Click here to load reader

RAPORT - European · PDF file 2017-06-28 · RR\1126198RO.docx PE597.399v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0199/2017 17.5.2017

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT - European · PDF file 2017-06-28 · RR\1126198RO.docx PE597.399v02-00 RO...

 • RR\1126198RO.docx PE597.399v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0199/2017

  17.5.2017

  RAPORT

  referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

  (2016/2244(INI))

  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

  Raportor: Dennis de Jong

  Raportor pentru aviz (*):

  Doru-Claudian Frunzulică, Comisia pentru afaceri economice și monetare

  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de

  procedură

 • PE597.399v02-00 2/17 RR\1126198RO.docx

  RO

  PR_INI

  CUPRINS

  Pagina

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................. 3

  ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL

  A PRIMIT CONTRIBUȚII ...................................................................................................... 10

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE ........................ 11

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND ............ 16

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND .......... 17

 • RR\1126198RO.docx 3/17 PE597.399v02-00

  RO

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

  (2016/2244(INI))

  Parlamentul European,

  – având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la planul european de

  acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor1, în special

  punctul 29,

  – având în vedere Rezoluția sa din 7 iunie 2016 referitoare la practicile comerciale

  neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare2,

  – având în vedere studiul referitor la practicile de franciză3, din aprilie 2016, solicitat de

  Comisia IMCO,

  – având în vedere studiul din septembrie 2016, solicitat de Comisia IMCO și intitulat

  Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the

  EU (Perspectivă juridică asupra cadrului de reglementare și probleme întâmpinate în

  activitățile de franciză în UE)4,

  – având în vedere informarea intitulată „Viitoare opțiuni de politică în domeniul francizei

  în UE: combaterea practicilor comerciale neloiale”5,

  – având în vedere atelierul cu tema „Relațiile dintre francizori și beneficiari: cadrul de

  reglementare și actuale provocări”, organizat de Comisia IMCO la 12 iulie 2016,

  – având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și

  avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0199/2017),

  A. întrucât nu există o definiție europeană comună a francizei, iar contractele de franciză

  diferă de la o întreprindere la alta, însă o caracteristică esențială a unor astfel de relații

  este un parteneriat contractual încheiat pe bază de voluntariat între antreprenori sau

  persoane fizice sau juridice care sunt independente una de cealaltă din punct de vedere

  juridic și financiar, în care una dintre părți (francizorul) îi acordă celeilalte

  (beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa de franciză, denumirea sa și mărcile sale și

  pune la dispoziție know-how-ul său, sprijinindu-se pe experiența tehnică și

  organizațională a francizorului și pe asistența acestuia pe durata acordului, clienții

  bazându-se pe unitatea sistemului de franciză, iar obiectivul ambelor părți (francizorul

  și beneficiarul) fiind achiziționarea rapidă de piețe noi cu investiții limitate și

  îmbunătățirea șanselor de reușită;

  1 JO C 468, 15.12.2016, p. 140. 2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0250. 3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 5 PE 587.325

 • PE597.399v02-00 4/17 RR\1126198RO.docx

  RO

  B. întrucât, în rezoluția sa din 11 decembrie 2013, Parlamentul a salutat franciza ca model

  de afaceri ce susține inițiativele în afaceri și proprietatea asupra micilor afaceri, dar a

  constatat existența unor clauze contractuale neloiale în anumite cazuri și a solicitat

  clauze contractuale transparente și echitabile; totodată, Parlamentul atrăgea atenția

  Comisiei și, mai ales, statelor membre cu privire la problemele cu care se confruntă

  beneficiarii de francize care doresc să își vândă afacerea sau să își modifice formula de

  afaceri și să rămână, totodată, activi în același sector și solicita Comisiei să evalueze

  interdicția asupra mecanismelor de fixare a prețurilor în sistemele de franciză și efectele

  clauzelor de concurență pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și ale interzicerii

  francizelor multiple;

  C. întrucât francizarea dispune de potențialul deplin de a constitui un model de afaceri ce

  poate contribui la definitivarea pieței unice în sectorul cu amănuntul, deoarece poate fi

  un mijloc convenabil de creare a unor întreprinderi prin investiții comune ale

  francizorului și beneficiarului; este, prin urmare, dezamăgit, că francizarea are o

  prezență redusă în prezent în UE, cu doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în SUA și

  10,83 % în Australia, 83,5 % din cifra de afaceri realizată prin acest model de afaceri

  concentrându-se în doar șapte state membre6, motiv pentru care este important să se

  încurajeze o răspândire mai mare a acestui model de afaceri în UE;

  D. întrucât francizarea poate avea o dimensiune transfrontalieră semnificativă, este

  importantă pentru funcționarea pieței interne și, prin urmare, poate contribui la crearea

  de locuri de muncă, la dezvoltarea IMM-urilor și a antreprenoriatului, precum și la

  dobândirea de noi competențe și capacități;

  E. întrucât legislația în vigoare în materie de franciză ca model de afaceri diferă foarte mult

  de la un stat membru la altul, ceea ce creează bariere tehnice și poate descuraja atât

  francizorii, cât și beneficiarii să își extindă activitățile la nivel transfrontalier; întrucât

  această situație poate avea, la rândul său, un impact asupra consumatorilor finali,

  limitându-le opțiunile;

  F. întrucât există deosebiri între francizele „hard” și cele „soft”, în funcție de clauzele

  stipulate în contractul de franciză; întrucât, în plus, modele de afaceri alternative precum

  „grupurile de comercianți cu amănuntul independenți” au caracteristici speciale și ar

  trebui să fie afectate de normele ce reglementează franciza doar în măsura în care se

  înscriu în definiția francizei;

  G. întrucât există o lipsă de informații privind funcționarea francizei în diferitele sectoare,

  dat fiind că informațiile relevante nu sunt consemnate sau, adeseori, sunt disponibile

  doar în scrisorile anexate la contractul de franciză, care sunt confidențiale, așadar nu au

  caracter public, și, la nivelul UE, nu există niciun mecanism de colectare a informațiilor

  cu privire la eventuale clauze contractuale neloiale sau la executarea neloială a

  contractelor, motiv pentru care este necesară o platformă care să conțină aceste

  informații importante, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul francizorilor și

  al beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile lor;

  6 Studiul Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU (Perspectivă

  juridică asupra cadrului de reglementare și probleme întâmpinate în activitățile de franciză în UE), solicitat de

  Comisia IMCO, septembrie 2016, p. 12.

 • RR\1126198RO.docx 5/17 PE597.399v02-00

  RO

  H. întrucât comerțul electronic este în plină dezvoltare și este utilizat din ce în ce mai mult

  de consumatori și ar trebui, prin urmare, să fie mai bine reflectat în acordurile de

  franciză; întrucât, în contextul realizării pieței unice digitale, ar trebui, prin urmare, să

  se acorde o atenție deosebită oricăror tensiuni care apar între francizori și beneficiari cu

  privire la comerțul electronic, de exemplu, în ceea ce privește dreptul de exclusivitate al

  beneficiarului pentru o anumită regiune geografică, precum și relevanței tot mai mari a

  datelor privind consumatorii pentru reușita modelelor de afaceri de franciză, mai ales că,

  în prezent, contractele de franciză nu conțin dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce

  lasă loc pentru incertitudine și conflicte inutile;

  I. întrucât, conform definiției Comisiei, practicile comerciale neloiale înseamnă „practici

  care se abat în mod vădit de la buna conduită comercială, sunt contrare bunei-credințe și

  corectitudinii și sunt impuse în mod unilateral de un partener comercial asupra altuia”7,

  1. consideră că, dată fii

Search related