Click here to load reader

RAPORT - European Parliament ... RR\1158776RO.docx PE619.387v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0252/2018 10.7.2018 RAPORT

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT - European Parliament ... RR\1158776RO.docx PE619.387v02-00 RO Unită în diversitate RO...

 • RR\1158776RO.docx PE619.387v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0252/2018

  10.7.2018

  RAPORT

  referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China

  (2017/2274(INI))

  Comisia pentru afaceri externe

  Raportor: Bas Belder

 • PE619.387v02-00 2/47 RR\1158776RO.docx

  RO

  PR_INI

  CUPRINS

  Pagina

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................. 3

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL ............................................ 30

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ

  ALIMENTARĂ ....................................................................................................................... 38

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ............................. 46

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ................................. 47

 • RR\1158776RO.docx 3/47 PE619.387v02-00

  RO

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-China

  (2017/2274(INI))

  Parlamentul European,

  – având în vedere stabilirea relațiilor diplomatice dintre UE și China la 6 mai 1975,

  – având în vedere Parteneriatul strategic dintre UE și China lansat în 2003,

  – având în vedere principalul cadru legal pentru relațiile cu China, respectiv Acordul de

  cooperare comercială și economică1, semnat în mai 1985, care cuprinde relațiile

  economice și comerciale și Programul de cooperare UE-China,

  – având în vedere Agenda strategică 2020 de cooperare între UE și China adoptată la 21

  noiembrie 2013,

  – având în vedere dialogul politic structurat UE-China, lansat oficial în 1994, și dialogul

  strategic la nivel înalt privind aspecte strategice și de politică externă, lansat în 2010, în

  special cel de al 5-lea și cel de-al 7-lea dialog strategic la nivel înalt între UE și China,

  care au avut loc la Beijing la 6 mai 2015 și, respectiv, 19 aprilie 2017,

  – având în vedere negocierile privind un nou acord de parteneriat și cooperare, care au

  început în 2007,

  – având în vedere negocierile privind un acord bilateral de investiții, care au demarat în

  ianuarie 2014,

  – având în vedere cel de-al 19-lea summit UE-China, desfășurat la Bruxelles în perioada

  1-2 iunie 2017,

  – având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii

  pentru afaceri externe și politica de securitate din 22 iunie 2016 intitulată „Elemente

  pentru o nouă strategie a UE cu China” (JOIN(2016)0030),

  – având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Strategia UE privind

  China,

  – având în vedere raportul comun al Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru

  afaceri externe și politica de securitate din 24 aprilie 2018 intitulat „Regiunea

  Administrativă Specială Hong Kong: raport anual 2017” (JOIN(2018) 0007),

  – având în vedere liniile directoare ale Consiliului din 15 iunie 2012 privind politica

  externă și de securitate a UE în Asia de Est,

  – având în vedere adoptarea la 1 iulie 2015 a unei noi legi privind securitatea națională de

  către Comitetul permanent al Congresului național al poporului chinez,

  1 JO L 250, 19.9.1985, p. 2.

 • PE619.387v02-00 4/47 RR\1158776RO.docx

  RO

  – având în vedere Cartea albă din 26 mai 2015 privind strategia militară a Chinei,

  – având în vedere dialogul UE-China privind drepturile omului, lansat în 1995, precum și

  cea de-a 35-a rundă a acestuia organizată la Bruxelles la 22 și 23 iunie 2017,

  – având în vedere cele peste 60 de dialoguri sectoriale între UE și China,

  – având în vedere stabilirea, în februarie 2012, a dialogului interpersonal la nivel înalt

  între UE și China, care cuprinde toate inițiativele comune UE-China din acest domeniu,

  – având în vedere Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea

  Europeană și China, intrat în vigoare în 20001 și Acordul de parteneriat privind știința și

  tehnologia, semnat la 20 mai 2009,

  – având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

  (CCONUSC) și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care a intrat în

  vigoare la 4 noiembrie 2016,

  – având în vedere dialogul pe tema energiei dintre Comunitatea Europeană și China,

  – având în vedere mesele rotunde UE-China,

  – având în vedere cel de-al 19-lea Congres național al Partidului Comunist Chinez, care a

  avut loc în perioada 18-24 noiembrie 2017,

  – având în vedere Legea privind taxa pentru protecția mediului înconjurător

  („Environmental Protection Tax Law”), promulgată de către Congresul Național al

  Poporului în decembrie 2016, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018;

  – având în vedere faptul că Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a declarat că

  factorii de mediu au un impact asupra fluxurilor de migrație la nivel național și

  internațional, pe măsură ce populația părăsește locurile cu condiții dificile sau pe cale de

  a se deteriora din cauza schimbărilor climatice2,

  – având în vedere Anul Turismului 2018 UE-China, lansat la 19 ianuarie 2018 la Veneția,

  – având în vedere raportul Clubului corespondenților străini în China, (FCCC) (privind

  condițiile de muncă, publicat la 30 ianuarie 2018 și intitulat „Access Denied –

  Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate”

  („Acces refuzat - supraveghere, hărțuire și intimidare în timp ce condițiile de lucru ale

  jurnaliștilor în China se deteriorează”),

  – având în vedere declarația UE - articolul 4, emisă în cadrul celei de-a 37-a sesiuni a

  Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 13 martie 2018, intitulată „Situația

  drepturilor omului care necesită atenția Consiliului”,

  – având în vedere cea de-a 41-a reuniune interparlamentară PE-China, care a avut loc la

  1 JO L 6, 11.1.2000, p. 40. 2 https://www.iom.int/migration-and-climate-change

  https://www.iom.int/migration-and-climate-change

 • RR\1158776RO.docx 5/47 PE619.387v02-00

  RO

  Beijing în mai 2018,

  – având în vedere rezoluțiile sale recente referitoare la China, în special rezoluția din 2

  februarie 2012 referitoare la politica externă a UE față de țările BRICS și alte puteri

  emergente: obiective și strategii1, cea din 23 mai 2012 referitoare la UE și China: există

  un dezechilibru în relațiile comerciale?2, cea din 14 martie 2013 referitoare la

  amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană3,

  cea din 5 februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul

  climei și al energiei4, cea din 17 aprilie 2014 referitoare la situația din Coreea de Nord5,

  cea din 21 ianuarie 2016 referitoare la Coreea de Nord6, și cea din 13 decembrie 2017

  referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de

  securitate comune (PESC)7,

  – având în vedere rezoluția sa din 7 septembrie 2006 privind relațiile dintre UE și China8,

  cea din 5 februarie 2009 referitoare la relațiile economice și comerciale cu China9, cea

  din 14 martie 2013 referitoare la relațiile dintre UE și China10, cea din 9 octombrie 2013

  referitoare la negocierile UE - China pentru un acord bilateral de investiții11 și cea

  privind relațiile comerciale dintre UE și Taiwan12, cea din 16 decembrie 2015

  referitoare la relațiile UE-China13, și recomandarea sa din 13 decembrie 2017 adresată

  Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii

  pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Hong Kong, 20 ani după

  retrocedare14,

  – având în vedere rezoluția sa din 27 octombrie 2011 referitoare la Tibet, în special la

  autoincendierea călugărițelor și călugărilor15, cea din 14 iunie 2012 referitoare la situația

  drepturilor omului din Tibet16, cea din 12 decembrie 2013 referitoare la recoltarea de

  organe în China17, cea din 15 decembrie 2016 referitoare la Academia budistă tibetană

  din Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti18, cea din 16 martie 2017 referitoare la

  prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 201719,

  cea din 6 iulie 2017 referitoare la cazurile laureatului premiului Nobel Liu Xiabo și Lee

  1 JO C 239 E, 20.8.2013, p. 1. 2 JO C 264 E, 13.9.2013, p. 33. 3 JO C 36, 29.1.2016, p. 123. 4 JO C 93, 24.3.2017, p. 93. 5 JO C 443, 22.12.2017, p. 83. 6 Texte adoptate, P8_TA(2016)0024. 7 Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 8 JO C 305 E

Search related