Raport statistic privind activitatea M.M. J.S. de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport statistic privind activitatea M.M. J.S. de 85% din media veniturilor nete realizate pe...

 • Raport statistic privind activitatea M.M.J.S.

  în domeniul asistenţei sociale

  în anul 2017

  București

  2018

 • Direcția Politici Servicii Sociale

  3

  Evoluții în domeniul asistenței sociale

  în anul 2017

  Asistența socială, componentă a sistemului național de protecție socială, cuprinde serviciile sociale și

  beneficiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților individuale sau colective pentru asigurarea

  nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

  Legea asistenței sociale (nr.292/2011) asigură cadrul legal și instituțional unitar și coordonat prin care

  sunt stabilite principiile și regulile generale de acordare a măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de

  organizare și funcționare a sistemului, în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea și

  implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenței sociale.

  Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor

  individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de

  sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale

  căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

  Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor

  sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de

  dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii

  calității vieții.

  I. Beneficii de asistență socială

  În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot

  genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, în anul 2017

  s-au acordat atât beneficii universale cât și adresate în mod specific unor categorii de persoane, sub formă de

  alocații, indemnizații și ajutoare:

   pentru familiile cu copii:

  o alocația de stat pentru copii,

  o indemnizația pentru creșterea copilului,

  o stimulentul acordat în cazul în care mama sau tatăl care ar avea dreptul la concediu de creștere

  a copilului realizează venituri profesionale,

  o alocația pentru susținerea familiei,

  o indemnizația lunară acordată pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției,

  o alocația lunară de plasament.

   pentru persoanele și familiile cu venituri mici:

  o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare de urgență, ajutoare de

  înmormântare,

  o ajutoare de încălzire.

   pentru persoanele cu dizabilități - o serie de beneficii destinate adulților și copiilor cu dizabilități.

 • Direcția Politici Servicii Sociale

  4

  Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistență socială sunt stabilite în raport cu indicatorul

  social de referință, prin aplicarea unui indice social de inserție. Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă

  unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistență socială, suportate din bugetul de

  stat, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului de asistență socială, cât și în

  vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistență socială, pentru a se încadra în muncă.

  În anul 2017 indicatorul social de referință a avut valoarea de 500 lei, în conformitate cu Legea

  nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările

  ulterioare.

   Alocația de stat pentru copii1

  Alocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și

  tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional,

  până la terminarea acestora. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și

  completările realizate anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani,

  respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat se acordă în

  cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap și au vârsta mai mare de 2 ani cuantumul

  alocației de stat era de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul a

  fost dublu (de 84 lei).

  Legea nr. 61/1993 a fost modificată prin adoptarea, în luna iunie 2015, a Legii nr.125/2015 privind

  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte

  normative. Ca urmare cuantumul alocației pentru copiii care nu au un handicap și au vârsta mai mare de 2 ani a

  devenit 84 lei, iar cuantumul alocației de stat pentru copilul încadrat într-un grad de handicap a devenit 200 lei,

  începând cu drepturile acordate în luna iulie 2015.

  În anul 2017, alocația de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.635.792 copii, din care:

   336.389 copii care au vârsta mai mică de 2 ani și nu au un handicap (9,3% din total);

   4.079 copii care au vârsta mai mică de 3 ani și au un handicap (0,1% din total);

   3.236.501 copii care au vârsta mai mare de 2 ani și nu au un handicap (89,0% din total);

   58.824 copii care au vârsta mai mare de 3 ani și au un handicap (1,6% din total).

  Cei mai mulți copii beneficiari (peste 110.000) se găseau în județele Cluj, Dolj, Timiș, Prahova,

  Constanța, Bacău, Suceava și Iași, iar valoarea maximă s-a înregistrat în Municipiul București, unde se aflau

  314.264 copii beneficiari (8,6% din totalul național).

  Suma plătită în anul 2017 pentru alocațiile de stat pentru copii a fost de 4.396.915.235 lei, fiind mai

  mică cu 18.586.381 lei (0,4%) față de cea plătită în anul 2016.

  În același timp a avut loc o reducere a numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru

  anul 2017 a fost mai mică cu 27.000 copii (0,7%) decât cea calculată pentru anul 2016.

  1 Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare

 • Direcția Politici Servicii Sociale

  5

   Alocația lunară de plasament2

  Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o alocație lunară. Începând cu

  drepturile aferente lunii decembrie 2014, cuantumul acesteia a fost în de 600 lei/lună/copil. Pentru copiii cu

  handicap cuantumul a fost de 900 lei (legislația prevede că este majorat cu 50%).

  Numărul mediu lunar de beneficiari ai acestei alocații a fost în anul 2017 de 41.039 copii, din care

  5.311 copii cu handicap (12,9%), iar suma cheltuită a fost de 328.009.871 lei.

  Comparativ cu anul 2016, a avut loc o creștere de 304 beneficiari (0,7%), iar suma cheltuită a fost mai

  mare cu 3.115.671 lei (1,0%).

   Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul

  Actul normativ care a instituit aceste beneficii de asistență socială este Ordonanța de urgență a

  Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

  În anul 2010 a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și

  indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, conform căreia persoanele cu copii născuți după 1 ianuarie 2011

  care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe

  venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au

  beneficiat opțional de următoarele drepturi:

  1. concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, precum și o indemnizație lunară, în

  cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu putea fi mai mică de

  600 lei și nici mai mare de 3.400 lei;

  Persoanele îndreptățite la acest beneficiu care au obținut venituri din salarii, din activități independente sau

  venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de

  un an, au avut dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la

  împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și a

  solicitat dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații a fost suspendată;

  2. concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și o indemnizație lunară, în cuantum

  de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu putea fi mai mică de 600 lei și