raport PwC Pacjent w świecie cyfrowym

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • www.pwc.pl/healthcare

  Pacjent w wiecie cyfrowymCzyli jak nowe technologie zmieniaj rynek usug medycznych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

  http://www.pwc.pl/pl/sektor-publiczny

 • Spis treci

  Wprowadzenie

  Atrakcyjny i stale rosncy rynek prywatnych usug medycznych

  Telemedycyna przyszoci systemw ochrony zdrowia

  Prywatni interesariusze usug telemedycznych, a co z publicznymi wiadczeniodawcami?

  Zmieniajce si wymagania pacjentw

  Technologie wspierajce rozwj telemedycyny

  Nasze rekomendacje

  Kontakty

  4

  8

  11

  13

  16

  20

  23

  26

 • Pacjent w wiecie cyfrowym

 • Pacjent w wiecie cyfrowym4

  Wprowadzenie

  Nadchodzi czas na rewolucj w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej (CEE)1, ktra bdzie ksztatowana przez cyfryzacj, nowe technologie oraz rozwizania telemedyczne. Dostawcy usug medycznych musz by przygotowani na zmieniajce si wymagania pacjentw. Nie pozostanie to bez wpywu na model dostarczania usug: szpitale i kliniki zostan zastpione (przynajmniej w czci) przez rozwizania wykorzystujce wiadczenie usug medycznych zdalnie, w domu pacjenta lub w dedykowanych punktach usugowych.

  Rozwj technologii to przede wszystkim ogromna szansa dla krajw naszego regionu na dorwnanie bardziej rozwinitym krajom Europy Zachodniej. Warunkiem jest jednak wdroenie efektywnego modelu dziaania, zarwno pod wzgldem kosztw jak i jakoci wiadczonych usug.

  Kierowanie si najlepszymi praktykami krajw Europy Zachod-niej oraz denie do osigania porwnywalnych wskanikw we wszystkich obszarach ochrony zdrowia nie jest ju bowiem najlepszym wyznacznikiem. Potrzeb chwili moe okaza si odejcie od inwestowania w rozbudowan i kosztown infra-struktur ochrony zdrowia. Trzeba przy tym wzi pod uwag, e proces inwestycyjny w Europie Zachodniej trwa przez 20-30 lat. W dobie nowoczesnych technologii infrastruktura ta jest czsto nierentowna, le wykorzystana i w wielu przypadkach zwyczajnie niepotrzebna. W tym kontekcie warto pomyle o rozwizaniach alternatywnych.

  Jak wynika z naszych analiz ju blisko 60% pacjentw w Europie rodkowo-Wschodniej jest gotowych korzysta z rozwiza telemedycznych. Ochrona zdrowia nowej generacji bdzie wykorzystywa coraz wicej nowinek technologicznych, takich jak urzdzenia mobilne, dedykowane aplikacje, tele-konsultacje, a nawet sztuczna inteligencja czy narzdzia typu data mining. Coraz wicej usug bdzie wiadczonych zdalnie w domu pacjenta lub w punktach usugowych, nawet w ramach rozwinitych ju dzisiaj powierzchni usugowych (apteka, drogeria, czy nawet punkty handlu nowoczesnego).

  1. Kraje Europy rodkowo-Wschodniej w dalszej czci nazywane krajami CEE obejmuj: Polsk, Rumuni, Czechy, Sowacj, Wgry, Bugari, Serbi, Chorwacj,

  Boni i Hercegowin, Modawi, Albani, Macedoni, Soweni, Kosowo, Czarnogr, Litw, otw i Estoni.

  Zmiany dotkn przede wszystkim te segmenty ochrony zdrowia, w ktrych ju dostpne s nowe technologie, a zarazem udzia prywatnego finansowania jest najwikszy. W szczeglnoci bd to: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a nastpnie diagnostyka, rehabilitacja i usugi dla seniorw.

  W naszym raporcie skoncentrowalimy si przede wszystkim na zasygnalizowaniu moliwoci oferowanych przez rozwi-zania telemedyczne zwizane z rynkiem prywatnych usug medycznych, w ktrym telemedycyna rozwija si najbardziej dynamicznie. Warto rynku prywatnych usug medycznych w krajach naszego regionu szacowana jest na niemal 14 mld euro rocznie. Dynamika wzrostu rynku telemedycznego jest take imponujca, przykadowo w Polsce liczba telekonsultacji podwoia si w cigu zaledwie 12 miesicy.

  Rewolucja jaka bdzie miaa miejsce w najbliszych latach w najwikszym stopniu wpynie bowiem na pacjentw plac-wek prywatnych, paccych za usugi z wasnej kieszeni lub korzystajcych z abonamentw / ubezpiecze medycznych zapewnianych im przez pracodawcw. Prywatni dostawcy usug zdrowotnych musz przygotowa si na coraz wysze wymagania tych pacjentw oraz zmian ich preferencji, dotyczcych m.in.:

  wikszej dbaoci o zdrowie oraz czstszego korzystania z dostpnych porad medycznych,

  samego dostpu do lekarza, gdzie oczekiwana jest moliwo samodzielnego wyboru specjalisty (jej brak powoduje czsto odpyw pacjentw do lekarzy praktykujcych indywidualnie niezrzeszonych w wikszych sieciach medycznych),

  wysokiej jakoci usug, zdecydowanie wyrniajcej si na tle tych dostarczanych przez placwki publiczne,

  natychmiastowego i wygodnego dostpu do specjalisty, bada diagnostycznych oraz wynikw bada,

  zindywidualizowanych, nowatorskich form leczenia oraz rehabilitacji.

 • Pacjent w wiecie cyfrowym5

  Opisujc dynamik rynku usug telemedycznych nie sposb pomin wpywu jaki wywiera na ten rynek nowa konkurencja w postaci spek technologicznych, ktre zaczy oferowa usugi medyczne oraz tzw. usugi okoo-medyczne. Bdc firmami mniejszymi i bardziej elastycznymi dobrze rozumiej potrzeby pacjentw i maj relatywnie atwy dostp do finanso-wania. Umoliwia im to oferowanie innowacyjnych i atrakcyjnych rynkowo rozwiza. Tymczasem funkcjonujcy od wielu lat na rynku prywatni wiadczeniodawcy, zarzdzajcy caymi sieciami klinik, prbuj szybko nadrobi stracony czas. Co wicej, swoj szans widz rwnie firmy z sektora farmaceutycznego, sieci aptek, a take dostawcy szeroko pojtych dbr i usug konsumpcyjnych.

  Mamy nadziej, e w niedalekiej przyszoci zmiany, o ktrych piszemy w tym samym stopniu obejm cay sektor ochrony zdrowia, zarwno prywatny, jak i publiczny. Trudnoci jest tu niewtpliwie dua liczba interesariuszy tego systemu. Kraje naszego regionu bd musiay zmierzy si z tym wyzwaniem, na co potrzeba czasu. Jestemy przekonani, e w momencie, w ktrym wszyscy interesariusze dojd do porozumienia, doczekamy si systemu odpowiadajcego na potrzeby zinfor-matyzowanego spoeczestwa. Tym sposobem zici si sen o efektywnej ochronie zdrowia, jednak w zupenie innym, nowoczesnym modelu funkcjonowania.

  W podsumowaniu raportu znajdziecie Pastwo nasze rekomendacje dla wszystkich podmiotw, ktre ju teraz lub w niedalekiej przyszoci bd pracoway nad ofert usug dla pacjentw w wiecie cyfrowym.

  Szymon Pitkowski Wicedyrektor Lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

  Mariusz IgnatowiczPartner Lider zespou ds. rynku ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

  Zachcamy do lektury!

 • Pacjent w wiecie cyfrowym6

  Europa rodkowo-Wschodnia w liczbach

  rdo: Analiza PwC

  125 mlnludzi mieszka w krajach CEE

  ~14 mldEUR wart jest rynek prywatnych usug medycznych

  ~30%pacjentw szuka

  informacji o ochronie zdrowia w Internecie

  ~3 lekarzyprzypada na

  1 tys. mieszkacw

  ~4-5 %wynosi dynamika wzrostu budetu ochrony zdrowia w ostatnich 10 latach

  ~600 ekszpitalnych przypada

  na 100 tys. mieszkacw

  ~82 mldEUR wynosi budet ochrony zdrowia w tych krajach

  ~7-8%PKB jest przeznaczanych na

  ochron zdrowia, podczas gdy rednia w UE to ~10%, a w krajach najbardziej rozwinitych to ~12%

 • Pacjent w wiecie cyfrowym7

 • Pacjent w wiecie cyfrowym8

  Atrakcyjny i stale rosncy rynek prywatnych usug medycznych

  Rola prywatnych wydatkw w systemie ochrony zdrowia

  Prywatne wydatki na usugi ochrony zdrowia zawsze odgryway bardziej istotn rol w krajach Europy rodkowo-Wschodniej ni na zachodzie kontynentu, gdzie dziki zdecydowanie wyszemu poziomowi zamonoci budety s w stanie finansowa znacz-nie wiksz liczb wiadcze medycznych ze rodkw publicznych.

  redni udzia wydatkw prywatnych dla krajw naszego regionu wynis okoo 25% w 2015 roku, podczas gdy dla Europy Zachodniej poziom ten jest znacznie niszy. Co wicej, udzia wydatkw prywatnych na ochron zdrowia w krajach CEE wci ronie, podczas gdy w wikszoci krajw Europy Zachodniej pozostaje na niezmienionym poziomie.

  Warto oraz dynamika rynku

  Jak wynika z naszych analiz warto rynku prywatnych usug medycznych w krajach CEE wynosi 13,9 mld euro rocznie. Najwikszy, polski rynek szacowany jest na okoo 5 mld euro, czyli 36% wartoci caego regionu. Kolejne kraje to Czechy (2 mld euro), Wgry (1,6 mld euro), Bugaria (1,2 mld euro) i Sowenia (1,1 mld euro). Czynnikami wpywajcymi na warto rynku s midzy innymi wielko populacji, stopie rozwinicia prywatnych wiadczeniodawcw oraz poziom i dostpno usug finansowanych przez patnika publicznego.

  Struktura rynku

  Dominujc rol odgrywaj bezporednie wydatki prywatne tzw. Fee-for-service2, ktre stanowi ok. 85% caoci, a pozosta cz stanowi tzw. ustrukturyzowane wydatki prywatne. Ustrukturyzowane wydatki prywatne rozwiny si w dwch formach jako abonamenty medyczne lub prywatne ubezpie-czenia zdrowotne. Te pierwsze dominuj gwnie w Polsce oraz Rumunii, natomiast ubezpieczenia odgrywaj istotn rol w Sowenii, Sowacji i na Wgrzech. Na popularno danego rozwizania wpyw maj lokalne regulacje i rozwizania podatkowe.

  Wielko rynku prywatnych usug medycznych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

  rdo: Analiza PwC

  mld EURUdzia w CEE

  Polska 5,0 36%

  0,7Rumunia 5%

  2,0Czechy 14%

  0,9Sowacja 6%

  0,6Kraje batyckie4 4%

  0,8Kraje bakaskie3

  6%

  1,1Sowenia 8%

  1,2Bugaria 9%

  1,6Wgry 11%

  Szacujemy, e w naszym regionie wydatki prywatne rosn w tempie okoo 6%

  rocznie, blisko dwa razy szybciej ni wydatki publiczne

  6%

  Struktura wydatkw prywatnych na ochron zdrowia w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

  rdo: Analiza PwC

  Fee-for-service Ustrukturyzowane wydatki prywatne

  80% 20%

  Polska

  82% 18%

  Sowacja

  78% 22%

  Wgry

  75% 25%

  Bugaria

  94% 6%

  Czechy

  40% 60%

  Sowenia

  85% 15%

  Rumunia

  93% 7%

  Kraje batyckie

  98