of 28 /28
TË DHËNAT E PËRGJITHSHME 1 Emri i Subjektit Politik: 2 Akronimi: 3 Selia / Adresa: 4 Komuna: 5 Tel: 6 Periudha e raportimit: 7 Numri i regjistrimit për qëllime të tatimit PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR 8 Emri 9 Mbiemri 10 Numri personal 11 Adresa 12 Komuna 13 Numri i telefonit 14 Emajli PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR Përfaqësuesi i autorizuar financiar është i obliguar që të dorëzojë raportin financiar të fushatës në emër të subjektit politik. Ky përfaqësues është i autorizuar nga kryetari i subjektit politik të nënshkruajë dokumentet lidhur me gjendjen financiare. Me këtë unë deklaroj se të gjitha informatat e publikuara në këtë formular janë të sakta, të plota dhe në përputhje me Ligjet në fuqi dhe Rregullat e KQZ-së. Emri dhe Mbiemri i Përfaqësuesit Nënshkrimi Data të Autorizuar Financiar V.V Emri dhe Mbiemri i Kryetarit të SP Nënshkrimi Data Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit Nënshkrimi Data Të plotësohet nga Zyra e RPP-së CACAJ 1009501980 RR. DARDANIA, H1/51 LËVIZJA VETËVENDOSJE VETËVENDOSJE RR. KASËM HAXHIMURATI, NR. 12 PRISHTINË 044 411 174 FUSHË KOSOVË 044 374 996 [email protected] DEKLARATË: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 11 QERSHOR 2017 11 Maj 2017 - 11 Qershor 2017 600659364 ILIR

RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME

1 Emri i Subjektit Politik:

2 Akronimi:

3 Selia / Adresa:

4 Komuna:

5 Tel:

6 Periudha e raportimit:

7 Numri i regjistrimit për qëllime të tatimit

PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR

8 Emri

9 Mbiemri

10 Numri personal

11 Adresa

12 Komuna

13 Numri i telefonit

14 Emajli

PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR FINANCIAR

Përfaqësuesi i autorizuar financiar është i obliguar që të dorëzojë raportin financiar të fushatës në emër të subjektit politik. Ky përfaqësues është i autorizuar nga kryetari i subjektit politik të nënshkruajë dokumentet lidhur me gjendjen financiare.

Me këtë unë deklaroj se të gjitha informatat e publikuara në këtë formular janë të sakta, të plota dhe në përputhje me Ligjet në fuqi dhe Rregullat e KQZ-së.

Emri dhe Mbiemri i Përfaqësuesit Nënshkrimi Data të Autorizuar Financiar

V.VEmri dhe Mbiemri i Kryetarit të SP Nënshkrimi Data

Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit Nënshkrimi Data

Të plotësohet nga Zyra e RPP-së

CACAJ

1009501980

RR. DARDANIA, H1/51

LËVIZJA VETËVENDOSJE

VETËVENDOSJE

RR. KASËM HAXHIMURATI, NR. 12

PRISHTINË

044 411 174

FUSHË KOSOVË

044 374 996

[email protected]

DEKLARATË:

RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK

ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 11 QERSHOR 2017

11 Maj 2017 - 11 Qershor 2017

600659364

ILIR

Page 2: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Pasqyra e Pozitës Financiare Akronimi:____________

Me datë: 11/maj/2017

Bilanci në fundë të periudhës Bilanci në fillim të periudhës

P Pasuritë Shënimi Shuma në Euro Shuma në Euro

P.1 Pasuritë afatgjata

P.1.1 Toka, objektet dhe pajisjet 5 0.00 0.00

P.1.2 Pasuritë e paprekshme 0.00 0.00

P.1.3 Pasuritë tjera afatgjata 0.00 0.00

Gjithsej pasuritë afatgjata 0.00 0.00

P.2 Pasuritë afatshkurtra

P.2.1 Llogaritë e arkëtueshme 6 0.00 0.00

P.2.2 Parapagimet 0.00 0.00

P.2.3 Paraja dhe ekuivalentët e parasë 7 58,842.11 111,786.35

P.2.4 Pasuritë tjera afatshkurtra 19,091.02 0.00

Gjithsej pasuritë afatshkurtra 77,933.13 111,786.35

Gjithsej pasuritë (P.1+P.2) 77,933.13 111,786.35

E Ekuiteti

E.1 Fondet e akumuluara 111,786.35 111,786.35

E.2 Suficiti / (deficiti) i vitit -180,078.82 0.00

Gjithsej Ekuiteti -68,292.47 111,786.35

D Detyrimet

D.1 Detyrimet afatgjata

D.1.1 Huatë e pagueshme 0.00 0.00

D.1.2 Të hyrat e shtyera 0.00

Gjithsej detyrimet agatgjata 0.00 0.00

D.2 Detyrimet afatshkurtra

D.2.1 Llogaritë e pagueshme dhe të tjera 8 0.00 0.00

D.2.2 Huatë e pagueshme 0.00 0.00

D.2.3 Detyrimet tjera afatshkurtra 9 146,225.60 0.00

Gjithsej detyrimet afatshkurtra 146,225.60 0.00

Gjithsej detyrimet (D.1+D.2) 146,225.60 0.00

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet (E+D) 77,933.13 111,786.35

Page 3: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Pasqyra e Pozitës Financiare Pasqyra e pozitës financiare përfshinë pasurinë, detyrimet dhe ekuitetin e organizatës në datën e fundit të periudhës raportuese

PasuritëPasuritë afatgjata Pasuritë afatgjata përfshijnë pasuritë të cilat organizata do i shfrytëzoj për një periudhë më të gjatë se një vitëToka, objektet dhe pajisjet Në këtë kategori prezentohet vlera neto e tokës, objekteve, veturave dhe pajisjeve të cilat Organizata i ka në posedimPasuritë e paprekshme Në këtë kategori duhet të perfshihen vlerat neto të pasurive të paprekshme të Organizatës si: licencat, patentat etj.Pasuritë tjera afatgjata Në këtë kategori duhet të përfshihen të gjitha pasuritë tjera afatgjata të cilat nuk janë të përfshira në dy kategoritë e mësipërme.

Gjithsej pasuritë afatgjata

Pasuritë afatshkurtra Pasuritë të cilat i shfrytëzon organizata brenda një përiudhe 12 mujore dhe të cilat brenda kësaj periudhe ndërrojnë formë.Llogaritë e arkëtueshme Llogaritë e arkëtueshme paraqesin kërkesat e Organizatës ndaj palëve të treta të cilat priten të arkëtohen brenda vitit. Parapagimet Parapagimet paraqesin pagesat e bëra në avancë për shpenzime apo blerje, njohja e këtyre shpenzimeve apo blerjeve do ndodhë në periudhën tjetërParaja dhe ekuivalentët e parasë Paraja dhe ekuivalentet e parasë paraqesin paranë ne arke, parane ne banke dhe depozitat me afat maturimi me te vogel se tre muaj. Pasuritë tjera afatshkurtra Në këtë kategori duhet të përfshihen të gjitha pasuritë tjera afatshkurtra të cilat nuk janë të përfshira në dy kategoritë e mesipërme.

Gjithsej pasuritë afatshkurtra

Gjithsej pasuritë (P.1+P.2)

EkuitetiFondet e akumuluara Fondet e akumuluara paraqesin tepricat e akumuluara të të hyrave mbi shpeznimevet nepër vite. Suficiti / (deficiti) i vitit Paraqet suficitin / deficitin e të hyrave mbi shpeznimet për periudhën raportuese, rezultati vjen nga

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve.

Gjithsej Ekuiteti

Detyrimet Detyrimet afatgjataHuatë e pagueshme Huatë e pagueshme paraqesin obligimet afatgjata të Organizatës ndaj palëve të treta si bankave,

kompanive apo personave fizik të cilat kan afat të maturimit më të gjatë se një vitë

Te hyrat e shtyera Te hyrat e shtyera paraqesin vlerën ekuivalente të objekteve, veturave dhe pajisjeve të cilat do njihen si të hyra në proporcion të njejt me shpenzimet e zhvlerësimit

Gjithsej detyrimet agatgjataDetyrimet afatshkurtraLlogaritë e pagueshme dhe të tjera Llogaritë e pagueshme paraqesin detyrimet e Organizatës ndaj furnitorëve për blerjet e bëra të cilat priten të paguhen brenda 12 muajve. Huatë e pagueshme

Detyrimet tjera afatshkurtra Ne këtë kategori duhet të përfshihen të gjitha detyrimet tjera afatshkurtra të cilat nuk janë të përfshira në dy kategoritë e mësipërme (të detajuara në shënimin 9).Gjithsej detyrimet afatshkurtra

Gjithsej detyrimet (D.1+D.2)

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet (E+D) Totali i ekuitetit + detyrimet duhet gjithmonë të jenë të barabarta me totalin e pasurisë së Organizatës

Udhëzim për plotësimin e Formularëve

Huatë e pagueshme paraqesin obligimet afatshkurtra te Organizates ndaj palëve te treta si bankave, kompanive apo personave fizik te cilat kan afat te maturimit me te shkurt se 12 muaj (pritet të paguhen brenda 12 muajve)

Page 4: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve Akronimi:____________

Shënimi Shuma në Euro

H Te hyrat

H.1 Të hyrat nga buxheti 0.00

H.2 Të hyrat nga anëtarësia 0.00

H.3 Donacionet dhe kontributet në të holla 3 101,024.90

H.4 Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime 4 11,526.77

H.5 Të hyrat tjera 11,596.00

Gjithsej të hyrat për fushatë 124,147.67

SH Shpenzimet

SH.1 Pagat dhe kompenzimet 2 26,176.87

SH.2 Shpenzimet e transportit 2 24,931.83

SH.3 Reklamat, reprezentacioni dhe konferencat 2 143,993.26

SH.4 Blerja e mallrave 2 5,077.96

SH.5 Shpenzimet e përgjithshme 2 100,083.02

SH.6 Shpenzimet e ndryshme 2 3,963.55

Gjithsej shpenzimet për fushatë 304,226.49

Suficiti (+) ose deficiti (-) për fushatë (H-SH) -180,078.82

Për periudhën: 11/maj/2017 deri më 11/qershor/2017

Page 5: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve përfshinë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e organizatës për periudhën raportuese

Te hyrat

Të hyrat nga buxheti Të hyrat nga buxheti përfshijnë të hyrat e pranuara gjatë periudhës raportuese nga fondi për mbeshtetje të subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative

Të hyrat nga anëtarësia Te hyrat nga antarësia paraqesin të hyrat e pranuara në emër të antarësisë për periudhen raportueseDonacionet dhe kontributet në të holla Donacionet dhe kontrubutet në të holla paraqesin të gjitha mjetet e pranuara gjatë periudhës raportuese nga personat fizik apo juridik

Kontributet në natyrë në mall dhe shërbimeKontributet në natyrë në mall dhe sherbime paraqesin të gjitha të mirat materiale të cilat i'u kan dhuruar Organizatës gjatë periudhës raportuese

Të hyrat tjera Ne këtë kategori duhet të përfshihen të gjitha te hyrat tjera të cilat nuk janë të përfshira në kategoritë e mesipërme.

Gjithsej të hyrat për vitin Totali i të hyrave të raportuaraShpenzimetPagat dhe kompenzimet Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura për pagat dhe kompenzimet, perfshire beneficionet tjera, pagesat ndaj vezhguesve etj. Shpenzimet e transportit Në këtë kategori perfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona CReklamat, reprezentacioni dhe konferencat Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona CBlerja e mallrave Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona CShpenzimet e ndryshme Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona CShpenzimet e përgjithshme Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Gjithsej shpenzimet për vitin Totali i shpenzimeve të raportuara

Suficiti (+) ose deficiti (-) për vitin (H-SH) Diferenca në mes të të hyrave dhe shpenzimve, kjo diferencë bartet në fund të periudhës tek Ekuiteti ne Paqyrën e Pozitës Financiare

Udhëzim për plotësimin e Formularëve

Page 6: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënimi 2. Shpenzimet Akronimi:____________

Shpenzimi Pagesa Borxhi i mbeturSH Shpenzimet në Euro në Euro në Euro

SH.1

Pagat dhe kompenzimet, neto 13,221.45 13,221.45 0.00

Pagesat e vëzhguesve 9,940.00 9,940.00 0.00

Kontributet pensionale të punëmarrësit 773.18 0.00 773.18

Kontributet pensionale të punëdhënësit 773.18 0.00 773.18

Tatimet në të ardhura personale 1,469.05 0.00 1,469.05

Beneficionet tjera 0.00 0.00 0.00Gjithsej 26,176.87 23,161.45 3,015.42

SH.2

Automjetet motorike të huazuara 225.00 225.00 0.00

Karburantet 18,373.68 18,373.68 0.00

Biletat, aeroplanit/autobusit/trenit/taksit etj. 6,155.65 5,735.65 420.00

Sigurimi dhe mirëmbatja e veturave 177.50 177.50 0.00

Çdo shpenzim tjetër i transportit 0.00 0.00 0.00

Gjithsej shpenzimet e transportit 24,931.83 24,511.83 420.00

SH.3

Hapësira, lokale, zyra dhe objekte tjera me qira 50,248.95 14,475.23 35,773.72

Ushqimi 35,896.40 34,861.40 1,035.00

Aktivitete kulturore dhe rekreative 0.00 0.00 0.00

Radio dhe spotet televizive 46,964.30 15,087.80 31,876.50

Stendat e afishmit dhe reklamimet në gazeta 10,781.71 5,961.75 4,819.96

Shpenzimet tjera të reklamave, reprezentacionit dhe konferencav 101.90 101.90 0.00

Gjithsej reklamat, reprezentacioni dhe konferencat 143,993.26 70,488.08 73,505.18

SH.4

Furnizimi i zyrës 3,056.04 3,056.04 0.00

Pajisjet të vogla 2,021.92 2,021.92 0.00

Gjithsej blerja e mallrave 5,077.96 5,077.96 0.00

SH.5

Telefoni, interneti dhe posta 25,956.25 19,271.25 6,685.00

Rryma, shërbimet komunale (uji dhe mbeturinat) 0.00 0.00 0.00

Gjoba dhe ndëshkime 62,600.00 0.00 62,600.00

Shpenzimet lidhur me donacionet dhe kontributet ne natyrë në mallra dhe shërbime 11,526.77 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme 100,083.02 19,271.25 69,285.00

SH.6

Miëmbajtja e pajisjeve dhe hapësirave të zyrës 1,329.55 1,329.55 0.00

Shpenzimet që nuk janë përfshirë në asnjë kategori tjetër 2,634.00 2,634.00 0.00

Gjithsej shpenzimet e ndryshme 3,963.55 3,963.55 0.00

Gjithsej shpenzimet (nga SH.1 në SH.6) 304,226.49 146,474.12 146,225.60

Për periudhën: 11/maj/2017 deri më 11/qershor/2017

Shpenzimet e ndryshme

Reklamat, reprezentacioni dhe konferencat

Shpenzimet e transportit

Pagat dhe kompenzimet

Blerja e mallrave

Shpenzimet e përgjithshme

Page 7: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënimi 3: Donacionet dhe kontributet në të holla Akronimi:____________

Vlera

Kontribuesi Adresa Numri personal

Data kur është dhënë kontributi në euro Bankë Arkë

NGADHNJIM DANA GJAKOVE 11.05.2017 100.00 100.00

KASTRIOT CAUSHI GJAKOVE 15.05.2017 2,000.00 2,000.00

SKENDER MERTURI KLINE 16.05.2017 50.00 50.00

FATON SELMANAJ DECAN 18.05.2017 400.00 400.00

BEQIR BEQA PRISHTINE 18.05.2017 995.00 995.00

NAZMI BERISHA PRIZREN 22.05.2017 500.00 500.00

ISKA XHEMAILI PRISHTINE 22.05.2017 1,000.00 1,000.00

HASAN BERISHA PRISHTINE 22.05.2017 500.00 500.00

IDRIZ EJUPI PRISHTINE 22.05.2017 1,000.00 1,000.00

BESA BAFTIJA GJILAN 24.05.2017 90.00 90.00

ZAJMI DESIGN DECAN 25.05.2017 20.00 20.00

SABIT BIMBASHI GJERMANI 25.05.2017 1,000.00 1,000.00

ADLER HOLDING LLC PRISHTINE 25.05.2017 50.00 50.00

SHT BBF COMPANY SHPKPRISHTINE 26.05.2017 2,000.00 2,000.00

PAJAZIT ALI JASHARI BESIANE 26.05.2017 100.00 100.00

PAJAZIT ALI JASHAR BESIANE 26.05.2017 600.00 600.00

FATON FEKA MITROVICE 26.05.2017 100.00 100.00

BARDH KUKAJ PRISHTINE 27.05.2017 500.00 500.00

Për periudhën: 11/maj/2017 deri më 11/qershor/2017

Pranuar nga E pranuar përmes:

Page 8: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

ALBANA GJINOLLI PRISHTINE 28.05.2017 500.00 500.00

FATMIR KRYEZIU PRISHTINE 28.05.2017 50.00 50.00

BESA CURRI-LIMANI PRISHTINE 28.05.2017 20.00 20.00

ERMAN BELEGU PRISHTINE 28.05.2017 20.00 20.00

EGZON HAJDARAJ PRISHTINE 28.05.2017 10.00 10.00

AVOKAT VALON HASANIPRISHTINE 29.05.2017 50.00 50.00

FIDAN LUMA PRISHTINE 29.05.2017 50.00 50.00

ARBEN LATIFI PRISHTINE 29.05.2017 10.00 10.00

FLORENT RAMQAJ ISTOG 29.05.2017 10.00 10.00

SUAD HASANI PRISHTINE 29.05.2017 20.00 20.00

SHKUMBIN HAMITI PRISHTINE 29.05.2017 300.00 300.00

AGIM MAXHERA PRISHTINE 29.05.2017 15.00 15.00

VJOSA HAMITI KRASNIQIPRISHTINE 29.05.2017 10.00 10.00

LULZIM MUSA PRISHTINE 29.05.2017 5.00 5.00

BETIM SALIHU PRISHTINE 29.05.2017 50.00 50.00

EDONA BAJCINCA PRISHTINE 29.05.2017 20.00 20.00

MIMOZA GOJANI GREZDAPRISHTINE 29.05.2017 10.00 10.00

GANI KOLSHI PRISHTINE 29.05.2017 50.00 50.00

GENTIANA KQIKU GJILAN 29.05.2017 90.00 90.00

GENTIANA KQIKU GJILAN 29.05.2017 90.00 90.00

GENTIANA KQIKU GJILAN 29.05.2017 100.00 100.00

ERMAN BELEGU PRISHTINE 30.05.2017 10.00 10.00

BESART ABAZI PRISHTINE 30.05.2017 100.00 100.00

LIRIE SHALA PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

AGON BEQIRI PRISHTINE 30.05.2017 5.00 5.00

AGRON BAJRAKTARI PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

DUGAGJIN PALUSHI THERANDE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

N.SH.T. COMFORT GR BESPRISHTINE 30.05.2017 200.00 200.00

Page 9: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

BERAT HOXHA PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

MUJE RUZHDI SHALA PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

L. FANDAJ PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

NASER AFIZI PRISHTINE 30.05.2017 10.00 10.00

NASER DERMAKU PRISHTINE 30.05.2017 100.00 100.00

NAIM BERISHA PRISHTINE 30.05.2017 45.00 45.00

RAMADANI PRISHTINE 30.05.2017 81.50 81.50

AZEM FONDA PRISHTINE 30.05.2017 15.00 15.00

L. BERISHA PRISHTINE 30.05.2017 200.00 200.00

FANOL SADIKU PRISHTINE 30.05.2017 100.00 100.00

YLL JAKUPI GJILAN 30.05.2017 200.00 200.00

NASER SHATRI ISTOG 30.05.2017 40.00 40.00

TAULANT KELMENDI PEJE 30.05.2017 900.00 900.00

BASHKIM NURBOJA PEJE 30.05.2017 925.00 925.00

GENC DODA PRISHTINE 30.05.2017 50.00 50.00

SABEDIN HALIMI PRISHTINE 30.05.2017 100.00 100.00

VALON HYSENI PRISHTINE 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

ARBEN DALIPI PRISHTINE 30.05.2017 25.00 25.00

BURHAN REXHEPI PRISHTINE 30.05.2017 10.00 10.00

NTP SEM PRO PRISHTINE 31.05.2017 200.00 200.00

TEFIK CANGA MOBILERI FERIZAJ 31.05.2017 300.00 300.00

VALDET JANUZAJ ISTOG 31.05.2017 600.00 600.00

FADIL BEJTA PRISHTINE 31.05.2017 25.00 25.00

NGADHNJIM DANA GJAKOVE 31.05.2017 50.00 50.00

NGADHNJIM DANA GJAKOVE 31.05.2017 136.50 136.50

IBISH AHMETI THERANDE 31.05.2017 100.00 100.00

GLAUK KONJUFCA PRISHTINE 31.05.2017 2,000.00 2,000.00

VLORA MULLAFETAHU PRISHTINE 31.05.2017 50.00 50.00

Page 10: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

SELAMI LATIFI PRISHTINE 31.05.2017 25.00 25.00

REXHE SHABANHAXHAJPRISHTINE 31.05.2017 70.00 70.00

QAMILE KRASNIQI PRISHTINE 31.05.2017 15.00 15.00

SHABAN ISMAJLI PRISHTINE 31.05.2017 110.00 110.00

FLAMUR DOGANI PRISHTINE 31.05.2017 10.00 10.00

ILIR SADIKU MEVR GACAPRISHTINE 31.05.2017 20.00 20.00

VISARE GASHI PRISHTINE 31.05.2017 50.00 50.00

EDIN JANUZI PRISHTINE 31.05.2017 20.00 20.00

FATON FEKA MITROVICE 31.05.2017 100.00 100.00

FATOS AHMETAJ PRISHTINE 31.05.2017 17.75 17.75

SKENDER JAKUPI PRISHTINE 31.05.2017 25.00 25.00

NAIM NEZIRI PRISHTINE 31.05.2017 150.00 150.00

VALON HYSENI PRISHTINE 31.05.2017 1,000.00 1,000.00

ASTRIT TAHIRI PRISHTINE 31.05.2017 35.00 35.00

GEZIM LEKA PRISHTINE 31.05.2017 92.00 92.00

MENTOR BUNJAKU PRISHTINE 31.05.2017 150.00 150.00

ARBEN MEHMETI PRISHTINE 31.05.2017 10.00 10.00

VIOLETA SEJDIU PRISHTINE 31.05.2017 500.00 500.00

DALIP FAZLIU PRISHTINE 01.06.2017 1,000.00 1,000.00

BESA BERBERI PRISHTINE 01.06.2017 100.00 100.00

VISAR MUSLI YMERI PRISHTINE 01.06.2017 1,000.00 1,000.00

MUJE RUZHDI SHALA PRISHTINE 01.06.2017 800.00 800.00

MUMIN HYSENI PRISHTINE 01.06.2017 30.00 30.00

BESA BAFTIJA GJILAN 01.06.2017 200.00 200.00

DRITON CAUSHI GJAKOVE 01.06.2017 500.00 500.00

DRITON CAUSHI GJAKOVE 01.06.2017 500.00 500.00

VALON FETIU PRISHTINE 01.06.2017 10.00 10.00

DREN KUKAJ PRISHTINE 01.06.2017 700.00 700.00

Page 11: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

HAMIDE RUDI PRISHTINE 01.06.2017 42.00 42.00

NOL DECANI PRISHTINE 01.06.2017 80.00 80.00

XHAFER KRASNIQI PRISHTINE 01.06.2017 100.00 100.00

QENAN SARACI PRISHTINE 02.06.2017 100.00 100.00

VISAR SELIMAJ PRISHTINE 02.06.2017 448.81 448.81

RAMADAN XHAKA PRISHTINE 02.06.2017 20.00 20.00

BARDHYL FEJZULLAHU PRISHTINE 02.06.2017 30.00 30.00

ADNAN ADEMI PRISHTINE 02.06.2017 50.00 50.00

SHUKRIJE LAHU FUSHE KOSOVE 02.06.2017 1,000.00 1,000.00

ALBAN LAHU FUSHE KOSOVE 02.06.2017 1,000.00 1,000.00

ARBAN MEHMET HOXHAPRISHTINE 02.06.2017 100.00 100.00

BLERIM MACASTENA BESIANE 02.06.2017 100.00 100.00

FLAMUR DOGANI PRISHTINE 02.06.2017 5.00 5.00

DRITON CAUSHI GJAKOVE 02.06.2017 500.00 500.00

DRITON CAUSHI GJAKOVE 02.06.2017 500.00 500.00

DARDAN BERISHA PRISHTINE 02.06.2017 295.00 295.00

FATBARDH FETAHU PRISHTINE 02.06.2017 1,000.00 1,000.00

MENTOR MIHOVCI PRISHTINE 02.06.2017 50.00 50.00

PETRIT ISMAJLI PRISHTINE 02.06.2017 1,000.00 1,000.00

DURIM GREZDA PRISHTINE 02.06.2017 20.00 20.00

ARBEN VATA PRISHTINE 02.06.2017 471.50 471.50

BURIM GASHI PRISHTINE 02.06.2017 82.31 82.31

NEVZAD ISUFI GJILAN 03.06.2017 50.00 50.00

TAULANT KURTI PRISHTINE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

RUZHDI EJUPI BESIANE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

MENTOR MIHOVCI PRISHTINE 05.06.2017 500.00 500.00

RAMADAN DELIU PRISHTINE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

BLERTA HOTI BLAKAJ PRISHTINE 05.06.2017 50.00 50.00

Page 12: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

MENTOR MIHOVCI PRISHTINE 05.06.2017 500.00 500.00

LAVON BAJRAMI PRISHTINE 05.06.2017 25.00 25.00

NURIDIN HYSENI PRISHTINE 05.06.2017 25.00 25.00

AJSHE QORRI PRISHTINE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

MUHAMET GRAJCEVCI PRISHTINE 05.06.2017 50.00 50.00

PROTON NT, FARUK SHALPRISHTINE 05.06.2017 500.00 500.00

ARDIAN MIHOVCI PRISHTINE 05.06.2017 2,000.00 2,000.00

ALBAN LAHU FUSHE KOSOVE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

SHUKRIJE LAHU FUSHE KOSOVE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

MAB SHPK FUSHE KOSOVE 05.06.2017 1,000.00 1,000.00

HATIXHE LATIFI PUPOVCIPRISHTINE 05.06.2017 50.00 50.00

EDITA GOJANI PRISHTINE 05.06.2017 10.00 10.00

NJOMZA HAZIRI PRISHTINE 05.06.2017 200.00 200.00

EKREM MUSLI PRISHTINE 05.06.2017 1,485.00 1,485.00

GRANIT JONUZI PRISHTINE 06.06.2017 100.00 100.00

DRITON BESHI PRISHTINE 06.06.2017 50.00 50.00

MAB SHPK FUSHE KOSOVE 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

ARIFE LAHU FUSHE KOSOVE 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

MENTOR HABIBAJ PRISHTINE 06.06.2017 5.00 5.00

AIDA DERGUTI VUSHTRRI 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

VETON MUSTAFA PRISHTINE 06.06.2017 10.00 10.00

AJTENE PAKASHTICA PRISHTINE 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

BESIM MUZAQI VUSHTRRI 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

LUMTURIE MEHMETI VUSHTRRI 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

FAIK NAHI PRISHTINE 06.06.2017 50.00 50.00

ALKO GROUP SHA PRISHTINE 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

YLBER KURAJA PRISHTINE 06.06.2017 100.00 100.00

NAZLIE BALA PRISHTINE 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

Page 13: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

FEIM ISLJAMI PRISHTINE 06.06.2017 500.00 500.00

BESNIK MIRENA PRISHTINE 06.06.2017 253.96 253.96

FAIK NAHI PRISHTINE 06.06.2017 50.00 50.00

FATBAN BUNJAKU PRISHTINE 07.06.2017 1,000.00 1,000.00

SAMI ISLAMAJ PRISHTINE 07.06.2017 10.00 10.00

SHKURTE ALIU GJILAN 07.06.2017 1,000.00 1,000.00

AGRON BEHLULI PRISHTINE 07.06.2017 20.00 20.00

FATOS GERGURI PRISHTINE 07.06.2017 50.00 50.00

ARBERESHA ISMAJL JANPRISHTINE 07.06.2017 50.00 50.00

TEUTA DERGUTI VUSHTRRI 07.06.2017 1,000.00 1,000.00

N. ALITJAHA PRISHTINE 07.06.2017 300.00 300.00

DAFINA GEXHA BUNJAKUPRISHTINE 07.06.2017 1,000.00 1,000.00

PETJA LIGRYN PRISHTINE 07.06.2017 25.32 25.32

RAMADAN ORANI PRISHTINE 07.06.2017 500.00 500.00

PETRIT RAKA PRISHTINE 08.06.2017 100.00 100.00

PETRIT ISMAJLI PRISHTINE 08.06.2017 1,000.00 1,000.00

PAJAZIT ALI JASHARI BESIANE 08.06.2017 350.00 350.00

BLERIM MACASTENA BESIANE 08.06.2017 50.00 50.00

ARIFE LAHU FUSHE KOSOVE 08.06.2017 770.00 770.00

ENIS QELA PRISHTINE 08.06.2017 500.00 500.00

ENERGJIJA DIELLORE SHPRISHTINE 08.06.2017 200.00 200.00

BLERIM MACASTENA BESIANE 09.06.2017 200.00 200.00

HAMDI TAHIRI PRISHTINE 09.06.2017 1,700.00 1,700.00

VALON SHEREMETI PRISHTINE 09.06.2017 50.00 50.00

FATLUM SABIT OSMANI BESIANE 09.06.2017 50.00 50.00

JON DUSHI PRISHTINE 09.06.2017 98.25 98.25

AVNI BERISHA PRISHTINE 09.06.2017 95.00 95.00

LUAN BYTYQI PRISHTINE 09.06.2017 150.00 150.00

Page 14: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

BEKIM MORINA PRISHTINE 09.06.2017 50.00 50.00

DINE HEREQI PRISHTINE 09.06.2017 30.00 30.00

FATBAN BUNJAKU PRISHTINE 09.06.2017 1,000.00 1,000.00

FATOS AJVAZI BEQIR MUSLIU II 26.05.2017 5.00 5.00

ILIR CACAJ DARDANIA STR, H1/51 26.05.2017 5.00 5.00

BESFORT MORINA XHELADIN HANA B 40 H2 NR1 26.05.2017 10.00 10.00

ENVER BLAKA RROZAFA 19 27.05.2017 25.00 25.00

BUJAR HYSENI 29.05.2017 50.00 50.00

DUGAGJIN PALUSHI PRISHTINË 27.05.2017 50.00 50.00

VISAR MULLAFETAH 98 SARAQEVE 27.05.2017 10.00 10.00

PREMTIM SERMAXHAJ ZVICËR 27.05.2017 100.00 100.00

PAJTIM PALUSHI BUDAKOVË 27.05.2017 5.00 5.00

ARMEND SHABANI RR. VELI VRANIQI 27.05.2017 10.00 10.00

KUSHTRIM BEHLULI F.SH DRAMJAK 27.05.2017 25.00 25.00

FATON BRUÇAJ FSHATI BARDHOSH PN 27.05.2017 500.00 500.00

ARTON REKA FEHMI AGANI 27.05.2017 5.00 5.00

YMER HYSENI FSH. VELEKINCË 27.05.2017 50.00 50.00

KRENAR LOSHI GAZMEND ZAJMI, VG RELAX III 2/41 27.05.2017 100.00 100.00

DONJETA DEMOLLI RR. BEQIR KASTRATI NR. 20 27.05.2017 5.00 5.00

ARLIND FAZLIJU CARRALEVE 27.05.2017 5.00 5.00

VALMIR KABASHI KORISHË 27.05.2017 10.00 10.00

FISNIK LATIFI SOFALI 86 27.05.2017 10.00 10.00

YLL GASHI AHMET KRASNIQI 27.05.2017 50.00 50.00

BEKIM KRASNIQI LIDHJA E PRIZERENIT 27.05.2017 5.00 5.00

ARDIAN GASHI AFRIM LOXHA 27.05.2017 10.00 10.00

HEKURAN RAMA LAGJJA NIC - RR. DERVISH ROZHAJA, NR.9 27.05.2017 5.00 5.00

ARBER BERISHA 120 BLENHEIM ROAD 27.05.2017 10.00 10.00

AGON KAJTAZAJ 13 RUE DE LA HRANGE 27.05.2017 10.00 10.00

Page 15: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

BLERON AZIZI BULEVARDI I DESHMOREVE 8\\1 27.05.2017 10.00 10.00

BURIM IBISHI SOFALI 28.05.2017 50.00 50.00

KRENAR SHALA LAKRISHTE 28.05.2017 20.00 20.00

BESNIK KALLABA MUHARREM FEJZA 28.05.2017 10.00 10.00

BLERIM DERVISHI MATI 1 TREGTIA, 13, 38 28.05.2017 100.00 100.00

ANITA CACAJ RR. DARDANIA, FUSHE KOSOVE 28.05.2017 5.00 5.00

EDVARD SAHITAJ RRUGA ADEM JASHARI 124 28.05.2017 100.00 100.00

ALBAN NEVZATI BAJO TOPULLI 7 28.05.2017 500.00 500.00

URY SH MALOKU SHUPKOVC 28.05.2017 10.00 10.00

FATOS VUNIQI MEHMET ALI VRIONI 28.05.2017 50.00 50.00

BESMIR BYTYQI LONDRA 185 28.05.2017 10.00 10.00

GAZMEND ALIDEMAJ RR.AHMET KRASNIQI 28.05.2017 50.00 50.00

ERZEN VRANIQI 15 MILLS CT, HARROW GREEN, LONDON 28.05.2017 5.00 5.00

NAIM SYLA VESTRE EKEBERG 16 28.05.2017 50.00 50.00

RESMI MAXHUNI APOLLONIA A 28.05.2017 10.00 10.00

GENC DIKA MAT. ARTAN KOVACI NR4 28.05.2017 10.00 10.00

FATON THAQI DARDANI 28.05.2017 25.00 25.00

FARUK RUHANI 15 BICKERTON ROAD 28.05.2017 50.00 50.00

AGRON KURTI SHABAN VATA 13 28.05.2017 100.00 100.00

ALBERT JANUZAJ RR.ANTON ARAPI BB 2/7 NR.6 29.05.2017 50.00 50.00

FAHREDIN SADIKU NIC 29.05.2017 50.00 50.00

NAGIP KRASNIQI MATI 1, RRUGA B, \'LIN-PROJEKT\', H3/44 29.05.2017 100.00 100.00

MENTOR MIKULLOVCI SHEFKI KULETA 29.05.2017 10.00 10.00

ISMET E ZEJNIJE HAMITIGJERGJ BALLSHA NR.2 29.05.2017 500.00 500.00

BESNIK KALLABA MUHARREM FEJZA 29.05.2017 5.00 5.00

AGRON KRASNIQI HYZRI TALLA 29.05.2017 200.00 200.00

ERTON BEGA RR. SALIH BALIU 50 29.05.2017 50.00 50.00

ILIRIAN BYTYCI STUDENÇAN 29.05.2017 50.00 50.00

Page 16: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

GANIMETE MAHMUTI IBRAHIM URUQI 14 29.05.2017 100.00 100.00

HEKURAN HOTI KRUSHE E MADHE 29.05.2017 50.00 50.00

VLORA IMERI FETAHU RR. NDUE PERLLESHI OB 1. H.1 NR 1, LGJ MATI 1 PRISHTI 29.05.2017 10.00 10.00

KORAB LULI 312 84TH ST APT 1F 29.05.2017 25.00 25.00

DIAR RACI 24 HILGROVE ROAD. LONDON NW6 4TL 29.05.2017 50.00 50.00

ABDULMEXHID AMETI AVENUE DE L\'ARBRE BALLON, 26, 1090 BRUXELLES 29.05.2017 25.00 25.00

FESTIM BLLATA DARDANI 29.05.2017 50.00 50.00

FATON BYTYCI BRIGADA 123 29.05.2017 50.00 50.00

JETON REXHEPI FERIZAJ, RR. HAQIF REXHEPI 30 29.05.2017 50.00 50.00

FIDAN MIFTARI FEHMI MIFTARI 29.05.2017 50.00 50.00

SHERIF ZENUNI CHEMIN DU MAUPAS 13 29.05.2017 100.00 100.00

SOPAJ SH.P.K RR.ISMAIL KRYEZIU PN 29.05.2017 1,000.00 1,000.00

NJAZI PLLANA QESHMJA NR. 18 29.05.2017 10.00 10.00

ISMAJL & FLORIJE SAHITJANINA 108 29.05.2017 50.00 50.00

ILIR MORINA BREEDSTRAAT 55 29.05.2017 100.00 100.00

ILIR HAVOLLI 266 LATIMER ROAD 29.05.2017 100.00 100.00

VALDET AZEMI RR. NAZIM GAFURRI BLLOKU 2, NR 5/8 29.05.2017 25.00 25.00

KASTRIOT GASHI RR. AGRON RRAHMANI NR€¢28 29.05.2017 100.00 100.00

YLLI SAHITI BREGU I DIELLIT , RR.SHAQIR IGRISHTA 29.05.2017 5.00 5.00

ILIR BRAHAJ MALISHEVË 29.05.2017 100.00 100.00

FRESKIM NALLBANI 30 MIGJENI 29.05.2017 50.00 50.00

FLAMUR MUSA MEHMET PASHZOGAJ 20 29.05.2017 200.00 200.00

FLORENT EMINI BULEVARDI BIL KLINTON 24 29.05.2017 100.00 100.00

MILOT BUJUPI ARBERIA, C3, H7, NO. 30 29.05.2017 100.00 100.00

GEOMAP PRISHTINE 29.05.2017 100.00 100.00

ISAMEDIN ZHARKI RR REMNZI ZHARKU 29.05.2017 50.00 50.00

VILA GERMIA PARKU GERMIA 29.05.2017 1,000.00 1,000.00

QËNDRIM ELSHANI GRADINA, NR.10 29.05.2017 10.00 10.00

Page 17: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

VLORE VEHAPI DANTE ALIGHIERI 83 29.05.2017 25.00 25.00

GRANIT SHEHOLLI ALBANIKU 29.05.2017 100.00 100.00

VISAR KEQA RR. 29.05.2017 10.00 10.00

BEDRI BLAKQORI RRUGA HYZRI TALLA,LETANC 29.05.2017 50.00 50.00

MANUSHAQE KRYEZIU RRAZHABAR I POSHTEM 29.05.2017 100.00 100.00

VALON XHARRA KURRIZI 17/700 29.05.2017 50.00 50.00

TRIM MATLUMA KACANIK 29.05.2017 50.00 50.00

ARMEND PERGJEGJAJ GJERGJ FISHTA GJAKOVË 29.05.2017 50.00 50.00

HAMID JERLIJA RR MULLAH IDRIZI 29.05.2017 100.00 100.00

VALON BUNJAKU RR.BAHTIR JAHIRI GJILAN 29.05.2017 5.00 5.00

VEHBI ZEQIRI 42 ALLEE DE L\'EPINETTE 29.05.2017 100.00 100.00

BEKIM HOTI LAGJEJA ARBANA 29.05.2017 350.00 350.00

SUAD SADULLAHI FUSHE KOSOVE 29.05.2017 50.00 50.00

PIRRO PIRAJ FSHATI PLAVË, PN 30.05.2017 500.00 500.00

ARBEN MORINA 371 BERNARD PL RIDGEFIELD NJ 30.05.2017 50.00 50.00

VJOSA SHKODRA PRISHTINE 30.05.2017 10.00 10.00

AGRON ADEMI PRISHTINE,ULPIANE 30.05.2017 10.00 10.00

VISAR HAXHIFAZLIU BETEJA KOSHARES 20/A 30.05.2017 25.00 25.00

MERITON ZENELI RR. BULEVARDI DESHMORET E KOMBIT 30.05.2017 10.00 10.00

ISAH MUSTAFA RR. SHKELZEN HARADINAJ 38/A 30.05.2017 5.00 5.00

EGZONA MURSELI SüDTIROLER PLATZ 3/2/TOP 7 30.05.2017 50.00 50.00

URAN MUJKU RR.SKENDERBEU P+13 30.05.2017 5.00 5.00

GEO-GROUP SHPK PRISHTINE 30.05.2017 100.00 100.00

LULEZIM NUSHI MITHAT FRASHËRI NUMËR 10 30.05.2017 50.00 50.00

SKENDER BUJUPI ARLLAT 30.05.2017 5.00 5.00

LAVDRIM REXHEPI XH. MUSTAFA III/75 30.05.2017 50.00 50.00

REMZIE DHE KADER VESVERRAT E LLUKES 26 30.05.2017 500.00 500.00

ERZEN KOMONI DARDANIA SU1/1 HY.2 NR.10 30.05.2017 25.00 25.00

Page 18: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

ADEM MEGJUANI 30.05.2017 300.00 300.00

AGON SEJDIU MATIÇAN / PRISHTINE 30.05.2017 50.00 50.00

VISAR HOXHA XHEME GOSTIVARI 138 30.05.2017 25.00 25.00

FIDAN TANUSHI FEHMI AGANI 30.05.2017 5.00 5.00

ALBERT NEZIRI FSH. PONOSHEC 30.05.2017 25.00 25.00

VISAR BAJQINCA BARDH I MADHE 30.05.2017 25.00 25.00

HASAN REXHAJ KORISHË 30.05.2017 100.00 100.00

BESIM RAPUCA MOTRAT QORIAZI NR 3 30.05.2017 100.00 100.00

ADRIAN XHIGOLI GREDERSTRASSE 62,4512 BELLACH, ZVICER 30.05.2017 200.00 200.00

ARTAN BEZERAJ RASHIQ 30.05.2017 50.00 50.00

QENDRESA GURGACI RRUGA AGIM RAMADANI, ZHEGER 30.05.2017 1,000.00 1,000.00

MENTOR MORINA RR. MUHARREM FEJZA KOMP. BAN. ART CONSTRUCTION 31.05.2017 10.00 10.00

ARB KADRIJAJ LAGJJA NIC 31.05.2017 10.00 10.00

HYSEN METAJ KIRCHPLATZ 1 31.05.2017 200.00 200.00

AGRON SEJDIU RR. UÇK, LLAM B1, NR. 26, PRISHTINË 31.05.2017 100.00 100.00

SHQIPE BAKIU LIDHJA E LEZHES NE 14 31.05.2017 10.00 10.00

JON BLEND RR. HALIM ORANA NR. 23 31.05.2017 500.00 500.00

ARBEN KRIVAQA RR. MUSLI IMERI, DARDANË 31.05.2017 100.00 100.00

KUSHTRIM DOMANEKU FERIZAJ 31.05.2017 200.00 200.00

ALBAN NEVZATI BAJO TOPULLI 31.05.2017 540.00 540.00

AGIM MORINA MBRETËRESHA TEUTË, NR 16 31.05.2017 100.00 100.00

PLEURAT SHKODRA MURAT BRESALCI 13 31.05.2017 30.00 30.00

BESNIK SHABANI AGIM RASHITI 272 31.05.2017 50.00 50.00

DARDAN BERISHA SHESHI I HAXHI ZEKES 21/9 31.05.2017 5.00 5.00

NPSH ELEKTRO MONTIMISUHODOLL I ULET PNR 31.05.2017 10.00 10.00

ABDULLAH SALIHU ABDULLAH PRESHEVA 15 31.05.2017 50.00 50.00

LIRIK BEJTULLAHU MIHAL GRAMENO 13 31.05.2017 50.00 50.00

GENC KARAGJYZI ARMEND KUKLECI 31.05.2017 25.00 25.00

Page 19: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

MUHEDIN NUSHI HOLGER PEDERSEN 1/10 31.05.2017 50.00 50.00

ARBEN NEBIHI RR. ASTRIT BYTYQI NR. 62 31.05.2017 50.00 50.00

VALDRIN MULAJ LLOZHAN 31.05.2017 100.00 100.00

BEDRI BERISHA 120 BLENHEIM ROAD, UB5 4TT, LONDON 31.05.2017 50.00 50.00

FLORDI DOBRUNA ORIZE 6 II/7 31.05.2017 50.00 50.00

NEBI HURUGLICA DOBËRÇAN 31.05.2017 100.00 100.00

NAZMI KRASNIQI RRUGA \ 31.05.2017 100.00 100.00

ENVER KURTESHI MATI 1 TREGETIA 01.06.2017 10.00 10.00

ILIR AHMETI 3/4 QAMIL HOXHA 01.06.2017 50.00 50.00

PERPARIM HOXHA PRIZREN 01.06.2017 200.00 200.00

GENC KAFEXHOLLI HAJRULLAH ABDULLAHU NR.25 01.06.2017 10.00 10.00

ARIAN SHEREMETI RR. ANTON CETA NR. 27 01.06.2017 25.00 25.00

VALON JUNUZI LEWES ROAD, FALMER, STAN 88F 01.06.2017 25.00 25.00

ERDEN ATIQ MITROVICE 01.06.2017 150.00 150.00

FATLUM PREKADINI PRISHTIN 01.06.2017 10.00 10.00

VLORIAN MOLLIQAJ BELEG 01.06.2017 30.00 30.00

GAZMEND BERISHA DRENOC, RAHOVEC 01.06.2017 50.00 50.00

VLORIAN MOLLIQAJ BELEG 01.06.2017 100.00 100.00

VALENTIN MUHARREMI RRUGA B MATI 1 01.06.2017 50.00 50.00

DARDAN PREBREZA GANIMETE TERBESHI 17 01.06.2017 200.00 200.00

RIFAT CANOLLI MUSLI IMERI 01.06.2017 50.00 50.00

QENDRESA GURGACI RRUGA AGIM RAMADANI, ZHEGER 01.06.2017 1,000.00 1,000.00

ZEQIR KRASNIQI MUSLI IMERI 01.06.2017 10.00 10.00

PAJTIM ELSHANI 1095 E 15TH ST AP. 2A 02.06.2017 200.00 200.00

PETRIT BLAKAJ RR. PODGURI, KOVRAGË 02.06.2017 50.00 50.00

ADHURIM HAJZERAJ RRUGA QERIM KELMENDI, DUBRAVE 02.06.2017 10.00 10.00

SHPEND AHMETI TIVARI NR4 02.06.2017 30.00 30.00

ARBEN IMERI SLLATINE E MADHE 02.06.2017 10.00 10.00

Page 20: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

SHQIPE FEJZA RR. NENE TEREZA 02.06.2017 50.00 50.00

ISA MATLUMA RR SKENDERBEU PN 02.06.2017 100.00 100.00

ARTA HAJRA AGIM RAMADANI A1 93 02.06.2017 1,000.00 1,000.00

GRANIT GASHI ISA KASTRATI 116 02.06.2017 25.00 25.00

ADNAN BYTYÇI PRISHTINË 03.06.2017 10.00 10.00

HAKI KONJUSHA RR.GAVRIL DARA NR.41 03.06.2017 25.00 25.00

ISAK ZAKUT NO 2, LIDHJA E LEZHËS, TE XHAMIJA E LLAPIT 03.06.2017 20.00 20.00

NGADHNJIM HYSENI BIBAJ 03.06.2017 20.00 20.00

ANTIGONA ALIU RR.FERIZAJIT 03.06.2017 1,000.00 1,000.00

ABAZI KUSHTRIM KOMOGLLAVË 04.06.2017 1,000.00 1,000.00

VLORIAN MOLLIQAJ BELEG 04.06.2017 30.00 30.00

SHPEND BAJRAKTARI RR IBRAHIM SEFEDINI 04.06.2017 25.00 25.00

BARDHA DERVISHI GJON SEREQI 75/27 04.06.2017 100.00 100.00

ARDIAN SOPAJ XHELAL HAJDA TONI 04.06.2017 5.00 5.00

KEMAJL BAKOLLI RR. METUSH KRASNIQI 04.06.2017 50.00 50.00

ANTIGONA ALIU RR.FERIZAJIT 04.06.2017 1,000.00 1,000.00

MYRVETE HOTI RRUGA E GJINOLLVE NR 21 04.06.2017 100.00 100.00

DRITON AVDIU RR. PRENG DOCI, 1/4 04.06.2017 50.00 50.00

SHKODRAN HOTI RR. EDUARD LIR - ARBËRI, PRISHTINË 05.06.2017 10.00 10.00

ARDIAN SOPAJ XHELAL HAJDA TONI 05.06.2017 5.00 5.00

SHUKRI ZEQIRI KADRI ZEKA NR 264 05.06.2017 300.00 300.00

FITIM BEHRAMI \ 05.06.2017 5.00 5.00

QENDRESA UKAJ BANJE E PEJES 05.06.2017 10.00 10.00

AZEM RECICA 05.06.2017 100.00 100.00

SHAQIR ZEQIRI 87 STONEBRIDGE XING 06.06.2017 50.00 50.00

QAZIM KRASNIQI FUSHE KOSOVE 06.06.2017 50.00 50.00

NASER HAJRIZI BREGU I DIELLIT II 06.06.2017 50.00 50.00

VALON BAJRAMAJ LEKË DUKAGJINI NR.126 06.06.2017 25.00 25.00

Page 21: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

ILIR KRYEZIU LESHAN 06.06.2017 50.00 50.00

AVNI SHKODRA MUHARREM IBRAHIMI 13/373, 60000, GJILAN/KOSOVË 06.06.2017 5.00 5.00

AGIM DOBRAJ DEÇAN,CARRABREG 06.06.2017 10.00 10.00

BYLENT PLEPOLLI EMIN DUKARU 06.06.2017 100.00 100.00

GENC KAFEXHOLLI RRUGA HAJRULLAH ABDULLAHU, 25 06.06.2017 100.00 100.00

ADONIS KERHANAJ FLAMURI 06.06.2017 10.00 10.00

NGADHNJIM HYSENI BIBAJ 06.06.2017 100.00 100.00

QENDRESA GURGACI RRUGA AGIM RAMADANI, ZHEGER 06.06.2017 1,000.00 1,000.00

FLORIM KALLABA 07.06.2017 50.00 50.00

GENC BAJRA AVDURRAHIM SHEHU 07.06.2017 50.00 50.00

VISUALMEDIA RR.DAUT ZENUNI 07.06.2017 50.00 50.00

GENTIANA MAHMUTI ILIRIA III/1 07.06.2017 5.00 5.00

AGIM AHMATAJ CH. DES ETANGS 07.06.2017 1,000.00 1,000.00

ARBËR BERISHA 120 BLENHEIM ROAD 07.06.2017 5.00 5.00

EMRUSH AHMETI LAGJEJA QAMERIA 07.06.2017 50.00 50.00

XHEMAIL MORINA FELLENBERGSTRASSE 188 07.06.2017 50.00 50.00

VJOLLCA KUQI A RRUSTEMI 11 07.06.2017 25.00 25.00

RINOR KASUMAJ MATI 1 08.06.2017 25.00 25.00

BUJAR IBRAHIMI SHAQIR IGRISHTA, BL4/6 NR20 08.06.2017 150.00 150.00

GENC RRAHMANI IBRAHIM FEMIU NR:37 08.06.2017 10.00 10.00

KADRI BAJRAMI VELLEZERIT GERVALLA 08.06.2017 25.00 25.00

DONIKA DAUTI ABDURRAHIM BUZA 08.06.2017 1,000.00 1,000.00

ARSIM PONIK KIRCHSTRASSE 51, 9491 RUGGELL, LIECHTENSTEIN 09.06.2017 50.00 50.00

VISAR ISLAMI VELANIA 09.06.2017 50.00 50.00

HANUMSHAHE ISTREFI MBRETERASHA TEUTA 09.06.2017 25.00 25.00

HALIL SADIKU BUJO TOPULLI 09.06.2017 500.00 500.00

FARUK RUHANI 15 BICKERTON ROAD 09.06.2017 100.00 100.00

ARDIAN MALIQI VEJSEL PAGARUSHA 09.06.2017 5.00 5.00

Page 22: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

VISAR MUSLIU RR. ANTON ÇETA NR. 3 10.06.2017 5.00 5.00

SHQIPRON REXHEPI 5417 MARY LANE, WILLIAMSBURG VA 10.06.2017 1,000.00 1,000.00

LABINOT BAJRAKTARI AUSTRI 11.06.2017 10.00 10.00

PERPARIM RAMA AKTASH 1, KATI 2 , NO 16 11.06.2017 1,000.00 1,000.00

101,024.90 101,024.90 0.00Gjithsej donacionet dhe kontributet në të holla 

Page 23: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënimi 4: Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime Akronimi:____________

Vlera

Kontribuesi Adresa Numri personal

Data kur është dhënë kontributi në euroMATERIALE

PROMOVUESE POZHEGU BROTHERS PRISHTINE 02.06.2017 3,000.00MATERIALE PROMOVUESE LULZIM GACAFERI JUNIK 07.06.2017 920.40

HUAZIM I KARRIKEVE AGRON SUHAGERLLA SKENDERAJ 08.06.2017 1,800.00MATERIALE PROMOVUESE VIPRODUCT PRISHTINE 09.06.2017 2,000.00

USHQIM RESTORANT PLANETI GJILAN 20.06.2017 980.00

TRANSPORT KUSHTRIMI SHPK GJILAN 20.06.2017 100.00

FURNIZIM PER ZYRE SHKELZEN XHELILI GJILAN 13.06.2017 115.00

MBUSHJE TELEFONI SABIT KURTESHI GJILAN 13.06.2017 22.00

USHQIM AROMA SHPK GJILAN 13.06.2017 138.00

USHQIM ARMEN REXHEPI GJILAN 13.06.2017 920.00

UJE ADEA GROUP SHPK GJILAN 13.06.2017 211.35

UJE SHQIKOS ARALCO SHA DARDANË 13.06.2017 105.00

PIJE FLUIDI SHPK GJILAN 13.06.2017 290.40

PIJE FLUIDI SHPK GJILAN 08.07.2017 69.62

USHQIM TE MILI GJILAN 19.07.2017 80.00

MBUSHJE TELEFONI ILIR ARIFI GJILAN 20.07.2017 100.00

TRANSPORT EGNATIA GJILAN 20.07.2017 200.00

Për periudhën: 11/maj/2017 deri më 11/qershor/2017

Përshkrimi i mallit / shërbimit

Pranuar nga

Page 24: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

REKLAME SEJDI KURTESHI DARDANË 09.06.2017 100.00

UJE NTP ARI DARDANË 11.06.2017 100.00

NAFTE ISMAJL VELIJA DARDANË 11.06.2017 90.00

USHQIM ALBAN REXHEPAJ PEJË 23.05.2017 50.00

PIJE MS QUALITY SHPK LIPJAN 10.06.2017 135.00

11,526.77 Gjithsej kontributet në natyrë në mall dhe shërbime

Page 25: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënimi 5. Toka, objektet dhe pajisjet Akronimi:____________

Blerjet gjatë periudhës

Toka 0.00

Objektet 0.00

Veturat 0.00

Pajisjet e zyrës 0.00

Pajisjet e tekonologjisë informative 0.00

Pajisjet tjera 0.00

Gjithsej toka, objektet dhe pajisjet 0.00

Për periudhën: 11/maj/2017 deri më 21/qershor/2017

Page 26: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënime tjera Akronimi:____________

Me datë: 11/maj/2017

Shënimi 6. Llogaritë e arkëtueshme Bilanci në fundë të periudhës Bilanci në fillim të periudhësShuma në Euro Shuma në Euro

………. blerësi 1 0.00 0.00

………. blerësi 2 0.00 0.00

………. blerësi 3 0.00 0.00

………. blerësi 4 0.00 0.00

Llogari të arkëtueshme të tjera 0.00 0.00

Gjithsej llogaritë e arkëtueshme 0.00 0.00

Shënimi 7. Paraja dhe ekuivalentët e parasë Bilanci në fundë të periudhës Bilanci në fillim të periudhësShuma në Euro Shuma në Euro

Paraja ne bankë 35,104.01 104,256.05

Paraja në arkë 23,738.10 7,530.30

Gjithsej paraja dhe ekuivalentët e parasë 58,842.11 111,786.35

Shënimi 8. Llogaritë e pagueshme dhe të tjera Bilanci në fundë të periudhës Bilanci në fillim të periudhësShuma në Euro Shuma në Euro

………. furnitori 1 0.00 0.00

………. furnitori 2 0.00 0.00

………. furnitori 3 0.00 0.00

………. furnitori 4 0.00 0.00

Llogari të pagueshme të tjera 0.00 0.00

Gjithsej llogaritë e pagueshme dhe të tjera 0.00 0.00

Shënimi 9. Detyrimet tjera afatshkurtra Bilanci në fundë të periudhës Bilanci në fillim të periudhësShuma në Euro Shuma në Euro

Detyrimet për paga dhe tatime 3,015.42 0.00

Detyrimet për qira 0.00 0.00

Detyrimet për gjoba dhe ndëshkime 62,600.00 0.00

Detyrimet tjera afatshkurtra 80,610.18 0.00

Gjithsej detyrimet tjera afatshkurtra 146,225.60 0.00

Page 27: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

Shënimi 10: Pagesat mbi 5,000.00 Euro Akronimi:____________

Vlera

Qëllimi i pagesës Përsoni Fizik/Juridik Adresa Numri personal

Data kur është bërë pagesa në euro

ZERIM AMC PRISHTINE 600857083 12.06.2017 10,000.00

KOMUNIKIM GEKOS DISTRIBUTION PRISHTINE 600933130 03.06.2017 1,000.00

KOMUNIKIM GEKOS DISTRIBUTION PRISHTINE 600933130 05.06.2017 95.50

KOMUNIKIM GEKOS DISTRIBUTION PRISHTINE 600933130 12.06.2017 6,685.00

KOMUNIKIM VALA PRISHTINE 600016762 11.06.2017 9,501.50

REKLAMIM KLAN KOSOVA PRISHTINE 600359378 25.05.2017 3,000.00

REKLAMIM KLAN KOSOVA PRISHTINE 600359378 13.06.2017 4,000.00

REKLAMIM KOHA / KTV PRISHTINE 600157722 13.05.2017 2,500.00

REKLAMIM KOHA / KTV PRISHTINE 600157722 13.05.2017 3,357.50

REKLAMIM KOHA / KTV PRISHTINE 600157722 19.05.2017 18,000.00

REKLAMIM KOHA / KTV PRISHTINE 600157722 31.05.2017 1,000.00

HAPESIRA REKLAMIMI SELMANS NETWORK PRISHTINE 600766325 20.05.2017 13,806.00

XHIRIM DHE TRANSMETIONE SOLUTION PRISHTINE 601723796 07.06.2017 7,021.00

Paguar ndaj:

d

Page 28: RAPORTET FINANCIARE TË FUSHATËS TË SUBJEKTIT POLITIK … · 2019-01-28 · subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative ... Shpenzimet që nuk janë përfshirë në

XHIRIM DHE TRANSMETIONE SOLUTION PRISHTINE 601723796 15.06.2017 354.00

80,320.50Gjithsej pagesat mbi 5,000.00 Euro