of 23 /23
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI RBT 3117 E TAJUK 1: ANALISIS KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH (KHSR) Nama : Hemaneswary A/P Rethnam Lishalini A/P Rajandran Unit : N4 Nama Pensyarah : Pn.Siti Khamariah Binti Rizuwan

RBT presentation.pptx

Embed Size (px)

Text of RBT presentation.pptx

PowerPoint Presentation

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI RBT 3117 E

TAJUK 1: ANALISIS KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH (KHSR)Nama: Hemaneswary A/P Rethnam Lishalini A/P RajandranUnit: N4 Nama Pensyarah: Pn.Siti Khamariah Binti RizuwanAnalisis Huraian Sukatan Pelajaran KHSRObjektif KHSR Mengetahui dan mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat kerja.Memahami fungsi dan bentuk luaran produk.Mereka bentuk dan menghasilkan produk yang mudah daripada pelbagai bahan kitar semula.Mengenal pasti komponen elektrik dan elektronik.Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan, memelihara ikan hiasan dan menanam sayuran.

Merancang dan mengurus jualan secara teratur serta mengamalkan etika perniagaan.Mengurus kerja, wang dan perbelanjaan dengan berkesan.Mengamalkan sikap pengguna yang bijak dan bertanggungjawab.Mengembangkan daya usaha, kreatif dan inovatif.Mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.Reka Bentuk Dan TeknologiBertujuan untuk membolehkan murid mereka bentuk dan menghasilkan produk berasaskan kepada idea-idea.Murid melakukan aktiviti menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada alatan dan mesin mudah di samping menjalankan kerja-kerja sendiri.Murid diberi cara membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan.Reka Bentuk dan Penghasilan Projek pula mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam.Elektrik dan Elektronik pula menghasilkan projek elektrik dan elektronik. Perniagaan dan KeusahawananBertujuan untuk memupuk minat dan kesedaran murid dalam perniagaan dan keusahawanan melalui aktiviti jual beli.Unsur keusahawanan dan sikap pengguna yang bijak diberi tumpuan dalam aktiviti usaha niaga.Mengurus perbelanjaan diri seperti merekod pendapatan dan perbelanjaan serta merancang perbelanjaan.Sikap pengguna yang bijak contohnya mendapatkan maklumat barang dan etika perniagaan dan hak pengguna. Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran.PenekananMurid berpeluang melakukan setiap aktiviti.Dapat memupuk nilai-nilai murni.

Kaedah Pengajaran dan PembelajaranDapat menarik perhatian pelajar.Tunjuk cara, lawatan, bercerita dan sebagainya.Digunakan ikut keadaan.Menggalakkan murid bertanya.Pengendalian Aktiviti dan PenilaianPengendalian AktivitiMembolehkan murid menguasai kemahiran.Menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menarik.

Penilaian Dapat membezakan pencapaian murid sebelum dan selepas belajar.Agar guru dapat membantu murid yang lemah.KeselamatanContoh langkah keselamatanSediakan kit pertolongan cemas serta alat pemadam api.Labelkan semua alatan dan bahan.Pakai pakaian yang kemas dan kasut yang bertutup.

Bagaimana ia membantu murid?Melatih murid agar sentiasa menjaga keselamatan.Memberi pengalaman tambahan.Pemetaan dan Kesinambungan KandunganMembantu guru membuat penyediaan rancangan mengajar mengikut masa yang ditetapkan.Bidang, Unit dan Tajuk PembelajaranMemudahkan guru.Agar proses p&p lancer.Supaya tidak terpesong jauh dari topik. Hasil PembelajaranAgar guru dapat memastikan murid mencapai hasil yang diingini.

Cadangan AktivitiMembantu guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran.Sebagai panduan kepada guru.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1992 :

Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993.

Pengisian Pekeliling:-Pengajaran KHSR Tahun 4 (1992/1993)Pengajaran KHSR Tahun 5 (1993/1994)Pengajaran KHSR Tahun 6 (1994/1995)Pengisian PekelilingPeruntukan masa dua waktu seminggu (30 minit 2)Satu waktu diambil daripada bahasa pengantar.Satu waktu lagi diambil daripada masa yang diubahsuai.KHSR menggantikan Kemahiran Manipulatif dan Amalan Perdagangan.Inovasi Kurikulum KHSRMaksud Inovasi Kurikulum

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), inovasi bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan atau perihal (tindakan dan sebagainya), mengadakan, memulakan sesuatu yang baru.Menurut Razali Arof (1991),Inovasi pendidikan diertikan sebagai penghasilan idea dalam bentuk mujarad berdasarkan proses pengubahsuaian dan penyusunan semula unsur sedia ada dengan tujuan untuk memperkemas dan mempertingkatkan lagi beberapa aspek dalam pendidikan.Perlaksanaan Inovasi Kurikulum KHSRKemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) adalah satu matapelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar pada tahap II.Kurikulum KHSR digubal untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui penguasaan kemahiran praktis dan pengetahuan serta pemupukan sikap positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjalankan semula semakan bagi memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran.Penyemakan semula kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pentadbir sekolah sentiasa memberi sokongan dan peka terhadap keperluan-keperluan yang diperlukan terhadap pelaksanaan matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah.Guru memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan sesuatu inovasi kurikulum.Tanpa penglibatan guru yang aktif, matlamat kurikulum yang dirancang sukar untuk dicapai.Murid mempelajari kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan.Sekolah dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Rujukan http://www.slideshare.net/arustugui/pengenalan-kepada-kurikulum-khsr-kump-11http://www.slideshare.net/herneyaqilah/analisis-huraian-sukatan-khsrhttp://mayrbt3119.blogspot.com/2012/08/inovasi-kurikulum-khsr-httpswww.htmlhttp://mayrbt3119.blogspot.com/2012/08/disediakan-oleh-nama-pelajar-pok-see.html

Sekian, Terima Kasih