedrele)

încurajarea participării elevilor la sesiuni decomunicări științifice, ateliere de lucru,

dezbateri.

organizarea unor activităţi de consiliere psihologică pentru elevi şi părinţi;

instituirea unor programe remediale pentru elevii care au înregistrat rămâneri în urmă la

anumite discipline.

S-a urmărit ca evaluarea elevilor să fie obiectivă, transparentă şi constructivă -prin

precizarea criteriilor şi baremelor de notare și furnizarea unui feed-back eficient, iar ritmul

notării să respecte criteriile şi cerinţele evaluării continue. S-au diversificat instrumentele de

evaluare aplicate, înregistrându-se un interes mai susţinut pentru aplicarea metodelor și

instrumentelor moderne de evaluare.

Page 36: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

35

Evaluarea internă

La toate disciplinele s-au aplicat teste iniţiale, iar rezultatele lor au fost analizate şi

utilizate înadaptarea predării la nivelul de pregătire şi la nevoile de învăţare ale elevilorşi

pentru remedierea deficienţelor constatate în pregătirea elevilor.

În sem. I, la toate clasele de gimnaziu au fost aplicate teze cu subiect unic, în scopul unei

evaluări unitare şi obiective a rezultatelor învăţării şi pentru determinarea gradului de

pregătire al elevilor la nivelul întregii şcoli. În sem. II, aceste teze au fost aplicate doar la

clasele a VIII-a.

Statistica notelor elevilor/număr elevi în semestrul I la disciplina Limba şi literatura română,

cls. a VIII-a:

Număr total elevi 111

Absenți: 1 elev

Statistica procentuală raportată la 110 elevi:

Note între: 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

Număr elevi 1 6 13 22 44 25

Procent din nr total 0.90% 5.41% 11.71% 19.82% 39.64% 22.52%

Statistica notelor elevilor/număr elevi în semestrul I la disciplina matematică, cls. a VIII-a:

Număr total elevi 111

Absenți: 1 elev

Statistica procentuală raportată la 110 elevi:

Note între: 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Număr elevi 1 3 10 14 12 14 18 29 9

Procent din nr total 0,9 % 2,7% 9,1 % 12,7 % 10,9 % 12,7 % 16,4 % 26,4% 8,2 %

Page 37: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

36

Evaluarea externă

Evaluare Națională

SITUATIE STATISTICA

1,00- 4,99 5,00- 5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10

Nr. lucrări 1 1 2 7 22 61 16

% 0.91% 0.91% 1.82% 6.36% 20.00% 55.45% 14.55%

Nr. lucrări 4 3 5 11 16 50 21

% 3.64% 2.73% 4.55% 10.00% 14.55% 45.45% 19.09%

Nr. lucrări 1 3 5 5 22 68 6

% 0.91% 2.73% 4.55% 4.55% 20.00% 61.82% 5.45%

Scoala 8.98

9.13

8.82

VIII A 9.11

VIII B 8.36

VIII C 9.15

VIII D 9.26

4. Media generala pe clase (A,B,C,D):

2. Media generala ptr. romana pe scoala:

3. Media generala ptr. matematica pe scoala:

DisciplinaIntervale de notare

Limba şi literatura română

Matematică

Media generala

1. Media generala pe scoala:

Scoala VIII A VIII B VIII C VIII D

8.989.11

8.36

9.159.26

Media evaluare nationala

1,00- 4,99 5,00- 5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10

1 1 2

7

22

61

16

4 35

11

16

50

21

13

5 5

22

68

6

Interval note evaluare nationala

LbRomana

Matematica

Media generala

SITUATIE STATISTICA MEDII ADMITERE IN LICEU

1,00- 4,99 5,00- 5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10

Nr. lucrări 1 1 5 6 23 72 2

% 0.91% 0.91% 4.55% 5.45% 20.91% 65.45% 1.82%

Scoala 9.03

VIII A 9.15

VIII B 8.47

VIII C 9.2

VIII D 9.28

4. Media admitere pe clase (A,B,C,D):

Media admitere

1. Media admitere pe scoala:

Intervale de notare

Scoala VIII A VIII B VIII C VIII D

9.039.15

8.47

9.29.28

Medii admitere

1 15 6

23

72

2

Interval medii admitere

Page 38: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

37

Bacalaureat

CLASA Subiect Ec Nr.

candidați Media

a XII-a F

Istorie 33 9.46

a XII-a MI 2

Matematică MATE-

INFO 28 9.63

a XII-a MI 1

Matematică MATE-

INFO 28 9.67

a XII-a ST

Matematică ST-NAT 34 9.72

Nr. candidati 123 9.62

1,00- 4,99 5,00- 5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10

Nr.cand. 0 2 5 17 50 49 0

% 0.00% 1.63% 4.07% 13.82% 40.65% 39.84% 0.00%

Nr.cand. 0 0 0 2 12 59 50

% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63% 9.76% 47.97% 40.65%

Nr.cand. 0 0 1 7 18 83 14

% 0.00% 0.00% 0.81% 5.69% 14.63% 67.48% 11.38%

Nr.cand. 0 0 0 7 20 96 0

% 0.00% 0.00% 0.00% 5.69% 16.26% 78.05% 0.00%

XII F 8.92

XII MI1 9.25

XII MI2 9.22

XII ST 9.46

Media pe clase:

Proba Ed

Interval noteDisciplina

Proba Ea

Proba Ec

Media

XII F XII MI1 XII MI2 XII ST

8.92

9.259.22

9.46

Media pe clase

Page 39: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

38

CLASA Subiecte Ed Nr.candidati Media/

Disciplina

a XII-a F

Economie 1 8.10

Filosofie 1 9.70

Geografie 7 9.35

Logică, argumentare și comunicare 18 9.09

Psihologie 6 8.42

a XII-a MI 2

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 4 9.25

Chimie organică TEO Nivel I/II 1 9.50

Informatică MI Pascal 23 9.61

a XII-a MI 1

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 1 9.70

Fizică TEO 1 6.40

Informatică MI Pascal 26 9.47

a XII-a ST

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 27 9.48

Biologie vegetală și animală 2 9.00

Chimie organică TEO Nivel I/II 3 8.88

Fizică TEO 1 9.35

Informatică SN C/C++ 1 9.95

Nr. candidati 123 9.33

II. 3 Rezultatele învățării

Concluziile rezultate din analiza pe discipline:

Profesorii au considerat că subiectele au fost echilibrate, oferind posibilitatea elevilor și

profesorilor de a obține un feed-back real și constructiv privitor la nivelul de pregătire a

elevilor. Analiza pe discipline a revelat în general o pregătire destul de bună a elevilor.

Totuși, s-a concluzionat că au existat elevi cu rezultate nesatisfăcătoare la cel puțin una

dintre probele susținute în cadrul simulării, ceea ce a evidențiat nevoia ca în general elevii și

cadrele didactice să trateze cu mai multă seriozitate pregătirea pentru examenul de

bacalaureat. A fost intensificată pregătirea la matematică a tuturor claselor a XI-a și a XII-a de

la profilul real. După analiza rezultatelor s-a trecut la adoptarea unui program de pregătire

suplimentară a elevilor claselor a XII-a pentru bacalaureat și participarea acestora la

acest program.

De asemenea conducerea școlii a subliniat necesitatea de a fi sporită exigența

profesorilor în evaluarea elevilor pe tot parcursul celor patru ani de liceu și o implicare mai

activă a diriginților și părinților în motivarea elevilor de a participa la ore și la pregătirea

suplimentară.

La ședințele cu părinții pentru analiza rezultatelor la simularea examenului de baclaureat

au fost invitați și profesorii care predau la clasă disciplinele de examen.Participarea părinților

la ședințe a fost destul de restrânsă, cu toate că în general se declară foarte interesați de

Page 40: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

39

rezultatele la învățătură înregistrate atât de proprii copii, cât și de rezultatele obținute la

nivelul școlii.

Rezultate la concursurile şi olimpiadele şcolare

Rezultatele remarcabile ale elevilor noştri la concursurile şi olimpiadele şcolare

organizate în cursul anului şcolar 2016-2017 au pus în lumină preocuparea echipei

manageriale și a cadrelor didactice pentru promovarea şi dezvoltarea unui învăţământ de

performanţă.

La concursurile și olimpiadele școlare - etapele locale, județene, naționale - au participat

peste 800 de elevi, dintre care au fost premiați peste 40%.

La etapele (inter)naționale ale Olimpiadelor (elevi)și concursurilor școlare s-au calificat

următorii elevi, care au obținut rezultate notabile:

Denumirea concursului/olimpiadei Etapa Numele elevului Clasa Premiul obținut

Olimpiada de istorie

(prof. Hossu Ofelia)

Națională Costin Irina XI MI Premiu special

Olimpiada de istorie

(prof. Hossu Ofelia)

Națională Cîmpian Patricia XII F Premiu special

Olimpiada de chimie (prof. Fălcușan

Simona)

Națională Damian-Buda

Adriana

a X-a Mențiune

Mica Olimpiadă de geografie ”Terra”,

gimnaziu

(prof. Pălăcian Felicia)

Națională Berinde Codrin VI Premiul I

Olimpiada de limba franceză

(prof. Oneț I)

Naționalǎ Postoș Ioana IX MI Mențiune specialǎ

Olimpiada de limba franceză

(prof. Oneț I)

Naționalǎ Foghiș Diana X F Mențiune

Olimpiada de limba spaniolǎ

(prof. Giloan S.)

Naționalǎ Brǎtfǎlean

Denisa

XIF

Mențiune specialǎ

Olimpiada de informatică pentru

gimnaziu

(prof. Budișan Mirela)

Naționalǎ Ursache Matei VE Medalie de bronz

Denumirea concursului/olimpiadei Etapa Numele elevului Clasa Premiul

obținut

Conferinţa Internaţională a Tinerilor

Cercetători, ICYS, Stuttgart,

Germania

(prof. Boar Felicia)

Inter-

națională

Creţ Andreea a X-a MI1 Medalie de

argint

ICYS

(prof. Coțop Carmen)

Inter-

natională

Preda Rares XII Medalie de

bronz

AstroPi

(prof. Coțop Carmen)

Inter-

natională

Pescariu David

Trif Andrei

Gherman Octavian

VI Premiul I

Concursul „Proiecte de mediu”

(prof. Bota Monica)

Națională Berindean Alexia a XI-a Premiul al II-

lea

Concursul „Cultură şi civilizaţie în

România”

(prof. Hossu Ofelia)

Națională Echipaj- Paşca

Mădălina, Mara

Oniga, Petri Răzvan

XI ŞT2, XI

ŞT1

Premiul al II-

lea

Concursul Național „Istorie și

societate în dimensiune virtuală”

(prof. Constanţa Stăncescu)

Națională Gherman Codruţa XII MI2 Premiul al II-

lea

Page 41: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

40

Concursului tehnico-ştiinţific

„Fii o săptămână profesor de ştiinţe”

(prof. Alexandra Giurgiu)

Națională Bobiş Damaris,

Coprean Vlad, Dincă

Florin, Florescu Iulia

a VIII-a D Premiul I

Concursului tehnico-ştiinţific

„Fii o săptămână profesor de ştiinţe”

(prof. Constanţa Stăncescu)

Națională Ionela Mizgan,

Bogdan Mizgan,

Anca Alexandru

a XI-a, a

XII-a

Premiul

Special

Concurs ”Geomondis”

(prof. Pălăcian Felicia)

Națională Silaghi Patricia

Popescu Alina

Socaci Cristian

Bănuțiu Loredana

IX

X

XI

XII

Premiul al III-

lea

Poveste în acuarela

(prof. Cicios Dan)

Internațională Bojan Carina a VII-a Premiul I

Poveste în acuarela

(prof. Cicios Dan)

Internațională Popa Alin a VII-a Mențiune

Poveste în acuarela

(prof. Cicios Dan)

Internațională Bearz Emma a VI-a Premiul I

Concursul de desene ,,Carrefour”

(prof. Dan Cicios)

Națională Bârsan Mălina,

Miheș Alexandru

a VI-a D, a

V-a D

Mențiune,

Premiul II

Concurs „mâini de aur” Huedin

26 Mai 2017

(prof. Nica Henorel)

Internațională Tămas Paula

Arsân Luciana

Popescu Lavinia

VIII C

II C

III C

Premiul al II-

lea

Mențiune

Mențiune

Designer pentru o zi

(prof. Cicios Dan)

Națională Crișan Mara a VII-a Premiul I

Proiect Național „Tradițe creștină –

oglindită în datini și obiceiuri”

(prof. Nica Henorel)

Națională Tamaș Maria

Biriș Briana

Ferenț Luca

IV A

VIII D

II C

Premiul I

Premiul al II-

lea

Mențiune

Concurs „Frumusețea satului văzută

prin ochii copiilor”

(prof. Nica Henorel)

Națională Gaciu-Lung

Mădălina

Chiorean Antonio

Lazăr Mihai

VIII A

VIII A

VIII B

Premiu special

Mențiune

Mențiune

Concurs Național „Biserica – locaș de

închinare”

Arilie – Mai 2017

(prof. Nica Henorel)

Națională Crăciun Adela

Chiorean Antonio

IV B

VIII A

Premiul al II-

lea

Premiul al III-

lea

Adoptabot 2017

(prof. Chereș Adriana, prof. Muntean

Mihaela )

Internațională Muntean Andrei

Sabău Ioana

Tișe Tudor

Țibre Diana

XI MI2 Premiul I

Concursul Național AcadNet

(prof. Muntean Mihaela)

Națională Muntean Andrei XI MI2 Mențiune

Concursul Național al Revistelor

Școlare

(prof. Berindeiu Nicolae, prof. Borza

Emilia)

Națională Pașca Mădălina XI ȘT2 Premiul I

Simpozionul Internațional Literatura

și celelalte arte, secțiunea

Sincretismul Artelor

(prof. Berindeiu Nicolae, prof. Borza

Emilia)

Internațională Pașca Mădălina XI ȘT2 Premiul al II-

lea

Lecturiada 2017 (prof. Ionescu

Ancuța)

Națională Lăpușan Iulia VI A Premiul III

Page 42: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

41

Denumirea concursului/olimpiadei Etapa Numele elevului Clasa Premiul obținut

Olimpiada interdisciplinară “Științele

Pământului”

(prof. Vlaica Claudia, prof. Pălăcian

Felicia, prof. Fălcușan Simona, prof.

Coțop Carmen)

Națională Năsăudean David

Șandor Andra

Socaci Cristian

a XI-a

a X-a

a XI-a

participare

Olimpiada de biologie

(prof. Vlaica Claudia)

Națională Baciu Bianca participare

Olimpiada de geografie, liceu

(prof. Pălăcian Felicia)

Națională Simioană Mălina XI participare

Concurs Euroquiz

(prof. Pălăcian Felicia)

Națională Berinde Codrin

Chira Maia

Pop Andrei

Niculescu Andreea

VI participare

Rails Girls Cluj (prof. Adriana

Chereş, prof. Ioana Oprea)

Națională Bordea Livia

Maria, Rusu Carla

Maria

a XII-a MI 1 Diplomă de

absolvire

POLIHACK (Prof. Adriana Chereş,

Ioana Oprea)

Națională Chiorean

Alexandra, Paşca

Vanesa, Bobiţan

Denisa

a XII-a MI 2 Diplomă de

absolvire

Olimpiada de logică, argumentare și

comunicare

(prof. Alexandra Giurgiu)

Națională Pop Alexandra a XII-a F participare

Olimpiada de informatică pentru

liceu

(Prof. Budișan Mirela, Ioana Oprea)

Națională Turcsa Alexandru IX MI participare

Concursul Național InfoEducație

(prof. Chereș Adriana, prof. Muntean

Mihaela)

Națională Muntean Andrei

Țibre Diana

X MI2 participare

Olimpiada „Lectura ca abilitate de

viață”

(prof. Berindeiu Nicolae)

Națională Foghiș Diana X F participare

Olimpiada de limba engleză

(prof. Ana Maria Bușcă)

Națională Stănescu

Alexandra

a XII-a participare

Concursul Public Speaking

(prof. Mădălina Ivan)

Națională Mîrza Ana-Maria a XI-a participare

La etapa(inter)județeană ale Olimpiadelor și concursurilor școlare s-au calificat

următorii elevi, care au obținut rezultate notabile:

Nr.

Crt.

Denumirea

concursului/

olimpiadei

Etapa Numele

elevului

Clasa Premiul

obținut

Profesorul

care l-a

pregătit

1. Speak out Judeţeană Stoica-

Hopârtean

Alexia

V C Premiul III Avram Stela

2. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea A

Bruchental

Robert-Ionuț

IX MI Premiul II Pop Adriana

3. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Ciolpan

Alexandru

IX ŞT2 Premiul III Ivan

Mădălina

4. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Cotîrlă Iulia IX ŞT2 Mențiune Bușcă Ana

Maria

5. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Cotul Mihai IX ŞT1 Mențiune Bușcă Ana

Maria

Page 43: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

42

6. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Filip Miruna IX ŞT2 Mențiune Bușcă Ana

Maria

7. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Lucăcel-Ciceo

Ilinca

IX ŞT1 Mențiune Bușcă Ana

Maria

8. Olimpiada de limba

engleză

Judeţeană

Sectiunea B

Moldovan

Mădălina

IX ŞT2 Mențiune Bușcă Ana

Maria

9. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Suciu Maria

Alexandra

IX F Mențiune Pop Adriana

Rus Andreea

10. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Mureșan Călina IX ŞT1 Premiul

special

Bușcă Ana

Maria

11. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Popa Diana IX ŞT2 Mențiune Ivan

Mădălina

12. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Rusu Alexandru IX ŞT2 Premiul

special

Bușcă Ana

Maria

13. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea A

Bîrle Alexandra X MI1 Premiul III Rarinca

Georgeta

14. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea A

Creț Andreea X

MI2

Mențiune Rarinca

Georgeta

15. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea A

Stan Alex Silviu X

MI1

Mențiune Rarinca

Georgeta

16. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea A

Nemeș Mihnea X

MI1

Premiul

special

Rarinca

Georgeta

17. Olimpiada de limba

engleză

JudeţeanăSecti

unea B

Stănescu

Alexandra

XII ŞT Premiul I Bușcă Ana

Maria

18. Olimpiada de limba

germană

Judeţeană Giurgiu Petra X MI2 Premiul III Nedelcu

Cristina

19. Olimpiada de limba

franceză

Judeţeană Postoș Ioana IX MI Premiul I Oneț Ileana

20. Olimpiada de limba

franceză

Judeţeană Foghiș Diana X F Premiul I Oneț Ileana

21. Olimpiada de limba

franceză

Judeţeană Fizeșan

Alexandru

X F Premiul II Oneț Ileana

22. Olimpiada de limba

spaniolǎ

Judeţeană Brǎtfǎlean

Denisa

XIF

Premiul I Giloan

Sorinela

23. Concursul Public

Speaking

Secțiunea 12-15 ani

Judeţeană Font Dragoș

Nelu

X ȘT Premiul II Iancu

Simona

24. Concursul Public

Speaking

Secțiunea 12-15 ani

Judeţeană Mârza Elisabeta

Maria

VII D Premiul III Ivan

Mădălina

25. Concursul Public

Speaking

Secțiunea 16-20 ani

Regională Mîrza Ana

Maria

XI F Premiul I Ivan

Mădălina

26. Concursul Public

Speaking

Secțiunea 16-20 ani

Regională Mitea Sara

Elena

XI ȘT2 Mențiune Iancu

Simona

27. Speak Out

Monologuri Clasele

V-VI

Judeţeană Budiu Patricia VI E Premiul II Iancu

Simona

28. Speak Out

Monologuri

Clasele V-VI

Judeţeană Sora Elena VI E Mențiune Iancu

Simona

Page 44: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

43

29. Speak Out

Monologuri

Clasele VII-VIII

Judeţeană Militaru Maria VII C Premiul III Rus Andreea

30. Speak Out

Monologuri Clasele

IX-X

Judeţeană Lucăcel-Ciceo

Ilinca

IX ȘT1 Premiul III Berindeie

Diana

Bușcă Ana

Maria

31. Speak Out

Monologuri

Clasele IX-X

Judeţeană Cotîrlă Iulia IX ȘT2 Mențiune Berindeie

Diana

Bușcă Ana

Maria

32. Speak Out

Monologuri

Clasele IX-X

Judeţeană Onaciu Alexia IX ȘT1 Mențiune Berindeie

Diana

Bușcă Ana

Maria

33. Speak Out

Scriere creativă

Clasele V-VI

Judeţeană Stoica-Hopârtan

Alexia

V C Premiul III Avram Stela

34. Speak Out

Scriere creativă

Clasele V-VI

Judeţeană Chira Maia VI D Premiul III Ivan

Mădălina

35. Speak Out

Scriere creativă

Clasele VII-VIII

Judeţeană Mârza Elisabeta

Maria

VII D Premiul I Ivan

Mădălina

36. Speak Out

Scriere creativă

Clasele VII-VIII

Judeţeană Crișan Mara VII C Premiul II Rus Andreea

37. Speak Out

Scriere creativă

Clasele VII-VIII

Judeţeană Bodea Tudor VIII C Mențiune

II

Pop Adriana

38. Speak Out

Scriere creativă

Clasele VII-VIII

Judeţeană Oprea Andreea

Monica

VIII C Mențiune

III

Pop Adriana

39. Chants, sons sur

scene

Regionalǎ Cord Teodora XŞT Mențiune Giloan

Sorinela

40. La musique avant

toute chose

Judeţeană Cord Teodora XŞT Premiul I Giloan

Sorinela

41. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Gligor Sorana VI E Menţiune Tomoiagă

Mirela

42. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Budiu Patricia VI E Menţiune Tomoiagă

Mirela

43. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Haş Andrada XII F Menţiune Berindeiu

Nicolae

44. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Nagy Mihai VIII Premiul III Ionescu

Ancuţa

45. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Ghiolţan

Daniela

VI Premiul III Ionescu

Ancuţa

46. Olimpiada de Limba

şi literatura română

Judeţeană Crişan Mara VII C Menţiune Mureşan

Aurora

47. Olimpiada de limba

şi literatura română

Judeţeană Trif Marina XII MI2 Premiul II Mureşan

Aurora

48. Olimpiada de limba

şi literatura română

Judeţeană Neamţ Allia VIII D Menţiune Popescu

Cristina

49. Olimpiada de limba

şi literatura română

Judeţeană Graur Luca VIII D Menţiune Popescu

Cristina

Page 45: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

44

50. Olimpiada de limba

şi literatura română

Judeţeană Petrenciu Carina VIII D Menţiune Popescu

Cristina

51. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă

Judeţeană Gligor Sorana VI E Menţiune Tomoiagă

Mirela

52. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Pintea Cristiana VI E Menţiune Tomoiagă

Mirela

53. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Puşcaşu Mălina VII D Menţiune Tomoiagă

Mirela

54. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Hosu Sofia VIII A Menţiune Tomoiagă

Mirela

55. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Naghi-Comşa

Petra

VIII A Menţiune Tomoiagă

Mirela

56. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Filip Cezara XI Şt1 Menţiune Sim Ramona

57. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Oniga Mara XI Şt1 Menţiune Sim Ramona

58. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Mitea Sara XI Şt2 Menşiune Sim Ramona

59. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Moldovan Maria IX Şt1 Menţiune Borza Emilia

60. Olimpiada Lectura ca

abilitate de viaţă Judeţeană Ghiolţan

Daniela

VI Menţiune Ionescu

Ancuţa

61. Olimpiada de

Lingvistică

Judeţeană Prodan Rada XI Şt1 Premiul III Sim Ramona

62. Concurs

interjudeţean de

creaţie – Cavalcada

anotimpurilor

Interjudeţeană Tok Veronica XI Şt2 Premiu

special

Sim Ramona

63. Concurs

interjudeţean de

creaţie – Cavalcada

anotimpurilor

Interjudeţeană Mitea Sara XI Şt2 Premiu

special

Sim Ramona

64. Creativitatea – o

şansă pentru evoluţie

Interjudeţeană Ghiolţan

Daniela

VI Premiul II Ionescu

Ancuţa

65. Concursul judeţean

de creaţie

Clujunimea literară

Judeţeană Contraş

Alexandra

XI F Premiul III Tomoiagă

Mirela

66. Concursul judeţean

de creaţie

Clujunimea literară

Judeţeană Hosu Sofia VIII A Menţiune Tomoiagă

Mirela

67. Concursul judeţean

de creaţie

Clujunimea literară

Judeţeană Hosu Maria VIII A Menţiune Tomoiagă

Mirela

68. Concursul judeţean

de creaţie

Clujunimea literară

Judeţeană Oanţă Rebeca XI F Menţiune Tomoiagă

Mirela

69. Concurs de poezie

on-line – BJC Cluj

Judeţeană Feher Aneliza XI F Premiul II Tomoiagă

Mirela

70. Fericirea între mit și

realitate -Eseuri

Judeţeană Bora Alina XII F Premiul III Avram Stela

71. Fericirea – între mit

şi realitate

Judeţeană Rusu Antuza XI Şt2 Premiu

special

Sim Ramona

72. Fericirea între mit și

realitate -Eseuri

Judeţeană Mitea Sara XI Şt2 Premiul I Sim Ramona

Page 46: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

45

73. Fericirea între mit și

realitate -Eseuri

Judeţeană Trif Marina XII MI2 Premiul I Mureşan

Aurora

74. Fericirea – între mit

şi realitate

Judeţeană Neamţ Allia VIII D Menţiune Popescu

Cristina

75. Fericirea – între mit

şi realitate

Judeţeană Apetroae Ioana XI F Premiul II Tomoiagă

Mirela

76. Fericirea – între mit

şi realitate

Judeţeană Contraş

Alexandra

XI F Menţiune Tomoiagă

Mirela

77. Speak out Judeţeană Stoica-

Hopârtean

Alexia

V C Premiul III Avram Stela

78. Olimpiada de

biologie

judeţeană Baciu Bianca a XI-a Premiul al

II-lea

Vlaica

Claudia

79. Olimpiada de

biologie

judeţeană Năsăudean

David

a XI-a Premiul al

III-lea

Vlaica

Claudia

80. Olimpiada de

biologie

judeţeană Jucan Sânziana a X-a Premiul al

III-lea

Vlaica

Claudia

81. Olimpiada de

biologie

judeţeană Buzescu Diana a VII-a Premiul al

III-lea

Vlaica

Claudia

82. Olimpiada de

biologie

judeţeană Florescu

Emanuel

a XI-a Menţiune Vlaica

Claudia

83. Olimpiada de

biologie

judeţeană Filip Cezara a XI-a Menţiune Vlaica

Claudia

84. Olimpiada de

biologie judeţeană Chiș Bogdana a X-a Menţiune Vlaica

Claudia

85. Olimpiada de

biologie judeţeană Șandor Andrea a X-a Menţiune Vlaica

Claudia

86. Olimpiada de

biologie judeţeană Mureșan Ilinca a X-a Menţiune Vlaica

Claudia

87. Olimpiada de

biologie judeţeană Popescu Ioana a IX-a Menţiune Vlaica

Claudia

88. Olimpiada de

biologie judeţeană Filip Miruna a IX-a Menţiune Vlaica

Claudia

89. Olimpiada de

biologie judeţeană Mureșan Călina a IX-a Menţiune Vlaica

Claudia

90. Olimpiada de

biologie judeţeană Negreanu Ilinca a IX-a Menţiune Vlaica

Claudia

91. Olimpiada de

biologie judeţeană Mihețiu Raluca a IX-a Menţiune Vlaica

Claudia

92. Olimpiada “Științele

Pământului” judeţeană Năsăudean

David

a XI-a Premiul I Vlaica

Claudia

93. Olimpiada “Științele

Pământului” judeţeană Șandor Andra a X-a Premiul al

II-lea

Vlaica

Claudia

94. Olimpiada “Științele

Pămâtului” judeţeană Socaci Cristian a XI-a Premiul al

III-lea

Vlaica

Claudia

95. Olimpiada “Științele

Pământului” judeţeană Bele Dan a X-a Menţiune Vlaica

Claudia

96. Olimpiada “Științele

Pământului” judeţeană Moldovan

Andreea

a X-a Menţiune Vlaica

Claudia

97. Olimpiada de

biologie judeţeană Marian Sabina a VII-a Menţiune Bota Monica

Page 47: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

46

98. Concursul

„Descoperă o lume

sănătoasă”

judeţeană Florea Vlad

Premiul al

II-lea Bota Monica

99. Concursul de

comunicări științifice

ale elevilor din

învățământul liceal la

disciplina biologie

judeţeană Berindean

Alexia

a VIII-a Premiul al

II-lea Bota Monica

100. Concursul „Proiecte

de mediu”

judeţeană Berindean

Alexia

A XI-a Premiul I Bota Monica

101. Olimpiada de

biologie judeţeană Corcea Claudiu A X-a

MI2

Menţiune Boar Felicia

102. Olimpiada de

biologie judeţeană Molnar Sara A VII-a Menţiune Boar Felicia

103. Olimpiada “Ştiinte

pentru Juniori”

judeţeană Nagy Mihai A VIII-a Premiul al

III-lea

Boar Felicia

104. Concursul Naţional

„Emil Palade”

judeţeană Gall Raul A V-a E Menţiune Boar Felicia

105. Concursul Naţional

„Emil Palade”

judeţeană Chiorean Daria A V-a D Premiu

special

Boar Felicia

106. Concursul judeţean

„Descoperă o lume

sănătoasă”

judeţeană Claudiu Corecea A X-a

MI2

Premiul al

III-lea

Boar Felicia

107. Concursul judeţean

„Descoperă o lume

sănătoasă”

judeţeană Sur Alexandra A X-a

MI2 Premiul al

III-lea

Boar Felicia

108. Concursul judeţean

„Descoperă o lume

sănătoasă”

judeţeană Bucur

Alexandra

A X-a

MI2 Premiu

special

Boar Felicia

109. Olimpiada ,,Științe

pentru juniori”

judeţeană Nagy Mihai a VIII-a Premiul al

III-lea

Matyas

Karoly

110. Olimpiada ,,Științe

pentru juniori”

judeţeană Florea Vlad a VIII-a Menţiune Matyas

Karoly

111. Olimpiada Națională

Interdisciplinară

,,Științele

Pământului”

judeţeană Năsăudean

Darius-David

XI Premiul I-

calificat la

faza

naţională

Fălcușan

Simona

112. Olimpiada Națională

Interdisciplinară

,,Științele

Pământului”

judeţeană Şandor Andra X Premiul al

II-lea

calificat la

faza

naţională

Fălcușan

Simona

113. Olimpiada Națională

Interdisciplinară

,,Științele

Pământului”

judeţeană Socaci Marius

Cristian

XI Premiul al

III-lea

calificat la

faza

naţională

Fălcușan

Simona

114. Olimpiada Națională

Interdisciplinară

,,Științele

Pământului”

judeţeană Bele Dan X Menţiune Fălcușan

Simona

115. Olimpiada de fizică judeţeană Nechita Teodora X Menţiune Coțop

Carmen

116. Olimpiada de fizică judeţeană Berinde Codrin XI Menţiune Coțop

Carmen

Page 48: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

47

117. Olimpiada de fizică judeţeană Muresan Dan

Adrian VI Menţiune Coțop

Carmen

118. Olimpiada de fizică judeţeană Barsan Raul VI Menţiune Chifor Doru

119. Olimpiada de fizică judeţeană Hecgy Eduard VI Menţiune Coțop

Carmen

120. Olimpiada de fizică judeţeană Trif Andrei IX Menţiune Chifor Doru

121. Olimpiada Națională

Interdisciplinară

,,Științele

Pământului”

judeţeană Nasaudean

David

Socaci Marius

Sandor Andra

XI

X

Premiul al

II-lea

Premiul al

III-lea

Premiul al

II-lea

Coțop

Carmen

Chețianu

Radu

122. Olimpiada de Istorie judeţeană Costin Irina XI MI Premiul I Hossu Ofelia

123. Olimpiada de Istorie judeţeană Cîmpian Patricia XII F Premiul I Hossu Ofelia

124. Olimpiada de Istorie judeţeană Petri Răzvan XI ŞT Premiul I Seica Radu

125. Olimpiada de ştiinţe

socio-umane- Logică

judeţeană Pop Alexandra XII F Premiul I Giurgiu

Alexandra

126. Olimpiada de stiinţe

socio-umane -

Filosofie

judeţeană Haş Andrada XII F Premiul al

III-lea

Giurgiu

Alexandra

127. Olimpiada de ştiinţe

socio-umane-

Psihologie

Judeţeană Bora Alina a XII-a

F

Premiul al

III-lea

Dulcă Maria

128. Olimpiada de ştiinţe

socio-umane-

Economie

judeţeană Dura Maria XII F menţiune Constanţa

Stăncescu

129. Olimpiada de Istorie judeţeană Novac Bianca VIII B menţiune Hossu Ofelia

130. Olimpiada de Istorie judeţeană Paşca Mădălina XI ŞT2 menţiune Hossu Ofelia

131. Concursul „Cultură

şi civilizaţie în

România”

judeţeană Echipaj- Paşca

Mădălina, Mara

Oniga, Petri

Răzvan

XI ŞT2,

XI ŞT1

Premiul I Hossu

Ofelia, Borza

Emilia,

Berindeiu

Nicolae

132. Concursul Național

„Istorie și societate

în dimensiune

virtuală”

judeţeană Gherman

Codruţa

XII MI2 Premiul I Constanţa

Stăncescu

133. Concursul Național

„Istorie și societate

în dimensiune

virtuală”

judeţeană Mizgan Ionela XI F Premiul al

II-lea

Constanţa

Stăncescu

134. Concursul Național

„Istorie și societate

în dimensiune

virtuală”

judeţeană Bosancu Marius XI MI menţiune Constanţa

Stăncescu

135. Concursul Național

„Istorie și societate

în dimensiune

virtuală”

judeţeană Muntean Andrei XMI2 menţiune Seica Radu

Page 49: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

48

136. Olimpiada Naţională

de argumentare,

dezbatere, şi gandire

critică „Tinerii

dezbat”;

judeţeană -începatori:

Marian Melisa

Coman Tudor

Vulcan Vlad

-avansaţi:

Bonta Codruţa

Vermeşan Iulia

Petri Răzvan

9St

10MI2

10 MI2

10 St

10St

10St

Premiul al

III-lea

Premiul al

III-lea

Giurgiu

Alexandra

137. Concursul „Fericirea

între mit şi realitate”

judeţeană Haş Andrada XIIF Premiul I Giurgiu

Alexandra

138. Concursul „Fericirea

între mit şi realitate”

judeţeană Paşca Mădălina XI ŞT2 Premiul I Hossu Ofelia

139. Concursul „Fericirea

între mit şi realitate”

judeţeană Costin Irina XI MI Premiul al

II-lea

Hossu Ofelia

140. Concursul „Fericirea

între mit şi realitate”

judeţeană Trif Marina XII MI2 menţiune Constanţa

Stăncescu

141. Concursul de eseuri

din cadrul proiectului

„Adolescența-vârsta

definirii identității”

județeană Iuga Simina X-Șt Mențiune și

premiu

special

SACRI

Constanța

Stăncescu

142. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Silaghi Patricia IX Premiul al

III-lea

Pălăcian

Felicia

143. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Călina Andrei IX Menţiune 1 Pălăcian

Felicia

144. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Popescu Alina X Premiul al

II-lea

Pălăcian

Felicia

145. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Sabău Ioana X Premiul al

II-lea

Pălăcian

Felicia

146. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Muntean Andrei X Menţiune Pălăcian

Felicia

147. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Bindea Bianca X Menţiune Pălăcian

Felicia

148. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Pașca Mara X Menţiune Pălăcian

Felicia

149. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Simioană

Mălina

XI Premiul I Pălăcian

Felicia

150. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Socaci Cristian XI Premiul al

II-lea

Pălăcian

Felicia

151. Olimpiada de

geografie, liceu

judeţeană Banto Andra XI Premiul al

III-lea

Pălăcian

Felicia

152. Mica Olimpiadă de

geografie ”Terra”,

gimnaziu

judeţeană Berinde Codrin VI Premiul I Pălăcian

Felicia

153. Mica Olimpiadă de

geografie ”Terra”,

gimnaziu

judeţeană Pop Andrei VI Menţiune Pălăcian

Felicia

154. Olimpiada

interdisciplinară

”Științele

Pământului”

judeţeană Năsăudean

David

XI Premiul I Pălăcian

Felicia

155. Olimpiada

interdisciplinară

”Științele

Pământului”

judeţeană Șandor Andra X Premiul al

II-lea

Pălăcian

Felicia

Page 50: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

49

156. Olimpiada

interdisciplinară

”Științele

Pământului”

judeţeană Socaci Cristian XI Premiul al

III-lea

Pălăcian

Felicia

157. Olimpiada

interdisciplinară

”Științele

Pământului”

judeţeană Bele Dan X Menţiune 1 Pălăcian

Felicia

158. Olimpiada

interdisciplinară

”Științele

Pământului”

judeţeană Moldovan

Andreea

X Menţiune Pălăcian

Felicia

159. Concurs

”Geomondis”

regională Silaghi Patricia

Popescu Alina

Socaci Cristian

Bănuțiu

Loredana

IX

X

XI

XII

Premiul I Pălăcian

Felicia

160. Concurs ”Tineri în

pădurile Europei”

judeţeană Popescu Alina

Socaci Cristian

Banto Andra

X

XI

X

Premiul I Pălăcian

Felicia

161. Olimpiada de

matematică

judeţeană Barz Clara

a V-a B

Premiul al

III-lea

Diana

Beldean

162. Olimpiada de

matematică

judeţeană Tarta Tudor,

Pop Sergiu

a V-a

C

Menţiune Diana

Beldean

163. Olimpiada de

matematică

judeţeană Rotar Rares VII A Menţiune Nicoleta

Tambuc

164. Olimpiada de

matematică

judeţeană Bucur

Alexandra

XMI1 Menţiune Nicoleta

Tambuc

165. Olimpiada de

matematica

judeţeană Cretu Beatrice VA Mentiune Paraian

Adela

166. Olimpiada de

matematica

judeţeană Naghi Mihai VIIIB Mentiune Paraian

Adela

167. Concursul

inerjudetean „M.

Tarina”

Interjudeţeană Tarta Tudor VC Menţiune Diana

Beldean

168. Concursul de

matematica al

lic.”A.Iancu”

Tarta Tudor,

Potra Vlad

VC Premiul I Diana

Beldean

169. Concursul National

„Lumina Math”

judeţeană Cuibus

Alexandru

VE Menţiune Diana

Beldean

170. Olimpiada„Meșteșug

urilor artistice

tradiționale”

13 Mai 2017

județeană Tămas Maria

Pop Maria

Biro Sara

Zetea Maia

Cuibus Patricia

Pop Alexia

IV A

II C

III D

III D

III D

IV B

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Premiul III

Menţiune

Menţiune

Nica Henorel

171. Proiect Educativ

„fericirea între mit și

realitate”

județeană Tămaș Paula

Toma Miruna

VIII C

VII B

Premiul I

Premiul II

Nica Henorel

172.

„Icoana Sf. Andrei

prilej de întâlnire” județeană

Naș Maria

Carina

Pop Sergiu

Teodor

V C

V C

Premiul I

Premiul III

Tămaș Ionela

173. „Cuvântul - Bucuria

sufletului, Lumina județeană

Pașca Ariana

Mureșan Larisa

V C

V C

Premiul I

Premiul II Tămaș Ionela

Page 51: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

50

minții” Daniela

Pop Sergiu

Teodor și Naș

Maria Carina

Negrea Sara

Diana (eseu)

V C

VI E

Mențiune

Premiul II

174.

„Cuvântul - Bucuria

sufletului, Lumina

minții”

județeană

Giurgiu Victor

Inocan Denisa

Rona Alisia

Stan Maria

Savoș Andrei

Neamț Mara

Știr Ramon

IV D

Premiul III

(echipaj

elevi –

creație

plastică)

Tămaș Ionela

175. „Cuvântul - Bucuria

sufletului, Lumina

minții”

județeană

Pașca Ariana V C

Premiul II

(icoane

tradițio-

nale)

Tămaș Ionela

176. „Cuvântul - Bucuria

sufletului, Lumina

minții”

județeană

Runcan Maria VI E

Mențiune

(creație

literară)

Tămaș Ionela

177. „Cuvântul - Bucuria

sufletului, Lumina

minții”

județeană

Griguță Ionela VI E

Mențiune

(creație

literară)

Tămaș Ionela

178. „Alături de Hristos în

Europa secolului

XXI”

interjudețeană

cu participare

internațională

Pop Alexandru VI E Premiul II Tămaș Ionela

179. „Fericirea – între mit

și realitate”

locală Aldea Paula V C Premiul III Tămaș Ionela

180. ȘI EU ȘTIU

MUZICĂ

Județeană Gligor Sorana VI Premiul I

Teodorescu

I.

181. ȘI EU ȘTIU

MUZICĂ

Județeană Toma Miruna VII mențiune Teodorescu

I.

182. Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă

(OLAV)

judeţeană Moldovan Maria XI Şt1 Menţiune Borza Emilia

183. Lumina Math judeţeană Păcurar Irina

VII C

Premiul III Sitaru Emil

184. Lumina Math judeţeană Petrenciu Carina VIII D Menţiune Sitaru Corina

185. Lumina Math judeţeană Mureșan Dan VI D Menţiune Sitaru Corina

186. Lumina Math judeţeană Crișan Elsa VI D Menţiune Sitaru Corina

187. Lumina Math judeţeană Cuibus

Alexandru

V E Menţiune Beldean

Diana

188. Concursul Public

Speaking

judeţeană Mârza Elisabeta

Maria

VII D Premiul III Ivan M.

189. Concursul Public

Speaking

judeţeană Font Dragoș X ST Premiul II Iancu S.

190. Concursul Public

Speaking

judeţeană Mîrza Ana-

Maria

XI F Premiul I Ivan M.

191. Concursul Public

Speaking

judeţeană Mitea Sara XI ST2 Mențiune Iancu S.

Page 52: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

51

192. Olimpiada Sportului

Școlar

locală Baschet băieți Liceu Locul II Fetean G

193. Olimpiada Sportului

Școlar

municipală Baschet fete Liceu Locul I Fetean G

194. Olimpiada Sportului

Școlar

Locală Fotbal băieți Primar Locul I Fetean G

Curticiu A

195. Olimpiada Sportului

Școlar

locală Fotbal băieți Gimnazi

al

Locul I Fetean G

Curticiu A

196. Concurs gimnastica judeţeană Suciu Stefania IIB Locul I Curticiu A

197. Concurs gimnastica judeţeană Igna Stefania IIA Locul II Curticiu A

198. Concurs gimnastica judeţeană Cismas Andreea IIE Locul III Felecan O

199. Concurs gimnastica judeţeană Chira Alexandra IA Locul I Felecan O

200. Concurs Gimnastica judeţeană Cimlica Laura Pregatit

oare H

Locul I Fetean G

201. ONSS- tenis de masa judeţeană Blaga Marius

Rus Irina

VIII B

VII C

Locul I Demeostene

Sofron

202. ONSS- tenis de masa Zonală Blaga Marius

Rus Irina

VIII B

VII C

Locul II Demostene

Sofron

203. Liga Liceelor – volei Locală Echipa Volei

Liceu

IX-XII Locul IV Oana

Felecan

204. Liga Liceelor –

baschet

Locală Echipa Baschet

Liceu

IX- XII Locul IV Curticiu

Adrian

205. Cupa Liceelor Locală Echipa Fotbal

Liceu

IX- XII Locul II Fetean

Gheorghe

206. Connect to your

passion

Interjudeţeană Vlad

Simonescu-

Colan

XII Diplomă de

merit

Adriana

Chereş,

Ioana Oprea

207. Descoperă-ţi

pasiunea în IT

Interjudeţeană Vlad

Simonescu-

Colan

XII Diplomă de

absolvire

Adriana

Chereş,

Ioana Oprea

208. Olimpiada de

matematică

Județeană Maniu Diana VI A Mențiune Kovacs Oana

209. Olimpiada de

matematică

Județeană Guțiu Șerban IX MI Premiul II

și

participare

la

Olimpiada

Națională

Sitaru Emil

210. Olimpiada de

matematică

Județeană Bâlc Horea XI MI Premiul II Sitaru Emil

211. Olimpiada de

matematică

Județeană Păcurar Irina VII C Mențiune Sitaru Emil

212. Olimpiada de

matematică

Județeană Ruga Sorin XI MI Mențiune Sitaru Emil

213. Olimpiada de

matematică

Județeană Chira Maia VI D Mențiune Sitaru Corina

Page 53: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

52

214. Olimpiada de

matematică

Județeană Petrenciu Carina VIII D Mențiune Sitaru Corina

215. Olimpiada de

informatică

Județeană Lup Lucia X MI1 Mențiune Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

216. Olimpiada de

informatică

Județeană Muntean Andrei XI MI2 Mențiune Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

217. Concursul

interjudețean de

Matematică și

Informatică

Interjudețeană Lup Lucia X MI1 Premiul I Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

218. Concursul Catalyst

pentru liceeni

Județeană Muntean Andrei XI MI2 Locul 4 Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

219. Concursul Catalyst

pentru liceeni

Județeană Lup Lucia X MI1 Locul 5 Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

220. Concursul

InfoEducație

Județeană Muntean Andrei

Țibre Diana

XI MI2 Premiul 1 Chereș

Adriana,

Muntean

Mihaela

La polul opus se situează cazurile de corigenţă, care deşi au fost într-un număr mic, nu au

fost neglijate şi li s-a acordat atenţia necesară. Situația corigențelor este redată mai jos:

Disciplina Gimnaziu Liceu

Limba și literatura română 2 5

Matematică 1

Limba Latină 0 2

Lb. engleză 2

Lb. franceză 1 1

Elevii declaraţi corigenţi la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 au beneficiat de măsurile

remediale elaborate şi aplicate de profesori: program de pregătire suplimentară şi recuperare a

rămânerilor în urmă, teste de progres, verificarea sistematică a caietelor şi a temelor, aplicarea

unor metode de învăţare diferenţiată.

Nivel primar

Nr.

crt.

Concurs/olimpiadă

Faza națională

Număr de

elevi

participanți

Clasa Premiul

I

Premiul

al II-lea

Premiul

al III-

lea

Cadru didactic

îndrumător

Page 54: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

53

1. Lumina Math 8 IVA, IVB,

IVC, IVD

3 2 1 Valea Maria,

Câmpean Ioana,

Șandor Liliana,

Maghiar Claudia

2. Comper-

Comunicare

17 II A, IIIA,

IIIB, IIIC,

IIID, IVA

7 5 Câmpean Ioana,

Chifor Cristina,

Liscan Reghina,

Roșca Otilia, Pop

Ioana, Achim

Adina

3. Comper-

Matematică

20 IIA, IIIA,

IIIB, IIIC,

IIID, IVA,

IVB, IVC

15 3 2 Câmpean Ioana,

Șandor Liliana,

Maghiar Claudia,

Chifor Cristina,

Liscan Reghina,

Roșca Otilia, Pop

Ioana, Achim

Adina

4. Gazeta

Matematică Junior

2 IIA, IVA 2 Câmpean Ioana,

Achim Adina

5. Micii sanitari 1 IIID 1 Roșca Otilia

Nr.

crt.

Concurs/olimpiadă/Etapa

județeană

Număr de

elevi

participanți

Clasa Premiul

I

Premiul

al II-lea

Premiul

al III-

lea

Cadru didactic

îndrumător

1. Comper – Comunicare 625 Toate

clasele

211 203 110 Toate

învățătoarele

2. Comper-Matematică 625 Toate

clasele

307 218 96 Toate

învățătoarele

3. Gazeta Matematică

Junior

504 Toate

clasele

99 202 117 Toate

învățătoarele

4. Performer 233 PB, PC,

PD, PE,

PG, IIB

6 30 104 Chira Emoke,

Coman

Andreea,

Micu Adina,

Muncaciu

Diana,

Nicolaescu

Norina,Crișan

Camelia,

5. Concursul Interjudețean

de matematică și

Informatică ”Marian

Țarină”

1 IV D 1 Valea Maria

Page 55: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

54

6. Nomina- Comunicare.

Ortografie

23 IVA 1 Câmpean

Ioana

7. Nomina- Fii inteligent la

matematică

23 IVB,

IVC, IIA

4 Maghiar

Claudia,

Șandor

Liliana,

Achim Adina

8. Micii sanitari

1 IIB 1 Crișan

Camelia

De asemenea, am tratat cu toată atenţia eleviişcolii care au fost evaluaţi şi certificaţi de

CJRAE cu CES. Pentru aceştia au fost elaborate şi aplicate planuri de învăţare personalizate

la toate disciplinele, ei fiind integraţi şi sprijiniţi în eforturile de învăţare şi dezvoltare

personală.

A fost elaborat unplan operaţional de prevenire a violenţeişi s-au încheiat,în acest

sens,parteneriate şi protocoale cu ONG-uri, cu Poliţia şi Jandarmeria.

S-a făcut monitorizarea absenţelor elevilor, raportate lunar la ISJ Cluj şi s-au aplicat

măsuri de reducere a absenteismului şi a sancţiunilor disciplinare.

Adoptarea uniformelor specifice școlii pentru elevii de liceu a fost un demersdestinat să

ducă la îmbunătățirea climatului afectiv și educativ în numeroase clase de elevi și în scoală,

în general. Prin purtarea uniformei au fost depășite o parte din problemele legate de

respectarea regulamentului școlar privind ținuta decentă a elevilor. De asemenea se

promovează colegialitatea, reducându-se barierele economice și sociale dintre elevi.

Apreciem că la nivelul şcolii s-au înregistrat rezultate bune în privinţa stării de disciplină.

A continuat activitatea de monitorizare și raportare a absețelor și s-au luat din timp măsuri

preventive, astfel încăt nu există elevi exmatriculaţi din cauza absenţelor şi a disciplinei.

Introducerea catalogului electronic a fost un factor care a favorizat prevenirea

absenteismului, ritmicitatea notării și a asigurat o informare promptă și utilă a părinților.

Considerăm că școala noastră transmite astfel către comunitatea locală un mesaj de

profesionalism și disciplină, care alături de rezultatele școlare deosebite, întărește imaginea

unei școli de elită, pe care Liceul Teoretic ”N. Bălcescu” a câștigat-o de-a lungul timpului.

Page 56: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

55

Activităţi educative extraşcolare

Au existat procupări susţinute pentru monitorizarea, evaluarea şi optimizarea

activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, ceea ce a determinat o creştere a

numărului şi eficienţei activităţilor extraşcolare organizate pentru elevii instituţiei noastre.

O situație sintetică ce redă tipul activităților desfășurate și distribuția acestora în cele două

semestre este redată mai jos:

Tipul activităţilor

Număr de

activităţi în

semestrul I

Număr de

activităţi în

semestrul II

Activităţi școlare și extraşcolare ( programe și proiecte)

implementate la iniţiativa Liceului Teoretic ”Nicolae

Bălcescu”:

65 117

Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea

de învățământ, la inițiativa Ministerului Educației

Naționale, a ISJ Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate

naționale, județene, locale

3 36

Activităţi extraşcolare iniţiate de alte instituţii

(organizații, fundaţii, asociații, comunitatea locală etc.)

desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare

32 34

Acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, a

consumului de droguri/ etnobotanice şi a absenteismului/

abandonului școlar; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror

părinți sunt plecați în străinătate

3 7

Activități ale Consiliului Școlar al Elevilor 4 2

Dintre activitățile educative extrașcolare devenite tradiționale în unitatea noastră care se

bucură an de an de o participare largă din partea elevilor amintim:

Festivitațile de deschidere și de încheiere a anului şcolar;

Balul Bobocilor;

Campanii de caritate;

Acțiuni de comemorare a patronului spiritual al liceului- Nicolae Bălcescu;

Festivitatea de premiere a elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători/ Sărbătorirea

Zilei Naţionale;

Serbarea de Crăciun;

Participare la Festivalul de teatru pentru copii (clasele primare);

Vizite la Căminul de bătrâni;

Vizite la muzee: Zoologic, Artă, Etnografic;

Turul istoric al oraşului;

Numeroase excursii tematice organizate în ţară şi străinătate;

Vizionarea unor spectacole de teatru, filme istorice, concerte;

Implicarea în strângerea de fonduri pentru copiii instituţionalizaţi;

Participări la competiţii sportive;

Page 57: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

56

Recitalul și concursul „Bălceștii au talent”;

Concursul județean „Și eu știu muzică”;

Activități de promovare a unui stil de viață sănătos.

a) Catedra de limbi moderne:

Vizitǎ la Expoziţia interactivă DOR, activitate realizată în perioada 21-29 noiembrie

2016, coordonator proiect Ioana Duicǎ (prof. Rarinca)

Excursie la Lacul Sf. Ana, Tușnad clasa a V-a B, 15-16 oct 2016 (prof. Rarinca)

Vizită la Biblioteca Județeană,filiala Kogǎlniceanu (prof. Rarinca).

Excursie la Herculane 22-25 mai 2017 cu clasele de liceu (prof. Rarinca).

Serbare de Craciun 21 dec 2016 cls V-a B, concert de colinde (prof. Rarinca).

Vizitǎ la Casa Perlino, Centrul Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat pentru

activitate caritabilǎ de Craciun, cu elevii clasei a VI-a E.(prof. Iancu)

Ieșire la patinoar, clasa a VI-a E.(prof. Iancu).

Excursie cu elevii clasei a VI-a E şi A la Mǎnǎstirea Oașa și Pasul Vâlcan, în

parteneriat cu Adeona. (prof. Iancu)

Vizităcu elevii clasei a VI-a E la Biblioteca americanǎ din Cluj-Napoca. (prof. Iancu

Activitǎți sportivecu elevii clasei a VI-a E laCentrala de Escaladǎ. (prof. Iancu)

Participare cu elevii claselor a X-a la prezentarea Fullbright organizatǎ de Biblioteca

americanǎ în martie 2017.(prof. Iancu)

Crǎciunul Cultural – clasa a VII-a D (prof. Ivan).

Participare la Mirunette Language Competition (prof. Ivan).

Excursie didactică Castelul Corvineștilor, cetățile dacice (cu clasa a VII-a D) (prof.

Ivan).

Participare ca voluntari, cu reporteri din clasa a IX-a ŞT (Popa Diana și Cǎlina

Andrei), la Festivalul de Teatru în Limba Englezǎ Come with Us to Dramaland (Prof.

Ivan).

Vizită la Biblioteca Consiliului Britanic din Cluj-Napoca (prof. Pop).

Serbare Halloween, serbare Colinde de Crǎciun (prof. Rarinca).

Organizarea de activități educative cu ocazia sărbătorilor "Halloween" si

"Thanksgiving Day" – clasele a VI-a, VII-a, a IX-a și a X-a.(prof. Rus)

Program de voluntariat la Biserica Ortodoxǎ Sf Dimitrie, Baciu (prof. Rus)

Participarea cu elevii clasei a VII-a A la urmatoarele activitǎți: Ziua Porților deschise

de la Institutul Cultural Francez, Cluj; Datini și obiceiuri românești, activitate și

expoziție cu obiecte tradiționale folosite la țesut de cǎtre țǎranii români, desfǎșuratǎ La

Turnul Croitorilor; Festivalul de film pentru elevi de la cinema „Florin Piersic” (prof.

Giloan).

Ateliere interactive desfǎșurate la Institutul Cultural Francez cu elevii claselor a VI-a

E și a VII-a A, excursie de o zi la Baza sportivǎ Gheorgheni din Cluj Napoca,

vizionarea de filme la cinema Victoria, participarea la Educatiff (Festivalul de filme

pentru elevi), participarea cu elevii clasei a VII-a A la atelierul de creație a unui film

organizat în cadrul evenimentului Porțile deschise la Teatrul Național din Cluj

Napoca(prof. Giloan).

Participarea elevilor clasei a VII-a A la Târgul de Crǎciun organizat în cadrul școlii

(prof. Giloan).

Page 58: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

57

Atelier de sensibilizare pentru studiul limbii franceze in cadrul programului Trec la

gimnaziu la clasele a IV-a A(inv. Cimpean Ioana) si a IV-a C(inv. Sandor Liliana)

(prof. Giloan) și la clasele a IV-a B (inv.Claudia Maghiar) si a IV-a D (inv. M.Valea)

(prof. Oneț).

Participarea la concursul CFAC(Clubul francofon al oamenilor de afaceri

Transilvania) (prof. Giloan, Oneț).

Am pregǎtit activitǎți pentru serbǎrile de Crǎciun cu clasele a V-a B și a V-a D (prof.

Oneț).

Vizionare de film francez la cinematograf,vizitǎ la Facultatea de Litere si la Institutul

Cultural Francez- activitǎți la Mediatecǎ cu câțiva elevi; activitǎți de Ziua

Internaționalǎ a Pǎcii(prof. Oneț).

Profesorii de limba francezǎ au organizat un concurs cu prilejul Zilelor Francofoniei

(prof. Moraru).

Program de ajutorare a copiilor de la Mǎnǎstirea Dumbrava, colectǎ de alimente, cǎrți

și produse igienico-sanitare. Decorarea clasei împreuna cu elevii clasei 6 C.(prof.

Moraru)

Excursie de o zi cu clasa a VI-a C (natura/vizita proiectata la Centrul Cultural Francez

,Festivalul TIFF Cluj) (prof. Moraru)

b). Catedra de religie și arte:

prof. Nica Henorel

Participarea elevilor clasei VII B la slujba de TE-DEUM de la Catedrala

Ortodoxă sept . 2016

Participare la EXCURSIA OLIMPICILOR - sept.2016

Organizarea împreună cu ceilalți membrii ai catedrei de religie a proiectului

caritabil "Crăciunul-sărbătoarea speranței" (colectare de haine, încălțăminte,

jucării ți alimente pentru familiile nevoiașe, serbare de crăciun, târg de crăciun)

Vizită la GRĂDINA BOTANICĂ cu elevii clasei VII B – mai 2017

EXCURSIE TEMATICĂ la Tg.-Jiu – Hunedoara -Deva cu elevii clasei VII B

– mai 2017

„EXPOZIȚIA DE ICOANE DIN CADRUL MUZEULUI ȘCOLII-cu prilejul

sfârșitului de an școlar

„FERICIREA ÎNTRE MIT ȘI REALITATE”- întălnirea elevilor din LTNB și

LTOG cu PR. PROF. UNIV. STELIAN TOFANĂ.

Prof. Buzdugan Danut Ioan

Organizarea unei excursii tematice "Incursiune în Istorie" cu elevii clasei a IX-

a Știinte (Mănăstiri și obiective turistice din Moldova)

Implicarea în organizarea "Ziua Seniorului în școală" ediția a 8-a

Lansarea proiectului de orientare vizând cariera pentru elevii claselor a XI-a

"Întâlnirile de joi"

Participarea cu elevii clasei IX-a Știinte 1 la prezentarea "50 de minute,cu și

despre SRI"

Implicarea in parteneriatulLTNB cu Asociația Studenților Creștini-Ortodocși

"Vreau să aflu"

Page 59: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

58

Implicarea în organizarea festivităților legate de sărbătorirea zilei de 1

Decembrie și comemorarea patronului spiritual al liceului - Nicoalae Bălcescu

Organizarea expoziției de artă "Tineri pentru România" în cadrul Muzeului

LTNB

Organizarea împreună cu ceilalți membrii ai catedrei de Religie a proiectului

caritabil "Crăciunul-Sărbatoareasperantei" (colectare de haine,incălțăminte,

jucării și alimente pentru familiile nevoiașe, serbare de Crăciun, Târg de

Crăciun)

Mențiune: în cadrul acestui proiect am avut parteneriate cu Fundațiile de

caritate "Herald" și "Misionarii lui Padre Pio".Am contribuit de asemenea cu

produse în cadrul proiectului "Petra"

Am participat cu clase de elevi la slujba Sfintei Liturghii

Am organizat o vizită cu clasa a XI-a F la Muzeul Mitropoliei Clujului

„Vreau să aflu”-Proiect desfășurat în parteneriat cu Asociația Studenților

Creștini Ortodocși

„Întalnirile de Joi”-Proiect de orientare pentru carieră pentru clasele a XI-a.

„Comunicarea non-violență”- Seminar desfășurat în parteneriat cu

AsociațiaAskYourself.

Proiect Caritabil pentru elevii școlii „Traian Dârjan” (Colecta de

îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente)

„Fibre”-expoziție de pictură organizată în cadrul muzeului liceului nostru.

„Împreună pentru sănătate”- proiect realizat în parteneriat cu Asociația

Tinerilor Medici

„Ziua porților deschise- Facultatea de drept “Dimitrie Cantemir”- participare

cu elevii claselor a XI-a.

„Salvarea patrimoniului cultural național”- conferință la Muzeul Etnografic al

Transilvaniei, participare cu clasele a IX-a F si a X-a F.

„Sfânta Liturghie”- centrul cultului divin, participare cu elevii de liceu la

Slujba Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană.

„Sfintele Taine- Mesajul lui Hristos pentru noi”- participare cu elevii la

Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei.

„Călătorind prin România”- excursie cu clasa a IX-a Șt1 în cadrul săptămânii

„Școala Altfel”.

„Mari personalități ai culturii române”- popularizarea marilor personalități în

cadrul liceului în colaborare cu biblioteca școlii și catedrele de Română și

Istorie.

„Expoziția de icoane din cadrul muzeului școlii-cu prilejul sfârșitului de an

școlar

„Fericirea între mit și realitate”- Întâlnirea elevilor din LTNB și LTOG cu Pr.

Prof. Univ. Stelian Tofană.

Prof. Tămaș IonelaExcursie la Pasul Vâlcan

Prof. Lazăr Vasile

Implicarea în activități cu învățătorii și diriginții în săptămâna "Să ști mai

multe, să fii mai bun!"

Page 60: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

59

vizite la muzeu, biserică și obiective turistice locale

prof. Cicios Dan Augustin

Excursie educativă la Ciucea

Prof. Teodorescu Iulian

Organizarea Târgului de uniforme – sept. 2016

Organizarea Târgului de manuale– sept. 2016

Organizarea Balului bobocilor – oct. 2016

Organizarea Festivității de 1 decembrie + Premierea olimpicilor

Organizarea serbărilor de Crăciun – dec. 2016

Organizarea serbării de 8 martie

Organizarea concursului județean Și eu știu muzică

Organizarea festivităților de final de an școlar.

c). Catedra de matematică:

prof. Tâmbuc Nicoleta, prof. Sitaru Corina: Participări cu elevii ai căror clase sunt

diriginți la Festivalul filmului;

prof. Sitaru Corina: Organizarea unei activități de Ziua învațătorului;

prof. Tâmbuc Nicoleta: Activitate la patinoarul din centrul orașului.

d). Catedra de educație fizică:

prof. Curticiu Adrian, Pop Rareș:Excursie tematică pe traseul Cluj Napoca-Baia

Mare-Negrești Oas –– 28-29.01.2017;

prof Curticiu Adrian, Grăban A:Excursie tematică pe traseul Cluj Napoca-Lacul

SF.Ana – 15-16 .10.2016.

e). Catedra de limba română:

Toţi membrii Catedrei – Crăciunul Catedrei, activitate de socializare extraşcolară,

decembrie 2016;

Tomoiagă Mirela – vizionarea piesei de teatru Sânziana şi Pepelea, de Vasile

Alecsandri, împreună cu clasa a XI-a F, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, februarie

2017; redactarea cărţii Extemporal pentru viaţă, în echipă cu elevii clasei a XII-a Şt,

ca sinteză a celor patru ani petrecuţi împreună;

Borza Emilia - Muzeul personalităților, activitate realizată în perioada Școlii Altfel;

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Procesul, piese de teatru; Blind

Date... cu o carte; Vizită la Biblioteca Județeană Octavian Goga

Sim Ramona - Participare la meciul de baschetU Cluj- Malta( octombrie 2016) cu 20

de eleviai clasei av-aA; Concurs de dovleci si costume de Halloween-elevii clasei a V-

a A; VizitalaTargul Interactiv de produse rustice Dor, organizat in noiembrie la

Bastionul Croitorilor; Excursie la Ighiu- Coltesti-Alba Iulia cu elevi ai clasei a XI-a St

1 si 2, coordonator Felicia Palacian; Excursie la Cracovia, Auschwitz si Kosice cu

elevi de liceu- coordonator Felicia Palacian; Jocuri de ieri și de azi-activitate

organizată în Parcul Central cu elevii clasei a V-a A( martie 2017); Excursie tematică

Deva- Sarmisegetuza-Hunedoara , organizată cu elevii clasei a V-a A și a VII-a

D(activități: vânătoare de comori, trasee,parc de aventuri, AquaParc, vizite la Câlnic,

Page 61: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

60

Cetatea Devei, Castelul Huniazilor, Sarmisegetuza Regia) 22-23 mai; Spectacol La

Casa de Cultură a Studenților- Fram, ursul polar-31 mai; Carnaval eco- organizat cu

implicarea elevilor clasei a V-a A-25 mai; Proiect realizat în colaborare cu Arome-

Altfel de sucuri/ Sucuri sănătoase- 9 iunie (Alida Vișan).

Berindeiu Nicolae - Redactarea revistei școlii; Humanitas între licee; Giachchino

Rossini – Un maestru al operei bufe; Participare la Simpozionul Național Literatura și

celelalte arte; Vizită la Muzeul de Artă; Academia de Training pentru EleviCunoaște

și prețuiește Patrimoniul Național

Ionescu Ancuţa- Coordonarea Clubului de Teatru al liceului: realizarea unui

spectacol de teatru la sfârșitul anului școlar; Participarea la proiectul Să explorăm

patrimoniul cultural al asociației ALTFORM, în Săptămâna ALTFEL; Participarea la

proiecții de scurtmetraje din cadrul Festivalului Internațional de Film Scurtmetraj –

ClujShorts; Implicarea în proeictul Mărțișoare/Cărțișoare - Un mărțișor pentru

fiecare, lansat de ANPRO; Porți deschise NONviolenței, 2017, CAER;

Mureşan Aurora – Vizită la Muzeul Mitropoliei în săptămâna Şcoala Altfel;

Popescu Cristina – participare spectacol caritabil Lumea circului, organizat de prof.

Corina Dindelegan; excursie tematică Ciucea – casa lui Octavian Goga, în parteneriat

cu prof. Dan Cicios;

Avram Stela - participarea la activitatile din Scoala Altfel : Excursia Cluj-Hațeg-

Herculane-Tismana-Drobeta-Tg.Jiu-Geoagiu Băi-Alba Iulia-Cluj (22-25mai 2017);

participarea la programul internațional Discover cu clasele a V-a A și a V-a C;

participarea la proiectul Scriitorul școlii: Desant scriitoricesc (nov. 2016);

participarea la activitatea Crăciunul Catedrei (dec.2016); participarea ca evaluator la

concursul Speak Out – selecția locală pentru clasele V-VI; participarea la proiectul

interșcolar Fericirea între mit și realitate; participarea cu elevii clasei IXF la

evenimentul Giacchino Antonio Rossini – un maestru al operei bufe, organizat de

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” (martie 2017)

f). Catedra de geografie:

prof Felicia Pălăcian:Excursie la Ighiu – Alba Iulia (”Cetăți medievale din județul

Alba”),15 – 16 oct. 2016, clasele IX – XI;

prof Felicia Pălăcian:Excursie la Cracovia și Auschwitz, în 29 nov - 03 decembrie

2016, clasele IX – XI;

prof Felicia Pălăcian:Catedra de geografie în colaborare cu Asociația Părinților a

organizat excursia olimpicilor Liceului T. ”N. Bălcescu”, din 16-18 septembrie 2016 ,

la București;

prof. Bena Nicolae:Excursie pe Transalpina, octombrie 2016;

prof. Bena Nicolae:Excursie la Lacul Sf Ana, octombrie 2016;

prof. Bena Nicolae:Excursie la Baia Mare, ianuarie 2017.

Prof Pălăcian Felicia :

Excursia olimpicilor liceului la București, 16-18 septembrie 2016

Proiectul didactic ”Cetăți medievale în județul Alba”, 15-16 octombrie 2016

Vizită la stația de epurare a apei Cluj-Napoca- Someșeni, decembrie 2016, 20 elevi

Proiectul didactic ”Început de iarnă în Malopolska – Polonia Mică și Slovacia”, 29

noiembrie – 3 decembrie 2016

Proiectul didactic ”Rezervația Biosferei Delta Dunării – muzeu al biodiversității”, 20 –

25 mai 2017

Proiectul caritabil : Târgul de primăvară ”Mărțișorul”, organizat în colaborare cu

Organizația Creștină ”Something new”, în favoarea unor copii defavorizați social

Page 62: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

61

Proiectul ecologic ”Eco-parcul Bălcescu” – plantarea de butași de lavandă în curtea

interioară și în grădina din fața școlii, cu elevi din clasele VI D, VII A

Prof Bena Nicolae :

Excursie pe Transalpina, octombrie 2016

Excursie la Lacul Sf Ana, octombrie 2016

Excursie la Baia Mare, ianuarie 2017

excursie la Porțile de Fier I, mai 2017, 90 elevi (V-XI)

Prof Mureșan Diana : vizită la stația meteorologică Cluj-Napoca, mai 2017 (cls a V-a)

g). Catedra de biologie:

Vizionarea de filme documentare, pe diverse teme ştiinţifice ce au legătură cu

biologia. (membrii catedrei);

prof. Claudia Vlaica:Efectuarea unor excursii cu temă ştiinţifică: „Cunoaşterea unor

ecosisteme din munții Apuseni” și vizitarea cetății Alba-Iulia;

participarea la acțiuni de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roșie(membrii catedrei)

prof. Felicia Boar:organizarea unei vizite de studiu la Staţia de Epurare, Compania de

Apă Someș, Cluj-Napoca;

prof. Monica Bota:activitate de orientare în carieră –clasa a-XIIa.

Strângere fonduri pentru “Crucea roşie”

Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi

combatere a comportamentelor nesănătoase in colaborare cu consilierul scolar

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU

pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și

a sarcinilor suplimentare (prelucrarea normelor de securitate specifice pentru

laboratorul de biologie la clase)

Acord bilateral de colaborare cu USAMV, Facultatea de Știinta și Tehnologia

Alimentelor în cadrul proiectului „Controlul calității alimentelor” (16.10.2016)

Activitati de prevenire a TBC si HPV in colaborare cu O.S.M.

Efectuarea unei excursii tematice de cunoaștere a ecosistemelor și a biocenozelor

acvatice din Delta Dunării (destinația excursiei: Brăila-Tulcea-Sulina-Delta-Dunării)

Realizarea unui proiect educativ “Eco-Parcul - Bălcescu, Oază de liniște și culoare”

(cu participarea benevolă a elevilor la cultivarea în spațiul verde al școlii a unor butași

de lavandă, urmată de analiza evoluției acestei plante perene mediteraneene în

comformitate cu cunoștințele dobândite la orele de biologie și de geografie)

h). Catedra de informatică:

prof. Bocăneț Corneliu:Excursia olimpicilor;

prof. Bocăneț Corneliu:Excursie de studiu la Geoagiu Băi și Blidaru;

prof. Bocăneț Corneliu:Excursie tematică (pentru socializare) în Moldova-clasele a IX

ST1/ST2;

prof. Oprea Ioana:“Patinoar Cora”, în data de 23.12.2016, de la ora 10, locația

Supermarket Cora, împreună cu elevii clasei a IX-a MI;

prof. Adriana Chereş:“Patinoar Cora”, în data de 23.12.2016, de la ora 10, locația

Supermarket Cora, împreună cu elevii clasei a IX-a MI;

Page 63: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

62

prof. Adriana Chereş:participarea la premierea “10 pentru Cluj”, în data de

12.12.2016, de la ora 11, locația Casa de Cultura a Studenților, împreună cu elevii

claselor a VIII-a C şi a XII MI2;

prof. Adriana Chereş:participarea la întâlnirea Comisiilor de specialitate

INFORMATICĂ ŞI TIC, Baia Mare în perioada 6-9 decembrie 2016;

prof. Muntean Mihaela: Vizită la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-

Napoca, 19.01.2017, cu elevii clasei a XI-a ST2.

i). Catedra de științe

prof. Bocăneț Corneliu:Participare la excursia olimpicilor la București și participare

la excursie de studiu la Iași (clasa a IX-a St.)

prof. Radu Chețianu:Activitate eveniment: „Clubul Absolvenților”, „Darul de

Crăciun”, dedicată conturării comunității absolvenților L.T.N.B. precum și activității

de informare și consiliere privind cariera.

Prof. Matyas Karoly - membru în echipa de proiect ‚,Eco-parcul ,,Balcescu”, oaza de

liniște”,membru in Comisia de organizare și participant la Excursia tematica: ,,La

Clisura Dunarii”

Prof. Fălcușan Simona - a participat și organizat diverse activități extracurriculare la

nivelul școlii, respectiv activități recreative și educative cu elevii școlii: excursia

tematica: ,,Mănăstirile Moldovei”.

j). Comisia metodică socio-umane

excursie cu tematică istorică în Munții Parâng (Pasul Vâlcan) intitulată ”Cultura și

civilizația daco-romană”, desfășurată în perioada 23-25 Mai 2017- prof. Gelu Fodor

excursie didactica: Castelul huniazilor; Cetatile dacice (22-23.05.2017)- prof.

Alexandra Giurgiu

k). Comisia metodică sport

Excursie tematică pe traseul Cluj Napoca-Baia Mare-Negresti Oas –prof. Curticiu

Adrian și Pop Rares-28-29.01.2017

Excursie tematică pe traseul Cluj Napoca-Lacul SF.Ana - prof Fetean G. și Grăban

A.-15-16 .10.2016

Excursie tematică pe traseul Cluj Napoca- Herculane- Hateg-Gioagiu Bai; 22-25 mai

2017 – profesor Curticiu Adrian si Zadic Alexandru

Excursie pe traseul Cluj Napoca- Cetatea Alba – profesor Felecan Oana

Excursie la Planetariu – Baia Mare – prof. Felecan Oana și Fetean Gheorghe

l). Comisia metodică a învățătoarelor

Vizionare film în cadrul Festivalului Internațional de Film pentru Copii “Singuri

acasă”Toate învățătoarele

prof. Șandor Liliana:Activități sportive “Laser Tag”IV C;

prof. Câmpean I., Maghiar C., Valea M.: Vizionare film “Hai să cântăm”clasele a

IV-a A, B, D;

prof. Câmpean Ioana:Expediție “Clujul medieval”IVA, IIIA, IIIC;

prof. Maghiar Claudia: Vizită la Muzeul Etnografic Cluj-Napoca IVB;

prof. Maghiar C., Șandor L., Valea M:“Micii sanitari”- Cum acordăm primul ajutor;

activitate în colaborare cu Asociația Studenților Mediciniști Cluj-Napoca, clasele a IV-

a B, C, D;

Page 64: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

63

prof. Valea M., Micu Adina, Mureșan Eugenia:“Sărbători de iarnă” activitate în

colaborare cu Biblioteca LTNB, IV D;

prof. Valea M., Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina,

Muncaciu Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar

Simona:Vizionare spectacol de teatru „Festivalul Internaţional Puck”IVD, PA, PB,

PC, PD, PE, PF, PG.

Participare la activitatea caritabilă organizată în școală “Târgul de Crăciun”Toate

clasele(Toate învățătoarele)

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar Simona, Brie Simona,

Ducai Liana:Vizită la Fabrica de globuriPA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, IA, IB;

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar Simona, Brie Simona, Siloși

Angela:Vizită la Atelierul de lumânăriPA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, IA, IE;

Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu Diana,

Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Brie Simona:Vizită la Cofetăria NicolaPA,

PB, PC, PD, PE, PF, PG, IC, ID;

prof. Brie Simona, Horoba Luminița, Rostogol Floarea, Siloși Angela:Vizită la

Muzeul ZoologicIA, IC, ID, IE;

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar Simona, Brie Simona, Siloși

Angela, Horoba Luminița, Rostogol Floarea:Vizită la AcvariumPA, PB, PC, PD,

PE, PF, PG, IA, IC, ID, IE;

prof. Horoba Luminița, Rostogol Floarea:Vizită la Tipografia ArdealulIC, ID;

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar Simona, Brie Simona, Siloși

Angela, Horoba Luminița, Rostogol Floarea, Mărincaș Olga: Serbare de

CrăciunPA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, IA, IB, IC, IE, IIC, IIF;

prof. Siloși Angela:Vizită la fabrica PanemarIE;

prof. Marincaș Olga:Activitate în școala și la Facultatea de Automatizări și

CalculatoareIIC;

prof. Lup Nicoleta:Tabără de iarnă la Vatra DorneiIIE;

prof. Lup Nicoleta:Spectacol muzical „Copilăria lui Chopin” la Academia de Muzică

“Gheorghe Dima” Casa de Cultură a Studenţilor, spectacol „Fapte vitejeşti. Nu mi-e

frica de nimic” – Cortina EventsIIE;

prof. Crișan Camelia, Lup Nicoleta:Expoziţie DOR, Toarcem, Țesem şi împletim

vise –Turnul Croitorilor IIB, IIE;

prof. Crișan Camelia, Lup Nicoleta:Excursie Alba Iulia Excursie Baia MareIIB, IIE;

prof. Chifor Cristina, Pop Ioana:Expediții urbane în cadrul orelor “De-a

Arhitectura”;

prof. Lup Nicoleta, Achim Adina, Tăuțan Ana, Crișan Camelia:Teatru de Păpuşi

AnimaArt la Muzeul Etnografic, piesa „Cenuşăreasa”IIE, IIA, IIF, IIB;

prof. Chifor Cristina:Vizionarea filmului artistic „Povești din Pădure”

(TIFF2016)IIIA;

prof. Chira Emoke, Coman Andreea:Vizită la Bilioteca Octavian GogaPB, PC;

prof. Coman Andreea:Colind la C.F.R. Călători Cluj-NapocaPC;

prof. Mureșan Maria:Activitate practică la Grădinița DegețicaPE;

prof. Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu Diana, Mureșan Eugenia,

Nicolaescu Norina: Excursie la Baia Mare (Planetarium, Muzeul de Mineralogie) PC,

PD, PE, PF, PG;

Page 65: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

64

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina: Excursie la Grădina Zoologică Târgu-

Mureș PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG;

prof. Horoba Luminița, Rostogol Floarea, Liscan Reghina, Roșca Otilia, Chifor

Cristina, Pop Ioana: Vizită la Tipografia Ardealul ;

prof. Abrudan Monica, Chira Emoke, Coman Andreea, Micu Adina, Muncaciu

Diana, Mureșan Eugenia, Nicolaescu Norina, Ploscar Simona, Brie Simona, Siloși

Angela, Horoba Luminița, Rostogol Floarea, Mărincaș Olga: Serbare de Crăciun

PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, IA, IB, IC, IE, IIC, IIF;

prof .Abrudan Monica, Coman Andreea:Vizită la Grădina Botanică;

Vizionare filme Cinematograful Florin Piersic- toate învățătoarele;

prof. Muncaciu Diana:Vizită la Laboratoarele Beylab România;

prof. Chira Emoke: Vizită la UM Florești;

prof. Siloși Angela: Vizită la fabrica Panemar IE;

prof. Marincaș Olga: Activitate în școală și la Facultatea de Automatizări și

Calculatoare IIC;

prof. Lup Nicoleta: Tabără de iarnă la Vatra Dornei IIE;

prof. Lup Nicoleta: Spectacol muzical „Copilăria lui Chopin” la Academia de

Muzică “Gheorghe Dima” Casa de Cultură a Studenţilor, spectacol „Fapte vitejeşti.

Nu mi-e frică de nimic” – Cortina Events IIE;

prof. Crișan Camelia, Lup Nicoleta, Liscan Reghina: Expoziţie DOR, Toarcem,

Țesem şi împletim vise –Turnul Croitorilor ;

prof. Crișan Camelia, Lup Nicoleta: Excursie Alba Iulia , Excursie Baia Mare IIB,

IIE;

prof. Chifor Cristina, Pop Ioana: Expediții urbane în cadrul orelor “De-a

Arhitectura”;

prof. Lup Nicoleta, Achim Adina, Tăuțan Ana, Crișan Camelia: Teatru de Păpuşi

AnimaArt la Muzeul Etnografic, piesa „Cenuşăreasa” IIE, IIA, IIF, IIB;

prof. Chifor Cristina: Vizionarea filmului artistic „Povești din Pădure” (TIFF2016)

IIIA;

prof. Chira Emoke, Coman Andreea: Vizită la Bilioteca Octavian Goga PB, PC;

prof. Coman Andreea: Colind la C.F.R. Călători Cluj-Napoca PC;

prof. Mureșan Maria: Activitate practică la Grădinița Degețica PE;

prof. Valea Maria: Vizită la Muzeul de Mineralogie Baia Mare;

Concurs Mascota Zâmbitoare-prof. Micu Adina, Muncaciu Diana, Lup Nicoleta,

Ducai Liana;

Activităţi diverse “ Şcoala altfel”-toate învăţătoarele;

Activităţi de voluntariat cu” Crucea Rosie”-toate învăţătoarele;

Vizită aeroport- prof.Siloși Angela, Ducai Liana, Brie Simona;

Participare la activitatea caritabilă organizată în școală “Târgul de Crăciun”- toate

învățătoarele;

Participare la Ziua Internațională a Poliției- prof. Maghiar Claudia;

Expediție si concurs de radioamatorism pe Dealul Cetăţuia – prof. Șandor Liliana;

Excursie Alba Iulia și Hunedoara –prof. Câmpean Ioana, Șandor Liliana, Valea

Maria;

Spectacol concurs ”Elevii au talent”- prof. Maghiar Claudia, Șandor Liliana.

Page 66: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

65

Datorită rezultatelor foarte bune obţinute de elevi la concursuri şi la examene naţionale şi

ca urmare a activităţii educative deosebite desfăşurată în şcoală, imaginea şcolii în cadrul

comunităţii locale este una de excelenţă, motiv pentru care există un număr foarte mare de

solicitări pentru înscrierea elevilor la toate nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, liceal.

Pentru clasele la care a fost depăşit efectivul de elevi acest lucru s-a făcut cu aprobarea

Consiliului de administraţie al şcolii şi Consiliului de administraţie al ISJ, conform actelor

normative în vigoare.

DOMENIUL III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

III. 1. Autoevaluarea instituțională

Considerăm că întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu

în cursul anului școlar 2016-2017 vine să susțină imaginea de instituție în care se cultivă

respectul pentru calitate și în care resursele materiale și cele umane se conjugă spre a oferi o

educație adaptată nevoilor elevilor și părinților, precum și priorităților comunității locale,

naționale și europene.

Activitatea comisiei CEAC din şcoală a fost reglementată prin stabilirea componenţei,

sarcinilor şi responsabilităţilor sale în cadrul şcolii. S-a acordat o importanţă deosebită

sprijinirii activităţii acestei comisii şi funcţionării acesteia în conformitate cu legea calităţii.

Comisia este cuprinsă în organigrama şcolii şi portofoliul său conţine informaţii utile şi

relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate:

Plan de acţiune;

Procedee şi instrumente de monitorizare;

Rapoarte de evaluare internă;

Planuri de măsuri remediale;

Proceduri interne de asigurare a calităţii;

S-a acordat importanţa cuvenită utilizării feed back –ului constructiv furnizat ca rezultat al

activităţii CEAC şi efectul poate fi descris prin coerenţă şi interes sporit manifestat de

personalul şcolii pentru ca şcoala să furnizeze servicii educaţionale de calitate.Au fost

elaborate proceduri interne de asigurare a calităţii care au fost prezentate personalului şcolii şi

s-a urmărit respectarea lor.

A fost utilizată platforma https://calitate.aracip.eu/ pentru încărcarea bazei de date a școli

și consemnarea activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare internă:

Stabilirea unei structuri unitare pentru raportul de activitate al catedrelor;

Adaptarea şi diversificarea strategiilor de predare centrate pe elev;

Rezultate foarte bune la examenele naționale;

Diversificarea ofertei educaționale prin propunerea de cursuri și activități extrașcolare

cu carater artistic, aplicativ;

Realizarea unui număr mai mare de activități didactice și extrașcolare cu caracter

interdisciplinar şi de lecţii inter-disciplinare;

Page 67: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

66

Introducerea în regulamentul de ordine interioară a obligativității uniformei la clasele

de liceu;

Optimizarea modului de organizare a activităților în ”Săptămâna altfel”;

Elaborarea unei proceduri pentru autoevaluarea/evaluarea activității cadrelor didactice

din școală;

Identificarea de soluții pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității

didactice;

Implicarea mai activă a Asociației părinților de la LTNB în viața școlii;

Identificare nevoilor școlii și a posibilităților de ocupare a posturilor disponibile și de

promovare pentru personalul nedidactic din școală;

III.2.Asigurarea și optimizarea dezvoltării instituționale

Activitățile desfășurate în cadrul demersului managerial au contribuit la asigurarea și

optimizarea dezvoltării instituționale. În acest context a continuat funcționarea programului

de semi-internat la clasele primare și a programului after-school la gimnaziu. Pentru a veni

în sprijinul acestora, am sprijinit amenajarea şi funcționarea unui spaţiu de servire a mesei

în regim de catering, în incinta școlii, pentru elevii şcolii. De asemenea s-a urmărit

obținerea de venituri din donații și sponsorizări și implicarea Asociației părinților de la LTNB

în dotarea și amenajarea unor spații din școală.

Au fost proiectate și implementate instrumente și proceduri pentru autoevauarea

instituțională:

Fișa de observare a lecției;

Fișa de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic ;

Fișe de atribuții pentru întregul personal ;

Procedura pentru autoevaluarea și evaluarea personalului didactic ;

Instrumente pentru evaluarea şi notarea elevilor :

Analiza testelor iniţiale/sumative, cu concluzii şi măsuri de îmbunătăţire;

fişele de protecţie a muncii pentru elevilor care lucrează în laboratoare;

fişele de evaluare continuă şi sumativă a elevilor;

analize şi rapoarte statistice şi comparative.

III.3 Managementul calității la nivelul școlii

Procedurile interne de asigurare a calității sunt cuprinse în planul managerial și au fost

aduse la cunoștință personalului școlii fiind monitorizată aplicarea lor.

Efectele activităţii desfăşurate de CEAC sunt concretizate la nivelul şcolii prin:

un interes sporit al profesorilor pentru utilizarea metodelor de învăţare centrate pe

elev;

preocupări pentru o evaluare mai obiectivă, orientată pe competenţe şi utilizarea de

instrumente de evaluare mai moderne şi mai diverse;

activităţi de consiliere şi orientare vocaţională mai susţinute;

activităţi crosscurriculare mai numeroase la nivelul şcolii;

Page 68: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

67

interes sporit pentru organizarea de activităţi extracurriculare;

o autoevalure şi o evaluare a profesorilor transparentă, unitară şi constructivă.

Constituirea și funcționarea CEAC s-a făcut în conformitate cu prevederile legale cuprinse

în Legea calității, au fost elaborate planuri de acțiune, instrumente de lucru, chestionare.

Managementul resurselor materiale

În cursul anului şcolar 2016-2017 s-au asigurat mijloacele şi materialele didactice, baza

logistică pentru desfăşurarea şi optimizarea activităţilor instructiv educative şi a celor

extracurriculare prin proiectarea bugetului în conformitate cu curriculum şcolii. Bugetul local

a fost constituit pe baza costului standard/elev, iar bugetul activităţilor din venituri proprii şi

sponsorizări a fost fundamentat în funcţie de veniturile estimate a se realiza din închirieri şi

sponsorizări, astfel încât să se realizeze îmbunătăţirea spaţiilor de învăţământ.

III. 4 Revizuirea ofertei educaționale și a planului de dezvoltare

Oferta educațională și planul de dezvoltare au fost revizuite și adaptate realităților

socio-economice, precum și intereselor elevilor și părinților. În acest sens a fost încurajată

diversificarea ofertei educaționale a școlii prin propunerea unor cursuri opționale cu caracter

artistic și aplicativ, activități extrașcolare, program de semi-internat adaptat nevoilor de

învățare ale elevilor și cererii părințilorcu program foarte încărcat.

Traseul școlar și profesional al absolvenților clasei a VIII și a XII-a este urmărit de

instituția noastră, existând documente în care sunt evidențiate liceele/școlile pe care le

urmează absolvenții clasei a VIII-a și instituțiile de învățământ superior, pe care le urmează

absolvenții claselor a XII-a. Ca o trăsătură cvasi-generală, se poate spune că absolvenții clasei

a VIII –a se orientează în cea mai mare parte spre licee teoretice cu profil de științele naturii

sau matematică-informatică, iar absolvenții clasei a XII, se orientează spre instituții de

învățământ superior cu specializări legate de informatică-calculatoare-programare, medicină,

drept.

III. 5. Evaluarea personalului

Pentruevaluarea personalului instituției s-au aplicat prevederile legale. Fișa de

evaluare/autoevaluare a fost personalizată, au fost specificate instrumente și dovezile pe baza

cărora se face evaluarea și punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu, punând accent pe:

respectarea termenelor de predare a materialelor solicitate de direcțiune;

gradul de implicare în viața școlii;

preocuparea pentru dezvoltare profesională și deschiderea spre inovarea didactică și

adaptarea la nivelul și personalitatea elevilor;

rezultatele obținute de elevi la examene, concursuri, olimpiade;

A fost elaborată o nouă structură a raportului de activitate, care să urmărească și să

justifice punctajele și criteriile din fișa de evaluare.

Page 69: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

68

III. 6. Constituirea și actualizarea bazei de date

Toate datele școlii au fost actualízate și completate în Sistemul Informatic Integrat al

Învăţământului din România SIIR, fiind introduse și aduse la zi informațiile referitoare la:

structura și infrastructura școlii: informații legate de clădiri, săli de clasă, instalații,

conexiune la Internet;

informații legate de biblioteca școlii: număr de volume, număr de cititori anual etc.

datele financiare: bugetele pe 2017 pe surse de finanțare: buget de stat, buget local,

venituri proprii.

constituirea formațiunilor de studiu;

datele personale ale elevilor;

datele personale ale personalului unității;

înscrierile la clasa pregătitoare.

informații legate de rezultatele învățării, elevii corigenți, repetenți, amânați medical,

rezultatele la examenele naționale: Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-

a, Evaluarea Națională a elevilor clasei a VIII-a, Admitere la liceu, Bacalaureat.

Transferurile au fost actualizate în permanență în SIIR.

În domeniul managementului financiar a fost utilizat sistemul informatic

FOREXEBUG pentru gestionarea, execuția bugetară, întocmirea, raportarea și controlul

conturilor de execuție și au fost efecctuate înregistrări în aplicația CAB (Controlul

Angajamentelor Bugetare)

În completarea și transmiterea machetelor solicitate de ISJ s-au respectat cerințele și

termenele specificate.

Toate informațiile publice legate de activitatea școii, sunt prezentate cu deschidere și

transparență, fiind postate la avizierul școlii, și pepepagina Web a instituției noastre:

www.balcescucj.ro.

III.7. Implicarea în comisii de lucru la nivel naţional/judeţean

a). Catedra de limbi moderne:

Profesor evaluator în juriu la concursul Public Speaking (prof. Bușcǎ);

Profesor elaborator de subiecte și corector la olimpiada de limba engleză fazele locală și

județeană (prof. Bușcǎ, Iancu, Rarinca, Berindeie);

Profesor metodist - depus dosar evaluare pentru metodiști, selectat (prof. Bușcǎ, Iancu,

Berindeie);

Inspecție la Centrul Secundar de Limbi Străine – prof. Cota Ana Maria (prof. Iancu)

Participare la ședințele Consiliului Consultativ cu privire la olimpiadǎ (prof. Rarinca,

Berindeie);

Supraveghere la etapa pe centre a Olimpiadei de geografie din 21.01.2017(prof. Rus);

Page 70: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

69

Membru în comisia de corectare din cadrul Olimpiadei de Limba Germanǎ Modernǎ, faza

localǎ 28 ianuarie 2017.

Supraveghere la Olimpiada de lb. romȃnǎ(25.02. 2017)etapa județeană(prof. Iancu, Ivan,

Rarinca), asistent în cadrul simulǎrii Evaluǎrii naţionale 2016/2017 (prof. Rarinca).

Supraveghere la etapa pe centre a Olimpiadei de geografie din 21.01.2017(prof. Rus A.).

Redactare de subiecte și evaluare la Olimpiada de limba spaniolǎ, fazele localǎ, județeanǎ

și naționalǎ, etapa scrisǎ și cea oralǎ (prof. Giloan).

Membru în comisia de corectare din cadrul Olimpiadei de Limba Germanǎ Modernǎ faza

localǎ(28 ianuarie 2017) și județeanǎ (18 martie 2017); membru în comisia de elaborare a

Regulamentului de Ordine Interioarǎ la nivelul unitǎții noastre de învǎțǎmânt.(prof.

Nedelcu)

b). Catedra de istorie:

participarea la activitatea metodică desfăşurată la grupul şcolar Alexandru Borza – lecţie

deschisă la disciplina Logică, argumentare şi comunicare – susţinută de prof. Diana

Silaghi - prof.Alexandra Giurgiu şi prof. Constanţa Stăncescu

participarea ca secretar al comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct în învățământul preuniversitar (octombrie-noiembrie 2016)- prof.

Constanţa Stăncescu

membră în echipa de lucru pentru elaborarea suportului de curs în vederea activităţilor de

formare pentru noua disciplină de gimnaziu la clasa a V-a- educaţie socială, gândire

critică- prof. Constanţa Stăncescu

participarea la activitatea metodică „Managementul formării continue” (13 februarie

2017) - prof.Alexandra Giurgiu

echivalarea activităţilor de formare continuă cu credite profesionale transferabile, în

calitate de responsabilă a comisiei de formare continuă (3 noiembrie 2016)- prof.

Alexandra Giurgiu

participare la grupurile de lucru constituite în vederea revizuirii programelor şcolare

pentru clasele a VI-a- a VIII-a (iunie 2017)- prof. Alexandra Giurgiu, prof. Constanţa

Stăncescu, prof.Ofelia Hossu

ianuarie- martie 2017 - elaborarea subiectelor pentru olimpiade şi concursuri de

specialitate, etapele locală şi judeţeană- Olimpiada de Logică, argumentare şi comunicare

si Olimpiada de Cultură Civică -prof. Alexandra Giurgiu; Olimpiada de Economie- prof.

Constanţa Stăncescu; Olimpiada de Istorie- prof. Ofelia Hossu; Concursul Naţional

„Democraţie şi Toleranţă”- prof. Alexandra Giurgiu

Page 71: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

70

participare la consiliul consultativ în vederea pregatirii Olimpiadei de dezbatere (31

martie 2017)-prof. Alexandra Giurgiu

participarea în calitate de arbitru şi coordonator al echipelor de incepători şi avansaţi la

Olimpiada Naţională de argumentare, dezbatere, şi gandire critică „Tinerii dezbat”, 2017,

etapa judeţeană, 27 mai 2017- prof. Alexandra Giurgiu

evaluatori la olimpiadele de specialitate- toţi membrii catedrei

evaluator și membru in comisia de organizare a Concursului Naţional „Democraţie şi

toleranţă”, etapa judeţeană-mai 2017- prof. Constanţa Stăncescu şi prof. Alexandra

Giurgiu

membru în Comisia Concursului „Cultură şi Civilizaţie în România”- prof. Alexandra

Giurgiu

însoţirea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare: prof. Constanţa Stăncescu la

Concursul Național “Istorie și Societate în dimensiune virtuală”-etapa națională-Ploiești-

martie 2017 şi însoțitor al lotului de elevi calificați la Olimpiada națională de științe socio-

umane – Deva - aprilie 2017

prof. Ofelia Hossu- însoţitor al lotului de elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei de

Istorie- Buzău-aprilie 2017 şi însoţitor al elevilor participanţi la concursul „Cultură şi

Civilizaţie în România”- Râmnicu-Vâlcea-mai 2017

coordonarea practicii pedagogice a unei grupe de studenţi de la Facultatea de Istorie şi

Filosofie a UBB - prof. Ofelia Hossu

profesor cursuri de excelenţă-disciplina Economie - prof. Constanţa Stăncescu

profesor cursuri de excelenţă - disciplina Istorie - prof. Gelu Fodor

c). Catedra de religie și arte:

Organizarea activităților metodice pentru Educație Muzicală - nivel județean (lunar -

Liceul de Muzică S. Toduță), Evaluator în cadrul examenelor naționale de titularizare și

definitivat; Membru în comisia pentru organizarea și evaluarea Olimpiadei corale – nivel

județean și înterjudețean(prof. I. Teodorescu);

Asistent la Olimpiada de Religie – etapa locală, (prof. Nica Henorel);

Profesor evaluator Olimpiada de Religie, etapa locală 21.01.2017, (prof. Tămaș Ionela).

d). Catedra de matematică:

Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă; Profesori metodiști.

Page 72: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

71

e). Catedra de limba română:

Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă; Profesori metodiști.

Tomoiagă Mirela, Mureşan Aurora, Ionescu Ancuţa, Borza Emilia, Popescu

Cristina, Berindeiu Nicolae, Sim Ramona – membrii în comisia de organizare a

Olimpiadei de Limba şi literatura română, faza judeţeană;

Tomoiagă Mirela, Mureşan Aurora – prof. evaluatori la examenul de Definitivat;

Avram Stela - participare ca profesor-evaluator la Olimpiada Județeană de Limbi Clasice;

participare ca profesor-asistent la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura

Română; participare ca profesor evaluator la faza locală a concursului Speak Out,

secțiunea de Scriere Creativă; participarea ca profesor-asistent la simularea examenului de

bacalaureat; participarea ca profesor-asistent la examenul de bacalaureat, în cadrul

probelor de Competențe digitale și Competențe lingvistice

Sim Ramona - Participări: în calitate de profesor corector la Olimpiada de Lingvistica-

faza judeteana 21 ianuarie; Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană-29

ianuarie; Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață-etapa națională- elaborare subiecte nivel

I, corector nivel II.

Borza Emilia, Berindeiu Nicolae – evaluatori OLAV, etapa judeţeană

Ionescu Ancuţa - Profesor evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română, faza

locală; Profesor evaluator la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, faza județeană;

Profesor evaluator la Examenul Național de definitivare în învățământ; Membru în

Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatură

Română, etapa județeană; Membru în Comisia de organizare și evaluare a Simulării

Evaluării Naționale, clasa a VIII-a, 2017; Membru în Comisia de organizare și evaluare a

Evaluării Naționale, clasele II-IV-VI, 2017; Membru în Comisia de organizare a

Examenului Național de Bacalaureat, 2017; Lecturiada elevilor, 2017, Un loc pentru

fiecare, CAEN;

f). Catedra de chimie:

prof. Falcusan Simona a facut parte din Comisia de Elaborare a subiectelor pentru

Olimpiada de chimie-faza locala, clasa a IX-a,

prof. Matyas Karoly a facut parte din Comisia de Elaborare a subiectelor pentru Examenul

de definitivare in invatamant, disciplina chimie, sesiunea august-septembrie, 2016,

prof. Falcusan Simona si prof. Matyas Karoly au facut parte din Comisia de Elaborare a

subiectelor pentru Concursul interjudetean ,,Gheorghe Spacu”, desfasurat la Colegiul

National ,,Andrei Muresanu” din Dej,

Page 73: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

72

prof. Falcusan Simona si prof. Matyas Karoly au facut parte din Comisia de organizare si

desfasurare a Olimpiada de chimie – faza judeteana- desfasurata la Liceul Teoretic

,,Nicolae Balcescu”,

prof. Falcusan Simona si prof. Matyas Karoly au participat la corectarea lucrarilor la

Olimpiada de chimie, faza Locala si Judeteana Cluj,

prof. Matyas Karoly, a fost profesor insotitor al lotului olimpic al Clujului – disciplina

chimie – in perioada 18-25 aprilie, 2017, care s-a tinut la Targoviste,

prof. Matyas Karoly, mentor al studentilor anului III, sectia Medicina Veterinara, de la

USAMV Cluj-Napoca,

prof. Matyas Karoly, a facut parte, alaturi de d-na director, profesor Zamfir Marinela, din

Comisia de evaluare de la Examenul de Titularizare

prof. Falcusan Simona si prof. Matyas Karoly au fost corectori la Examenul de simulare a

Bacalaureatului, iar prof. Matyas Karoly a fost profesor supraveghetor atat la Examenul

de simulare a Bacalaureatului cât și la Evaluarea cunoștintelor absolvenților de clasa a

VIII-a

g). Catedra de geografie:

Elaborarea unui subiect, însoțit de barem, la clasa a XI-a, pentru faza locală a olimpiadei

de geografie, din 21 ian. 2017 (prof Felicia Pălăcian).

g). Catedra de informatică:

Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă;Profesori metodiști.

g). Catedra de fizică:

Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă;Profesori metodiști.

g). Catedra de educație fizică:

Implicarea membrilor catedrei în organizarea unor lecții deschise

h). Catedra de biologie:

Implicarea membrilor catedrei în consilii consultative (prof. Monica Bota, prof. Claudia

Vlaica, prog. Boar Felicia), cursuri de pregătire a elevilor la excelenţă (prof. Claudia

Vlaica la cls. a XI-a, prof. Felicia Boar la clasa a 12-a), elaborarea de subiecte pentru

Page 74: RAPORT DE ACTIVITATE PE - balcescucj.ro€¦ · RAPORT DE ACTIVITATE PE ... prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi

73

examene, concursuri, olimpiade (prof. Monica Bota, prof. Claudia Vlaica, prof. Boar

Felicia)

prof. Bota Monica: Este membru în Comisia Județeană de Organizare a Simpozionului de

Comunicări Științifice a elevilor din învățământul liceal – disciplina biologie împreună cu

doamna profesoară Vlaica Claudia. Membru în Comisia de Evaluare pentru Selectia

Lotului National Olimpic Restrans la biologie (15.05.2017).

toata catedra a facut parte din Comisia de Elaborare a subiectelor pentru Olimpiada Locala

de biologie si a participat la corectarea lucrarilor – Olimpiada Locala si Judeteana Cluj.

prof. Vlaica Claudia: profesor delegat al Lotului Judetean de Biologie, Cluj – Olimpiada

Nationala de Biologie, Baia-Mare. Profesor pentru predarea Cursului de Anatomie si

Fiziologie a Omului – Centru de Excelenta la clasa a XI-a (la Lic. T. „N. Bălcescu”).

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica, Boar Felicia: membrii în Comisia de Evaluare a

Competenţelor digitale şi lingvistice, BAC 2017.

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica, Boar Felicia: corector la examenul de BAC și de

Titularizare a profesorilor.

prof. Bota Monica: membru în Comisia de organizare a concursului „Descoperă o lume

sănătoasă”.

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica: activităţi de voluntariat pentru „Crucea Roşie”.

prof. Boar Felicia predă la cursurile de Excelență cls. A XII-a (Lic. T. „N. Bălcescu”)

întreaga catedră a participat cu elevii la targul international RIUF , oferta educationala a

SRI si a UMF pentru orientare in cariera; au avut loc intalniri si dezbateri pe teme

medicale cu studentii de la UMF

i). Comisie metodică învățătoare:

organizarea și găzduirea ședinței de lucru privind raportul activității comisiei în anul

școlar precedent și stabilirea planului de activități pentru anul în curs; Profesori metodiști;

participare la activități metodice – toate învățătoarele;

profesori asistenți la olimpiadele desfășurate în liceu – toate învățătoarele;

Membru în Comisia de organizare a Evaluării Naționale, clasele II, IV, VI- prof. Micu

Adina.

Echipa managerială,

Director Marinela Violeta ZAMFIR

Director adjunct Diana BERINDEIE

Director adjunct Iulian TEODORESCU